DE SCHIEDAMMER Vliegende Vleugel" tijdens proefvlucht neergestort De Havilland Jr. de bekende testpiioot gedood Rotterdam eert gevallen R.A.F.-vliegers Zullen Feijenoord en Haarlem zich rehabiliteeren? RED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON. 69300 REDACTIE: TELEFOON «505 ABONNEMENTSPRIJS PEK WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f 4.— LOSS® NUMMERS 10.09 HET PARGOl ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENSTt -SCHIEDAMSCHESINGEL 41 - ROTTERDAM TELEFOON NRS. .2543Ö EN 69300 'POSTGIRÖ-NO/.390«0'V; Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 226 ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1946 Geoffrey de 'Havilland, de ver maarde Engelsche testpiioot, die Vrydaff een proefvlucht-maakte met een nieuw soortstaartloos straal vliegtuig DH 108,: Is naar alle waar- schyniykheid verongelukt. Een wrak van dezelfde klèiyren als zfln ma? chine; welke de ),tweede In haar soort is; is door een Mosquito van de RAJ. in de monding van de Theems gezien. Er zijn berichten hinnengekbiDen, die melding maken van het erplodeeren. In de lucht van een straalvliegtuig. Omtrent het lot- van de Havilland is nog niets be- kend. Het nieuwe typie vliegtuig 'was bestemd om "te onderzoeken, of het: toepassen-van naar achter - gerichte vleugels, waardoor een hoogere snel heid kan worden bereikt, invloed heeft op de bestuurbaarheid. Als Brand aan boord van de „Boschfontein" Groote moei lij kheden met de blussching Aan boord van het In de A'damsche haven liggende 12000 ton metende motorschip van de Ver. Scheepvaart Mij- „Boschfontein" werd hedennacht omstreeks twee uur brand ontdekt ■onder den stuurboordketel. De brand had aanvankelijk, een ernstig karakter en men vreesde, dat de belde tanks, die geheel met. olie gevuld zijrw zou den springen. De Amsterdamsche brandweer tastte met..veel materiaal, het vuur aan .cn ondervond bij het blusschlngswerk groote moeilijkheden door de zware rookontwikkeling. Zij slaagde er echter In omstreeks haLf acht hedenmorgen de situatie meestor te worden en de. brand, te bedwingen. Dopr dé groote hitte was het nog niet mogelijk de machine kamer te betreden, teneinde een on derzoek In te stellen. Vermoedelijk is broeiing de oorzaak. Het hérste! van het schip,dat.:Julst van troepehtransportschlp weer tot vrachtschip.„was.^ omgebouwd cnu,A6,' October, zin;, eerste reis-naar. Z.- Afrika zou maken, zal waarschijnlljk" eenige "maanden duren.'.' Kwartiermakers der 7 December-divisie Vrijdagmiddag om kwart over twee plaatselijke tijd is de „KHp- fontein" met 1.300 kwartiermakers voor de troepen van de 7 December- divisie te Tandjong Briok gearri veerd. Luitenant-generaal Spoor was ter begroeting van de troepen aanwezig en stapte als eerste aan boord. '."s/'. 1 Protest uit India Een hoofdartikel in „Dawh", het 'orgaan van de, Mohammedaanse!) e liga in Britsch-Indic, verlangt, dat Nehru niet alleen met het woord, o maar ook met de daad maatregelen neemt tegen de uitzending var Ne-;.1' derlandsche troepen naar Indrnesië, Het blad schrijft: „De regeering toont; zich op de hoogte van de om standigheden cn stelle een ulL a- ttim aan de Nederlandsche regee ring, Dit ultimatum moet duidelijk maken, dfvt India genoodzaakt zal zUn den Indonesiërs met Indische troepen te hulp te komen, wanneer Nederland de uitzending van Ne- derlandsche troepen naar Indonesië Weer gingen 2600 militairen naar Indië' Met-meer dan 2600 offeieren, onderofficieren en manschappen van dé 7 December-divisie aan boord vertrok gisteravond van de Amster damsche Suma trakade het fraaie m,s. „Ruys" naar de tropen. Op de kade speelde de Prins Bernhard-kapel vroolijke marschen en bij het vertrek van de „Ruys" he.. Wilhelmus. Naar wij vernamen zal deze prins Bemhard-kapel op 12 October met de „Volendam" voor ongeveer een jaar naar. Indië gaan; Als. het laatste, troepenschip op Java zal zijn gedebarqueërd zullen zich ongeveer 24.000 Nederlandsche soldaten daar bevinden. Raadsverkiezing in Zwijndrectit De gisteren gehouden gemeente raadsverkiezingen ln Zwijnd.-echt, die wegens het te taat Indienen van een eandldatenlljst was uitgesteld, had'het volgende resultaat: CHU 1869 stemmen (4 zetels): AR 1948 (51;. P v d A 1282 (3): CPN 577 (2);-St. Ger 406 U); KVP 263 (0); P V d Vf 225 - v WEERBERICHT GEEN v VERANDERING Tot Zondagavond:" In den nacht en ochtend op vele plaatsen mtst. Over dag warm na- zomerweer met' weinig wind. Z»n op 6.38 unr; onder 18 26 uur.' Maan onder 20.Lt uur; op 11.94 uur 30 September - Zon op 6.40 uur; onder 18.24 uur. Maan onder 20.3S uur; op 12.14 uur. mógelijke topsnelheid voor de ma chine. is ruim 1200 tón per uur. ge-, noemd. Na de proefvlucht zou het toestel een aanval op het -wereld record doen. Een ooggetuige zeide, dat hfj belde vleugels zag afbreken, waarna hét toestel omlaag stortte. De wrakstukken lagen over een af stand van meer dan een kilometer verspreid. „Van Speyck' 'v.' de lucht in Kustartïllerie oefende De Van Speyck zou gistermiddag bijna de lucht ln zijn gevlogen ten gevolge van schietoefeningen aan de kust en van het fatum waarschijn lijk, dat' sedert 1830 op den-naam Van Speyck rust. - Wij stonden juist op de voorplecht van deze onlangs in dienst/gestelde kanonneerboot op de Noordzee^ ter; hoogte van Petten, circa 7 km uit de kust, toen plotseling een granaat door het want suisde en inhet water sloeg op circa 200meter van het schip. Even later sloeg een tweede projectiel door .dé lucht. Di rect stelde de commandant, - kapt.- luit. ter zee Vel derm an, zich per radio ln verbinding met Schevenin- gen, doch eer er^ antwoord was, ving hij den seiner van -een Amerikaan- schen en Engelschen koopvaarder óp, die met de woorden ,mear:mi5s" rapporteerden, hoe weinig 't scheel de, of ook zjj waren geraakt, wy vernamen later op den middag van den commandant, dat de. commis sie voor proefneming aan het In schieten was met kustartïllerie. De scheepvaart was gewaarschuwd, met buiten de z.g. „geveegde kanalen" te komen, d.wz. geulen ter breedte van twee mijl, die mijnenvTij zyn en die door boeien zijn aangegeven.. De Van Speyck bevond zich-in zulk een geul. Tengevolge van het dam pige weer hebben de artilleristen waarschijnlijk hun schoten niet juist kunnen waarnemen, met het resul taat, dat inslagen in de vaargeul' terecht kwamen. WEER AMER1KAANSCHE SCHOENEN AANGEKOMEN 'Amerikaa nsche schoenen liet In—Rotterdam té wachten- op sorteering; Dit ls een omvangrijk werk, dat nog wel èenï- gen tyd - ln - beslag zal nemen. Deze tweede partU Ls ongeveer even groot als de eerste, waarvan het restant kort geleden In den vrijen verkoop werd gebracht.Deze partij zaL. In baar geheel vrij van distributie verkocht mogen worden. Oor spronkelijk waren er eenige moei lijkheden ln handelaarskrlngen over de wijze'van afneming van dit, schoeisel; oplossing hiervan kan .echter elk oogenblik verwacht wor den. De samenstelling van deze partij verschiltIn zooverre van de vorige, dat zich hieronder meer kinder- en damesschoenen bevinden; Spaansche vluchtelingen zijn voorloopig veilig Zooals wU dezer" dagen hebben gemeld, heeft de spaansche Repu- blikeinsche regeering te Toulouse- GIral, aan de Vereeniging Vrij Spanje bericht gezonden, dat aan Spanjaarden, die voor de Fran co-regeering naar Nederland zijn ge vlucht, 'passen van de republiek zullen worden verstrekt, waarmede zü zich in Frankrijk kunnen vesti gen. De minister van Justitie heeft hierin aanleiding gevonden om in afwachting van de uitreiking van deze passen Spaansche vluchtelingen, die ons land zonder papleren zijn binnengekomen of- trachten binnen te komen, voorloopig niet uit te wU- zcn. Centralisatie der gasvoorziening Koppe'leidingen door heel ons land In verband met de dringend noodzakelijke uitbreiding welke ver schillende gasbedrijven behoeven, en tevens op grond van de over weging dat vele bedrijven ernstig door den oorlog hebben geleden wordt, thans overwogen tot bespoe diging van de centralisatie der gas voorziening te komen. Reeds zeer spoedig zal waarschyniijk worden begonnen mét den aanleg van een groot koppelleldingennet door Ne derland. De regeering heeft daartoe o.a. de enorme stalen benzineleiding welke het Britsche leger tydens den oorlog door ons land van Frankrijk naar Dultschland" had aangelegd,, van de Engelsche regeering over genomen. Deze leiding zal worden gebruikt om gas te persen van - de fabrieken met groote,capaclteit naar de gebieden waar de fabrieken zich ln, deplorabelen toestand bevinden. Voor de gasvoorziening van mid den-Nederland zal. een koppellel- ding worden aangelegd tusschen de cqkesóvens van de Staatsmijnen en die van de Hoogovens. Met het oog op de gasvoorziening van Walche ren zal een persleiding van Breda naar Walcheren warden gelegd, welke zal aansluiten op- het net van de Staatsmynen. Voor de gas bedrijven. van Arnhem. Nymegen en Leiden zullen voorts watergas- instalattes moeten worden gekocht. De regeering wil daarvoor een be drag van 400.000gulden uittrekken om deze InstallatiesIn Engeland te koopen. DE HAVILLAND 108 Monument op den Noordsingel .Wie Ui Rotterdam herinnert zich niet den I6en Juli 1941, den rIo-; rieuzen zomerdag,waarop de P-A. F. haar vermetelen eersten dagaan-, val deed. die zoovele schepen voor goed aan het Duitsche oorlogspo tentieel onttrok? J We juichten binnenskamers dién avond, toen Londen een uitgebreid verslag'gaf van het bombardement,; maar we werden even stil by. .de woorden: „Élght of our aircraft;are missing". Want op den Noordslngel, voor het gerechtsgebouw, was een Blenheim neergestort; voor - drie mannen was het de laatste vlucht' geweest,- •.'O/..:. En by dat oogenblik van .plëuze stilte moest het blijven. Hoe; anders konden we hen immers eeren tóen? Maar bij de bevrijdingsfeesten ble-;, ken de Noordsin'gelbewoners dit of fer niet vergeten te hebben en'werd een simpel gedenkteeken met: de namen der gesneuvelden .opgericnL. Spoedig al rijpte het plan: ook door groote belangstelling van En gelsche zijde om een grooter,; fraaier monument op te "richten. 'Zoo groeide deoorspronkelijk be perkte opzet--uit tot een ontwerp van een meer algemeen monument, -waarvoor - aan ^den Rotterdamschen beeldhouwer ;:W."A.'Vei,bon'.jeen-op-: dracht werd gegeven. Het ln houtrelief uitgevoerd, werk, waarvoor' hij een harden Vauriori-1 kalksteen, gebruikt, is 1.80 m. hoog enpl.m. 3.80 rn breed en bestaat uit drie deeien. 16 October, 's avonds om half acht zal het comité van burgers van .den Noordsingel de gemeente; het monument' aanbieden, bij de- onthulling waarvan waarschijnlijk Nieuwe aanwinsten voor de handelsvloot Donderdag werden met goed gevolg drie schepen van het ,.eoaster'*-type te water gelaten bij drie verschillende werven ln Groningen,, nl. het m.s. „Bentenan" hij Van Diepen, het m.s. „Bgtana" bij E. J. Smit en het m.s. „Taiiwang" bij géhrs. Suurmeyer. Hét betreft hier schepen, welke een onderdeel vormen van de opdracht van tien soortgelijke schepen voor de Nederlandsch-Indi5che regeering. De schepen zijn 39 m.- lang. meteen draagvermogen van ongeveer 210 ton. Distributienieuws Overzicht In te leveren bonnen door detaillisten ln de week van -30 Sept. tot 5 Oct. 1945 Versnaperingen: V. 4B, 2 rts„ X 48, l rts., afr. week 1-7 Sépt„ te verstr. coup. A154; Suiker/Jam: 583, 4 rts., 1)83, z rts., 034,. 085, rts.., afr. week 1-7 Sept., te verstr. coup, a 155, A 156; Brood: B 18, B 23, 18 rts., 564 t/m 56B, 061, 08S,C18 D18. C23. B rts., 567 t/m 591, 087, 088. D23. ,8 rts., 659. 592, 4 rts., 1/10 patent A157, 9/io inlands A153, reductie A160, roggemeel A159; rijst E18, 1 rts., a£r, week 1-7 Sept., te- verr.tr. coup. A161; boter: 572, 072, 1 rts., 1-7 Sept., te verstr, coup. A162; margarine of vet: 573, 1. rts., 073, '!t rts„ afr. week 1-7 Sept. te verstr. coup. A163, A164eieren: rts.bons, l rts., Art 37: kaas: 574,^2 rts, B19, 074, 1 rts,. 1-7 Sept., coup. A1S5, A166; vieesch (slagers): 522, 4 rts-, 521,523,021 022, i rts,, regu; vleeschwaren: Idem 1-7 Sept., A167; Tabak: T48, T47, X47, 2 rts., 1-7 Sept., A168,1 A169; petro leum: 49 t/m 52, 73, 128, 2 rts., 553, 053, l rts., toew. petroleum: brand stoffen: coupures, toew. brandst.; ind. kolen, cokes: B, C, D, E-verbr. ind. kolen, cokes; brandstoffen: BV60 BV61, 3 rts., BVC2, 1 rts., BV63, 2 rts., WA606 (1-9 per), 1 rts., WBSOC (1-9 per.), 5 rts., toew. brandst.; keuken gerei: oude en nieuwe punten l-en io," 506, 006, 2 pnt, toew. keukengerei. De oude-; punten extra mogen, na Sept, niet meer worden Ingeleverd. Textiel:, toew. textlelgoederen,toew. Distex MD85, toew.'textlelg,; punten 1 en 10 (oud: bruin en paars) (nieuw grijs) 1 t/m 25 van-VAS10; 101 t/m 120 van VA, VB. VC. VD, VEfl05:'l01 t/m 200 van VF 505. De oude punten 1 en 10 mogen In deze week worden Ingeleverd waarbJL- slechts éénmaal een gebroken hoe veelheid wordt Ingenomen. VleescHrantsoen slechts f tijdelijk hooger Nu, zooals elk najaar, een ruim aanbod van slachtvee plaats heeft - waartoe' het ongunstige weer van den laatsten tyd heeft byge- dragen ls reeds enkele malen een exra bon voor vieesch aange wezen Hierdoor is de vleeschvoor- ziening tydeiyk verbeterd. Het vlee5chrantsoen kan evenwel; niet blijvend worden verhoogd, - «ifs. Is een tydeiyke verlaging gedurende de wintermaanden niet uitgesloten. Door hefc. aankoope» van buiten- landsch vieesch zah de regeering trachten het huldig rantsoen, dat gebaseerd is op 403 gram per per soon per twee'weken.'op--hét be staande peil te handhaven. luchtmaarschalk Tedder, prins Bern hard, de- Engelsche gezant en an dere hooge Engelsche en Nederland sche autoriteiten aanwezig zullen zijn. Gasflambouwen en schljnwer- ^pers zullen het gedenkteeken ln het jLicht zetten en op den geïllumlneer- den Noordsingel geven de stafmu- ziek van' de politie „Hermandad" en de-, zang vereen! ging „Orpheus" een •muzikale omlijsting van deze be langrijke plechtigheid. Evacuatie hervat De 'aankomst van 540 geïnter neerden uit het binnenland te Ba tavia ls het begin-van een niéuwe phase in de evacuatie van krijgs gevangenen en geïnterneerden. De trein, welke deze eerste groep van 540 évacué's te Bekassi binnen bracht, was de eerste sedert 25 Juli Oostenrijksche minister deelt rake klappen uit 1- Dr. Karl Gruber. de Oostenrijk sche minister van buitenlandsciie zaken, die gisteren lnInnsbrück ls' aangekomen, werd door een. woedendemenigte Tirolers aan gevallen, die naar. hem spuwden én hem een verrader noemden. Dr, Gruber zag- zich genoodzaakt een der aanvallers tegen den grond slaan.' Ooggetuigen zeggen -dat de politie" niet'tusschenbelde kwshri:' Rotterdammer ontvangt Isten prijs van' radioprijs vraag; Gistermiddag ontving de heer. A. W, Kok uit Rotterdam, ten kantore van .het landelijk ureau van; Nederlandsch Volksherstel te 's-Gravenhage den eersten prijs van deradioprijsvraag „Man over boord"; De prijs bestond uit een bouwspaarbrief ter waarde van f 2500,ter beschikking gesteld door „Rohyp", Het Bijzondere Gerechtshof alhier, veroordeelde gisteren de 56-jarige Bartel Geleynse, die als laridwachter de bewoner van de. Overijsselsche- straat, N. v. Heunen neerschoot, tot levenslange gevangenisstraf met het recht om ln cassatie te gaan. Neureriberg's laatste dagen Het internationale militaire ge rechtshof te Neurenberg heeft, ver boden foto's te nemen van de daar terechtstaande oorlogsmisdadigers op het oogenblik, dat deze hun .eigen vonnis vernemen. Dit besluit .heeftverwondering gewekt, daar men meende te weten,' dat' zelfs :geen officleele.-bij het gerechtshof geaccrediteerde, fotografen de slot scène te Neurenberg mochten ver eeuwigen; Te Neurenberg (Amerikaansche zone!) zyn voor de internationale delegaties, die de slotzitting bywo- 1, groote flnancieele moeilijk- heden gerezen, daar de Amerikaan sche autoriteiten weigeren dollars te verstrekken. Een hooge Britsche legerfunctlonaris ls naar Londen gevlogen om de kwestie in regee- rlngskringen te bespreken. De Sow- Jet-Russische correspondenten bren-, fen hun eigen rantsoenen mede, aar zy geen dollars hebben ora voedsel te koopen. Een Fransch ambtenaar verklaarde: „De toestand is fantastisch. Wij loopen dollars te bedelen en leven van de hand ln de tand." Een Poolsche^'vertegen woordiger verklaarde: „wij schra pen dollars te Warschau bijeen om ze naar Neurenberg té sturen." Vrüspraak voor sommige bc schuld leden? De Amerikaansche advocaat, Owen Cunningham, heeft te kennen'gegeven aldus de correspondent van de Daily Mali dat Schacht, Von Neu? rath en Von Papen misschien te Neurenberg zullen worden - vrijge- sproken. Voorts meende hij, dat men' ten aanzien van Keitel, Jodl, Dóenitz én Raeder. alsmede ten opzichte van Hess, toegevend zou zijn, zoo al geen vrijspraak volgt. Koning Géorge terug Gisteren, een dag eerder dan ge zegd was, ls koning George II van Griekenland bij de Grieken terugge keerd. Om 4,30 glstemiddag landde hij op het vliegveld Eleusina. Slechts de minister van Openbare Orde was op het vliegveld aanwezig en,.later arriveerden, ook de regent-aartsbis schop en de minister-president Gis teravond was het ln Athene feest. De stad vlagde en militaire korpsen mu siceerden in de straten. Boeren stroomden de stad binnen In hun verschillende drachten. In" het zelfde uur, dat de koning terugkeer de begonnen de Britsche troepen Athene te verlaten, dwz zleh naar het binnenland te verplaatsen. Hun aantal bedraagt op hét oogenblik 40 50.QQQ, maar de bedoeling ls, hoe wel de Sovjet-strijdkrachten in het naburige Bulgarije op ïoo.ooo worden geschat, het. aantal Britten terug te brengen -.tot 3sooo. Killeorn begonnen: üit betrouwbare bron wordt ver- nomen^ dat Jord Killearn de Neder landsche en Indonesische v?rtegen- woorülgers tót het voeren van.'on derhandelingen op Zondag 29 Sep tember zal bijeenroepen. Vrijdagmiddag om'X7.I5 plaatse- lyken tijd is Sjahrlr te Batavia ge arriveerd. Hij deelde mede, dat de namen van de leden van het nieuwe kabinet en de namen dergenen, die deel zulen uitmaken van de Indo nesische delegatie, die zal deelne- men aan de onderhandelingen, door Djokjakarta zullen worden bekend gemaakt. Sjahrlr heeft medegedeeld, dat Sbekarno mogelijk lid of zelfs hoofd der Indonesische delegatie bij de komende onderhandelingen zal zijn. Zondag spannende wedstrijden nr zijn vorige week gekke Imite- llngeti gemaakt door sotumige ■''Westelijke eerste klassers, Feyen- oord struikelde leelijk op de Vclzer vlakten en de smak, dien Haarlem aan den Van Stolkweg maakte, zullen de Neptunianen noch de kampioenen zelf licht vergeten. Maar een onfortuinlijke begin- wedstrijd rangschikt een ploeg nog niet direct onder de slechtsten uit haar afdeeling. wy zijn er van overtuigd, dat zoowel Feijenoord als Haarlem nog wel andere pijlen op hun boog hebben dan die, welke zij op den eersten competitiedag verschoten. Zondag krijgen Paauwe en de zijnen E.D.O. in hét stadion. Deze Haarlemmers maakten ook al een slecht begin, zy verloren met 2—0 van 't Gooi. Belde ploegen hebben dus wet iets goed te maken en het kan, daarom een -spannende strijd worden aan den Overkant. Van Sparta—A.D.O. kunnen we hetzelfde verwachten. Sparta stak in Dordrecht met een verjongd elftal uitstekend van wal (5—1 tegen Emma) en A.D.O. had op den eersten dag van de competitie nog gelegenheid de kat- uit den boom te kijken. Het weet'dus voor Zondag zoo ongeveer wat voor vieesch het in de kuip heeft.' R.F.C, staat, na Ajax thuis,, voor eentweede moeiiyke opgave. .Het zal ons benieuwen, wat dit 'kranige' elftal ln Amsterdam tegen D.W.S. presteert Ook Emma trekt naar de hoofdstad. Het zal de punten wel aan Ajaxmoeten laten. Hermés- D.V.S. maakt een uitstapje van Schiedam naar Hilversum, om "t Gooi te belagen; De thuisciub schynt- in goede conditie, dus zal er stevig aangepakt moeten wor- den. - ■Zal er Zondag nog een plaatsje over zyn op Woudestein? wy ver wachten het niet.'De aanhang van Excelsior is enorm toegenomen, zoodat de "weüstryd tegen Blauw wit ongetwyfeld voor een uitver kocht huis zal worden gespeeld. WU wenschen onze nieuwe topclub in haar eersten thuiswedstrijdveel succes. by -h. - '"'-V". Neptunus is nog steeds in de 5-0 stemming van vorige week. Of D. F.C. in Dordrecht het tweede kind van de rekening zal worden? Dat gelooven wij niet zonder meer De Dordtenaren staan op 'fc oogenblik stevig in hun schoenen. Xerxes is nog altijd niet uit de narigheden Hopenlijk vallen er voor deze club de volgende week gun stige beslissingen. Voor D.O.S., za! er .veel van afhangen of de blauw- witten Zondag met of zonder Wü- kes en De Koning naar Utrecht komen. D.H.C. gaat bij .Stormvo gels buurten. Beide ploegen speien hun eersten wedstrijd. Het zal den Délftenaren niet meevallen, hun „stand"' op te houden Haarlem krijgt, de Volewijckers thuis. Wan neer zy en dan in de eerste plaats Roozen! niet tot beter spel komen dan verleden week, ziet het er droevig uit voor de róód-- broeken. In de tweede klasse De wedstrijd van den dag is hier ongetwijfeld de ontmoeting tus schen S.V.V. en Overmaas, de bei de grootste concurrenten van Ex celsior in het vorige seizoen.: Beide clubs zullen ook dit seizoen onge twyfeld tot de ernstigste kamploens pretendentent behooren. Een kleine overwinning voor, S.V.V. met het belangrijke terrein voor deel en haar iets - betere techniek ligt voor .de hand. D.C.V. start in haar eersten thuiswedstrijd in de tweede klasse tegen U.V.V; met een redelijke kans op succes en óok de andere benjamin, Scheveningën, dat op nieuw uit speelt, is tegen U.V.V.'s stadgehoote Elinkwijk iiiet kans loos; Fortuna opent met een uil- wedstrijd tegen U.V.S., dat even eens begeerlnge blikken haar den kampioenstitel zal werpen. C.V.V. kan" het In Gouda stellig tot een gelijk spel brengen, even als Coal dit kan op het historische terrein -aan den Wassenaarscheweg.- Na de daverende prestatie van VJ.C.. Is de wedstrijd van de jon ge Vlaardingsche 2e klasser tegen Unltas reeds dadeiyk van groot belang. V.U.C. zal thuis met- Velox weinig- moeite hebben, In de 3e klasse trekt de ontmoe ting tusschen de kampioenen -V.O. C. en-De. Müsschen, die; beide -met een nederlaag gestart - zyn, de aandachL Voor onze jongens in Indonesië DE verzorging van de Nederland sche militairen, die door de Ko ninklijke Landmacht, naar Indo nesië gezonden worden, staat den laatstcn tijd ln het middelpunt van de publieke belangstelling. Van ver schillende kanten werden klachten geuit en het kan niet ontkend wor den, dat deze klachten voor een be langrijk gedeelte gegrond waren. Door persoonlijke waarneming heb lk kunnen vaststellen, dat zeer veel ontbreekt aan de verzorging van onze Jongens, BIJ bezoeken aan kampementen beklaagden zij zich er over, dat zij b.v. reeds drie maanden lang geen sluk zeep had den ontvangen. Aan scheermesjes en scheerzeep, tandenborstels en tand pasta bestond evene-is groot gebrek. Briefpapier en enveloppen hadden de moesten niet en zij wisten niet. hoe er aan te komen. Bij gebrek aan veters hadden verscheidene sol daten hun schoenen vastgemaakt met een stukje telefoondraad. Vaak moesten zj zich tevreden stellen met een rantsoen van zestig sigaret ten per week. wat bij de zware diensten, die men in afgelegen ge bieden verricht, waar maar weinig vertier voor de troepen te vinden ls, niet half voldoende is. In vrij wel alle kampementen cn posten, die ik bezocht, beklaagde men zich er over, dat er geen radiotoestellen waren. Dc briefwlsseUng met .huis. die van- zoo'n bijzonder groot ge wicht voor de Jongens is en ille aanvankelijk steeds met horten en stDoten op gang -gehouden werd. bleek belangrijk vlotter, te loopen en geen aanleiding tot klachten meer te geven. Een overal geuite wensch was. dat er dagelijks kran ten uit Nederland gezonden zouden worden, zoodat men op de hoogte kon blijven van hetgeen er ln het verre vaderland gebeurt en daarbij was de belangstelling gelijkelijk verdeeld over voetbalverslageu, ge mengde berichten cn politieke in formaties. Alle soldaten waren het er over eens. dat zij niets begrepen van do politick van de Nederlandsche re geering ten aanzien van Indonesië. Sommigen brandden van ongeduld om tegen de republikeinen te gaan vechten en zij begrepen niet, waar om het bevel daartoe niet gegeven werd De meerderheid had het vago gevóél, dat die „bruine kerels eigen lijk geen ongelijk hebben wanneer ze zeggen, dat ze vrij willen zijn" en tnen kan dan ook niet beweren, dat zij van ongeduld trappelen om er op los te branden. Omtrent de bedoelingen van de regeering waren zij echter niet ingelicht en van de taak, die dr. van. Mook zich gesteld heeft, waren zij niet op de hoogte. 211 bestormden den bezoeker uit Holland dan ook met vragen, ver zoeken en boodschappen. waarbij duidelijk aan het licht kwam, dat Lcgervoorllchtlruisdlenst en offi cierscorps volkomen te kort schieten bij de voorUchtlng van de troep. Verscheidene officierengaven-mij da» trouwens toe; zij bleken zelf niet op de hoogte te zijni Tegelijkertijd kon ik vaststel len, dat de jongens de zware diensten in 't tropische klimaat. de langdurige wachten, het in hin derlaag Hggen te midden van gon zende muskietzwermen en het af mattende patroullleloopen plichtsge trouw vervulden en zich goedsmoeds schikten ir dc dikwijls primitieve huisvesting en legering. Een KNIL 'officier, die kennelijk bezwaar had tegen de vriendschappelijke wijze waarop de Nederlandsche Jongens die In het algemeen geen last heb ben van rasvocroordeelen - met de Indonesische bevolking omgaan, moest over:gens toegeven. dat de soldaten van bet NL eigenlijk "oor- treffelijke militairen zijn. Het W33 daarom des te schrijnender te moe ten vaststellen, dat de voorlichting van de jongens alles te wenschen over laat on dat er aan hun ver zorging veel haperde. Het initiatief, dat de Nlwln on langs genomen heeft en dat beoogt in m deel van deze tekortkomin gen te voorzien,, kan dan ook niet anders dan nuttig en sympathiek genoemd worden. De vraag alent echter gesteld te worden of de ai ding van deze nieuwe organisatie wel ln goedu handen is. In een ad vertentie van de Nlwln kon men de zer dagen enkele jiolltleke toespe lingen zien m3kerr^-\vaaruit blijkt, dat men' zich aansluit bij de tegen standers van het Indonesische na tionalisme. die de Republiek Indo nesia trachten te disqualiflceeren met de eentonig wordende beschul diging dat zij een Japansche schep ping zou zijn. Als men op dien weg voortgaat, dan zou de Nlwln spoedig een zusterorganisatie worden van het fameuze „Indië ln Nood". Met het °o6 op de lectuurvoorziening van onze jongens ln Indonesië ls het dan ook gewenscht. dat te re geering zich garanties verschaft, dat de N win niet gehanteerd zal wor den als een orgaan ter verbreiding van de misleidende opvattingen van oud-koloniale groepen. Zij zou daar door een partijdig karakter .rijgen er. geheel tekort schieten in 'te na tionale taak. die ztj zich behoort te stellen. DE voorlichting van den Neder- landschen soldaat in Indonesië dient eindelijk ook ter hand genomen te worden. uiteraard is dit niet de taak van de Niwin. De LVD ln Indonesië ts, evenals trou wens de KNiL-leldinc. bezet door manxchen, die een Indonesiër blij kens hun communiqué'® bij voor keur een inlander, een exU-emlst of een terrorist noemen. Dit ophitsen de woordgebruik ts niet geschikt om onze jonge soldaten op te voeden voor de vredelievende politietaak, die zij ter uitvoering van de bedoe ling. van onze regeering te vervul len hebben. Het speciaal per Sky- m-sier naar Den Haag dclcgeeren van der. ritmeester Wittert met de opdracht het Roode Kruis er toe te bewegen de - Nedorlandsche dagbla den. die dc rgeerlngspolitiek steu- den, niet te voegen bij lectuurzen- dlnger. voor de troepen ln Indone sië. ia evenmin een aanwijzing; die vertrouwen zon kunnen geven ln den geest bij den LVD in Batavia, waar men trouwens reeds lang bladen als. Het Vrij. Volk, De Tijd en "Het Pa rool zorgvuldig van de militaire ta fels weert. Er zitten tenslotte vijf socialisten .ln de huidige regeertng en er ls geen enkele reden om aan te nemen, dat zij niet bij machte zouden zijn- om a?n deze koloniale geestdrijverij een einde te maken en een behoorlijke voorlichting voor onze soldaten in Indonesië tot stand te brengen. PTE TER 't HOEN Tram rijdt 's Zondags vroeger De Rotterdamsche Electrische Tram maakt bekend, dat de dienst op alle tram- en autobuslijnen met Ingang van zondag 28 September om 8 uur in plaats van om 9 uur zal aanvangen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1