LIBERTY-SCHEPEN Opvoeding tot Democratie Hu eecsi cacsetteft....! Ondanks gebreken, technische wonderen Schip-aan-den-Ioopenden-band "TV" was het antwoord op den „U-bootkrieg" Eerst tekort, nu te veef Een millioenenerfenis TUiN KALENDER in Parijs draait „Citizen Kane Het laatste woord van een magnaat Ondcrwijsbegrooting hooger dan in 1946 Alleen de S.P.D. is pro-geailieerd GEEN LUXE, MAAR NOODZAAK Kopij per deurwaarder Het zal wel altijd een raadsel blijven boe Hitler ge meend heeft met ecnig succes oorlog te kunnen voeren tegen een land als Amerika of liever tegen het ontzaggelijke Amerikaansche oorlogspotentieel, van welks omvang we ons nauwelijks een begrip kunnen vormen. Hoog blies hij van den toren toen het er In het eerst op leek, alsof zyn „rückslchtlose Ü-rbootkrleg" de uitroeiing van de geallieerde koopvaardijvloten ten- ge olge zou hebben. Hitlers overwlnnlngsfanfares bleken maar al te voorbarig. Wat h8 niet droomen kon, gebeurde J- het- land S«r onbegrensde mogelijkheden Kaiser, die ,we de Elsenhouwer van den scheepsbouw zouden kunnen noemen, ontwierp in opdracht, van president Roosevelt een toouw- pogramma, technisch zóö knap en zóo groot van opzet, dat in ongelooflijk korten tg-a de verliezen ter zee niet alleen ingehaald, doch zelfc verre overschreden. Zoo Is het beroemde Litoerty-schip geboren, doorzijn bouw aan den loopenden band als technisch wonder te beschouwen. Dat de Amerikanen in staat zouden zijn even snel schepen te bouwen als voorheen auto's'of radiotoestellen heeft niemand kunnen denken, ook - Hitler niet.„ Door de onderdeelen in aparte fa brieken te vervaardigen en op de werf met mechanische laschappa- raten als een blokkendoos tn el kaar te zetten bleek het tenslotte mogelijk de tijdsruimte tusschen kielegging en stapelloop tot 19 "20 dagen te bekortenI - r"-v"r Op 1 Januari 1942 legde men de kiel van het eerste Libertyschip en toen op 30 October 1945 de laatste Liberty van stapel liep waren er ln totaal 5.573 gebouwd. Op 29 Februari kwam het eerste Victory-schip, het ver beterde Liberty-type, ereed en op 23 November 1945 werd de Bralnery Victor afgeleverd als 531ste en laatste van deze reeks. De vier mil- Iloen arbeiders, die dit enorm scheepsbouwprogram hbben uitger voerd, zagen bovendien nog- kans 525 tankschepen van elk 16.0Q0 ton cLw. te bouwen. Hitiers poging - de geallieerde han delsvloot te vernietigen liep tenslotte uit op een toeneming van deze vloot met 5300 schepen, ondanks het feit, dat 5000 schepen verloren gingen. De Amerikanen verloren 700 schepen, doch toen het laatste schat viel be zaten zij de helft van de geheele wereldtonnage, op dat oogenblik 90 millioen ton bedragend. Spreek met Amerika. en 't komt in orde.- HEt militair verkeer eischte by het einde van den oorlog nog zooveel 5Cheepsruimte op, dat er een gevoelig tekort aan schepen heerschte. Echter, door het vrijkomen voor vredesdoeleinden en den bouw van schepen is het tekort van 1945 thans overgegaan in een teveel met Amerika als het land, dat het sur plus van naar schatting 4200 schepen geen raad weet. Voor alle .zekerheid zijn de Amerikanen begonnen met het aanleggen van een zeer. groote reservevloot voor de marine, die als het moet binnen tien dagen onder stoom kan worden gebracht. Uit hetgeen er overbleef mochten eerst de Amerlkaansehe reederijen een keuze doen, die uiteraard de beste kochten. Het restant, nog een respecta bele vloot, biedt Amerika thans aau het buitenland te koop aan tegen „gemakkelijke betalings voorwaarden" nog wel. Opmerkelijk is nu, dat het aantal aanvragen, ongeveer 700 belcopend, ver beneden de verliezen blijft, die voor 'n chauffeur? Inwoner van Noordwïjk staat mogelijk een fortuin te wachten liet Amerikaan* scheLxbertyscliip Helena Modjes- Tca"^ liep.ccnigon - tijd geleden voor 7ni.it van Kent aan don grond. Het schip moest Tiet hoofd lieden aan den hevig- sten storm, die Engeland sinds 1909 teisterde. Ka den storm bleek de -„Hele na Modjesha" gehalveerd te Ct?A. de andere geallieerde landen hebben geleden. De zeevarende landen be ijveren zich weliswaar hun geteis terde vloten zoo spoedig mogelijk weer op peil te brengen, doch geven er de voörkeur aan dit te doen door 't bouwen van nieuwe, geperfection- neerde schepen en de aankoop van de minderwaardige jywar built" ton nage tot een minimumte beperken, zoo staat de aankoop door Nederland van 40 Liberty's en victory's in geen verhouding tot de verliezen, die onze vloot geleden heeft. Het koop en der Liberty's moet dan ook als een nood maatregel worden beschouwd, ge- nomeigom het groote gat, dat in de koopvaardijvloot geslagen werd v«or-' ioopig te dichten. Steeds meer moderne, snelle schepen zullen de zetten gaan be varen, waartegen de economische Llberty-schepen het op den duur moeten afleggen. Zoo zal het Liberty-schip,' dat In kritieke tijden de redder In den nood was en practlscb de overwinning op het Duitscü en Japansch ifascisme heeft bewerkstelligd, een roemloos einde vinden en het lot ondergaan dat elk onbruikbaar schip beschoren is: als oud üzer aan den slooper verkocht te worden. u Zou een film, door een Dultschen soldaat opgenomen van den moord op twee Grieksche vrouwen, het be wijsmateriaal moeten leveren waar door een Noordwüksche chauffeur een mfllioenen erfenis In de schoot geworpen krijgt? De rechtbank te Philadelphia zal het bp 24 October ■wellicht uitmaken. Hel verhaal van de erfenis van den Dultscb.er, die ln het begin de zer eeuw als landverhuizer naar de Vereenlgde Staten ging om er for tuin te maken en bij zijn dood In 1937 een bedrag van dertig millioen dollar naliet, is vol van wonderlijke onwaarschijnlijkheden. Aanvankelijk werd er gesprokenvan twee en twintig erfgenamen, waarvan bel meerendeei in Dulschland, verder twee in Griekenland en een in Ne derland. Die Nederlandsche erfgena me is de van oorsprong Dullsche vrouw va» den Noordwljkschen chauffeur Jacob van Duyn, in de wandeling genaamd Jaap den Drol.' Van Duyn wil thans niets vertellen over zijn kansen op de erfenis. Schaamt hij zich. wellicht eenigsztns over het gedrag van zijn vrouw, die iljdens de bezetting naar den notaris slapie, hem-verweet, dat hij rüet ge noeg voortgang makkte en hem. dreigde Seyss Inquart ln .de. zaak te zullen kennen? Na de bevrijding schijnt bericht te zijn binnengekomen, waaruit kon. worden opgemaakt, dat de Dullsche erfgenamen zijn uitgevallen. Resten dus de Grieksche en de Nederland sche Maar de Grieksche, een tante en haar-nichtje, zijn door de Duit- schers opgehangen.Van de beant woording van de vraag of de tante dan wel het nichtje het eerst is overleden, hangt het af, of de .er fenis tot ln het oneindige versnip perd zal worden, ..dan wel een be drag van millloenen naar Noordwük zal' komem- Thans schijnt er. dan een Dullsche soldaat te zijn ontdekt, die een film van de dubbele executie ln zljn .be- zit "heeft.-, Itk, V De Nederlandsche autoriteiten In teresseren zich, naar blijkt, bijzon der voor het geval en verleenen Van Duyn alle medewerking, opdat hij binnen enkele weken tiaar Ame-, rlka kan vertrekken om zijn zaak vulleen te !tetten.,Jr'""">-; >-/ Russische kunstenaars naar Duitschland Rusland heeft ais eerste van de ovrwfnnaars van Duitschland aange kondigd, dat het een groep vooraan staande musici -v o.a. het Staats» koor van de Sowjet-Unle naar Duitschland zal sturen oin voor het Duitsche publiek-op te treden. Klassieke f i Sovjet composities zullen In Berlijn en andere steden van de Russische zone worden uit gevoerd. I (Van onzen speclalen verslaggever). PARIJS, 17 Sept. Twee extra treinen rijden van Parijs naar Cannes om een internationaal gezelschap naar het Filmfestival te vervoeren. - Negentien landen nemen deel aan dit festijn waar, te midden van vuur werken, meer dan honderd films naar de geestdrift van een prominente jury, zullen dingen. De hooggespannen verwachtingen gaan vooral uit naar de bekroonde Amerlkaansehe film. „T.h e lost w e e k e n d",. waarin de ondergang van een dronkaard wordt getoond, en naar „La belle et Ia Béte" van Jean Cocteau; waarvan' ln* Carmes' de we- reidpremlère zal gaan. Nederland zal deze nieuwe poging tot cinematogra fische poëzie waarschijnlijk reeds begin October te zien krijgen en energieke landgenooten zijn op het oogenblik in Parijs bezig, om Cocteau over te halen, ter eere van die pre- mière naar Amsterdam te komen, De dichter heeft al „ja" gezegd, dus het is best mogelijk, dat hij komt Voor een Nederlandschen journa list ls het bioscQopprogramma ln Pa rijs tn tusschen een waardig preludium voor een filmfestival, want er draait veel Interessants, dat wij misschien ln de toekomst te zien zullen krijgen. De Axnerikaansche film „Citizen Kano" was. voor mij een groote verrassing. Zij is van Orsön Welles, den man die in „Follow the Boys" het malle fakir-scènetje speelt met Mariene Dietrich, zijn naam is boven dien verbonden aan hst.legendarische radiohoorspel over het vergaan, van de wereld, dat eenige jaren geleden heel Amerika In paniek bracht, aan gezien Welles een en sridgr zóó sug gestief had geënsceneerd dat de luis teraars er ln gingen geiooven en op de vlucht sloegen voor het naderend onheil. De film „Citizen Kane", die hij speelde en regisseerde toont het ijzingwekkende leven van een Ame- rikaanschen -krantenmagnaat op een manier, die épateert. Aan het begin geen rolverdeeüng, zooals gewoonlijk, maar de laatste ge dachten van den stervenden Kane, een bizarre, spookachtige compositie, die de aandacht meteen grijpt. Daar na oude journaal-opnamen uit dit geheimzinnige teven, voortreffelijk nagebootst 1n hun nerveuze schok kerigheid en dan, de speurtocht van een Journalist, die de getuigen van deze iiefdelooze miüionnnirscarriére afgaat, om te weten te komen of Kane's laatste woord „Rosebud" misschien tóch de sleutel zou kunnen zijn tot de een of andere romance, waaruit de aanwezigheid van zooiets .als een hart zou kunnen blijken. Hij vindt niets pas aan het eind van de film ontdekt het dwalend camera- oog het geheimzinnige woord als merk op het sleetje, waarmee het tienjarige jongetje Kane den man oniversloeg, die hem om der wille van zijn „carrière" uit het ouderlijk huis kwam halen...., „Citizen Kane" is met typisch fil mische middelen gemaakt en .weet te boelen op een hoogst oorspronkelijke manier, al ontveinst men zich toch niet, ondanks alle bewondering, dat deze aldoor op onverwachte'effecten berekende compositie niet geheel vrij is van een soort artistleken humbug, die wonderwel past by het afschuwe-; lijk leege humbug-leven, dat hier op treffende wijze wordt geanalyseerd.' Post voor varende militairen Alle correspondentie bestemd voor militairen aan boord van troepen schepen varende naar Indië worde hier ter stede verzameld en op een zoodanig tijdstip per vliegtuig ver zonden, dat de betrokken post ttf digr in Port Said Is en op het .schip kan worden uitgereikt. De later binnenkomende post gaat recht streeks per vliegtuig naar Batavia en wordt bij aankomst der schepen aldaar aan de mLlitairen bezorgd. Als adresseering is te vermelden: rang, naam, voorletters, legernum- mer, onderdeel, veldpostkantoor Ba tavia. Met dit adres wordt ook te Port Said afgeleverd. Het gebruik van den naam van het schip, waar de geadresseerde zich op bevindt is dus niet noodlg. Men lette er vooral op den naam van het onder deel juist te vermelden. De bekende KLM-piloot J J Hondong der KLM aangesteld als inspecteur van het vliegbedrijf voor algemeene inspectieaangelegenheden. 26 September Een veel gebruikte klimplant die orabhtlïétoet najaar prijkt met haar Ew£oLS I Ylarnmend xoode berfst- Vi™ H de "Ifhechtende wingerd. klimplant zich zelve gaat hechten, behoeft -worden Gebonden. Ze 4 ln de zon als in de dekkw it zeer Sesthikt voor be- dekking van muren en kan .van het voorjaar worden geplant Menverwarre ze niet met „ffV f-S-; *11<?en wingerd, die zich niet zoo sterk gaat vasthechten V-"kv:-v: s. L. Aan subsidies voor cultureels doeleinden, nïet getornd (Vah; onzen parlementairen 'redacteur) De hegrooüng van het ministerie van Onderwijs, K. en W. sluit met een totaal van 249.500.000 tegen J 236.71X1.000 over 1916. Het aantal af- deellngen is Ingekrompen van 19 tot JO uit de te voteeren bedragen blykt, dat minister Gielen zUn voor genomen departementale reorganisa tie doorzet zonder daarbf] te tor nen aan de bedragen, voor verschil lende fiutureele doeleinden uitge trokken. Naar wij vernemen la een. K. B., waarin eervol ontslag wordt ver leend aan eenige directeuren-gene raal en regeringsadviseurs, nog steeds niet geteekend. Op de be- grootrngsopstelling komt voorts de Rijksdienst Lichamelijke Opvoeding en Sport niet meer voor. Onder de titel Kunsten ls voor 1047 een bedrag uitgetrokken van 2.986.000 tegen J 3.143.031 in 1946 voor de posten Muziek, Tooneel en Letteren, Beeldende Kunsten en Ar- .chitectuur. en Film. Pers en Radio zijn samengevoegd bij gelijkblijven de totaalraming 7.352.000). Voor Vorming buiten. Schoolverband vraagt minister Gielen J 5.465-000 aan; zijn voorganger raamde ln 1946 de uitgaven voor de Volksontwik keling, Vrije Jeugdvorming en So ciale Jeugdzorg in drie afzonderlijke posten tezamen op 4.171.000. Voor 1947 zijn de uitgaven voor het lager onderwijs geraamd op 139.563,774 tegenover 1S46 van 134.536,16a Blijkens de Memorie van Toelich ting is de verhooging van ruim mil lioen grootend eels het gevolg van een. noodzakelijk geachte uitbreiding van 't aantal inspecteurs en school- -.■opzieners, terwijl een bedrag voor -de overbruggingstoelagen en het toezicht op de lichamelijke opvoe ding hierbij zijn ondergebracht. Naar wij vernemen zal voor de in het uitzicht gestelde salarisverhoo- ging voor onderwijzers een supple toir worden Ingediend. Het aantal onderwijzers in Nederland bij het openbaar cn bijzonder lager onder wijs bedroeg ln het jaar 1943 onge veer 38 OW. ITALIAANSCHE DIRIGENT IN ONS LAND De Italiaan5che dirigent Victor De Sabata, die ln Amsterdam, Den Haag en 's Hertogenboscb een ..viertal-.concerten van bet Concert gebouworkest zal dirlgeeren, ls Maandagmiddag uit Londen op Schiphol aangekomen. f Zwarte handel in. bijbels De allermerkwaardigste zwar te markten bestaan wellicht in 2uid-Afrika. Volgens een bericht van. Ass. Press uit Johannesburg vindt men in. vele groote. Zuid-Afri- kaansche steden zwarte mark ten in bijbels. De bijbels gaan er van de hand voor het vijf voudige van de vooroorlogsche prijzen en de uitgaven Ln het Afrikaansch brengen zelfs nog meer op. Duitschland in de hongercrisis Langzamerhand begint het politieke leven in de Brftsche zöne op gang te komen. De démocratie zal opgebouwd worden op de gemeente, waar voor de Engelschen een nieuwe - regeling hebben ontworpen, naar voorbeeld van het Engelsche gemeentewezen. Inmiddels doet de poli tieke af deeling van het Engelsche M. G. alles om deze regeling popu lair te maken. Toen ik in Bielefeld was, vond daar juist een Interes sant experiment plaats. Een gezelschap Engelschen, specialisten op het gebied van het Engelsche gemeentewezen onder wie een pro fessor in gemeenterecht, de secretaris van een groote Engelsche ge meente, twee functionarissen organiseerden een cursus voor ge- meentelunctionarissen van de provincie Westfalen. Belastingontvangsten grooter ..f:,.;' dan de raming Tot eind Augustus van dit jaar heeft de schatkist aan - zekerheidsstel- lfngen alsmede aaninkomsten, en vermogensbelastingen ontvangen 1.333,7 millioen; op dat tijdstip moest nog 736,7 millioen worden Ingevorderd. De aanslagregeling der personeel e belasting is thans gekomen op 3fl,s mllLióen. De- belastingen die niet valgens kohieren worden ge heven overtroffen ln Augustus 1/12 van de jaarraming met 60 pCt. De invoerrechten brachten ln Augustus niet minder dan 6.4 millioen op en de tabaksaccijns behielden de be hoorlijke opbrengst ,van 8.2 mil lioen, Heb ministerie van Financiën heeft dus reden tol tevredenheid, al thans op dit punt. In- en uitvoer in Augustus De ln- en uitvoercijfers van Neder land verloonen een geleidelijke ont wikkeling: tegenover Juli zijn de Augustuscijfera als volgt: Invoer:. 'Uitvoer ton 1 mill, ton l mill. Juli 1.050.631 207.7 340-36664.1 Augustus 1.337.449 206.7 389-442 60.4, Hoewel dus de absolute omvang van den bultenlandschen handel is geste gen. Is hij naar waarde Iets vermln- derd. De belangrijks Ie invoerposten waren;slachtvee, vleesch. reuzel, suiker, tabak,.; wol. tarwe, gerst, co pra, katoen, -ijzererts en steenkool. Uitgevoerd werden hoofdzakelijk zaal zaden, ijzeren buizen,' linoleum, da- mesbovenkleecing, bewerkte tabak, bier, electrotèchnlsch materiaal en diverse soorten werktuigen, en machi nes. in de „haute couture", van het komende seizoen vinden, wij de wespentaille uit grootmoeders Jeugd weer terug. Wij hebben ons laten vertellen dat de corsettenmode hier niet aan meedoet, en dat er geen sprake van is, dat de insnoe- rende corsetten, dte zoo nadeelig waren voor de gezondheid, weer terugkomen Maar wat interesseert dat de Ne derlandsche vrouwen, die al sedert zes Jaar niet meer in de gelegenheid zijn geweest, ook maar iets te koopen, dat op een corset, een cor selet of .een step-innetje lijkt? Alle vrouwen. In Nederland boven 18 Jaar en dat zijn er c.a. 3'/« millioen, waarvan vijfhonderd duizend op doktersvoorschrift - hebben dringend een of ander corsetartlkel noodig. En hiervoor zUn wü aangewezen op het bultcn- land.- Onze eigen industrie is maar zeer kjein en omvat niet meer dan een tiental fabrieken en een honderdtal maatcorsettenmakers. Voor den oor log leverden Frankrijke en Amerika het betere genre, Amerika de step- Ins, België en Duitschland het massa artikel en betrokken wij ook nog uit Engeland. Maar het eorsetvak brengt geen deviezen in, want het exporteert nagenoeg niet. Gevolg; de import ls besnoeid, en wel in zóó verregaande mate, dat hij tot vrijwel- nihfl is teruggebracht,-De importeurs mogen tot 5V« invoeren van hun gfildomzet in 193G/39. Bij de sterk ge stegen prfjzen komt dit neer op een hoeveelheid van zegge i*/t van dat- basisjaar! De inheemsche fabiicage kan dit tekort onmogelijk^ dekken. Waar Uit Frankrijk wordt een geringe hoeveelheid kunstzijden stof aange- voerd, die voor de meeste doeleinden niet sterk genoeg is. Katoenen stof moet er komen.:. Eigenaars van speciaalzaken in corsetten zijn uit alle deeien' van oris land in Amsterdam samengekomen, en hebben daar besloten, de. vrou- 's Morgens vond een lezing plaats; daarna ging men ln commissie om over de lezing te dlscussleeren. De discussies waren levendig en in de hoogste mate Interessant, om hel ver-, schil dat bleek tusschen den Dult- scher die alles op leidersgezag doet en den Engelschman die op de per soonlijkheid vertrouwt. 's Avonds vond de opvoering plaats van een Looneelstukje, waarvan de tekst door een Engelschen politieken officier was geschreven en dat een weergave was van een zifting van den gemeen teraad, zooals die straks in werking zal treden. Met veel gusio geënsce neerd. met nog meer gusto gespeeld door een tiental Duiuche gemeente- functionarissen, onder voorzitterschap van den Oberburgermeister van Bie lefeld, was het stukje een groot suc ces. Er zat iels tragisch in deze les ln democratie, die bejaarde functio narissen op de schoolbanken bracht; maar als geheel was het een zeer aantrekkelijk brokje samenwerking tusschen twee volken, vooral door den geest waarin het gebeurde en die al len meesleepte. De politieke arena zijn thans voornamelijk drie par tijen in de Britsche zone: De SPD, voortzeister van de oude sociaal-de mocratie; de CDU, versmelting van kaïholleke en protestsntsche par tijen tot een christelijk democratische unie en de FDP, een liberalepar tij. Daarnaast ls nu de SED toe gelaten, de partij, die ln de Oostelijke zone ontstond uit de gedwongen fusie van communisten en socialisten. Deze SED ls eerst onlangs toegelaten, in ruil voor een Russische concessie: tn den Russlsehen sector van Berlijn mag thans -de SPD, die ln de geheele Rus sisch e zone verboden is, Han de ver kiezingen deelnemen. De groote strijd zal gaan tusschen CDU cn SPD. De CDU is het verzamelbekken van de niet-soctalistische massa. Rcchtsche stroomingen zijn er ln vertegenwoor digd door bekende rechtsche politici. Onlangs is het oude. centrum opge richt, oogluikend toegestaan door de katholieke overheid. Men treft er mensehen, die de CDU le rechlseh vinden, maar ook katholieken, die zich, in overwegend proleslanlsche streken, niet onder een bestuur van protestan ten willen schikken. De SPD heeft een belangrijk deel van den ouden arbeidersaanhang te ruggevonden. Door het moedige ver zet, dat de SPD ln Berlijn tegen *de gedwongen versmelting met de KPD heeft geboden, heeft ze 3n het geheele land groot prestige verworven, Hun leider Schumacher, Nazi- slachtoffer,- heeft in Duitschland een naam ale Schermerhorn in ons land een jaar geleden De partij zou dee- len der middengroepen kunnen win nen, indien zij zich door een dogma- tfsch Marxistisch optreden niet af sloot. Het door twee wereldoorlogen en fascisme door elkaar geschudde. Duitschland beantwoordt heel wei- nog aan het Marxistisch schema. Bo vendien, na twaalf jaar systematisch zielsbederf, is de moreele kwestie tot eer politieken faclor van den eersten stand. Waar blijft echter dan Europa? rang geworden. Terwijl de SPD de CDU als reacüonnair bestrijdt, be: weert de CDU, dat de SPD, als zus- terparty van de Labour Partij, ln we zen regceringspartij is, d.w.z,* loopjon gen van hm militair gezag. Hoewel de SPD meermalen met kracht tegen het M.G. geprotesteerd heeft zoo wis ten SPD-functlonarissen ln Hamburg door met ontslag te dreigen. Le be reiken, dat technische installaties van vroegere oorlogsbedrijven niet opge blazen .maar gedemonteerd en voor vredeslndustrieën beschikbaar gesteld werden ls een zekere volgzaamheid bij de SPD wel te constateeren, ge volg van een sterk verantwoordelijk- heidsgevoel. Men begrijpt daar. dat de verzoening tusschen de volkeren thuli begint, met een goede verstand houding tot de bezetters. Voorbeeld van Labour Men heeft er groote bewondering voor het regeer!ngsexperlment van Labour. Paul Löebe, vroegere RIJ ka- dag voorzit Ier, zei !n zijn rede op hel Beriljnsche congres dat de SPD zich de Labour Party tot voorbeeld moest stellen, In die kringen heeft men on getwijfeld bescheidenheid geleerd. Werkelijke vrienden van de geallieer den vindt men daar en op kleine uit zonderingen na uitsluitend daar. Ook daar protesteert men. tegen de schuld vraag. applaudisseert men luid als de vereeniging der zones wordt geëischt, klinkt een ovatie op als Silezië voor Duitschland wordt terugverlangd. Maar het was op SPD-ver ga deringen, dat lk sprekers met vlammende woor den het leed* heb hooren. brandmer ken dat Duitschland over de wereld heeftgebracht. „Indien gU klachten, hebt tegen de bezetters, het is uw recht ze bij ons te brengen en onze plicht ze den Engelschen voor te leg gen doch een ding eisch Lk van u, dal ge altijd dit klaar beseft: hoe .zou."t er ln. Europa uitgezien hebben indien wy den oorlog gewonnen hadden?" Het maakte diepen indruk en niet alleen op uw correspondent. In zün be greetings rede te BerUJn eindigde Ollenauer, na Schumacher, de leider der SPD, met de woorden: „Duitschland moet weer ecu eervolle plaats in de wereld terugkrijgen. Een ding echter moeten we goed beseffen we moeten breken met de gedachte dat we meer zUn dan andere volken en meer rechten hebben. We moeten leeren ons te schikken tn volstrekte gelijkwaardigheid. Dat Is het begin van onze genezing". Oude en nieuwe gedachten, oude en jonge gevoelens strijden ln de2e partij met elkaar. Desalniettemin kan men dit zeggen; De aanhang van de SPD ls de maatstaf voor de democra tische genezing van 't Duitsc'ne volk. In dat milieu wordt systematisch Ban de heropvoeding vanhet Dultscbe volk gewerkt. De strijd der sociaal- demoeraten is gigantisch. Zelf door Hitier vervolgd, beroofd van een be- langryk deel van hun kader, dat ln de KZ's is vermoord, moeten zy thana de erfenis van het Hitlerlsme aan vaarden: een vernield en hongerend Duitschland. zy kunnen dezen strijd slechts volhouden, indien zy den steun krijgen van teder, die aan hen verwant is, vooral in het buitenland. Ze zijn, zooals vrijwel iedere den kende Duitscher, voor elk bewijs van meeleven uit het buitenland buiten gewoon gevoelig, en dóór hun dank baarheid meer toegankelijk voor onza denkbeelden. Hier heeft het buiten land 'n unieke kans om op de Duii- schers een invloed uit te oefenen. Het hoeft weinig zin deze Duitschers van wie velen nog de sporen van de Nazl-gevangenschap dragen, als „moffen" af te doen. Ir.dien zij er niet in stagen, de leiding van - het Duitsche volk te verwerven, komt een fatsoenlijk Duitschland niet tot stand. Waar blijft echter dan Europa? S. TAS. Onze Alkm&arsche correspondent schrijft; Het ex-illegale dagblad ,jDe VrijeAlkmaarder", dat het gebouw van het „Dasblad van Noord-Hol land" na de bevrijding toegewezen kreeg, ondervindt van de directie en een deel van het personeel van laatstgenoemd blad stelselmatige tegenwerking. Het doel van deze gedragslijn Is „De Vrije AJkmaarder" te dwingen het gebouw te ontruimen. Niet al leen .door sabotage van het al' te leveren werk verwisseling van koppen en legio zetfouten maar zelfs door het aanleggen van een soort censuur op de. kopij wil men- het oud-illegale blad dwars zitlen.. Wanneer de bedrijfsleiding een stuk, kopij ln handen krijgt, waarin naar haar smaak ongewenschte opmer kingen voorkomen, gaat zij er mee naar den directeur, die de redactie van ,De Vrije AJkmaarder" dood leuk te kennen geeft, dat bedoeld stuk niet gezet wordt. Hierop hebben de vrije Alkmaar- ders iets gevonden. Ze laten deze geweigerde kopij nu per deurwaar der bij de directie van het bedrijf bezorgen, die zich niet durft verzet ten tegen het.in naam der wet ge geven bevel tot uitvoering van de opdracht. Ongetwijfeld een novum in de Nederlandsche journalistiek. Dezer dagen maakte de redactie van „De Vrije Alkmaarder" per bulletin tc'-end, dat in plaats van een hoofdartikel, dat de directie van het .Dagblad van Noord-Hol land" weigerde te latenzetten, een open witte ruimte in de pagina zou verschijnen en het bedoelde artikel op andere wijze ter kennis van het publiek zou worden gebracht. V riet hier een hoogst moderne avondercatie van het bekende Lon- haatt zij de grondstoffen vandaan? densche huis Worth op de laatste TM* „wuv «.«-w, ''najaarsshow. De japon- is -, vervaar digd van zwart nylon taf .en heeft van voren, in de taille, een toef rozen van chiffon en satijn. Mogelijk kan het model- vandit plaatje onzen noodkreet den rug toedraaien... omdat van insnoering, geen sprake behoeft te zijn. liet gaat ons vrou- ^U.niet'in i, Jrst, plaats om .i!,P „..l..jtrnn'n onnnnntrtift mnnr itipl. n*t>i. PP.n gezameniyk te trachten, in dezen onhoudbaren toestand eenige ver betering te brengen.* Het gevolg ls geweest, dat in een groot aantal zaken een open brief aan de regee ring voor de vrouwen ter teekening is neergelegd. Uit den Inhoud ver melden wij o.a. het volgende: „De vrouwen hebben den indruk, dat de mannen In de regeeringsbureaux, die de kleedingvoorziening van ons land T .log5tljd< geen standbeeld, 'maar zy moeten verzorgen, -er niet voldoende vragen,- neen, zy smeeken om cor- van doordrongen zijn, dat een goed setten". corset voor de meeste vrouwen niet, Vrouwen, U weet, wat U te doen alleen, onontbeerlijk Ls ais-grondslag* staat, teekent de lijsten! eoo 'n japonnetje, maar wel omeen goed passend coract.- voor de: bo venkleed Ing, maar ln vele gevallen noodzakelijk voor haar ge zondheid. Elke voorziening met luxe artikelen moet hierbij achterblijven. Do Nederlandschehuisvrouwen vragen, voor haar veelgeprezen gedrag gedurende den oor- Grondslagen - De „Open brief van de Vrouwen wereld aan de regeering" heeft mij zeer - aangegrepen. Ruim drie mil lioen Nederlandsche dames smee ken er in om corsetten. Als één vrouw om iets smeekt, en je kunt het haar niet terstond 'geven, is dat al heel naar. Hoe moet de regee ring zich dan wel voelen na het lezen van dezen „Open brief". Na tuurlijk zaf zij nu alles in het werk stellen om den vrouwen aan een sfcep-innetje of een steviger steun- sel te helpen, maar ik vind het een veeg teeken, dat zij het tot dezen open brief heeft laten, komen, al vorens hulp te bieden. Zitten daar, op het -regeeringsbureau voor de kleedingvoorziening allemaal oudé heertjes, nog bevangen in de win kel- van-Sinkel-idee van ;,hoeden en petten en damescorsetten", even overvloedig te koop als „drop om te snoepen en pillen om te slikken'"? In het smeekschrift is dan ook een licht verwijtenden, toon aan het; adres dezer heeren niet te ontken- 'aen. „WU, Vrouwen (met eenhoofd- letter)" zoo staat er, .hebben den indruk, dat de mannen, (met een kleine m) in de regeeringsbureaux,. die de kleedingvoorziening van Ne derland moeten verzorgen, .niet vol doende doordrongen zijn van het feit, dat een goed corset voor de meeste' Vrouwen (weer meteen hoofdletter) niet .alleen onontbeer lijk ls als. grondslag voor de boven- kleêding, maar bovendien in vele gevallen rechtstreeks noodzakelijk is voor haar gezondheid." Inderdaad: mannen, die. den grondslag der dameskleding ver onachtzamen, verdienen zeker geen hoofdletter en.Vrouwen, die dat zes Jaar verdroegen, alvorens open lijk te klagen, hebben waarachtig wel recht op die onderscheiding, al zou hetnatuurlijk aardiger geweest zijn, als 2dj haar gekregen hadden - instede van genomen. Nu de 'corsetten-!nisère dus wel spoedig tot het verleden zal behoo- ren, zij het mij vergund, namens drie millioen Nederlandsche man nen eveneens een verzoek tot de regeering te richten. Wij, mannen (met een heel kleine m) hebben n.l. ook' een indruk. Wij hebben den indruk, dat dé mannen in. de regeeringsbureaux voor de klee dingvoorziening niet voldoende door drongen zijn. van het feit, dat een goedesokophouder voor de' meeste- mannen niet alleen onontbeerlijk is als grondslag voor. de onderheen- bekleeding, maar bovendien in véle gevallen rechtstreeks noodzakelijk is in het belang van eencorrect gedragen sok. Al te lang hebben we de koste lijke sokken als vodden om den enkel zien slieren, en al'zullen wy nooit of te nimmer aanspraak kun nen maken op een hoofdletter, wij verzoeken de regeering desalniette min dringend, met spoed in dezen noodtoestand te voorzien. V v DËSmERIUS.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 3