Het Marionettentheater van Weiland komt naar Schiedam Padvinders organiseeren tuinfeest PAR0L0SC00P Schiedamsche Tooneelkring VMAtelt -uXt xV y.u^dL" Net meisje of werkster JONGENS kamer met volledig pension LOOPJONGEN Afscheid Pastoor Th. Bakker, Schiedam ERVAREN 1e en 2e VERWARMINGSMONTEURS JONGEMAN Wellicht komt het Nederlandsch Jeugdtooneel ook Zalennood een groot struikelblok In de vacanüeweek hebben enkele tooneelgroepen hier ter stede voorstel lingen voor volwassenen en de jeugd gegeven. Dene opvoeringen zijn destijds een groot succes geworden. «Het Nederlandsch Jeugdtooneel" on der leiding van Rob Gerards, in Seine- |!am bekend doot de op voeringen van JDe gelaarsde kat", zal waarschijnlijk In de periode van 20 December tot 12 Januari twee voorstellingen komen ge ven van het bekende verhaal van Char les Dickens, „Christmas Carol". Het ligt in de bedoeling, een middag voorstelling te organiseeren voor leer lingen van de middelbare scholen, waar toe ook de hoogste Ulo-klassen worden gerekend, en 's avonds een voorstelling voor volwassenen. Het bleek Woensdag alweer dj deus de Informatieve besprekingen die plaats vonden op het Bureau voor Onderwijs, en die uitgingen van het subcomité Too- neel van het comité Vacantieweek 1946, dat een geschikte zaal wel het grootste probleem vormt bij dergelijke plannen. Het huren van de Passage- biosocop is wegens de hooge kosten fi nancieel een te groot risico en Musis Sacrum kan met zijn beperkte ruimte, waardoor een kleinere recette, de kos ten niet dekken» tenzij men in bet laatste geval de toegangsprijzen verhoogt Besloten werd de plannen voor te leggen aan de besturen van de juist op gerichte Volksuniversiteit, den Katho lieken kring en het Katholiek Cultureel Genootschap, en met deze culture.ele organisaties de plannen verder uit te werken. Men zal dus eerst het resultaat van deze besprekingen moeten afwachten. Het zou verheugend zijn als op deze .manier tot een goed resultaat kon wor den gekomen. Het Marionetten-theater van Weiland komt 21, 22 en 23 October in de zaal van het gebouw van den R. K. Volks bond. In de vacantieweek konden de aan gekondigde voorstellingen van dit thea ter door een ziektegeval van een der leden van bet gezelschap geen door gang vinden. De reeds verkochte kaar ten bleven geldigvoor een nog nader bekend te maken voorstelling. Deze ko men nu in October. Er zijn zeven voorstellingen, zes ochtend- en middag voorstellingen voor kinderen, en één avondvoorstelling voor volwassenen. De idegangskaarten voor de kinderen. Waarvan de prijs 030 is, zullen via de scholen worden verdeeld. De kaartver koop voor volwassenen 1.— per persoon) zal nog. nader bekend worden gemaakt. Voor de kinderen zullen worden op gevoerd .Tafeltje dek je" en „De drie wenschen"! In de avondvoorstelling ..De nieuwe kleercn van den keizer". Het spel van het Marionettentheater van Wetland staat op zeer hoog ped. Het zal ook voor de ouderen zeer in teressant zïjn, deze exclusieve kunst uiting te zien. Orgelconcert in de Groote Kerk Voorburg's Christ Mannenkoor, zang. In het laatste concert Van do serie orgelbespelingen in de Groote Kerk bracht de heer J acq. P. Bekkers, orgel, verschillende werken, waarop hét prae- dlcaat „dankbaar" toepasselijk is He.t pleit voor den goeden smaak van den or ganist, 'dat hij deze niet met meer effectbeloon. heeft gespeeld, dan bij den stijl paste.. Zoo kon een „Grand Choeur alia Handel"' meer Meur en contrast werking verdragen dan het g-moÜ con cert van Handel zelf, dat bezonnen en sober werd gespeeld. Een expressieve koraalbewerking van J„ L. Krets werd geheel in donkeren tint en gematigde sterkte gehouden. Voorts slond het „Pre mier Choral" van H, Andriessen op het programma, dat, hoewel het melodisch en harmonisch, zeer dicht bij het werk van C- Franck staat, zich onderscheidt van epigonènwcrk door de muzikale be zieling. Ons bezwaar tegen het Voorburg's Christ. Mannenkoor, o.l.v. den organist, dat zijn medewerking verleende, richt rich niet op de voordracht, die met zorg was uitgewerkt, maar op zang- technische kwesties. Men hoorde In de keel ringen, geforceerde tonen in het hooge tenorregistec en „haaltjes", terwijl enkele „prominenten" de homogeniteit schaadden. Het koor is het waard, dat men hieraan wat meer aandacht be steedt. H. K. HET ZWARTE GILDE ROERT zichl Dit een bureau in den winkel yan. P. A. M. G. is een bedrag van f550 ontvreemd. F. A. de G- deed aangifte dat tij dens zijn afwezigheid ia zijn woning werd ingebroken. Een handnaaimachine werd meegenomen. Uit hot kippenhok van J. D. werden drie leghennen en acht kuikens ont vreemd.- Ongeluk met doodelijken afloop op de werf Wilton-Feijenoord Donderdagmiddag is de 63-jarige sjouwer A. de B.. wonende te VIaar dingen, op de scheepswerf van Wilton- Fijenodrd te Schiedam beklemd geraakt tusschen een kolenknijper en een kolen hok. Hi) bekwam een armfractuur en Inwendige kneuzingen. De man is over gebracht naar het ziekenhuis te Vlaar- dingen, alwaar hij later aan de hekomen verwondingen is overleden. SLACHTOFFER VAN ONTPLOFFING OVERLEDEN. Do voorman der kopergieterij van. do firma Meijer en .Stegmann in de Westmolenstraat, de heer M. Romein, is gistermiddag, enkele ure.» n^ do ont ploffing van den smeltkroes, in het Gemeentelijk Ziekenhuis aan de beko men verwondingen overleden. De man laat een vrouw en twee kinderen na. De beroemde markten ran Nizjni- Nowgorod eri" Neurenberg kannen niet veel romantischer ptek;e3 liebben op-., geleverd dan het markttafreel dat do padvinders va» groep III, „De Trek vogels", in den tuin van gebouw Nieuwstraat 12 te voorschijn hebben ge too v col, zij het dat men in de Nieuwslraat het bonte kleurengewemel mist. Kbalri is hier troef. Het wa3 er Donderdagavond na dé opening van de „markt" een drukte en gewoel van menschen, die door de kooplieden-scouts met zoetgefluit (figuurlijk daa) of echte stand wei kers- stem naar de diverse tentjes werden gelokt. Men zag er argéiooze ouders, die door zoonlief werden meogelrog- geld naar een badkuip, waar je voor enkele centen de sensatie kunt bele ven te visschen in geël'ectrificeerd wa ter. Vaders en zoons zag je vol wed* ijver groote kopspijkers in een dikken balk slaan. Er waren ook de tenten waar je je geluk kon beproeven in het bal- werpen naar bussen en fles schep, kortom er was voor „elck wat wils". Dit tuinfeest, dat opgezet is om do padvinders van groep III weer wat in de spulletjes,- beter gezegd, in de tenten, te ze tten, is Donder iatt- avond, geopend door den voorzitter van de oudercommissie der Scbie- damscho padvinders groep, den he.T E v. d. Steen. Hopman F. Sluijters had de leiding bij de entree en het vlaghijschen. Er zijn met medewerking, van de Schiedamsche winkeliers ca. 10CÖ prij- voor dit feest beschikbaar ge stold. Een formidabel getal, dat het bezoek aan dit feest dubbel aan!rek kelijk maakt. De tuin-raarkt is geopend tot en met Zaterdagavond. Heden van 7 tot 10 uur en Zaterdag van 3 tol 10 unr. PLANTAGE-CONCERT DOOR „HARMONIE". Het Tamboer- en Pijpercorps „Har monie" zal Zaterdagavond half acht in de Plantage een concert geven. Het volgende programma zal hier bij worden uitgevoerd: Bede. Legion Post Marsch. Banieiuiarsch, A. J. Scheurkogel. Zonder Zorg, A. J. Scheurkogel, Kamp varia, potpourri van bekende kampliedjes. Dordrecht, A. 3. Scheurkogel. De onderbroken tocht,A, J, Scheur kogel. De VJaamsche Leeuw, A. J. Scheur kogel.: Twee marscheh voor trom en trom pet. Den Briel, A, J. Scheurkogel. Zeg kwezel ke wilde gij dansen?, pot pourri van Ned. Volksdansen. Julianamarsch, A. J. Scheurkogel. Taptoe 1946, W. W. den Hollander. Da booze droom BINNENKORT goot. het doek te ;Neu- renberg 'voor het laatst op voor hét vonnis tegen de kopstukken van Hitler's totale-oorlogsmachinerie.. Het vonnis over hen, die de wereld meenden te kunnen ranselen met hun verwater» machts ideologie. Slechts éér» ding kan nu nog de 21 verzoenen met hun lot vóór het doek valt» n.l.' dat zij het middelpunt ge weest zijn van het grootste proces ooit in de geschiedenis der menschheid gevoerd, het grootste proces na de grootste neder laag ooit geleden; toch nog Iets „kolos saals" vóór hun dood verder is er geen troost voor hen. Er zijn echter meer bek.aagden dan de 21, die thans nog enkele bezoeken van familieleden hebben te verwachten en-dan- is-het-uit» want Neurenberg behandelt naast de persoonlijke schuldvraag de collectieve voor de verschillende geledin gen uit het Derde Rijk; vo/komen Juiste cijfers zijn niet beschikbaar, maar gezag- hebbenden ramen dat het aantal werkelijk- beschuldigden ten minste een millloen Duit- schers bedraagt. Deze wezenlijk-schuldigen zijn de vroegere eden van de „élite-garde" (S.S.), de veiligheidspolitie (S.D.), "de Gestapo, den generalen staf en het opper bevel. het rijkskabinet, het corps polftleke leiders en Hitler's bruinhemden (SA.), dus van acht organisaties, indien de orga nisaties tengevolge van de vonnissen schuldig worden bevonden, beteekent dat nog niet, dat eik voormalfg lid ervan wegens zijn „lidmaatschap" onmiddellijk wordt gestraft. Wat het echter wel be teekent, is, dot, als een „lid" nog in de naaste toekomst wegens oorlogsmisdaden voor het gerecht moet verschijnen het doet er niet toe oi het,een zonale dan wel een internationale rechtbank betreft dat lid eventueel slechts één beschuldi ging zal kunnen tegenspreken, n.l. dat de groep (of groepen) waartoe hij behoor de, niet misdadig was (waren). Veroordee ing van een organ:sat e slut niet in. dat ook de onaanzienlijkste onder deelen ervan worden veroordeeld, dra gers van sportgespen e. d. gaan dus vrij uit. De Amerikaansche hoofdaanklager Robert i. Jackson heeft n.l. verklaard, dat hij niet het geheele Duitsche volk kan ver- oordeelen, vandaar de zooevengenoemdt beperking. Niet iedere Duitsche soldaai. is dus oorlogsmisdadiger, alleen bepaalde soldaten zuilen als joodanig worden ge vonnist. VrijwiUig Hdmaatschap van een der acht organisaties met misdadige doel einden en bovendien het op de hoogte ge weest lijn van die doeleinden maakt he lot van „het eg'oen van een miüioen' hachelijk. Alle andere Duitschers ont snappen aan het were.'dgerecht. Voor her> is er de bezetting, het puin. de voedselnood het zoeken naar ve« miste amilieteden dr verachting der wereld en m de gun stigtte uitzondering het meelijden der wereld- Voor hen zijn er dus .levende hermner-naen" aan Hitler en aan he feit dat zij hem hebpen coegeiuicht dag en nacht, zonderzich ooit te bezinnen en zonder oa>t te <uistsren naar de stem van hun geweten. Voor hen is het bittere ontwaken uit een boozen rees-droom iederen dag oprreuw. Tfni"'VfRTfLUNG uur HD" JAAB 19*5 D^e op 6 Juni van dit jaar opgerichte Schiedamsche Tooiicctkring, heeft zijn eerste voorstelling in dit seizoen vast gesteld op 7 October a.s. Ln het Luxorlhealer ie Rotterdam zal daa worden opgevoerd: „Spel met het Noodlot", leu tooneele gebracht door de tooneelgroop „Comedia". Er bestaat nog demogelijkheid om hand.Nogbleef het klemmen. door FRANK ANDERS cao» Diese Strasze noch,' hoorde ik een. van de belagers zegge*». Verflucht noch mal, zei de ander. Toen belden zij, 200 hard als Deut sche soldaten dat aan Nederlandsche woningen doen. Het was, zooals ik vermoed had: het duurde lang,- voor er open gedaan werd. De soldaten hadden zeker een vermoeienden dienst achter den rug, dat zij niet terstond met krachtigs middelen de voordeur begonnen le be werken. Zij wachtten rustig en zwij gend, maar toen eindelijk een licht streep in mijn schuilplaats viel en iemand hang ofhoos tegenover de Duitschers moest staan, lieten zij tijd'verloren gaan. Polizei!- hoorde ik nog. De dsur viel 'weer dicht en zij waren binnen. Gespannen wachtte ik nu, totdat het sous terrain in het licht gezet 'werd Voor het onderzoek. Er drong heel weinig gerucht uit het huis tot mij door. Daarom schrok ik toch nog hevig, toen het® licht naast mg oa- verwacht. manging, al was ik ar op bedacht. Nu eerst .zag ik, dat ook aan de binnenzijde van de ramen tralies wa ren, wat mij een zekere geruststelling gaf. Toch knn ifc góéd zien, wat er inhet scusterrain gebeurde. De sol daten kwamen snel de steen en trap omlaag en bleven midden .in het ver trek op de groote blauwe en gele tegels staan. Achter hen aan rolde een wit gevaarte naat benédenHet was een vrouw i n nachtgewaad, k'e n, ontzagwekkend dik en op hloote voeten. Zrj zon er belachelijk hebben uilge- rien met het aiinlal papiertjes in bet baar, als zy niet *200 boos was ge^ weest Zij kookte van drift En ko ken was haar ambacht; men kon het haar aanzien. Dit was haar ter rein en oorlog of geen oorlog, sol daten of "ministers, hier golden haar wetten. r- Dracs, riep zy, wild niet baar armen zwaaiend, zooals men een hond .van zijn erf jaagt. Draus miet vaule voesel Een ;.un de soldaten krek ontsteld om, nis zag hij een schorpioen en hij hadniet geleerd, hoe dat beest aan te vallen. De andere liep op het raam, op uiij, Loe én begon aan het traliewerkte rukken. De vrouw, die breed en dreinend voor haar fornuis had postgevat zag beru gaan en liep hem nu ua. Wiel je daaraan, riep ze, ga je. g;»jig maar, hoe schneller hoe besserl Ei» tnetoc» trok zij enkoio grendels cti zwaaide tralieluiken te rug. Er.waren nu alleen nog do twee ramen, die mij van den Duit- scher scheiilden en 'liet witte, tulen gordijntje beschermde my nog voor rijn blikken. Of had hij mij reeds gezic-n jk zag duidelijk deS.S.-teekefis up zijn. kraag, maar zijn gezichtb'eef onder den helm in het donker. Hij morrelde .uni dê sluiting van het raam, dat klemde. Hij duwde tegen de ho u te n I ijs t. Ik voelde eer ski aps de verlamming uit mij trekken en greep instinctief naar hel pistool on dier mijn jasje. Weer bonkte hij legen het raam, nu met zijn voile vlakke Nu RADIO-PROGRAMMA vyv.. JTHIJDAG- Hilwsrsam-X --V 18.30 IVoffr. v. d. N«L Strijdkrachten. 19 Nicnw^ 19J.6 Goede bekenden van Tro««er.- Oude liedjes III. 19.^0 .Onder de N.C.R.Y.» leeslamp 20' ffieaws. S0.08 Radio Rjllft Orkest 20.55 Moeilijke teksten uit het Nieuwe Testament 21.15 Radio Rhilh. Orkwt. 23 Nieuws. 22.15 Ymgen -aan voorbijgangers. 22.30 Gr.pL YIool Mischa Elman. 22.45 Avond- overdenking. 23 Piano Schomann- 23.30 Gr.pl. Kwartet Dvorak. Hilversum IL 18 Nieuwé 18.15 Kwartet Jan Cordowener. 18.35 Muzikaal babbeltje door Piet TiggocE. 19 Denk om de bocht.. 19.15 Econ. zaken en wederopbouw. 19 J0 Het Vrijz. Protestantisme in het geteisterde Zeeland. 20 Nieuws. i0.05 Kamermuzickprogram. 20^0 Nieuws over Al- bert Schweitzer. 21 Blauwbaard. Een. huive ringwekkend melodrama voor jong en oud. 21.30 Men vraagt22 Buitenl. over zicht. 28.J5 Jazz-Uitzending. 22:40Avoodwijding 23 Nieuwe. 23.15 Vioolconcert. Beethoven. Gr.pl. - ZATERDAG. Hilversum I. 8 Nieuw9. S.15 Gr.pl.9 Uit het dagboek van een-baby. 9.05 Gr.pl. 9.30 Gx.pl. Nieuwe platen uit de U.S.A. 10 Gr.pL Ged. uit Opera's van VetdL 10.45 Voordr. uit werk van A'an Schendel. 11 De Zonnebloem. 1L45 Fam. - her. uil IndiA 12 Angelus. 12.03 Zang •<1 plano. 12A0 Orkest Klaas van Beeck- 13 Progr. v. d. Ned. Strijdkrachten. 18.30 Orgel. 13.45 De Tooneelkijker. 14 Nieuwe platen van overzee. 13 Haud ia hand door kintier- land, 16 Plano-kwiniet. Wotf-Fen-aai door het RÖntgcn-kwarfot- 16.30 De schoonheid van ons Gregoriaansch. 17 KRO-kiosk. 17.15 Jonge kunstenaars stellen rich voor, ,17.45 Causerie. Eerste Hulp bij 'Ongelukken, Hilversum II. 8 Nieuws. 8.15 Gripl. 9.3Q Pot bec, 9.50 Gr.pl. Bach. 10 Morgenwijding. 10.20 Viool en plano. 10.45 Voordracht 11 Uilz. voor -de arbeiders ln de Continubedrijven. 12 Eddy Wel is. 12.90 Kalender. 12.35 Nieuwe Belgische platen. 13 Nieuws.13,15 Van liefde, mane schijn en ontrouw, een luchlig programma. 13,40 Gr-pl. 13.45 Theo van der Pas,» Piano,, Chopin. 14.15 Holie Messe yan Joh.,Seb. Bacft iUtz. uit de Groote Kerk te Naarden, Icif gd. van het 25-jarig bestaan der, Ned. Bachvcrcen. 16.30 Sporipraalje- 15,45 Gr.pL Musetlo-klan ken. 17 Om en nabij de twintig. 17 j0 Filmland. zich voor het seizoen 1946—'47,; waar in nog een twintigtal tootteelaiSvoeriiigen in 't Luxorlheatcr of<len uieuwen Stads schouwburg zullen worden georgani seerd, als lid op te geven. Het secretariaat is gevestigd: Singel 159.' Wij hopen binnenkort nog nader op het programma van den Scbiedaraschei Tooneelkring temg te komen. BEIAARDBESPELING. Zaterdagavond, te 7.20 uur, zal de stads beiaardier Ferd. Timmermans de Jaatsfe' Zaterdagavondbespeling van bet carillon geven. Het programma luidt Fantasie en fugue, .Hamilton flarty. a_ Een Geldersch lied, J. W. Wilms; b. Frysk volkslied; c. Stichlsch volkslied, F. v. d. Eist—Boonzajer. Passepied (oude dans), W. PIjpesr, a. Jan Ulrich Christiaan; b. De lustige hoer; c. De Keizer; Oud-Hollandsche Hoerenliedjes, Rondo Ture, D. Steibelt. a. Hou moed; b. Die "ou bande; A. LambrechtsVos. c. Gequetst ben ic van binnen; - Jraprorisatie, Ferd. Timmermans. £34. Het was eigenljjk een slechte streek van Do- „Blijf je staan dan ma&k ik een vloermatje van nald Pataer. Ik meende dat ik tegen een gewone je. Ga maar opzij; ik win het toch tegen Donald - «K.*— t...; hnhfti" jk wildo iete terug auto zou moeten vechten en nu kwam hij .met een atser begin je niets, hohat maar het zou het zwaarste karwei worden dat ik ooit opgeknapt had. JJaar^ het moe'st; Botrington w moest bevrijd worden van dien au to-tiran en daarom dat ik het dit keer niet bolwerken zou. Maar hét ging ik niet opzij toen het dreunende gevaarte op lachende gericht van Patser maakte me weer mq af rolde. Ik deed een utap vooruit en zette mya Woedend.handen tegen de yzeren walg. Toen duwde ik. ^Kou, kridkip," brulde PaUer van zija Blaurstoel: nam hij zijn geweer van den schou der, bracht mei een snelle beweging den kolf voor zich, deed een" slap stap achleruit en mikte. Met een slag sprong het raam open en de houten bovenlrjst trof mijn gebogen hoofd» Do klap kwam heel hard aan tegen mijn schedel, die niet meegaf, omdat hij togen het straalrodstcr rustte. Den stag voelde ik door heel myn lichaam en het werd zwart voor mijn 00gen. Ik merkte nog, dat ik langzaam ia mijn knieën doorzakte en dat bet raam aan mijn kant door den schok weer vras dichlges'agen en dat het andere wijd open stond. Toen. zag ik niets' meer.... (Wordt vervolgd Dïstributienieuws NUMMERTOEWIJZINGEN - «et CDK öeelt mede.' dat van 29 September t.m. 5 October nummer, toewijzingen zullen wc? rden"Uge-- reikt voor: versnaperingen A ,154; suiker/jam A 155, A 156; brood A 157 (patentbloem); a 158 (Inl. bloem); A 159 (roggemeel); A iso (reductie): rijst A lboter. A 162; margarine' vet A 15.:, A 164; kaas A 165, A 166; vleesch ontvangstbewijs met .vleesch- zegels; vleesch waren. A 167; eieren (rts. bonnen) artikel 37; tabak A, 168, A 169, De toeslag voor versnaperingen, suiker/jam. rijst kaas en vleeschwa- ren bedraagt 60V«^ Voo- boter en. margarine 20*/«. De toewijzingen voor tabak worden uitgereikt voor een aantal rantsoenen ge-' lijk aan het aantal ingeleverde rantsoenen. De toewijzingen voor boter worden uitgereikt op basis van een hall maal het aantal tnge* leverde rantsoenen, de toewijzingen, voor margarine op basis van ander half maal hei aantal ingeleverde rantsoenen. Bovenstaande toewijzin gen zijn geldig voor. detaillist en-t.m. 19 October, voor grossiers t.ra. 2 No vember. Dé reductiebonnen zijn gel- dig van 29 September t.m. 26 OctO- 'Lber..*--■ Toewijzingen X Het Centraal Distributiekan toot deelt mede, dat aan instellingen voOt het gebruik gedurende de 11e en J2e periode *46 t-c,»^t?ingen voorzien' van den letter X zullen worden uitge reikt. Deze toewijzingen blijven gel dig tot een nader te bepaHtn datum Uitgereikt worden de volgende toe wijzingen: voor versnaperingen X OOI; voor suiker X 002;, voor cacao X 003; voor koffie x 004; voor thee X D05; voor brood X006; voor bloem X007; voor rijst X003; voor. boter XO09; voor margarine X OIO: voor spijsolie X oil; voor kaas X 012; voor melk X013; voor huishoudzeep X 014; vaar scheerzeep X015; voor waschpoeder X 016; voor vleesch X 017; voor vleeschwaren X 018; voor aardappelen X019; voor tabak X 020; voor zachte zeep X 021; voor eieren X 022; voor zuidvruchteil X 023, - Op de toewijzingen X 002 kan des- gewenscht Jam, op de toewijzingen X010 desgewenscht vet betrokken worden. Óp de toewijzingen voor vleeschwaren X 018 mogen uitsluitend vleeschwaren, vervaardigd door vleeschwarehfabrieken, worden ge leverd, op de toewijzingen, voor vleesch X 617 uitsluitend vleesch of door slagers vervaardigde vleesch waren. De thans in omloop zijnde B-toe wijzingen blijven geldig voor instel lingen enz, t-m, 5 October, voor gros-' slers t.m. 12 October. Producenten en daarmede gelijkgesteld en kunnen de B-coupures voor het laatst ln de week van 13 tra. 19 October als gel- diga toewijzingen Inleveren. H.M. DE KONINGIN BETUIGT HAAR DANK. De Oraiijc-Buuftvereetilging Gusto zond 2 Sejdetnber, tijdens het Oranje feest dat zij voor haar kinderen or ganiseerde, een schriftelijken geiuk- wenscli aan TL M. de Koningin,. Van den particulieren s cret ris van H. M, do Koningiu ontving de ver- eeniging dezer dagen een schrijven, waarin namens de Koningin d ink wordt gebracht aan bestuur en leden voor dé gezonden gel uk wenschen. Uitgave Stichting „Het Parool": Re dactie, administratie en adrertentiën Lange Haven 141, Schiedam, DISTRIBUTIE-AGENDA. Zaterdag d enen de persjn n, w'er n.ianj hegint met de Ietters van Er Lm. Fr, aan het ureau Broersvgst 95, nieuwe bonkaarten voor levens middelen cn tabaks- en verstiaperings- kaarten af te halen. Men gelieve, de tweede distributici'iarakaart. mei in'eg- vel mede tc hrcnaen, vrijhbank. Zalerdagochlend, van 8 uur: af, zal aan het Openbaar Slachthuis yersch paardenvleesch k f0.70 per kg. on- gesteriliseerd rundvleesch k i 1.25 per kg. verkrijgbaar zijn. De bonnenwaardeering is 200 gram vleesch op een 100-grambon. SCHEEPVAART ROTTERDAM, naxijckomoo 25. ScpLs* Xrberty,. Goüicnbtirg, J iraurita, DordrediL roijnliout; ;.AH, Goole,. Hudig: Pietera, Lck- havfifl,'sLj.; John G, Whitticr, Los Angyles» Leadia-8, Lckiiavcn, katoen; Oranjepolder, Lou- Jen, Cornel der. Parkhaven,, si-g.; Vega, Stock holm, Burger,. IJaeihaven, Bt.g.; Ida, Maimo, v. Uden, Parkkido ,sLg.; Bullfinch, Londen, V.A.M., Jlerwebavoa, st.g.; Van Gelder, Orns- kotósvik, Vermaas, 3© Kutendr. haven, houtj VVegro, Kalraar,Wagenborg, Merwehavcn', hoal; Bonieb, KaJinar, Mauritx, Dordrecht, hout; Hervor Brult, Cardiff, Kuyper, Dam, Smeer, Waalhaven, coke^grica; Edwiu S. Netüeton, Buenos Ayree, Mij. Vraclitvaait, Maashaven, graan. Aangekomen 27 Sept.: Maas, sl.bL. met logger YL 56. DeK^ijl naar Vlaardinpen; Amslcrdam, sl bt-, met twee laixiingBViiartuigen, Southampton naar Krimpen a.d. IJafel; .Lena, Cherbourg. v. Es. Merwe- haven, st.g.Jelo, Oslo, Burger, IJselhaven, sig.; Batavier II, Harwich, Muller, Jobs- haven, et.g.Gentrd Dim, Hamburg. Ruysi Lloydkade, st.g.; Duke of. York, Harwich, Hoek van Holland; Prtnso Beatrix, Harwich,. Muller, Jobskade, passag érs, atlg.j Oranje Nassau, Hanvicl» Hoek van Holland; Ino^ Bristol, Muller, Merwehavcn, st.g. ROTTERDAM, vertrokken 26 Sept Margriet en Beatrix, sl.bt, Oost IndiS via West Indlëj met den hok Valk; Thraki, Barry Roada v.Q.; IngeiK)rg, Liverpool; Cnrela, New York; Express, Londen; EverUen, Helsinki; Gahgeé, sl-bb, La Pallice; Sandeiihurgli, Ca- sablauca via Antwerpen;. Nalo, Antwerpen; Kota A ;oeng, Soerabaja; Marswortli, Lon den; Empire Wandsbeck, Harwich; Ore-tes, Doblin; Brinda, Antwerpvc; Shcriugham, Har. wich; Prague, Harwich. Vertrokken 27 SepL: Saxen, Oxe!o-n::d. Wind Zuid, flautv© koelte, kalme zee en licht, bewolkt SCHEEPSBEWEGINGEN. Actinia 24 te Londen; Adm. de Ruyter 25 van Bordeaux naar Casablanca;' Atgenib25 van Rio de "Janeiro naar Santos; AJphard 25 van Antwerpen naar Lissabon;Alt S. 21 te Liverpool; Aslang 29 :yan Sundsvall to Rotterdam verwacht; Atlanlic. Ëxpress '5 Ocb van Cristobal te Rottcrdam:. verwacht; Am- hem p- 23 Lizard, nuar West lndiE; Agalbn 22 van Cebu naarTarakan; Adinda 21 te Hongkong; Aldebaran 25 te Trinidad; Ba- rendsz 26 "van Odense naar; Ornkoldsvlk; Bela 24 van Birkenhead naar Ronno; Bir- minghsun. 25 van Hariingcn naar Goole; Brimangcr 22 van San Francisco naar Havro Rotletdam; Brajara "l8rvan Trmidnd naac Rotlerdun»; - Brinda 27 van Rotterdam te Antwerpen;' Collyto 25 van Antwerpen naar Montreal; Carelïa S\ October van Curacao te Rotterdam verwacht; Comayagua 28 van Cristobal le Rolterdani verwacht; Cleodora 23 to Haifa; Coryda 2t van Curacao;- Cottica 24 van Curacao naar Paramaribo; Depa 23 van Rotlentam te Cardiff; Durango Victory 22 van Fayal naar New Yörk; Dido 14 van Cristobal naar Progreso; Elisabeth 25 le Londen, 27 te Rotterdam verwaclit; Ebro, sl.bt., 26 van Cuxhnven naar Delfzijl J»et een kraan; EliiiiOf ,80 'van Amsterdam te Rotterdam verw«»ciit; Edward Bruce 24" van Rotterdam te Londen; Empire Tera 23 van Rotterdam te Malta; Eiisabeth Bnkke 23 to TocOpHIn, bestemd naar RoUcrdam; Erinna 23 van Suez; Flevo 16 van. Cristobal naar Buenaventura; Federico 25 van Stomboul naar" Izmir; Glashaven 23 te Malmo; Gany- inedes p. 24 Cristobal; Gndrun .21 van Rot terdam te :.Stax;. Gerard Doil 25 vanHum- burg'naar Rotterdam; Hast f 25 van Londen naur Tripoli;.'Henridllo (262 t.); Hilversum p. 25 SL Vincent C.V., naar Buenos Ayrcs; Kerbrand 23 van Rotterdam te Curacao; Java 26 van Batavia naar Amsterdam; June 25 van Borga naar Ostetide; Jaba 24 to Londen; Jiipitor Ï24 te New 1 Orleans; Jan Steen "21 van Curacao nw SantaMarta; Ka5p Falgi 26 van Ma!mo naar rGoihonburg; .Kerkptein p, 24 Dungenoss naar Br. Indiö: Kassos 21 van Rotterdam te Montreal; Katwijk .21 I© A alb org; Kota Inten 21 yan Batavia tmiir Scmaning; Leonhtni 24 le Philadelphia* Leu- veliftven 24. van Aal borg mutr Kopenhagen; Margjreilie Bakke p. 23 Balboa; Minra Ki van Singapore natur Bahrein; Maeuba 23 van Abadan naar Kaapstad; Margeca 25 van Helsinki nnar Kotka; Mr. Hann Smecnge 25 te Maryporl; Muron 23 te Mnncdies'.er; Mandflsor 22 van Rotterdam te Hull; Man- *gaIore 20 vanRotterdam to Kopenhagen; Nijenl ii.gli 27 van Londen te Rottenlajn ver wacht; Nato 27 van RoLterdam to Antvverpen; Norde«i 26 van Stockholm to Amsterdam Oise 24 te London; Ondina 16 van Jliri naar Ba!;k Papan; Oglethorpe Vic lory 24 van Rottexdam le New York: Orion (gr.) charier, 20 van. Aden naor ijm'risch©' Golf; Orpheus 25 vanCarthagena oaar ."fuhiga; Porta 28 van Cuxiiaven naar RoUcrdam "per sl.bt.- Tyne; Piato 22 lo Curacao: Palma 23 to Lemvig,gesleeptwegen» niachinesehade, her stel duurt 2 weken;. Prima: 18 van Mar seille naar Follonica; Pericles 25 van Cu racao naar Barranguilta; Rosemarie 24 ran Grangemouth naar Itolbaek; Regcja 25 van Kopenliagen nnar Wilhc'mshnten; Roelf 23 to Lissabon; Rembrandt, uit, 85 te Colombo; Socrates 24 te Valparaiso; Sunettn 22 le Pulo Samboe; Saidja 23 le Pulo Samhoe; Sint Maarten 22 van Curacao naar Maracaibo; Stephen W. iCeaniy 22 van Hampton Roads naar Nederland; Skuld 20van Rotterdam le Malmo; Sumarinda 21 van Suez naar Oost AziS; Saroena 21 te Bombay; Sanden- burgh 27 vao Rotterdam le 'Antwerpen; Siba- jak, thuis, 9 October te Colombo verwacht; Starkenborch 20 van Amsterdam naar Man chester: Theodora 24 vanAmsterdam op <ie Tyne; Tabfnta 23 van Batavia naar Tarakan; Tyro 27 van Amsterdam waar Lissabon; Tomsk 29 van Antwerpen te Rot terdam verwacht; Thamesfield 22 van Pemis le Abadan; Tuwali 21 van Los Angeles naar liet Verre Oosten; Trajanus 21 te Trini dad; Tasman 21 Vun Batavia, naar MacassA; Tjibosar 22 van Batavia naar Semarang; Tlieniislo, uil, p. 25 Perim; Tjisadane, ver trekt 28 van Batavia naar Manilla; Van der Hélst 24 van Singapore naar Hongkong; Win- sum. p. 23 Belle Isle naar Rotterdam; Wil lem Bare 1 ids/. 19 te;Seto: Westerdam 25 yan New York naar Rotterdam; Zuijderburgh 25 to TuDia; Zwerver 25 te Huil.; Zwarte Zee, sl.bt, 25 te Middlwbro; Zeemeeuw .23 van Rotterdam .ié LondciL r 'xtf Enkele uren na een droevig bedrijfsongeval ia aan zijn bekomen verwondingen over leden do heer römein £:aP.. chef der- kopergieterij. Zijn nagedachtenis cn plichts betrachting zal ons steeds bijblijven. - Schiedam, '26 Sept. 1946, Directie en gez. personeel der Fa.: Meijer Stes iminn -en Schiedamsche Koper- cn Metaalgieterij. Econ. student heeft eenigen tijd per week hesehikbaar voor administratie. Br. no. S 849 bu reau van dit blad. Dame op leeftijd zoekt onge- meabileerde zit. en slaapkamer met kookgelegenheid Br. no. S 851 ubreau van dit blad. - Te koop aangeboden nieuwe Philips Radio (1946)..\V.;H, Bos. Brugmanstraat, 7a.' :qcvr. voor heele of halve dagen. Mevr. C. Niemants- yerdriet, Jan Steecstraat 31. Eenïge nette gevraagd. Aanmelden: N. V. Sull-crwerkfabr.: „Arba", Ro- zenburgschestra'at 14. Het Groene Kruis, afdee- ling Schiedam, vraagt voor zijn wijkverpleegster, .zoo. spoedig mogelijk /r'i Aanb.: - Secretariaat, Rem- brandtlaan 98b. 1 .Te koop v.o. nw. slaapkamer- ameublement old finish. Br. no. S 853. bureau van dit blad. Yoör direct gevraagd bij kJ eermakers- ^edrijf. Aanmelden le Mid- (Je3.Und£traat 55. ZONDAG 29 SEPTEMBER ia" zal PastoorjTh. Bakkér, Pastoor van dc Oud-Kathoückc Gemeente aaii den Dam. afscheid, nemen van zijn Gemeente in verband met zijn benoeming tot Pastoor van de Gemeente van' den H. Jacobus te Utrecht. Da H. Dienst vangt aan te 10 uur, Plaatsen, welke<10 minuten, voor den 'aanvang ven.,den dienst o^ bezet zijn, zijn vrij voor belangstellendenv 7-7 ■-; Na den dienst bestaat gelegenheid persoonliik^van Pastoor Bal.koi afscheid te. nemen. HET KERKBESTUUR. GEVRAAGD: Aanmelden: Firma P. SNEEP, Bakkersstraat II 13, Schiedam. OROOTE 6CHEEPSWEBF EN MACHINEFABRIEK vraagt voor spoedige indiensttreding voor assistentie bij de afd. Inkoop, Leeftijd 16 6 20 jaar. Br. onder lelt, SZS aan Nljgh Van Ditmar, B'dain.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2