Mislukte demonstratie in de hoofdstad eischt een doode DE SCHIEDAMMER Pseudo-diplomaat is politie te slim af Lord Killeorn is begonnen RED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM' ADMINISTRATIE: TELEFOON 99900 -HËDACOTE; TELEFOON 66505 ABONNEMENTSPRIJS - PER WEEK U CENT PER KWARTAAL f 1.— LOSSE NtJMMERS f 0.09 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST! SCmEDAMSCHESINGEL BOTTERDAM TELEFOON NRS. 95430 EN E3300 POSTGIRO No. 336644 Baokier: AM5TERD. BANK TE BOTTERDAM ZESDEJAARGANG NO.J 222 MAANDAG 23 SEPTEMBER 1946 Betoogingen tegen troepenuifzending PbüHe moest krachtig ontreden Zaterdagavond wis."In hëfc/.cén- trum van de hoofdstad de om geving van üe Martelaw"?-Tacht en den -Nleuwendyk behalve de normale Zaterdagavondclrukte een opvallend nerveuze temming merkbaar. need« dagen geleden waren door 'zekere groepen voorbereidingen getroffen, tot het houden van de- uionstratfes tegen het uitzenden van troepen naar Indonesië; Erf -waren vlugschriften verspreid, wel ke een oproep tot he* deelnemen aan de demonstraties Inhielden en in den loop van den avond verca- melden zich op verschillende pun- de' binnenstad," Haarlem-v Mnerdijk, NieuwendUk, Martelaars gracht en Beursplein., groepen de- monstranten. - ■i DeAmsterdamsche 'politie,, bij gestaan door,-de militaire politie-; voor het geval dat ook mili tairen aan - de- demonstraties zou-' 'den deelnemen) greep echter ln; voordat zich ergens een 'stoet kón. - vórmen. Zoo., werd reeds dadeiyk een groep, welke zich van den Nieu- ■i 'wendyk via den Dam In de rich, ting Kalverstraat wilde - begeven, verspreid, ::v Het legenhouder van d; demon- ^.'Yïstratfes Is niet- over-1 rustig /cr- ioopen. Op enkele plaats n moest ï'itf&t: politie met kracht optreden; zelfs vielen er enkele schoten. Dit had op den Haarlemmerdijk het noodlottige gevolg dat een militair; die weigerde aan de sommatie- yan dé militaire politie gehoor te geven; om door te loopcn, zoodanig werd getroffen, dat hfj aan zijn verwon dingen Ls overleden, aldus de mede- deelingen, welke het A.NJP, van de ztfde der Amsterdamsche politie ontving, CK-'. A;'-.i Van de zijde der militaire poll- ■- tie werden geen inlichtingen over het gebeurde verstrekt, Arbeiders protesteeren Van het personeel van een aan tal Amsterdamsche. bedrijven, ont ving onze Amsterdamsche redactie moties,./, waarin.,tot.., uitdrukking, wordgebracht', .dat de..troepen-, uitzendingen naar Indonesië geens- zins worden goedgekeurd en dlenen> te .worden beëindigd; Men wenscht vreedzameonderhandelingen;, welke; door troepenuitzendingen niet ge diend worden. Bovendien wordt in. genoemde moties gewezen op den ongunstigen invloed, welke het: onttrekken van personeel aan de bedrijven op de arbeidsproductivi teit en den wederopbouw heeft. Sommigen deelen mede niet van plan te zijn, lijdelijk te blijven toezien. Naar aanleiding hiervan hebben wy het N.V.V. en de E.V C.-lelding naar hun meening gevraagd. Bü beide vakbonden gaf men ons Averell Harriman volgt Wallace op President Truman heeft te Wash ington meegedeeld, dat hij den am bassadeur der Ver. Sfciten Sn Enge land. Averell Harriman tot opvol ger als minister van Handel zal benoemen. Harriman is 54 jaar oud. Hij is geruimen tijd president Roosevelts specialen vertegenwoordiger ge weest (o.a. op het gebied van leen- en pacht). Gedurende en na den oorlog is hij do eenlge Amerikaan geweest, die elke belangrijke gealli eerde internationale conferentie heeft bijgewoond. De eerste reactie op Harrlman's a.s. benoeming is tc Washington gunstig geweest. Wallace, de ont slagene, bevestigde dit. Hij ver klaarde, dat de zakenwereld Harrl man's benoeming met geestdrift begroette. Joodsch immigrantenschip opgebracht Door een Engelsche mijnenveger Is het 200 ton metende Joorische Immigrantenschip .Palmach" naar Haifa opgebracht. Het heeft, naar alle waarschijnlijkheid, 610 personen aan boord. De opvarenden Jollen naar Cyprus worden overgebracht. Naar verluidt liepen tien Joden Echte verwondingen op door een door den mijnenveger aigevuurde granaat. Véle honderden passagiers van de Palmach zouden zich in staat van uitputting bevinden, aan gezien er in de laatste dagen gebrek aan drinkwater was. Acht zieken werden van boord gehaald en in een ziekenhuis te Haifa opgenomen. Tusschen Wels en Lanbach in de Amerlkaansche zöne van oosten rijk U een massagraf roet de -stoffe lijke resten van 3000 personen ont dekt. ZIJ zouden In de concentra tiekampen Mauthausen en Gunskir- chen geïnterneerd zijn geweest. Men neemt aan. dat de ongelukkige». 5 laar geleden zijn begraven, op-welk. oogenbllk zij gemiddeld slechte 30 kilo gewogen moeten hebben.' WEERBERICHT Tot Dinsdagavond: Aanvankelijk geheel bewolkt met eènlge regen, later tijdelijk brekende bewolking. Matige Zilld-Westel. tot Westelijke wind. Iets koele*. Zon op 6.30 uur; onder lg.JS uur. WATERSTANDEN ROTTERDAM le m 3.47 uur;2e lij 1M6 uur. tc verstaan, bulten deze zaak, die men als een politieke beschouwt, ;te willdn biüven. De protesten van de arbeidersvinden, geheel voor •"him eigen/ rekening plaats. Ook indien de arbeiders op dit ;oogeri-: blik, naar aanleiding van de tróe-, penzendingen eventueel het werk' zouden willen neerleggen, zullen de v^nrg-anisalics als zoodanig geen steun ,Trleenen. Rosenberg schrijft dag en nacht Seyss Inquart heeft Zaterdag voor de eerste maal in de gevan genis bezoek ontvangen van zijn 'vrouw, die uit Salzburg arriveer- tle. Frau -Seyss was de - laatste yah"; de vrouwen .van de. beschuldigden.' die arriveerden; zij was vergezeld van haar oudste dochter. Kort voor haar is de vrouw van Kal- tenbrunner, -dlo evenals Prau Stretcher in politieke gevangen schap vertoeft, naar Neurenberg •gebracht.*-»-• Seyss Inquarts -activiteit 'in zijn cci wordt'wellicht nog overtroffen door die van Rosenberg, die dag er nacht schrijn aan mémoires en beschouwingen overOost-Europa, waarin hij precies dezelfde gedach ten biyft vertolken die zfja heer- gelegd m zljn. .jMythus"; Rosen berg hoopt, dat ae werken,' die" hij thans schrijft, na zijn; vonnis zul-, len worden gepubliceerd, en hij beschouw/ dit werk niet alleen als een geestelijke.' doch ook als' een materleele nalatenschap. ,Fraü Ro-, senberg neemt niet deel aan de. gezamenlijke maaltijden van de fa milieleden van de beschuldigden „omdat zij geen eten wenscht te aanvaardenvan de bezetters, die haar man 'gevangenhouden". Zij heeft óok het haar ter beschikking gestelde kwartier niet willen be trekken en heeft zelf'ónderdak in Neurenberg, gezocht, j>; i, i Onze verliepen in.1 Indonesië De- regeering maakt bekend, - dat tot haar leedwezen In de. afgéloo- •pen week de navolgende, verliezen zijn gerapporteerd:., gesneuy. JL/of overledentengevolge1 va-oorlogSr handelingen: ;;/^cminiöijJPi.-^9r-Snet:iÖe4:lMè.;iuLli tenantder mariniers J." bergen uit; Amsterdam gesneuveld op 14 September-; j;L In Neder-': landsch-Indië. Koninklijke Landmacht: korpo raal H. van den Berg (210204000)-, 11-13 r,i, uit Heerlen. Was vermist /sedert 6 Mei 1946, stoffelijk over schot gevonden op 2/9-'46 en be graven op6/9-'46 op de alg. be graafplaats te Semarang. soldaat le klasse A. Bevaart (230111005)-11-5 r.i. uit Rotterdam gesneuveld op 9/9 1946 te Beton. Koninklijk Ned. Indisch Leger: geen verliezen, Tinbaggermolen „Kalmoa" tc '•:- :J; water gelaten' Zaterdag werd op reen der hel lingen van J. en K, Smits scheeps werven te Kinderdijk de zeetui- baggermolen, ,,Kalmoa", geL-»amd naar een eilandje ten Westen van Billiton, te water gelaten Deze tinbaggermolen Is de eerste van de zes tinmolens die in Neder land voor het Billitoncóncem m aanbouw zijn. Twee molens wor den door J. enK, Smits scheeps werven gebouwd, drie door de werf Gusto te Schiedam, terwijl een 'molen' door Verschure Co. te Amsterdam wordt" vervaardigd, in samenwerking met de werf "Jon- rad Stork Hijsch te Haarlem die onderdeelen fabriceert. De „Kalmoe" is van het welbe kende' type „Karimata". - Een trein van de Southern Eailway:Èxpress ontspoorde dezer dagen en viel van een' dertig voet hoógèn 'spoord^Ji op het terrein van een station mby Londen. Brandweren amhutonawefrens waren spoedig ter plaatse. Oplichter van; groot formaat DR. ALPHONSO KOHNf- Onder/ dezen, naam logeerde hijreedal1 in Hotel des Indes.. te 's Gravenhage. En'op zijn. pa pieren prijkte zijn titel „charge d'affaires de ia republiquev Haïti". Deze zaakgelastigde toonde gedu rende zijn nog zoo kort verblijf in Nederland een uitzonderlijke acti viteit. Allereerst bracht hij natuur lijk een beleefdheidsbezoek 'aan het ministerie' van Buitenlandsche Zaken, waar men uiteraard zorg' droeg, dat dr. Kohn in Hotel des Indes,.', comfortabel; onderdak-' kreeg. Dat verdiende hij ook wel, want, naar hij .vertelde, was hij; tevens een der groote mannen van den -Engelschen geheimen dienst; reisde hij vaak met eigen vliegtuig en .trad hij in den oorlogstijd .wel; als bemiddelaar -op. Zoo had; hö o.m.. een onderhoud, gehad met, deri- Italiaanschen maarschalk Badoglio/ Nauwelijks- op .zijn dlplomatieke_ post in Den: Haag aangekomen,: bracht hij' een bezoek «aan alle:: ambassades en gezantschappen,;^ voorts aan groote bedrijven Philips; en Asscher, waarbij ",een >vert^enwoordJger,;yan'1-een:':depar-'' :t^ënt-"dén^ h eer-'.^ohn> va^vpor-i/ lichting diende. 'v- Het .was-te betreuren, dat aam dè- zè actieve' werkzaamheid zulk een plotseling eindé kwam.' Want- op een goeden dag kreegde justitie bericht van Scotland "Yard, dat dr. A. Kohn ontvlucht was uit een ziekenhuis in Engeland;» waar hU, als vreemdeling - door dé Engelsche politie vastgehouden, vertoefde voor een oorbehandellng. "Men wist, dat hij met de Harwiehboot naar Nederland was vertrokken, van waaruit hij met een" adres in En geland getelefoneerd had. Scotland Yard waarschuwde, dat de man een valsch diplomatiek paspoort -bézat; Naar Zweden ontvlucht Na éenig onderzoek kwam vast. te staan, dat het telefoongesprek gevoerd was in Hotel des Indes, maar toen de rijkspolitie in dat hotel aankwam, om met dr. Kohn eens nader kennis te maken, was deze juist vertrokken, naar hij ge zegd had, naar Brussel. Het bleek echter, dat de zaakgelastigde niet naar het Zuiden was gegaan, maar naar Schiphol, om vandaar via Kopenhagen naar Stockholm te vliegen. Aan de politie aldaar werd aanhouding verzocht en uitleve ring, maar intusschen kwam in Hotel des. Indes nog corresponden tie voor den „diplomaat" aan. Het was dus wel duidelijk dat hfj over- OOST VAN DEN OERAL WORDT GEZWOEGD Wonderverhalen van teruggekeerden Een bijzondere correspondent van Reuter schrijft uit Berlijn: „Volgens Dultsche '- krijgsgevange nen, die uit de Sovjet-Unie in Duitschland teruggekeerd zijn, zou den in het gebied achter het Oeral- gebergte, grootsche dingen geschie den, waarover de wereld weinig verneemt. Deze krijgsgevangenen vertellen merkwaardige verhalen over Industrieën, die naar z^J be-r weren, met Dultsche machinerieën zijn uitgerust en door Duitcchers en andere gevangenen opgebouwd. Ookzou hetgebied alseen ver banningsoord voor politieke ver dachten, die door de Sovjet-Bus sen opnieuw opgevoed worden, worden gebruikt. Onder her» zouden zich een aantaL officieren en sol daten uit het Roode Leger bevin den, .die. uit Duitsche krijgsgevan- schap zijn bevrijd en ..er'an beschuldigd worden, hun eed aan het "vaderland gebroken te hebben omdat zU niet tot hun dood toe gevochten hebben. Volgens .Duit sche krijgsgevangenen, die lm kam pen in de buurt van Swerdiowsk gezeten .hebben, was het leven al daar best om uit te houden, het werk niet al te zwaar en het» sterftecijfer practisch normaal. Alle gevangenen, Russische zoowel ais andere, aldus de Duitsche krijgsgevangenen, werken aan den bouw van enorme Industrieën, die het gèheele gebied bestrijken. Duitsche machinerieën uit de Rus sische zöne zouden in zoo'n- snel tempo aangevoerd worden,dat zelfs de ontzaglijke legers arbeiders het "niet kunnen bijhouden. Duitsche technic' zouden toezicht op het werk houden en extra-rant soenen krijgen. Voor goed werk zouden premies uitgeloofd worden. Met politieke-- opvoeding zouden voormalige ieden van het nationale comité van het vrije Duitschland, die in Moskou opgeleid zijn, beiast zijn. De eenlge klacht van de Duit sche. krijgsgevangenen is, dat er soms niet voldoende water was, zoodat zij 2and moesten gebruiken voor het schrobben van hun ver blijven, die kraakzindelijk moesten zijn. -.- „Karei Doorman'' tc Kaapstad Dei. mannen van de „Karei Doorman" hebben Kaapstad ^ver overd" en men kan ze door de geheele stad, zien winkelen. Na een plechtigheid te Slraons- town bracht de commandant van het schip, .kapitein ter zee A.de Booy een bezoek aan den com mandant van Kaapstad, brigade generaal B, F. Armstrong, Hij be zichtigde tevens het historische hoofdkwartier- van Kaapstad, be kend als „het kasteel" dat dateert uit .de dagen van Van Riebeek. Alle bladen in Kaapstad wijden aandacht aan het bezoek en bren- een de rol in herinnering, die Doorman gespeeld heeft In den slag in 'de Javazee. De bladen wij zen er tevens op dat de comman dant De Booy in 1943 in de Mld- dellandscha Zee heeft gediend, en daar 'vele Zuid-Afrikaansche zee lieden onder-zijn bevelen had. Zaterdagavond was de beman ning de gast- van de Nederland- sche gemeenschap te Kaapstad, haast vertrokken was. Bij deze cor respondentie was een. brief van een Engelsche dame, die in utrecht ■woont ea toen men naar dat adres ging, bleek deze dame aan dr, Kohn 10.200 ter hand gesteld te hebben, teneindedit geld te wis selen lil dollars en ponden, het geen K. met zijn goede relat.es in diplomatieke kringen gemakkelijk kon doen. Zij had nadien niets meer van hem gehoord. Via Kopenhagen en Brussel terug naar Den Haag In Stockholm werd dr. K. aan gehouden, maar aangezien, naar men daar meende, al zijn papleren klopten, durfde men ^ezen diplo maat" daar niet vast tehouden en zoo verkreeg K. opnieuw de vrijheid. Weer zou deze echter niet van langen duur zijn. want op verzoek van de Nederiandsche jus- title -werd,.hij vervolgens- in Ko penhagen aangehouden. In gezel schap van;een -Deenséhen polltie- Inspecteur maakte K de retour-, vlucht naar Nederland, waar .oH na een avontuurlijken tocht laan- kwam. Het vliegtuig had namelijk zeer slecht weer en kon. hier niet landen, Weshalve het nog eerst móe5t<d oorvliegen naar Brussel. Vóór -Deensche.- insp.eéteur-,-zijm arrestant na aankomst,;lü^Oeh. SHaag afleverde .aan.de r|jksp llle,/ brachtenbeiden een bezoek aan een Haagschë kapperssalon, waar/ K, toegestaan werd een Haagsche vriendin op te bellen, die, naar hij meende, in érnstige ongerustheid over hem moest zitten. Tegenover den politie-ambtenaar. blies dr, Kohn zeer hoog van den toren. Hij wenschte onmiddellijk den minister van buitenlandsche zaken' te spreken' en achtte het in hooge mate schandalig een di plomaat van zijn vrijheid te be- rooven. Men meende echter te moeten doorgaan met het verhoor en vroeg hoe het zat met die 10.000, welke hij van de Engel sche dame had ontvangen. Dr. K, antwoordde, dat hij nog geen ge-, legenheldhad gehad, de omwisse ling te doen geschieden. Hij opende zijn koffertje en tot ontstentenis van de politie-ambte naren legde hji de ,10.200 op tafeL De Deensche politie-inspec- teur wist zeker, dattoen men uit Kopenhagen vertrok, zhli in den koffer geen geld bevond, K. moest dus kans gezien hebben dit geld, dat zich waarschijnlijk nog In Den Haag bevond, gedurende zifn ver voer weer in den koffer te bergen teneinde zich ie kunnen vrijpleiten. Wie' was nu deze To.m, wat waren, eigenlijk zijn intenties? De consul van Halt: te Amsterdam verklaarde, dat K. hem volkomen onbekend was, maar intusschen arriveerde hier een detective van -Scotland Yard. Hij bracht vee, ma teriaal mee, o.a. een zevental rub berstempels, Men kon met zeker heid vaststellen, dat daarmede het paspoort vervalscht was. Romantische vlucht Hoewel men verder nog geen enkel bewijs tegen K. kon con- strueeren werd hij vastgehouden en opgesloten In een vertrek bij de Haagsche politie. Hij kreeg daar regelmatig bezoek van een zijner 'vrouwelijke kennissen, schoon heidsspecialiste. Dr. Kohn zou weer nlet: lang In gevangenschap blij ven. Hij kreeg vergunning zich met een bewaker te begeven naar een tandarts in de Javastraat, De be waker drukte op den belknop. Toen hfj zich weer omdraaide, zag hij dr. Kohn. juist in een passee- rende auto springen en in volle vaart wegrijden. De schoonheids specialiste werd kort na zijn ont snapping in haar. woning aange troffen. Zij heef trechter bijna ze ker. de hand in^fr.spel g/had. Nader is vastgesteld, dat K. een Pool van geboorte is en in Polen eenlge jaren gevangenisstraf we gens oplichting achter den rug heeft. Intusschen; heeft hij zich blijkbaar ontwikkeld tot een aan het begin van zijn loopbaan staan- den internationalen oplichter van groot formaat. Vervoersverbod van eieren Met Ingang van 21 September is het vervoer van eieren verboden. Zooals bekend, was tot nu toe het vervoer van geringe hoeveelheden (tot 25 stuks) ook aan rartlculieren zonder vergunning toegestaan, In hét vervolg zullen slechts eieren mogen worden vervoerd,-1 welke door de vereischte formulieren zjjn gedekt, Valsch gerucht1 weerlegd Lord Kïlleam heeft op den eer sten dag van zijn verblijf te. Ba tavia getracht zich een duidelijk beeld van den toestand te vormen, Zaterdagmiddag had hij een on derhoud met .den republikeinschen minister yan binnenlandsche zaken, 'dr. Soedarsono, bij wien zich later nog Oetoyo voegde. Later Op den dag had lord Kil- ■Jearn een ontmoeting mét den geallieerden opperbevelhebber, ge neraal Eric Mansergh, en den Amerikaans chen diplomatieken vertegenwoordiger, Walter Foote. Daarna zou hij bij den luit. gou verneur-generaal dr. Van Mook, la het paleis het diner gebruiken en de leden der commissie-gene raal ontmoeten, - Erken nmgsgeruchf De. „Evening News" bevatte Zaterdag een bericht van een Ame- rikaansch persbureau, volgens het welk de Nederiandsche Commissle- Generaal den republikeins chen autoriteiten informeel had mede gedeeld, dat zij voornemens was het gezag van de regeering-Sjah- rir over Java en Sumatra te er- kennen.- De voorzitter van de Commissie- Generaal/ prof.. /Schermerhonij heeft echter officieel verklaard, dat ,,de bewering van de. wereld-, pers en radio, dat de Commissie- Generaal tegenover vertegenwoor digers van de republiek zekere in- formeele, politieke beloften zou hebben gedaan, op fantasie be rust".' „Tot nu toe", aldus prof. Scher merhom, ,,is het eenlge contact, dat de partijen hebben gehad, een Skymaster-gewanden met hélicoptères gered De gewaagde reddingsoperatie, door helicopteres en Catalinavlieg- booten van de Aroerjcaanscbe kust wacht was Zondagmiddag om half vier tot eengoed einde gebracht, toen de achttiende en laatste over levende van de Belgische Skymaster. in, Gander aankwam/ en/evenals de andere ronden ln, het ziekenhuis aldaar werd'/opgenomen. Dé stoffe lijke resten der 2S personen, die htj het vliegongeluk om bet leven kwa men, - worden voorloopig op de plaats -var»de ramp tiegraven." - -'"h?.:-' De' stewérdeis.'-niej. Jeanne Bóock" heeft zich zeer moediggedragen, door. ondanks haar ernstige verwon dingen de leiding, op zich tè nemén- en o.ra. enk ei e passagiers uit té stu ren om het vliegveld Gander te be reiken. Toen men haar vroeg een .verklaring af te ..leggen, omtrent de oorzaak van den ramp, was haar eenlge antwoord: „Ik. dank God dat ik nog leef", De overlevenden, die temidden van hun omgekomen medepassagiers lagen, hebben ernstig van koude en regen te lijden, gehad. De doktoren van het hospitaal in Gander zijn, wat 'den toestand der gewonden be treft, optimistisch gestemd. Omtrent de oorzaak, van den ramp staat nog niets vast. De piloot deelde bij de nadering van het vliegveld Gander, den passagiers mede, dat hij door mist en regen niet kon landen en niet lang daarna - raakte het toestel den grond en vloog ln brand. Zij,: die den ramp overleefden, zaten in hel staarigedcclte. dat intact ls ge bleven.' Nieuws in het kort Het Amerikaanse he bureau voor de volkstelling heeft .oorspeld, dat de Ver. Staten in i9ö0 een. maxi mum bevolking van 165.000.000 zie len zullen hebben; de bevolking in 1946 lelt l40.Bio.oao zielen. Er zullen ln het iaar 2000 nog steeds meer vrouwen dan mannen zijn. De voorspelling toont aan. dat het over schot aai. vrouwen plus minus 370.000 zijn zal ongeveer wat het nu ook is. volgens de laatste cijfers zijn in Palestina van Januari tot en met Juli 105 personen vermoord: d.w.z. één per.r Z'/t dag. Bovenalen telde men IB3 pogingen tot moord en 104 gevallen van manslag. In Juni en Juli zijn In Iedere maand meer dan zestig gevallen, van moord, poging tot moord en manslag voorgekomen dat, is dus ruim twee pér dag. De staking van de -mbtenaren „van het Fransche mtninsterle van fi nanciën Is aanzienlijk uitgebreid en schijnt zoowel te Parijs als in de provincie volledig te zijn. aldus een v oordvoerder van de ambtenaren- organisatie. Het ministerie van fi nanciën te Parijs is heden geheel gesloten. Dertienduizend personen van de Hongaarsche minderheid in Joego slavië - zullen worden uitgewisseld tegen een gelijk aantal personen der Joegoslavische minderheid ln Hon garije, volgens eenovereenkomst, tusschen belde landen t Parijs ge- teekend. De overeenkomst zal een Jaar na het teekenen van het vredesverdrag in werking treden en binnen drie jaar/uitgevoerd zijn. Nu de Queen Elisabeth". In het droogdok ligt, zal men van de gelegenheid gebruik maken om den scheepswand beneden de waterlijn te behandelen met een speciaal voegmiddel om de overlappingen der stalen platen te effenen en aldus het vormen van draaikolken tegen' te gaan,1 hetgeen de snelheid van het schip zou kunnen verhoogen; ook voor de „Queen Mary" zou men een dergelijke behandeling op het oog hebben. In Engeland bestaat een groot tekort aan gaskousjes, waardoor ln duizenden gezinnen. reeds lang kaarslicht - wordt gebruikt terwül ook de straatverlichting in. den ko menden winter gevaar loopt. Arthur Deakln, secretaris van de British transport and: general workers union, Is met algemeene stemmen totvoorloopig president van den Wereldbond van vakver-- eenlg gen gekozen, ter opvolging van lord Citrine. Het parlement van'de Far Oer heeft besloten den wil van het volk, zooals deze In het plebisciet van de vorige weektot uiting ls gekomen, ten uitvoer te brengen. Tevens werd besloten, dat de afscheiding van;De- nemarken op wettelijke wijze zou geschieden. y onoiflcleele bespreking tusschen Scherm ei-hom, van Mook en Soe darsono, den republlkeinsche: mi nister van binnenlandsche zaken, geweest waarbij uitsluitend pro blemen t.a.v. evacuatie, het stop zetten der vijandelijkheden Óen tcchnlscheji kant van de hervatting der besprekingen ter sprake ztja gekomen." Oud-illegalen stichten een bureau Naar men ons mededeelt, heeft de federatie van organisaties vaa oud-illegale werkers een landelijk bureau gesticht te 's Gravenhage (Rijnstraat .10). Dit bureau omvat een socialen dienst een graven dienst en een af deeling, welke zich met iTagen van rechtsherstel be zig houdt. O.a. wil dit bureau ad vies geven aan Nederlanders, die nadeel ondervinden de vrij lating van politieke de!inquenten| tengevolge van uitzetting uit wo- mngea, zaken e.d. Vijftig Nederlanders willen Aus.raiiè'r worden Tot dusver hebben 50 Nederiand sche onderdanen, die gedurende den oorlog naar Australië zijn ge gaan, verzoeken ingediend om daar voor goed te mogen blijven, aldus de woordvoerder van het Austra lische Departement van Immigra tie. Deze woordvoerder verklaarde verder, dat, mits zij een goede ge zondheid genieten, een goede re putatie hebben en ln staat zijn om zichzelf te onderhouden, deze Ne derlanders ln Australië gaarne aia Australische burgers zullen worden opgenomen „Friendship Association*', heeft groote plannen Het vacantleseizoen van de „World Friendship Association" la achter den rug en men heeft ons eenige interessante cijfers gegeven over de uitzendingen. Er zijn G259 Nederiandsche kinderen voor een veertlcndaagsch verblijf ln Enge land geweest en hlcrlieen kwamen 5941 Engelsche Jongens en meisjes. Bovendien kwamen hier 250 Jeug dige Denen en ruim 200 Jongelui gingen naar Denemarken. Met- Kerstmis gaan een 1000 1500 achttien jarigen naar Engeland en tegelijk komt eenzelfde aantal naar. hier. Ook voor Pascherr yan 'hét volgende jaar'ls een ~-ogreuh-" 'ma. In elkaar "gezet, en voor den as. zomer bestaan nog grootere plannen; ook- voor volwassenen. Dan gaan 20.500 Nederlanders naar Engeland, 500 naar Frankrijk, evenveel naar België en Luxem burg en 3000 naar Denemarken, Zoo breidt zich het werk van de „World Friendship" steeds meer uit. Actie voor een vrij Spanje Aan de actie voor een vrij Spanje willen, behalve de ln ons artikel van Zaterdagavond genoemde orga nisaties nog deelnemen de Dond van Oud-Illegalen en de groep „Vrij Ne derland". Tachtig rijwielbanden en 30.000 sigaretten Toen een rechercheur der econo mische recherche Zondagavond op de Parkkade surveilleerde, trof hij daar een viertal jongens aan, die voor ccn matroos 80 rijwielbanden vervoerden. Deze banden moesten ln den zwarten har.del J HQ.per stel opbrengen. De matroos, de 23-jarige J b ls tn arrest gesteld. Dezelfde rechercheur zag twee uur later op dezelfde plaats drie mannen en twee vrouwen een aan tal pakken uit een bootje in een auto Jaden. De pakken bleker. 30.000 Amerlkaansche slgareltcn te bevat ten. afkomstig van een Amcrl- kconsch schip en natuurlijk even- eens voor denzwarten handel be stemd Het vijftal werd ln bewaring gesteld. Nieuwe regeling voor babypakketten Naar wij vernemen zuUen van 1 October af In plaats van babypak ketten bonnen worden uitgegeven, waarop de Jonge moeders luiers kunnen koopen. Deze nieuwe rege ling ls getroffen om den grooten achterstand bij de samenstelling cn uitreiking van babypakketten In te loopen. De winkelier, «te de luie ra verstrekt, moet tevens daarbij wo gram wol leveren op punten van do babytextlelkaart. De 25 extra pun ten, welke na de geboorte van de baby werden verstrekt, komen thans te vervellen. De Distex zal alles ln het werk stellen om de winketiers met wol te bevoorraden, waardoor aan het ia de rij staan voor de winkels hopen- lljk spoedig een einde zal kunnen komen. Parijs zegt: 'n SJAALKRAAGJE Jn snt'f en plooien- val is deze wollen v.antel echt Po-' rijsch, tenni de ge boren l'anstcune ter/o est tt'jdr tu iende swaggers met breede schou ders. Haar wnv tel *s getailleerd en wanneer er. ruimte tn %s, dan wordt deze boven en onder de taille verteer kt. Eet sjaaikraagje eri do hooge, noutcslu»- tende manchetten fiÓ'n op het oogen- blik tn de LtcM stcd demiex cn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1