SMUTS SPREEKT TOT HET PARLEMENT Onze 'handelsvloot in herstel Inbreuken op Dienstplichtwet gelegaliseerd Moordenaar uit wanhoop en jalouzie DE SCHIEDAMMER Stuurloos man doorstak zijn geliefde Vijftien jaar geëiseht Tim EN ADM LANCE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON M300 KEDACTIE: TELEFOON «1505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 81 CENT PER KWARTAAL f LOSSE NUMMERS fO.08 HET MRG91 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHES1NGEL ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25150 EN 68500 POSTGIRO No. 38B6M v"V-..* Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG. NO. 23? VRIJDAG II OCTOBER 1946 AFRIKANERS WEET D/^T DEUR HOLLAND TE EER HUL HULLESELF COK EER Evenals eenige maanden geleden Churchill, is thans ook.'1 maarschalk. Smuts de eer te beurt gevallen, in ■een' .bijzondere zitting derv;Stateiir Generaal te worden ontvangen,idaar te worden toegesproken én er. ook zeil het woord te voeren. De - hooge gast werd, m het Nederlandsch^ toe gesproken door den voorzitten der Vereenigde Vergadering, prof dr. R. Kranenburg, die Smuts een staats man noemde; „in wiens persoonlijk heid ec ln wiens naam zelfs wij zoo -sterk de stamverwantschap- voeico met ons eigen volk, één der grooten en sterken van onzen stam. wiens leven en werken wij met bewonde ring hebben gevolgd. Dat leven en dat werken zijn van een verwonder lijke veelzijdigheid: staatsman, krfjgs. man, geleerde, wijsgeer. Uw leven is als een heldendicht en een boelende roman beide. En toch, er isjéén groote iljn in, één groot streven! dat wij begrijpen en meevoelen, omdat -het opkjn onze .geschiedenis emtra- - dlties is terug te vinden." Maarschalk "Smuts sprak ln' het AfrLkaansch eeruzeer uitvoerige "rede ult-.°'«or!n WJ O j „Afrikaners weet dat deur Hol- - land te eer hul hullesef ookeer. Hul is trots op hul Hollandse: af komst trots op Holland en' die ou tradisies trots op cle pres- tasle van die ou moederland in Europa en ln die wereldgeskiedems. En nou, met al dié smarteliké?ge- skiedenis en die taaie, volharding van die bevolking onder die bitter ste verdrukking van die -laatste oorlog, is die simpatie.,met Hol land vandag sterker as vir lange jare toe daar niks besonders ge beur het. Mag elk daarbij voeg dat die Afrikaanse nedcrsettirig die ou Hollandse moederland nie onwaar dig is nie. Daar ook is geskiedonis geinaak. 'n Blanke Europese be- skawmg is op die egte en h'egce. Hollands fondament opgebou. en Kapitein „Meerkerk" treft geen blaam V Samenloop van omstandig heden De' Raad voor de Scheepygjir t heelt uitspraak gedaan - inzake de. mjjnontploffing, waardoor het ss. Meerkerk in of nabij de lichtlijn der geleidevuren van Westkapeile op 16.Juni zonk. De Raad is van oordeel, dat deze scheepsramp een gevolg is-van een samenloop van ongelukkige om standigheden, die meerendeels bui ten beleid van den kapitein liggen. Het is een. tekortkoming, dat de kapitein geen sioepenrol heeft ge-, houden bij vertrek van Rotterdam, doch rekening' houdende met den goeden naam, waarin hij zich mag 1 verheugen, heeft de Raad geen grond gevonden disciplinaire maat regelen tegen hem te nemen. Meer kinderschoenen zonder bon Onder een partij van SOQ.OOO paar .Amcrikaansche schoenen, .die binnen kort onder de winkeliers zal' worden ■i verdeeld, bevinden zich meer kinder schoenen dan bij de vorige zending het.geval was. De hoeveelheid dames schoenen is wederom gering. Deze partij, zal nog gevolgd worden door twee zendingen, eveneens iedec van 500.000 paar, zoodat ln totaal een hoe-- veelheid van twee millioen paar schoerü, bonvrij. ter beschikking van het pu-jjlek zijn gekomen. Poolsche arbeiders bij v „De Schelde" Dg Directie van öe Koninklijke Mij „De Schelde" te VJissingen heeft toestemming gekregen om 1M ongehuwde en 25 gehuwde Poolsche arbeiders, die "als displaced persons uit Duitschland naar Nederland zijn gekomen in dienst te nemen. Over het verzoek der directie om ook Poolsche arbeiders uit Engeland, die niet 'naar hun vaderland wen- sehen terug te keeren te werk te mogen, stellen, hejft de regeerüng nog geen beslissing genomen Naar wij van andere zijde verne men. zouden ook bij andere groote Nederlandsche bedrijven, zooals bij Philips, stork:en bij de Staatsmijnen Poolsche arbeiders (eveneens D P.'s) gaan werken; dit bericht konden wij echter nog niet bevestigd krijgen.", DE WAARHEID VERBODEN VOOR MILITAIREN (Van onzen parlementairen redacteur) Minister Fievez heeft flstermiddag' ln de tweede Kamer meegedeeld, dat h"' dezer dagen een beschikking heeft geteekend, ivaarbU de bladen „De Waarheid", -„Geeft Acht" (Bond v. Ned. Militairen) en „De Vrede stichter (professor Pootjes) voor militairen zijn verboden en uit de kazernes worden geweerd. Dé minister, van Oorlog motiveerde dezen maatregel, door er op te wijzen, dat.: de Inhoud van deze bladen de laatste maanden van dien aard w - dat een bepaalde categorie dienstplichtigen misleid wordt en ge volg geeft aan suggesties, dieIn deze bladen naar voren komen. WEERBERICHT Tot Zaterdagavond: - Tijdens den nacht vor-, mlng van raist en ge- sloten bewolking; die morgen overdag aanJel- dit?.«: geven tot somher kil weer. Geen neerslag van beteekenls -Zwakke of matige naar noord of west tertrgloopende wtnd Z«>n op 7 00 uur; onder 10.56 uur. Maan onder 818 uur; op IR.S8 uu? WATERSTANDEN ROTTERDAM Ie tU 5.22 uur! 2« iij 17.23 uur. nie alleen in belang van die blanke bevolking, maar ook van die Inboor ling bevolking, voor wie die vrede enlïeskaafde levenswlise en gestat dige vooruitgang deur :dje blanke beskawing- gewaarborg word." Spr.- wees er op, - dat er in 2uld- Afrika behoefteaan Europeescbe kolonisten bestaat en, dat eerstdaags ook in Nederland de. procedure voor dé keuze, van de geschikste immi granten een a an vang zal nemen. Het grootste deel van zUa rede wijd de de maarschalk aan het probleem Europa,„het grootste en het em- stigste van alle huidige internatlo- nale vraagstukken". „Hoe is Lucifer gevallen!zeide Smuts in dit ver band o.m. „Gisteren nog de heer-;. scher van de wereld en vandaag een vraagstuk." Hü noemde ChuxchuL „onzen gxootsten E uropea anen be- sprak de mogelijkbeden, die kunnen lelden tot herstel van de Europee- sche positie, waarbij hij de vorming •eener-Europeesche statengroepeering bepleitte en, zoo deze niet mocht kunnen slagen, dan de stichting van een economischen' raad. r Smuts bezoekt Zeeland Veldmaarschalk Smuts heeft gis- teren een bezoek aan Zeeland ge bracht. Hij arriveerde des ochtends per - vliegtuig op het vliegveld oy Woensdrecht, waar hij verwelkomd •werd door den commissaris der Ko ningin ln Zeeland, jhr. Quarles van Ufford. Het eerste bezoek gold Goes, waar een Zeeuwsch koor den 'aoo- gen gast toezong. In zuiver Neder landse!^ bedankte Smuts voor deze hartelijke begroeting, zelfs vroeg hl] om nog een lied. Overal langs den weg, dien de veldmaarschalk op zijn verderen tocht door het Zeeuwse he land volgde, had de bevolking haar - woningen met vlaggen getooid. In Middelburg was de belangstelling bijzonder groot. Schoolkinderen zon gen o.m. het Zuid-Afrikaansche volkslied. In Westkapeile bezocht de vedmaarschalk o.a. het Zwitsersche kamp. De tocht over Walcheren werd besloten met een bezoek aan Vlissingen. Om half vier werd de terugreis naar het vliegveld Woens drecht aanvaard. De ,^neüand,' :}n de HoUerdamsche haven. Dc Friesland, fraaie aanwinst voor V.N.S. Dank iij de gezamenlijke •in spanning van regeering en.ree- deryen is het gelukt hel herstel van de "Nederlandsche koop vaardijvloot in. zoodanig, snel tempo te doen verloopcn, dat binnen afzienbaren tu'd het,ver- lies van meer dan de helft van onze- vooroorlogsche tonnage, t.w. 1.520.000 ton zal i»Bc- haald. Y Immers, sinds de bevryding £ruei: de do, handelsvloot met ca. öpp.ÜUb ton, ie welk cijfer o.m. zijp begrepen 20 z.R. rcplaceinentsohepci) en 9. Pr'Ja' schepen, tezamen metend 1951000 •ton, een '.twintigtal Dui tsclie herstcl- betalingsschépen van tezamen 52.00U ton; lütf schepen in aanbouw of ..be stelling 'un totaal. 306.694 ton, en een veertigtal Liberty's en .Victory uit het Amcrikaansehe vloot3urplu'«, die een aanwinst van ruim 30O.U00 ton belcekencn. Nog tijdens den oorlog, in1944, liccft de toonmnligc regeering 11 Londen hii do Su;» Shipbuilding Cv. to Chester (Pa) U.SA. eeu tiental vTiielitschencn van het type C-3 be- stuld, die thans geleidelijk worden af geleverd. Vijf va« deze „proviucio- scliépen", nl. de Limburg en Over- ijsol beide vun de Rott, Lloyd) Noord-Erabant Gji Drenthe - /beid^ vnn de Stnomv.' Mij. Nederland) cu do Friivlmd thans ir de: vnart. De Croningen ("HoU^Ame- TWEEDE- KAMER Defensiedebaf in optima forma (Van onzen parlementairen redacteur) De Tweede Kamer heeft de ge legenheid, haar door minister Fievez geboden tot het houden van een .Jlill dress" defensicdebat, met heide handen aangegrepen, hetgeen te begrypen is, daar over dit. onder werp sedert de bevrijding nog geen gedachten wisseling in de volksver tegenwoordiging had plaats gehad. Dat en passant het. wetsontwerp Dienstplichtvoorzieningen, geamen deerd door den KVT-afgevaardigde Ruys de Beerenbrouck, met 57 tegen 8 stemmen werd aangenomen, waar mede tevens een merkwaardige staatsrechtelijke figuur in het teven werd geroepen, werd zoodoende min .of meer bijzaak. Het waren vooral de heeren Van Sleen (PvdA), Ruys de Beerenbrouck (KVP), Schoonenberg (Comm.) en Van Dis (St. Geref.), die tal van verlangens uitten, daarbij ook wel eens een openstaande deur Intrap pend. Uit het betoog van ruim anderhalf uur, waarmee minister Fievez op de opmerkingen inging, halen wij en kele punten aan: - De minister wil overwegen om,: als er by een bepaalde lichting', toch een overschot is, het daar heen te leiden dat daarvan de jongere broeders in groote gezin nen profiteered. Het overschot van de lichting 1945 wordt nog eens nader bekeken. Het van den militairen dienst Uitsluiten van bepaalde politieke groepen wordt niet overwogen. Uit de lichting-1944 zal een aan tal technici worden opgeroepen, die bij' de lichtingen 1945 en '4S- ln onvoldoende mate voorhanden bleken. De richtlijnen voor vrijstelling, die wel heel sterk gericht bleken op .het algemeen belang,worden herzien met ihet doel, zoo mogelijk bepaalde gezinsbelangen: naar. vo ren te brengen. ■ADe minister heeft 'opdracht ge geven, de dossiers van alle. uitge zuiverde officieren opnieuw onder -de.loupe te nemen. De zgn. lichte gevallen zullen werden opgeroepen maar zullen geen bevordering meer kunnen maken tenzij - zij alsnog bewijzen, toch uit het goede hout te zyn gesneden. De zware gevallen zullen worden voorgedra gen voor ontslag als officier. Voor. zoover zij den dienstplichtigen leeftijd nog niet;hebben overschre den. zuljen zjj nadien als gewoon .dienstplichtige onder de wapenen worden geroepen, Aigeheele 'vergoeding van gederfde inkomsten van rrs-rv-officÏRren en dlenstplïchtige.onderofficlercn Is niet mogelijk. -A'- Er zijn binnenkort 105 leger-pre- dikanten en 101 aalmoezeniers in dienst, waarvan onderscheidenlijk 54 en 6G zich bij de troepen ln Indone sië bevinden. Omtrent het moreele peJl kon mi nster Elevez niet beter doen dan een brief van een aalmoezenier uit Soerabaja te citeeren, waarin deze schreef, dat daar op 6 October een pontificale hoogmis is gehouden met als onderwerp - der predikatie:. „Ons leven ln overeenstemming of in tegenstelling met de kletspraatjes in Nederland?" - Behandeling wetsontwerp L" heeren Stokvis (Comm.), Roos- (A.R.) Tilanus (C.Hj en Biere- ma (P.v.d."V.) hadden bezwaren van staatsrechtelijken aard tegen -het. wetsontwerp, welke dé heer Ruys de Beerenbrouck met een amendement poogde te ondervan gen.- Minister Fievez voelde er niet zooveel voor, doch liet de beslissing aan de Kamer over, die het met 53 tegen. 12 (tegen: comm. en vier C H, leden) aannam. De minister had tevoren reeds toegegeven, dat de figuur niet elegant was om af wijkingen van de Dienstplichtwet, die reeds meer dan. een jaar, worden toegepast, achteraf' nog te legalisee- ren en zelfs doorloopend tot'I. Juli" 1947. tegen welken datum een wets ontwerp tot wijziging van genoemde wet zal worden ingediend. Maar, zoo zeide hij. we zitten er mee. De erfenis, moet aanvaard worden. De. opbouw van ons militaire apparaat, werd en wordt uitsluitend bepaald door de behoeften van Indonesië, doch we weten nog geenszins, welke verplichtingen ons zullen worden opgelegd 'i door het prijsgeven van onze traditloneele neutraliteitspoli tiek. Ook lijkt het waarschijnlijk, dat het accent in de toekomstige oorlogvoering van mankracht wordt verlegd naar de technische midde len. Al met al is. het dus nog niet te bepalen, hoe sterk ons leger moet zijn, hoe lang de oefenthgstijd en hoe groot de contingenten.. Zuu rstofcylinder b gesprongen Twee dooden en drie gewonden Gistermiddag is ln 'deplaatwer kerij yah Gebr. Stork en CoT ap- paratenfabriek, ln de Boorstraat, over het IJ te Amsterdam, een ernstig ongeluk gebeurd. £n deze werkplaats sprong met een hevigen-; knal een zuurstof- cylinder uit elkaar, met het gevolg, dat twee' arbeiders zoo zwaar ge wond werden, dat zij spoedig over» leden; twéé andere werden zwaar en één licht gewond, In dit gedeelte, van de fabriek ontstond een zware - verwoesting. De ramp zou een nog ernstiger omvang hebben aangenomen wan neer het dak ..niet van zeer licht etemit was vervaardigd, wa. rdoor het spoedig bezweek en"" de muren door de exploisie. niet werden be schadigd. Beheerders van Doelen in arrest De economische politie te Den Bosch heeft drie leden van de lei ding van de Autodump gearresteerd. Verwacht wordt, dat nog meer per sonen, die aan-het beheer van deze .dump deel hebben, zullen worden aangehouden. rikalyn) wordt nog deze maand in dienst gesteld. De Gelderland en Hol- '«Tl (beiden Stoomv. Mjj. Neder land (beide Stoomv. Mg. Neder- zijn alreeds turn hun element toever trouwd, terwyl de Utrcclit (Rolt, Lloyd) nog in het bouwdok ligt. Op de Friesland Woensdagmiddag, is' de Friesland; inmiddels reeds door de regeering nan de Ver, Ncd, Schcepvaartmaat- sclwpprj te ■'a-Gravenliage overgedra gen, als eersteBcJiip van, deze serie tn Nederland aangekomen en wel m de Maashaven te Rotterdam, waar de op de maidentrip meegenomen lading graan wordt gelost.- Tijdeus een eenvoudige ontvangst arm "noord, waar de heer Grommel in „aniens, de V.N.S.-directie c*n de heer Ovcvaar namens het Directoraat voor de Pfhrvnvaart in een korte toe spraak het nieuwe schip hrbbcn in gewijd, heeft kapitein Bakker om zijn mooie boot vun onder tot boven laten bekijken. De opvattingen ten aanzien van dc inrichting van een schip hebben zich wel z(x5 drastisch gewijzigd, dnt het geen mén eeT1 tiental -jaren geleden op een groot, passagiersschip als n\o- demo nitnisting noodzakelijk vond, titans ook op een eenvoudige vmcht- varirdor als de Friesland te vinden is. Zho staan in het stuurhuis de nieuwsle navigatiemiddelen - opga steld - als byv. een kosthare gyro- kompas. Op het promenade-dek 'zijn voor een twaalftal passagiers"smaak vol anngckleede en van alle gemak ken voorziene c orrmivr timen ten onder, gebracht in ut inbegrip yau een 'gezel- lige lounge on-.een mim dek afge sloten door glazen .schotten.. Op^brug en sheïfrrdek zijn de mime en-kenrig ingerichte verbiijren voor de bc-man- rijng'gelegen; - Onk Jnr technisch op zicht. biedt, -de Friéslaitd byzoudcr- heden. Klinknagels vallen niet te ontdekken,^ daar het gchcclc scliip electrisoh' .is gelaseht: Voorts is ecn; voor Nederlandsche vrachtschep cu ongcbnrikelijkowjjze van roortstu wing toegepast. Iti de niaehinekamcr staat nl. eén hypermoderne turbine- in stal In tic met* een vermogen van SSnn as pk., via oen vertraging»-' mechanisme gekoppeld aan een enkele schroef. Dc dienstsuolhoid bedraagt lGi/g mijl. Hot 80()0 ton bruto metende vaar tuig, dat volgens de hoogste klasse van Lloyds Register werd getouwd cn dus voldoet aan 4e hoogste eisehen van veiligheid voor sclup en lading, is hestemd voor den dienst op Australië. Raeders vonnis wordt niet gewijzigd Ook het verzoek van admiraal Raedet, die den dood door den kogel prefereerde boven levens lange gevangenisstraf, is door de geallieerden bestuursraad te.-Ber- Ion afgewezen. - De doodvonnissen 2ul!en Woens-: dag a.s. worden voltrokken. De opgehangen - nazi's zullen samen in een apart graf. worden be graven. Om bedevaartstochten van fanatieke nazi's in de toekomst te voorkomen, zal de plaats geheim gehouden worden, tèrwljl voorts de graven zeer diep gedolven wor den, teneinde een herhaling van hetgeen met Mussollni'e lijk ge- .sc hied de, onmogelijk te maken. Tn een officieele Turksche ver klaring wordt ontkend dat Turkije bereid zou zijn, Von Papen opIe nemen op grond van het feit dat deze een Duitsche oorlogsverklaring a-n Turkije voorkomen zou hebben. Roemer.:a's verdrag goedgekeurd - „Wtl hebben een min. of meer 'j bevredigende goedkeuring van de artikelen van het Roemeea- sche vredesverdrag bereikt". Deze woorden sprak voorzitter Molctov in den afgeloopen nacht om tien minuten voor twee, toen de Parysche vredes- conferentie over het verdrag met dezen voormalig en As-satelliet voor het laatst gestemd had. Met tweederde meerderheid werd een Fransch voorstel tot vrijheid van scheepvaart op den Donau goedgekeurd. Dit voorstel bevat twee punten, waarover apart ge stemd werd: -l, vrijheid van scheep vaart op de Donau, 2, het houden van een conferentie van de. Groote ,yier en alle oever-landen ter -re geling van het Donauvraagstuk. Toen de zitting was afgeloopen, werd overeengekomen, dat men hedenmorgen om half tien weer by een zou komen voor de slot- discussie over het Bulgaarsche ver-, drag,;-welke door Byrnes zou wor den gepresideerd. Granaten gierden over Gennep ;y/^; cn Gróesbeek v Hedenmorgen werden te Nijmegen vilt oostelijke richting weer hevige ontploffingen waargenomen. De laatste dagen zijn weer verschillende 'granaten, vermoedelijk afkomstig' uit het Belchswald over de omgeving van" Gennep en Gróesbeek gekomen. - .Ronódam,': Vrijdag Dat was dns de man, die - zijn meisje, een lief zachtaardig kind waar hy dol op was, mei een groot en puntig slagersmes dwars door het lichaam bad gestoken, in koe len bloede, een pas gerolde sigaret in dén mond. Zit daar een-cynische bruut; een beestmenschIn de beklaagden bank? Zeker niet. Die moordenaar Pieter V.i een 30-Jarig man, heeft wel' breede .schouders, maar een smal, benepen hart. Hij is een slap peling. Een wekèiyke opvoeding heeft een moederskind van hem ge maakt, onzelfstandig, willoos en jaloersch, afgunstig op iedere at tentie, niet voor hem bestemd. Die jaloezie ondermynde ook de liefdes verhouding met Rietje van G., zijn meisje HIJ hield al van haar. toen Rietje nog maar een schoolmeisje was. Maar hij was 10 jaar ouder en het kwam nog even tot een hu we-' lijk met een ander. Hy scheidde en zocht Rietje weer op. zy hield nog van hem en bad medeiyden. Rietjes moeder ook en dafc was fataal voor den man, want toen hy bij de familie v. G. introk had hij zijn kans, een volwassen en zelfstandig mensch te worden, weer verspeeld. Nu werd hij zoowel door zijn ba schoonmoeder als zyn meisje ver wend en bemoederd. En hoe langer hoe jaloerscher. Telkens kwam het tot scènes, als Rietje maar even naar iemand gekeken had. Dat be dierf de verhouding. Rietje wist tenslotte niet meer wat ze er van denken moest. Soms dacht ze het maar af te maken, maar dan kreeg zy weer medelijden en het paar ver zoende zich weer. Zoo ging het tal- looze malen. Eindeiyk vond Rietjes moeder het maar.beter dat de jon gelui naar een eigen kamer ergens anders uitzagen. Maar de man toonde niet veel' Initiatief. Ook stond hy er financieel niet zoo sterk voor. Na de zooveelste ruzie had het meisje toen maar gezegd dat haar. verloofde het huls uit moest "gaan en naar een kamer voor hem alleen zoeken. Fatale Zondag nadert Zaterdag, den 26sten Januari van dit jaar, was besloten dat hij -nog- een week in de Schietbaanstraat zoti blijven en dan moest het maar uit zijn; 's Avonds was het paar nog uit geweest en 's Zondagsmorgens had Rietje naar gewoonte, het ontbijt klaargemaakt, ook voor haar verloofde. Na het ontbyt had de main nog een poging tot verzoening gedaan en toen het meisje voet bij stuk hield, zeide hij, dan al Maandag te zullen vertrekken. Rietje ging toen naar de voorkamer om de bedden op te maken en V. liep naar de keuken, nam het groote slagersmes en stopte het ln zijn binnenzak. Kalm ging hy toen naar de voor kamer, waar het meisje nog aan 't werk was. en rolde van peukjes een sigaret. Nogmaals probeerde hij het meisje tot andere gedachten te brengen, zy antwoordde toen: Dan had je maar eerder naar een kamer voor ons beiden uit moeten zien. Toen werd de man boos. Je wist, dat jk het geld er niet voor had, zei hy. Plotseling nam hij het mes uit zijn zak en stak het met groote kracht in den rug van het slacht offer. Rietje gilde nog: Help help. Moeder, moeder, viel hevig bloed end op den grond en overleed spoedig, Haar long was geheel doorboord. Voor de Arr. Rechtbank alhier, verklaarde V. gisteren dat hy niet het voornemen had gehad zijn ver loofde te dooden. Het mes had hij genomen om zichzelf van kant te maken. Hij was geheel van streek Ministerieele verklaring over de ramp te Apeldoorn De min. v. Marine heeft gisteren bij "(iet begin van de zitting der Tweede Kamer ulling gegeven aan zijn mede gevoel met de ouders der kinderen, die te Apeldoorn het slachtoffer zijn geworden van de ongehoorzaamheid, roekeloosheid en gemis aan verant woordelijkheid vun een Jeugdigen, Ln opleiding zünden, sergeant-vlieger. Hij verklaarde, dat de 23-jarige Christern zijn bandteekening had ge zet onder de schriftelijke opdracht om ongeveer een halfuur ln de om geving van hel vliegveld Valkenburg te vliegen. Hij maakte deze eerste solovlucht als onderdeel van een normale opleiding, waarin hij reeds driehonderd vlieguren achter den rug had Eerste slachtoffer van vlieg ramp grafwaarts gedragen Donderdagmiddag ls op de alge- meene begraafplaats te Harden- berg de eerste van de 24 dooden, omgekomen door de. vllegtuigcata- strophe te Apeldoorn, aan de schoot der aarde toevertrouwd. Het was het stoffelijk overschot';van Henk Schutte, wiens vader tér plaatse burgemeester is geweest. Vertegenwoordigers van den mi nister van marine, het gemeente bestuur van Apeldoorn, het school bestuur der Chrlstóiyke H.B.S.,'als mede van de leerlingen waren op den doodenakker aanwezig en ga ven door kransen uiting aan de al- gemeene deelneming. Een groote schare padvinders gaf biyk van'het medeleven der Hardenbergsche jeugd Ds. P. Visser, die aan de groeve he-' woord voerde schetste - den die- pen indruk op onze geheele bevol king, door de ontzettende ramp teweeg gebracht en uitte voorts woorden van troost tot de nabe staanden. Een oom vah he slacht offer dankte tenslotte voor de deel neming. geweest en kon zelf niet verklaren hoe hy tot de vreeseiyke daad ge komen was. Dr. Levy kwam ln een psychia trisch rapport tot de conclusie dat verdachte volkomen toerekenbaar was, maar V. was een slappe, stuur- looze man, slachtoffer van te groote verwenning ln zyn Jeugd. Nadat een drietal getuigen was gehoord, waaronder een zuster en broer van het slachtoffer, die op den Zondagochtend van den moord in het huls aan de Schietbaanstraat aanwezig waren, zeide mr. baron van Deaem in zijn requisitoir, dat hy niet kon aannemen dat ver-, dachte zichzelf met het mes heeft willen dooden. Het rustig rollen van een sigaret wyst niet op een heftig bewogen gemoedstoestand. Hij acht te verdachte dan ook schuldig aan -moord na kalm overleg. Als ver zachting kan gelden de. wekeiyke opvoeding waarvan verdachte dupe is geworden. Spr. eischte 15 jaar ge vangenisstraf. De verdediger, mr. Anema, pleitte leementie. Zwarthandelaars in bioscoopkaartjes in arrest De economische recherche te Rot terdam heeft een nekslag toegebracht aan den zwarten bande! ln bioscoop kaartjes met de arrestatie van enkele centrale figuren in dezen zwarten handel, waaronder vele Jeugdige per sonen, die er op uit gestuurd werden om bioscoopkaartjes op te koopen en ze tegen zwarte prUren (dit was tegen 3 i 4 maal den kostprijs) van de hand te doen, waarmee zij weekgelden ver dienden van f 80.— tot f 100.-- Gearresteerd werden enkele „gros- sles" in bioscoopkaartjes: de 37-jarlge N. M. uit de Paradijslaan; de 31-jarlge J. "W. B. M. uit de Rustboflaan en de 51-jarige J. W. S. uit de Bleis- Wijkstraat. Tevens werden aange houden de 24-jarige verkooper J. W. S. uit de Batavierenstraat, de 17- jarige A. C. van den Crooswijksche- weg; de 34-jarige 3. V. Z. van het Prins Frederlkplein en de 16-jarige H. L. eveneens van het Prins Frede rlkplein. Een deel der gearresteerden waar onder de geb. M.. is In het Huls van Bewaring opgesloten. Effectenbeurs staakt Dc hocklleden van A'damsche eflec- tenbeurshebben glstertrt geweigerd noteeringen op te geven, omdat de beurs zJch gegriefd gevoelde over de uitlating van prof. Licftinck op een Woensdag gehouden persconfe rentie, ni. dal de effectenhandelaren als groep meer hun eigenbelang dan hei algemeen belang In hel oog heb ben. Ook heerschte er een geprik kelde stemming In verband mei mi nister Lieftlncks woorden, dat voor- loopjg geen handel In Amcrikaan sche effecten ter beurze zoo worden toegestaan. BI) afwezigheid van het bestuur van de Arosterdamsche beurs had de Raad van Bijstad geadviseerd om de lerugkomss van het bestuur der Vereenlging voor d« <i Effectenhandel, dat zich te Brtus*»! bevindt en telegrafisch van de situa tie op de boogie Is gcsleld. af te wachten, waarna gelegenheid zou worden gegeven, alle grieven bü a*- gemeene vergadering tot uiting te brengen. Sfcmbiljettenvervalscher zal terecht staan Voor de Bredasche rechtbank ral 24 October C. Jansen uit Tilburg terechtstaan wegens het gebruiken vnn valsche stembiljetten ten tijde van üe Tweede Kamerverkiezingen. Deze Jansen 1s dezelfde die destijds betrokken was bij den ..speurtocht door Brabar.1" naar Arnold Meyer. Voetbalprogramma EERSTE KLASSE District I: VSV—HDVS; Feljer.oord —RFC; *t Gooi—Emma; PWS-AUO; AJax—Sparta District II: HBS—De VolewIJckers; DFCBlauw Wit; Haarle.n—Xerxes; Excelsior—DHC; DOS—Stormvogels. District lil: Knsehed. Boys—Vitesse: Quick—NEC; AGOW-Enschede: Go Ahead—Heracles; T ubantla—Wage- nlngen. District IV: Helmond—Longa; NOADNAC; VW—Hel mondial Ba ronie UNb- Willem H; kktvv— Vlisslngen. District V: Sneek—Heeren veen; Be Quick—GVAV; Emmen—Veiocitas; Achilles—Vet-ndam; HSC—Frlsia District VI: PSV—Eindhoven: MVV Sltt. Boys; MaurltsSleijerheiöe; Sp. Emma—Limburgia; Jullana-Bra- bantia. District II Tweede Klasse A BMT-CVV; Gouda—Hercules; ODS velox: vue—coal: vfc— hvv. Tweede klusse B. UW-Sliedrecht; Quick—Fortuna; DCV-Vios; UVS— Overmaas; SVV—Elinckwijk. Derde klasse C: BEC—De Post duiven; VDL—De Musschen; Excel sior '20—LeonJdas; VOC—De Hol- iandiaan. uerde klasse D: LeerdamZw|jn- drecht; Foortugaai—Slikkerveer; DCL EBOH: Alblasscrdam—ItDM. Derde klasse E: ED3—VND: SVV?— CKC: DHS—FLUKS; Martlnit—LSV. Derde klasse F: CSV—DHZ; Ar- ch'pel—De Spartaan *23; The Rising Hope—Crcmvllet; GDAOlympia. Vierde klasse D: Wlppolder—Haas trecht; FZC—DZB; VVP—Texas; Flo rissant—Satuntus: SchiedamHDV. Vierde klasse S: Postalla—KRVC; Dc Ooievaars—SFC; Delfia DVK Stolwijk; CDS-DJS: USC—Ollveo. Vierde klasse F; WIK—Oudewater; SOA—VDS; FSV Pretoria—Moet- drecht; UrsusHet Nooróen. Vierde klasse H: PechvogelsDR2; Schoonh.—SIOO; Cclcrltes—DONK; Bergambacht—Ammerst. S.V. vierde klass* 1: Transvalia—NHS; Hlllegcrsberg—Sunrise; Wit Rood Wit —Belvédère; Progress—PFC. Vierde klasse J: St Lodewljk—HION Bloemhof- HCD; DEH-Flakké Her mandad—HillesJuls Vierde klasse K: Merweboys St Hooger; Merwesteyn—st. Volharden; Hellcvoctsluls—OSS AeolusDlndua. vierde klasse L: Merwede—Bolnes; 'a-Gravendeel—Papendrecht; Dubbel dam—Dilettant; Strljen—De Zwervers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1