Suikercampagne is begonnen DE SCHIEDAMMER -\ BAnkier: amsterd. bank te Rotterdam T' Spaak keert zich tegen het ppssimisme óver „Parijs" r*m'm v3kw* ft ED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 89300 REDACTIE: TELEFOON 68503 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK *1 CENT PER 'KWARTAAL t L— LOSSE NUMMERS 10.09 'ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL U ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 69300 POSTGIRO NO. 388644 ZESDE JAARGANG NO. 235 :S;. WOENSDAG 9 OCTOBER 1945 Bevin: „Geen Brjtsch belang bij Triëst" Griekenland eiscnt Saseno op In de plenaire zitting der vredes conferentie, weLke gisteren onder presidium van Molotov te Parijs bijeenkwam, nam als eerste Spaak (België) het woord, die zich keerde tegen het by het publiek heerschen- de pessimisme over de resultaten der conferentie, een pessimisme dat volgens hem te wijten was aan de „slechts op sensatie beluste pers". De Belgische minister vroeg zich af of het noodlg en verstandig was, dat de groote mogendheden zich telkens weer compromitteerden door de voorstellen die zij op de confe rentie doen. Het is namelijk prac- tisch onmogelijk, een tweederde of zelfs een eenvoudige meerderheid te krijgen, wanneer de Groote Vier het eens zijn. Na zijn teleurstelling te hebben uitgesproken'over het feit dat. Joe- goslavië, dat vaak met vuur zijn standpunt verdedigde, dikwijls een van t* voren samengestelde opposi- tie tegenover zich had gevonden, merkte hij 'op dat de Grieksche zaak meer aandacht had verdiend en herinnerde voorts aan het niet- aanvaarden van de Nederlandsch- Belgische voorstellen inzake Zuid- Tyrol. De 'aan Italië opgelegde ver plichtingen noemde Spaak een „te zware last", die gevaar voor de toe komst opleverde. Polen steunt Joegoslavië Rzymofsky (Polen,) die na Spaak aan het woord kwam, steunde de Joegoslavische critlek op het sta tuut voor Triest en drong aan op hernieuwde overweging van dit punt door.de ministers der Groote Vier. Rzymofsky voorzag nieuwen bloei In de vriendschap tusschen Italië en Polen, „wanneer het eerste land zich van de resten van het fascisme had bevrijd". Tsaldarls, de Grieksche premier Smufs aangekomen Pretics om 10.45 ]andJc heden- morgen veldmaarschalk J. Chr. Smuts met zijn Dakota op het vliegveld Valkenburg waar h\ be groet werd door den kamerheer van de Koningin mr. J, II. L. J. baron Sweerts de La n das Wyborgh. Ver volgens werd - de heer Smuts ;Ycr- Vwélkir»md - "döor^den minister "varf BüiiënianÖAchc—Zakvii" Boetzelaer en de Zuid-Afrikaartsche gezant in Nederland- Tal van hooge autoriteiten waren bde ontvangst aanwezig. Toen hij het op'het vliegveld op gestelde regiment Luchtvaarttroepen geïnspecteerd had, vertrok veld maarschalk Smuts na een kort op onthoud op het Kasteel Oud Was senaar naar Soestdijk, waar hij door de Koningin voor het gebruiken van een noenmaal zou worden ontvan gen. Invitaties -voor een Donauconferentie Trygve Lie, de secretaris-generaal van de V.N., heeft per telegram de Groote Vier en Tsjecho-Siowakije. Griekenland en Joegoslavië uitge- noodlgd voor een conferentie be treffende de scheepvaart op den Donau. De Russische afgevaardigde in den economischen en socialen raad der V.N. heeft echter de vorige week verklaard, dat zijn land de conferentie niet zou bijwonen. Alarmtoestand in Jeruzalem Te Jeruzalem is de alarmtoestand afgekondigd, omdat alle wegen rondom de stad door terroristen met landmijnen onbegaanbaar 2ljn ge maakt. Engelsche militairen konden evenmin Tel Aviv en Jaffa berei ken Er warden -vprsd-o'onde geval len van verongelukte tanks en mi litaire vrachtauto's gemeld, waarbij zes officieren en een dubbel aantal onderofficieren en minderen om het - leven kwamen door het springen van mijnen. Seyss' beroep niet in overweging De Koningin heeft besloten het verzoek tot interventie, ge daan door den verdediger van Seyss-Inguart. niet in overwe ging te nemen. Nedertandsch schip gestrand Het 400 ton melende' 'motorschip Audacia, gisteravond met een lading kunstmest uit Antwerpen vertrokken voor Siavanger. Is bij Walsoorden door onbekende oorzaak gestrand- Het schip ls eigendom van de fa. C Minnaar te Overschle, doch--In be-, heer bU de -OUc-, Scheepvaart- en. Bevrachtingsmij. N.V. te- Rotterdam WEERBERICHT ;w j£~~) - 'Verwacht lot Donder dagavond: Meest zwaar bewolkt' vrU koud weer, me plaatselUk eenlge llch- te regen of-motregen Matige, tdd el Uk vrU krachtige N.O.-wind. 10 October Zon op 6.56 uur; onder 18.01 uur. Maan onder 5.58 uur; op ts.21 uur WATERSTANDEN ROTTERDAM le.IU-4-08 uur; 2e lü uur GROOTE VIER NAAR NCW YORK De ministers van bultenland- sche 'zakeii der Groote Vier zui len binnen enkele dagen voor- bereidingen treffen om begin November te New York eenbij- eenkomst - van den raad van ministers te doen houden. Op 24 October zal een viermogend- h eden commissie scheep- - gaan - naar dfr V.S., om. aan boord do "voorbereidingen voor het op stellen van vredesverdragen met de vUf voormalige As-satellieten voort te zetten. Bidault, van wien het te bezien stac\ of hij begin November in New York kan zijn, zal ln dat geval voor loop ig vervangen worden door Couvé.de Murvllle. drong aan op herroeping van de be slissing der commissie voor Italië, dat de conferentie niet bevoegd was,de Grieksche aanspraak op Noordelijk Epirus te behandelen. Tevens eischte hij het eiland Saseno ln de Adriatische Zee, dat aan Al banië zou komen, voor zijn land op. - In de middagzitting sprak Bevin, die voor de eerste maal als leider der Britsche delegatie het woord voerde. - „Welke besluiten ook zul len worden genomen, zoo zei hij, men kan niet zeggen dat de confe rentie en de wereld deze keer de feiten niet ln handen hebben". Strategische belangen van Engeland bjj Triest bestaan niet, zei Bevin verder. Hy hoopte dat „deze on gegronde beschuldigingen" niet lan ger zouden worden herhaald. De Ital. koloniën r Bevin wilde een beslissing over de Italiaansche koloniën een Jaar uitstellen. „We willen bij de oplos sing van dit vraagstuk rekening houden met de veiligheid van net desbetreff' de gebied en de alge- meene bepalingen van de Vereenig- de Naties, onder welke wij, naar wij vertrouwen, binnenkort Italië zullen tellen". Kolonie in Europa". Nadat Bidault nog eens het - Fransche standpunt inzake Triest had verdedigd,- verklaarde Joego slavië- bij monder van .Kardelj in ,de - avcndzltUng:,-.voor..dcv-7ierde- maal," dat- het geen. vredesverdrag zal'-'on- derteekencn, gebaseerd op de Its-1 liaansch-Joeeoslavische grens, zoo als de Groote Vier haar hebben uitgestippeld. Op deze wijze, aldus Kardelj. zou Triest „een kolonie'in ^Europa" worden. Rede van Van Mook te Pangkalpinang Dr. Van Mook heeft gisteren te Pangkalpinang de verschillende sprekers geantwoord. In zijn rede zei hij o.ra. het volgende; Het is thans niet dienstig, al-te diep in te gaan op de toekomstige constructie van de Indonesische federatie en van het Koninkrijk. Verschillende oplossingen - mo- geiyk, doch er hangt veel af van een algemeene gedachtenwissellDg. De Lnancteele en economische aspecten zijn van dien aard, dat het onmogelijk is een aanvaardbare schatting te maken van de totale oorlogsschade, zoodat er van een vclledige schadeloosstelling even min sprake kan zijn. Ten aanzten van de belangrijke groep van die genen die tengevolge var den oor log niet in staat zijn.: tot werken, zo -ls ouden van dagen* invaliden en.kinderen die nog een schoolop leiding behoeven, zal een systeem van pensioen en toelagen moeten worden gecreëerd. Het opnemen van de tot de hier vertegenwoordigde groepen behoo- -tfende ambtenaren in het, regee- ringsapparaat zal geen oplossing zijn. Autonome gemeenschappen streven immers naar een eigen ambtenarenstal. Een dichter by elkaar brengen van Neder- landsche en het Indonesische be stuursapparaat verdient overwe ging, evenals het bevorderen van uitwisseling van aeskundigen. ..Elke overeenkomst die tot vreae leidt, zoo vervolgde dr. Van Mook, 2al onder meer moeten garandee ren dat de Indo-Europeesche 'be volkingsgroep,' d;e moeilijke tyden heeft doorgemaakt, haar kansen herkrijgt en dat memand te lijden zal hebben van het feit, dat -(J zich onder bescherming van de *-•- geering heeft gesteld. Dat de regeering plannen voor een volksplanting op Nieuw-Guinea zcu verwerpen is nier Juist. Mo menteel. Is het echter niet gemak kelijk hiermee een begin te maken, vooral daar het aantal gegadigden thans gering is, zoo besloot dr. Van Mook. Heden onderhandelingen - Heden beginnen de wapenstll- standsonderhandellrigen te Batavia, nadat Schermerhom en SJahrlr on der leiding van- lord Killeam giste ren voor. de tweede maal byeenge- komen waren. Twee deserteurs gearresteerd Toen twee Nederlanders zich tot de Luiksche politie wendden, om dat een hunner een portefeuille werd ontstolen, kwam dit de poli- tie eeülgs2ins verdacht voor Op het politiebureau kwam aan «het Licht, dat men hier te doen had met twee deserteurs van ,de Nederlandsche marine, die op on wettige wijze in België warente rechtgekomen. DE EXECUTIES OPJ 16 OCTOBER Schacht komt binnen eeti;» maand vóór Generaal MacNarney, de militajre gouverneur van de Araerlkmnaie bezettingszone ln Duitschlarid, hèeff bevestigd dat de executies der twaalf terdood veroordeelde Naxi- 1 eiders op 16 October zullen, plaats hebben. Generaal Koenig. momenteel voorzitter van. den geallieerden, .be stuursraad te Berlijn, heeft 'den raad tegen hedenochtend byeen-V geroepen om de gratieverzoeken der veroordeelde nazi's te bespre ken. Schacht zal binnen een maand voor een speciaal gerechtshof ver^ schijnen, heeft de Wuerttemberg- sche minister voor de zuivering, medegedeeld. Met het oog.op,'zijn belangrijkheid zal Schacht .ver moedelijk gevangen gehouden wer den. Hij heeft overleg- gepleegd met zijn verdediger en voert aan dat zijn arrestatie en verdere - berech ting onwettig zijn als gevolg- van zijn vrijspraak te Neurenberg, .-en is gevankelijk uit .Stuttgartweg-- gevoerd met onbekende bestem ming. - .1., CRIEKENLAND VRAACTOM MEER WAPENS j Griekenland heeft aan Engeiabd om meer wapenen gevraagd' vëor den strijd tegen „linksche benden";. Volgens Reuter ls het verzoek -bij de.Engelsche regeering -in, overwe-; •- ging: - LOCKHEED'S NIEUWSTE SCHEPPING, de XR 60-1 Consttulion, is nóg imposanter dan de „Constellation". De bouw van dit gigantische vliegtuig nam gedwende drie jaren drie duizend ingenieurs en werk lieden tn beslag. De hoogte, gerekend van den. grond tot het. puntje van het kielvlak, bedraagt IS m, d.i. even hoog als een gebouw van 5 verdiepingen. De romplengte is ruim 47 m. en de vlevgelspanwijdte ruim 57 m. Het toestel rust op tien trieten. De vier Pratt j- Tfhitncy- motoren heiben een gezamenlijk venhogen van maar eventjes IS.000 pk. Het-toestel kan 180 passagiers vervoeren en de pantry is berekend op net bereiden ron 500 maaltijden. De Constitution is bestemd voor den lucht- transportdienst der AmerOcaansche Marine, doch de XE 60-1 eal beschik- baar.gcsteld worden voor het burgertuchtvaartverkeer. Puttershoek draait Spaónscbe versfekëlJiTgên krijgen Fransch visum Naar w!) vernemen heeft het Fran sche departement van iJuitenlandsche Zaken aan den Franschen consul ln Nederland opdracht gegeven om den zes Spaanschen verstekelingen, die zich ln Amsterdam onder' de hoede van de Vreemdelingenpolitie bevinden een visum voor Frankrijk te ver- -strekken. De, Spanjaarden zullen dus door 'de Nederlandsche politie niet naar Spanje worden teruggestuurd. Von Mackensen zai terecht staan Generaal E. von Mackensen, ex-, bevelhebber van het 14e Duitsche leger in Italië, die thans in Duitsch land verblijf houdt, zal op 18 No vember te Rome worden berecüt, beschuldigd van medeplichtigheid aan den moord op 335 Italiaansche burgers, die ln 1944 In de nabijheid van Rome in catacomben cn kelders om het leven w^den gebracht. La bataille du rail Film van het verzet.bij de Spoorwegen De film L3 bataille du rail, die op het festival In Cannes den internatio nalen prijs voor de beste film,gekre gen heeft c die maanden lang ln Parijs voor uitverkochte zalen ge draald ls, houdt zich bezig roet den Illegalen strijd, welke - het Fransche spoorwegpersoneel op eigen terrein gevoerd heeft.-In den aanvang is deze film van R'nê Clement een zuiver* domumentalre. die een duidelijk beeld geeft van de voorbereidingen en de eerste maatregeten. die door de spoor wegbeambten genomen worden om 't' door "de Dultschers georganiseerde treinverkeer ln de war te.sturen. De resultaten hiervan laathet vervolg van de film zien. Op.het kritieke mo. ment, vóór de invasie ln Normandië zal beginnen, slage de ondergrond- sche werkers er ln om een trein met militairen en oorlogsmateriaal, die uit het binnenland naar de kust ver trekt, zoo te laten derallleeren, dat hij ln een ravijn terecht komt. Deze treinontsporing is het grootsche .mo ment uit een film, waarvan de re constructie' van gebeurtenissen uit den bezettingstijd niet voor de wer kelijkheid onderdoet. - Nieuw stuk en een nieuw theater (Van onzen Amsterdamsch^n redacteur) De openingsvoorstelling, die het nieuwgevormde gezelschap Het Ne- 1 derlandsch Volkstooneel in de stad, waar het zijn zetel zal hebben,ge geven heeft, kreeg een speciaal ka rakter door het feit, dat dienzelfden avond een nieuw theater ln gebruik ls genomen, het: gebouw, van den Werkenden Stand. Het nieuwe Russische stuk „Vech tend Volk" van Slonow bestaat uit een reeks meerof minder goed geschreven tafereelen uit den tegen de Dultschers gevoerden strijd. Deze grepen, uit het oorlogswei en -wee zijn vooral documentair en direct aanvaardbaar door ongecompliceerd heid. In dat opzicht is met de keuze van Vechtend Volk één der progTanu punten van het Nederlandsch Volks tooneel. het opvoeren van stukken, die binnen het bevattingsvermogen van een niet geschoold publiek lig gen, geheel tegemoetgekomen.' weer Dinsdag 8 October zes uur pre cies gilde de fabrieksfluit van de Coöperatieve Suikerfabriek en Raf finaderij ruttershaek. De su ik er campagne ls weer be gonnen, nu ook voor deze fabriek. Want twee seizoenen reeds heeft Puttershoek stil gelegen.Twee jaar lang zweeg de sirene en varen de anders zoo drukke fabrieksterreinen verlaten en akelig stil. In het najaar van '44 moest de fabriek ontruimd worden op last van de Duitschers, die er een start baan voor V 2's aanlegden, als re presaille waarschijnlijk tegen de on willige houding, die de fabnekslei- ding aannam. Alles, wat los of vast was, voor raden, gereedschappen, de heele in ventaris werd weggesleept. De zwaarste slag kwam in Fe bruari 1945, toen de fabriek zwaar gebombardeerd werd, waarbij een schade werd toegebracht, welke in de rniliioenen liep. Vooral de ma chinekamer had hetzwaar te ver duren. maar. ook over het heele complex verspreid was de ravage ontzettend. >•-' Direct~na.de :.beyTydln&Joog.rmen "töét* niari "en" nr.acht aan het werk, hoewel vaststond/ dat van een cam pagne '45 .niets zou komen. Geen schop was er, geen sleütei, geen riek, geen hamer, niets, om mee te gaan werken Er kwam schot in Maar met groote energie en vin dingrijkheid werden bergen verzet en langzamerhand kwam er schot in het herstel; uit Zwitserland arri veerde een stoomturbine en van Stork Hengelo weer andere machi nes. Zelfs de fundeeringen waren op plaatsen ondermijnd cn telkens stuitte men op V 2-iadingen. explo- sieven en andere verrassingen. Men heeft haxd gewerkt op de peefabriek, zooals de boeren haar noemen,en toen gisterochtend het productieproces weer een aanvang kon ..nemen, mochten leiding en personeel met reden een beetje trotsch zyn. Puttershoek timmert niet aan den weg.en van eenige officieele plech tigheid bij de weer ln gebruikneming heeft men niet willen weten. Bo vendien iydt de fabriek nog wat aan kinderziekten zooais de di recteur, de heer r. <L Made. het- uitdrukte en wil men wat voor zichtig, zijn met een uitspraak over de verwachte productie, al ls de oogst vrij goed en het voorloopig suikergehalte 17.5 Toch is het aandeel, dat deze fa briek, die tot de drie grootste in ons land behoort, in de suikerproductie heeft, uiterst belangrijk: 12 13.000 zakken van 50 kg glijden lederen dag langs den transportband de Misverstand „Aangenaam kennis te maken", lispel ik door.de telefoon teg^n de nieuwe steno-typiste, met iets van trilling *n mijn stemomdat ze vol gens het gerucht blond en ronk muat z\jn. „Neem O even op", vlei ik „Ik ka^n niet opnemen", klinkt het benepen,' „dc 7cachelp\jp is nog niet te gebruiken." Geestig kind. Ik speel jolig mee: ,Ja dat is wat met aie kocuclpjpcr En zwart dat' jo 's avonds bt\Ll Hahal" ,Hlet gaat heusch heel vlug Tny'-V heer en je wordt heelcmaal niri zwart." „Nee, je zet die kachelpijp natuur, .'.lijk aón je ooreen fonkelnieuw4 kachelpijp zonder kachel glans." „Hè nee, doet niet zoo flauw, ik tik er gewoon op,.maar dat gaat nit nog niet, ik moet eerst een kop telefoon hebben." Ze kan rank en blond z\jn, maar de plicht; dit bericht vandaag nog in de krantje Jcrijgen, noopt tot op treden. Juffrouw wilt nu even op nonen? Er .is haast bij.'-' En dun. eindelijk komt de oplos sing van dit aan technische raadselen rijke gebeuren. ,jHet gaat niet van -wegé de. kachelpijp, gespeld met 'h beginletters van tinus, anton, cor- nerts, Hendrik, otto-type." Ik lig erui*. 't Zj geejX' steno- maar een tachó typiste silo's binnen; 4350 ton. suikerbieten verwerktdit bedrijf. Rekent men voor een campagne acht weken, dan komt men voor de totale productie op reusachtige be dragen. Als we langs de enorme kolen bergen loopen, denken we by een gasfabriek te zijn; een trein van 43 tien-tons wagons voert dagchjks de brandstof aan, die de groote ovens verslinden. Per schip, per trein, met vracht auto's en boerenwagens stroomen de bieten binnen. Puttershoek heeft immers een opvallend goede ügging ten opzichte van de aanvoerwegen. By dc haven graven grijpers zich in de ruimen van volgeladen sche pen en storten bun inhoud op een torenhoogen'berg. Een zoetige, wee ïge. maar al te bekende lucht waait ons tegemoet. Nederland heeft weer een van haar belangrijke industrieën terug. De- Puttershoeksche peefabriek draait weer. Thans 23 dooden te Apeldoorn Toestand van nog vier slacht offers zorgwekkend - -Wecr^rfJn'- fcwee 'siacbtoriers wvan" de vliegtuigramp te -Apeldoorn aan hun bekomen verwondingen over- ÏMten. !n hef ziekcnhïns Ie Apel doorn worden nog de volgende slachtoffers verpleegd: D. K. II. Rljsdorp, wiens toestand hoopvol is. de heer Dobbenga, de leeraar, en drie leerlingen, wier toestand nog zorgwekkend blijft. Het aantal dooden Ls thans tot 23 gestegen. Gisteravond werd te Apeldoorn door de ouders van de kinderen, die bij de ramp om het leven zijn ge komen, met een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur een be spreking gehouden voor de regeling van de begrafenis. In overleg met het gemeentebe stuur, het. schoolbestuur en de ou ders der slachtoffers is besloten, dat, voor zoover de ouders althans geen afwijkende wenschen hebben, de begrafenis der omgekomen' leer lingen. gemeenschappelijk zal ge schieden. B. en W. van Apeldoorn hebben daartoe een stuk grond op een der, gemeenteiyke begraafplaat sen aangeboden, waarop de stoffe- lyke resten naast elkaar zullen wor den ter aarde besteld. Twee katholieke scholieren zullen op een der katholieke kerkhoven worden begraven. Voorts zullen en kele slachtoffers, wier ouders e'ders woonachtig zyn, aldaar ter aarde worden besteld. Donderdagavond om 8 uur zal een dienst in de Groote Kerk aan de Loolaan worden gehouden, uitslui tend voor de familieleden en de genen, die bij het reddingswerk be trokken zijn geweest. Vrijdagochtend 9 uur wordt in dezelfde kerk een rouwdienst gehouden, uitgaande van het convent van predikanten. Des middags om drie uur vertrekt de rouwstoet van de Christelijke H.B.S. aan de Jachtlaan. waar de dooden te voren zullen worden op gebaard. naar de begraafplaats, welke nog nader zal worden be- - paald. Inval in een speelhol Rotterdam. Woen -e Hedennacht heeft de politie on verwacht een inval gedaan in een woning aan den 's-Gravendykwal, waar gelegenheid tot hazardspel werd gegeven. Er werd een twaaif- tal dames en heeren aangetroffen, die zich onledig bielden bij de rou lette of met baccarat. De spelen werden in beslag genomen, terwijl alle aanwezigen naar het politiebu reau werden gebracht. Tegen leder hunner ls proces-verbaal opge maakt. De ondernemer van het speelhol, de 38-jarige administra teur P. Th. S.. Is in verzekerde be waring gesteld. :y - De prinsesjes bruidsmeisjes Bij het huwelijk van Hcvr.' S. C. Felth en Jhr. Ir. J. Roéll te Hilversum zullen de drie prinsesjes bruidsmeis jes zUn.-Het bruidspaar zou er prijs op stellen, wanneer de plechtigheid beperkt bleef tot 'hun persoonlijke velenden, en Intiemen familiekring. Amerikaansch vliegtuig neergestort- De reeks vliegtuigongelukken wordt nog steeds langer: bij Chey enne in Wyoming (V.S.) stortte' een Amerikaansche Douglas DC-4 op anderhalve km. afstand van de luchthaven neer. Twee van de 44 inzittenden werden gedood. Beroep van Marchanf et d'Ansembourg verworpen Heden deed de bijzondere, raad van cassatie uitspraak in de zaak tegen graaf Marchant et d'Ansem bourg, diedoor het bijzonder ge rechtshof te ;s-Hertogenbosch tot 15 jaar gevangenisstraf was veroor deeld. - De raad verwierp zoowel hetbe roep van verdachte als dat van den procureur-fiscaal bij het' bof. te 's-Hertogenbosch, zoodat het vonnis van het hof tot 15 Jaar gevangenis straf gehandhaafd blijft. Eduard Flipse ernstig ziek Eduard Flipse. de'dirigent van het Rotterdamsch Phtlharmontsch Orkest ls ernstig ziek en Is in een der Rot- terdamscho ziekenhuizen ter verple ging opgenomen, aldus meldt het A.N.P. De ziekte liet zich aanvanke lijk aanzien als een gewone ver koudheid, maar de behandelende geneesheer, heeft nu longontsteking geconstateerd. Hoewel het verloop van de ziekte aanvankelijk nog tot bezorgdheid aanleiding gaf. is de toestand thans vrij bevredigend to noemen. De koorts Is stabiel gewor den. De verwachte sterrenregen Zooals bekend wordt er ln den, nacht van 9 op 10 October een ster renregen verwacht. De werkgroep meteoren van de Nederlandsche ver- .eeniglng voor weer cn sterrenkunde heft volgens de laatst beschikbare gegevens berekend, dat de aarde op den morgen van lt> October de baan van de komeet Glacoblnl-Zinner tot op een afstand van niet minder dan 200.000 km zal naderen. Indien de zwerm op dit punt een'even groote doorsnede heeft als -et punt waar de aarde de meteoren-wolk In 1V33 sneed, dan zou de regen 16 uur duren, tegen 3 uur ln 1933. De dicht heid van de wolk zal dezen keer ook waarschijnlijk grooter zijn dan ln 1933 rn verband hiermede heeft de werkgroep gunstige verwachtingen voor het optreden van den sterren regen. Koen van der Molen gaat- naar Concertgebouworkest De solo-altist van het Rotterdamsch PhirnaimonJsch orkt-st Koen van der Molen, die sedert 1930 aan dit orkest verbonden was, heeft per 1 Novem ber een functie aanvaard als altist bij het Concertgebouworkestte Am sterdam. Post voor militairen onderweg naar Indië Correspondentie bestemd voor de militairen aan boord van het m.s. Bloemfontein behoort uiterlijk li October. 21. uur-te-'-'Amsterdam-.,C.S.. "te zijn- bezorgd.' om nog 'gedurende de reis ln een aanloophaven aan ne betrokkenen te kunnen .worden uit gereikt. Voorts ral nog verrrnding plaats vindon op 31 October. Hier voor behooren de stukken uiterlijk 30 October 2) uur in Amsterdam C.S. te-zijn. In het algemeen moeten de stuk ken respectievelijk 10 en 29 October ter post te worden bezorgd. De postkantoren verstrekken hier over He Inlichtingen. Troepenschip Bloemfontein vertrokken Gistermiddag is uit de haven van 1 Amsterdam het achtste troepen transportschip met onderdeelen van de 7-December. divisie naar Inülë vertrokken. Hetwas dc Bloemfon tein, die met ruim 2.000 man de reis aanvaardde. De inscheping, die op de gebruikelijke wyze geschiedde, had een normaal en "dotverloop en zooals gewoonlijk waren talrijke hooge militairen, w.o. de generaat- majoor, H. J. J. W. van Dürst Brilt, commandant van de 7-December divisie, ten afscheid op de kade. Nationale zwemwedstrijden in Den Haag Gisteravond werden ln Den Haag nationale zwemwedstrijden gehouden. De uitslagen luiden; 200 m schoolsl dames: 1 Wil Haver- lag iRobben) 3 min.'1,2 sec., 400 m borstcrawi heeren: I v. d. Kuil (SZC) 5 min. 8.8 sec. 100 m borstcrawi heeren: l Slnn- dorf (het Y) 1 min 1,2 sec. idem dames: 1 Thea Snoeks (ADZ) 1 min. 10,G sec. too m rugslag dames:-j let Koster van Feggelen (Meeuwen) l min. 18.6 scc tdem heeren: 1 Maus (Haarlem) 1 min t4,4 sec. 10X50 m borstcrawi estafette hee ren: 1 Zlan 4 min. 59,5 sec. De waterpolo-ploeg van Zian legde beslag op den Kol. Johamtcsburg- wtsselbeker, door met 81 van H. Z. en p. c te winnen en tegen „Het U" gelijk (2—2) te spelen. Distributienieuws Schecrxeepbonnen inleveren voor 12 October De bonnen voor scheerzeep (textiel Am van de texttelkaart voor man nen) moeten uiterlijk 12 October bij een winkelier worden Ingeleverd. NUMMERCOUPURES Het C.D.K. deelt mede, dat In de week van 13 t/m 19 October nummer- toewijzingen zullen worden uitgereikt voor: versnaperingen A 177, A 178: brood A 179 Unci bloem) A 180 (rogge bloetn) A 181 - (reductie): rijst A 182 boter A 183: margarine/vet A' 184. A 185: kaas A 186. A 187: vleesch. ont vangstbewijs met vleeschzegels: vleeschwarcnA 188: "eieren (rant soenbonnen) art. 37: tabak A 189. A 190. Deze tjeslag bedt aagt voor de artikelen versnaperingen, rijst, en vleesch waren 50*,'#, voor margarine i 20V. De toewijzingen voor tabak worden uitgereikt voor een aantal rantsoenen, gelijk aan het Ingelever de aantal. De toewijzingen voor bo ter, worden uitgereikt op basis van 0,8 maal het aanta) ingeleverde rant- soenen; de toewijzingen voor maga- rlne op basis van anderhalf maal net aantal ingeleverde rantsoenen. Bo venstaande toewijzingen voor voe dingsmiddelen zijn Reldlg voor de- tzflMsten t*m 2 November, voor gros siers Urn 16 November. De reductie bonnen zijn geldig van 13 October t/m 9 November. De toewijzingen voor tabak zijn geldig voor detaillis ten Xlm 2 November.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1