Indonesiërs houden vast aan hun tegenvoorstellen Millioenenzwendel ontdekt DE SCHIEDAMMER REDACTIE: TELEFOON 6C505 PER KWARTAAL f i.LOSSE NUMMERS,* 0.03 Bankier: AMSTEKD BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 227 MAANDAG 30 SEPTEMBER 1946 Sjahrir over de a.s. onderhandelingen De Indonesische premier Soetan Sjahrir heeft op een persconferentie te Batavia verklaard, dat de repu bliek feitelijk niet meer vraagt, dan In de tegenvoorstellen, die in Juni aan dr. Van Mook zijn overhandigd, is neergelegd. Deze voorstellen kwa men In hoofdzaak neer op: a. er kenning de facto van de republiek op Java en Sumatra; b. na een dergelijke erkenning opening van 'onderhandelingen over den status van geheel Indonesië als een vrijen staat en de positie der republiek daarbinnen. Hetprobleem van het rijksverband was daarbij niet aan geroerd. Sjahrir kondigde aan, dat het nieuwe kabinet, dat de volledige macht van Soekamo zal overnemen, binnen enkele dagen zal worden bekend gemaakt. De samenstelling van de Indonesische delegatie voor de onderhandelingen zou afzonder lijk in Djokja worden gepubliceerd. De delegatie zou wellicht worden geleld door Soekamo: Dit hing hoofd zakelijk af van het antwoord van lord Killeam en de Nederlanders op het te stellen .verzoek van de repu- bükeinen om de onderhandelingen in het binnenland te houden. Dit verzoek hield verband met Soekar- no'5 gezondheid. Na verklaard te hebben, dat hfj meer tijd noodig had om gereed te zijn voor de onderhandelingen, zei- de hij, dat indien Lord Killeam er op stond, dat de onderhandelingen onmiddellijk zouden beginnen binnen 58 uur deze in het bin nenland gehouden moesten worden, daar de delegatie nog niet was be kend gemaakt en Soekamo nog vol ledige bevoegdheden had Mocht het kabinet voor de eerste bijeen komst bekend worden gemaakt, dan zou er weinig kans bestaan, dat Soekarno de delegatie zal leiden of lid van de delegatie zal zijn, Sjahrir zeide verder, dat de onderhandelin gen over den wapenstilstand nu op een politieke bas/s zouden worden geplaatst en dat zij een van de kwesties zouden zijn, die bij de on derhandelingen aan de orde zou den komen. Het nieuwe kabinet zou eenige be langrijke wijzigingen ondergaan. Het zou aanzienlijk, worden.verbeterd Sjarifoeddln wordt weer in het ka binet opgenomen, doch zijn porte- ieulUema akte i-de premier rj niet.be- kend. De volgedenpartijen zouden m de regeering worden opgenomen: Masjoerai^ PNI, Socialisten, Partai Boöroe (Arbeid), de Vrouwenorgani saties" en de Pesindo. Br zouden geen communisten in komen. De vertra- Wat „de 21" zelf verwachten Hess gelooft in een wonder Rudolf Hess, Hitler's voormalige afgevaardigde, heeft op grond van astrologische gegevens, die by in zijn cel heeft bestudeerd, voorspeld, dat er „een wonder of iets derge lijks zal gebeuren", als het vonnis door het tribunaal zal worden uit gesproken. In antwoord op verzoeken om eigenhandig geschreven stukken zeide Hess: „ik zalze zooveel als men wil geven, wanneer Ik vrij ben." Hess Is m den loop van het pro ces optimistisch geworden. Niet alle 21 nazilelders deelen Hess' optimisme. De Jodenvervol ger Julius Streicher vertelde een gevangenisbeambte: „Ik verkies den dood. Ik zal dan eindelijk kunnen slapen en allen slaap in halen, dien ik door het lawaai van mijn wach ters buiten mijn. cel eiken nacht heb verloren." Walter Funk, Hitlers economi sche raadgever, verklaarde: „De dood zal zoeter voor mij zijn dan het leven van kwelling en schande, dat Ik thans moet verduren, een leven van beschuldigingen en las teringen." Goerlng, Keitel. Doenitz en Rae- der hebben als militairen hun ad vocaat opdracht gegeven om. In geval van doodvonnissen, een be roep te doen op den geallieerden bestuursraad te Berlijn, de voltrek king van het doodvonnis door een vuurpeloton te doen geschieden. Goerlng en Frank, de voormali ge gouverneur van Polen, verwach ten beiden het "doodvonnis, maar Schacht veiklaarde: „Het tribu naal heeft niet het reent mij te veroordeelen." Von Neurath. Hitlers minister van buitenlandsche zaken In de eerste dagen van het nazi-régime en later „protector" van Bohemen en Moravtë, meende er met gevan genisstraf te zullen" afkomea Hij verklaarde echter: ,,De Tsjechen zullen mijop hun beurt willen oordeelen en zjj staan onder in vloed der Sowjets. Moskou zal mün hoofd willen hebben." Von Ribbentrop weigerde zich over zijn vrees of hoop uit te laten. WEERBERICHT Van Maandag avond tot Dinsdag avond: Gedurende het grootste gedeelte van den dag mistig of ïwaar bewolkt weer. op sommige plaatsen overdag tiJdeijlk doorbre kende! on. Geen neerslag van betee- kenis. zwakke wind. Weinig ver andering van tem peratuur. Zon op 6.41 uur; onder 18.22 uur. Maan onder 21.OS uur; op 13.22 uur. WATERSTANDEN ROTTERDAM ie cU L3s uur; 2e tij i9.« uur. ging in de 'samenstelling - was een gevolg van het ontvoeringsintident. De missie-Koets noemde Sjahrir een succes: De Nederlanders hadden zich' beter op de hoogte kunnen stel len van den toestand in het bin nenland en het binnenland had kunnen vernemen, dat de Neder landers nog in staat waren, vrien delijke -dingen over de republiek te zeggen. Hongersnood op Madoera Duizenden menschen verhongeren op het eiland Madoera, dat langer dan een jaar van Java afgesneden is door de Indonesische revolutie, beweert een Madoerees, die naar Java ontsnapt is. - Nederiand5che autoriteiten beves tigden dit, zeggende, dat 5000 Ma- doereezen in de afgeloopen drie maanden het van haaien wemelende 5 km. breede kanaal naar Soera- ba Ja zwemmend of op vlotten over gestoken zijn. Een Indonesische zegsman beves tigde eveneens het bestaan van een zeer emstigen hongersnood op Ma doera. Dr. van Mook had een gesprek met den man van Madoera. Deze vertelde aan verslaggevers, dat drie vierde van de 5000 inwoners van; zUn dorp gestorven was van hon ger en ziekten. Hij zei, dat de lij ken langs de wegen liggen, omdat de levenden te zwak zjjn om ze te begraven. Hij beweerde dat 10.000 Indone sische republikeinen het eiland met „ijzeren hand" regeeren; hoewel de soldaten voedsel ingevoerd hebben, eet de bevolking in sommige gebie den alleen gedroogd zeewier en gras. Het laatste officieele rantsoen van 210 gram rijst werd een maand geleden ontvangen. Het officieele rantsoen aan voedsel is op hetoogen blik 15 gram ongeraffineerde suiker per dag. „De repubükeinsche marine", zei- de hij, „verbiedt de bevolking te gaan visschen en het leger weigert de Madoereezen verlof te geven weg te gaan." Geruchten uit Indonesië Toestand der evacué's Blijkens .^nadcre^ berichten: -uit Batavia betreflende deaankomst* I van het transport van 549 geëva- cueerden uit het binnenland van Java arriveerde dit transport na een treinreis van 26 uur uit Soe- rakarta De gezondheidstoestand der geëvacueerden was goed, de stemming dof, en de kleeding slecht, hoewel de vrouwen haar uiterste üest gedaan hadden. De geëvacu eerd er deelden mede, dat na een uiterst slechte behandeling In de eerste maanden van hun inter-' neering, de behandeling In het laatste kwartaal redelijk të noemen was. 1 De Indonesische bewakers tij dens het transport waren vriende lijk en de verbindingsofficieren be hulpzaam. Omtrent de voeding in het in tern eer ingskamp deelden de ge ëvacueerden mede, dat zij maan den lang per dag 150 gram rijst, ontvingen en dat zij alle bezittin gen van de hand gedaan hadden om vleesch te koopen. De Juist-bevrijde leider van een kamp te Mandjoeng vertelde echter, dat zich aldaar ruim 200 Indo-Europeescbe jongelieden be vinden, die niets meer bezitten, ook geen kleeding en uitsluitend op rijst leven, zoodat hun evacuatie uiterst urgent Is. Weensche vluchtroute door Russen gesloten De Sowjet-Russische autoriteiten in Oostenrijk hebben stappen on dernomen om den doortocht van Joods che vluchtelingen uit het Oosten door Oostenrijk stop te zet ten, aldus een bericht van den correspondent van de Times. De Britsche autoriteiten hadden ge neraal Zheltof verzocht hiertoe over te gaan en de generaal be loofde te zullen doen wat hU ':on. Sindsdien is het niet meer moge lijk dat treinen met Joodsche vluchtelingen uit Tsjecho-Slowakije Oostenrijk binnentrekken. Hiermee is een der wegen naar Palestina reeds bij het begin geblokkeerd. De Tri?is Uemhard kapelheeft voort hour vertrek naar Indië afscheid genomen van het prinselijk gezin.' ?De belangstelling ton de prinsesjes ging speciaal uit naar den botsrKees, de mascotte van de kapel. De koning van Griekenland nam, alvorens trich aan loord van. het vliegtuig iebegeven,dat hem naar eijn land terugbrengt, op het Lon- dcnsche vliegveld afschetd tan rrtfft nicht, de hertogin- van Kent. Arrestatie Twentenaren bracht de zaak aan het licht In de Britsche zone van Duitsch- land is een omvangrijk smokke- laarscompiot ontmaskerd waarin. Nederlanders leiding hebben ge had. Deze organisatie strekte zich over geheel West-Europa uit en zoowel Franschen, Belgen als Denen, speelden er een rol in, evenals van zelfsprekend Duitschers, wier land het hoofdoperatleterreln was. *•£-' 2Ün...wjj- weIlngelicht,-dan vorm- "dë de arrestatie van de Tvventsche; zakenlieden, die enkele weken ge leden de Duitsche grens illegaal waren overgestoken, en wier arres tatie in den Achterhoek veel stof deed opwaaien, den sleutel van de ontmaskering van deze bende, die talrijke millioenen met baar duis tere zaken heeft verdiend. Ook in ons land zelf heeft deze bende schatten verdiend met den smokkel handel en daartoe werd gebruik ge maakt van talrijke vervalschte pa pieren, passen en toegangsbewijzen voor de Britsche zone. In alle ge bieden, waar de bende opereerde, wordt thans ijverig gespeurd naar haar werkzaamheden en vermoede lijk zuilen reeds gedane arrestaties door nog vele andere gevolgd wor den. De moeilijkheden worden echter ernstig vergroot door het feit, dat tal van officieele Instanties in de Atoom-,,stok" achter de deur Volgens dë „New York Post" heeft Byrnes, de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken,, zich op het laatste moment verzet tegen een plan, om tijdens de di plomatieke crisis tusschen Amerika en Joego-slavië vier groepen bom menwerpers, beladen met atoom bommen, naar Europa te zenden. Het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaken weigerde commentaar te leveren op het be richt, dat afkomstig is van een correspondent, dte eerder had ver klaard, dat superfortec, bemand met personeel, geoefend In het bombardeeren met atoombommen binnenkort naar bases In Alaska en op de Aleoeten zullen worden ge zonden. Het plan atoombommen naar Europa te zenden wordt een „stok achter de deur" genoemd en de correspondent zegt dat het „juist aan het licht gekomen Is, en zeker niet officieel bevestigd zal worden". Belgrado houdt vier Britten vast Naar te Londen uit-gezagheb bende bron verluidt onderzoeken Britsche militaire autoriteiten het geval van vier Britsche solda1 ,n, die gestationneerd waren in de Britsche zóne van Oostenrijk en die door de Joego-slaven zijn ge arresteerd Ondanks herhaalde na-; vragen heeft men de verblijfplaats der manschappen niet kunnen ontdekken. De soldaten zijn ver moedelijk de Joego-slavlsche grens overgestoken op een plaats waar deze grens in het berglandschap niet duidelijk was gemarkeerd, De Sowjet Unie heeft gebrek aan arbeiders Associated Press meldt uit Mos kou dat er in de Sovjet-Unie een groot tekort aan arbeidskrachten Is. Men zoekt zeven millioen nieuwe arbeiders voor de uitvoering van het jongste vijfjarenplan voor In dustrie, transportwezen en weder opbouw. Bovendien zoekt men een aantal landarbeiders om de col lectieve boerderijen weer op pcu te brengen. zaak betrokken werden, doordat van haar autoriteit misbruik werd gemaakt. Er hangt dus nog een waas van geheimzinnigheid over de geheele zaak, doch zooveel is wel duidelijk, dat de Twentenaren allerminst als zoo onschuldig kunnen worden be schouwd als aanvankelijk werd ge suggereerd. "Wij hebben Nederlands positie in de Britsche bezettings zone hoogstwaarschijnlijk zeer ern stige afbreuk gedaan. Consumentenkrediet op komst Er zal nu toch eindelijk een begin worden gemaakt met het veideenen van het consuraentencrediet,waar voor op de rijksbegrooting een be drag yan ISO miHloen is uitgetrokken De Staatscourant van 26 September geeft een beeld van de moeilijkhe den, die aan* de organisatie van dit cr Het zijn verbonden. Wij doen hier enkele grepen uit het samenstel van maatregelen, om later daarop uitvoe riger. terug te komen. De credictaan- vrage geschiedt door middel van een formulier, dat ingevuld bij een dis- trictraad moet worden ingeleverd; tusschenkomst van den werkgever Is daarbij mogelijk. De dlstrletsraad oordeelt over deze credletaanvrage, waarna het credlet al of niet wordt verstrekt. De bedragen zijn tenminste f 100.— groot. Het credlet wordt ver strekt door middel van een voor schotboekje met waardebonnen. De albetaling geschiedt wekelijks in be dragen van VU van het verstrekte credlet, heigeen op de spaarkaart wordt aangeteekend. De afbetaling kan ook van het toon worden Inge houden. Lady Baden Powell in Nederland Zondagmorgen is Lady Baden Powell, de leidster van de padvind- sters over de geheele wereld, voor haar bezoek aan Nederland op Schiphol gearriveerd. Zij werd o.a. begroet door de leden van het hoofdkwartier van het Nederland- sche padvinders gilde, den Engel- schen consul-generaal in Nederland en een vertegenwoordiger van het ministerie van O.. K. en W. Op een persconferentie gaf Lady Baden Powell haar indrukken weer van haar reizen kris kras door Europa. Overal was zij getroffen door het enthousiasme, waannede de padvinderij het werk opnieuw aanpakt en meehelpt om een we reldbond van broederschap onder de volkeren te.bouwen. Op het Damterrein hielden eeni ge duizenden padvindsters en ka bouters demonstraties ter eere van de hooge bezoekster. Maandag 7 October zal Lady Baden Po well, een bezoek brengen aan Rotterdam, waar zij om 11 uur door burgemees ter Oud op het raadhuis zal worden ontvangen. Drijvende weerstations in Atlantischen Oceaan Negen staten rondom het Noordat- lantisch gebied, waarbij ook Neder land, zullen een direct aandeel ne men in de leiding of financiering van dertien drijvende weerstations, dte ln den Noord-Atlantischen Oceaan dienst zullen doen. in Juli 394? hoopt men de plannen volledig ten uitvoer te hebben gebracht. De schepen zullen meteorologische waarnemingen doen met behulp van ballons en radar, terwijl ze deel zul len uitmaken van de opsporings- en reddingsorganisatie ten behoeve van ln nood verkeerende schepen of vliegtuigen, Huixe „Middeloo" geopend Zaterdagmiddag la in tegenwoor digheid van prinses Juliana de op leidingsschool voor jeugdleidsters „Middeloo", gelegen aan de Ko ningin Wilhëlmlnalaan te Amers foort, officieel geopend. Behalve de prinses hadden diverse autori teiten op het gebied van kinder verzorging: en bescherming door hun tegenwoordigheid van hun belangstelling bljjk gegeven. Beul van Amersfoort staat terécht Gevangenen .geslagen en geschopt - ,.Dit zijn barbaarsche, mlddèl- eeuwsche en Duitsche methodes.'", riep de president van het Bijzon der Gerechtshof te Amsterdam uit,, toen „de beul van Amersfoort", de 33-jange F. H. M.' v. d. Laar, ver klaarde wel eens genoodzaakt te zijn; geweest arrestanten - met een stok te slaan. Van der Laar ver dedigde zich echter weloverwogen en met nadruk. Hy zeidat door zijn hardhandig optreden de orde ir het concentratiekamp Amers^- foort gehandhaafd bleef. Op 1 Ja nuari 1945. zoo zeide hy, was mijn soepele opvolger te laat- met het ochtendappel; daardoor werden-175 gevangenen door de Duitschers het ziekenhuis ln geranseld. Getuigen verklaarden, ^datv. d. Laar een ontvluchtlhgsplanhad verraden. Hij zelf beweerde dit te hebben gedaan om de andere ge vangenen te sparen aangezien' het plan reeds begon uit te lekken. De verdachte werd geschetst- als een impulsief man, die 5auw driftig werd. Hij deelde soms „doffe dreu nen" uit verklaarde een getuige, doch een ander wist weer te be weren dat v. d. Laar hiermede voorkwam dat er nog; ernstiger mishandelingen voorvielen. Uit tal van verklaringen bleek,:., dat ver dachte de gevangenen schopte en sloeg. De zitting is verdaagd tot 12 October op welken datum ge tuigen decharge verhoord zullen worden. Ontploffing bij Bota Schade een millioen Zondagavond ontstond een enor me ontploffing in een magazijn van de Batafabrieken te Bes* Een hevige brand was het gevolg. De brandweer van 'de fabriek zelf, maar ook die van Eindhoven en de Fhillpsfabrieken bestreden de vuurzeeën, doch kon-niet verhin deren, dat veel zoolleer, textiel en chemicaliën verloren gingen. Een gevolg van deze brand kan zijn dat de schoen- en rubberfa brieken voor eenigea .tijd stopgezet moeten worden. De totale schade, die door ver zekering wordt gedekt, is geschat op een millioen gulden. Argentijnen bewonderen ons - fokvee „Nergens ter wereld is de fok. fcerij zoo goed als in Nederland" is tie conclusie van een Argentijn, sche landbouwkundige studiecom missie die ons land heeft bereisd en o.a. een bezoek bracht aan het Nederlandsche rundveestamboek ln Den Haag, het Frïesche- ln -Leeu warden en de rijksseruminrichting alhier. De commissie zegde toe alle pogingen te zullen doen om een intensieve export van melkvee naar Argentinië te bevorderen. Concrete voorstellen zullen worden gedaan om deze zaak met de Nederland sche regeering op te nemen. Tot f 15.000 vrij van heffing Omtrent het wetsontwerp Ver mogens heffing verneemt onze Amsterdamsche redacteur, dat vermogens tot 15.000 van hef fing worden vrijgesteld. Voor de grootere vermogens zgn de vol gende heffingspercenlages vast gesteld: tot ioo.ooo ïov. tot 150.000 11.G6 v. tot 200.000 13.75 Van de vermogens, grooter dan 200.000 wordt 13.75 geheven van de eerste 200.000, terwijl over het gedeelte van het vermo gen boven de 200.000 een per centage van 30 Vt zal worden ge heven. Congres ex-pofitieke gevangenen Op het congres van ex-politieke gevangenen, dat te Enschede ge houden wordt is mr B. W. Stomps uit Haarlem tot voorzitter ge kozen. Bij eenige plechtigheden in de stad waren eveneens afgevaar digden van Polen, België, Tsjecho- Slowakije aanwezig. Tijdens toe spraken o.m. van mr. Stomps werd er de nadruk opgelegd, dat de ex-politieke gevangenen, die hun vrijheidszin en idealisme met den dood hebben bekocht, niet vergeten, mogen worden en dat voor hun nabestaanden moet wor den gezorgd. Voorts vonden er sportdemonstratles plaats, waarbij prins Bernhard van zijn belang stelling blijk gaf. Het congres wordt vandaag. Maandag, voort gezet. KLM-vlïegtuig in Spanje tot landen - gedwongen De vertegenwoordiger van de K.L.M. te. Madrid heeft medege deeld, datSpaanschë Messer- 5chmidt-jagers een toestel van de KJL.M. gedwongen, hebben op Spaansch grondgebied, te landen en dat hij om officieelen uitleg zou vragen. Agenten van de K.L.M. ln Lissa bon zeiden, dat drie Spaanschë jagers, die blijkbaar -up patrouille waren het toestel dwongen te lan den op het militaire vliegveld in Banolas., De gezagvoerder slaagde er in een goede landing te.maitén, ofschoon ,het vliegveld niet geschikt is voor transportvliegtuigen; Het toestel kon, nadat de papieren wa ren gecontroleerd verder naar Ma drid vliegen. Aan de bemanning werd verteld, dat de jagers de Ne derlandsche kleuren voor de Fran- sche hadden aangezien. Het toestel vertrok weer op tijd van Lissabon naar Amsterdam (A.P.) Lieftinck openhartig Verklaring 'iri Aïmerika over 'v aandeelenkwesfie. -Prof.' Lie'ftInck, de minister van financiën, heeft te Washington' verklaard, dat binnen enkele we ken de liquidatie zal beginnen van aandeelen uit Nederlandsch bezit, die. thans een waarde vertegen woordigen van 600 tot 80C mllhoen dollar. De voorbereidende maat regelen voor het certificeeren van de stukken zijn genomen De minister ontkende dat Neder land van plan Is alle stukken tn een post op de markt te brengen, en hij legde er den nadruk- op dat de omvang en de koers van. de liquidatie zou afhangen var de.be-, reidheid van de- particuliere eige naars om te verkoopen. Prof. -Lief tinck zeide dat de algemeene con dities van de beurs thans gunst,g is voor de liquidatie, Ik geloof niet, dat de verkoop moeilijkheden zal ontmoeten." Hij verzekerde, dat het niet Juist is de Inzinkingder New Yorksche beurs te wyten aan Nederlandsche liquidatie;: hij wees erop, dat de Nederlandsche Bank op 20" September met het certificeeren' der aandeelen is be gonnen. Er. is eenigen -tijd voor noodig; de voorbereidende maat regelen zijn echter al beëindigd.-' Vier dooden bij auto-ongeluk Zondagmiddag had op' den groo- ten weg Meppel—Hoogeveen oen ernstig auto-ongeluk plaats.- Vier jonge mannen; uit Ter: Apel waren gaan vlsschen. op den terugweg kwamen zij met hun vrachtwagen in botsing met eenbus van de Eerste Drentsche tramwegmaat-, schappij. De vier inzittenden wer den op slag gedood. Verhooging posttarieven Naar het A.N.P. verneemt is bij de regeering ernstig ln overweging, over te gaan tot verhooging van een aantal posttarieven. De O randende ,Jlosch fontein" 171 het dol- va-,1 de Ned. Scheepsbouw Hij. De brandweer had vele moeilijkheden te overwinnen, o.a. ev;are rookont wikkeling, vóór zij het vuur kon blmschen. Nieuws in 't kort De 88-Jarige koning Gvstaat van Zweden heeft, toen hij na een Jacht op elanden- naar zijn kasteel te Tuilgörn terugkeerde, een auto-on geluk gehad, zijn wagen slipte en. geraakte te water. De koning bleef ongedeerd Zijn huisarts had hem on langs aangeraden niet meer - aan tenniswedstrijden deel te nemen en inspannende lichamelijke oefeningen te vermijden. Jn de eeuwenoude Guildhall te Londen Is met het gebruikelijke ceremonieel sir Bracewell Smith tot lord mayor van Londen gekozen. Sir Bracewell Smith is voorzitter van de maatschappij die de Ritz-, Carlton- en Park Lane-hotels exploiteert. De Fransehe Constituante eeft het ontwerp van de Fransche grond- wet met 440 tegen 106 stemmen aan genomen Er waren geen onthoudin gen. Toen het resultaat van de stem ming bekend gemaakt word, stonden alle afgevaardigden op en hieven de Marseillaise aan. Prof. Hans Epplnger, een be roemd Weensch -chirurg, heeft zelf moord gepleegd, toen hij een dag vaarding ontving van het interna tionaal gerechtshof voor oorlogsmis daden te Neurenberg. HJj werd ervan verdacht betrokken te zijn bij expe rimenten in het concentratiekamp Dachau. De Amerikaansche militaire autoriteiten hebben hun goedkeuring gehecht aan een amnestie, waarbij "alle Duitschers, die om politieke re denen waren gearresteerd, en die na 1 Januari I91S geboren zijn, worden vrijgelaten. De Joodsche organisatie, bekend onder den naam van Stern-groep, heeft een manifest uitgegeven, waar- In zij de Britsche autoriteiten in Palestina waarschuwt voor „verdub belde meedoogetdooze aanvallen". De Joodsche beweging Hagana werd beschuldigd van het aanzetten tot burgeroorlog onder de Joden in Palestina. TUINKALENDER September Dorre bladereu en het afgestor ven loof van vaste planten en al lerlei ander tuinafval vormen tn verrotten toestand een zeer humus- ryke teelaarde, die dan zeer goed kan worden gebruikt voor de ver betering van schrale tuingronden Voor dit doel wordt er van dit tuinafval ergens ta een hoekje van den tuin een z.g. composthoap ge maakt. Wanneer men deze compost bovendien nog. vermengt, met den mest van huisdieren, dan ontstaat er een goede organische mest. die uw tuin ten goede zat kome.i. S. L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1