„Met vasten wil om er het beste van te maken" George II Zaterdag te Athene DE SCHIEDAMMER i 1 De nieuwe Amerikagnsche minister van Handel, Somman, m gezel schap van den bouwer der Amerikaonschc Liberty schapen Kniscr, en Molotov, minister van Buitenlandsche Zaken der Sovjet-Unie. Deze foto werd destijds genomen op de confer entte e aan. Francisco. RED. EN ADM. LANGE HAVEN _l« SCHIEDAM ADMINISTRATIE; TELEFOON 69300 REDACTIE; TELEFOON 66505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL t L— LOSSE NUMMERS 1 0.09 ZESDE JAARCANG NC.225 ADVERTENTIES - EN INLICHTINGENDIENST: .SCHIEDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM X. TELEFOON NRS. 25430 EN 6Ï30O POSTGIRO No. 398644 Bankier:- AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM VRIJDAG 27 SEPTEMBER !!)-!"> van de naar Indië vertrekkende troepen is goed Ordelijke afvaart van de „Kota Agoeng" - (Van een specialen verslaggever.) De „Kota Agoeng" •vertrok gister middag om - vijf uur uit - de Rotter- damsche Merwehaven met 1500 ge zonde, Jonge Nederlandsche man nen in uniform aan boord. Niet met de branieachtige luidruchtigheid, e men van r9-Jarigen in militair erband mag verwachten, maar met xen levensernst, die vijf jaar bezet ting op veler gezichten had gestem peld. Friezen, Zeeuwen en Zuid- Hollanders,'ze waren gelijkelijk on der den Indruk, toen, terwijl ze zwijgend over de reeling leunden, de kapel op de kade het „Wilhelmus" 'inzette en ze hun oppersten chef, luitl-gen, Kruis, daar, beneden hen; hat eerbewijs zagen brengen. De afvaart verliep ordelijk en kalm als gold het 't. vertrek naar een oefenterrein. Eenhonderdtal bloedverwanten had op het laatste moment kans gezien, de'afzetting. te vermurwen en riep" den: vertrek- kenden, wuivend een vaarwel en een tot weerziens toe. Twee treinen, uit" Kampen en uit Eergen' op Zoom, hadden de soldaten uit hun garni zoenen aangevoerd. „We gaan Soe- karno en bananen halen, maarr. wij komen terug", lazen wij op da eene; „We gaan den vrede win nen", stond op een andere coupé deur. „Zeg tegen den verslaggever van „De Waarheid", dat de stem ming best Is", werd het kleine groepje journalisten uit een wagon toegeroepen... Was de stemming Inderdaad best? Als men daarmee wil zeggen,- dat ledereen opgewekt en monter was: neen. Bedoelt men of het moreel goed was: Ja.' Het'toeval wilde, dat 5k in een bataljon van mijn eigen regiment terecht kwam. Twee urn- lang heb ik op het schip vrijelijk kunnen praten metvele bekenden en onbekenden. Er was er, van hoog tot laag, niet één bij, die het nu werkelijk leuk vond om twee Jaar van huis en haard weg te gaan. Na een week inschepingsverlof, lag het afscheid -zwaar op de maag. Bij sommigen - heerschte een gevoel van onbehagen. „Wij zijn pas tien weke» onder de^Vapenen en hebben nog pas" een m aal" me t -scherp - geschote tr.~ Zal men ons wel eerst behoorlijk africhten?" werd ons gevraagd. „Kunnen wil er wel van overtuigd zijn. dat wij niet de kastanjes uit het vuur.halen voor een groep ge repatrieerde kapitalisten, die straks weer teruggaan om de'vruchten te- plukken van onzen arbeid?': infor meerde een ander. Doch er waren ook andere gelui den. „De Jongens zijn geestelijk en lichamelijk in uitstekende conditie", zei mij een sergeant, met wien,lk samen gediend heb. „Niemand vindt het lollig, maar in mijn peloton 'is de vaste wil te bespeuren om er het beste van te maken". Een ander, die de vorige week de demonstralies in Amsterdam had meegemaakt, werd gevraagd, of hfj niet liever had willen blijven. „Jawel", luidde het antwoord, samaar dan om die stakers weer aan het werk te Ja gen."'-" ,Ik doe myn plicht" Zoo waren er vele meeningen en ook vele misvattingen. De eene sol daat is gevoelig voor de voorlich ting, die hem gegeven wordt, de ander haalt de schouders-op'en zegt ;en hier citeer ik een van mijn; zegslieden van gisteren „dat het toch allemaal reclame Is". Op den valreep werd ik, vlak voor het vertrek,aangeklampt door een mij bekend officier. Hij had een minuscuul draadje bij wijze van balk op zijn kraag en toen hij merkte, dat ik daarnaar keek, zei hij: „Gisteravond ben ik telegra fisch bevorderd van eerste-lui tenant ,tot majoor". „Vind je het prettig' ;om te gaanvroeg ik. „Ik doe mijn plicht, als ieder ander," ant woordde hij- endrukte mij de hguuL -Terwijl de fluitstooten van het op punt van vertrekken staande schip door de luchtklonken had ik de gelegenheid, over de ervaringen van den middag een:oogenblik van ge dachten. te wisselen met generaal Kruis. Den troepen, die thans ver trekken, zoo vernam ik, Is meege- deèld, dat zij vooreerst slechts voor bewakingsdiensten zullen worden gebruikt en in dien tijd verder wor gden-afgericht,-. Sedert kort zijn bi} den troep, en ook bij deze twee ba- taljons, contactmenschen in alle rangen ingedeeld, wier taak het is, hun krijgsmakkers voor te lichten. De, sterkte van de 7-December-di- visit, die nu in enkele weken wordt uitgezonden, bedraagt 18.000 man; wanneer precies de tweede, divisie zal uitgaan, is nog niet bekend. „Hoeveel achterblijvers zijn er?" vroeg Sk.den generaal., „Dat zal tk pas zeggen, wanneer de heele divisie vertrokken is", 'antwoordde de chef staf, „maarv. het zijn er niet zoo veel." De verpleging van de manschap pen was perfect verzorgd, en het was te merken, dat de extra sigaretten, de koffie, koek err chocolade op prijs werden gesteld. Uit de opmerkingen der soldaten bleek duidelijk, dat de verblijven op. het schip hun bijzon der meevielen. Bij HI-3 R.L, een der beide op dit schip vervoerde bataljons, zijn 40 Rotterdamsche politle-agenten als onderofficier Ingedeeld. Nieuwe wijxe van te vondeling leggen Een heer, die „Woensdagmiddag Nog gesn vlootplan De begrooting van het depar tement van marine..is aan geboden met een eindcijfer van £375,007.220. waarvan f302.807.220 op den gewonen en f72.200.000 op dei». buitenge- wonen dienst. - In aansluiting aan het opgemerkte bij de begrooting voor 1946, wordt' vermeld, dat do toestand van Ja rijks financiën in het algemeen en de 'deviezenpositie in het bijzonder ook nu nog niet toelaat een m een vast staand aantal jaren te voltooien v I o o t'p 1 a n ter goedkeuring tuut de Staten-Geiieraaï voor te leggen. Bij deze begrooting worden daar om in hoofdzaak aangevraagd gel den, nnodig voor uitbreiding en in standhouding van de koninklijke, marine voor zoover do huidige eitua tic in het verre Oosten dit nood zakelijk mankt. Van bet plan van aanbouw 194? noemt do toelichtende staat: aan bouw vun een kruiser, Runbouw vao een lightflcet-carner, aanschaffing van 2 torpedoboot jagers 9 en 10, aanbouw van 2 torpedobootjagers 11 ru 12, aanschaffing, c.q. aanbouw van een moederschip a, aanbouw vaa een moederschip—O, aanbouw van een onderzeeboot, aanschaffing en inrichtingvan ccn torpedo-werk- whip, voorbereidende maatregelen voor den aankoop in. 1948 van een iichtfleet-enrrier, aanschaffing van 8 mjjnenvcgcrs, aanbouw van een op Icidingsvaftrtuig voor doonderzee- POOlb'cstrijiling. •- V; WEERBERICHT Plaats, ochtendmist I I ju. tv. overigens over. \\J\f C 1drijvende wolken. f/r^S d banken, hier en - daar met regen en op enkele plaatsen zelfs met wat on- weer. In bet wes ten van het land Ietslagere tempe- ratuur dan van daag. In het overige gedeelte weinig verandering - van temperatuur, «wakke tot matige wind tusschen •uldwest en zuidoost. WATERSTANDEN ROTTERDAM Ie ty 6.96 uur; te ttf 18.16 uur. stond te wachten, zag een man met een kind aan dehand naar zich toekomen, die hem vroeg of hij even op de kleine, wilde passen. De heer verklaarde zich daartoe bereid. waarop de man plotseling op de .Juist passeerende lijn 16 sprong en zunhelper met het meisje liet staan. Het slachtoffer Is daarop naar de kinderpolitie getogen om het onverwachte geschenk weer kwijt te raken, Het kind, een 4-jarig meisje, beweert Tiny Lomeier te heeten en met haar moeder in de Albert Cuypstraat te Amsterdam te wonen, maar de recherche Is 'er met deze gegevens nog niet ln ae- slaagd de herkomst van het kind op te sporen Groothandelsprijzen stijgen Nog steeds Is ons prijsniveau niet tot stilstand gekomen, Dfi wordt het best geïllustreerd door het Index cijfer van de groothandelsprijzen, dat In Augustus reeds tot 257 is ge stegen. Dit beleekeni dat ons prijs niveau op den duur 157 pet hooger zal liggen dan in de jaren '3B-'39. Het Statistisch Bulletin van het Cen traal Bureau voor de Statistiek, waaraan wij deze cijfers ontleenen, deelt nog mede dat in 1545 het in dexcijfer van de groothandelsprijzen niet hooger dan 181 is gekomen, zoo dat de-prijsstijging voor een groot deel iii dit jaar heeft plaats gehad. De blijde gebeurtenis in het Prinselijk gezin Naar aanleiding van het bericht uit Ottawa als zou minister prof. mr. P. Lleftinck in een perscon ferentie aldaar een mededeelLng hebben gedaan omtrent de te ver wachten blijde gebeurtenis ir. het Prinselijke "gezin, vernemen wij, dat het offlcleele bericht over den- da tum van de geboorte zal móeten wachten tot Prinses Juliana en Prins Bernhard dezen willen vrij geven. In ieder geval staat vast, dat deze blijde gebeurtenis niet in Mei 1947 verwacht wordt. Oud-minister Schmutzer overleden Gistermiddag omstreeks vijf uur is dr. ir. J. I. J. M. Schmutzer, hoogleeraar in de phyaische facul teit, in den leeftijd van 63 jaar te Utrechtoverleden. In 1940werd bij spoedig wegen zijn hulp aan vlucntlmgen door de bezetters opgepakt.v Omstreeks September".1944. slak bi; over naar Engeland, waar hn van 24 Februari 1945 tot 16 Mm .van dat jaar- in het kabinet Gcibrandj 'als minister van Overzcesche Ge- bi edac celen optrad. Om het tenniskampioenschap De'eindstrijd om het tennis com petitie kampioenschap van Neder land tusschen Leimonla» (Den Haag] en Het Spiegel (Bussum ls Donderdag te Amsterdam voortgezet en nog niet-geëindigd.: Rinkel- (Het Spiegel)verslóeg Wilton /met 6-3/ 2-6, 8-6 door een i uitstekende -tac- tlek en goed netspel ln de. derde set. Mevr. Rinkel en. Rinkel sloegen -mej. Couquerque en Wilton "met - 6-3, G-4. De stand van den wed strijd is nu van 4-0 voor Lelmonlas op 1-2 gekomen. Er moeten 'nog twee partijen worden gespeeld/ Faa Bergen op Zoom naarSocrafiaja...,,. Vier treinen voerden de milt- rat ren aan, die met de Kota Agoeng naar inaoneme zyn veriroizisen. KottcrdamscJie familieleden namen nog snel de gelegenheid te baat om afscheid ie nemen. Verwijdering iusschen P.v.d.A. en C.P.N. Zooals de woordvoerders van - de- Partij van den Arbeid, ln de Kamer verklaard hebben, zal er- op een- zelfde platvorm voor dePvdA en de CPNj geen plaats zijn. Als gevolg van dit standpunt, heelt de Partij van den Arbeid zich;: reeds genoopt gezien zich van deeu; neming te onthouden aan de Indo^ nesië-meeting. welke' Zaterdag in.- Den Haag zou worden gebou-/ den en waaraan ook'de CPN haar: medewerking zou verleehen. De scherpe afwijzing door de Par ty van de nieuwe methoden der CPN, welke afwijzing in de Tweede. Kamer bij monde van de bëereri.' Van der Goes van Naters en Vór- rink zonder eenlge reserve onder woorden is gebracht, zal wellicht, spoedig ook practlsche verwijdering, ten gevolge hebben. - Wij vernemen thans. da», -a de Pariy van den Arbeid ernstig de verdere consequenties van dit standpunt worden overwogen, ten aanzien van-politieke organisaties," waarin zoowel vertegenwoordigers van de PvdA en CPN zitting hebT Mirin Dajo de wondcrmensch 'Jjyóojl..dek;.stu cUegrpgp .Rptjegdgjri. van de Society for Psychlcai' Eesearcb hield de heer C. J. Wafélbakker Donderdagavond In Caland West i een lezing ovef - hel - fenomeen Mlrln Dajo. In ons. bied van 15 Juni publi ceerden wij reeds een vraaggesprek van een onzer verslaggevers met dezen wondermensch, die zich met een floret het lichaam laai doorbo ren. glas en scheermesjes éei, zich. pennen door tong en armen laat ste ken, zonder of met zeer gering bloedverlies De Utrechtsche parapsycholoog dr. Tenbaeff noemde Mirin Dajo (Espe ranto voor: „iets, dat bewonderens waardig ls"), de meest vreemdsoor tige mensch die hij' ooit had ont moet. De heeren Bruisten, Streef en Wafelbakker hebben Mirin Dajo resp. medisch, psychisch en para- psychologisch onderzocht. Het onder^ zoek heeft uitgewezen, dal, wanneer getracht vordt. tijdens het experi ment zijn geest op andere dingen ie concentreëren de proef minder goed gelukt. Hij klaagt dan over pijn en er vinden bloedingen plaats. Het uittreden van den geest is niel be wezen, evenmin hoi uitblijven vaa schadelijke gevolgen. De heer Wa felbakker beschreef dezen Zaandam- sehen ex-reclame-ontwerper als een eenvoudig, bescheiden mensch met infantlelen Inslag, vasthoudend van aard.. Met moeite heeft hij zich ertoe laten bewegen, zijn demonstraties te staken en zich ie beperken tol het houden van lezingen De verschijnselen zijn echt. en voor ons, Westerlingen, inderdaad bijzon- der te. noemen. In het/- Oosten be staat er op dit gebied meer concur rentie, al hebben zich ook hier te lande reeds verscheidene personen aangemeld, die beweren, dezelfde verschijnselen te vertoonen. Met een van hen houdt dg heer Wafelbakker zich reeds bezig. Een talrijk publiek volgde aan dachtig de uiteenzetting, die met lichtbeelden werd besloten. Rotterdamsche wethouders gekozen Regeering treedt af ben. Zijn wjj wel ingelicht, dan moet worden verwacht, dat het be sluit zal worden genomen, dat al thans in organisaties en vreeni- gingen, welke een uitgesproken po litiek karakter hebben, samenwer king met 'de communisten, die thans het masker hebben laten vallen, onmogelijk za] zijn. Ver wacht mag worden, dat dit besluit binnenkort aan de besturen dezer organisaties waarbij in het bij zonder aan de Vereemgingen Ne- derland-Indonesië en Vrij Spanje moet worden gedacht kenbaar zal worden gemaakt. Kinderbescherming op nieuwe wegen Er gaat zich een belangrijke con centratie voltrekken op het gebied der kinderbescherming. Alle organi saties van Instellingen op dit terrein, zoowel de confessioneele als de neu trale, zullen, ieder met behoud van eigen geestelijke instelling en speci aal werkdoel. in federatief verband gaan samenwerken waardoor aan verspilling van krachten een einde wordt gemaakt. Koepelorgaan van de particuliere kinderbescherming wordt de reeds jaren bestaande Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming, die zich daartoe rcorganiseeren zal. Op een algemeene vergadering Maandag a.s. 'in het. Jaarbeursgebouw te Utrecht, komt het organisatlevoorstel als' eenfg agendapunt aan dfi orde. De bedoeling ls, dat in het bestuur van de nieuwe federatieve bond de diverse organisaties paritair vertel genwoordigd zullen zijn. De werk zaamheid van dén, nieuwen Bond zal zich nïet' alleen bepalen tot j de Justltleelc. kinderbescherming, maar zich uitstrekken over de gëheeJe Jeugdzorg. Als onmisbaar hulpmiddel zal een centraal bureau worden ge sticht, dat voorlichting en leiding zal geven en de samenwerking zal be vorderen. Vliegfuig in zee gestori Een viermotorig Halifax vracht vliegtuig vftu do .^Londen air a?» motor serviceskomende uit Mi lan u met een fading fruit; ts bii Knoltke tmn de Belgische kust, toen het eeo noodlanding wilde mnkeu in zee gestort. De eenige pasragter, een Noorscli industrieel, kwam on het leven. De drie leden dei .beman ning liepen lichte kneuzingen op. Benzineprijs verlaagd Met ingang van l October zal de benzineprijs van 20 tot 19 cent per liter worden verlaagd. Wanneer koning 1 George van Griekenland Zaterdag naar' Athene zal terugkeeren, aal hij, na bijwo ning. van. een Te Deum. in.de ka thedraal van Athene, zijn onder danen toespreken. De politie heeft verscheidene voorzorgsmaatregelen getroffen, o, m. het intrekken -van vele vergun ningen voor vuurwapenen en een verbod om zich op daken van hui zen te bevinden. Kroonprins. Paul van Grieken land en prinses Frederika zijn Don derdagochtend, aan. boord van een Griekschen torpedoboot Jager, naar Phaleron vertrekken, om daar Vrij dagavond aan te komen. <-V. Tsaldaris, de Grieksche premier, heeft medegedeeld, Zaterdag, wan neer koning George in Athene zal zijn aangekamen, af te zullen tre den. Hij zeide, dat bij de vorming van een nieuw kabinet van een coalitie geen sprake kon zijn. „De nieuwe regeering", aldus Tsal daris, „moet vóór 4 October- samen gesteld zgn, daar lk naar de vredes conferentie terug moet keeren. Be langrijke vraagstukken, -die daar besproken zullen worden, vereisehen mijn aanwezigheid als leider van de Grieksche delegatie." Hij zeide voorts, dat, wanneer het Grieksche parlement op 1 October bijeen zal komen, hijom uitstel' van de zittingen zal verzoeken, „teneinde in staat te zijn, Griek sche kwesties te Parijs vrijelijk te behandelen". Op een vraag, of Griekenland een klacht bij den Vei ligheidsraad zal indienen, betreffen de vreemde hulp aan gewapende De nituioe wethouderslinks rr.r. G. E. van It'alsum, rechts A. van Kra nenburg, beiden lid ver. de P.v.d-A. In de gisteren gehouden vergade ring van den Rotterdamsehen. ge- meentcTaftd is^ojpnicuw aan do orde geweest do voilaezing van twee wet houders in de vacaturen, waarvoor een vorig rimnl de hoeren v,:d. Brulo (KVTdy en. Hcogaweg (/Aft)hollen bedankt. Ook nu bleven de rechtsche groepen weigerachtig do wethouders- zetels to aanvaarden, Oniöat naar hun opvatting ih een collegevar zeswethouders de. PvdA en de com munisten tezamen slechts recht zou den hebben opdrio in plaats van op vier zetels;/De hoeren v. d. Bruie en Ho ogeweg werden met de stem-, men van de PvdA opnieuw gekozon. doch zn bedankten. Overeenkomstig de verklaring, die mr. Donker te voren had afgelegd, werden daarop do heeren mr. G.-E, van: Wafaumen A van Kranenburg, beiden lid .van de PvdA, tót wethouder gekozen, zoodat hetcollege nu' voltallig - ia. Aflevering van suiker Het konurecren van de thans loo' pende suikertonnen, waarbij ook de tweede bon van 500 gram extra, stcfa hoage eisehen aan de bevoor rading der detaillisten. JuiBt in doze weken valt de overschakeling van d* geïmporteerde ruwe suiker op die, wclko uit eigen productie .verkregen wordt. Hoewel iedereen pr verzekerd var kan 2iju, dat hg het hem toekomende rantsoen zal ontvangen, zal n»t*r e; daar d» aflevering niet onmiddellijk iu vollen omvang kunnen geschieden, aldus deelt men van bevoegde zijde mede. De valschc Vermecrs Naar w|j vernemen heeft de Haag- sche restaurateur dr. de Wild ver klaard, dat thans hewezen ts, dat de aan Van Meegeren toegeschreven Vermeers Inderdaad falsifleatfes zijn. Men zou overwegen te Rotterdam een tentoonstelling te houden- van valsche Vermeers. De aapjes kwamen uit de mouw Rotterdam, Vrydag In een sigarenwinkel in de Noord- molenstraat hielden twee agenten twee knapen aan, D. S. oud 13 jaar en H, v. S. 13 jaar, die 25 tabaks bonnen gestolen zouden hebben. Bij een nader verhoor bleek, dat zij de zaak eenigszins grooter hadden op gezet en dat dit niet hun eenige wapenfeit was. In totaal stalen zij ,415 bonnen. Een praatje over koetjes .en kalfjes met den winkelier, terwijl de ander zijn slag sloeg. De buit deden zij aan twee andere jeugdige lanterfanters over, M. W. en J, F. R., beiden 16 jaar, welke op hun beurt weinig moeite ha>ien de bonnen op het Noordplein kwijt te raken. De opbrengst, 1262,kon in beslag worden genomen. Rectificatie Ia hot in ons blad van Donder dag voorkomende artikel oTür Liberty- schepen is in de voorlaatste alinea sprake va& economische Liberty- schepen, 3>ft moet natuurlijk zgu o n economische. Generaal De Gaulle: President De Gaulle? Volgens den diplomatieken redac teur van de „Liberation" schijnt het zeker te zijn, .dat generaal De Ga alle de functie van president der Fran- sche republiek zal aanvaarden „In ieder geval", aldus de Liberation, .schijnt men niet te kunnen ont kennen, dat generaal De Gaulle be reid ls de bevoegdheden van presi dent der republiek op zich te nemen. De Gaulle is van meening, dat de omstandigheden,, zoowel in het binnen- als buitenland, ovei enkele maanden zoodanig zullen zijn, dat men hem tot staatshoofd zal benoemen. De generaal zal zich niet, aan „zijn- historische 2endmg:' ■onttrekken.",. 'Spaansché vluchtelingen Het .schip, waarmede zes Spaan-, sche vërstekeJingen eenlge weken geleden in, Nederland zijn. aangeko men, zal a.s.' Vrijdag weer naar Spanje vertrekken, roear>vermoede lijk zullen de vluchtelingen niet met. dit schip naar Spanje worden teruggestuurd. De vereeniging „Vrij Spanje" heelt namelijk, zooals wij reeds eerder meldden, aan den pre sident der Spaanscbe republiek in Toulouse, Glial, om de noodige pa pieren voor de vluchtelingen ge vraagd, opdat rij naar het vluch- telingen-centrum ln Zuid-Frankrijk kunnen reizen, m 'afwachting van het antwoord zou nu hopcnlljk aan de vluchtelingen nog eenlgen tijd onderdak in ons land worden ver leend. Gexamenlijke controle op den Rijn De Amerikanen, Engelschen en Franschen hebben besloten gezamen lijk een technische commissie op te richten voor het toezicht op en controle van de scheepvaart op den Rijn De overeenkomst is door de Amerikanen een. groote stap. Jn de goede richting genoemd. De com missie za! bestaan uit een technlschen deskundige van elk der drie zones, zij zal toezicht houden op constructie en onderhoudswerk van de Duit- sehers. Verder voorziet de overeen komst in de organisatie van een Dultseh directoraat voor coördlnee- rlng van de Rljnschccpvaart. De technische commissie zal toezicht houden op de werkzaamheden van het directoraat, dat met Dultseh personeel werkt. Aanval op.het.snelheidsrecord voor vliegtuigen Dinsdag hebben zoowel group- captaln Donaldson als squadron leader Waterton en flight lieutenant Neville Duke gepoogd het Britsehe wereldrecord voor vliegtuigen van 616 mijl per uur, met Gloucester Meteors te verbeteren. Officieel Is medegedeeld, dat geen der toestellen genoemde, snelheid overschreden heefi Donaldsons groote snelheid was sis mijl per uur, Donaldson deelde nog mede, dal hij bij .zijn-re cordvluchten reeds zes-maal de KWD km per uur overschreden had. Bij een der recordvluchten had hij zelfs een snelheid van 1009 km per uur. Dit geschiedde toen hij Dinsdag een roerdefect opliep, zoodat deze re cordpoging niét kon worden voort gezet. benden, zeide Tsaldaris:„Dat rijn dingen, die gedaan worden, maar waar niet over gesproken wordt". - ...'J;Nogonrust Zeven Grieksche grenswachters zijn gevankelijk over de Joegoslavi sche grens meegevoerd door ban dieten, die" over dé grens gekomen waren -ln de bergstreek vanKa> maktehawan, ongeveer 60 km ten oosten van de Albaneesche. grens. BU Kilkis aan den spoorweg even ten zuiden van de- Joegoslavische grens en ten noorden van Sa.onikl hebben bandieten 55 dorpelingen gevangen genomen. Later heeft men hiervan drie dood teruggevonden.: Siegfried Seidl staat terecht Siegfried Seidl, commandant van het concentratiekamp Theresien- stadt van 1941 tot 1943, is voor een Oostenrijksch gerechtshof te Wee- nen ver*:'.ener.. Hij wordt -jschul- öïgd van moord en misdaden Jegens de menschheid.' 20.000 Joden kwa men om. toen hij commandant was, 8000Joden werden naar de vernie tigingskampen Auschwitz en Misk gestuurd. Indonesiërs contra troepenuitzending De besprekingen over een wapen stilstand, die te Batavia waren her vat, zijn opnieuw verdaagd. De de legaties' waren nietln staat tot overeenstemming te komen over de vraag, of zij wel of niet - bevoegd zijn zekere punten, welke te berde waren gebracht, te bespreken. Beiae delegaties zullen- deze kwestie aan hoogere autoriteiten voorleggen. Sjarifoedin heeft in een radiorede de voorwaarden meegedeeld,, waarop de republikeinen bereid zijn de vij andelijkheden te staken. De drie belangrijkste rijn: 1. Een wapenstilstand voor ge heel Indonesië; 2., de onmiddellijke schorsing van de transporten van Nederiand- sche troepen naar Indonesië; 3. opheffing van de land-,zee- en luchtblokkade. U.P. meldt, dat de onderhande lingen voornamelijk werden afge broken, omdat de republikeinen vasthielden aan hun eisch,: dat er geen verdere Nederlandsche troepen naar Indonesië gestuurd zouden -worden. i?:,* -óLii:. Sjahrir, leider der Indonesische delegatie Welingelichte republlkeinsche kringen .verklaren,dat SJahrlr de Indonesische delegatie bij de In donesisch—Nederlandsche. bespre kingen zal leiden, aldus het Indo nesisch repubiikeinsche pers bureau Antara. Dezelfde kringen deelen mede, dat de besprekingen, .voor het einde van de maand zul len aanvangen Sjahrir wordt hedenmiddag te Batavia verwacht. Polen, die* gedurende, de nazi bezetting de Duttsche nationaliteit BBtinamen, kunnen volgens een nieuw Poolsch decreet, gestraft worden met tien jaar gevangenisstraf. De beslui ten van het tribunaal, dat deze zaak zal behandelen, zijn niet vatbaar voor beroep. Een Antwerpsehe vereeniging heeft een ontwerp In studie geno- men, dat den bouw van een derde' tunnel onder de Schelde, nu alleen voor wielrijders voorziet.. Zonnevlekken schuld aan luchframpën Bij Reuter zijn berichten'bin nengekomen over ontwrichting van radio-verbindingen overv de geheele wereld, welke, naar men vermoedt, te wijten ls aan zonnevlekken, die vele golfleng ten T,verduisterde" en waardoor gedurende de afgeioopen 46 uur enkele vliegtuigdiensten gestaakt moesten worden. De correspon dent van Reuter te Wellington seint, dat de uitwerkingen van het Noorderlicht de radioverbin dingen op, het Noordelijk en Zuidelijk halfrond, sinds Zater dagavond heeft onderbroken Uit New York wordt melding ge maakt van veel atmospherische storingen waardoor radioverbin dingen wegzakken. Storingen, die overeenkomst vertoonen met die,.welke misschien het veron gelukken van het Belgische vliegtuig nabij Gander hebben veroorzaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1