m //j 'Wi t ('Ij abonnementsprijs per week m. cent DE SCHIEDAMMER BROOD, MELK EN BOTER WORD Nogmaals de zaak Boelstra Plëcfitige inwijding doodencel in ^Oranje-hotel'' Een nieuw proces Von Papen? Distributienieuws ;i| -'Sm ■Öi V:- ||yr 41 iill 3®/ Mi !''/'-:/ü I /®f: 0$, - RED." EN ADMV LANCE HAVEN 141 SCHIEDAM- ADMINISTRATIE; TELEFOON 69300 "REÜACTiE; TELEFOON 86505 PER KWARTAAL f 4<— LOSSE NUMMERS 10.0£ ZESDE JAARGANG NO. 232 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: sCH,EnAM<*rryTHLsmr:F:r. 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS, ,25450 EN SUM POSTGIRO NO. 398644. Bankier:AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM -1 ZATERDAG 5 OCTOBER 1946 Regeering kondigt dan V' V. - •'.- Voorshands geen verhoöging der. huren IN een regeenn'gsverklaring aan de Sjtaten-Generaal, welke gisteravond door, minister-president dr. Beel in een radio-?' toespraak aan het Nederlandsche volk nader" is toegelicht, worden de hoofdpunten van Het beleid ten. aanzienvari de loonen en prijzen uiteengezet. Deze'gelegenheid is boven-- dien-aangegrepen tot het aankondigen., van enkele nieuwe maatregelen.' - Toelaatbaar loonpeil overschreden Na* gewezen te hebben op de: ernstige .scbaarscbte aan verbruiks- goederen en- productiemiddelen,In. /welk verband .wordt aangedrongen op vorgrootlng van de* nationaie -productie en -welvaart' door een vcrbooging-van _de persoonlijke ar beidsprestatie en: het-'herstel van- ons' productieapparaat. - .wordt -in dezé verklaring-.uiteengezet, datr'de regeering er., tot'nu' toe .lh geslaagd: ls de kosten van het. levensonder- houd benéden die. In het'buiten land met uitzondering van En- geland,-—'; te houden.-: - 1 De rcgècringsv erklarlng: gaat dan verder: ;j Vooropstellend het overheerschen- de belang van onzen export, afs.voorv naams te middel om onzen noodzake lijke' invoeren mogelijk te maken. ls: het buiten twijfel, dat het'toelaat-' hare loonpeil in ons land -niét Tos kan .worden gezien vanhet .-loon peil In het buitenland. liet uit dit oogpunt te aanvaarden loonniveau- is voor dit moment reeds - bereikt, zelfs overschreden. Plannen ..zijn ontworpen om "de productie In versterkte mate te richten op de vervaardiging van de meest noodzakelijke goederen in een beperkt aantal typen. Dit zal prüsveriagcnd werken en behoeft niet te gaan ten koste van de kwa liteit. Voorts Is de regeering doende een verdere veriaging van de handels marges In verschillende bedrijfs takken tot stand té brengen, waar- over momenteel reeds, met betrok kenen besprekingen worden -ge voerd. De. regeering heeft daarnaast plannen in voorbereiding om, -waar •mogelijk,hefc^:staiTer~-s?steem.-vaa- grondstoftoéwijzlhg" aan Industrie" en handel te wijzigen. De bedoe ling is In de toekomst grondstof fen toe te wijzen in overeenstem ming, met de vraag, die bij het pu bliek naar het product van een bepaald bedrijf bestaat in verband met de goede kwaliteit of den lagen prijs,;:'. Terwijl dus alle kracht zal wor den' gericht op de verlaging der prijzen,, waar: zulks eenigsztns mo gelijk ls. dient aan den anceren kant te worden bedacht, dat het ter verlichting van de zwaar be proefde staatsfinanciën noodig is de subsidies op de prijzen van le vensmiddelen, welke het. rijk thans vele honderden millioenen per Jaar kosten, te verminderen. De regeering beseft de onmoge lijkheid op. korten termijn alle sub sidies op te heffen, aangezien dit de kosten van levensonderhoud thans te zeer zou verhoogen. Öp den duur zal - niettemin- moeten worden overgegaan tot aanpassing van de verkoopprijzen aan de kost prijzen, hetgeen zal worden verge makkelijkt door een waarschijnlijke prijsdaling op de wereldmarkt - en door-het-opvoeren var de binnen- landsche productie. Enkele - stappen zullen noodzake lijkerwijze reeds thans moeten wor den gedaan. a. De subsidié van het brood graan zal worden verlaagd met een bedrag,; neerkomend op 1 een4 per broud, waardoor de broodprijs met «en hoogste 1 cent per brood mag stijgen. De minimum prijs voor brood'ral verdwijnen, zoodot, bak kers, wier bedryf dit mogelijk maakt, hun brood tegen een lagereu prijs mogen verkoopen. b. De maximum melkprijs wordt T or den 'consument met 1 cent per liter verhoogd. c. Dé maximumprijs voor boter wordt verhoogd, met 3D cent per pond, daarentegen blijft die huidige, margarineprjjs gehandhaafd en zal men - z(Jn bonnen voortaan aan margarine kunnen besteden. Geen verhooging van huren en loonnormen. De verklaring v.rvolgt met de mededeeling, dat de regeering voorshands niet bereid ls verhoo- glng der buren toe te staan. ZU is voorts van oordeel, dat een verdere verhooging der loonnormen in dit stadium niet toelaatbaar is. Ter voorkoming van ieder mlsver- WEERBERICHT tot Zondagavond. Weinig verandering. Matige, .aan de kust tlldpiyk krachtige! wind lusschenWes* en Noord-West, zwaar' bewolkt met HJdelU-, ke opklaring, enkele' regenbuien.'.Weinig-, verandering ln tem- V peiatuur. 8 October: ?*on op 6S0 uor; onder. 18.30 unr. Maan onder 0-43 uur; op 17.06 uur. October: Zon op 6.51 uur: onder 18.68 uur. Maan onder L5« uur; op 13.28 nnr, 6 Oct Waterstanden notterdam ie Pi 0.26, 2e tU 12.54.; - 7 Oct. Waterstanden Rotterdam Ie ty 1-46, 2® W 14.W. stand wordt er op gewezen, dat de ze stabilisatie geenszins beoogt den arbeiders de mogelijkheid te ent-, nemen - door - grooter prestatie het-" weekinkomen. te- doen stijgen. Dé' regeering overweegt in dit verband/ om. «een. ruimere toepassing van' het ;systeem der/prestatiebelonin gen mogelijk .té maken Momenteel vindt, hierover overleg met het' be drijfsleven plaats.-' r De regeering geeft zich echter, rekenschap vande moeilijke posi-" tie van gezinnen met kinderen be neden r den. verdienenden .leeftijd. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de regeering een wetsvoorstel Ingediend tot het uitbreiden van den kindertoeslag tot het eerste en tweede, kind. - - Maatregelenzijn gétroffen ten einde da bevolking en het bedrijfs leven in sterkere mate te-betrek- kéa.bU - de controle op het naleven: der-, prtjsvoorschrlften en bij-het •bepalen van de-algemeene lijn der- (prijspolitiek.- Ten dienste van de-, pdjscontrölé .wordenin overleg mét de*-arbeiders-, de midden stands- en- de consumentenorgani saties in een gröot aantal plaatsen nlet-ambtelijke commissies opge richt.-Deze' commissies zullen van overheidswege - worden voorgelicht .en- gedocumenteerd. Tevens zal een centrale commis sie van advies, worden ingesteld, welke van advies 2 al dienen over belangrijke -algemeene vraagstuk ken van prijspolitiek." In' de2e com missie zullen de verschillende groepen van Tiet maatscha; peüjk leven zijn. vertegenwoordigd. De regeering geeft er zich reken schap van datdc geprikkelde stem ming, welke bij velen bestaat als, gevoTg van de moeilijkheden, waar mede zij en hun gezinnen worste len, - versterkt wordt, doordat zij waarnemen -hoe 'te middenvan •'schaarschte^eni'nDod.^anclerenCiiOg/ bult'enspbrlg'é" wtüstéh' -m&ken en*-in weeldeieverif.' De strüdi. begen -mis—.y bruikenzal met medewerking, van de -reeds genoemde commissies met nieuwe" kracht "worden "ter'Ksmd ge- nomen. De- toelaatbaarheid der prijzen zalscherper worden getoest.' op de naleving van de gestelde' maxima zal nauwlettend worden toegezien Verschillende i wettelljkè regelingen, .met betrekking tot de. berechting van overtredingen op dit gebied zijn ta voorbereiding. (sainënvattend wil de regéerln^ 'er nog eens met den mees ten af druk op wijzen, dat-het herstel der productiviteit van den arbeid als' het belangrijkste probleem moet .worden beschouwd. Herstel van ons geschonden productie-apparaat en "een uiterstekrachtsinspanning van iederzijn hiertoe de onmisbare f voorwaarden. Alleen hierdoor/kR^i voor: voldoende voeding, kleeding en huisvesting .worden gezorgd en kan stijging van het reëelelnko- ;men mogelijk worden. De regeering roept dan ook een leder op het zijne hiertoe bij te dragen tot teil - van hek geheele Nederlandsche volk. Zij,, die tijdens dc. bezetting' èe.'deur. van cel C01 in het „Oranje Tlotei"' achter 'zich' hoorden dicht vaVen,' tmigten niethoeveel of hoe weinige) uren hen nog scheidden van'IdenJ? dood.Maar vol vertrouwen uuu- vaarddën sj hun lot. Links, b'ovéi'r'de Jerib, grifte een liunncr het „Ome Vader" in de muur. De cel zal niet meer worden gebruikt. Vandaag is zij plechtig ingewijd ais .herinneringscel, waar dag' en nacht een licht zal branden. Zelfde eisch 5 jaar Weer drie vlieg ongelukken Éen marlne-vliegfulg- van het: Amerikaansche leger is gisteravond ten Zuiden van Kopenhagen neerge stort. De bemanning, bestaande uit drie -personen, werd gewond. Een kapitein werd gedood en acht andere officieren en onderofficieren werden gewond toen een Spaansch militair vliegtuig kort. na den start van een Madrileenscb vliegveld neerstortte. Te Luik en omsevlng' wordt reeds sinds Donderdagavond gezocht naar een vliegend fort dat ln de Hooge Ardennen zou zijn neergestort. Men heeft nog niets van het vliegtuig bunnen vinden.- Arrestaties in Spanje De Spaansche politie heeft de arrestatie van 85 personen be kendgemaakt die haar zij beweert communistische.' leiders van dén guerillastrijd zUn. 'Een belangrijke organisatie zou opgerold zijn, Volgens-de politie:bevinden zlph onder de bij deze arrestatie 'gevonden documenten plannen voor bankroof en sabota gedaden, Verder ls beslag gelegd" op een groote hoeveelheid clandes tiene communistische propaganda en- een geheime drukkerij. -Volgens de verklaring van de pollt'.e'is"José Clalzola, die de leider.der gueril- lastrijders schijnt te zijn. ongele den uit Argentinië aangekomen. Geen rijwiel belasting Naar aanleiding van berichten als zou-de regeerlng voornemens zijn de rUwielbelajJting te herstellen verne men 'wij, dat deze -geruchten op gis singen .berustenen dat ten dep arte- mente van financiën omtrent zulke voornemens niets bekend Ut, Boelstra, de politlepre3ident uit. de bezettingsjaren, zag er veel min-: der goed uit dan een half Jaar ge leden, toen bij voor de eerste maal ln de beklaagdenbank zat' voor het Bijzonder Gerechtshof alhier; Zooals- men' zich 2alherinneren/ e:schte de' advocaat-fiscaal, mr/ J. - C. Donker, destijds t; (8 April) .5 Jaatyi .ge.yangenlsstTaLitegen^ den.vman,.;die - 'er'-o.tmrivaiiLbescüuldlgd "was doeltreffende maatregeleD te heb ben genomen om te verhinderen datr dp leden- van groep 10 hun verrader lijk werk tegen de Rottercamsche bevolking konden doen. staande met den tijd ln voorloopige hechtenis doorgebracht. De leden van groep 10 J. G. Pol en J. van Kassen,.die een arrestant Jn de Mathenesserlaan hadden dood- 1 geschoten,- werden veroordeeld tot /resp. 20 jaar en levenslange gevan genisstraf. Mr. Donker karakteriseerde Boel- s»ra toen treffend aldus: ..Hij was absoluut fout. maar hU deed heel veel goed." Tot een uitspraak is het destijds' niet gekomen, omdat er op het laatste oogenblik nog enkele bezwarende feiten aan het licht ge- komen zouden zijn. Op de :zlttlng -van gisteren kwa men deze ter sprake. De president vroeg Boelstra of Mj; geweten had/ datarrestanten van groep 10 1 vaak langer werdenvastgehouden dan wettelijk was toegestaan. Verdachte zeide.; daartegen steeds geprotesteerd te hebben, maar zijn verhouding met. groep 10 was zoo: slecht, dat men hem altijd tegenwerkte. De chef, -Van Breugen, stoorde zich niet aan hem. Inspecteur J. Harp, als- getuige gehoord, bevestigde dit. Getuige S. v. d. Wind, vroeger hoofdinspecteur - van/ politie, thans werkzaam blj .de P R A un Amster dam. - verklaarde dat, toen er des tijds klachten over hem binnen kwamen over zijn antl-Dultsche ge zindheid. deze door Boelsria ln den doofpot werden gestopt: Boelstra was* verder nog ten laste gelegd,' dat hij, door hem onder toe kende circulaires had laten versprei den onder het politiepersoneel, die aanwijzingen gaven voor hulp aan den vijand. Verdachte zeide, deze circulaires, steeds -op last van boo- ger hand te hebben verzonden en nooit uit eigen, initiatief.' ;- De vorige mahlw aldus mr. Donker ln zijn requisitoir,, heb ik tegen Boelstra 5 Jaar. gèëlscüt.;-Som migen /vonden dezen- elsch-yeel te mild. Dat waren de; militairen. Boel stra. had zijn eed van trouw aan de Koningin gebroken, want hy had op Hitieri gezworen; Anderen weer, vonden den eisch veel te-streng. Dat waren de leden van het Hotter- damsche politiecorps, voor wie Boel stra zulk een goed chef, was -ge weest. Beiden partijen hebben eigen lijk gelijk. De tusschenweg ls dan ook de eenige Juiste. Rekening houdend met het vele goede dat Boelstra ge daan heeft zijn er termen voor groote clementie aanwezig. Het na der onderzoek heeft nieta opgele verd dat tot verzwaringvan de 6traf aanleiding geeft. Spr. elschtte dan ook 'thans- wederom 5'-jaar ge-, vangenlsstraf, met- aftrek van het voorarrest. De verdediger, mr: S. J, .Hoek, pleitteJ voor een/straf,- geUJfc- Lecfuur in kazernes Verwacht raag worden/dat dé ml- nis ter van Oorlog binnenkort per le gerorder zal,bepalen,'welke lectuur uit de kazernes geweerd moet wor den. De-; laatste lijst van verboden geschriften, dateert nog van voor -1940. Inmiddelsvernemen wij, dat steeds meer plaatselijke comman danten er toe zijn overgegaan be paalde bladen uit dokazernes te weren. ZIJ ontlecnen deze bevoegd heid ,aah artikel 33 Vcorlooplg Re- .glement Inwendige Dienst, waarin gezegd wordt: De regimentscom mandant doet in de kazerne weren alle geschriften, welker inhoud on dermijnend is voor tucht, gezag'of moraliteit. -Prinselijke baby half Februari In een interview dat Prinses Juliana toestond aan de presi dente en dé secretaresse van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilli gers, kwam de heugelijke ge beurtenis in het Koninklijk lluis ter sprake. De Prinses achtte het een uitstekend plan van de ;U.V.V, om babygocd ln te zamelen,„Ik hoop", ze'de de Prinses, dat, als ongeveer half Februari de baby komt, de U.V-V, andere; gelukkige /moe- ders kan yérrassen,- Reorganisatie in het Britsche kabinet Oorlog, luchtmacht en marine worden defensie v:. A. V. Alexander, thans eerste lord- der Britsche admiraliteit, ls Vrijdagavond benoemd tot minister van defensie, een nieuwe post-in het Britsche ministerie,. Onder hem. zullen de drie minis ters" voor de afzonderlijke strijd-: krachten ..staan. De benoeming/ wordt van,:,kracht, wanneer het nieuwe ministerie tengevolge :van de hergroepeering ln het ksblnet in werking, treedt'. Alexander zal voorlooplg:. minister zonder porte- feuille zün.^/ ..-/.,,-/■ y(V/V 'Alle drié-ministers voor de af- ztnderlljke strijdkrachten zullen worden vervangen. - - De' minister van staat, Noel Ba ker, wordt minister vanluchivaart als opvolger van Lord Stans ga te. Frederick J. Bellinger, onderminister van oorlog, wordt minister van oor log in plaats van J. J. Lawmn. Lord Nathan wordt minister van. burgerlijke luchtvaart, als opvol- ger van Lord Winster. Eeuwig licht zal branden '."Wie todens de Dultsche Lezettlnf Th de cellenbarakken te Schévénln- igén. vertoefd heeft: de: volksmond had aan deze:„PoUzelgefinBnls'* den 'dreigenden en veelbeteekenden naam •„Oranjehotel" geschonken'--*herin nert: zich,' dat-aan den ingang van gang D een aantal cellen was, waar-, 'van de "luikjes steeds, geopend waren,f in deze cellen, de dooüencellen, wer den opgesloten degenen, die ter dood. .waren, veroordeeld. zy /wachtten .daar hét - oogenblik ^hunner -executie af.: Een van - deze (Cellen No.- 601~ hefeft thans een .bijzondere wilding /ontvangen. Deze doodencel zal als een symbool bllj- .vend: gedenken: allen,-dle.in deie ;ge-'; vangenls of elders hun leven hebben igegeven .voor. dé zaak; van -het recht en de vrijheid. De inwijding.'van de* -doodencel '601-'- fs hedenmorgen ge-- .ichiéd mot een. ontroerende plechtig-, held, waarbij ook. de. Koningin, zlch^ 'heeft doen vertegenwoordigen. Voorts -waren- met do leden'van het comité - „Oranjehotel", dat de voorbereldln- •gen heeft getroffen, -aanwezig-de nlster-president Dr,'BeeJ en dé. ml-/' n 1 ster - van J Jus tlti er Mr.vanMaarse- veen, de nabestaanden der:/ dooden/ vele genoodlgden en. véle oud-gevan- .genen.; Het - Koninklijk - mannenkoor Die Haghesangbers" en de postfan- fa ra verleenden hun medewerking.. Men verzamelde zlch achter het-: ge- houw op de binnenplaats, waarop- de gangen, waaraan de cellen gelegen 2ljn, uitkomen. Zoodra mej. Geldehs,/ -particulier 'secretaresse-van de Ko- nir.gln. die Haro Majesteit .-vertegen woordigde, haar zetel had ingenomen,, werd- te half elf de plechtigheid ge- opend met dé uitvoering Van Ases Tod van Edward Grlèg door de post-- fanfare. „Die Haghesanghers"brach7 ten daarop Palestrlna's „Soave" ten/, gehoore, gevolgd door „Het leger'der gezochten",' dat Jan Campert.geschre ven .heeft nade arrestatie van/een groot aantal medewerkers,. Daarna 'sprak ós.- J. Bos, oud -ge vangenispre- dikant, een rede ter "herdenking der-. gevalleneiL uit. Na deze herdenklngs;- redé 'zongen „Die 'Haghesanghers" het-Russische gebed /Wnoezji Bozje;', dan „Archangelski". Vervolgens sprak -mevrouw B. Boon-van,, der Starp de Inwijdingsrede .uit. Twijfel aan Engelsche bedoelingen Op: de conferentievan Pangkal- pinang betoogde dr. J: L* G. Ter- steeg Donderdag! dat Engeland; ln Indonesië' tusschenbeide kwam om 'eeHjonge^onervaren.-j^pubUek'in ':Tiét;-Ievén/.té^bepeEi//dXe:':n Invloed, van; Singapore; zou,; staan. De spreker waarschuwde dé- Neder-'" landers voor lord 'Kllleams bemid deling, want „Engeland hoopt een onafhankelijk Indonesië onder in vloed te. brengen van Malakka, dat, het tot hoofdkwartier wil maken -van zijn Aziatische belangensfeer, nu het India heeft opgegeven". Met alleen de samenstelling van Sjahrirs nieuwe kabinet is v de macht, die tijdelijk alleen in handen van den president van de republiek was geweest, weer aan den raad van ministers overgedragen, aldus een bericht van Antara. DISTRIBUTIEREGELINGEN OPGEHEVEN Aan alle handelaren In gébruikt verpakkingsglaswerk, -aardewerk en/of -porselein istot wederopzeg- gens dispensatie verleend =van - de verplichting om v zich voor Inschrij ving bij het rijksbureau voor kera mische producten aan te" melden.. Te'vens zijn de voor bovengenoein de gebruikte artikelen geldende dis- tributleregelingen buiten /werking gesteld. - Het verbod tot verkoopen, afleve ren, verhuren; voorhanden of in voorraad houden van kasregisters en bandadresseermachines is ppgehe- ven. -::/ Het verbod tot hét per adverten tie te koop aanbieden van schrijf machines is Ingetrokken. De handel in tacks en rivets,.zoo als deze worden gebruikt voor de vervaardiging en-het herstellen van schoeisel, is vrij De verkoop en aflevering van rub- - ber drijfriemen en ..transportbanden en van lederen.-drijfriemen mag zonder vergunning plaats hebben.. Het koopen, bewerken en ver werken van. natuursteen voor de fa bricage van een groot aantal arti kelen ls vrij. De doodencel ls, aldus spreekster, evenals het graf van den onbekenden soldaat, een gedénkfeeken, dat Britten en Franschen weigeren visa f Dr, Thomas Dehler, eerste aan klager bü de zuiveringstribunalen In Beleren, is te Neurenberg aange komen om met de autoriteiten al daar overlég,te plegen over een pro-, ces tegen; Von Papen, Schacht jen Frltzsche,^ aldus - de Amerikaansche, nieuwsdienst in Duitsehlaüd. /Een AjFPi-bericht meldt; dat zoo wel de Britsche: als, de Fransche bezettingsautoriteiten van Dultsch- land geweigerd hebbe'D, aan' Von Papen, Fritzsche en Schacht visa te verleenen voor het betreden van de respectievelijke zónes. Een later Reuterbericht echter, meldt, dat de Britten wel aan Schacht en Fritz- .sche.,docb niet aan Von'Papen een 'visum hebben geweigerd. De drie vrijgesprokeneri zaten Vrijdagavond nog steeds als gasten van de Amerikanen in het Neuren- i bergsche paleis van Justitie. ZU blij ven daar uit vrijen wil,.totdat zij op transport gesteld worden, deelde kol..Andrus mede/De ter.dood ver oordeelde nazi's mogen niet met el; kaar spreken en blijven bij het luchten geboeid. Nieuwe processen Rechter Jackson zal over tien da gen zijn ontslag als Amerikaansch procureur-generaal indienen en hij zal worden opgèvolgd door Taylor. Deze stelt thans een ondemoek in naar bewijsstukken voortoekom stige processen, zooals het proces tegen de-Dultsche groot-industrieé- len, datwerd vastgesteld, op begin 1947/en nog andere, minder belang-/ rijke processen^tegen artsen, /van Wehrmacht en concentratiekampen in verband met het voorbereiden van den'bacteriologischen oorlog. Schachl en Fritzsche gepakt en weer vrij De twee vrljgespro kenen Schacht en Fritzsche zijn Vrij dagavond 'ln een hotel te Neu- renberg door de Duitsché politie gearresteerd. Op bevel van de Amerikaansche politie zijn zjj echter later weer vrijgelaten. spreekt eri zal" blljvén' 'spreken 'tot hen. dié een 'dierbaar kind; een man, een vader, een vriend verloren.. In de doodencel zullen - voortaan altijd 'le vende bloemen staan, als symbool van onze liefde. Er zal voortaan altijd licht -branden - ais/, symbool, van het lichtend voorbeeld, dat zij gaven aan hef Nederlandsche volk,,; -• Nadat- mevrouw A M C baronesse Van Lynden-Van-den. Bosch de doo dencel had Ingewijd: ving-een stille gang voorbij de doodencel 601 aan. Achtereenvolgens schreden er voorbij de nabestaanden der dooden, de, auto riteiten en genoodlgden en de oud gevangenen. Middelerwijl-.speelde da postfanfaré de - - treurmarsch van Chopln.;- Oorlogsmisdadigers - 'van geringer formaat De geallieerde bestuursraad te :3erlljn heeft -aan de; regeeringen 'der Groote yier.gevraagd op .welke wijze 'de .'.oorlogsmisdadigers van geringer formaat'! 'ter ■verantwoor ding moéten'worden geroepen. De vraag wordt' opgeworpen, 'of /er- een. niéuw Internationaal tribunaal moet/ wordenj opgericht;.'of'.dat-,,-de.- ■bezettingsautoriteiten"deze proces- eenmoeten voeren taxie 'onderschei den zönesly''7 V'pir/. //- Lugubere vondst in Vèlsen Èeh Inwoner ,van, Vèlsen deed Don- derdag een Lugubere ontdekking/ In een -kuil bij éen hunker in': de Sta tionsstraat aldaar- vbnd hij /het Ie- venlooze, lichaampjevan een - naar schatting e-Jarlg kind.Het - lijkje verkeerde reeds ln verregaander» staat van ontbinding. Bij onderzoek ts ge-, bleken 'dat,> dit het .dochtertje was - van dé familie K. datreeds twee -; weken-werd vermist-en ondanks alle nasporingen van politiemet politie- .honden niet wérd gevonden- Uit do houding van' het UJkJeneemtmen aan, dat het kind getracht .heeft tegen den wand van dekiill, opte, klimmen. Daar' deze te hoog was slaagde zij hierin:nlet;en ls den hon-: ■gerdood, gèstorven. /s' Biljart-wedstrijden van dezen winter Op de eind Augustus té' Parijs ge-:,:.-// houden bijeenkomst'.van de Intern. - Biljart Unie werd-o.m. de internatio-; hafa kalender voor het komend sei zoen vastgesteld, Hierbij werd de organisatie van de Europeesche kam- pioenschappen/ ahkerrkader7'/t aan .-, N ederland--"toegewezen. -Deze zullen" /'Vah..l7r"^m:,20? Aprilt" to^-Amsterdam "worden "gehouden. -,-;r - T Dé "volledige kalender zieter- ats- volgt Uit:- Kampioenschap van Europa anker 45/2:.;6/ tih- 3 Februari -1347 te MOnt- pelller,./ Frankrijk;. Kampioenschap van'Europa anker kader 45/2: 13 tm." 16 Maart 1947 te;Zürlch; Kampioen-// schap van Europa anker kader 71/2:;/Jj 17 ,tm 2fl April1947: te. Amsterdam?, Kampioenschap van Europa drie bené.,, den: 15 tm 18 Mei 1947, te Brussel; Kampioenschap van Europa klassieke kunststooten: 12 tm .15 Juni/te Parijs; Wereldkampioenschap 45/2/.ofr -drie banden: 17 tm 20 Juli 1947 te-Buenos ah es. 1 he- komend seizoen, zuilen niet minder, dan12 nationale kampioen- - schappen-worden verspeeld. Hiervoor'/..-. zijn de volgende: data vastgesteld: -. .Kampioenschap 3e klasse -: grqot:;- biljart op 14, 16,. 18 en ;17. November: kampioenschap groot biljart .45/1 op '21, 22,-23 en 24 November; kampioen-, ;schap tweede:klasse groot bfljart op .12, .13, 14 .en 15 December; kampioen- schap eerste klasse groot biljart op", 9, 10,'Ii'en 12 Januari 1647; kampioen- - schap hoofdklasse groot biljart op 23. 24, 25en 25 Januari 1947; kampioen schap. tweede klasse, driebanden op! 13, '14, 15 en 16 Februari 1947 'te Den 'Haag; Kampioenschap groot bli/art 71/2 op 6, 7, 8 en 9 Maart 1947; kampioenschap eerste: klasse driebanden op 13,/14./lS/: en IB Maart 1947;,.kampioenschapV hoofdklasse driebanden op 27, 28,: 29' en 30 Maart, te Utrecht. Kampioenschap tweede klasse klein biljart öp 10, 11, 12 en 13 April;-kaïn- pioenschap eerste klasse klein biljart op 8, 9, 10 en 11 Met te Haarlem, v Kampioenschap hoofdklasse,, klelrr biljart, op 12, 13,. 14 en„, 15. Juni, Verder zullen- ln het -komend "sëi- zoen plaats vinden de. revanchewed- strijden van de landenontmoeting Né- derland—België te Amsterdam en de drlelandenwedstrijd te Rotterdam. Deze ziillen resp. worden gehouden in Antwerpen op 13, 14 en 15 December. en ln Parijs van; 14 .tot; 17 November.'/ Om den Van Meetelen-prijs Zondagmiddag worden in de Oude Plantaga. de wielerkampioenschappen gehouden van do wielerfederatie Zuid-Holland. Er wordt gereden om üen grooten Van Mee teren-prijs; A- klassers 80 km: B-klassers. .35 km. Leden van tien Zuid-Hollandsche vereenlgingen zullen aan do wedstrij- den deelnemen. 'v. /'W- Door. détail listen':in te! leveren bon nen voor 'dé -wèek/van ''l.- tnt./.t!,.; /./.-'./October 1948;///V/ Waschpoeder: 552, 052 (1rta.) Rest. 335, 833 <1 rts.). Aflossing week 30 Juni 6 Juli 1946. Thee: 577 (1; rts.). Aflossing week 8—14 september 1946. Brood: B:23 (16 rts.); 587 t-m. .591 (8 rts.), 592 (4 rts.), C 23. 067, 665. D 23 (8 rts.). Bloem 576 <1 rts.), D 19 tl rts.), E 19 (3"rts.). Aflossing week 8—14 september 1946. Eieren: Rant-1 aoenbonnen (x rts.). Melk: D 04, E 04. (12 rtr.), B' 04..C 04 <7 rts.). A 04 (4 rts.). Aflossing week 8-14 September. Tabak (Gross.);Coupures A 147, A 148. Aflossing week 8—14 September. Petroleum. 49 tm. 52. 53/56. 73. 128. 74 (2 rts.). 553 053 009.109 (1 rts.). Brand-.toffen alsmede Industriekolen en Cokes Coupures BCDE-verbrul- kers. Inductriekolen: Zondec -linker bovenhoek Brandstoffen: BV 00. 61 <3 rts BV 62 (1 rt6.), BV 63 <2 rts WA 606 1—9 per. (1 rts.), WB 006 1—9 per (r rts.). Keukengerei: Oude en ntauwe 'punten l'-cn 10. 506. 006 t2 punt.). Textiel:- Toew. text, goede- ren, Toew. Dlstcx hlD 85, 1. t.ra. 25 VA. 510.' 101. t.m, 120 VA, VB, VC. vu, VE 605: 101 t.m. 200 VF 605: i en 10 punten oud (grijs); 1 punt nieuw (btauwgrljstoranje). 10 punten nieuw (blauw grijs-groen). V; -■r'-j'-m .--//f 1 i ■tm ■/-"v •WiJLf" /-"'/I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1