i SCHACHT; VON PAPEN EN FRITSCHE VRIJGESPROKEN Doel is een karakteristieke stad te bouwen DE SCHIEDAMMER Belgrado teekent niet Vier punten van bëschuldiging Seyss-lnquart schuldig op drie daarvan In '47 twintigduizend huizen, Wat zei de dominee? WED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 6MM REDACTIE: TELEFOON W30S ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK >1 CENT PER KWARTAAL tLOSSE NUMMERS i 0.09 ZESDE JAARGANG NO. 228 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHE3ENGEL ROTTERDAM TELEFOON NBS. 13420 EN 63300 POSTGIRO No. 338614 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM DINSDAG 1 OCTOBER 1946 Vrijgesprokencn zijn reeds ontslagen uit gevangenschap - - Vanmorgen- vroeg "hébben" allé klaagden-stuk voor-stuk hun-von nis vernomen. Van dit von nis wisten 58 menschen af die onder, een specialen eed van stil-: zwijgen stonden en die den laatr sten tijd In volledige afzondering liebben doorgebracht; het waren de 8 rechters met hun plaatsver vangers, de vertalers en de typ'.s-: ten zij allen hadden hun taak vrijwillig op zich genomen. Een groot aantal buitenlandsche autoriteiten woonde de laatste Neurenbexgeruren bil. om. de Ne der landsche minister- van Justitie. Nieuw recht geboren Het was voor de wereld een groote dag, want met het vonnis over de 21 nazi-bonzen en hun organisaties is een nieuw recht geboren, krachtens hetwelk staats lieden cle een oorlog ontketenen als gewone misdadigers kunnen worden gestraft. Neurenberg heette die geboorteplaats voor. heel het Westen en Tokio zal het zyn voor het geheele Oosten. Ieder woord van 30 September en 1 October 1946 weerspiegelde de strengheid van Jacksons slotrede van den 26sten Juli 1.1. toen bij zelde: „Alle beklaagden zijn schul dig en geen hunner, kan zich ver schuilen achter onwetendheid ot achter de dictatuur dien hU zelf heeft helpen uitroepen. Met een teutoonsche furie hebben allen moedwillig alle wetten en alle grenzen overschreden van de hu maniteit. Zij zijn chanteurs en gangsters geweest zl) hebben de ondenkbaarste oorlogsmisdaden be- gaan en de gruwelijkste misdaden tegen de menschheld". En aldiis veroordeelen Amerika, Sovjet-Rus land, Groot-Brittannlë en Frank rijk hen. mede namens alle andere landen die door Hltler-Duitsch- land besprongen zijn Geallieerde militairen schatten het aantal Joegoslavische troepen ten oosten van de Morgan-lijn .in Isme op bijna 14 divisies, het dubbele van het aantal geallieerde troepen aan den anceren kant van de grens: de Joegoslavische verklaring dat Joego slavië de overeenkomst t.z. Triest weigert te onder teekcuen zou kun nen lelden tot versterking van de geallieerde strijdkrachten, die Tnëst bewaken. KardelJ verklaarde namens Bel grado: De westelijke mogendheiden willen hun wil opleggen aan het Joegoslavische voik en de bevrijding verhinderen van het buitenlandsche - juk van een belangrijk deel der Slovcensche en Kroatische bevol kingen. - WEERBERICHT Aanvankelijk op vele plaatsen mist of laag Hangende wolkenban ken. Morf en overdag bij let* toenemenden wind tusschen Oost en Zuid op meerdere plaatsen doorbrekende zon en tijdelijk stijging van temperatuur. Geen neerslag van. beteeke- nis. October: sy>n up 6.43.uur; onder 18.19 uur. Maan onder 21 43 uur; op 14.24 uur. WATERSTANDEN ROTTERDAM le tü 8-14 uur; Ze Ui 24.36 uur. alles aan in een houding die er op wees dat zij gedeprimeerd .waren en die heel erg verschilde van de gepleizlerde laatdunkendheid waar mede zij in. November 1045 voor 'het .veerst.lin .de. .beklaagdenbank verschèrieri-MisschletT' begrepen zij voor het eerst, dat. het heuscn ernst was en dat het om him leven ging en" dat niets hen meer kon redden. Binnen en buiten Meermalen ging er een siddering door de tjokvolle zaal. Ieder woord was reeds eerder gehoord en was reeds vele malen door de .interna tionale pers voorbereid, toch klonk hetweer. alsnieuw. 'v, „The man in the.street" trok zich van alles niets aan. Werelc .rdcel noch het laatste contact met. de halfgoden van het Hitlerlaansche tijdvak beroerden zUn ziel. Er was extra haring op de bon te kragen in Neurenberg, en dat vond de Duitschers van het najaar I94u veel belangrijker. r Schuldig zijn,: Direct schuldig zijn, zeide rech ter Lawrence de S-S,, de S,D, en de Gestapo met hun leden en vele leden van de S.A. en het opper bevel. Hitler voor alies alleen ver antwoordelijk te stellen; Is: onzin, want 1«U kon In ztfn eentje geen aanvalsoorlog voeren, maar Hitier ging1 evenmin vrvj-uit als staats hoofd, want het hoofd van een staat die het Internationale recht schendt is ook schuldig en wie zjjn schermende doeleinden uitvoerden ■zijn', ook schuldig.;7.v iAgressie én misdaad V Niet' alleen rechter "Lawrence las de beschuldiging voor,ieder, half üur laseen andervan de vier; hoofdnaties; ook rechter Donnedieu' (Frankrijk). De bezetting van Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije was schermende agressie geweest, zelden zij. Ën de Lnvasle3 tn al de kleine West- Europeesche landen ln Polen, op den Balkan en ln Sovjet-Rusland waren- aanvalsoorlogen geweest en daëen van agressie waarbij het eene verdrag na het andere was geschonden Aile daaruit voortge vloeide daden .waren oorlogsmis da- ben''geweest, begaan in koelen bloede. De namen Lidice(TsJ,. si.) en O rad our (Fra.) weerklonken, en Nederland kan daar Putten bij-: voegen. Het uithongeren, de gaskamers ln de kampen, de slavenarbeid van vijf millioen weggevoerden: niets Hedenmorgen is te Neurenberg hét .vonnis tegen de fndi- viduëele verdachten uitgesproken. De 4 punten van beschuldiging luidden: 1 Samenzwering tegen den vrede. 2 Misdaden tegen den vrede en voorbereidingen tot den aanvalsoorlog. 3 Oorlogsmisdaden. 4 Misdaden tegen de menschheïd. Goering, Von Ribbentrop, Keitel, Jodl, Rosenberg en Von Neurath werden schuldig bevonden op'alle vier punten. Streicher is schuldig bevonden-alleen op punt vier, Frick, de voormalige minister van Binnenlandsche Zaken, is schul dig bevonden op 3 punten, Kaltenbrunner is schuldig be vonden op de punten 3 en 4, Frank op de punten 3 en .4,. Seyss-lnquart is schuldig bevonden op de punten 2, 3 en 4 van'de aanklacht, doch niet wat betreft deelneming 'aan het. plan tot den oorlog, Hess is schuldig bevonden op de punten 1 en 2; Doenitz is schuldig bevonden op de punten 2 en 3, Speer op de punten 3 en 4, Raeder op de punten 12 en 3, Bormann (bij verstek) op de punten 3 en 4. Funk op de punten 2, 3 en. 4, Sauckel op de punten 3 en 4 en Baldur von Schirach op punt-4. Vrijgesproken zijn: Schacht, Von Papen en Frïtzsche. Deze drie zijn door het tribunaal reeds ontslagen uit ge vangenschap. Behalve de drie genoemden zijn dus alle beschuldigden schuldig verklaard. Maandagmorgen 10 uur 4 minuten begon de Eng-elsche rechter Lawrence met de voorlezing van.de acte van beschuldiging tegen de 21 nazi-kopstukken te Nearenberg. Als eerste was grootadmiraal Doe nitz binnengeleid, met evenveel voorzorgsmaatregelen als waar mede heel Neurenberg was afgezet, en waarmede de inhoud van liet 250 pagina's en 35.000 woorden tellende beschuldigingsdocument was geheimgehouden lot op het laatste oogenblik. De beschuldigden hoorden dit In de. memorie van toelichting op de begrooting 1947 van openbare werken en wederopbouw .wordt ojn. meegedeeld, dat in verband met de in voorbereiding zijnde „financie ringsregeling. nieuwbouw 194G", welke ten. doel heeft de particuliere bouwnijverheid aan den gang' te helpen en zooveel mogelijk testf- muieeren ut van uitgegaan Is, dat met behulp van deze regeling in 1947 20.000 woningen zullen worden gebouwd. Het ligt in de bedoeling, ter tegemoetkoming in" eventueele exploitatie-tekorten, gedurende een .aantal Jaren jaarljjksche bijdragen toe le kennen van gemiddeld 800 per jaar. - Voor 1947 wordt gerekend op den bouw van 500 landarbeiderswonin gen, tegen een gemiddelden prjjs van 7000.—. SKÏÜS-1NQOAUT, voor het wéreid'l gericht schuldig bevonden. werd 'bij' de 'vernietigende veroor deeling overgeslagen, en liet top punt van alles: de uitroeiing der; Joden; in Auschwitz alleen' zijn meer dan 2>/z millioen Joden ver moord. v Het klonk alles zeer hard, doch het was volkomen objectief. - Goering en'ztfn bewakers bleven In de lift steken, zoodat hfj bijna" te Iaat in de zaal met de 545 loe-ri hoorders binnenkwam. Hess werd onwel en moest worden wegge- bracht. Na Malino Bangka; De drie leden van de Commissie-' generaal zouden hedenochtend vroeg11 naar Pankalpinang vertrekken. Tijdens de lunch, die ln de appar- tementen van lord Klllearn werd gebruikt, heeft men aangelegenhe-, den besproken, die" ln verband staan, met het bijeenroepen van de eerste* samenkomst van de Commissie-ge neraal. en een Indonesische delega-; tic, waarbij aan lord. Kllleam hel-, voorzitterschap is aangeboden. De opening van de conferentie te Pangkalplnang op Bangka. betee-: kent de vervulling van de wensch* vande Nederiandsche regeermg. zooals zU tot uitdrukking .is ge-, bracht op de conferentie te Malino, toen daar de toekomstige politiek van Indonesië metzijn minder heidsgroepen in de bevolking; be1- sproken werd. Evenals op de confe rentie te Maljno vormen bespreking gen waar' uitdrukking gégeven~'zai; kunnen worden aan. de wenschen. het hoofddoel en niet het nemen van besluiten. De delegaties worden gevormd door 6 Arabieren. 32 Chlneezen en 39 - vertegenwoordigers yande asso ciatieve groepen (b.v. de Indone-. szsch-Europeescbe' Vereeniglng én de Vrouwenunie), enz. Dr. van Mook zal vergezeld worden van. 6 adviseurs, terwijl, zijn secre tariaat uit 6 leden zal bestaan. H°t ligt in de bedoeling om eerst de politieke kwesties;'j te regelen, een procedure, die op de conferentie te Malino als de meest' effectieve is bevonden.^: - :-r' Meer Britten naar Griekenland - Naar aanleiding van ongeregeld heden in het gebied van de .Vardar (rivier in Macedonië); zouden nieuwe Bntsehe versterkingen naar Grie kenland gezonden ..worden; - Verschil lende eenheden zouden te Saloniki aan land gezet worden, teneinde ds mogelijkheid van afsnijding der Britsche troepen van noord Grieken- 1 and door oen 'operatie van. de streek van dén berg, Olympus uit,: te verhinderen. Het', zenden van deze versterkingen zouin! het Brit sche kabinet r- heftigen tegenstand van zekere.zijden hebben ontmoet, Veldmaarsch. Smuts in da Staten-Generaal Ontvangst op I I October in de Ridderzaal De minister-president van de Unie van Zuid-Afrika, veldmaar schalk Smuts, zal bjj zjjn twee- daagsch bezoek aan Nederland, door het parlement worden ontvangen, vermoedelijk op 11 October des voormiddags 11 uur5in de Bidder zaal. Het ligt ln de' bedoeling, dat de voorzitter der Vereenigde Ver gadering der Staten-Generaal, prof. mr.K. Kranenburg,' een be-' groetingsrede zal uitspreken/ waar op veldmaarschalk Smuts,,zal. ant woorden:: -r r v-^. •••?-"•• Des middags om 3 uur zal de heer Smuts aanwezig zUn in een open bare bijeenkomst der Kon. Ned. Academie van Wetenschappen te Leiden, waar dc president der aca demie .prof. mr. E. M. Meyérs, den hoogen gast zal begroeten. De veld maarschalk zal hierna een rede uitspreken. - Bezoek aan Walcheren Nader vernemen 'wij nog, dat veldmaarschalk Smuts 9 October in den'ioop van den morgen hier te lande zal aankomen. Op dien dag zal hij bij de koningin ten paleize Soestdjjkhet noenmaal gebruiken.-- In den namiddag van dienzelfden dag zal de Zuid-Afrikaansche lega tie ln het kasteel Oud-Wassenaar, alwaarde veldmaarschalk 2al lo- geeren, een cocktailparty aanbie den. Donderdag 10 October bezoekt de veldmaarschalk het eiland Wal cheren, van waaruit'zijn voorvade ren in 1692 de groote reis naar hun nieuwe vaderland Zuld-Afrika heb ben aanvaard. Te Goes zal dien dag het noen maal worden gebruikt. Des avonds biedt de regeering ln Den Haag den veldmaarschalk een diner.aan. Het nieuwe Rotterdam Uitbreiding afhankelijk van economische ontwikkeling Ten aanzien van dt toekomstige ontwikkeling van Rotterdam kan men verschillende verwachtingen koes'cren, ir. C. van Traa, „de man" van het stadsplan Is optimis tisch gestemd, hoewel hij terdege re kening houdt niet mogelijke tcrug* slagen .ln de economische expansie Van onze stad. Er zijn nog tat van ^onberekenbare factoren, waarvan weJ, „reeo der. voornaamste- is, hoe het Dultscbe achterland zich ln de tiaas- te toekomst zal, ontwikkelen. Daarom zal er bij den wederopbouw niet van .^worden uitgegaan,-dat Rotterdam een enorm groote stad-wordt met meer dan een millioen Inwoners. Het'doel Is thans, zoo snel mogelijk een gaaf geheel In beperkten vorm tut stand -te- brengen. In - de eerste Instantie wordt gerekend met een stad van circa 700-000 Inwoners. Oia de vol tooide kern heen, kunnen dan op een later tijdsrlp al naar gelang der -behoefte, andere eenheden w den aangelegd. Zooals verwacht, ztjn na de goed-- keuring door den gemeenteraad, nog tal van wijzigingen" ln het basispl-m aangebracht. Het. spreekt welhaast vanzelf, dat deze veranderingen niet uitsluitend de vrucht zijn van over- ■peinzingen van Ir. van Traa cs.,' doch het resultaat van voortdurend contact tusschen bouwers, architec ten en gegadigden. Het doel Is Im mers een karakteristieke stad te bou wen, waarin de wenschen van velen vorm kri;gen, doch ook zoodanig, dat een bevredigend, samenhangend ge heel wordt verkregen. Onze stad zal op democratlschen grondslag worden opgebouwd en meor dan tot dusver het geval is geweest, zal hiermedo door de.ontwerpers van het stads-, plan rekening worden gehouden. Wijzigingen .'.Enkele van de voornaamstever- anderingen, die inmiddels ln het oa- slsplan zijn aangebracht: liet Beurs plein wordt beknopter van uitvoe ring door de oostelijke rooilijn lOT meter naar voren te verleggen. De opzet van het plein zal echter groo- tendccls gehandhaafd moeten blijven, met het oog op het gevarieerde, enorme verkeer, dat het plein te ver werken zal krijgen. - Het Van Hoger.dorpspleln wordt 80 MJ 70 ln plaats van ïoa bij ïoo meter. De Bijenkorf zal helaas moeten ver dwijnen daar het plein anders le veel het karakter van een wegkrui- slng zou krijger.. De uitvoering van de spoorweg plannen voor Rotterdam zou zeven jaar vergen. Het eerst zal begonnen worden met den bouw van het nieuwe station en het Rutte-vJaducU -(.•Verblijdend was ir. van Traa's1 mededccling. dat van 'demping van den Weatcrsingel ts afgezien, met het oog- op de waterberging in- onze stad. Het landschappelijk karakter van den singel zal evenwel meer aan de moderne omgeving moeten wor den aangepast.'. :-"''c Het ligt niet ln" de bedoeling; het maken van kostbare noodgebouwen te stimuleeren. De nieuwe bioscoop „Lutusca" zal over vijf Jaar moeten*, worden afgebroken, daar zij .juist'op den geschetsten weg van station naar Westerelngcl. is gebouwd. Een Zesjarenplan ontworpen Het Centraal Planbureau heeft ecu „raamplan" voor zes jaar op gesteld, betrekking hebbende op de geheele herstelperiode van ons. land. Het plan zal hét; karakter van een taakstelling: dragen; het is daarom niet zeker,Wdat de verwachtingen in vervulling'; zullen gaan. Speciale aandacht Wordt gewyd aan produc tie, uitvoer en soberheid. Wij komen op dit plan uitvoerig terug. S.D.-spion krijgt levenslang '"Sv1 h?; Rotterdam. Dinsdag Het Bijzonder - Gerechtshof alhier veroordeelde gisteren. Petrus Moei- ker, die als lid van Groep 10. splon- nagediensten had verricht ^waar door een aantal Illegale werkers te 1 Meerkerk ln nanden, der Duitschers viel, tot levenslange gevangenis straf.Recht van cassatie werd hem verleend. - De leden van Groep 10 P, O, J. Meijer en P.,H.'Meijer, werden ver- oordeeld tot tesp, 8 en 12 jaar ge vangenisstraf, .met aftrek van het voorarrest. De eiich luidde resp, 10 en 15 jaar, De moordaanslag op de Lek Do Arrondissementsrechtbank alhier veroordeelde vanmorgea den21-jari gen J. S. en den M-Jaiigen A. H., beiden -wonende te- Nieuw Lekker- land, wegens poging tot moord op den gymnastiekonderwüzer P. de Jong, dien zij ln een roeiboot op de Lek met,hamerslagen hebben willen duo den, leder"tot zes. jaar gevangenis straf. De vrouw van De Jong, de 24- Jarige D. H. werd wegens medeplich tigheid aan- de moordpoging even eens tot zes jaar veroordeeld. Tegen elk der verdachten was tien Jaar ge- eischt. Prins Bernhardt tó Parijs V; gedecoreerd Gisterochtend heeft, Prins Bom hard te Parga het Grootkruis van het 1-egiocn van Eer uit handen van den Prïuischeu minister van het leger, Michelct, ontvangen. Tovcns werd döj prins het Eransche oorlogskruis uit-; gereikt. Vervolgens reed do prins haar. de Qruii d 'Oreer, waar minister Bidauit hom een diner aanbood. Bcp van Klaveren keert huiswaarts Bep van JvJavc-'en, dio kort voor don oorlog naar Aroerika vertrok en sinds 3941 in Australië alB sportin- etructcur by do Nedcrlandscho lucht- strydkmchten dicudo, zal vermood©* lijk in da loop van deze. maand gede mobiliseerd worden. In November hoopt Van Klaveren met zijn vrouw naar Nederland te komen.. Naar wy vernomen is Van Klaveren van plau hier nog eonge malen in bokswedstrij den uit to komen. De situatie om de st. Laurenskerk is het onderwerp van een nieuwe studie, door de geprojecte-rde be bouwing rondom de kerk. velen niet heeft bevredigd. Verschillende ln bet basisplan op genomen stralen, zooals de Binnen weg. zijn thans recht getrokken. De Goudscbesingel zal niet langer een deel zijn van de noordelijke afbake ning van de stadskern, doch een krachtige, rechte weg worden tn het totaalbeeld van de stad. Een tweede gebouw van de Industrlestichlng zal aan den singel verrijzen. De westelijke rand van den Cool- slogel maakt nog het onderwerp uit van studie en proefnemingen. Go- dacht ls aan een lageren voorbouw van winkels met daarachter hoogere en duurdere panden, doch deze pro jectie voldoet niet geheel ten aanzien van het ontworpen plein vóór het raadhuis. Wanneer en waar zal met den bouw van de stadskern begonnen worden? De enorm gestegen bouw kosten. thans tenminste reeds 3,14 x zoo hoog als ln 1933, houden voorals nog een snellen wederopbouw tegen. Wel zal er een proef in het klein worden genomen om hieraan de kos ten en problemen van het geheel te kunnen toetsen, doch het heeft er veel van, dat ln de eerstvolgende jaren het initiatief tn handen blijft van individueele bouwers, die de hooge bouwkosten durven riskceren en kunnen dragen. Maar ln leder geval, aldus de heer Van Traa. zullen de Rotterdammers ln i9so bij wijze van spreken, strui kelen over de bouwerijen ln hun stad. Informateur" voor den rechter Gedurende den geheelen bezet tingstijd had de thaus 61-Jarlge W.. C. .Moeling, houder van een in formatiebureau, den N.S.B.-er C. Versfeit Inlichtingen verstrekt over de politieke gezindheid van vele vooraanstaande Rotterdam mers. Versfeit gaf de rapporten dan door aan den S.D., van welken dienst hij agent was.-De rapporten leverde Moeling af aan de loketten van het informatie-bureau ,„Uni- taa" waarvan Versfeit de chef was. Het personeel van „Unitas". had echter weldra in de gaten dat de inlichtingen, die Moeling. verstrek- te; voor Versfeit" privé, bestemd wa-" ren. Ook merkte men dat Versfelt ze doorgaf aan den S.D. Het perso neel ging er toe over de brieven van Moeling open te maken en sommige voor de betrokkenen gevaarlijke rapporten te vernietigen. ïn Januari 1943'had de Kriminal- Sckretar Simon, Moeling- opdracht gegeven kerkdiensten te bezoeken en rapport uit te brengen over het geen de voorgangers op den kansel .zeiden. Gisteren, op de zitting van het Bijzonder Gerechtshof alhier, waar verdachte Moeling terechtstond, verklaarden vier getuigen,, allen. In dienst van „Unitas", dat zij de in lichtingen van Moeling gelezen hadden en uit vrees voor kwade ge volgen sommige brieven ./hadden vernietigd. Verdachte beweerde niet geweten r te hebben dat Versfeit N.S.B.-er.was, hetgeen mr. Donker, de advocaat fiscaal, wel zeer vreemd vond voor een informateur vari.be-' roep. Iedereen wist n.l.dat Vers- felt.al jaren lang het N.SJ3.-speldje droeg. r-v Met het inlichtingen verstrekken over vooraanstaande Rotterdam mers meende verdachte geen kwaad te doen en de rapporten over de breeken zeide- hij gefantaseerd, te hebben. Ook dit trok mr. Donker in twijfeL „Er is één verzachtende omstandigheid" aldus de advocaat fiscaal in zijn requisitoir. „Als je altijd in andermans vuil zit te wroeten want dat is hét- voornaamste werk der „informa teurs" dan voel je niet meer dat het vuil is". Rekening houdend met den leef tijd van verdachte eischte mr. Don ker 5 jaar gevangenisstraf met af- - trek van het voorarrest en ,het ver= bod om ooit'meer een informatie bureau te exploiteeren. Het kruidenschip is er weer Het Canadeesche bruidenschtp „Lady Rodney" geeft weer acte d° presence in de Rotterdamsche ha ven. Het is gistermiddag weer ge arriveerd en wacht opnieuw op een 400-tal bruiden van Canadeesche soldaten, niet alleen uit Nederland maar ook uit andere West-Euro- peesche landen. Zaterdag zal het schip met zijn lieve lading ver trekken. Zr. üuidekoper, die Prinses Juliana tn 'verband met de te verwach ten bljjde gebeurtenis cal verplegen. Geen wapenstilstand De onderhandelingen tot net be reiken van een wapenstilstand in Indonesië zijn voorlooptfi mis lukt. Niettemin zullen do besprekin gen tusscüen de J •tierlandsche en oo Rcpubiikelnsehft «.UegaUe Inzake het tot stand brengen van een staatkun dig accoord spoedig beginnen. Men meent, dat een wapenstilstand wel wenscheUJk, maar niet beslist nood zakelijk is voor het openen van da politieko onderhandelingen. Dit moge waar zijn, maar een goed begin is het ln elk geval.niet. De gevechtshandelingen, die vrijwel onafgebroken voortgang vinden tus schen de Nederiandsche en de Kepu* blikelnsche. troepen ook al bestaat er dan officieel geen oorlogstoestand geven beide partijen onophoudelijk: aanleiding tot scherpe en bittere cri- tiek op eikaars gedragingen. De we- derzijdscho verwijten dreigen de ver- blttering aan beide kanten telkens grooter te maken en er wordt zeker geen rieer door verwekt, die geschikt is om het bereiken van een onder handelingsresultaat te bevorderen. Alles dient dan DOk gedaan te wor den om dit voorioopige échec onge daan te maken. Een onderzoek van de vier punten, die oorzaak waren van de mislukking der wapenstil standsbesprekingen, Is daarom op ziju plaats. Om te beginnen verlangde de Re- publikeinsche delegatie, dat dc wa penstilstand niet alleen voor Java en Sumatra, maar ook voor BalJ, Rornen en Zuid-Celebes zou gelden. In deze gebieden bestaat! echter geen front-, noch een demarcatielijn, diu beide partijen duldeljlk van elkander scheidt. Er wordt daar op meer of minder intensieve wijze een guerilla gevoerd, waarby de Republlkelnsehö parttsanen 'zich midden in het Ne deriandsche gebied bevinden. Hoe men daar ooit een wapenstilstand zou kunnen sluiten, waarbij de status quo gehandhaafd zou kunnen wor den, is olet duidelijk. Eéa van beide partijen zou deze gebieden volledig moeten ontruimen. Van Nederiand sche zijde zou men daar bezwaar legen maken op grond van het feit. dat men er een overheerschende mi litaire positie Inneemt De RepubUek van haar kant zal waarschijnlijk evenmin iets voor een dergelijke con cessie gevoelen, indien er althans geen conpensaties tegenover zouden staan. Het tweede punt, dat moeilijkheden opleverde, zijn do troepentransporten uit Nederland, die de Republiek ge staakt wenscht te zien. Nederland staat echter voor het probleem, dat de 20.000 man Britsche troepen In donesië ontruimen cn uiterlijk 30 No vember a.s. vertrokken zullen zyn. Indien de wegtrekkende Brltteo niet vervangen worden, zou men verschil lende belangrijke bevolkingscentra geheel ven bescherming moeten ont- blooten. In de gegeven omstandighe den zou dat - tot bloedige gevolgen kunnen lelden. Men denke slechts aan de tragische gebeurtenissen, die •zich ln December van het vorige Jo-»r to Batavia hebben voorgedaan. An derzijds kan men zich voorstellen, dat de Republiek weinig vertrouwen tn. een wapenstilstand kan. hebben,-In dien de tegenpartij hem mag gebtu- ken om baar positie belangrijk versterken. Het derde geschilpunt vindt ztjn crund ln de bezwaren, die de Repu bliek heeft tegen het gebruik van Japanners voor burgerlijke en mili taire doeleinden door de tegtnpar.ij. Men kap op Java dagelijks Japanse e krijgsgevangenen bezig zien met het laden en lossen van schepen, het transport van vliegtuigbagage. h--t reparecren van asfaltwegen e.d Hat is moeilijk te begrijpen waaróm ca ar bezwaar tegen gemaakt zou moeten worden. Dat Japanners door het N-- derlandscne of geallieerde opperbe vel vooi1 militaire doeleinden tegen de Republiek gebruikt zouden wor den. 13 tot nog toe rtoor gencr,..«l Spoor steeds ten stelligste ontken indien men deze beschuldiging van Republlkelnschc zijde nJettem n staande wil houden, dan maakt' tnc.i heel Nederland nieuwsgierig naxt i* bewijzen, waarmede zij gestaafd be hoort te worden De vierde twistvraag betreit o- blokkadc van Java door de Neder iandsche marine, waardoor ce schee-, vaart tusschen Java en Sumatra en het rfjksvervoer van Java naai Ma- uoera Inderdaad onmogelijk wordt gemaakt. Het Is niet goed in te' zien. waarom cr.cn onzerzijds geweigerd hpeft deze blokkade op te geven Juist op dit punt, waarmede o.e *>et stuiten van den hongersnood op Ma- doera gemoeid Is, had men zich van Nederiandsche tijde ongetwijfeld een verzoenend geb3ar kunneo veroori ven. Voortzetting van de blokkade, legt Nederland Immers een zware verantwoordelijkheid tegenover ce hongerende bevolking van Madoera op de schouders. Het militaire uitgangspunt, dat bij de wapenstiJstandsondcrhandehngen heeft voorgezeten, blijkt oorzaak van de mislukking te zpn geworden Men heeft nu het verstandige besluit ge nomen. do wapenstilstandsbesprekin gen aan de komende politieke onder handelingen te koppelen, waardonr de militaire zaken, die tennauwste met politieko strijdv-agen verbonden blijken te zijn. door oe polltic» bctian. detd en tot een goed einde gebracht dienen te wcuden. Laten wij hopen, dat de politici daar meer succes mee zullen hebben dsn de generaals PiETER ~T HOEN. Koningin eind October naar België Officieel' werd Maandagmorgen te. Brussel bekendgemaakt, dat koningin Wilhelm (na eind October een officieel bezoek aan Brussel .zat brengen. Dit bezoek, zoo zeido een officiec- le woordvoerder der regeertng, ia bedoeld als siting ran danit roor de hulp, die na de bevrijding door België aan one land Is geboden. Overval op wapendepot^ Naar wij vernemen zullen ruim twintig verdachte betrokkenen van den voornoemden aanslag op bet wapendepot van de gezagstroepen te' Hoek van Holland op 31 October voor de Rotterdamsche rechtbank terecht staan. De tenlaste legging luidt: „deelneming aan een veree niglng, die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven tegen per sonen cn goederen". Zooals wfj in dertijd reeds zelden. 2»u het motief van den aanslag zijn geweest do ontevredenheid over het massaal loslaten van politieke delinquenten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1