Regeering helpt consumenten DE SCHIEDAMMER „Parijs" aanvaardt Franself statuut voor Triest Byrnes neemt den twijfel over Amerika's politiek weg HED. EN ADM LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE:.TELEFOON 69300 REDACTIE: TELEFOON 66303 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK XI CENT PER KWARTAAL ft- LOSSE NUMMERS f 04» ADVERTENTIES EN -INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMS CUES INGEL ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 69300 POSTGIRO No. 398644 Bankiert AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 231 VRIJDAG 4 OCTOBER 194b Demilitairisatie der zone De ParUsche vredesconderentle heeft Donderdagmorgen de al- gemeene beginselen van het door de Westersche mogendhe den gesteunde statuut voor de vrije stad Triest aangenomen Het Slavische blok stemde als één man tegen. Vijf-en-twintig afzonderlUke_ stemmingen wa ren noodlg om te beslissen over bet Fransche voorstel dat door Rusland en de andere Slavische staten fel bestreden verd, zoo dat bijna lederen keer de stem ming West-voor, Oost-tegen luidde. Hetaannemen van het Fransche voorstel'zal tot gevolg hebben, dat de Veiligheidsraad toezicht zal uit-, oefenen op de internationale zóne ten Noorden van de Adriaclscne Zee. de zöne zal worden gedemilitai- riseerd en er zullen zich geen ge wapende troepen in de stad bevin den, behalve op aanwijzing en on der commando van den Veilig heidsraad. v-... De gouverneur, die benoemd zal. worden door den Veiligheidsraad, na overleg met Joegoslavië en Ita lië. zal ale vertegenwoordiger van den raad, „toezicht uitoefenen" op Tiet bestuur van Triest met de macht om wetten voor te stellen en het recht van veto uit te oefenen. HU zal verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de orde en het onderhouden van buitenlandsche betrekkingen De haven zal geen economische uitzonderingsovereenkomst he'ihtn met eenige nabuurstaat, en de vrije doorgang in en uit de haven zal worden verzekerd. Degenen, die op 10 Juli 1940 in het gebied woonachtig waren, zul- Nieuwe vliegtuigramp op Newfoundland Wederom is Newfoundland het tooneel va» een vliegtuigramp ge worden. Ditmaal is het een toestel, van de American Airlines, dat op: weg van New York naar Berlijn met een bemanning van koppen en 28 passagiers aan boord, kort: na den start bij Step'nemvllle Is """heer geStórtT-Volgens"", hetFransche nieuwsbureau A_F P zouden alle 36 inzittenden onr het leven'gekomen zijn Onder hen bevonden zich drie passagiers *- voor Amsterdam, doch het KL M.-bureau te Londen .weet niet, of dit Nederlanders zijn; men wijst er op. dat de persberichten uitsluitend van Amerikaansche in zittenden spreken; onder hen be vinden zich one kinderen. Kustwachten melder dai uit Ar- - gent.na iNewfoundland) een vlieg tuig en uit Gander een hellcoptere naar de Diaals van dc ramp zijn gevlogen. Nederlandsch slachtoffer Nadere berichten maken melding van 39 cooden Het aantal der pas sagiers bedroeg namelijk 31 Onder hen bevond zich de Nederlander John Snel. die sinds negen Jaar in California woonde en op weg -was naar Nederland, waar hij zijn te Hüversum wonende moeder hoopte te bezoeken. De lijken der siachtol- lej> zuilen waarschUnHIk niet kun nen worden geborgen- Na de ramp i? m:™* lik nrsend'vzenri !,t*r ben zine !n .het toestel in brand gevlo gen en bet vuur heeft bmnen en rondom de machine gedurende ver- srheidene uren gewoed. Auto door trein gegrepen Donderdagavond is op den over weg ..Kethel", een vroegere stop-: p.aats tusscben.-Schledam en Delft, een auto'die van den weg tusschen- de spoorrails was gezakt, door den trein die om 21.14 uur uit Rotter dam vertrok. gegrepen. De bestuur de: van de auto, J. Ecrgmans uit Schiedam., -tond naast zijn wagen en poogde nog de aankomende trein tot stoppen te brengen, hetgeen evenwei mislukte,,Bergmans Is bij deze poging, echter -zoo dicht bij zUn auto blOvèo staan, dat k.U. toen de- trelD op i de auto tnreed. door een der stukken die van de auto atvicgen werd gegrepen en n de sloot ge slingerd Vermoedelijk door ver- dr.nkthg, ts 'hij- om het leven ge- komen. Het slachtoffer was gehuwd' en vader van een kind. Hef bezoek van de Koningin 'aan België Koningin Wllheiitima. die een be zoek aan België zal brengen, dat »*en particulier karakter zal dragen knmt op 24 Otober-Jn de namiddag lr> Brussel aan De Bel eisen e Ko»i->v!ijk® acarfpmie vpn kunsten, letteen en .weten schappen. ^eal te Harer eere een rr -nfó houden De -Koningin zai op126 October, op haar terugreis naar,-Nederland.' een bezoek aan Anwornen-brenven WEERBERICHT len het burgerrecht van de stad verkrijgen. Zoolang er noc geen Assemblée is gekozen, zal de voorloopige re geering worden samengesteld door den Veiligheidsraad, die ook den datum zal vaststellen, waarop de militaire troepen zich zullen moe ten terugtrekken. De plannen van de vrijgesprokenen Hess wordt in een gesticht opgenomen De drie vrijgesprokenen uit het Neurenberger proces zijn per Brlt- schc auto naar Hamburg gebracht en d8ar zouden zij aan hun lot worden overgelaten. Schacht was van plan naar Sleeswijk-Holstein te vertrekkend Fritoche hoopte, dat zijn vrouw hem In Hamburg - zou op vangen en een onderdak voor hem zou vinden Wat Von Papen van plan was. kwam niemand te weten. Wel had hU verteld, dat hU hoopte in het dorpje Stockhausen in een zaamheid en Inkeer -zijn leven te kunnen siyten. Maar er was nie mand. die het geloofde Omtrent Hess - wordt hedenochtend gemeld, dat hy in den. loop van October in een krankzinnigengesticht zal wor den. opgenomen. De verdediging van Stepinalsj begint Na het verboor van den kerk- prelaat StepmatsJ, dat Donderdag te Zagreb zou eindigen, komt de verdediger aan het woord; ook den aartsbisschop zal .gelegenheid wor den gegeven, zijn laatste pleidooi te houden. Joseph P. Hurley, de pauselijke nuntius, die bij het proces aanwe-, zig is, zou nadat hot v?rhooi ge ëindigd was. met den beschuldig den aartsbisschop een onderhoud mogen hebben. De aanklager verklaarde nog, dat ve'.e priesters in den aonos passief met de Oestasji's hadden ge collaboreerd; sommigen werkten zelfs actief mee, doch niet op mis dadige wfjze; hen zuilen wijmet beramen. Wij zijn er eenter zeker r»an, dat ook Amerika er Grcoü Brittannlë him priesters zouden; straffen, indien dezen, mzti.de 'Dultscners en de Italianen, hadden samengewerkt". Vijf gedetineerden doodelijk verongelukt; Woensdagmiddag omstreeks zeven- uur stortte te EygeIshoven.ra.de. mijn Laura een pijler over een leng te: von ongeveer .25 m. in, ten ge volge van het wegschuiven van het dakgesteente. Zes gedetineerde ar-, beiders werder. onder vallend ge steente bedolven Een van nen kon spoedig bevrijd worden. HIJ nad een hoofdwond en een opeDbeen fractuur. Van de vijf andere ver miste arbeiders werden ér - eentge uren later twee dood geborgen. Het staat ..vrijwel ...vast,datde ovenge dne eveneens doodelijk zijn verongelukt. Met deD mees ten spoed werden de bergingswerkzaamheden voortge zet; De gedetineerden zijn afkomstig uit het kamp valkenburg. Minister Licftinck naar Nederland terug De minister van financiën, prof. P. Lieftinck. heeft hedennacht om. 24 uur met de Pan-American clip per „Donald Mcbay" de Vereenlgde Staten verlaten op weg naar Brussel. li" y Maandag zijn de aanvraagformulieren voor consumentencrediefverkrijgbaar Alleen bestemd voor behoeffigen - Het lang verbelde consu-nentencrc-. diet ls er. In denoorlog hebben w|J allen onze Inkoopen van Kleedin^.% schoeisel, linnengoed, keukengerel,- «erylesgoed «n fietsbanden moeten uitstellen en' nu er Uujgramerhand, weer het een en ander te krügen •Is'/- kunnen velen hel niet betalen._ZU zntlen doormiddel van het <-on>u-. cnenlencredlèt worden gehoipen; wij,- mogen echter niet ••«rgetea dot e*n. crediet' moet word m temgbrtaald. Wie komen voor het erudiet in aan merking? Zij die bepaalde goederen noodlg hebben cn wier inkomen be neden bepaalde grenzen blijft. .Het. volgende staatje verklaart dit nader* Maximum .ge-;/ zamenlljk lnko- men van alle ge zinsleden: 1 f 21—f- 28 2 t 35—f 40 3 - f 42—r 47 4 t 49—f 54 5 t 56f 61 a f 63^-f sa -f.' fw 10—f 07$v a i rr—82 .9 't 83—f. 89 10 f 89— f 94 11 f 95100 12. t 101— t 106 Het maximum Isnlet .even groot; het. verschilt naar gelang van de grootte der gemeenten Bovendien zijn «le bedragen bedoeld als netto-' tooninkemsten der gezinnen. Credietaanvragen Het hoofd van het gezin vraagt het crediet aan. De BanvraagiormuUeren zijn reeds Maandag op de postkanto ren voor 5 cent verkrijgbaar Vanaf 14 October tot uiterlijk 9 November moeten de aanvraagformulieren bij den Dtstrictsraad worden ingeleverd. Het crediet bedraagt ten hoogste; voor een alleenstaand 'persoon t i00.—- voor een gezin van 2 personen f 300,— voor een cezin van 3 persor.en f 400,— voor een gezin van 4 peisonen l 500.— voor groDtere gezinnen steeds f 125.— per persoon meer. Men vrage echter niet meer aan dan noodlg Is Na be- oordccllng van de aanvrage door den Olsirictsraad voor hei Consuroenten- crediet wordt het voorschot verstrekt, dmv een boekje met waardebon nen. Voor elke f 100.— gegeven cre diet worden 2» waardebonnen uitge reikt, waarvan. er 19 geldig worden verklaard en één bestemd ls voor vergoeding v'an administratiekosten en rente In een voor de Amerikaansche Club in Parijs uitgesproken rede neeft Byrnes de Amerikaansche. minister van buitenlandsche zaken cezegd, dac hij het metStalin sens was,- dat er geen onmiddellijk oor logsgevaar bestond. HJJ waar schuwde echter, dat de Sovjcti.o- .itlek een potentieel gevaar Inhield Zijn rede bevestigde dan ook een krachtige Amerikaansche houding ten opzichte van Rusland. Byrnes herinnerde er aan, dat de Europeesche landen tweemaal in één generatie Id onzeke. ictd hebben verkeerd over de Ameri- tVisseiende bewol king met' enkele ver-1 '„gpreide hulen. Ma tlge WestelUke.. wlnO. let® koeter. 6 October: Zon "ire 41 uur; onder 18.12 uur. taan onder uur; op ie.38 uur. DAG DER DIEREN Ffludao<7 vraagt het dier onze aandacht; het w do sterfdag van den ■■goeden Sint Franciscus vonAssuri, aie tot de dieren predikte en hun be schermheilige geworden is. Menschcn en dieren, ze hebben el- kaur noodig. Velen «reten dif en mis- seinenjuist omdat wij aan den lijve ondertonden hebben, wat het belCo- ketit aan de willekeur tan hardvoch- tige -meesters 'overgeleverd te zijn, groeide de Terceniging tot Besciter-' ming ton Dieren de. laatste 'jaren eoo sterk. i Anderen glimlachen wat cynisch en zeggen dat men beter een Afcn- schendag zou kunnen houden, dat is veel - meer noodig l Hun kan men antwoorden, dat de mcnscJt door een goed begrip van .,vU*n- verhouding tot het dier, door Sr van te houdenhet te beschermenen tc helpen,: ook aan de verbetering van mensch en maatschappij mee werkt;. een echte dierenvriend it meestal ook-, een menschenvriend. Ze* kan Dierendag 1946een boodschap hebben,- d\e .meèr dan dierenliefde alléénóók inhoudt'den' goeden wil der menschen. - kaansche politiek. D:t mocht vol gens liem niet weer gebeuren. De rede had kennelijk een drie-"' ledig doel. In de eerste plaats wil de zf) allen twijfel' ln verband met het Incident-Wallace wegnemen. In de tweede plaats was.zij er op gericht om de achterdocht der Pranschen.gewekt -loot de rede te Stuttgart, waarin Byrnes vriende lijks woorden tot de Dultsehers richtte, op te heffen en ln de derde plaats, moest zij dienen als een antwoord op Stalin's persgesprek, Byrnes hoopte dat Stalin's verkla ring een einde zou maken aan de beschuldiging, dat de V.S. de atoombom zouden gebruiken ais dr 'gement- tegen Rusland,'. Byrnes herhaalde ln zijn rede zijn aanbod aan Rusland van een veertigjarig garantie-verdrag ten'- aanzien van de Dultsche. ontwape ning en .stelde de Franschen ge rust, dat zoo'n 'verdrag de.militaire bedreiging van het Roergebied zou uitschakelen. Hij ontkende,dat de V.S. een over-get ntrallseerd Duitschland zouden nastreven, Hugenberg gearresteerd Alfred Hugenberg Is. op last van het Britscbe Militaire bestuur ge arresteerd op zijn landgoed Roh- b rak en ln WestfaleiL Hij was vroe ger de leider der Dultsche natlona- len en minister ln Hitiers eerste ka binet Hij gold als een vertegenwoor- diger van de Jonkers en de groot- lndustrieelen... Eduard Van, Beinum naar Palestina Eduard van Beinum heell voor de eersle helft van. Maart een uilaoodl- Blng aanvaard tot het dlrlgeeren van een cerle concerten van 'hel- door Bronlslaw Hu her man gestlchle orkest te Tel Aviv. De afbetaling van het crediet be- draagt f t.— per week van elke ge- t leende f 100.—. Om een lagere afbe-- taling kan worden verzocht; de dis- .'trlctsfaad beslist daarover, waarna de credletaanvrager nog kan beoor- dcelen of hij het crediet al of u'.et wU aangaan'. Verbetert de financleele po- jsJtie van den betrokkene, dan zal bh ,meer moeten, betoleru De terugbeta- ,llng van het credtet yeschleclt door middel van een spaarkaart en voor hen die In loondienst zijn wordt het crediet terugbetaald door Inhouding van het loon door den werkgever. De afbetaUngsperioda duurt maximaal twee jaar: Indien zich moeilijkheden met de afbetaling voordoen kan men zich tot den Dlstrlctsraad wenden fter vermindering of opschorting van de afbetaling. Vau de zyde van het Ministerie van ..Financiën werd ons nog medegedeeld, dat het consuraentencredtet geen ar menzorg ls. Het Nedertandsche votk „Ml door de' tlldeiyke moeilUkhedea worden hcengeholpen binnen het ka- i der van de geldende dlstributlevoor- schriften. „Professor" Pootjes C- -7- >- gearresteerd - - Grootc opschudding verwekte Donderdagmorgen te Hilversum de arrestatie van den zich professor noemenden heer Pootjes bekend om zijn actie tegen de uitzending van troepen naar Indonesië. Twintig re-; chercheurs, onder wie enkele uit. Den Haag., deden een inval m zijn", ^huis in de Langestraat. waar zich ook de winkel der „Vredestichters" bevindt. Er werd een grondige huis zoeking verricht en Pootjes werd ge arresteerd De pamfletten en ge- schriften werden van de-winkelruit verwijderd. Hieronder bevonden zich z.g. adliaes'pbehilglngen van ver schillende autoriteiten en dankbetm- gmgCD voor de toezending van de door Pootjes geschreven orochure „Honderd Jaren grondwet 1838 1938." O.a hing er ook een z.g. brief van den hoofdredacteur van d» „Pen Gun" kapitein Van Maas dijk, waarin deze aan Pootjes schreef: ..Ik geef u volkomen gelUk, maar men moet soms' met de wol- ven ln het boscb meehuilen. Zoo denk ik er tenminste over." Cavaleanti komt naar Nederland Dc- bekende filmregisseur Alberio Cava lean tl. die ln Engeland zoojulsl de film ..Nicholas Nlckleby" heeft vohoold. komt een aantal lezingen Itj ons land houden onder ausolcltln van het Ned Hist Filmarchief. Dt. eer ste Itzine vindt plaats op 16 October in het Krlterion Theater te Amster dam C.ivalcantl zal hier zijn...Film end reality", die hij samenstelde uit de arch.even van hel ..British Film Institute". Inleiden. Porfier posl-kanloor blijft in arrest w Rotterdam, vrijdag De portier 8.M. van het hoofdpostkantoor alhier, beeft een, bezwaarschrift ingediend tegen de verlenging van zijn gevangenhouding bij het Gerechtshof in Den Haag.; wat door deze instantie is verwor pen.- De Rechtbank te Rotterdam heeft op 3 October-zijn gevangenhouding opnieuw met 30 dagen verlengd, te gen welke beslissing M. bU het Ge rechtshof tn Den Haag ln hooger beroep kan gaan. Meer gedistilleerd Zooals reeds ls medegedeeld, wor den met Ingang van 1 November dc toewUzlngea ln Nederlandsche ge distilleerde dranken voor hotels, café's, restaurants en slijterijen ver hoogd van 50 op 75 V. van het vooroorlogsche gebruik.- De slUters zuilen echter aan de bij hen- thans reeds ingeschreven klanten geen grootere hoeveelheden gedistilleerd kunnen verstrekken, aangezien zij de hoeveelheid, die zij meer zullen ontvangen door de 25 verhooging, zullen moeten gebruiken voor het inschakelen van nieuwe klanten. - - Kaas wordt duurder Evenals ln vórige Jaren zuilen ook dit jaar de kaaspryzen worden verhoogd Lvm. de kosten, aan den opslag van kaas verbonden. De prijsverhooglng* gaat in op 6 Oct. en- bedraagt 25cent per kg. voor alle soorten na tuur kaas. De prijs van smeer- en korstlooze kaas on dergaat geen verandering. DE DïtlE rilLlGESl'ROKEVE .Vi VAX XECKEXBEEG (links Fritzschc, rechts von 2'apen cn Schacht) ontvingen onmiddellijk tux de uitspraak run den commandant der bewaking*troepen Andrus, hun o it t slug papieren Nederland en de Olympische Spelen 1948 Tn een bestuursvergadering van het Nederlandsch Olympisch comi té zijn belangrijke besluiten geno- men.inzake de uitzending van Ne derlandsche ploegen naar de Olym pische winterspelen te St. Moritz en naar de Olympische zomerspelen te Londen ln 1948. Op korten termijn zullen door het N.O.C. gelden ter beschikking wor den gesteld voor de training van de verschillende daarvoor in aanmer king komende Neder lansche sportbonden. De president van het Nederlandsche Olympisch comité, lt. kol. C. F. Pahud de Mortanges, zal als algemeen leider en het be stuurslid van het N.Q.C., de heer K. J. J. Lotsy zal als chef de mis sion der uit te zenden Nederland sche ploegen optreden .zoowel voor de winter- als voor de zomerspelen. Het bestuur van het N.O.C. heeft verder besloten weer een Olympl- schen dag te organiseeren, waarvan de datum voorlooplg ls vastgesteld op Zondag 22 Juni 1947. De Olym pische dag vindt, der traditie ge trouw, ln het Olympisch stadion te Amsterdam plaats. Kef weretdschaaktournooi De Wereldschaakbond heeft inder tijd Nederland aangewezen ala het land, waar het werelcschaaktoumuoi IU47 zou worden gehouden. Duami Vernietiging Duitsche oorlogsindustrie Door de bevelhebbers van elke bezettingszone in Duitschland zal een lijst van oorlogsindustrieën moeten worden opgesteld voor den geallieerden bestuursraad te Berlijn, zoodat de vernietiging volgens een door de coördinatie-commissie vast te stellen universeel plan zal kun nen geschieden. Volgens Reuter zal deze taak van „wetenschappelijke vernietiging" eenlge jaren vergen. Vijfduizend bossen bananen voor Nederland Maandagmiddag ls te Rotterdam aangekomen het Amerikaansche turbmesch'.p .,CcmaJagua"; komen de van Honduras, met een lading bananen aan boord. Hiervan wor den 40.000 bossen te Rotterdam ge- lost,.de. rest is voor Noorwegen be stemd. Van deze 40.000 bosr- blU- ven er 5000 ln ons land. de overige 35.000worden doorgevoerd naar België en~Zwitserland. -v- De., bananen, -diein /Nederland blijven, zullen dienen ter aflevering op de.reeds-aangewezen bon.'In tal» van plaatsen konden hieropna melijk nog geen bananen worden verstrekt. De „Comajagua" ls eeD nieuw schip, speciaal voor het transport van bananen gebouwd. Het schip heeft ligplaats genomen voor de terreinen van W. H. Mliller Co' N.V. aan de Jobsliaven. Hilversums raad wenscht salarisverhooging Hoewel overtuigd zijnde, dat zijn besiuit bij hoogere instanties ver moedelijk geen genade zal vinden, heeft de gemeen'^raad van Hilver sum besloten aan B. en w. op te dragen een voorstel voor te bereiden, waardoor het gemeentepersoneei. dat een lagere bezoldiging geniet gedacht wordt aan een grens van 2000.— 's ]aars een toeslag krijgt tot minstens deze grens is bereikt, zulks met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1946. Het be treft hier omstreeks 300 ambtenaren en werklieden. De raad nam dit be sluit, -wetende, dat Hilversum als noodlUdende gemeente hierin thans weinig te zeggen heeft, doch men wenschte uitdrukkelUk vast te leg gen, dat dc toestand onhoudbaar is en dringend verbetering behoeft, terwijl de regeenngsmaatregelen in deze zoo lang op zich laten wachten. Het bezoek van lady Baden Powell aan Rotterdam Het gemeentebestuur van Rotter dam heeft bepaald dat de padvin ders en padvtadsters, die deel zul len nemeu aan de ontvangst van lady Baden Powell op Maandagmor gen 7 October vrij van school zullen hebben. Nieuws in het kort De schrijver A. den Doolaard ral naar Amerika vertrekken, waar hij binnen drie maanden 120 lerin gen zal 'houden over den wederop bouw ln Nederlar.d. .Er worden stappen gedaan om het reizen noor Engeland te vereen voudigen Met ingang van 1947 rullen visa ruimschoots worden .toegestaan. Sinds het begin van de bezet, tins zijn ln de Britsche zone'van' Duitschland £5 Dultsche poliUeagen- ten vermoord. Uit Zwcedsche regeerlngskrln-, gen wordt vernomen, dat Sowjet- Rusland Zweden heeft verzocht,' op nieuw een aantal vluchtelingen uit de -OostzeégcbiecJcn, die thans tn Zweden wonen, ujt te leveren. Zweden beeft niet geantwoord. Volgens bet "ministerie vanbuiten landsche zaken zijn .ic meeste van de betrokken- vluchtelingen Dult sehers. van wie velen - oud. ziek 'en zwak zijn en tn ziekenhuizen of an dere Inrichtingen verbiyi houden. Franco heeft te Valencia ver klaard: „Totdat het oogenbllk aan breekt waarop' Iedere Spaanr>che boer, hoewel arm, zijn-drie hemden en zijit arte stel ondergoed neeft, een zijn taiel-kan gaan zitten om te e*. en dat opvoeding en welvaart binnen het bereik ook van zijn Jong ste kind ligt. zullen wij ons werk nee niet voltooid hebban". De Brazlllaansche minister van landbouw. Malta Cardoso, heeft ver klaard. dat, als het tekort -aan scheepsrulmtc eenmaal minder nij pend wordt.'de staat Sao Paolo een. mUlloen immigranten kan" opnemen en dat tn de overige gedeelten von Brazilië voor nog een mlllloen plaats ls ia er no? al tnvBtcrieus gegoocheld plaats, aio voor dit tourn s co aangewezen. Naar wy i nemen 13 dit perspectief totaal ver anderd, doordat Buslaud geen lid van den Wereldschaakbond zich te gen do nhmncn verzet. De Ru9sen willen althans een gedeelte van het toumooi in hun land doen houden. Nederland kan formeel blyvcn vast houden urm de. toezegging met ds kans, dat de Russen weg blij von. Zoo goed als zeiter loont het uit op een tournooi deels in Nederland, deols m Itnsland. In den loop von de maand valt de beslissing. Finsche trainer voor onze athleten De Finsche trainer Valste, die ln athlettekkrlngen als een der beste coaches van de wereld wordt be schouwd, zal dezer dagen op uit- noodlglng van de KNAU in de ver schillende Nederlandsche trainings centra een onderzoek instellen naar de mogelijkheden van de Nederland sche athlettek in verband met de a.s. Olympische Spelen te Londen. Het ligt ln de bedoeling van dc KNAU den Fin voor een periode van zes jaar als trainer te enga- geeren. 'Jeugd van Rusland demonstreert „Sportparade!" We denken aan de film van Leni Riefenstahl onzaliger nagedach teals „Olympiade" en we den ken aan de ontelbare Amerlkaan- "sche documentaire fjlms op sport gebied, doch waaraan'de spanning vooral werd gegeven door het wed strijdelement. Met dit soort sport films heeft Sport parade" niets ge meen, sterker, zU heeft met geen enkele film op dit gebied Iets ge meen. Hier ls een, op zichzelf staande, prestatie geleverd J'-or sportieve Jongemenschen en die prestatie ls op fenomenale, wijze en met de modernste middelen ge filmd. Op 12 Augustus 1945, kort na het einde van den oorlog, riep de U.S.S.R. de -tportmenschen ujt alle deeleh van het reusachtige rijk bij een. Ze kwamen uit de Oekraïne, uit de Kaukasus. Armenië, Oerbe- kistan, Turkestan, Centraal Azië, zelfs uit Letland met d-'^gatles en al die delegaties hielden op het Roode Plein van Moskou eer op-. marsch, gevolgd door groepennres tates. Het opvallendst daarbU op spor tlef gebied waren de zuiver ge- meenscbappelUk uitgevoerde oefe ningen, rhythmische gymnastiek, vrije oefeningen, volksdansen doch nergèns indivldueeL Mogelijk »1 de volledige füm, welker vertooning 2>/. uur ln beslag neemt (deze i duurt slechts 40 minuten) ook per soonlijke prestaties in beeld -en-, gen, doch thans (in Ciruac) £rljgt men vrUwel uitsluitend massaoefe- - ningen: te zien. Deze'zyn bUzonder ongineel en perfect van 'uitvoering:. De kleur'geeft aan deze ..Sport parade" een groote bekoring. Af wisselend is de lens gericht op de. zelfbewust- voortstappende, jonge mannen ën vrouwen ln close up en op afstand, op dc waaierende vlag gen, de groepen die met pagaaien, met ballen, staven, touwen doch ook met gewereni vrije en orue- oefentngen uitvoeren en voorts op de offtcleele personen op de tri bunes,'Stalin en" zijn medewerkers, doch ook Eisenhouwer en andere beroemde mannen uit den oorlog. Niemand, en zeker geen sport-, liefhebber, zal zUn gang naar Cl- 'neac betreuren als 1 de „Sport parade" heeft gezien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1