1* 1 t' s INDONESIËRS ZIJN BEREID TOT GROOTE CONCESSIES, VERKLAART SJAHRIR i DE SCHIEDAMMER: voor de erkenning van Rome in opschudding itolie's' verdrag gereed Eindredactie niet voor 14 October Vonnis Stepinaïsj valf morgen De Gaulle hoopt op een „neen" onnflinnlroliilrhoifj Tegen Rijksverband GRATIEVERZOEKEN AFGEWEZEN Verhuizing zetel UNO „Hirohito heeft geen macht meer" DESNOODS RIGOUREUZE MAATREGELEN j VOOR ONS HERSTEL VELDMAARSCHALK SMUTS Geen man yan! holle frazen „De uitkomst kömt dikwijls van de kleine landen", zegt hij „Ik ben glad nie pessimistisch nie" Locomotief van dijk gereden CHARIVARIUS OVERLEDEN NIEUWE BONNEN Voortaan ook een luierbon Politierechter i' SSSi WÊÊï .r r-■ y-mm ■•vil }:*i ~-'3 .vM 1-3- 5 .v: ,;.Q is 3 RED. EN ADM, LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 093 90 REDACTIE: TELEFOON 65503 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KW ARTAAL t 4.—; LOSSE NUMMERS 0.09 ADVERTENTIES ENINLICHTINGENDIENST: SCHIEPAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430. EN 89300 - POSTGIRO No. 598644- Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 236 DONDERDAG 10 OCTOBER 1946; Arbeidersbetooging eischt dooden- en gewonden Twee of drie personen zijn gedood, en meer dan honderd gewond, bij ew betooging van 5000 arbeiders, die 'te Rome protesteerden tegen, ontslag dreiging; en ^oor Italiaans che eara-: blnierl en bereden - politie met schoten, pantserwagens, sabels, e "kruppels i-ulteengedreven werden. :.V- Pletro Nennl. de socialistische 1 eL- der, - die "van .het bal con van het regeerlngspalels af de" betoogers wil de toespreken, werd door- een hagel van steen en gedwongen zich terug te trekken In; het gebouw waarvan vrij wel geen ruit meer keel is. Het re- geertngspalet- Is thansafgezet door een; dubbele haag; van met machine geweren bewapende soldaten, terwijl op eiken straathoek pantserwogens staan Het filmtoestel van een 'Ame- rikaansche persfotograaf, die d< schermutselingen, wilde vastleggen, werd door- de politie In beslag ge nomen en vernietigd. - De onlusten ontstonden, toen onder de arbeiders der openbare werken pamfletten werden verspreid, waarin werd medegedeeld, dat 11.000 van hen Zaterdag zouden .worden ontslagen De regeering heeft bevel gegeven t<>t een onderzoek in den afgeloopeD nacht, tien weken en drie dagen na bet begin van de vredesconferentie te Parijs, Is - na urenlange sti aiming overeenstemming bereikt ten aanzien van het vredes verdrag met Italië.'Dll beteekenu dat bet verdrag nu p.og slechts de goed keuring van de Groote Vier behoeft, om van kracht te worden. De Groote Vier zuilen niet voor 14 October b"eenkomen ter bespreking van de kwestie Dultschland. Ook de eindredactie van het vredesverdrag zal tot zoalang blijven liggen. Het proces tegen den Joegoslavi- echen aartsbisschop Stepinatsj is. gesloten, nadatde aanklager;, nogr, tvmftif den- nnam 1 en den naryoon van den beklaagde -telkens gecom bineerd had met de misdaden en wreedheden der Oestasji's. Ook vlocht hij er een filippica m tegen het Vatlcaan, dat zich meer zou bezighouden met politiek dan met godsdienstige plichten. Overigens was het proces, zei hij. een demon stratie van „democratie tegen- fas cisme". De advocaat Ivo Politeo verdedig de mar: Stepinatsj, dien hij vrij pleitte voor wat anderen hadden misdreven, zóoals artikelen, ver schenen In bladen, die - niet vrij' wa- ren te schrijven, zooals zij wilden De aartsbisschop zelf voegde er aan toe: „Mijn geweten Is zuiver. Het is mij hetzelfde, welk vonnis gij uitspreekt". Dat vonnis wordt Vrijdag 11 Oc tober verwacht. NEUENGAMME-LEIDERS GEëXECUTEERD In de Brltsche zóne van Dulisch- land zijn Dinsdag 16 oorlogsmis dadigers ter dood gebracht, onder anderen de commandant en 10 an dere schuldig verklaarde leden van de leiding van het concentratie kamp te Neuengamme. Generaal De Gaulle heeft in een verklaring tegenover de pers de hoop uitgesproken, dat de Fran- „echen de grondwet niet zouden aanvaarden. Volgens hem moet de grondwet er toe lelden, dat het „kunstmatige" regiem, van nu zicD handhaaft... Planbureau voor Indonesië De regeering heeft het voorne men, voor den economischen we deropbouw van Indonesië eeü Cen- tr .-l Planbureau In te stellen naar het voorbeeld van hét bureau, dat seden een Jaar In ons land func- tlonneert. Er zal een over vele 'a^en 2o< pend plan van geleidelijke re constructie worden opgesteld. Francois Daems gearresteerd De gewezen vakvereenigrngslelder van de Belgische transportarbeiders Frangols. Daems. is wegens mede- plfchtigheld aan een smok keizaak, die verscheidene millloenen francs beiooot. gearresteerd. WEERBERICHT ->• DROOG Tot Vrijdagavond.' Droog weer mei lange perioden zon nescliljn. Kouden nacht, meest mati ge oostelijke tot □oord-oostelijke wind. 11 Oclóber Zon op 6.58 uur: onder 17.59 uur. Mian onder 7.32 uur; op 1838 uur WATERSTANDEN ROTTERDAM le tu 4.47 uur; 2e t(J .16.47 aur. 3 .IA 3 SJAHRIR heeft in een exclusief interview, door hem aan.y U, P. toegestaan, verklaard dat de republïkeinsche re-. geering bereid is om den Nederlanders' gröóte concessies doën en garanties te geven in ruil voor erkenning van. de v onafhankelijkheid van Java en Sumatra. De premier zelde. dat de republlkeinsche. autoriteiten met de vrees, die. Nederlanders en personen van andere nationaliteit tën aanzien van hun belangen koesteren, sympathlseeren. De Indonesiërs zijn daarom v' bereid om aan Nederlandsche waarnemers en adviseurs en zelfs .Y :t r o esp e n toestemming te geven om gedurende een overgangsperiode y: in Indonesië te blijven, opdat de Nederlanders zich er van- kunnen overtuigen, dat de republiek op eigen beenen kan staan. derlanders hebben vele kaarten hri handen." aldus Sjahrir, en 'hij;'vér^ volgde: „Zoo weten.we bijvoorbeeld, dat het tot ons eigen voordeel strekt indien Nederlandsche economische in vcs teeringen hier zouden worden - beschermd en aangemoedigd. Doch; de gevoeiens van het volk elscben;, dat de republiek Java en Sumatra vrij van het Nederlandsche konink rijk zal zijn: Indien de -Nederlan-; ders bereid zijn die concessie te doen, zullen zij Indonesië bereid;! vinden in ruil daarvoor een goeden' prijs te betalen. Indien de Neder- landers daartoe niet bereid zijn, dan. zal het resultaat een rampspoedige koloniale oorlog of Internationale Interventie zijn, waaruitgeen den belde zijden voordeel zal trekken.'" SJahrir voegde hieraan- toe, dat echter aantal en taak der Neder landsche troepen nauwkeurig moes ten worden vastgelegd in een over eenkomst met de Indonesiërs. Sjahrir meende, dat dit het belang rijkste punt is waarvan ..het succes der wapenstilstandsbesprekingen, die Donderdag met prof. Schermer- bom zijn.begonnen, zal afhangen. Sjahrir verklaarde, dat de Indo nesiërs er definitie! tegen gekant - ztfn om binnen het Nederland sche Koninkrijk te blijven, doch bereid zjjn om door een verdrag een nauwe relatie voort te zetten. Op de vraag welke contróie de Nederlandsche regeering zou houden onder deze omstandigheden, ant woordde hij: „Wederzijdsch eigen belang zou de garantie geven, dat de Nederlandsche wenschen geres pecteerd zouden worden." „De Ne- De geallieerde bestutirsraaa heeft gistereD dc verzoeken om gratie ten behoeve van Goering. Bor- mann, Frick,Rosenberg Strei- chcr, Jodl, Keitel. Vnn Neorath afgewezen. Over Racder'B ver-, zoek (den kogel in plaats van levenslang) is nog geen beslissing genomen. - -~!*rn i efonmoce I ij IrvS Dé strijd over een' permanenten- zetel voor de Ver. Naties schijnt een der belangrijkste kwesties vuor debat op de algemeëne U.N.O.t vergadering van 23 October te zullen worden. Achter de schermen zijn er reeds' stappen in .voorbereiding, om het hoofdkwartier bulten bet gebied van New York te krijgen, waar de om standigheden volgens de vertegen woordigers van sommige landen niet bevredigend zijn. San Francisco, dat met 22 tegen 17 stemmen plaats moest maken voor, New York, schijnt thans het meest in aanmerking te komen en men zou aldaar gereed zija een burger-delegatie naar New York te zenden. Indien er een stemming over de kwestie bereikt wordt. Genève, blijkbaar gesteund door Rusland, ls een ,endere. mogelijkheid. Officieel- is de U.N.O thans ge bonden aan het gebied van de stad New York. krachtens de te Londen genomen beslissing, op grond waar van een commissie gevormd werd om slechts' in het gebied van New York-Connecticut naar een plaats te zoeken. Totdat de permanente zetel gekozen en Ingericht is. blijft het Interne hoofdkwartier echter te New York. Verklaring van Mac Arthur „Keizer Hiroblto is nog slecht? een symbool, zonder politieke of an dere machtdeze is op bet' volk overgegaan", beeft generaal Mac Arthur verklaard naar aanleiding van de Russische opmie over den Japanschen keizer Moskou heeft echter volgens Mac Arthur geen on middellijke arrestatie of berechting van Hirohito geëlscht.' aJ wordt hij volgens Russische kringen te Tokio,, door het geheele Russische volk als oorlogsmisdadiger beschouwd. Gaan dc Amerikanen op Indic vliegen Een Skymaster van de Pan- American Airways zal,- me', een be manning van IQ koppen en voorts ambtenaren van het Amerikaon- sche departement van buitenland- sche zaken, omstreeks 10 Novem ber een verkenningsvlucht naar N derlandsch-Incüe maken. Het doel van de vlucht ls het be- studeeren van de mogelijkheid een luchtverbinding tusschen Amerika en Nederlandsch-Indië te openen. Een aantal Amerlkaansche corres pondenten zal vermoedelijk deD tocht meemaken. Apcldoornsche doodenlijst telt thans 24 namen Het aantal slachtoffers, tenge volge van het vliegtuigongeluk te Apeldoorn ls gisteren In den. loop van den dag tot 24- gestegen. De toestand van den 1 eeraar, den heer Dobbenga en twee leerlingen blijft zorgwekkend De regeering heeft een telegram gezonden, aan- den burgemeester van Apeldoorn, om haar deelne ming te betuigen met de ouders van de overledenen en haar mede leven met de gewonden. Het tele gram was onderteekend door den minister-president, dr. L. J. M. Beel. FOOR UKT BWXEXRUUKN In het Cmraal Station te An, sterdam ontspoorde een sneltrein. De locomotief "kantelde, waarb\j d Anachinvt omhet leven kwam. Minister Lieftinck verklaart: -Volgende jaar verkoop van effecten Minister Lieftinck, die Zaterdag van zijn reis naar de Ver. Staten en-Canada ls teruggekeerd, heeft' .opeen persconferentie ten departe- mente verklaard, dat het doel van zijn reis was-het bijwonen van de vergaderingen van het Internatio- rikal Monetair Fonds en van de Iptemationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, teneinde de be langen van ons land zoo goed mo gelijk te behartigen. In -Canada heeft onze minister een onderhoud gehad met zfjn Canadeeschen col lega.' waarbij vooral de houtvoor- (Van onzen parlementairen redacteur) ,,Ilc ben glad nie .pessimistisch gestemd nle**, zei maarschalk Smuts, gistermiddag In Hotel des T; s tegeti de journalisten, die zich om den levendigen grüsaard met z(jn matkantcn kop verdrongen. „De grootste moeDykheden liggen achter ons-en niet voor ons''. -^Met deze inleidende- woorden nar;' ivJj van stonde' aahr ieaereen geboeia. W^e naar Jan Smuts JUiS-,. tert, wie hem in de «melende, oo«en kykt, kan z:uh moeiiijk c/nttrekken aanden mvioed. die van neiu u.t- siraalt. Men begrijpt.iets beter,: hoe deze krasse aistammelmg: der Voor- trekkers zich m. zijn eigen land en ver daarbuiten zulk een gezag heeft .weten te verwerven. Hü werpt geeü; ■holle Irazen of brilliance, aphoris-. men voor de voeten van zijn noor- ders'. Wat hij beweert motiveirt nij metêeD. mei nadruk en 'overtuiging.. JP&rijs was met de c-erste vredescunierentie cue ik mee- maaicte", zegt luj. „Vier en veertig jaar geiedeu was ik ook betrokaen bij een vreaesconfe- rentie. Het was mij destijds ge lijk of dit het einde van de wereld w-as. Mjjn land was een verpletterd land. Thans echter kuJTnen wij met een zekere mate van trots terugzien op wat geaaan ts in die 41 jaar. Het grootste gevaar waaraan men bloot staat is. dat men den mued verliest. Vandaag is die gevaar, wat 'k dik voel, die:Europa, waar alle idealenvanhet menscheUjk ras werden geboren beert een knip ge had. Hitier maakte voor zierzeil een. monunfmt van puin Europa en de wereld zijn vandaag in de zelfde positie, waarin mijn land zich een haive eeuw geleden' be vond. Op d:e puinhoopen moet een nieuw gebouw, worden opgetrok ken.. Dl een nieuwen Strijd, nie triet atoombommen nie, moet een be tere -toekomst worden ugebuuwd. Wat gebeurt er met het mensch- dom wanneer Europa de leiding uir: handen geeft?/ De Westeuropeesche landen kun nen ,een verbazende rol spelen. Ik' denk, aldus Smuts, an die ou Hol land van eeuwen geleden, dat den moed ook niet; opgaf en 80 jaar volhield. Waarom zou Hólland, het cents-urn van een R(jk, met ijjo ondervinding, zijn traditie en z(jn typisch volkskarakter 'niet herhalen wat het toen vclbraeht? Er f-aat groote geschiedenis ge- V KL UAL A A KSCU ALR SMÜ T£>{ die. een hort bezoek aan ons. land brengt, gebruikteten paleize Soesid\jk de lunch met de' Koninklijkefamilie. De maarschafk verlaat het paleis, uit geleide gedaan door Z.KJi, Prins Bemhard. beitren. Wjj leven in een van die langdurige revolutlonnatre perio-.- de» die de wereld soms .rent. Wij stann voor een belangrijke- wen- •de -kJcinc landen. Er wordt vandaag veel te veel gekeken naar de Groote Drie of Vierpof hoevecLC-. ;Meer nóg dan van de politici, zoo besioot de Zuid-Afrikaansche staatsman zijn toespraak, wil de we- reld luisteren naar de stem van de pérs. De pers heeft hiér een ge weldige taak Geef den möed niet' op! En bedenk dit gued: Ik spreek als iemand,, die dit alles doorge- -m&ak;:' heb",. ,.;';Lunch;"op het paleLs 8 Soestdyk Gisteren .heeft de Koningin een lunch gegeven ter gelegenheid van- het bezoek van veldmaarschalk Smuts. Pnnses Juliana en Prins Bemhard zaten mede- aan terwijl voorts aan de lunch o.a. deelnamen de gezant van Zuld-Afrlka. de heer Egeiand, de Nederlandsche minis ter-president, dr. Beel en de minis ter van Bultenlandsche Zaken, baron Van Boetzelaer van - Ooster- hÓUL - v Tijdens deze lunch is den veld-" maarschalk meegedeeld, dat de Ko ningin hem heeft beneemd tot grootkruis in de Orde van Jen Ne- derlandschen Leeuw. Smuts doctor honoris causa Tfjderis een ontvangst, waarbij vrijwel alle Nederlandsche ministers en het geheeie diplomatieke corps gisteravond in kasteel Oud-Wasse naar aanwezig waren, werd een oogenblik stilte gevraagd door prof. R. P. Cleveringa. Prof. Cleverlnga deelde mede. dat het de r.eidsche universiteit, de oudste universiteit van Nederland, een groote eer was veldmaarschalk J. C. Smuts te be noemen tot doctor honoris causa In de rechtsgeleerdheid...'Je senaat der Leidsche .universiteit zei"bet op hoogen piijs stellen, indien een ver- 'tegenwoordiger van de Letdsche universiteit op een later tijdstip de doctors-bul zal kunnen overhan- digën. 0 Veldmaarschalk -muts dankte- prof, Cleveringa zeer hartelijk. Naar prof. Cleveringa' mededeelde ligt het in het voornemen van de se- (naat der Leiüsche universiteit; de doctorcbul en de doctorshoe op een later" tijdstip, in'overleg met veld maarschalk - Smuts,; tijdens een plechtige hljeenkomst der Leldsche. senaat uit te reiken. Machinist verloor het -(even* Door onbekende r oorzaak is' gis termiddag de locomotief van den sneltrein Amsterdam—Amersfoort op de DUkgracht tusschen de 'Ma- rinebrug en de CzaarPeterstraat te Amsterdam ontspoord. De zware machine gleed van 'de bovenbaan van 'den .dyk af en kwam terecht op het goederenspoor op den onder- baan. Dank zfj de vrfj geringe snel heid (de trein reed ongeveer 50 km. per uur) ls de ravage niet ernstig te noemen. Slechts twee wagons derailleerden. De machinist, de beer Broekman uit Amersfoort, verloor het leven. De stoker kwam met den schrik vrfj. Van de passagiers wer den er slechts twee licht gewond. Zij konden «tch op eigen gelegen heid naar huls begeven. ziening van 'Nederland ter sprake' ls gekomen. Nu de Canadeesché re geering haar export-niet meerVcen- tralréeert, is hetvan belang, dat Nederlandsche importeurs nun aan dacht aan Canada: wijden:. Van het' door ,dit land verstrekte crediet van 125 millioen dollar, istot nog toe slechts -50 millioen. dollar opge-, nomen. 1 -,r- YYl 'r - - Over onze kansen In'., de Ver;: Staten; deed minister Lieftinck min-- der 'optimistische, geluiden-: hooren. In: .'dit >jaar zullen wij voor - 350- ;400 millioen dollar inkoopen. Ons' is een crediet gegeven van 200 mil lioen; dollar; het' verschil zaJ- moeten worden overbrugd door export van goederen en diensten, door liquida tie van doüarsaldi en door het af lossen van leenlngen. In 1947 zullen onze aankoopen niet minder zijn, zoodat nieuwe credielcn gesloten moeten worden. Amerika is terug houdender geworden, de lm- en Exportbank houdt zich nog maar bezig met „emergency-credits en de Internationale Bank heeft nog geen fondsen. Daarom zal Nederland In 1947 zyr» toevlucht moeten nemen tol den verkoop van effecten. Dal dc2e verkoop niet eerder mogelijk was, moei worden f-veten aan de effcc- tenreg-istratle en de certificeerbig, noodzakelijk in verband mei het ge knoei, dat er tn oorlogstijd heeft plaats gehad. De val van de Ame rlkaansche beurs zullen wy moeten aanvaarden. Hoewel de minister een voorstander..is van. vrijwillige..liqui datie. meent, .hij, dat hel In geval van nr>o,i gcoarjonfdIs, .rigoureuze ff» Ook het economische «verkeer-tus schen Nederland en Duitschlönd 5" in Amerika ter sprakp gebracht.- Daar de bezetting van Dultschland den geallieerden kapitalenkost. hebben zij een open oog vooreen Nederlandsche bijdrage tot" het eco nomische herstel van ons achter land. Men moet het echter eerst, ■over, enkele pnncipieele vragen eens worden!'A. - In den korten tijd üa den dood van Arthur van SchendeJ lüden de Nederlandsche letteren wederoir een Bevaelig verlies, thans door den 'ood van. Charl.varius, die op 76-Ja'rigen* leeftijd te Haarlem in het St. Elisa-, bethsgastbuls is overleden. Zijn ware naam was Dr Gerard J. Nolst Trenité. HU Is, den 20sten Juli 1870 te Utrecht geboren, studeerde klassieke. letteren en staatsweten schappen, In welke laatste weten schap hU promoveerde in 1901.. HIJ is leeraar geweest te Batavia tot 19IB en daarna te Haarlem, zy publicaties op allerlei gebied waren talrijIe. Tn de Groene Amsterdammer en. het Handelsblad gaf hij', wekelijks leder een er van langs, die onze taal mis bruikte of slordigheden ingang deed vinden Verder schreef hij voor dl- lettantentooneel enkele Engelsche hu- moristlsche. opvoerbare stukken en bereikte een zeer groot publiek met zijn bundel ..Rui2erljmen en mei een" Berijmde Geschiedenis des Vader lands Zijn schuilnaam Charivarius was overal bekenden HIJ heeft ón der dien naam het geheele Neder landsche volk aan zich verplicht door ;ons lederen dag en leder uur te ver manen góed en zuiver. Nederlandsch ,.'te schrijven, ie .spreken en te-denken Tram botsingeischt een dooile Woensdagavond ls. de stoomtram, komende uit Bergen aan Zeer met volle vaart op een stilstaande- tram. gereden. De achterste wagen 'werd door den schok over; den daarvoor staanaen; personenw^.—geschoven^ waardoor enkele passagiers bekneld raakten. Eén hunner, een uit Tndië gerepatrieerde militair, js later,aan de bekomen inwendige kneuzingen overleden." Donkere sigaretten spoedig in den ;handel;:'Y'; Eealge wekengeleden Is 'medege- dteld, dat: teneinde de mogelijk heid te vergrooten tabaksbonnen in sigaretien -te daen honoreeren een nieuw soort sigaretten,' vervaardigd uliZuid-A merlkaansche tabakken, op de markt gebracht zou worden. Naar wij vernemen zijn eentge fa brieken reeds met de aflevering be gonnen De nieuwe sigaret zal. niei overal tegelijk aangevoerd, .kunnen zijn. doch verwacht wordt, dat tus schen 15 en 20 October alle winke liers bevoorraad kunnen zijn zooals men weet beteekent hetIn den handel- brengen van de nieuwe sigaret, die van donkere tabak ls samengesteld, ntet een verhooging van hel rantsoen. Geen tweede toewijzing van Duitsche schepen Het bericht, als zou de Neder landsche regeering. bfj wijze van herstelbetaling andermaal 20 Dult- sche schepen-toegewezen krijgen ts onjuist.-De resten van de Duitsche bandelsv'oot zijn reeds geheel ver deeld en Nederlands aandeel van 6.58 Vp- bestond uit 20 schepen met 53.000 brt. Voor.de tweede helft van de: 11e. periode 1946 (13 L'm 26 Oct.) BONK A A RTEN KA; KB. KC 610 61D: t/m 614 i;":V brood 800 gram brood 615brood 406.gram brood 618 boter enz. 125 gram ból er A'; BIS. boter enz." ,125 gram virtargarine of ■'■■•-10Ó:gram;vet 628 boter enz. .-56Ó gram, margarine of 200 gram. vet ,v! 520 «Igemeeu 200' gf kaai (waat-van ,100-gr korstlooze kaas) 621 algemeen 250 gram zachte:.zeep 622 algemeen 100 gram bloem "':--. B 28. reserve 1600 gram brood - C28 reserve 800 gram brood - B.29,reserve ïoo gr kaas (waarvan 50 gr korstlooze. kaas) BONKAARTEN LA, LB. LC 610 5J7 vleescb 100 gram vleesch 538 vleesch 400 gram vleesch - A 18 melk 4 Titer melk BI0, CIO melk 7 titer melk. - BONKAARTEN KD :KE 610 "'v. .110, 111 brood 800 gram brood 118 boter enz. 250 gram. boter 119 boter enz» 125 gram margarine of 10D gram vet 120 algemeen 100 gr kaas (waarvan 50 gr korstlooze kaas) 121 algemeen 250 gram zachte zeep D 21 reserve 800 gram brood E 28 reserve 250 grerr. rijst, kinder. meel of klnderbts'cuits D 29 reserve 100 gram bloem E 29 - reserve 300 gram bloem BONKAARTEN LD, LE 610 0J7, 038 vleesch 100 gram vleescb D10, ElDmelk 12 Itter melk TABAKSKAARTEN. enz 51 2 rants tabaksart 52 200 gr chocolade en/of suikerwerken .X Sl 2 rants tabakaart X 52 100 gr chocolade en/of suikerwerken Voor de week van 20 t/m 26 October zullen nog bonnen worden aange- wezen voor tabak, suiker en thee Deze week ts wederom ÏUO grem vleesch. extra beschikbaaf. zoodat men in totaal 500 gram per veertien dagen ontvangt Op de bonnen voor -kags wordt voor de helft korstlooze kaas afge leverd. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 11 October a.s. worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor vleesch en melk. waarop eerst met Ingang van Maan dag 14 October as. mag worden gekocht. Het C.D.K deelt ons mede. dat de distiibuticdiensten In den vervolge bij de uitreiking van de babytexliel- kaart aan a.s. moeders, tevens een bon zullen verstrekken waarop 6 luierg gekocht kunnen worden Hier voor wordt' gebruik gemaakt van de vroegere babypakketbonnen. welke aan do voorzijde worden voorzien van bet stempel van «den dtstrlbutic- dienst. De bon moet worden vó6r- 1n geleverd bij den winkelier, die \,hiermede luiers "bij rijn. leverancier "mnet BH*de ultro'VInf dezen bon zullen geen punten" der babytcxtielkaart worden ingehouden. De aflevering der luiers geschiedt eveneens zonder Inlevering ..van pun ten. Zooals bekend worden in den ver volge geen babypaketten meer ver strekt Babywol zal men voorlaan kunnen koopen op de punten der bnbytextlelkaart. Suikerbon verlengd De voor suiker of Jam aange wezen bonnen G06 en 106 su.ke' en 607. 107 en 108 alo°meen b'ijven geldig tot en me... if Gc!eb»r In minder dan twee Batavia naar Amsteri.vr' Woensdagmiddag is oe fCI M- Constellation PH-TAV a v Hakkenberg, die 30 Sept n.ar Indlö was vertrokken, op teruggekeerd Men heeft *d:v en nacht doorgevlogen met s.i >:s korte tusschenlandlngen tf ta, Karachi en Cairo. De s werd In minder.dan twee eu volbracht. Zwak rnorrnot ÏIct is een klem kun»tji jong vrouwspersoon, nooit «in of zoo terloops om cep l:u.~r zocht, U zeggen: ei» hier u mijn lippen ryn onbcro'rd Die zondigen uit rocjnny ■.nitiatief zijn veel niinda <t degenen die voor de verb >u-, zxoijken. O, die vermolrdyui rnm ding bij dag en nacht v«.« zn opduiken cn fleemend u bewym een Ictvaden stap. En zUf» kot, :o verschijnen, vermomd tn een nu- lt!- e-n zeer zakelijke vraag. Getury Arte, dien rechtschapen u-f.i h »mn maar nu toch maai een tul latupt* voor het hekje, onlangs overLwnt» Arte. die in de verste verte nut aan slechtigheid gedacht had, nuv» cordeeld was cn het wuaischijnijk tvcl nooit meer wor ten e ai liep -v een kwaden dog te duwen at.htn kar niet een niet alledaagse/,'-71 hu,t. Hij vervoerde onafgewerkte >io<tpon- ten voor zijn baas, een meubelmaker. Foor eventueels regenbuien Uoa An een dekkleed .mecgefrcgen. h*ura opgevouwen lag dat op den wupfA Bijdend over het A'cordpievn on' muntte hij ecn man en dezt. stelJt hem de klare vraag: „Heb je a-at 'e hoop?" Sec, sprak - Ar>.e, dal vs gn r. brandhout, dat zijn onojgfcrktt stoclpootcn, die moeten nog mint *•.- fabriek. O, zei de man, moim'itax dekzeil dan? Ik geef je er .lö ■i/utdoii voor. Even aarzelde drie. lik z». siste de verleiding 't Fmixh lenapte in Arie's hoofd, de ckmng zijner eerl\p:heid slo»a <1 oor m tn brt donker van het minuutje ko 1sttimp was het al gebeurd Ar ie Icivont bij na* df. f.-i. ir»k m c'n hand en zonder dekklr.eu. Ik begrip het nog net. ed»»- achtbare, 't was gebeurd vuèr>h -r erg in had, sprak Are beroutin-»;». - - Hoe kim ik zoo stom e\jnl En de wijze rechter stak 'ten jtii-' gegleden man de vermane<uit. douU helpende hand toe en trok ne 1» m-1 een maand voorwaardelijk weer tg dc been. i r*f ///J V-;. i f"-. J y j 1 v. j? j jrjf y' tv? -Y'il -'.Y.- - ,r-'Y' iS Cf, Z':\ '-'•Tl 'Ns - ':-;W ■M V' >v? Tv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1