-• - li Toone^lvoorstellsngen voos de Parool-lezers I Oratorium „Elias" lalt xn, PARQLOSCOOP - .- Voor. al die controles op een bevol king van 14 millioen zielen heeft de OZNA 100.000. spionnen noodig. Ook gaat Rankowitsj, net als Himmler, over de Joegoslavische SS," de KOJ, die 150.000 goedgevoede, goedge- kleede, goedbewapende lijfcommu nisten van Tito omvat. Laten wij het bij deze voorloopige opsomming. 8 lp®®! Hooge belooning! net dagmeisje WASSCHERIJ SPRONK 2 ongem. kamers een witte trouwjapon chocolademakers VOO* SfO O*** EEN ANALYST EEN PERSOON LE E RAAR BEDR1JFSSCHOOL m- m -" r Tegen gereduceerde prijzen Evenals in het vorige tooneclseizoen, rullen ook dezen winter in Rotterdam weer Parool-tooneelvourstellingcn wor den IJet is ons reeds gelukt met verschil lende vooraanstaande gezelschappen te contracteeren, zoodat we van uitsteken de opvoeringen verzekerd rijm De voorstellingen, waarvan er voor- loopig vijf vastgesteld zijn, zullen wor den gegeven iri het Euxor-theater aan de Kruiskade te Rotterdam. Daar deze voorstellingen steeds op Zondagmiddag plaats vinden, zullen ook dc Schiedamsche abonnees -zze hannes bezoeken. Wij hebben gemeend de lezers in Schiedam ook van deze unieke gelegen heid, goed toottcel te zien tegen geredu ceerde prijzen, te laten prohtcercn. Zij kunnen hiervoor dc toegangsbewijzen be stellen bij ons bureau, taugé Haven Hl. Zondagmiddag zal het Amsterdamscü- Rothrdanjsch Tooneel (onder artistiek© ksdmg van Albert van - Dalsuni en: A. Defresme) een speciale voorstelling toor onze lezers geven van „Victoria Rcgtnn1', onder regie van Ko Amoldi. Deze voorstelling zal de- premiere voor Rotterdam zijn van dit toonnel- Bpel, dat te Amsterdam veel succes oogstte. De Engelsche koningin Victoria re geerde van 1837 tot 1901- Voor Eu* geland js rij een belaagwekkeudo fi guur," die in zekere malo haar stcan- pel heelt gedrukt op de Eugolsche samenleving- Het is verklaarbaar, dat Lawrence Housman in een uitvoerig spel zich niet haar heeft bezig ge houden. Dc voortrelfelijke adr'ce Willy Haak vervnlt de rol van de vorstin van' bet moment, dat deze den troon be stijgt lot het zestigjarige-" regeerings» jubileum. Verdere medespel enden zijn o,m. Paul lluf ((Lord Melbourne), Ko Amoldi (Disraeli)., Paul Storm (prins- gemaal Albert) e.a. - Voor deze voorstelling, die 's mid dags twee nor aanvangt, gelden sterk gereduceerde prijzen, nl. f2,I1.50 f 0.75 (plaatsbespreken gratis). De kaarten zijn van Donderdagoch tend negen uur af verkrijgbaar aan or.s kantoor Lango Haven -141. Directie. MICHAêLLI'S RHAPSODY. Voor de tweede maal zal Michaülli met zijn ensemble morgenavond in Mnsis Sacrara optreden. Na zijn succesvol eerste optreden voor een zeer klein publiek, zal het dezen kleinkunstenaar, met zijn zoo expressieve kunst, zeer zeker niet aan belangstelling ontbreken. REINOUD ANDERS DRAAG T VOOR. De voordrachtkunstenaar Reinoud Ar.ders zaJ Zaterdagavond in ecbouw „Irene" bet humoristisch verhaat „Mir* gorod", van Nikolai Gogol, voordragen. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: JI«ndrikus B. zoon van J- P^VVbor eo C. AL GatMe. Bre-xisiniat 10. Johanna E. J. AL dochter van I.. L. .V5n«ori« Vf H .ff. T- Mftl_ n. atraai 1.Cornelia P. zoca van C- P- Bol on A v. Rïngetcostijn. tlajfsraau^slraat «X Giwtroida P. >L dochter van p. AL D. A M. Fredriks ©o J. Kiela, Laurens CoolersIraat 14. Marinas zoor. van jl v. d- Borr en B. M- A v .d. Stel, Boerhavclaan L Theodora? P. zoon van Th. P. AlaajJen- en W. v. Wingerden, Tan 't Hoffpleia 11. Annalfse H- C. dochter van H. X- oljlenheek en Th. FL Klouv, t>r. Xoltt- Mruat L overleden» j. SobiedamtehewrR 268 C- Verdol, 65 joar. AGENDA DONDERDAG viwf Rotterdam E7 i 1 Arena 2, 6.45, 9.15 nnr: De zusier van zijn buisknecht; Capitol 2.6.45, 9.15 uur: Het mode teeken; Cineac 9—5.30 uur: Nieuws enz., G, 8, 10 our: Do wraak van den onriebtba- reo man; Colosseum 2. 7. 9.15 uur: Eeu vrouw wist te veel; Harmo nie 2, 7, '9 uur: Zijn laa 1ste kans; Prinses 2, 7. 9.15 uur: Het geheim zinnige huis; Rex L15, 3.15, 7, O.tó nor: H.r-nderd mannen en een meisje; Victoria 2, 7, 9.15 uur: De vienlo ':h:%bruidegom. j. T totOiiDsttliiogem Kunstkring linger -105 uur: Daniel Ilaikiiik; Kunstkring 10~L?: - uur •••-.. L«*ndert: Bolle; en Simon Rood. voor Schiedam V/jPiln»';-' Passage 2, 7, 9.15 uur: Het boek der wildernisMonopole 2, 4, 7, 9 uur: De. Burcht der stilte. - TOONKUNST CONCERTEERT. In do Groote Kerk gaven -koor en orkest van de Maatschappij tot be- bevordering der Toonkunst, onder lei ding van Hendrik B. van. S»jU, g-'stcr- arond voor een groot aantal belangstel- lenden een uilvoering van Mendels sohn's oratorium „EHaa". Hoewel koor en orkesL vaak met de zuivorbad to kampen hadden en de inzetten dik wijls ongelijk en' wankel waren, kon men vooral in het - gedeelte '.na' de pauze;, soms een goeden koorzang! bb-1 luisteren.:vl.. Doordat hét orkest veelal éenïge gra den te luid .speelde, kwamen de stem men, .der ..solistennogal eensih.' de verdrukking. In oogenblikken, waarin dit niet het geval was,kon men com stafcéer'en,'dat v Sophie Both—-Haas :haar partij met fraaie stem zong en dat. do bas Anton Elderingen de alC Mien Blexloon over een goedklin kende slem beschikken. Ook de:-tenor. Constant, van;den Els- hout had, hoewel, zijn stem vooral in het booge register nog voor ontwikke ling vatbaar is, zeer goede momenten. U. v. B. KLAVERJASSEN. Voer d<! Sc':l«ln:n-ctie taverja—compel Li»' wmlen 3 October uner jmrtijcn gospoeld. Dt» niUlag was: De Spil 23983 pnnen Ons Huis 23.190 punien. i>e Kajuit A'TIW puaten. Eutvka 22110 pu;i!ei>, Kees Vrienden 22090 punten. De Back 2X»26paaien," TÏvöH 21C74. punten. Sport 20521'puhlen. De -- Bruinvtsch 20447 pumen, De Dam 19276 pcmen. Ons Tbul? waa vrij SCHAAKCLUB „SCHIEDAM" De ge»peelde partijen voor de wtuLfcom- petitie op 3 October, baddeo de volgende iiltslagen? L. van IJrrjfloorn—B. L. vun Soelen 10 IL A. Bresset—M. i. C. Heobanh 1-0 J. Ifenkelman—P. van liolat I— 0 P. Stevens—J. Timmer» 1U S. Oosthoek—J. K Bakkeren 1—0 J. C» HMsfeen—C. L. van Troost 0—1 L. van Drie)J. Grootveid 1—0 A Gille— H. Opperman 0—1 B. Dekker—J. P. Met» 1—0 J. Becker—J. van IJzeadoom ?fg—1/2 K. "Wijker—W. Meijer *1—0 G. M. Groen—J. F. W. Rorje 0—1 A Aloog—P. WwterveM afgebr. A. Mast—A. J. C. van Veldhoven afgetn*. R. Kosttrr—It. de Lange 0—1 DISTRIBUTIE-AGENDA. Doürfpplüï diets**?» df itAT'onyn, lyter naam begint roet de letters Ling loten met Maz, nan hel Bureaa Brwcrsvest 95, nieuwe bonkaarten voor levens middelen en tabaks- en versnapering* kaarten af te balen. Men gelieve de tweede distribuuestamkaart roet inleg vel mede te brengen. RADBO-PROGRAHHA WOENSDAG. UUversnm L la Nieuws 1B.16 Tlte Minstrels. 15.80 Progr-, v. <L Nod. Strijdkraebtoa. 19 Leriug. Plaonca voor desOci&Useliir .van ito gcncesk. veriorsing. in Enje!and. (Slot). WJ6 Gr.pL. Muïctto klanUcn. 19.80 Causerie. Dingen vlio je viutiioJdyn. 20 Nieuws. 20.06 Weerovcr-, ziabu 200a Dingen van den dag. -Radio.' PLiilb. IOrkest21.20 'Hoorspel. Meneer Burton koinl lolbézinning. 21.60 K war tot Jan Cor- duwener. 22.15 Kon. Militaire Kopol. &i46 Oerlelijk Leven. NXV. 23 Nieuws. 23.15 Gr.pL Ililves^uta II. 18 Cuadero'Ji»- ExisOmbio. 18.40 Gr.pL -Piano. 19 Nieuws. 1916 Causerla Oaze Radiover bindingen. 19.30 Engelsche les voor begin ners. 20 Nieuws 20.06 Charlols' Cbr. Man-" nénkoor- 20.60 Cadseriel Historische Verbon.- lienJveJd.I Kerk en Indonesia. 21.10 Omroep- orkeaL 22 Nieuws. 22.16 Het actueel geleid. 22.S0; Gr.pL Kwartet Havdn. 22.45 Avoad- overdenklng. S3 Gr.pl. .'L&teScbnbortiade^' DONDERDAG. Hllvereum I. 8 Nieuws. 8.15 Gr.pL 915 Morgouwijditig. 9 30 Gr.pL Arbeidsvitaminen. 10.30 Van vrouw tot vrouw. 1035 Gr.pL Pianoconcert-. Bncb. 10.60 Kleulerlje loislet. 11 Causerie- De PosL ZLIS Lyra trio. 1L45 Fam. bar. alt IndiS. 19 Pianc. Ravel. 12.30 la 't spion* netjo. 12.35 D» Papavers. 13 .Nieuws, lfi.15 Tte Skyinaslers. Intenaerro: Interview inel de Presidente van het American Relief voor Holland. 14 De \ronw binnen ©n buiten baar huia. 14.20 Zang en pinao. -15 Voor liekon en gezonden. Aeolian Soxlol- 15.50 Repris 17 Kaloldoècoop. 17.20 Welk dier dezo weck? Dr. A F. J. Porlielju. 17.30 HJi.RJC. 1736 Tho Romanecrs. Hilversum II. S 'N'ieowa 8.15 Gr.pL 9 Vrouwenspiegel- 9 05 Gr.pl. 930 Pol. bcr. 950 Gr.pL VO Gr.pL Kamorork&l en clavoclmbel. 10.13 Mor gendienst 10.45 Gr.pL Fianowerkeo vuu De* bnaey en RaveL il Do Zounebloeta. 11.15 Twintig kloiuo kleutertjes voor do microfoon. 13 Angelus. 12.00Zang eu piano. 72.30 Or kest Jaap Meijer. 12.86 Zonnewijzer. 13 Nieuws. 13.15 Zuid Afrik." progr.' Lg.v. Pad Krugerdag.. 13.45 Gwiasinnaiid Knlb. Actie- Co user ie. 14 Sbloiai.' Am»L Politie. 14.40 Causerie voor-de vrouw. 15 I3lr. Strijkkwartet. 16 Bijhollezing. IG.45 Sopraan en piano. 17.15 Gr.pL -17.50 Het Rijk ownca opgezocht Dit scheen tx-n succea. voor ons, roaor do loostacd was' ooaango' naam geworden. Wjj beheerschteo iiu« teers, niet langer dezen strategisch gun-, stigen hoek. Op cnkole tientallen meters: waren: nu ook Duitschers ia het luby-, riuth van .graven en" als banstrijdlust niet bekoeld was door do drio slacht offers; zou er een soort guerilla ont staan van vier of vijf voortkruipeude Duilschersjin den rug gedekt door- him eigen menschen, tégen drie gewapen- den aan onzen kant. Wio de derde tvas, kon ik niet vermoeden. Misschien Be- read, hoewel ik mij nio: herinneren kon, dat Jijj ooit een wapen rijk geweest was. Of Heinsius? Neen, hij zeker niet, war.t er was slecht geschoten door dien derde. En men konewelhaast niot mis sen op dezen afstand. Tóen schoot mij plotseling te binnen, dal er tweemaal vlak, naast mij een kogel iwas:ingeslagen. Stellig niet van een "geweer, het geluid vras. andershet moest die dërdé re volver-: geweest .zijn, want h et was juist, toen 'ik' boven' den rand uitkeek: en SCHEEPVAART ROTTERDAM, aangekomen 8 OcL: Tcrborch, Bamüv^iloU. Br. Indiéliju, Maas- hu ven, - sl g. ©n graan; Akio; Londen, Nio». yellGooririnan, Biuneabaven, cement; Mar- garethn, Bakto Cerro A<ul, Van Wankom, Job'shaven, slj. en bananen;- Louis Heiineprii, Ai>(wcrj>ci;, IlolL Oceami, Xlerwdiaven, ledig; John F. Appleby, Baflimore. Roys, Waal haven, ko'ci: We.-tmJam .Antwerpen. IIAf», Wilbclminaknde. stg.; Zccmócuw. f.oiulen, v. d. Scbuyi, Binnenlinvcu, nurinegoctlcren. Aangekoiaen 9 OcL: City ol Ludnjow, Brita, loaLt vaa Ant werpen, l(oy man Schuurman, "Morwchaven, sl g.j 'Virgo, Smboj, Ilolsclier, Lekhaven,"zout; Iiollnuilia, Landen .Wagenborg. Zallbommcl, ocmonl; Jan van Gelder, Noordzee, Park kade; Antwerp/ Harwich, Ilnek van 'Ho'laad; Uranje Nasaan, Hanvicl", lluek vua IToDnail; ÉT* VtRTPLLIVG u»T h^T JAAB Ï9«.S door F11A.NK ANDERS 30) Juist toe nik wilde terugkeeren, bc gon de aanval, volgens klassiek 'recept met lievig geschiet. liet was duidelijk te hooren,. dat. de stormloop werd in- gvzet; Hier,onderde aaxdè/;:. dreun den de voetstappen na. Voorzichtig keek ikover dea rand en zag zeven of acht üuitschers .over het pad naderen. Nu werd er van óuze zijde geschoten, uit twee richtingen. Een. aan vallei: zak; te ineenButird had dus. ook get;cho- tëii.Ik; nam mijn ipiétooleniégde aan opden voorsten Duitscher. Ik kon geen' gemakkelijker doelwit ^heb ben op -nog geen vijftig meter af stand. De man viel en, tegelijk ;met" hem een and-er. Het was. Je eerste keer,, dat ik een mensch gedood had en het verbaasdemij, hoe gemakke lijk Eet «egaau was en hoe weinig* precies, hoe hij 'zijn geweer los liet en roet beide harden naar zijn borst greep, voor hij achterover stortte. Tot een tweede salvo kwam...'tnijet; want de overgebleven! Duitschbrswaren plotseiiog van het pad afgezwenkt en hadden de veilighetd van dc grafzerken ROTTERDAM, vertrokken 8 Oct: •- Vcdtr.'and, P&'hijj; Alhclqoven. CurafOO; «S zijn, want'bCt wis i«üi I "«vun. S:ott!,o'm; Wale.1- ven dén nmd nilkevk- -mburs»'. Lelswki; Bnnda, Boom; Katholm, u ,c Kopenhageo via AnU-ei^icn; Confid, Loudeu; aanlegde langs het achaam van den s«ork .Umton,- Melro-o Abboy, Huil; l»mian. GOOdca Ci..cicr. .a «.reeg het 'onaan- "oati, Nt-wca-io; Vienna, Harwicit; Haskec gename. gevool, - dat die schotenmis-. i*in»- Unrvctoh- 6fv.hn«.i An«». schiea voor mij. bedoeld waron ea toen ik good keek, zag ik inderdaad een klein rond gat in de militaire broek boven uiijn hoofd. Wij hadden een vijand in den rug. En dat moest een van de aanwezigen bij de begrafenis zijn ge weest- - H -Ik voelde, dat miju handen klair. werden. Ik besefte na eerst, hoo hope loos dit. alles was. Toen sprong er iemandnaast mij. Het was Berend. Hij keek mij met wilde oogen aan en sprak gejaagd: „Waar blijf je? Ruurd zri te springen om je. Hij beeft nog maar twee pa tronen". „Drie", zei ik, om mijn slem to hooren. 1 Twee of drie, wo moeten direct terug". „Goed", zei ik. „Ik heb veertien patronen bij me, dat kunnen ook veer tien Duiischers zijn. Maar weee voor zichtig, want achter ons zit oog een scherpschutter". Ik waarschuwde hom, niet mot een spiong over het pad te gaan, maar plat over dén grond te kruipen. Ik ging voor. Wjj warentr bijna, toen Bo rend riep: „Jau Willem. Ik moet nog naar. hem tee". „Blijf bier", snauwde ik. „Hij is dood". Maar Betend keek toch nog ora en die aarzeling werd hem noodlottig. Een kogePtrof hein en hij .sprong rupt 'Ti schreeuw op. - Meteen kreeg hij. een kogel in Itet achterhoofd .- Er was niets aan te. doen, ik móest flöor.Langs de nu welhaastvertrouw- dè rij graven voortkruipeude, zagik .juist nog juffrouw Bliester, die wegge doken achter haar grootën steen, haar parapluie bad opgestoken. Ruurd.- vond ik - op dezelfde plaats. Ik vertelde hem van 'Berend, terwijl lig- voor zich uit bleef turen.. Ik; kon dairom zijn gezicht nietzien, 'maar zrjn handen - blevpn rustig. Ik zei ook, dat ik van: achteren beschoten was: Toen keerde Ruurd zich om. Uy had zijn b^atnit genomen. ..f „Wij'gaan. weg", eci hij. „II«H heeft g<re«i- tin .Cïéi' iaii^öt- ia bisjvuu. W.u zonden 'w(j nog moeten vecdeiiiircri? Jan AVillem cu Berend zija er niet meer. Heiosius en mijn broer zullwi allang vèrUweueu zija. Ik geloof niet, dat cr anderen zijn, die wat. l© vreezen heb ben van den S.D. Laten wo roet gaan". (Wordt vervu 244. TusKchcn allerlei wonderlijke apparaten werd ik op èen tafel gelegd en de. professor verteldewat er tweede sehok zou te veel voor hem z:jn! Aandachtig luisterden, ruijn vrienden en begonnen to - - .1am ïa*. IiaqI n-f.ti.lnyUiVc mot Til f» flllTl Ka"„Bit TcniK»Wi liü, keeft rfck'.WKrljpcc.Jst cr kt. M ttmtolijte mnm tutn ..it.itor.j- t.,1 a.mr 4a nntvt-rlciïitr A© hnml tMs. -Maar.vrocfr Bobbelman„Moe KUll met geweld tóch probeereu dan zou het slecht met hem droomen van een ander kun je toch mot zicol „Tja. afloopen. Maar door een ingewikkelde oorzaak, die hncren," zei de professor: „Dat te.net nu ju^t. I»0 ik niet verklaren zal. mogen we hem ook niet heele- allerlaatste uitvincuig van de wctenachap maakt cat maal aan znn lot overlaten. Want Ketelbinkie droomt wel mogelyk. Mij zullen de droomra van Ketelbinkie op het 0ogenblik. In gedachten leeft Uy nu waar- kuunen zien!.!" De professor toonde de onderdeden pchijnlijk duizenden jaren geleden. Moor dc avonturen, vun ziju opparaat aan myn vrienden en ze zetten die hij in zy'n droom beleeft, loopeu niet goed af. gróóte oogen op, <lat'snap je En op dat oogcnbUk moet ik ingrijpen want een J^ith; Prague. Harwich; Michael Anag- nos. Now York. .Vertrokken 9 Oct: Loois Hennepin, New York. Wind O.N.O., matig© koelte, kal.-nc zee, holder. SCHEEl'SBEWEGINCLN. Algonib 7 van S;tn.os' naar Buenos Ayrcs; AtphanJ, uit .p. 7 SL Vincent CV; Arastei- kcrk 6 to Pert Harcourt; Antonia van Shanghai wuir Tientsin; Agatha 28 van Tan.kon; Ban'ara 4 »o Vaocouver; Bossa charter. 7 van Southampton naar Antwer pea; Beta 7 van Bonne naar SvOndborg, Bi«rvliol 7 vanGothonburz nnar Dordrecht; Biminfliam 7- te Gooto; B.irendsz 8 v-an Orn-koM-vik i.aar Rotlerduiu; Brimangcr, Vonrouvcr narr Rolterdamp. 5 Balboa; Castor. 4 von Now York naar WesL-lndiö; Clavella 4 Ie Abadan; Ctio 4 vun I'axu naar Caripito; Capra 9 van Curasao 'te Rotter dam verwacht; Clarence Roberta 10 van Bnllimorc te Rotterdam verwacht: Cleodoru von S.iez; Dordrecht 3 te Antwerpen; Deal 1 van SI. LouU du Rhoneuaar Rostia; Dimitries Ingle^is 4 vun Mndcira naar Rotterdam; Dido p. 4 Cristobal; Edi-ra, Casablanca naar RoUecdam." 6 te Lissabon met macliinescbode; Eriana 5 te Abadan; Elisabeth 8 van Londen naar Klol; EvertsCn 8 van* Helsinki naar Zaandam; Federico C. 7 te Cenua: Fort Wilhelmus 4 von Hong kong uaar Singapore; Ganymedea "4 van Callao nuar Valparaiso; Hilversum 7 van Rio da Janeiro uaar Buenos Ayres; Houtman 6 \-nii Rottenlamte Willietmsharen, 9 te Rotterdam tenig vorvvocbt; 'Helvetia 6 tc LondenJda 7 le Gotbonburg; Iris 7 van Kopenhagen to Amsterdam; I?obeI 7 van Trinidad nuar Amsterdam; Jua© 6 te Emden; Jupi'er 6-van New Orleans n&ar West InliC; JoLau van Oldenhnrnevelt,4 uil,- 7 to Soulli- ompton: Jamaica 8 van AVeslervik t© Am- stordajc. be-lemming Rotterdam; Join T- Ifnll 12 var» Huutptoo Roads te Jlotterdam ver wacht; Jupiter 4 van Londen naar Ihirijs; Japara 6 van Batavia naar Scmarrg; Kemp haan 7 von Lis.so bon naar Oporlo: Klipfon- tein 7 Singapore; Korlenaer 7 to Kra.ni- fors; Kola Agoeng 7 van Port Said via Bela* wan r.aar Soerabnja; Katwijk p H Holtcnau naar Dordrecht-, Kolbergen 11/12 van Stoa te Amsterdam verwacht; Katja Lau 3 voo AmrterJam te Enden; Linqe 7 wan Ttotter- dntn te Kotka; Loppersum 8 te Londen; Mmvtrfe 7 vaa B-ilaviu naar Sem-.irang; Alles 8 vaa Rorneby naar Dordrecht; Air. Lii.tl-orrt Homen 7- van Antwerpen n&ar Oporto; .Margeca 8 van Holni.ag'ors te Ara- «toedimi Muren 6- te_ Sand^rteadMtnceran 4 te Lorenzo Marques; K'andi 6 van Matte naar Susak; NlfenburgK 7 van Rotterdam te Klngslynn, 10 ie Rotterdam terug ver wacht; Noordara .7 te New York; Noord Brahnnt 4 ic Durban; Nerilina 8 van.Aruba naar Rottenlara; Nacltman Ss-rkin 55-' van RoKerüam te Hampton Roads; Ovu'a 3 van Abadan naar Sue/.; Oranje 7 van Southamp ton naar Batavia; Oranjepolder 9 van Lon- «len to Rotterdam verwaclit: Plcp-r de Jluegh 8 le Calcutta; Prins Mauri h p. 8 T.lrard naar Roltenlaia, 9 nam. hi«r verwacht; l'oolzee. sl.bL, naar Oio de Janeiro 7 op 31.09 N. en 82.45 W.; Polykarp 2 van Golbc.iburg naar Rolte-riain' gesleept wor- «loodftin«e" Mdrgriet 2 van St. Louis du Rhone naar FoÜonica; Pvginaüon 5 v.m l.a Guuyra naar Puerto Cabeito; Rapid 7 vun Rotterdam to Boston (L.); Ruys 7 van Suez rinar Batavia; Ringa 2 van ltoUenlara tc Oalo; Rapana 4 te Curacno; Rtitenfjell, Rot- U-nbm naar -Alontreal 4 le SL John's X.F.; Sambr© 7 van Rouaan naar Parijs; Simlen- banfh 7 le Oporlo; Samatra 5 van Batavja naar SingaporeSchelde, slbl., naar Ar#-- gterdani met ©en zuiger. 7 op 44.46 N. en 815 U'.; 'Samari-tda 3 van Rotterdam te Bandar Shahpar; Tabinta 7 van Batavia nanr Balik Papan; Tjitjatenka 4 van Hong kong naar Manilla; Trompeoburgh 6 te Guernsey; Tegelberg, uit p. 7 Gibralter; Tyne, el.iiL, 7 ie Barrow; The.eus 7 van Valencia caar Gibraltar; Tyro 8 van Go thenburg te «Amsteniam: Thania 8 voo Rol- lordani te Êónden; Tillie Lykes 2 var» Rol- tewiam te Brcmorhnven; Tbalatta 8. van Lto- oabon naar 0o?t Azifi; Tilly 6 «ran Tunis naar Propriano: Tabian 5 van Batavia naar Djcddali; Tastnan 5 te Bric bane;, Ur/a 9 van Fecamp te Rotterdam verwacht; Van Rtiycd.tel 7 van Batavia naar %inv- rang; Veenenborgh 7 van Rotlertoja te ALddle^bru, WubTland 7 v au Santos «uur Ains'wjuin; 7oa!i©wijk..7 ie 'Karachi. Wmu 8 van Genua uaar Carthage.-ui; Vinga 6 te Haifa; Vulcanue 6 van Izmir riaer Sumboul; Viatcn 29 van Amsterdam le Gothenburg; Witte Zee, ebbt., naax Rio tie Janeiro 6 op 27.09 N. en 15.81 \V.; Win» VAN RUSSISCH MODEL IOSIP BRÖ2, de Tito var. Joego- J slavië, voert de titels'van minister president, minister van landverdedigiMg en maarschalk; verder is hij de bekns- rijkste man van het zeven leden tellende Politiebureau van de communistische partij Joegoslavië. Het buitenland ziet in hem den dictator die Joegoslavië, den man die vaife dingen" regeert, maar men doét misschien beter hem „een stuk Rus sisch front in het hart van Europa te noemen." Aan Tito's „democratie" stooten zich de buitenlanders en misschien ook de Joegoslaviërs, .voorzoover de OZNA hun de gelegenheid geeft een blik te werpen in Josip Broz' particu- liere leven, dat zich afrolt in het paleis van den vroegeren orins-regent Paul van Setvië, een oom van den iaatsten, jongen koning Peter II (zoon van Mariola van Roemenië en koning Alexander die in '34 te Marseille den dood vond tegelijk met den Franschen politicus Barthou) Tito, had bij het grijpen, naar de macht aan de Joegoslaviërs beloofd al de koninklijke paleizen open te stellen als arbeiders- en kindertehuizen. Zij die hem kunnen waarnemen en bestudeeren 2eggen> Tito kan glimlachen, Tito kan comedic- spelen; hij kleedt zich als Goering, Zijn gebaren doen aanMussolini denken, eu in zijn redevoeringen'aapt hij Stalin na. Maar zijn glimlach is van hemzelf,vooral als hij de 'staats beambten langs zich heen laat nur- cheerenop de maat van de yell: „Tito is van ons, wij zijn van Tito. Ti-to.' Ti-to.' Ti-to!" Zijnredevoeringen worden voor hem geschreven door Zujewitsj Tsjerni en den Montenegrijn Müovan Dyilas. Zijn bureaucratische regeeringsmachi- nerie wordt geolied, gesmeerd en ge controleerd door den Sloveen Kardelj, dien men kent uit de felle Parijsche discussies over Triest, een klein riet ondapper manneke, dat zich Molotof tot voorbeeld heeft gekozen, en dat den cursus communistische methodo logie te Moskou met succes heeft doorloopen. Voornamer echter cog is de Himmier van Joegoslavië, lt.- generaai Aieksander Rankowttsj, want hij beheert de. OZNA, de Joegoslavi sche Gestapo, voor hem in elkaar gezet door Russische specialisten op het ge bied van spionnage en liquidaties. De OZNA mag arresteeren zonder, waarschuwing, executeercn zonder proces. De OZNA heeft ten sectie voor „controle der burgerij", een andere sectie voor „contröle op het leger", een derde sectie vcor „controle op Joegoslaviërs in het buitenland", een vierde voor „controle op de eigen re geering inclusief dc communistische icucil- ëTVati.'"; 'i- Jn die gemeenschap, een typisch Slavisch oorlogsgewas, moet mgr. Stepinatsj, r.k. aartsbisschop van Za- greb zien dat hij zijn hoofd redt. In die gemeenschap, worden openbare redevoeringen donderend toegejuicht (onder ..pntróle) als de sprekers verklaren d.t „iedere Angel- sakser ol ieder vertegenwoordiger van het Vaticaan een internationaal hypo criet- (huichelaar) is die met zijn reactionnair venijs den wereldvrede bedreigt" (aldus kolonel Branko Perowitsj, commissaris van de IV-de divisie van de K.O.J.). e Bo'nfesa; Westerdan» 9 van Antwer pen te Rotterdam verwaeht; \Va!enl>cr;h 6 van "Newport le Antwerpen; Zwarte Zee. 8l.lL, roet een dok naar Stockholm 2 te Holtenau het dok lekt; Zwerver 6 van Skive naar Kopenhagen; Zeeland 6 van Sunderlani le Anlwerpen; Zeue 4 vun Amsterdam" te Londen. Uitgave Stichting nHel Parool": He- dactia, adroitiislralic en advcrteiitiên Lange Haven 141. Schiedam.' Ruilen: prachtige gehaakte, witte hahy-capc. voor4 knotten blau we wol. „*t Bocririneke" Hoog- t Te koop zoo goed alsnieuwe «vondjapon voor leeftijd18' k' 20. r-iutir, Tpijs 45. Br. no. :S 8?8 ■.bureau .van ditivblad.:.';"? Te" köop lap ,-stoF.lang en Varootv bontkraag;: - vóór 8' uur. Vondcllain 62b; ;.T'c.i Itiiop pitrieteu wieg; luier mand. looprek,, -..klein aguariiim "en pureeknijper. Ai Risseeuw; v.Frans, lialsplcin ;,6b.. W. Noord ijk. Lan ge K erk stisat 15 rijwielhandel, Te koop 1 paar rijlaarzen., Medium, beh (foto's, voorwerp) Spreekuur, - dagelijks.;10-r9 uur, Parallelweg 1S8.. 2e étage. Schie dam bij station. Wegens sterfgeval ter over. name I buiskamer ameubl. v. o-. best. uit dressoir, theemeubet, tafel 2 armstoelen. 4 stoelen.. Te bcvr, v. Doorn, Broersvdd 116. Schiedam. Te koop dame» mantel en 2 aponnen ro. 38. eikes Spiegel eu .2 jongens i*<ie«. Te zien Nwe Maasitraat ,lö5o. Te koop zoo goed als nieuwe v. o. baby reiswteg 30. Vat» Swindcnstraai 33a. Een/ame yrt"-. vrouw 40 jaari r- erustige vriendin,liefst wed. o» gesch.. leeftijd ca.' 40 jaar. Br no. 935. Bijk. Betcke, Broers- vest 3. Schiedam. Verloren: (diamanten hanger (4 diamanten .'.'in- kruisvorm) gaande van Westzeedijk .via hjn 8 naar Schiedam, B. K. Laar». Terug tebezorgen Mw. Jonker Roeian te—Haakman, Kon. Etr.map'.cin 12, Ream. Gevraagd: 8—5 uur. Mevr. Moeskcr, Juiianafaan 102, Schiedam. gevraagd.. Goed toon. NoordvcsLsingcl 85, Schiedam. Nette jonge menschen, die wenschen te trouwen, zoeken met gebri van keuken. Br. lett. SZA bureau v. d. blad. Tc. koop: zonder sluier. Br. onder no. 1056 bureau vao dit blad. CACAO- EN CHOCOLADEFABRIEK „BARONIE": vraagt eenige bekwame j AanraMen: WARANDE 36. SCHIEDAM. N.V, STOOM- EN CHEMISCHE WASSCHERIJ y.h. C. D. BOUGH ZN. Bellevoystr. 75 Rotterdam TeL 22631 en 36235 CURSUS VOOR MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE Slndt 1942 de oploldlng voor de xeHsfendlge admlnfslraUeve funcüo Secretariaat: Beursgebouw - Kamer 321 - Rotterdam Prospectu# op aanvrag© Voor de -Keuring»- en Onderzoekings* eldeellng te Utrecht worden gevraagd Verelschter: Volledig diplome v.d. Ned. Cbem. Vereenlglng; leeftijd niet ouder don 30 jear. voor het magazijn van glaswerk en chemicaliën en voor het nemen van monsters van leveringen bij leverancier#. VerelschUn: Diploma Mulo A (liefst B); leeftijd niet ouder dan 30 jaar; kennis van magazijnadministratle en van waren (verven, lakken, vernissen, koolteer, car- bollneum enz.) is gewenscht Geschreven sollicitaties met uitvoerige inlichtingen onder bijvoeging van folo te richten «en de 2e Afdeelng ven den Algemeenen Dienst der Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht CARR-PLAATWERKERS voor Nieuwbouw en Rep ara tie werk. alsmede aan- komende KRj\CHTEN kunnen direct geplaatst worden voor vastwerk bl) Pennock's Cairosserie- fabrick, Wetcrlngkaüe 155. Den Haag. Gevraagd voor spoedige indlecatiredlng geroutineerde 1 STENO-TYPISTE voor Nederlandsch en Engelsch Brieven met volledige Inlichtingen onder tetter T. T. S. aanNijgh Vor. Dltniar. Rotterdam. - Groote HoutinJusfrie in. de omgeving van Amsterdam zoelct een voor Kaar 'voor de vakken Teekenen. Vaktheorie en Practijk. In het -bezit vun Akte N.X en N.L (event. N.b.) Met de hand geschreven hrieven, vergezeld van paafolo te riclilen dan Adv. Bur. Prad. Keizersgracht 534. Amsterdam-C. Op enveloppe' en brief le vermelden No. D dO6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2