DINSDAG ZAL HET VONNIS WORDEN UITGESPROKEN Felle afwijzing van agitatie der communisten DE SCHIEDAMMER NIEUWE BONNEN RED. EN ADM. LANGE HAVEN HI SCHIEDAM ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINQEL 4! ROTTERDAM ADMINISTRATIE': TELEFOON 69300 REDACTIE: TELEFOON 90505 PER KWARTAAL f4.— LOSSE NUMMERS 10.09 Bankier; AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 224' DONDERDAG 26 SEPTEMBER lö4d Het proces te Neurenberg Geen doodstrof voor moordenaars De procureur .fiscaal van den BUzonderen Raad van Cassatie te 's-Gravenhage, prof. Langemejjer, concludeerde gistermorgen tot ver nietiging van de vonnissen van het Blonder Gerechtshof te 's-Graven- hage, waarbij twee Nederlandsche leden van een Dultsch eiec"tiepe- leton te R'dam tot de doodstraf waren veroordeeld en eiscbte een gevangenisstraf van 15 Jaar. Tweemaal stelde prof. Lange- meijer achtereenvolgens de vraag aan verdachten of zij zich schuldig voelden. „Ja", zei Eppe oosting uit Utthuizermeeden „Neen", verklaar de Petrus van Schalk, uit Boskoop. Deze beriep er zich op, dat hij moedwillig misgeschoten zou heb- ben. hoewel hij ter zitting van het Hof het tegendeel had verklaard. De raadsman van verdachte Oos- tlng, mr. Dutilh -uit R'dam,vroeg den Raad den jeugdigen leeftijd van zijn cliënt die tot op dit oogen blik nog niet meerderjarig is In aanmerking te willen nemen. Mr. M. C, v. d. Poel, ö*- voor ver dachte van Schalk optrad, verzocht een onderzoek naar de geestvermo gens van zijn cliënt. Ook hij be riep zich op de jeugd van beschul digde, die reeds op 16-Jarigen leef tijd naar Duitschland was gegaan, en daar was geïnfecteerd door den Duitschen geest. De uitspraak werd bepaald op 24 October a.s. Voer de eerste helft van de lie periode 1946 (23 Sept. t/m U October) BONKAARTEN KA, KB, KC 610 587 fm 591 brood 800 gram brood 59a brood 40Q gram brood- 595 boter, enz. 250 gram'boter 596 boter enz, aso gram margarine of 200 gram vet G06 suiker 750 gram suiker of bo- terbamstroolsel of 1500 gr. Jam, stroop enz. 607 algemeen 500 gr. suiker of bater- ham strooisel of ïooo gr. jam, stroop enz, 597 algemeen 200 gr, kaas (waarvan RH) gx. korstlooze kaas) 538 algemeen 100 gram bloem 599 algemeen 200 gram koffie B 23 reserve isno gram brood c 23 reserve aoo gram brood B 24 reserve 100 gr. kaas (waarvan B 24 reserve 50 gr. korstlooze kaas) BONKAARTEN LA, LB, LC 610 530 vleeseh 100 gram vleesch 531 vleesch 4W gram vleesch A 07 melk 4 liter melk B07, CD7 melk 7 liter melk BONKAARTEN" KD, KE 610 087, 089 brood 800 gram brood 095 boter enz. 250 gram boter 035 boter enz. 125 gram margarine Of 100 gram vet 106 suiker 500 gram suiker of bo terhamstrooisel of ïooo gr. Jam, stroop enz. 107, 108 alg. 250 gr. suiker of'boter- hamstrooisel of 500 gr. jam, stroop 097 algemeen. ïoo'gr. kaas (waarvan j 50 gr. korstlooze kaas) D 23 reserve aM gram brood. E U reserve 250 gram rijst, kinder. meel of kinderblscuiti D 24 reserve loo gram bloem E 21 reserve 300 gram bloem BONKAARTEN LD, LE 610 029, 030 Vleesch 100 gram vleesch D07, KC7 melk u liter melk tabakskaakten. enz. T 49 2 rants, tabaksart. V 50 200 gr chocolade en/O suikerwerken X 49 2 rants, tabaksart. x 50 100 gr. chocolade en/of suikerwerken Bovenstaande bonnen ïijn geldig gedurende een periode van 14 dagen, derhalve t.m. Zaterdag 12 Oct. as. voor de week van 5 tm. 12 Octo ber zullen nog bonnen worden aan gewezen voor tabak. Voor suiker wordt boven het nor male rantsoen van 750 resp. 500 gram wederom een extra rantsoen van 500 gram beschikbaar gesteld. In totaar heeft men mi l kg. suiker extra ontvangen. Deze week is wederom 100 gram vleesch extra beschikbaar, zoodat men in totaal 500 gram per veertien dagen ontvangt. Op de bonnen voor kaas wordt t" voor'dei.kelfï" korsöaoze kaas. algele- verd, Bovengenoemde- bonnen ~7 kunnen reeds op vrijdag 27 September a.s. worden* gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor vleesch en melk. waarop eerst met Ingang van Maan dag 30 September a.s r ug worden gekocht. bij deelneming aan maaltijden van de centrale keuken moeten aldaar de bunnen ..530 en 029 vleesch" wor den ingeleverd. Wereldoordeel over 7 nazi-organisaties 1 en 21 beschuldigden lïet staat thans vas*, dat het Internationaal Tribunaal voor oorlogs misdadigers te Neurenberg Maandag 30 September om 10 uur des morgens zal bijeenkomen om uitspraak te doen. De eerste dag zal gewijd zijn aan een résumé van de heel e. zaak. Dinsdag zal het von nis worden uitgesproken over de zeven nazi-organisaties en de 21, be schuldigden, benevens Martin Bormann^ wiens zaak b(J verstek is be handeld. wachten. Is. Zooals verwacht werd, zal het voorlezen van het vorm'.s twee volle da een kosten. Den eer- step dag zal net gerecht de con clusies meededen, waartoe het na een onderzoek van vier weken ten aanzien van de geheele zaak- ge-' kotgen ls, den volgenden 'dag. zaP eerst de motiveer ing- v orden gege-, ven van het oordeel over indivi duen en 'organisaties. Eerst daarna, dus geheel aan het eind van den laats ten. dag, zullen de vonnissen worden bekend gemaakt. TH 11 N AOKDAVHTHAI IS aan hen. 4>e door de Joyannen tuertlen ge ëxecuteerd, heeft vorige week oy hef "Antjolkerkhof tc Batavia c-en plechtigheid plaats waarbij de luitenant-gouverneur dr. U. J. van Jlook, de Nederlandsche en geallieerde bextlhebbers van 'leger en vloot en tal van andere autoriteiten kransen legden aan den voet van iret gedenkféekeiK Vele aanvragen om een plaats Duitsche autoriteiten uitgenoodigd Vier vooraanstaande Duitsche auto riteiten ln de door de Amerikanen bezette zone van Duitschland, heb ben een speciale uitnooüiging ont vangen om hel uitspreken der schul digverklaringen en vonnissen bij te wonen. Het zijn: Dr. Reln'nold Maler, minis ter-president van Wuriemberg-Baden, Dr. Wilhelm Hoegner, mlnlsler-preslr dent van Beleren, Dr. Friedrich Gei ler. minister-president van Groot-Hes sen en Frlcdrich Ziegler. burgemees ter van Neurenberg. Rechter Robert Jackson, de leider der Amerlkaansche aanklagers, hecht te zijn goedkeuring aan hel plan om hen uit te noodlgen, toen hij Maandag uit Amerika terugkeerde. Hij verklaar de daarbij het ie be'.reuren, dat er niet meer plaatsen beschikbaar waren. „Duitschland Is, zelde hij. uit dit pro cos nis de voornaamste aanvaller te voorschijn gekomen. Indien dit proces een wet moet rechtvaardigen, waaraan In de toekomst de leiding tn interna tionale aangelegenheden onderwor pen moet zijn, opdat zoodanige oor logvoering worde voorkomen, dan moet men het Duitsche volk bewast doen worden van de gronden, waar op the wet berust". De bezoekers zullen een plaats krij gen op de bezoekers tribune Aan elk var. de vier Ia oden, die het proces voeren, zijn 16 plaatsen toegewezen en aan elk der overige belanghebben de landen twee. Gedrang om een plaats De toewijzing van de plaatsen in de 2aai voor de laatste twee dagen van het proces, stelt de aanklagers, ■die deze-plaatsen'moeten verdeelsn- voor groote moeilijkheden, .daar vele met redenen omkleede aan vragen zijn binnengekomen. Thans ls, officieel meegedeeld, dat geen nieuw uitstel rceer te ver- Tweede Kamer éénsgezind. Democratische spelregels mogen piet door een minderheid misbruikt worden (Van onzen rarlementiiren redacteur) - De motie -.van. den communistiscfaenafgevaardigde Hoogcarspel, waarin de interpellatie van zfjn parfijg-enout Wagenaar resulteerde, Is door de Tweede Kamer verworpen 'mét' 50 stemmen tegen en slechts de 10 communistische stemmen voor. 7 Temidden van den poiitieken kruitdamp, begeleid door onophoudelijk hamergeroffel van voorzitter Van Schalk, ontelbare interrupties; voornamelijk uit het communis tische kamp en rumoer op de publieke/tribune kwam een democratisch eenheidsfront tot stand, zich uitstrekkend van Koos Vorrïnk tot Jan Schouten.Zelfs de Indonesiër Palar stemde tegen het stopzetten der troepenverschepingen, ter uiofciveeriog van zim stem slechts een men taal voorbehoud makend. De ministers'Bèel en Fievez hadden in deze sfeer een gemakkelijke taakv waarvan zU zich zonder eenige aarzeling jK.vï- V'.. fractieleider moest haar dan ook terugnemen. Tilanus (C.H.Ü.)Maakt het dagblad „De Waarheid", orgaan der CP.Iv. geeu ontoelaatbaar gebruik van de vrijheid van raeeningsuitmg, evenais vóór 1040 de nat.-soc. pers? De heer Wagenaar had tevoren •de demonstraties te Amsterdam Ivr'eéuzame uitingen van derrvredes- "wiJ van hét Nederiandsabe voik ge- - nosmd, in tegenstelling tot dé hou ding van de politie. - De. Amsler.- öamsche bevolking neemt geen'op treden metvuurwapens-meer- Hij vroeg een onpartijdig- en deskundig onderzoek, bestraffing van de schul- digen. schadeloosstelling voor de slachtoffers; Bij demonstraties voor den vrede kanmen nooit, te ver gaan, meende hij- Het- Nederland sche volk heeft geen vertrouwen in deze regeering. De Nederland sche moeders willen niet. dat haar kinderen verbloeden in de rimboe voor belangen, die de hunne niet zijn. De actie van den laatsten tijd wordt door de C.P.N. ondersteund en is nationaal, aldus de communis tische fractieleider. Er zijn grenzen i Minister Beel ontkende het vreed zame karakter van .de demonstratie en verklaarde, dat de regeering niet bereid is, de troep en verschepingen stop te zetten. Zjj keurt met den heef Schouten 't staken door over heidspersoneel af. Er zuu grenzen aan de vrijheid van zneeningsmtjng- én deze kunnen niet straffeloos wor den overschreden. Voor demonstraties, die het ge zag aantasten; zahnïmraer toestem ming worden gegeven. Tegen straat terreur zal worden opgetreden. Het was volkomen juist,dat de politie Zaterdagavond optrad. Na een tweemaal herhaalde sommatie wer den omstreeks 500 samenschoiers met den sabel uiteengedreven. Een militair, die iets riep over SS-me thoden, werd gearresteerd en aan de inmiddels gearriveerde mare chaussee overgegeven, waarbij het publiek opdrong. Noch de politie, noch de mare chaussee hebben van de vuurwape nen gebruik - gemaakt. Ware zuiks het geval geweest, dan nog zou dit, gezien de situatie, volkomen ver- antwoord zijn geweest. Minister Fievez voegde hier .nog - aan ..toe, dat -de stenguns van de marechaussee -niet geladen waren en dat er zich geen kogel ui den loop van hun pistolen bevond. Op het moment, dat de gear resteerde militair door de poli tie werd.^overgegeven, viel er een schot. De militair viel op den grond, evenals een burger, welke laatste korten tijd later in het gasthuis overleed. De 'militair werd een winkel bin- nengedragen doch bleek later nergens meer te vinden.Alles wüst er op, dat uit het publiek, dat naast den auto stond, moet zijn geschoten:. De doodeüjke kogel is gevonden en hét aan den gang zijnde onderzoek zal met .voile zekerheid kunnen vaststellen, of hij afkomstig is uit een vuurwapen van een der aanwezige, marechaussees of. politieagenten. In dit verband verklaarde minu ter Beel nog, dat een onderzoek zal woideu ingesteld naar verboden wa penbezit bü de bevolking, dateerend uit de periode van het onder- grondsch verzet. Beide ministers bleken niet be reid, het door %den heer Wagenaar gevraagde bijzonder onderzoek te doen instellen, daar zij het volste vertrouwen hebben in de justitleele. instanties, die dit tttans in handen hebben. De processie van sprekers van gistermiddagwerd afgewisseld door Toelagen voor de dienstplichtigen (Vanonzen parlementairen redacteur) Binnenkort zai een maatregel van kracht worden, waarbij aan militai ren beneden den rang van officier een 'toelage kan worden verstrekt Indien zJj den achter uitgang ln In komsten, ontstaan door. het onder de wapenen roepen, moelUJk kunnen dragen. Van een volledige vergoeding van 'gederfde Inkomsten kan echter geen sprak'» zijn. Deze. mededeehng is vervat in de Memorie van Antwoord op het Wets-i ontwerp uienstpltchtvoorzieningen. Verdere door de ministers Fievez en Schagen. van Leeuwen naar voren gebrachte concrete punten zijn:' Van. de lichting-1948 zullen 37.000 man/;in werkelijken dienst .worden .geroepen, waarvan 3.000 voorde luchtstrijdkrachten en 3500 voor de zeemacht. Vanris llchting-1947 gaan 5.000 man naar de marine. Overwogen wordt, binnenkort- over te gaan tot het registreeren van de Iichtingcn-l94t t/m -t944, niet met de bedoeling om deze lichtingen geheel in dienst te stelten, maar. wel om .een deel ervan to bestemmen voor bepaatde tMensten. waarvoor civ Jaardjksche lichtingen;., tot dusver^ □iet génoep-personeel optëvërdeu," C.threidinc van vrljstel'ing of uit- stel voor studie- en landbouwdoel einden kan niet worden gegeven. Integendeel, voor 'de Hchting-1943 blijken deze op tc rctme schaa; tc zijn verstrekt, zoodat voor de vol gende lichtingen éenigë beperkingen zijn ingevoerd. •Aflossing van ben, die reeds tang in dienst zijn of voor wie ln verband met leeftijd en particuliere; omstan digheden de te vervullen vërpllch- Vingen zeer zwaar zijn. is voorloopig nog niet mogelijk. Het laat zich aan zien, dat het "nog gerulmen tijd zal duren voor er overschotten ontstaan, die, voor aflossing kunnen worden gebezigd. Van de 8.000 dienstplichtigen van de üchtlng-1945, die aanvankelijk van eersteoefening zijn vrijgesteld, zal vermoedelijk alsnog een deer moeten worden opgeroepen: Het naar Nederland overbrengen van de opleidingen van het voor de nieuwe lichtingen bestemd kader zal in snel tempo geschieden; op l sept- 1946 .waren nog 6800 man in Engeland aanwezig, op 1 Jan. 1S«7 zullen er dit 550 zijn. een communistische estafette, waar bij het woord werd gevoerd door de afgevaardigden Paul de Groot, Hoogcarspel en mevrouw Muizen berg. Tegen het einde van de de batten bedaarde de opwinding eenigszins en was er nog gelegen heid voor enkele zakelijke opmer kingen. Voorlichting In het leger De minister van Oorlog bleek het eens te zijn met de heeren Vomnk en Tilanus, dat er aan de voorlich ting in het leger het noodige heeft ontbroken. Van dit onderwerp is een zeer diepgaande studie - gemaakt, waarvan het resultaat binnenaf- zienbaren tijd zal blijken. De mi nister was het eens met den heer Van der Goes, dat het leger geen eigen politiek moet voeren, doch de regeeringspoKtiek dient uit te voe ren. Tegen bloeddorstige uitlatingen van kaderleden zal worden opge treden. Hetwetsontwerp metbetrekking tot de schrijfwijze van de Neder- "landsche -taal-. is :'V gisteren zja.st. aangenomen. -/ Wan neer ook de-Eer-/ ste Kamer zJch' tnet de materie .kan. vereenigen, zal van 1 September- 1947 in alle offlcieele stukken, op ode scholen en onderwfj«in$t:tuten de spelling De Vries en Te W.nkel worden gevolgd met tnachtueming van dc regels, zooals dieiheen'.gen Ujd geleden zijn gepubliceerd als resultaat van bet werk der spei- Ungscommtssie. Mótie-Hpogca rspel verworpen - Op ongeëvenaard felle en scherpe wijze zijn verschillende afgevaar digden van leer gelrokken tegen de communistische agitatieiuethoden, zoodat deze Interpellatie, gelijk "prof; Bomme hét uitdrukte aich als. een. boomerang keerde tegen: de genen, die haar hanteerden. Het ging gistermiddag niet meer om-de vraag; van de troe- penzendtngen, maar om de kwestie, of de democratische spelregels door een minderheid misbruikt mogen worden ten detrimente van het algemeen welzijn. Van dér Goes "van Naters (P.v.d.A.)De Comm. Partij Ne derland speelt het spel, dat Duitschland vóór' 1933 naar den ondergang voerde, in de bekende vijf fazen, beginnende bij gepro voceerde incidenten en eindigen de bij heb per interpellatie be treuren van ongeregeldheden, waarvan de .regeering de schuld krijgt. Hét Nederlandsche voik zal dit spel hopelijk niet meespelen De Nederlandsche regeering heeft geen aanleiding gegeven /tot. een" ongerustheïdsstaking. '.Agitatie Het: gaat hier niet om troepen zendingen naar Indonesië, maar om de agitatie in West-Europa Op -16 Mei zei het communistis-;he Ka-, .merlid .Wagenaar ln Drachten op een vergadering: „Wanneer er een regeering komt zander'ia commu nisten zullen wij niet schromen, een algemeene staking uit te roepen'-'. Dat is Dinsdag gebeurd,daarvoor is het Indonesische vra:.gstuk mis bruikt. Het bloed, dat gevloeid heeft komt op het hoofd van.hen. die tot deze agitatie reeds voor de'verkie zingen hadden besloten. Jan Schouten (A.R.JDe communisten willen geen ware de mocratie, zij streven slechts naar dictatuur en terreur en trachten die .te bereiken-met de middelen, die het democratisch staatsbestel hun in de hand geeft. Straatterreur' Koos'Vorrink (P.v.d^A.)De betoogingen .„ontstonden" ..zeggen de communisten. De .minister van Oorlogwist, blijkens zyn genomen voorzorgsmaatregelen, al van te voren dat er iets' zouontstaan" en Henk Gortzak kon bij voorbaat mededeelen, dat dit sociologisch ha- tuunverschijnsel, waarbij zoo maar spontaan, borden met opschriften ontstondéh, precies 24 uur zou du ren. Met 39 tegen 4 stemmen heeft de Kamer zich destijds uitgesproken vóór de troepenzendingen. Langs dezen weg vlei.voor de communis ten niets meer - te bereiken. Dus grepen zij naar het monster van.de straatterreur; (Langdurige protes ten van den heer Hoogcarspel, die tenslotte wordt afgehamerd). Maar wij willen 'hier geen stelselmatige ondermijning van de democratie ge lijk in Duitschland, waar de com munisten tenslotte het parool hit gaven: „Liever Hitler dan Briiningl" Prof. Romme (K.V.P.)Als misdadigers naar de plek van hun misdrijfkeer en de communisten terug naar - de onrust, die zij zelf ontketenen en werken zoodoende mee. aan hun eigen ontmaskering. In een buitenlandsch parlement is onlangs door een bekend staatsman gezegd: „Menschen, die met deze geestesziekte zijn besmet aarzelen geen oogenblik om hun land te verra den", Deze laatste opmerking ont lokte luide protesten uit de banken der communisten en de katholieke Schermerhorn ziet zijn taak: reëel, humanistisch Woensdag heeft, de Commissle- Geueraai aan dc pers een lunch aangeboden, tijdens welke prof. Schermerhom het woord heeft ge voerd. Eij 2eide o.a., dat de taak van dc Commissie-Generaal was „de op lossing te vinden"; dez etaak kon slechts worden uitgevoerd door toepassing van middelen, die ln overeenstemming zijn met het ge zond versland, oprechtheid en een beetje gewoon humanisme. De Indonesische kwestie is geen probleem van de Indonesiërs alleen, zoo zeide hij, of van een groep Nederlanders in Indonesië, maar zij gaat het geheele Nederlandsche volk aan. De oplossing moet dus niet alleen de goedkeuring by de Indonesiërs of bij een naxlmum- aantal Neder'.anders tn Indonesië vinden, maar eveneens bij de Ne derlanders in Europa- Zonder ongerechtvaardigd opti misme meende spreker gerust te kunnen verklaren dat Nederland en Indonesië belde al hun krachten' inzetten om een goed. gebruik van een goede gelegenheid te maken. Voet-bap rog ra m its a EFRSTK KLASSE, DISTRICT 1: Fepenoord—EDO; t Gooi—HcrmeS-DVS; DWSRFC: AJCX Lronia. Sparta—ADO. DISTRICT II: DFC—Neptumis; Haarlem—Do Volewljckers: ExceLsior -B>iW Wit; DOS—Xerxes: Storm vogelsDHC District HI: Ensched Beys—Be- Quick: AGOvv—Vitesse; Tubantia— Enschede: Heiacles—Wagsntugen; Go- Ahead—NEC. DISTRICT IV: NOAD—Vllssingcn; De Baronie-DNL—VVV; Uelraonö Helmr.ndia; RKTVV—N'AC; BW— Willem II. DISTRICT V: AchtllCS—GVAV; HSCHcerenveenEm men—Leeuwar den: Be-Quick—Veend ara; Sneck— Veiocitas. DISTRICT VI: Bleijerheiöe— L:m- burgia: Maurits—Sitt Boys: MVV— Brobantia: De Spechten—FSV; sp- EmmaJuliana. Zuinig met iccp In October zal een rantsoen zachte zeep worden verstrekt. Het verdient voorshands aanbeveuug, met de verstrekte rantsoenen zeep zuinigheid in het gebruik te be trachten. aangezren de aanvoer van grondstoffen u:t het buitenland, voornamelijk van oLert en vetcen, zeer traag en ongeregeld verloopt. Omtrent ce verdere vooruitzichten valt nog niets met zekerheid te zeggen. Op 7 October Koffie verkrijgbaar Het Centraal Distributiekantoor deell mede. dat de koffie op bon 593 eersl in de week van S t.m. 12 Oc tober afgeleverd kan worden. Dit houd» verbard met Ue omstandig heid. da: deze bon volgens het oor spronkelijke plan fcerst op 4 October zou worden bekend gemaakt. Aange zien evenwel tn de genoemde weelc slechts bonnen voor eert zeer gering aantal artikelen beleend gemaakt ronden inoeien wot den, zijn ditmaal alle bonnen op ?6 September ln de bonncniijst opgenomen, behalve die voor tabak. Wijziging ven de Kinderbijslagwet Minister Drees dient ontwerp in HU de Tweede Kamer ls thans in gediend het door minister Drees inder tijd aangekondigde wetsontwerp tot wijziging van de kinderbijslagwet. De minister acht het aangewezen de ultkeerlng van. den kinderbijslag te verruimen in dier voege, dat voortaan niet slechts voor het derde en volgende kinderen, maar voor elk kind kinderbijslag zal worden verstrekt. v Curacao'crs wonnen hun laatsten wedstrijd Woensdag heeft de voetbalploeg van Curacao haar iaaisten wed strijd ln Nederland gespeeld tegen een versterk; V.Ü.C.-elftal. Een regelmatig behaalde ec verdiende 3—0 voorsprong van V.U.C. werd. dank zij een onhoudbaar er.tnou- siasme, in een 5—3 overwinning voor de gasten omeezet. Ruststand 3—1. Vandaag (Donderdag) vertrekken de Curacao'crs met dc ..Sniyvesant,' naar West-Indië. Voetbal tusschen Engeland en de rest van de wereld Naar de Dally Graphic mededeelt zal In Augustus 1947, dus Juist voor het begtn van het nieuwe voetbal seizoen. een wedstrijd worden ge houden tusschen Groot-Brlltannle en de rest vao de werelc. om de In trede van Engeland In de FIFA te vieren. He: Urltsche team za! be staan uit spelets uit Engeland. Schotland en Wales, terwijl men verwacht, dat tn dc ploeg van de rest o.n ook Russische spelers zullen worden opgenomen. Karnemelk en Yoghurt weer op den bon Met Ingang van Zondag zullen karnemelk en magere-rceik-yogburt niet meer bonloos verkrijgbaar zijn, zooa's in de zomermaanden het ge val was, doch dan weer uitsluitend ten goede komen aan zieken en zuigelingen, die ze op voorschrift van hun huisarts nou dig hebben. De bónnen voor gestandaardiseerde melk van den betrokkene moeten daartoe worden ingeleverd. Daar voor zal men karnemelk ontvangen, tot eike voorgeschreven hoeveelheid. Ook zal he; mogelijk zijn in p.aats van karnemelk magere-melk-yog- hurt te verkrijgen. Partij van den Arbeid doet niet mee Zaterdag zou op Initiatief van de vereeniging Nedcrland-Indonesië in: dc Houtrusthallen een massa meeting worden gehouden. Het fe deratiebestuur van de Party van den hjbeid, aldus wordt ons na mens dit bestuur gemeld, heeft aan den voorzitter -an het comité van actie voor deze Houtrust-betouglng medegedeeld, dat de Partij van den Arbeid door de houding van de communistische party, die zich blij kens publicaties in De Waarheid volkomen tegenover de regeering Beel heeft gesteld en haar aftreden elscht, zich genoodzaakt ziet om zich volkomen los te maken van de voorbereidingen tot deelneming aan de demonstratie en betooging van 28 September. Naar wij voorts vernemen heb ben ook de Haagschë bestuurders- bond. de vrouwenclub van de Par ty van den Arbeid, de Nederland-1 sche Volksbeweging, A.J.C. en de Nieuwe Koers zich teruggetrokken. Dit beteekent voor een arbeider met één kind een vermeerdering van J 2,46 per week, voor een arbei der met niéeT kinderen een ver meerdering van 14,80 per week. Bij de voorgestelde regeling, wordt voor elk kind gedurende zestien jaar?'UitkeerIng genoten en voor kinderen, die na het bereiken van zestien Jaar nog een zekere oplei ding krijgen, gedurende een en. twintig., jaar. De minister acht het gewenscht de voorgestelde wijziging zoo spoedig mogelijk in..werking, te doen treden De aangewezen datum Is dan 3 Oc tober 1946, omdat het dan mogelijk ls de gegevens aan de hand waar van d=s. kinderbij slagverzekering in het jaar 1947 zal worden uitgevoerd mede dienstbaar te maken voor het doen deruitkeeringen, over. het vierde kwartaal1946. Groofe prijs van Twente Voor de nationale motorraces op September hebben I8i deelnemers, onder wie alle prijswinnaars van Assen, ingeschreven. De sportcomonsste van de KNMV heelt inmiddels bepaald, dat ln plaats van een uur. elke race drie kwartier zal duren, hetgeen een vlotte af werking van het programma ten goede zal komen. De lijnrechte verbinding van Al melo naar het circuit ls uitsluitend opengesteld voor de autobussen, wel ke van het station af voor het per sonenvervoer rijn ingeschakeld te Troepentransport uit •\.:.(>r;Rötterda'my.:- Met het rms. Köta Agoeng zijn hedenmiddag circa 1609 man troepen naar Indonesië 'Vertrokken. De.mili tairen arriveerden met vier treinen, te Rotterdam, waarvan de eersten te ongeveer 10 uur aan de Merweha- ven aankwamen, op het Marconiplein én in de'omgeving van de Merweha- 'ven hadden zich vele honderden be langstellenden en familieleden ver zameld ora een laatste .glimp van de vertrekkende militairen op te; van gen. Van opgewondenheid onder het publiek was geen sprake. De stem ming onder de soldaten was zoo te zien uitstekend en er deden zich voor zoover bekend geen ongeregeldheden HOVINC NEEMT AFSCHEID MET RECORD-POCINC Zaterdagmiddag S uur zal Kees Hoving ln het Sportfondsenbad, v. Maanenstraat, nogmaals een po ging ondernemen om zijn record loo m. borstcrawi scherper te stel len. DU zal levens de laatste maal z|]n, dat hü op een persoonlijke baan zal starten. De beslissing. d(e Hoving genomen heeft, om niet meer uit te komen, kan als een groot verlies voor de Nederlandsche zwemsport worden aangemerkt, !n het bljrcnder voor de Rotterdsmsche Zwemclub. Gelukkig zulten we Hoving ntsf definitief behoeven af te schrijven voer de zwemsport, waal ht) heet'. toegezegd, wel ln estafelie-nummers en voor waterpolo beschikbaar te blijven. WEERBERICHT Plaatselijk nch- g. tendmist, overdag sX 3* hier en daar tU- fh. ¥*■-! detljk toenemende i 1\\ bewolking met - later een geringe -s\Vk\ kans op een on- weersbul. In den; \\v T nacht weinig, r!t V overdag zwakke A^f lof matige wind overwegend uit richtingen tns- Oost en zuid. Zon op 6.33 uur: onder 18.31 uur. WATERSTANDEN ROTTERDAM le tu 5.28 nur; 2e UJ 17-44 uur. Vanmorgca is in de Merwehaven het Canadecsche s.s. Lady Nelson aangekomen. Het schip zal Maan dagmorgen vroeg met 400 Neder landsche oorlogsbruldjes uit Rot terdam vertrekken en rechtstreeks naar Hallfax varen. Van 15 tot 30 Juu« 1947za! ln Brussel een Internationaal filmfesti val worden gehouden. De beste films zullen hekroond worden. Het ligt tn dc bedoeling, het festival om de twee Jaar te herhalen. Rott. Philharmonisch Orkest Wegens ziekte van den heer Piet van Mever zal Hein Jordans het laatste volksconcert in de Koningin- jiekerk op 27 September dtrtgeeren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1