hutikmcM 2 aank. drukkers PASTOR HALL EVALIEN m In October luchttaxi-Verkeer )/)<l%LL$tQV van -Xh r« Isaia LN oe geestige hollandsche film N. DE BEUS li Zn. g&<^> KOERIERSTERS LEVENSPOSITIE VOLWASSEN, HALFWAS- en LEERLING-BANKWERKERS bekwaam agent-incasseerder (19> V. RADIO-raOGRAMMA FILMPROGRAMMA'S voor de VOLGENDE WEEK CAPITOL DEANNA DURBIN ARENA COLOSSEUM Paul Robeson vanfi* <fej HARMONIE TOHAN KAART., !4Ü|FJOPIE KOOPMAN PRINSES- THEATER PASSAGE REX FERNANDEL 1 in dft dolvermakdijké avonturenfilm Me! een KWARTJE iie WERELD ROND Diecfyoocde- Btij-docp, Leden en Geestverwanten van de Partij van den Arbeid i purr i een nette valide persoon Manicure Massage MOTOR TE KOO P Moderne Bedrijfsadministratie. 'fitmCQClail TOS GANG 1B JAAR. TOEGANG UJAAR €U£N LEEFTUD im VERLOKEN Verloren Zater dagavond, gouden dameshorloge zw. b. Groengatpm—Putschelaan T. b. ■vtPü. Perk, Chr. de Wetstraat 137 a. Verloren beige Falcon hee renregenjas per fleta v, Mau- rltsstr., v. Oldenbarneveldt- str., Kruisstr.. D.P. n. H*berg T.b.t.b. Stadsliouderslaan 8, H'berg HUWELIJK Jong werkman z. k. m. meisje o£ gesch. vrouw. KI, postuur. Br- A 2294 Zaagmo lenstraat 47, DIVERSEN „Majafra" helderziende uit Hengelo (O) houdt zitting te R'dam (Z), Borselaarstr. 74c, Spreekuren geheelcn dag. Waarschuwing. Geen geld of goederen afgeven aan mijn vrouw. Dpor mij wordt niets betaald. G. v, d. Schoor, Wolphaertsbocht 65a, R'dam Grifte Angora kat<ex vermist T.b.t.b. v. somerenweg 32. Tel.. 22392 y. Weggeloopen 24-9 kl. Eng. dwergkeesje, oranje, luistert naar den naam Pekky T.b.tb. Math.laan 397 bovenhuis, Te koop gevr. chique dam. schoenen, hooge hak .26—27 en 38—39; D. wintermantel m. 42 nw. of xyg.. a. n. en heerenwinterjas m. 52. Br. no. 1536, Bijk. Betcke, Nwe. Binnenweg 284. V TE KOOP Slaapkamers, In blank eiken eiken gebeitst, of Engelscho uitvoering, b3taande uit gr. 3-deurskast, 2-pers, toogleii. met 2 nachtkasten, tafeltje, 2 stoelen compleet £590-2 659. f 795, De Meubelbeurs, Gr, Vtaacherijstraat B-lD, R'dam. Te koop v.o. Japon m: 48; I pr. zw. ö.schoenen m 39; ook ruilen wollen ^apon. Vrijdag, avond na 8 uur Ablbrechts* kade 133a, Tel. 33830. Te koop mantel Ift 12 j; D. mantel m 4042; Japonnen en schoen.. Knol, St. :.Marla« straat 38 b 2-x. b. Te koop: eiken huisk ameu blement o.a. tafel, dressoir, theem. spiegel, stoelen. Bergschelaan 78. Te koop: gelakt slaapkamer ameublement, best. uit -gr. spiegelkast, kaptafel, 3 spie gels. Iilsjumaux, - 2 nachl- kastjes; tafeltje, 2 s loeten. J. de Jong, HondJusslraat 20. C.v. CART. FABRIEK v/h H. PONJEE. vraagt voor haar drukken'! te Maassluis. Loon volgens C.A.O., klasse L Aanmelden 's avonds na 7 uur H. VOLKMAN, Mathenesserdijk 384, botterdam. Gevraagd voor spoedige Indiensttreding: ARCHIEFBEDIENDE Bekendheid met dergelijke werkzaamheden strekt tot aanbeveling, goed salaris, ook gepensioneerden komen in aanmerking. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan EERSTE NEDERLANDSCHE COÖPERATIEVE KUNSTMESTFABRIEK, Vlaar- dingen. Per 1 Octo beschikbaar aardige Iz-tmer met uitstekend pension. Huren. Koemarkt lb. Schiedam. Te koop heeren winterjas kl. maat, electr. lamp m. sluier zoo goed als nieuw, eiken Liberty- stoel zonder kussen. Noordvest- Usu 40. Gevraagd hulp in de huishou- ding, waarvan de vrouw ziek is. Bii voorkeur bejaard iemand. Te hespreken H. J. Stentler. West- Frankdandscbestraat 115. Wie ruilt 1 paar b. <n b. ban- dea voor radio, indien noodig bijbet. Christen. Havcndijk 6. Net dagmeisje gevraagd Mevr. Schijf, Rottetdaroschedijk 200a. ES Royal Society of Arts London (Kon. Acad. voor Wetensch.). Vaardlgheldsdlpl. Engels, Allen met kennis Engels b.v, schooldipl.vragen inl. over korte onleidlne bij Secr. J. Lammers, j trast 33. Den Haag. Actieven personen, die in hun bestaande betrekking geen voldoening vinden en personen, die zich voor het verzekeringsbedrijf interesseeren, wordt de gelegenheid geboden tot beroepsagent voor. een verzekeringsbedrijf te worden opgeleid. Br. letters SWP bureau v. dit blad- GEVRAAGD: - l NOOTEBOOM'S WAGENHOUW Kerklaan KetheL Bekende Levensverzekering-Maatschappij vraagt voor direct een voor bestaand agentschap te Schiedam. Leeftijd tot 38 jaar. j Brieven met volledige inlichtingen te richten onder no. 11318 aan Adv. Uur. BRAUN. Scbickode 121, Rotterdam C. JAAR 19NS ■y!' door FRANK ANDERS Zoo waren. Ter vele dingen, die mij bezig bielden, .zoodat ik mijn onge makkelijke houding - bijna vergat. Hel ..wachten vieL roe., toch lang, zoodat ^tijn aandacht voor hetgeen boven taij gebeerde verslapte! Het vocht tink op en deed mij verstijven en langzamer-, hand geraakte' ik in een verdoo- vin& waardoor alles mij onvcrscblUii #et. Af -on toe kwam ik met een schok even tol ..bewustzijn, zooals een treinreizigerTn mocizamen en telkens, onderbroken slaap beeft - Wanneer ik dan even uit mijn verdooring ont waakte, 'verbaasde ïk mij steeds over mijn vreemde omgeving. Dan dacht ik dat ik in een cel was en drong het. slechts langzaam tot mij door, warrom de tralies hoven mij waren. Een volgend oogenblik waande ik mij in een vliegtuig, tusschen de hommen- rekken en verwachtte ik elk oogen- blik, dat; de luiken geopend zouden worden, waardoor ik tegelijk met een hom omlaag zou storten. Ifc overwoogai hoe ik het pistool kon la leb verdwijnen alsm de de la t g papieren^ die ik bij me bad. toen de ruimte peneden mij, onder het roos ter, mijn1 aandacht trok. Beter nog dan er het wapen in to werpen, zou ik er zelf in kunnen verd wijnen. Deze schuilplaats scheen op mij te wach ten en afweerbatterïjen te vo'geo. Op gaven rukte, gaf het rooster vol doende mee, zoodat ik mjj er door ^nn wringen. Het ging we'iswaar roet ébn hinderlijk geknars, maar toen het roosu-r eenm al bov.ii m b ho-fd lag voedde ik mij toch aanmerkelijk rus tiger. Dit alles was sneller in zijn werk gegaan dan zich bjschrijv n l:uit. Ik had gehandeld haar de ingeving van/het oogenb ik en dat^ was. juist op tijd, want ik had nauwelijks ge-, -egenhuid om een houding ie vinden in de enge ruimte, toen- er reeds voetstappen klonken. De Duitschers kwamen. Nu was bét nog maar een kttWiie van geluk.™. Toen ik over de eerste opwinding heen was, merkte ik hue-, weinig .ge rieflijk hét hier onder de straat was. Rechtop bon ifc niét "staan en de grond was bedekt .mek zeker- een. handbreedIq water, zoodat ik er met. veel voor "voelde om te gaan 'zitten.' 'Bovendien wilde ifc dieper- bukken' dan misschien noodzakeirjk was, om- dat ib vreesde, dat, wanneer.' ik rechtop stond, mijn ;haar boven hei rooster zou uitsteken. Ifc - kon natuur lijk pro boeren om d? ramen van he: souslerrain, waarnaast ik stond, te forceeren. Maar ik bad daarvoor g.en gereedschap en zéfs, wanneer het mij gelukken zou, kwamen er ongetwij feld meermoeilijkheden dau ik nu te verwerken had. Ik zou in een rreeiiid en donker buis st au eu w ia - schijn lijkiniïi der veilig dm op deze glaaLs, waar men: niet liclit zou zoe-, ken- Ik vergat echter, dat mijn toe stand langzamerhand zoo geworden was, dat ik evenveel behoefte had aan veiligheid als aan lichamelijke verzorging; eten, warmte ea s'.aap,. Tens'olte had ik geen bejrip mov?r van den tijd. Het kon eenkwartier zij», dat de Britten vlogen, doch ook reeds enkele uren. Hat zal duizenden zoo vergaan zijn. in concenfratlekam pen en gevangenissen, e nzamen zoo als ik, dat zij in verzet kwamen Lge.t DONDERDAG. Op fi October ».s, hopen onza geliefde ouders A. C. QuLrt J. M. Qulst—Moerland den dag to herdenken, waarop rij voor 25 jaren ln het huwelijk werden verbonden. Hun dankbare kinderen DENY en JAN EKTiT,Y en GERARD Botterdam,.24 Sept. '45 Spruytstraat 15b. hun lot, Jtvanneer zij. de matoren hoorden van dj vliegtuig r, dié hoog in do vrije lucht;- naar huis -keerden. In denzomer van 1940 brachtén wij nachten op het duin dóór om den strijd van enktien vermetel anÈu- gelschrnan tegen dü Duitscbe zöekJi'.'lé -ten en afwe^rbattenjen te volgen. Op getogen waren wij dan, wanneer: een lichtkogel aan oen parachute..^ werd. riecrgeiuien en aan onzegesialten.^ ko- 1 ossaie schad uwen gaf en wij voor spelden elkaar 0];gjvrondea, dat -hér hir.nen vier da gén. een hom zo ur val len.1 „JDat was roman li ek, voor 'jons, die lange witte vingers..waarigè^. 'de zoeklicJiteu den,-, donkeren hemel" af tastten, het "viiorwerk van de licht- spoormunitie het witte v ekje, da; in 'de' stralfchbundêls rï/ichVê^ Wan neer de vlieyer gevajigen ivcrd'. "en wij vurig! wmïschten/ dat hij zou onté suoppea.--; '!-.'é"-;v ffu komt er niet langer 'een 'een zame vlieger, over; zij komen bij honl derden, overlag en in den macht, .en er zijn geen battorjjéo aan *dc kust en dj! zoêk i ht;n werdenceedé- lang geleden weggehaald.Op de. a-ir de is het- stil,, wanneer zij naderen en de laatstegalm van de sirene yersieril. Wij zijn aan hun genade overgeleverd. Wij hallen éde vuisten het is bet symbool y vinV. kracht, ^da' monotone gebrom der hondi-rdeftéxen duizeiiden mótoren, het is de over winning en de vrijheid, zooi dichtbij en toch zoo ver af. Zoover al ook.toen ik eensklaps vveer waakzaam wérd door voet t p- pen, die om den boek kwamen en snel naderden,! Duits h:* laarzentwee zag ik er in een flits voorbij gaan. toen één op den rand van het'- roos ter trapte en 'de andere zich precies boven mijn hoofd plantte.Zij stonden stil voor het huis, mijn laatste veste. (Wordt vervolgd)! Promotor, nieuwste Fokkerproduct Als Jnleldine tot de herleving van den Nederlandschen vliegtuigbouw zijn de Fokkerfabrieken te Am sterdam gereed gekomen met het eerste exemplaar van een serie van honderd vierpersoonsvliegtni- gen, die1 door de Diepen Vliegtui gen N.V. zijn besteld. Dit vliegtuig, dat Promotor werd gedoopt, lijkt in zijn uiterlijk wei wat op het door Frits Diepen ont worpen en gebouwde zakenvliegtuig- je Difoga, doch heeft er toch ver der niets mee -te maken. Het toestel bezit- een - volledig Instrumentarium en is uitgerust met een modernen Amerikaanschen motor, die een groote bedrijfszekerheid en een snel le reis 195 km per uur garan deert. Het heeft een kleinen uitloop en een korten start, terwijl hef neus wiel extra veiligheid biedt bij het. landen. Daar motor en schroei achterin zitten, is het uitzicht voor bestuurder en passagiers zeer goed. Diepen Vliegtuigen N.V. heeft nu bet vliegveld Ypenburg .volledig van de Nederlandsche luchtmacht ^over genomen en zal in October beginnen met de exploitatie van de Promotors in een luchttaxidienst. Binnenkort keert ook de Nationale Luchtvaart-, school naar Ypenburg terug. De Rijksluchtvaartschool zal met ingang van 1 October 100 leerlingen en met instructeurs en 24 lestoestellen op Ypenburg stationneeren. NIEUWS IN HET KORT De oud-secretaris-géneraal van het Braziliaanschè departement van ar beid,. die te Montreal vertoeft; heefl tegenover een correspondent van A..F.P, verklaard, dat Braziliö emigranten wil opnemen, voornamelgk uit Griekenland, Polen, Hongarije en Oostenrijk. Hij voeg de eraan toe, dat Brazilië nog te ont ginnen gebieden bezat, met. een opper vlakte gelijk aan drie maal die van Frankrijk. IlJlverfiom L 18.30 I-rogr. v, d. NeJ .Strijdkrachlon. 19 Nieuws.. 19.15- (Jir- Siftt. Örke.?L .19,25 Do vanrt der volken. 13.45 R.V.D. 20 Nieaws, 20.08 N.C.R.V. Sludio. Sterlorfit. 2eelaad.; 21.45 Met haod en plaat voor u paraaL Nieuws,. 22,15 Hel actueel geluid. 22.30 Cr.pl. Bach. 22.45 Avondoverdenking.,, 23 Viool en piano. Beethoven cyclus- 23A5 Gr.pt. Avond- conceit. I^..: i I 1 Hilversum IL 18 Nieuws. 18.15 Meiropoto orltO=L 18.40 Sportpraatje- 18^6 - En. nu naar bod.; 19 Viool en piano. .1915 Uitzending,.: Fede ratie vau organisaties ond-illegaie «rei kèra. 1950 Musette orkest .20 Nieuws ïn het korl. 20.05Radio. Philhann. Orkest- -Muziek r,hij Shakespeare's; Romeo and Julia, Prokorjef. 21.15 Hoorspel „Omacht uur aan tafel". 22 Gr.pl. Argci'tijnsdie en Cubaansche klan ken. 22.15 Als da bladeren gelen- 23 Nieuws. 23.15 The Skymasters. 23.45 Gr.pL Cello. vrijdag! Hilversum I. 8 Nieuws. 8.15 Gr-pL lVeensch progrl p; Piano. Bnch- 950 Gr.pl. Hindemilb en Blocb, 10-30 MorgendieosL II.Twee. violen én piano. ,11,45 Fam- I>er. uit .indiö. - 12 Gooihusdom. 12.15 Orgel. 12.35 Gooilandera. 13 Nieuws. L3.15 Cinderella Ensemble. 14 Fluit en pizno. 14.20 Van oude en' nieuwe éebrijveri. 14.40 Gr.pl. 15.15 Stichtsch Kamerorkest- Ifl Decla matie 10.30 Mandolinala. 17.15 Gr.pl. Kin derkoor. 1750 Marioieraknpel Kon. AIarin«. Hilversum H. é=..- '-v"*1- 8 Nieuws- 8-15 Gr.pL 8.50 Voor de huis vrouw. 9 Kamcrraoriekprograrojria.. Gr.pl. 950 Pol. ber. 9.50 Gr.pl. 10 Morgenwijding. 10.80 De Rcgenixjog 10.45 Sopraan en alt. duetten met piano. '11.15 Voor do vrouw. 1150 Eddf Walis. 12 Moderne muziek voor blokfiui! »a piano. 12,15 Gitaar-duetion. 1250 Sporlagends. 1235 Piano-so!i met 'rbythmiscbe'begeleiding;' 13 Nieuws- 13.15 Gr.pl. 13:30 Orgel,- 14 Kookkunst. 14.20 KnmiHOrkeet. 1550 Hoorspel. 1 lel vierdapgscke wonder. 16 Orgel. Verzoek* programma.' 1650 De 6cbool is uiL 17 Gr.pl. Dat is e!on en drinken. 1750 HARK.1755 The Novelty Sere naders en .Tho Novelty Siiters. handel Pasfoto's klaar terwöl U wacht. WALG's Fotam Studio Go udschesingel 551, Tel. 25895 Vakkundig adres voor hee- renhoedeji stootaen., Dumou- iin,- Sneltlnckstr. 37. Tel. 32422 De oudste kinderwagen Is geld waard Wij geven den hoogsten-prijs voor Uw ouden kinderwagen. Brieven: Van Leeuwen. Busken Huetstr. LESSEN Autorijschool Will, A. LOU- We; gediplomeerd KJM.A.C.- Instructeur. Eenlgst bezitter Nederlandsch Grootvaardlg- heldsdiploma. Gerrit Jan Mulderstraat 79, Tel. 30321. PERSONEEL GEVRAAGD StoomwasseheriJ ,:De Vlijt" kan - strijksters en meisjes plaatsen. Sophiastraat105 na "*-Uur Sophlakade 67 boven. Leerling naaisters gevr-, 15— 17 Jaar. Prettig werk;, aange name 1 werkkring. Alleen net te meisjes. Strooband, Vier*. ambachlBslr. 123, Bergweg 63; Seijerlandschelaan 11 Gevr. nel meisje of vrouw v. g. g. v 8—2 met middagr kost. Loon 12.—. Br. no- 2 Kiosk Delfehaven. Zelfs, dlenslbode gevraegd v g. g.. v. Mevr Bordewijk; Straatweg 154.'Tel. 4254B. Gevraagd: huishoudster of dienstbode ln kl: gezin met cC zonder inwoning- Mevr. Noordljk, Doezdstraat 16 b. Loopjongen gevraagdvoor llch ie werkzaamheden. Lft. ca 15 j. Aanmelden; Holt- haus,Beatrljsstraal 71. Gevraagd ophalers voor pan- nenreparatie. Verdienste 50 J cent per pan. Gr- Vlsscherlj- straai 62, 2 x b. PERSONEEL AANGEBODEN B. z. a. n«t meisje. 19 Jaar, van buiten, v. werkster, 3 dagen p. w. LlefaL R'dam Z. of omtrek. Brieven aan Ag. p. Lekkerkerk. Middelland 17, Krimpen a. d- Lek. B.Z.a/ werkster Maandag en Woensdag disponibel.Br, no, 1553 kiosk Schieweg. B z, a.-nette huishoudster, 26 jaar. Br. K 46 KloBk Berg- sir^eh rit koop-gevraagd Winterjas te koop gevraagd maai 50. c. Koppe,. Harddra- verstraat-, isl- Photo camera te koop gevr tot 6 x 9. Goede condities. Aanb- Radio Stout, Jacob Catsstraat 58, Tel, 48533. Gevr*een donkerbl. heeren regenjas In g. st. Den Outer. - Korte Kade 31. Prima wandelwagen of kin derwagen' te koop gevraagd. Van Leeuwen, Busken Huet- straat 48. Wie kan een H, B'. S. sc'no- ller hielpen aan enkele stu- dtrboeken; Leerboek der Meetkunde (te deelj. De Jong van Arkel; An Easy English Reader (ie decll; Bos schoolatlas en historl- sche BChoolatlas. Bouler. Ramlehweg IS b. Tel. 22437. Te koop gevraagd; haarden, hnardkacheb, meubilair enz „De ■Pijl", Volmarljnstraat HO. 124 to. Te koop: kunstboeken, mod. schilderijen. etsen. w o. Kfcthe Kollwitz, Goih; schrijf tafel, half maan kasije, smeedijzeren hanglamp. tL van Dijk. Beukelsdijk 199. Te koop: prima v.o. kinder wagen. J. Berkhout, Dulven- voordestraat 89 b ben. Te: koop: pracht old-flnteh dressoir m. gl in lood en theemcubel nw. Lusacstraat 20 ben. (N.]. - ,T«. koop: slaapk. massief eiken 3 deurskast m. spiegel en toilettafelm.,; spiegels. Schermlaari lPc Te koop kinderwagen; box mei vloer; kinderstoel en eiectrische kachel- Stadhou- dersweg 87 c- Te koop: Peeklngeesjes 3 mnd., pracht diertjes: Jonge DuJIsche dog zwart-wit. N. Buisman; De Jagerstraat'29 a* Te koop:, pracht slaapkamer- ameublement aïi*Jumeaux| geheel CDOlpU. m. -staaldraad- matrassen en:. bedden: 3 deur* spiegelkast; .-toilettafel enz. Tevens dubbele wit marme ren waschtafel, 4 kranen. Br no. 8482 Bur. Hei Pa- rool" Te koop: prima schrUfmacbl^ ne Remington 12. Lambertus- Btraat 107-2 x b. Te koop aangeb.: Sludebake* chassis met compLete motor, ook losse onderdeelen-' V d- Laan, Maria Sluartlaan '21 R'dam. Tel. 20064. koop: vulkachel met p(jp VI, Lamers, Delf gauwstraat no. 27 b- - Te koop: t damesmanlels m. 48 en 66. Te. bevr. lusschen 5—7 uur L. v Wensvcen. 2do Pjjnackerstraal 3 a R'dam W. Te koop: wollen dames verf en mouwvest gr, m- Bas Jungeriusstraat. 211- Te koop een accordeon m«t knopklavler (8ö bassen] of sla rullen voor een .pianoklavier. Te bevr. J- de Haan, Tuin straat 50 Krimpen a. d- Us- sel Asngeb. zeer goede Hamilton Beech stofzuiger in ruil voor klein model sloft. Math laan no 329 Tb koop: radio In kast, goed spelend,•■- 95.—. De Keus, Pjelnweg 34 a Te koop pracht bontjas (Bi- saml event, ruilen voor goe de f Dultsche plano Surdich, .Dordtschelaan 73 e f 1 per week l Sporf- eo andere schoenen, mleuwsl» modellen, ook voor ren. ..Vlnkenborg's N.y,, Utrechtscïieslraat 35 a. Zuid. Geopend 10—8 uur n.m. Te koop: 4 rood lederen fauteuils., bt..; eiken boeken kast en tafel, lamp Dler- gaardeslngel 90 b. Te koop 12 Witte Leghorn* ÏÏnïem Br. 10 April ,t«.; Aan den leg, 19-rr P®* stuk- Hard dra verstraat^isa- ZH-claapk. voor Dame l« huur. Sir w., 25 p. tm, (Schledamschcweg Br fr. no. 1 Kiosk Malhenesserlaan. in net millleu een ongem- (laapzol der kamer voor bej. Heer. Prijs 3 59 Schollen, Aelbrechlskade 38- SPORT MODE en MUZIEK 0H6ELUKE STRIJD JolareJJ^nl 'Wmp/e tik hef dierenrijk Hen vroolijka TEEKEHFILM 4* "V*1. kleuren 9-1730 u. Meer dan 30 aduaf/teifen vii BINNENen BUITENLAND Geprolongeerd WILFRED LAWSON in Hen film geïnspireerd op het leven yan A DssNfEMÖLLER Fen felbevrogtn sen it tie VICTOR MC. LAGLEN sen AMERIKAANSCHE FILM '„vtn N.V. NedvUnd. OP.HET TOONER-. CROCHEI ILLUSIONIST (CAPTAIN FUBVJ MET BRIAN AHESNE JOHN CARRADINE JUNE UNG r v;; ;REG£: HAL ROACH CAS PÜPERS EN ZIJN IB SOLISTEN TOEG. T4JAAR OAG. 2-6.45.7.15 U. ZAT. ZOND. 150.4-6i45-7.13 U. in een film van Frank Borzage I Lieftalliger d»n oalt. in een film van Frank Bonagi OP.HET TOONEELf •dynamics WlRVELWiNDi ACROBATEN - •.Eft's'SISTER I met FRANCHOT TONE en PAT O'BRIEN I COLUMBIA FILM BOOKING FREDY SAITEH EN ZIJN 18 SOLISTEN j EIXEN L££FTUD DAG. 2-6,45-9.1: tAJR. ZAIEftD. EN ZOND. 150-4.6.45-9.15 UUft. .in de praditHlm .(SANDERS OF THE RIVER) W. TOEGANG 14IAAR Wegens verbouwing gesloten t/m 3_October Zie onze advertentie a.s. Zaterdag. OJ-V. TUSCHINSW-CONCERN iuimi( ,,rnrll„ ALLÉ t£EFTUDEN.OAG.2-7-9.t51 fe- ^DAVEREND ZAT. «n ZQNQ. 2-43P.7-9.t5 lACHSUCCE^ P HET TOONEEti 2 "ItOLA^S WERKD. 2.7.9-15 U. AMERIKAAtiSCHE^f 1. tT J f J D - ZOMP- 2-4-30-7-9-15 u. FILMWERK Leslie Howarderi Ingnd pergman Ontroerend tpt>l en prachage muztefa. Zondag a.s. Rivièra-Hal ii-l uur Kapel van liet 10e R.L Jagers o.Lt. Sergeant De Korver 2-5.30 our Het Rivièra Orkest o. L v. Heuk Hoogervoret Nieuwe aanwluötcn dieren. Dagelijks gelegenheid .tot lunchen en dineeren. die binnenkort als ONDERWIJZER, AMBTENAAR, etc. doch niet als militair naar Indonesië vertrekken, worden ultgenoodigd zich. ten spoedigste aan te melden bij het Secretariaat van de Party van den Arbeid, Tesselschadestraat 31, AmsterdamWest. OPEN HAARDEN Gevraagd voor Rotterdam door een bekende Maat schappij v. Levens--en Volksverzekering een ACTIEF PERSOON Leeftijd 25—35 Jaar om als beroepsagent op te tre den: Portefeuille met behoorlijke bestaansmogelijk heid beschikbaar.'; Borgstelling 500—, Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no. 8474 bur. Het 'Parool, I Op Zondag 29 September I hopen mijn geliefde f oudera f I J. SPEL f J. SPEL—BOTERMAN3 den dag te herdenken waarop zij voor 25 jaar in i bet huwelijk traden. Te- vena herdenken zij op dien dag het 35-jarlg Ju- blleum van hun zaak, f Hun Zoon Rotterdam. 24 Sept. IW«. i Schledamscheweg 80, Receptie van 2 tot 5 uur J J Schledamscheweg 80, PEKSOONSHAVEN 99 ROTTERDAM—ZUID Telefoon 74406—72391 Bestellingen kunnen niet per brief worden opgenomen. Ook des Zaterdags geopend tot 5 uur GEVRAAGD: V;. :- y;. goed kunnende fietsen. Aanmelden: tusschen 6 en 8 uur 's avonds N.V. Ie Schiedamsdie Bewakingsdienst, BJC. Laan 192b, Tel. 69722, Schiedam. HOOGSTRAAT Vanaf Vrijdag 27 September: Erich vön Stroheim Sessue Hayakawa ln Een aznecnsduüceling van avontuur en verwikkelingen. AVeckdagen: 2, 4, 7 en 9 uur; Zaterdags: 2., 5, 7 en 9 uur; 2iondags; 3. 5, 7 en 9 uur. CaSsa open 10 uur. Toegang IS j*ar, Opèn haarden voor elke schoorsteen. Geen verbouwing van schoorsteen noodig. Geschikt voor alle. soorten brandstol. Spoedig leverbaar. Uitsluitend betere dlëntèle. Dunne Bierkade 1 hoek Wagenstraat, Den Haag. Dame hear b.b-h.h, vraagt zonnige, gestoffeerde ZIT- en SLAAPKAMER met volledig pension tegen 1 Nov, op goeden stand in Oost of Centrum Uitv. brie ven met condities te richten onder motto „Kamer" aan Publlclteitsconsulent JAN GRIJSEELS Sr., Rochussen- straat 7Sb, Rotterdam,. 1/4 P.K. electr. Amerik. Bakkerij De Koning, Gr. Visscherijstraat 49. WEGGELOOPEN Schotsche terrier (teef) lldt. op buikj Naam:i,Scottle'%Tégen, bel. terug te bet* E, Vinke, Wilgenoord 4, Hillegeisberg» Personeel noodf^T een'. Koerierster MEISJES GEVRAAGD voor de Chocolade- en Biscuitsafdeeling. Prettige werkkring, behoorlijk looa Aanmelden: DE HEER'S CHOCOLADE- en BISCUITFABRIEKEN. Galvanistraat 10. Rotterdam, dageiyks van 9—5 uur. CURSUS VOOR ASSOCIATIE*EXAMENS. vangt 2 October"a"^;'aan. Aanmelden dagelijks tusschen 18—19"uur, A ONVER.WAGT. Leeraar M.O. Boek houden, Rembrandtlaan 98b, Telefoon 69763. v,.'-.fx--...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 4