Zware operatie die gelukte a Het daagt voor Jef Last c.s. en daar incidenfer» van gerirsgen omvang Minister Jonkman motiveert troepenuitzendingen NOL. DE SCHIEDAMMER B ankier; am sterd. bank te Rotterdam NA EEN JAAR GELDZUI VERING RED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE; TELEFOON M1M: - REDACTIE: TELEFOON 86505 ABONNEMENTSPRIJS. PER WEEK SI CENT ;.^ERl;KWARTAAL 1 4.— LOSSE NUMMERS tOM ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST; 3CHIEDAMSCHESINGBL- 41 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 69300 POSTGIRO Nt». 393644. ZESDE; JAARGANG NO.: 223 MfjS M ®e<"teral><*. h*> «eRflcn zijn dm de geld. C,.h, m trland ec° a»ivans nam. Nog joait in de ec- ®"-'^ 's van Neder'and serie van rferjeHjke mpopcnde maat- con°mbth schied genomen en ome minlslcr van i'inan. m' ?a iae'Mnck, d.e als een waar vcldlieer den grootsten geWveldslag in onze economische ecschicdrni- hectt geleid en tot een gort einde gevoerd verdient niet slechts de warme teaardccring van alle .Nederlanders, hij heeti zleb een onsterieluken roem verworven. Loflied op Lieftinck /Van enzen economischen redacteur) WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1946 Waarora waa üe operatic der geld- sanccring noodzakelijk? De mollen zijn „prachtige" dieven geweest; zij gayten niet zoomaar, riorh voor alles wat zij „meenamen" "nebben zij betaald in waardeloozc velletjes papier even waardeloos als die waarmede ztj vredestractaten plach ten al te sluiten. De vorderingen hoopten zich op bij de Nederlandsche Bank onder de pust „Bultenlandsche wissels'.- en tegen deze. tot In de vele mllliarden aangroeiende vordertng werden aldoor, guldens argegeven. De bankbiljettenpers ls geduldig en zoo kwam het, dat ons land zich na de Dultsche capitulatie In een toe stand van latente inflatie bevond. Ware het niet dat de prijzen van de voornaamste distributiegoederen kunstmatig laag werden gehouden, dan zou het leven voor den mei- zwarten-handelaar onbetaalbaar duur zijn geworden. wij herinneren ons nog allen de fantastisch booge zwarte prijzen die In die' dagen werden betaald. Bij den chaos Het doel van de nieuwe regeyring- Schermorhom was doorzichtig; een zoo snel mogelijk herstel van den. chaos dien de moffen hier te lande hadden achtergelaten De geiflover- vloed moest daarbij "zoo. spoedig mogelijk, .worden .weggewerkt en prof. Lfeftinck, dié 'zoo juist uit een concentratiekamp in" Polen was teruggekeerd, werd deze zware taak op de schouders gelegd. De vraag, was hoe wij pns zoo snel mogelijk konden ontdoen van het teveel aan geld. waarbij alle collaborateurs, profiteurs en oorlogswinstmakers flink werden getroffen cn het goede deel van ons economische leven geen schade zou lyden. De oplossing was alleen mogelijk door het mes zoo diep mogelijk 1n het gezwel te steken en zoo werd alle geld, be houdens de pasmunt, waardeloos verklaard en geblokkeerd. De geld- looze week van Lieftinck. waarin alle Nederlanders met J 10.— aan nieuw geld moesten rondkomen, is een prachtig staaltje van gelijkheid, woarv-an zelfs Bellamy In zijn Jaar 2C00 nog niet zou hebben gedroomd. Het economische, leven ls onderwijl- Ingewikkelder - geworden dan de rr.eesten op he?' eerste gezicht zouden denken. Aanstonds, na de eerste" operatie moest een serie van nieuwe maatregelen worden eetrofi-n om 't economische- weefsel na de toe-' gebrachte wonde weer te doen heden. Dl; heeft geleid tot een samenstel van bepalingen, zoo inge wikkeld. dat alleen enkele Ingewijden den weg In deze geheele materie kennen Effectenregistratie, beurs- verkeer, rechtsherstel, hypotheek- - wezen, dividenden cn renten, alies wat met de gcldsfeer uitstaande heeft, moest worden ..ingepast" in de geheele operatic, een werk dat het bevattingsvermogen van den leek verre te boven gaat dat een algeheel vertrouwen in het geld. eerst dan zal terugkeeren, wan neer da blokkade na de afrooming van denvermogensaanwas en na de vermogensheffing wordt afge schaft. Het zal inderdaad niet lang meer^üuren of de geheele episode behoort tot hef verleden. En in Den Haag zetelt nog altijd In -het sombere gebouw aan den Kneuterdijk onze jeugdige minister -van Financiën. .Hij heeft, het hard te verduren gehad en. hij la niet altijd pp even hoogstaande - wijze becritfseerd. Nog altijd, werkt deze Keestes sterke man tenminste 18 uren per dag om toe ie: zien dat het-her stel .van den 'zieke goed verloopt. - Tekort aan personeel bemoeilijkt zijn. taak ten zeerste, maarhij houdt vol. Wanneer straks de geschiedenis van den nasleep van den"; Jongsten oorlog wordt geschreven, zal prof. Lieftinck worden geboekstaafd als een van de weinigen, die velen voor den ondergang behoedde. Ir Frankrijk korte stakingsvreugde De staking van ambtenaren van het; Franscheministerie van opvoe ding is na precies 24 uur geëindigd. De staking eindigde op het moment, dat 100.000 Fransche ambtenaren van het departement van financiën, 'na drie .dagen gestaakt te hebben, weer -aan het' werk gingen. Schu mann, de.;., Fransche minister van financiën, heeft beloofd, dat alle ambtenaren In openbaren dienst premiënzullen ontvangen in af-, wachting van het uitwerken van een plan tot herziening, van salarissen. Wat een pasfoto mag kosten In de Staatscourant ts verschenen de prijzenbescblkklng pasfoto's. 1946. De prlje,; .waarvoor pasfoto's ten hoogste mogen worden tè koop aan geboden of verkocht, bedraagt f 0.75 per j stuks, bij levering van veel vouden, van 3 stuks te verhoogeii met f 0,25 per 3 stuks.':.. HET INSCHEPEN VAN TROEPEN aan boord van het ms. Boissevain had een metig verloop. Gisteren heeft hét schip'de Amsterdamschc haven verlaten. - Tweede Kamer Salarisverbetering voor juristen? ('Van onzen parlementairen redacteur) Met de aanvaarding van het wetsontwerp behelzende de na turalisatie van den bekenden -auteur Jef Last en 19 anderen; heeft de Tweede Kamer een be-» gin gemaakt met watde comf munistische afgevaardigde de heer B. J. Stokvis noemde het inlossen van een eereschuld aan oud-Span jestrjjders, die zich; tijdens de bezetting verdienste lijke vaderlanders hebben be toond. MinisterVan Maaraeveezi was het volkomen ééns mét ;dp, opmerkingen vnu ditKamerlid, alsook met. diens opvatting, dat gewezen .Nederlanders bijnaturalisatie voorrang dienen te genieten boven „echte - vreemde lingen. A p-':' -• Klassejüstitie De positie van den Tccliter in 'de samonieving vormde het onderwerp van eeninteressante gcdackteuwisae-; Te ver gegaan Naar veTOr mceulng is de minister te ver gegaan met het strak houder, der teujfels. doch de pracUJk' heeft in ieder geval uitgewezen dat ons volk gespaard Is gebleven voor een Jnflctie en dat die categorieën die zich aan den bezetter en aan hun medenensehen hebben verrijk al thans materieel hun straf hebben ondergaan Juist deïcr dagen Is een aanvang gemaakt met de vereen voudlglng van de geldblokkeering en deskundigen, zUn 2C)fs van oordeel. Kinderbijslag voor het eerste kind? Bij het ministerie van Sociale Za ken is een wetsontwerp In voorbe reiding. strekkende tot uitbreiding van den kinderbijslag. De bedoeling is, om deze reeds by het eerste kind te verstrekken in plaats van, zooals thans, bij het derde kind en bet bedrag voor de beide eerste kinderen uniform te bepalen op £2.40 per week, ongeacht de loonftlassé. In boeverre de werkgevers door premie- verhooging zullen moeten bijdragen, staat nog niet vast. Deze zijsprong uit de spiraal loons- verhooging- prijs verhooging is geko zen, nugebleken ls. dat nieuwe ta- riefioonen vaak meer dan voldoendé zijn voor arbeiderszonder kinderen of met volwassen kinderen, terwijl; gezinnen met kinderen- zelfs moeite hebben, om zich aan te schaffen, wat het voorzieningspakket bevat. Prof.v de Quay commissaris der Koningin in Noord Brabant V. Bij K.B. van* 20 September ls met Ingang van 1 November 1946 be noemd tot- commissaris der Konin gin in de. provincie .Noord-Brabant dr. J E. de Quay. Eveneens bU K:B.van 20: Sep tember |s met Ingang van 1 Novi-m- ber 1946 jhr. mr J. Tb. M. Smits- van Oyer op de meest eervolle wijze ont heven vandë vervulling- van -het. - ambt van commissaris, der Konln- gin ln dé provincie Noord-Brabant met dankbetuiging voor de ook on- - der bijzondere omstandigheden door hem bij die vervulling bewezen be^ ïanvT-ljke'' diensten. WEfcRBERlCHT RUSTIG WEEK. Tot nonderriagavon-*- In deo ochieud plaatscl. mist. Meest licht be wolkt m«?t zwakke wind VrU warra. Zon op 6.33 uur; onder 16.33 uur. WATERSTANDEN ROTTERDAM le tU 4-53 uur; 2« UJ 17.13 uur. De proteststaking in Amsterdam De rust- weergekeerd Iiflg.tusschea denzelfdon minister eu fle Kamer by de bcliandclinj: van het wetsontwerp Bézoldigiufj rwhterlyke macht. Tegenover de opvatting van 'den heer Stokvis CCFN), dat de Nederlandsche rechter zich onbewust aun klassejustitio zou schuldig ma ken door. het beperkte milieu waar uit de stanude magistratuur wordt 'gereernteerd, stelde mr. Van Maarse- (Van onzen Amsterdamse! en - redacteur) De staking, waarmee de hoofdstad gisteren vroeg In den morgen ver rast werd en die was uitgebroken als een proteststaking van 24 uur tegen de traepenoitzendingen naar Indonesië, heeft in het algemeen, behoudens ccnige incidenten in en kele wijken van de stad, een rustig verloop gehad. Het. .voetgangersverkeer had- zich tengevolge ^-van den stilstand wan trams ,en autobussen aanzienlijk uitgebreid en op sommige pleinen schoolden herhaaldelijk da men- schen samen om het feit van den dag uttvoe'rig te bespreken. Op het Waterlooplein, waar een betoogiug van de ;stakers zou worden gehou den, verzamelde zich een duizend koppige menigte. De. politie - patrouilleerde, maar behoefde: nauwelijks in te grijpen. Dat werd echter anders tegen elf uur,-toen "besloten werd het piem te ontruimen. De bereden politie en- de straatpoiitie voerden eenlge .cnar- ges met'de blanke sabel uit. Na eenlge verwarring bleek de poutie bezwaar te Hobben tesen d^- meeting, die hier zou worden gehouden en waar het communMtische neente- raad5lld,- de heer "Henk Gortzak, het woord voerde. Hij wees erop, dat de demonstratie was 'n,uiting van ver-' zet der Amsterdamsché arbeid rrs te gen het zenden van troep'zn naar Indonesië en een demonstratie tegen hen, die nu nog in Nederland Prui sische methoden willen toepassen. Daar zijn party, naar hy zelde, de leiding van de2e beweging had, Inlerpellalie in de Tweede Kamer (Van onzen parlementairen .redacteur) Reeds in den loop van bederimld- dag zal bet communistische Kamer lid, de heer Wagenaar, den minister president en den minister van'oorlog mogen Interpeleeren over den étn- stlgen toestand, ontstaan, door de troepenzendingen naar indonesiE.de demonstratie te Amsterdam waarhij een doode en gewooden zUn geval len en de'staking..!» "de hoofdstad. Het was de KVP-afgevaardigde de- heer Lucas, die den communisten, gistermiddag 'ditonverwachte .-for tuintje in den schoot wierp. Door de indiening Van een volftomen onver wacht amendement;., dat de basis- onder het spellingswetsontwerp ge deeltelijk wegtrok, was het zoowel- voor regeering als Kamer noodzake lijk geworden zich nader- te bera den. Het aanvankelijke plan. de spellingskwestie -ln de zitting van gisteren af te handelen om daarna eenlge weken achtereen slechts '.n de afdeellngcn te vergaderen. kon de Kamer niet ten uitvoer leggen. Vanmiddag- werd voortgegaan met de behandeling van het spelling vraagstuk Daarna komt de interpel- iatie-Wngenaar aan de orde, waarbU 'de spreektijd voor den interpellant ln eerste Instantie ls gecontingcn-. teerd op 30 minuten en in tweeden termijn op 20 minuten, terwijl den overigen leden is min. spreektijd werd toegemeten. eisch te hy ook het recht op,- door de parolen van zijn partij aan 'deze- beweging een vreedzaam en ordelijk karakter te geven! 'V: Boissevain vertrokken Om vijf uur gistermiddag is het eerste, schip met troepen; het tn.5 Boissevain mef 3000 man van de 7 Decemberdivisie uit de haven van Amsterdam naar Indonesië vertrokken. Zaterdag volgt de Ruys en Donderdag over een- week de Tegelberg, beide eveneens met on- derdeelen van de 7 December divi sie. Ondanks de staking verliep het vertrek van de Boissevain normaal. Het havenverkeer was echter her metisch afgesloten. Familieleden, die nog probeerden pakjes af te" geven, werden, teruggestuurd. Tegen achten arriveerde de Boissevain te IJmulden. Duizenden verwanten van de'.opvarenden wachtten op de Zuidelijke, kade van de' sluis Het schip lag aan de Noordzijde, die streng was afgezet, gemeerd. Bij het licht van zaklantaarns, fietslampen, brandende kraDten en zelfs lucifers, probeerde,men elkaar in,het duister te herkennen. Om kwart voor negen vertrok de Boissevain Weer;'aan den arbeid In de Apollohal heeft «'s avonds de C.P.N, een bijeenkomst gehou-- den,waarin het gemeenteraadslid H. Gortzak, en een lid van een de-, legatie,- dat naar Den Haag was geweest, het woordvoerden.,- De eerste spreker deelde mede, lat de minister-president gezegd had, dat hij onder geen voorwaarde verte- genwoordigers van deze wilde sta king zou ontvangen. Tenslotte wek te Paul de Groot .aden op om weer aan het werk te gaan. De verga- .dering had een ordehjk verloop. In andere gemeenten Hit protest tegen Me uitzending van dienstplichtigen naar Indonesië hebben 30 manvan de fai Mak, werkzaam bij. den.bëuw van de to-; dustriepanden aan den Oostzeedijk te Rotterdam, hedenmorgen' van. half tien tot half elf gestaakt. In Delft staakten vandaag'de ar beiders van de Nederlandsche Ka- belfabriek, de Kistenfabriek, N.V. Spoorijzer .en de Pörcelèyne Fles. Bij de andere bedrijven is hier en daar in het begin'een zwakke ac tie gevoerd, welke echter-1; spoedig eindigde,;--> -r -: - jï: Naar „Tass" bericht", neeft .Radio- ^Moskou melding, .gemaakt" van de uiteendrijving door de politie van. de demonstratie op" Zaterdag J.l. - in Amsterdam, waarbij het .hoofdarti kel van „De Waarheid" uitvoerig werd geciteerd. De radio merkte op. dat de gebeurtenissen uitvoerig, ln .v. T v ;ndsche. bladen werden weergegeven. --; -• Generaal Smuts naar Nederland: Reuter meldt uit Parijs, dat gene- raai. Jan Sm nis, minister-president van de Unie van Zuid-Afrika," voor nemens is binnenkort een bezoek aan Nederland en België te bren gen. functies 'vervullen,; wclka ben "in coa- taiit brengenJmet alie iagen én gtroo- •mingeii in dé "maatschappij,, Hij gaf toe, dat van ongefor- tuneerde juristen vaak groote offers gevraagd worden wan neer zij dit oeroep kiezen en beloofde dan ook, binnenkort zekere voorstellen tot verbete- ring der salarieering te zullen indienen. -v -;. - - L; Pensioen van Blokzijl 'Hert derde wetsontwerp, dat zha werd aaagecomea had betrekking op het ongedaan maken 'van den inkoop in- 'pensioenfondsenvan N.S.B. am bto- naren., Dé;héér. Donker'fPvdA) relö- veerde in dit rerband, dat voor Biok- ayl niet "minder dan 74.400" gld. was gostort- om - hem fcz.t. .pensioen te: waarborgen. Do Pensioenraad zal dezó bsdragen. -moeten - terugstorten cïan hét orgaan, dat dia bijdrage dós aau het Departement van'vólks^ -voorJichting-I. -'-.ï:1""i'ir-:-r''~ Minister Gieten wil buigings-n om hals brengen; (Van onzen parlementairen redacteur» Met eon bijverrassing ingedien j amendement, heeft de neer Lucas* (KVPi) naa het. hoofd van ceo Ras ta! zijner, fraetiegcjiouten zich ih het spelllngdobat gemengd, incfc de be doeling de beoordeeliug van de' spel- Ijug.aRn de volksvertegenwoordiging te hónden. Het wetsontwerp wilde de officieels spelling by Algemeenèn maatregel vau. bestuur regelen; in de praktgk. zoa dit; neerkomen op ece blanco mnndtiat yóor de gemengde Nederlandsch-Belgischë speUlagconj- missie. Afs men mag afgaan op hetgeen de diverse woordvoerders gistermiddag -Of den en wellicht ook van de C.H. fractie. Alle sprekérs waren hetex over N' eens, dat èr een eind dient te kómen aan deu nn. reeds twaalf jaren voort- duren.den. spclïihgchaos, aie oorzaak is, dat de jongste generatie-de school banken verliet met kennis van een schrijfwijze, die "S de maatschappij door niemand wordt gebruikt. Minister Gielea antwoordde dea heer Lucas cn. mevr. Fortamerde iV'it ('P.v.d.V.)dat hij zich in het licht dor - historie de bezorgdheid van do: Kamer voor een regeling vaa de spelling bij Algomeonen maatrege» van bestuur best kan vooratellen. Het- is echter-zoo moeilijk om alle bij zonderheden. by de vret te regelen. Door het facultatief stellen van de buigings-n zijn Noordelijk cn Znidu ly k taalgebied vrijgelaten zich aan te passen aan de bestaande taalwet ten. Voot Nederland wordt de bui- gings-n niet afgeschaft, betoogde de minister, zy bestaat ia feite reeds niet meer. Bijdrage tot schepping eener nieuwe rechtsorde In verband met de nidelïykhedën die gerezen zijn bij de uitzending van Nederlandsche troepen naar Indonesië, heeft de minister van Overzeesche Gebledsdeelen .gister avond voor de radio een rede ge-. houden waarin hij allereerst uit een zette, da tde "cties tegen deze uitzending de gevL m van desertie, Plls.m win H gl6lrlni*nn .,n **-t> "V t,'- -tl UCÖCJ ilLC, alsmede de stakingen alle bems- misverstand, ai is het niet ten op onverklaarbaar in de verwarring van na; den oorlog. Men strijdt voor vreedzaam over leg en overeenstemming tot be slechting van het NederlaniJsch- Indonesisch geschil en men verzet zich t^ren wapengeweld, dat het Indonesische vrUheidsverlangen zon willen onderdrukken. Beide doel stellingen zyn: echter even goed die van de regeerinff. Waarom troepen noodig -..Cv-: izijn De minister betoogdeIn het ver volg van 2!ijn rede, dat meer Neder landsche troepen in Indonesië noo dig zijn, omdat .elke regeering over een weermacht moet beschikken om" het gezag der. overheid te schragen,, en die weermacht in Indonesië na vertrek binnenkort van de Brltsche en Britsch-Inüische troepenook al komt er een volledige samen werking tot stand .nog onvol doende isomveiligheid en wet te waarborgen in', dat groote, uitge strekte eilandenrijk met 70 millioen inwoners van' zoo verschillende ia- mens telling, die Me gevolgen van de Japanscbe bezetting, wanbeleid, ophitsing en onderdrukking nog maar-zeer ten deele zyn te boven gekomen. Tienduizenden Nederlanders, hon derdduizenden Chineezen en mlli- oenen Indonesiërs verwachten, dat over "dit onderwerp te berdé brachten, krijgt dit amendement stellis dei ateun van de Party van de Vryhen Voor zoover het in haar macht ligt zal de Nederlandsche regee- rmg de buigings-n om hals bren gen, verklaarde de heer .Gielen glimlachend, door haar voor alle overheidsorganen af te schaffen, we heer Tilanus (CH) zegde hfj toe, het samenstellen van een woordenlijst ten behoeve van de voornaamwoordelijke aandui ding te zullen bespoedigen. „Ik za] hem missen, die bul- g^ngs-^l'^ verzuchtte mevr. For- tamer. „Mis", schoolmeesterde minister Gielen onder algemeen êelach, „Ik zal .haar'* missen. uigings-n is vrouwelijk.'' Twee millioen voor onxe oorlogsslachtoffers Om den ergsten. nood ln Nederland na de bevrijding telenigen zond Ierland ons gratis vee, levensmldde- len en. textiel.- - De textiel 'Werd gratis aan de re- patrieerenden verstrekt De; overige zendi-igen zijn echter op normale wijze verkocht, oi ln, de distributie gebracht De hiervoor verkregen gelden een bedrag van: ruim J 2.000.004 zal tn overleg, met de. lersche regeering voor de helft wor den besteed aan" bet herstel van de veestapel - in de getroffen gebieden, terwijl dé andere helft ten bate van oorlogsslachtoffers komt. Grootwinkelbedrijven worden geliquideerd Tweehonderd zaken aan particulieren overgedragen Lever Brothers en Unilever N V. deelt ons he: volgende mede: Het mag als algemeen bekend worden verondersteld, dat Lever -Brothers'en -Unilever-"NrV;- twee wm- keimaatschappyen exploiteert, a.I. de N.V. Unie Wmkelmaatschappij met haar winketes over het geheele land verspreid en de Albino Maat schappij N.V., speciaal gevestigd in het Noorden en.het Oosten! Van de zijde van groot- en klein handel tn levensmiddelen heeft men dit steeds ongaarne gezien, aange zien men dit beschouwde als een on geoorloofde concurrentie. Men acht te het onjuist, dat de Undever, als fabrikant, door het explolteeren van eigen winkels haar afnemers, dat is de levensmiddelenhandel, beconcur reert. De directie van Unilever heeft, de juistheid van deze crltlck erkend en daarom 'enkele maanden geleden besloten alle 70 filialen der Albiuo MaatschappU over te dragen aan particuliere ondernemers, waarbij eigen personeel bij de overdracht voorrang genoot. Deze liquidatie ls thans practisch geëindigd. De directie van Unilever heeft thans het besluit genomen, ook het laatste door haar geëxploiteerde grootwinkelbedrijf, dat van de NV Unie Winkelmaatschappij, te Uqul- deeren op geiyke wy2e, als dit bJJ de Albino Maatschappij' is geschied, zoodat ook deze 130 Unie-winkels in particuliere handen zullen overgaan. Verstekelingen zijn niet welkom De minister var. Justitie, antwoor dend op wraken van het communis tische Kamerlid mr B. J. Stokvis. ze:dc dat in het genoemde geval van drie Spaansche verstekelingen die ln Rotterdam van boord wilden gaan. van politieke vluchtelingen geen sprake ls geweest. De betrokkenen verklaarden aanvankelijk om politie ke redenen uit Spanje te zUn ge vlucht, doch kwamen later op die verklaring terug, ln April, verklaarde de minister nog; ls don Nederland- scben scheepva^rimaatschappljen er op gewezen, dat dc gezagvoerders dienen te waken tegen het aan boord komen van vreemde verstekelingen, omdat deze der. toegang tot Neder land zou worcon geweigerd. CONCERTGEBOUW In de plaats van dr. H. P. Helneken is tot voorzitter van het Concertgebouw N.V. gekozen jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, minister van Staat, vice-president van den Raad van State. Peters wint wederom van Schuite Tweo wereldkampioenen zegevier den ln het Olympisch stadion over tegenstanders. diu sterke." waren dan zij it; üe finales te Zürich te bekam pen hadden gekregen. Het waren allereerst de Zwitser Hattner, die zijn drie ritten teren Bijster en ïLj- zelendoorn overtuigend won. waa; bij hij den laatstgenoemde verrastu met een sprint h la Van Egmont over meer dan 500 meter. Het andere hoofdnummer, de achtervolglngs- match Peters—Schuite viel tegen, doordat de Bosschenaar zijn dag niet had en moeilijk draaiend 8.4 sec. achterbleef bij den jwereldkampioen die in 6 min. 33.2 see. won Voorts klupte Gleseler 11 $ec. sneller rijdend dan den vorlgen keer. rn rivaal Hari- mana in 5 min 20.6 sec., terwijl bij de stayers Bakker winnaar werd met 15 m voorsprong op v. d. .Voorst en 25 m. op Tronk, dto evenals de win naar vier ponten noteerden op de 2 x 40 km. Vierde was Remkcs (9 pnt.), vijlde De Best (10 pnt) en zesde Klink (10 pnt.. Nederland- zyn taak ln Indonesië zal blijven, vervullen, zijn mede verantwoordelijkheid, welke ook In ternationaal is vastgelegd, zal blij ven dragen. Daarvoor is op het oogenblik de hulp van Nederland sche troepen onmisbaar, ook- al mochten de tn gang zijnde onder handelingen erto^ leiden, het vuren te staken. Voordat in een nieuwe rechtsorde de Indonesiërs, zoowei die staan aan de zijde van de re publiek als die Malino huldigen, alsmede alle andere bevolkings groepen veiligheid en recht hebben, herwonnen, hebben Nederlandsche troepen mede tot de schepping dier nieuwe rechtsorde bU te iragen, wellicht alleen al door het eenvou dige feit van hun aanwezigheid Beroep op bezinning Een jaar geleden behoorde ik zelf tot die Nederlanders, die in gevan genkampen van Indië vergeefs uit zagen naar de komst van Neder landsche troepen, zoo vervolgde de minister.Nederland mag t.iet nog maals teleurstellen wie thans Ne derlandsche troepen verwachten om hen te bevrijden of te beschermen. Laten daarom wie actie \oeren tegen deze regeering, wie in onge rustheid leven over haar beleid, wie dienstweigeren, of «taken, zich be- zinueri. Het is immers een Nederlandsche democratische regeering, die ook biervoor verantwoording scualdig x aan de Nederlandsche Staten-Gene- raal en die bereid ls haar beleid aan de Nederlandsche publieke opinie te verklaren, c u het Neder landsche volk zou het in overgroote meerderheid niet aanvaarden, dat zyn regeering zich op onwettige wijzs zou laten dwingen, haar plicht te verzuimen en zich van haar plaats te laten verdringen. Mannen, die ten onrechte .nog niet zijt teruggekeerd van insche pingsverlof. meldt u alsnog in uw garnizoenen. Verwanten en vrienden van deze dienstplichtigen, maakt hun plichts vervulling voor onze goede en rechtvaardige zaak niet ondraaglijk door hen te beklagen, tegen te hou den of te laten onderduiken als heerschte hier nog een Dultsche -r.egeering. Stakers, hervat uw werk, ei» aebt den vredeswil van het Nederland sche volk nog eens ten overvloede bevestigd, maar gij zijt te ver ge gaan: ook uw regeering wil vriS"'» in overleg en overeenstemming »>t') Indonesië. geeft recht op een schoenenbon Het centraal distributiekantoor deelt mede, dat in den loop van de maand October 1946 diegenen voor een schoencnbon in aan merking komen, wier stamkaart nummer op het cijfer 0 (nul) eindigt, voor zoover zy se dert 1 Januari 1945 nog geen bon voor schoenen hebben ontvangen. Van April tot en met Augustus werden c.a. 3.3 millioen schoenen bonnen uitgereikt. De schoenenpro ductie kon tengevolge van den on- regelmatigen aanvoer van overleder met den verkoop niet geheel gelij ken tred houden. De handels- en winkelvoorraden zijn daardoor ge slonken! Teneinde deze voorraden op peil te brengen, zoodat het pu bliek weer een behoorlijke keuze kan worden gegarandeerd, zullen de plaatselijke distributiediensten pas na 12 October op nader vast te stellen dagen gelegenheid geven de bonnen onder overlegging van stamkaart met bijbehoorend inleg vel af te halen. Meer koffie, suiker en vleesch In de bonnenhjst van 29 Septem ber tot 33 October is opgenomen de aangekondigde rantsoenverhocging van koffie door de aanwijzing van een bon van 200 gram, welk rant soen voor-zes weken geldt. Voorts ls weer 500 gram suiker extra beschikbaar gesteld, de tweede helft van het beloofde kilogram. Zooals bekend, luidt het normale schema van het suikerrantsoen in elke zeswefcèiyksche periode voor personen boven vier Jaar 750 gram. Voor kinderen van 04 jaar; 750, 500 en 500 gram. Naar verkiezing dubbele hoeveelheid jam. De reeds min of meer gebruike lijke 100 gram vleesch e^tra boven het rantsoen van 400 gram per twee weken, ontbreekt dezen keer even- min. - In de aanvullende bonnenhjst van de volgende week zal alleen een bon voor tabak worden aange wezen. TWEE KG. APPELS OF PEREN OP NIEUWE FRUITBONNEN Het C.D.K. deelt ons mede, dat op de bonnen 563 en 063, welke men voor Woensdag 11 September j.l. moest inleveren bij een bandelaar in groente en/of fruit, twee kilo gram appels of peren verkrijgbaar zullen zijn. Honderd gram vleesch op bon 529 Gedurende het tijdvak van - Dins dag 24 September t/m Zaterdag 12 October geeft bon 529 vleesch recht op het koopen van 100 gr. vleesch.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1