Rotterdamsch cultureel leven Hevige ontploffing inde Westmolenstraat Landmijn in den smeltkroes? Pas op voor „verkoop- organisatie"-co!porteurs Volksuniversiteit te Schiedam 1 opgericht Tuberculosebestrijding J wznXdt 'Q5 e» m uw PAROLOSCOOP Over buigingen Omstreeks Ü«n uur hedeaoehtenit hecfL zich in do werkplaats van da fa. Meijer en Stegman ia. de West- «nolenslraat een ontploffing voorga- daan, die ernstige gevolgen lioeft ge had. Bij deze firma wordt regelmatig oud koper gesmolten, dat later opnieuw! gebruikt, wordt. Onder ..dit oude ko- pcr bevinder» zich o.a. meermalen lecge hulzen van granaten en ander «orlogstuig van koper, dat voor dg möcstrie momenteel van onschatbare waarde is.: Vaiipch't-nd Jjad de baas van do gieterij, M. Romein, uit do 0»statle!aaa, die bij den smèltpot siond, een ovaal stuk koper oader het schroot gevon den, en d;«ar hij dit niet vertrouw de, na.-ist zich neergelegd. Tertnoede- lijk betrof hot hier een kleine land mijn. In een onbewaakt oogenbülc schijnt Romein het stuk' koper toch in. den pot ge worpen te hebben, met het noodlottige gevolg, dat de geheele pot uit elkaar vloog. De stukken ijzer en koper vlogen door de werkplaats, ter wijl door den luchtdruk het halve dak werd weggerukt. Romein werd deerlijk verwond, doch wist zich nog naar hui ten- te sloe pen, waar - hg bloedend' uit verschéi- dene wonden bleef liggen. Bet mag een wonder heeten, dat van de zes personen, die op het oogenblik van de ontploffing ïn da mrkplaaU aanwezig waren, alleen/W. ran Brakélen uit (Ie Porfugeesche- straat te Rotterdam,,, aan lioófd.. ea hand verwond Werd. W. Romein werd, na ter plaatse verbonden', ia zijn, ïn zorgwekbeaden biesland naar het Gemeenteziekenhuis yenoerd. HET PHUHARMONISCH ORKEST KOMT NAAR SCHIEDAM. Naar wij vau de zijde van het Rotterd. Philh,. Orkest. yemeiiien zul len te Schiedam onder auspiciën van de vcreeiliging ,,Orke?tconcertcii Schie dam" in het komende, winterseizoen zes Zondagochtendconcerten worden gegeven in het Passage theater. Zondag 20 October speelt George van Henesse het 4e Pianoconcert van Xttdwig van Beethoven. Samuel Brill, is op 17 November solist in het Celloconcert ran Anton Dvorak. Zondag 22 December spelen Piet Lam berts, viool, en Koeti v.- d. Molen,, altviool, de Sympliohiè concertante voor viool en alt vanMozart. Aan het concert van 19 Januari werken mede Marie Mcsser—Albers. alt. en de Kon. Macnenzangvcr- Örpheus". Zon- dag 23 Februari is hól Salvatore To- roosso die als solist optreedt Lu het Vioolconcert in D vanMozart en Gerard Hengevold besluit: op 23 Maart de concertserie met het. pianoconcert van Grieg. Het iste hopen, - dat dezecon certen van de zijde van, bet Schte- damscho publiek de wawdeerïng zul len ontvangen, die ze verdienen» Men kan zich op deze concertserie abonxecren na opgave als lid van de vereeriiging j,Orbes(concerten Schie dam", hetgeen kan geschieden bij de fa. W. A. Houtman, Singel 11G. De kosten bedragen dan in totaal f:£7A0. WIE HENGELT ER MEE 7 Groole wedstrijd in dé^ Niéuwe Haven. De afdeeling Schiedam van' bet Centraal Nedcrlandsch Hangelaarsver- bood organiseert op Zondag 6 October een hangel concours in de Nieuwe .Ha ven óm den Gondetitakbeker.. De wedstrijd vangt aan om zeven i uur en duurt twee maai anderhalf uur. De leden van het C.N.H.V. kannen gratis aan dezen wedstrijd deelnemen. Nict-lederi moeten f 1 inleggeld Srfa- len. Prijzen 1 op 5. Yoordezen aardïgea wedstrijd aan den hengel kan men inschrijven bij den heer C. van Lenh Broersvejt 123. burgerlijke stand. GEBOREN: Gomlji®. dochter van P. Koa- wwüioven en A. de Jonge, Spoorstraat 12. Liduinus M.J. zooa ran A. A. V. Bal deren en ft-ff. Suiters, Nieuwe Maasstraat. 78. Hdeoa J. dochter van F. Damen en A. Vwift, Haga straat 72. Marinas zoon van AI. Goudappel en A. Monster, Gasstraat 28. Pnalns P. zoon vna P. J. Kooper en N. G. Kre a k. Noord vest. Gerrit K. zoon ▼an K. Akkerman en N. Lenman, Rhoon- scbedraal 26.. Aguita dochter van YV, Oostenrijk en II C. J. v- X Bont, Xwrarte- waaLeliestraat 69. Pbilippua J. zoon van H. v. Gm'en en I. van..Vliet, Jan Sleen-' ste>at SU. Johanna C. dochter van A. L J. Tan Waag en N. de Grnijl, Boomstraat 174. Martin as zoon van H. DrUpper» en J- W. Krol, -Wm/ Broowerstraat 36,Johanna H. doditer van II. 't Hart «n 1L R. Kiobters, Lorontilaan 43- Het Gemecntdipc Zwembad sloot Woensdag zijn deuren tot volgend voorjaar. Een groepje dames die tot de vaste bezoeksters belmoren, hebben den laatstendag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Met een gecostumeerde zwempartij werd het seizoen besloten, rv 1 Den lualstcn tijd worden door ver schillende' verkooporganisaties, o.ro.de Verkooporganisatie „Succes", gevestigd Maresmgd le - -Leiden, aan bet pu- bliek: aaulofckehjke aanbiedingen ge daan - om via een. soort spaarsysteem verloop vau een zekeren tijd in het bezit te komen van een radio- toes led, rijwiel, waschinachine, stofzui ger, etc. Hoewel "de diverse' publicaties in de pérs - er wel op duiden, dai een ruime productie der' hiervoren genoenide goe deren in de naaste toekomst nog niet verwacht mag worden eb mede door diverse andere omstandigheden de han del in genoemde goederen nog uitermate beperkt is, ,-schijni.' c-en groot deel van bet publi'ik zulks' niet te beseffen of zich door colporteurs der organisa ties anders te laten voorspiegelen. Uit een recent onderzoek is komen vast te slaan, dat ten aanzien - de genoemde organisaties totaal geen financiec'e cOutrOle bestaat en dat gene wat door het publiek als ..Spaar systeem" wordt beschouwd, gezien het geldelijk beleid, ternauwernood op dezen naam aanspraak mag "maken. Op grand hiervan en in verhand methet feit, dat sifleveriüg der" 'ge contracteerde goederen in de naasto toekomst niet verwacht mag worden, wordt dcor den Commissar's van Po litie ontraden contracten n>et derge lijke organisaties, af te sluiten. DE KLEINE MISDAAD. J. V.' deed aangifte van den dief stal: van een- japon. :J>_ M. door G. H. werd. opgelicht, voor geld A: AGENDA V:VRIJDAG .-.-..'voor. Rotterdam M a s-Je !b v.,;-; v"!l. ;r Kofiihginne Kerkj .8 uur. -RotU PhiiteirnE Orkest. 1 Film: Arena 2,. 6.45, 9.1J uur: De zus ter van den huisknecht; Capitol 2, 6,45, 945.'^uur: Land zonderWot;. Cineac 95 5.30 uur: Nieuws enz.; 6, Br 10 uur: PastorHall; Co losseum 2, 7, 9.15 uur: Sanders van de rivier: llartiTonlë 2r 7, 9 .'uur;.- Malle. gevaJten; Rex l;l5, 3-15, 7, 9.15 linr:Met een kwartje de wer^dfj rond; Victoria2, 7. 9.15 uurIn termezzo. Teo tooostelt ingem Pomans .10 -5 uur: Hogarth en dé - En ge! she Car icatu arRotterd Ku nst kring IQ 5 uur NXc. EefcmanKurist- kring .- .Üri t?r 10—5- aar: Daniël Karkh>k; Kun^lhaudol Protector 9 5 uur: Win» Heinicke; Gem. Bibl. 14-17 u;ir:Rodo'phe Topfter. voor Schiedam F i 1 au Passage 2, 7, 9.13 uur: De koning der k!npteo|-cn>: Mouupolc 2, 4, 1, 9 uur: Macao. ERGERirjK VANDALISME. IL V. deed aaugute bij "de politie van vernieling^ van dertien ruilen in zijn pakhuisil# De ruilen waren een daggeleden ingezét. Uit een plantsoen van de gemeente werden elf geraniums ontvreemd. In de woning van E. f. werden twee ruiten', vernield.' DE BESLAGLEGGING OP RADIO TOESTELLEN. EenJge dagen geleien schreven wij over. de inbeslagneming van radio toestellen' bij een inwoner van.Schie dam, wonende aan het Newtouplt-in. Van de Inspectie der Belastingen ontvingen wij heden b?rïcht, dat de mbesiagneniine, waarvan <le politic ons. op - deh'JOgte sle'de,geen door gang heeft gevonden. Bij: het onder zoek van de zijde vaii* de belastine;- adroinistratie. is gebleken, dat alle handelstransacti'js volkomen normaal .waren geschied, zoodat er geen red™ aanwerig was om beslag te leggen., Het belrof hier een partij radio toestellen, afkomstig van h:t z.g. schroot," uit de bewaarplaatsen van ingeleverde toestellen. DRANKWET. Burgemeester eo Wethouders van Schiedam brengen ter openbare keunis, dat bij ben is igekumon, een verzoek vjin C. Ruggeaberg alhier,, om een veriot A "voor dèu verkoop zwak-aloobolLfChen drank in hel klein in de heneden-hoeklokalitejt van het perceel RembraoivJllaon 118b, alhier; en herinneren er aan, dal binnen 2 wék en na dezo bekendmaking tegen bet verleen en bet veriot bij hun College schriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht- Schiedam 26 September 1946. Eén laag gekoesterde weasch ia vervalling gegaan. Sinds eenigea tijd in Schiedam ge koesterde plannen, een plaatselijke volks- universiteit op te richlen, hebueu tbans vJistcre voxruen aaage.ioiuen. Uit een door art adgenooteu - van alle richtui goii gevormde conunisadis een .kleine com missie van voorbereiding benoemd, d'sc- een.. aantal plannen uitwerkte,, welke ia de grootere couimissio volledige inslent- mihg verwierven. DeVolksuniversiteitia Schiedamzal voorstellingen organisee- ren op uiteenloopeadt gebieden van de kunst en voorts cursussen dóén géven. Zij zal ernaar streven, dat in de eerste plaats do miuder-gesitiioerdeh, voor ivie hot om fiuancieeie redenen bezwaarlijk is, voorstellingen tegen gewone entree prijzen bij te wonen, van haar werk kunnen profitceren en wil daartoe in overleg treden met de vakorganisaties van alle richtingen eu met andere vér- eenigingen, die in het algemeen de auudcr-draagkrachtigcn omvatten. Voor denaaste toekomst s^eit zij zich roor, drié kunstavonden 'te organisee- ren en wel omstreeks het midden van October een voordrachtavond met. Max Croiset. onisLreeks ciud October een ziuig- en fcunsUlansavond en in de eerste helft van November een pianoconcert. Als de belangstelling pógiugea in-die richting weltigt, zal zij bovendien de mogelijkheid onder oogeu zien, tooneei- voorsteilingcu te organiseeren met be- roc psgezetse ha pj >eii Zoowel h'*t bedrag van dc contrir butie, f'1.50 pér jaar, wètk bedrag nog betaald fcau vvorden iu - twee-ter- niijnen, als de Pnlrteprtjzén voor 'de drie kunstavonden waaromtrent nog nadert* bijzonderheden. {vo'gJituj i zoo," gesteld, d.it het inderdaad ook voor de- min der-gesitueerden rnugeüjk wordt, van' het werk van dc Voiks- ainvf-rsiteïl te prniit.x-ren. Aanmeldin gen voor 'het lidmaatschap kunnen nu reeds voorïnopig uitsluitend scbrif- lelijk. geschieden en wel lij den secretaris van de commissie van voor bereiding, den heer- J. Koomen, Siu- gel 22a, Schiedam. GROOTÉ SORTEERING Fransché wandsjiiegels Facet geslepen. 13.50 17.50 25.90 enz. \'Z>€KAW>ELMK\ |o.v»agpvw».r ni..6993S tcwzoAtr DISTRIBUTIE-AGENDA. Vrijdag dienen' de personen, wie? naam iiesint met de letters van Doé t.m. Kp., aan hot bariiau Ilroersvest 95, nieuwe bonkaarten "«'oor levens- rniddeSen en Labaks- en veranaperiniis- kaarten af te hu'én. Men gelieve *./cte tweede distrihutiesiamkaart met.-'ta'eg- vel rende te brengen. .Wie geeft Zich op als collectant (e)? God arende de oorlogsjaren is de tu- hexculose: onrustbarend onder, de be volking vërbxead. Aan de -bestrijding wordt met man cu macht gewerkC doch meestal kah momenteel sléchts in de ergste géralien daadwerkelijk hulp worden geboden f (opname in sa natoria e.d.). Dehutp zooals deze thans gegeveaWordt, is ten eenen- rnalo onvoldoende. Het zijn! de tuber- cubsevereenigingen, die op dit gebied zeer nuttig werk verrichten. Voor' dit mooie werk is echter geld noodig, 'veel: geld,. 5:;-Vv Yo!e Schiedammers -zulleh zich nog de collectes van de' tuberculosevcreeni- ging „Draagt: elkanders lasten" .herin neren, dio voor den oorlog jaarlijks werden gehouden. Deze goede ge woonte, die door den ooriog werd: onder broken, zal dit jaar weer in eero. worden hersteld. Met medewerking van Schiedam- sehc muziekvereenigmgen wordt Zaler- dag a-s, een groote collecte gehouden. De vereenigiug verzoekt dames cn en heerch boven zestien jaar zich als co]lectan.t(e) - op te geven. Men kan' zich hiertoe! dagelps'. mélden' bij.den! h'eer. J. C. Meerman,Janvan. Aven-' hesstraat 45a, 1 of Vrijdagavond y half acht:. en Zaterdagochtend - acht uur in. het geitouw voor Cbr. Soa Belangen, Lange .Haven 73.- -.. Wat do, collecte zelf betreft, geeft 'mild! JUBILEUM BH HET GEM. ZWEMBAD. Zaterdagmiddag om twaalfuor zal in het Gemeentelijk Zwembad aan den Weslfrankeiandscbedijk een huldiging plaats vinden van hadmeester J.Daal- meijer en de bad meesteres Mevr. v. d. Gaag—van Berkel, dte respectievelijk 25 en 30 ;jaar aim." het' Gemeentelijk Zwembad zijn verbonden. SCHIEDAMSCHR CLUBS IN DE R.V.B.-C IPETITIE. Programma voor 2S September, lé klo.«Se? Tc-Téiii Huveivïgk HBSS-IIYO. 2e klasse: Gouiiii, Jodan lïoy?—GTü, terrein BoscliJioek, Pro Patria—Zwaluwen. Res. Ie klasse: .Ylaaiüingeu-Oost IIVO 2— HB5S "2. Res. 2é klasse; yiflardingen ZwaluwenV. S— BBSS 3. Res. 3e k!x=se: Terrein Sctuetbaanstmat Ketliel, SVPS 2—nhooin 2. Het programma voor Zondag as ast 1® klasse A:. ScTiletl.Bcye—DBW. te B: OVDemos, 3e' klasse B: GLZ-SVDP, SVDPW—Nleu- wenlioom. Res- te klasse A: Feijeaoord 5—Hennes DVS 5. Spftrta 6—SVV 5. Res. te klasse C: Exceleior 20/4—EDS 3. "Res. Ie klasse D; D1IZ 3—St. Lodewijk 2, Htllcsluia 2Ursus .2. Res. Xe klasse EDRZ 2Fortana 5, Scliie^lam 2—DUS 4, Hollandiaan 3—SPC 2. Res. 2ê klasse B: RFC 7—Hernies-DVS 6, SVV 7—Sparta 8. Res. .2e klasse E:.. Voorwaarts 2— DSZ 6, Activilas 2-S\T)P 3. Ros. 2e klasse F.- Steeds Volharden 3 Demos 3. Rea. 2o klasse G: ODT' 2—Sehicd. Rovs 2. •,Rré. "3e' kla¥Se A:- Hcmics-DVS 7— QVV 6. Res. 3« klasse' Df Utsca 3—Dindna; 9. Ree- 3e klasse E: Nieuwenhoon» 2—Demos 8 Res. 3e klasse F: -SVDP 3—Noorderkwartier 2, ?Xikkcrvecr 3—DRZ 3. Res. 3e klasse G: Beto 2-07 2 Ree. 4j:.kUoJs8 Ar H-DVS 8-SW 9. Res. 4e klasse B: D1IZ 6—Sparta 12. Ite? 4e klasse D= SVV 10-DRZ 4, WIK 2—Schiedam 4, Excdslcvr 2i/6—Fori una 7. Res. 4e klasse M: SVDPW 3-SVO 2. Res. 4e klasse O: SVDPW 4—XndoV. i. SCHEEPVAART ROTTERDAM, aangekomen 25 Sept.: 'Marsworth, Londen .Roys ,IJse(haven, slg.; Thotus, Rochester, Rolscher, Parkkade, ce- inont; Faotoit, Frederiltastad .Maarits naar Dordreelit, hout; Wnlenburgh Oalu, Muller, Merwehaven, bout; - Omherg, Frederikshamn, Vinke, Mervehaven, -bout; KennetliMcKay, Houston, Rolt. Oceaan ,Merwekaven, fLg.; Sonja, Antwerpen, Hecfurth, Merwebaven, st.g.; Teresa Scbiaffino, Genna, Muller, "Waal haven ledig; Vecneulmrgh .Middlcsbco, Mul. Ier, Waalhaven ledig; Salawali Bombay Holl. Br. Indiclijn, Lekhaven, st.g., gerst Aangekomen 26 Sept.: Örcetee, Amsterdam, Hudig Veder, Mcrwe- haven,1 st.g.; Nieawaal, Amsterdam, Anlh. Veder haar Bolnes, ledig; Ohva Par Schellen, Üe Kalendr. haven, klei; Hasberland, Londen, S.S.M., Jobsbaven, ledig: Lady Nelson, Halt- far, Rays Monreltaven, ledig; Empire Wands- beek, Harwich, Hoek van Holland: Prague, Harwich. Hoek van Holland; Vest/iden, Fa- gftrvih,' Muller, Waalhaven, pyriet. - ROTTERDAM, vertrokken 23 SepL: Frt<lerik, Londen; George F. EaHcn, Hamp- Ion Roads; Ariadne, Lissabon; Stamos, Sa* lohiki; Kemphaan, Antwerpen en Oporto; Pcle Bcliki, Leningrad; Tyro, Amsterdam; Norma, Helsitigfors; Birka, StockholmPrinsee Beatrix, Harwich; Batavier II»; Hanvjcb; Zachary Taylor, Landskrona'Democraat, Lon den; Vienna, Harwich; Kortenner, Odense; Oranje KasSao, Harwich; Angeja, Antwerpen. Vertrokken. 26 Sept.i - Export, Londen; West Linn Victory, New Vork; Norman Queen, Londen; Andalusia, Can! iff. Wind NAV., flauwe koelte, kalme zee, betrokken lucht. •S? rvm den raadden 'hefc jnij af. ,^fk zou het niet doen, Ketel- nog binkielf',- zei Bobbelman: ,J)ie Patser boort in de besti Ll.Cl. ,..m, mAA, /im fo rp^htm Vt-rV 233- Patser daagde mri dos uit. voor een beslissend 'de goveeht: Ketelbinkie tegen de anto jan Donald eevecJtt Hij draaide zach om en liep weg om de. Patser! Had ik van te voren geweten weiko gevolgen Suto te'balen, waartegen ik vechten moest. Afijn vrien- dit gevechtvoor imj hebben zou, dan bad ik me. zeker t--i -i-j. j,nog wel. bedacht,. Maar ik wist dat met enwas vast loten om voorgoed met Donald Pateer, den ;ni6tr -toordcr van Hotaington, af te rekenen. Iedereen "nnirtC m"<le"bnr"ou: ""llet ifl niet meer noodig om fó.-ck in de richting waar Patser vandaan moest komen, to vechten, Ketelbinkie. We kunnen hem door dea er klonk een gedreun en toen...... kwant Pateer den enmmi.-saris laten arrcatecrcn. dat ia veelcenvoudi- hoek om, en een kreet var. sclink klonk tut de rgen "er"' Nee" zei ik eigenwijs: ..Pateer'•heeft mo toeschouwen en zelf voelde ik era koude rilling vaa EriclkiP"genoemdbij zal merken dat die krielkip hem angst lar.gs m'n rogl Want, je ziet bet, het was geeu ook vcreiaaa kan, net als zijn bende!" gewone auto waartegen ik vechten moest, maar era Het rumoer op het plein verstomde, de menpchen geweldige 6traatwals, met oen kolosaalo qzcrea rot woken achteruit om ruimte te maken voor hét komen- voorop! II Organisatie van tooneel en muziek Kunststichting ontvouwd haar plannen VERLEDEN Jaar Is reeds een be- Ela gemaakt met den 'opbouw van het Rotterdamsehe "cultu- reele leven. De KimststlchtlnE ving haar werkzaamheden aan en poogde reeds In gunstigen zin invloed uft te oefenen op datgene wat voor de ■kunst van belang kon dln,. Over deze Instelling, die intusschen haar terrein van werkzaamheden heeft uitgebreid en die dezen winter, na- dat een Interne reorganisatie heeft plaats gevonden, haar bemoeiingen op het gebied van de kunst nor In tensiever zal voeren, heeft de hui dige voorzitter- dr. J. Drost ons na- der Ingelicht: We vernemen dan,, dat déKunst- stichtlng, die tot doel heeft het kunstleven in onze stad te sttmulee- ren, te coördtneeren en te organisee ren een schakel zal zijn tusschen de' overheid en het particuliere initia tief. Ze heeft daartoe de sanctie van de gemeente, die over haar beleid controle uitoefent. In haar bestuurs raad worden vier leden door de Re- geering en de zelfde aantallen door den gemeenteraad en den .'- burge meester benoemd De leden van dezen raad kiezen uit hun "midden een voorzitter. Bovendien zün er secties Ingesteld voor het- tooneel, de muziek en-de beeldende kunsten die de practische leiding hebben over alles wat onder hen ressorteert waarbij het bestuur da supervisie heeft. De Kunststichting acat het haar taak gelden bijeen te brengen voor speciale doeleinden. Zjj zal oyergaan tot het stichten van een centiaai bu reau, dat het artistieke leven zal re gelen. Opdrachten voor cultureele doeleinden zullen worden verstrekt, overgegaan zal worden tot organi satie vac allerlei uitingen op kunst gebied. De gebouwen, die ter be reiking van dit doel noodzakeiyk ztln, zal de Kunststichting gaan ex- plolteeren. Bovendien zal zy het pu bliek gaan voorbereiden op de ko mende kimstpebeurtenisseiL Daartoe zal ook een kunstagenda worden uitgegeven. B Nieuwe en óude* 1 den Stadsschouwburg zal gepaard gaan met een manifestatie van do verschillende kunstgenres. Er wordt gedacht aan het organiseeren van 'a feeitweek met tooneel-, opera- en muziekuitvoeringen. Er bestaat alle reden om aan ie ne men en de heer 't Harl, hoofd van de afdeellng Kunstzaken ten Stal- huize, die eveneens op deze bijeen komst aanwezig was, bevestigde dit om aan te nemen, dat de belang stelling van den kant van het publiek bevredigend zal! zün. In het afge- loopen seizoen ls gebleken, dat de in teresse voor de uitvoeringen van;da S.T.A_R.T. niet geringer ls geweest dan die in Amsterdam. De verzamel de gegevens, aldus dé.- heer "t Kart, leveren merkwaardige uitkomsten op. Zoo bleek, dat bij stukken, die eenige eiscben san de toeschouwers stellen, de middenrangen hel eerst, vervol gens de laagste en daarna de hoog ste rangen zyn üUverkc-!. Be Zon- dagmalinee was het slechtst bezocht; het drukst bezoek kwam op Vrijdag, Zaterdag en Zondag voor, terwijl Donderdag het laagst gemiddelde aan bezoekersaantal gaf. 1 Met dit overzichtvan de opgedane ervaringen werd de uitvoerige uil éenzeiting besloten, die de overlul ging schonk, dat er naarstig ge' streefd wordt, om fn <tnzé stad een kunstleven op te bouwen, dat. alles zins recht heeft op onze waardeering. schouwburg Na deze inleidende beschouwing kwamen verschillende .onderdeden Van het opgestelde programma ter sprake Het zal om flnancleele re denen niet mogelijk zijn binnen af- zlenbarcn tijd over te. gaan tot bet bouwen van een schouwburg. Den noodschouwburg aan de Aert van Nesstraat ls daarom rijn tydelljk karakter ontnomen. Dit theater zal onze Stadsschouwburg worden en den architect Eschauzler is opgedra gen voor een .minutleusér afwerking zorg te diagen. In dit nieuwe ge bouw zal Seder bezoeker een plaats hebben, die een goed volgen van wat er op het tooneel gebeurt, mo gelijk maakt.Wanneer de schouw burg geopend wordt, valt nog. niet te zeggen. Hopelijk In Januari, maar rt kan ook later zijn. Wat Luxor aangaat, aldus dr. Drost, er worden besprekingen ge voerd met de regeering Inzake de gunning van dit theater aan de Kunststichting, omtrent het resul taat is officiéél nog niets bekend. wij hebben echter reden, aan te nemen, dat een voor. ons gunstige oplossing verkregen zal - worden. I» dit geval zullen 'de Stadsschouwburg en Luxor,' waar dan ook' de; goede amusementskunst onderdak "zal vinden, onder een zelfde administra tief behe»r met' als administrateur de heer Trouw, die In een soort gelijke functie In den Koninklijken Schouwburg in Den. Haag ls werk zaam geweest geplaatst worden. Naast deze schouwburgen, strekt .de Kunststichting ook haar zorgen uit over het openluchttheater Dljkzlcht, dat "het voigend jaar geopend zal worden. Ons muziekleven Van het tooneel komen we op de muziek. Het voormalig bestuur van het Fhilharmonisch orkest, stond bi; de uitsluiting van Eduard Flip se voor groote moeilijkheden Nu Is de regterlng zich voor, het orkest gaan interesseeren. Het dagelijksch be stuur ven de nieuwgekozen leiding heeft zitting In de sectie muziek van de Kunststichting. Er ls zoowel wat solistenals uitvoerende werken aangaat, voor het komende seizoen een interessant program opgesteld. Goede krachten zijn uit het orkest verdwenen, maar er worden alle po gingen aangewend om de vertrok kenen waardig te vervangen. Zoo. Is, het ls reeds bekend geworden, voor Klaas de Rook, die naarhet Resi dentieorkest verhulst, de solo-klari- nettlst Gijs Karten in. de "plaats ge komen. Wie zal dirlgeeren valt nog niet te zeggen. In de behoefte «an een behoorlijke ruimte voor bet ge ven van concerten zal zoo spoedig mogelijk worden voorzien. Dit jaar zal bovendien een begin gemaakt worden met het geven van debutan- tenconcerten ln Koymans. Een Jury- zal vaststellen, wie van de jongeren het podium mag betreden. Wat het tooneel biedt In dit seizoen zullen ln .".Luxor, dat voorloopig tot het eind van het Jaar san belanghebbenden verhuurd Is, verschillende tooneelge2elsehappen omtrent het reper.toire betichtten we reeds uitvoerig spelen. Voor het Amsterdamsch-Rotterdamscii tooneel zijn de Vrijdag- en Zaterdagavond en de Zondagmiddag en -avond gereser veerd. De feestelijke openingsvoor stelling met Het Witte Ros';van den Ierschen schrijyer Vincent- 'Carrolt onder regie van Albert van Dalsum vindt op Zaterdag M Sept. plaats. Het Residentietooneel zal er Dinsdags en Comoedla Maandags spelen, De overige avonden komen aan de Ned.. Opera, het Zuld-NederLandsch too neel en voorloopig één keer zal. ook het Nederlandsch Volkstooneel een voorstelling geven. De opening van Molodets Stalin SCHEEPSBEWEGINGEN. Algenib, uil, 24 le Rio de Janeiro; 'Algxrvo 24 vau Horilngeii naar Oporló; Ary Schetter 2ü van Lièsubon te Rotterdam VerwacM; Angcja 26 van Rotterdam 16 Antwerpen; Bantam 24 te Los Angelos;. BoJssovain 21 van Amsterdatn naar 'Batavia; Barendsz B4 Ie Odeoso; Borneo '22 vau Kalmar naar Ratteniam; Ceronia 23 vanr Shanghai naar Singapore; Cnre!la 28 van Las Piodras te Rotterdam verwacht; Dó Ruyler 24 'van; Ko penhagen naar Borga; Dóomian 23 la Dakar; Graua .24 van, Susak. te Amsieniam; Glory 24 van Kopenhagen te. Amsterdam;- Iris 26 to AmelenlamJdtt 26 van Malmo le Roltéf-: datijr Verwacht; Java 24 van'Emdennaar Bo'new,- Johanna 23. van Rotterdam te. Anb werpen1 Kola- Boroe,thuis, p. 21 Pantellaria;. Kemphaan 26 vun Rotterdam te Antwerp en,- Mariocran 28 van. Port -Elisabeth naar. Cal- qulla; Slichael Anngnos 21 van New' -York naar Rotterdam; /Martlia 21 te Napels; Alias 24 van!' Sauda. naar' Struer; Nossauhaven'! 84' van Ilelsi ngfpnsto 'Am a I cnlamNco «i - B ra- bant 22 ie Kanp&tad; Nijonburgli 21 van Hot- terdam 10 Londen; Orpheus 24 Cortteg-na; Uriilawlia '24 van Malmo. naar Caco; Philips Woownrman 23 van .Suez naar Un'avla; Ponza 23 ic Dundee; Prins Willem v-in Oranje 22 van IloUenlam t« Moaueal; Prins T^OMEN wij nog even terug op het 1 v interview, dat Stslin den Amerikaan Alex. Werïh heeft toegestaan, en waar bij craun herinnerd wordt dat hef tot dusverre weinigen gewonen stervelingen gelukt ls zoo diep tct in het Kreml door te dringen, dat zij den modernen Dzjen- gbis Khan tot publiceerbare uitlatingen konden verleiden. Ook zijn redevoerin gen beperkt hij tot het hoogst noodza kelijke. hierin dus sterk verschillend van figuren als wijlen Hitler en wijlen Mus solini. En schri.ven doet Stalin, eveneens niet graag of veel, alhoewel het voor hem een winstgevend bedrijf zou zijn. heeft soms niet zijn werk over de com munistische partij'in de Sowjet-Unie in S jaar tijds een oplaag bereikt van 31.31/böOO exemplaren in 61 Russische en 16 vreemde talen? voor - wijlen Karl Marx om jaloersch op te wordenl Wat. ons het eerst opviel in' genoemd interview, was dat het geen flauwe on belangrijkheden bevatte, maar dat het op een bijna onwaarschijnlijke wijze vaïi vraag tot vraag problemen aansneed, waarover de verantwoordelijke en fijn gevoelige menschen lederen nacht wak ker liggen, ook, naar uit de reacties is gebleken» in dc Sowjet Unie. Ook daar was men blijde, dat Stalin, na den rede-, voeringenstorm tusschen Byrnes en Wallace, Churchill en Eden (Bevin ont brak ditmaal, merkwaardig genoeg), als met de.hand'op het. hart verklaarde; „Ik geloof, niet in' werkelijk oorlogsgevaar". Den ,22sten* Maart van dit jaar hèeSt Eddy Gilmore van Associated Press Stalin over dezelfde, onderwerpen aan het prat n gekregen, maar toen liet. de roode tsaar zich niet zoo positief uit er is das. vooruitgang te constateeren. Is al die Stalijnsche vredelievendheid en vrtdeszekerheid een gevolg van de handhaving van Byrnes op z'n post en van het ontslag van Wallace? veel Amerikttansche bladen willen het zich zelf wijsmaken, maar daarbij vergeten zij, dat verleden week nog, vóór zijn ontshg, Wallace door de Russische pers en door de Russische diplomaten een molodets werd genoemd (n.l. een beste kerel) en umnitza (een knap man), rcrebenamingen die totdusverre alleen nog maar op wijlen Franklin Delano Roosevelt waren toegepastl Hoe het zij, en dit is misschien, teleur stellend voor veel West-Europcesche communisten, verschil in ideologie be hoeft niet tot oorlog te leiden; Ideolo gische herrie is alleen aardig voor bin- nenlandsch gebruik: gij kunt het in de Russische bladen, die Stalin's rede be handelen, lezen. Aardiger echter dan al die perspraet Is de reactie van bijvoor beeld de Nc-w-Yorksche Effectenbeurs: bij het bekend-worden van dc antwoor den van molodets Stalin noteerden de voornaamste indüstrieele en spoorweg fondsen 1 tot 5 dollar hooger; er was dus beursvertrouwen in Stalin's uit spraak. (met den communist Stalin val len beurszaken te doenl). En Wallace, de de woestijn ingejaag de. reageerde met ..waar zenuwen al niet goed voor zijn!; een beslist opbou wend resultaat!"; hij bedoelde dc zenu wen van dc menschen die icdcren nacht wakker hg gen zie boven. In Frankrijk: ,.De augst is geweken". In Rusland: „Wij gevoelen ons opge lucht". In Engeland: „Het iijkt vooralsnog bemoedigend". Ah achter alles geen bedrog schuilt, kan men spreken van een goede week voor den vrede, al zou men het aan „Parijs" niet zeggen. Sommige Zuid-Afrikaansche na tionalisten zien Uever niet dat de Zuid-Afrikaausclie vrouwen bui gingen voor de- Engelicbe ko ninklijke familie maken, als deze volgend Jaar Zuid-Afrika bezoekt. Het nationalistische blad „Die Burger" schrijft,, dat de buiging even vrepmd voor Zuld-Afriku Is, als het neuzen wrUven der Poty- senl?rs,. de gebalde vuist der communisten of dc nazi-groet. De Zuid-Afrikanen, schrijft bet blad, kennen slechts de hoffelijke hand':uk. MauriU, '.huis, 23 to Montr®tl: Piet Hein 20van Londen te RolUrd-un vervracht; iv:n»- i netel ijk 23 to New York; Sibajak 3t van Brisbane naar RcUenlam; Theseus 22 van Bona nanx Livorno; Tjibadok 23 1® Batavia; Tjiljalenka 23 le Slianghnl; Torbcrch p. 22 Aden naar Rel: et .lam; Tyro 26 van Rotter dam le AmsterdamVLlen 24 van Dordt te Amsterdam; Van do Capolle 22 to Kanpslad; AVci-tlond 24 van Anlwerr.cn Q'iar U vei pool; Xuijderluirgh 23 van Nupoln n.tnr Tunis; Zonncwijk 24 van Suez, naar Port Sowlau; Zechouil 24 vjui Norrkoning naar Kotkx

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2