I Tegen Arnold Meyer opnieuw vijf jaar geeischt DE SCHIEDAMMER PAROLOSCOOP Scheepvaartcongres te Bazel RED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON WOO' J REDACTIE". TELEFOON W5M ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK II CENT PER KWARTAAL li- LOSSE NUMMERS iO.W ADVERTENTIES EN" IN LICHTING END TENS T: SCH1EDAMSCHESINGEL ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25CT3 EN «KM - POSTGIRO No. S93M4 Bankier: AMSTERD, BANK TS BOTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 243 DONDERDAG 17 OCTOBER 1946 Duitschers betaalden zijn schuld bij den drukker Koos Vorrink weer in het geding Twee cassattemldüelen had mr. J. J. A. v. d. Putt naar voren ge bracht. tegen het vonnis aan Ar- nold Meyer, door by Bijzonder Gerechtshof te 's Hertogenbosch opgelegd. In de eerste plaats stel de bij. dat de voormalige leider van Nationaal Front den vijand geen hulp heeft verleend door het bevorderen en verspreiden van vijandelijkepropaganda. Voorts, dat hij niet opzettelijk bet gees telijk verzet heeft willen breken en dat de door hem gesclireven dag en weekbladartikelen, gezien in het licht der omstandigheden, geen door de wet verboden doei hadden. Geconfronteerd met bet vele. da: hij in druk heeft doen verschijnen, betoogde Arnold Meyer Woensdag voor den Bijzonderen Raad van Cassatie opnieuw, dat zijn v yf slechts ten doel had. .zijn lezers op voorzichtige wijze te laten mer ken, dat de Dultsche venokklngen niet vertrouwen waren. HU heeft zich. zoo verklaarde hij. steeds op .het standpunt gesteld, dat de Ne- derlandsche ouafhankelUkheld met discutabel was. Nog steeds is hfj voorstander van een Groot-Neder land..- 'O/' - De president, mr. Haga, vraagt of hU het wel Juist vond den- Duit schers. bij hun politiek ten op zichte -van België op die manier In de. kaart te spelen, maar ver dachte antwoordt,, dat de Duit schers fel tegen deze plannen waxen. V'.v'v:ï Ondermijnde Meyer's artikel na de Februari-staking van 1941 het geestelijk verzet? De president en de raadsheeren Van Brakel en Veegcns zyn kennelijk deze mee- ning toegedaan, Meyer bestrijdt dit, HU .is ook nu nog van oordeel, dat deze sta king niet nuttig was, omdaï zij den Duitschers een voorwendsel gaf om tegen de'Joden op'te treden. Een ongeplubiceerd artikel van Meyer door het B.N-V. opgedo ken constateert evenwel, dat het r«p was voor iet zoo getergd LastigeSlaven Vóór den oorlog waren de Duit schers het lastigste element onder de volkeren, thans dreigen: de Slaven die rol te vervullen. Vóór den oorlog hadden de Duitschers: de langste teenen", thans voelt Iedere Slaaf zich bij het minste het gering ste beleedlgd, tekort gedaan, ultge- lachen, achterafgezet of niet voldoen de gerespecteerd. Het wemelt van „bewijzen", De nieuwe Russische ambassadeur komt, zonder nadere waarschuwing, te Washington aan, waardoor het protocol van zijn ontvangst ln de war loopt, en met esn, booze nota-wisse ling begint zijn ambtsaanvaarding, van vriend .In een vriendenhuls.' En fin, Amerika heeft geen verontschul digingen aangeboden. Parijs beleeft zijn laatste vredesver dragendag en iedereen glimlachte en glom, omdat men eindelijk een slot beleefde van wat eens een gekrakeel zonder einde dreigde te worden, zelfs Molotof kreeg een applausje en vond een paar vriendelijke woorden, voor hetconferentlepersoneel, maar, nu traden de Joegoslaven op ïls spel brekers: zij wenschten de slotzitting, die op nieta anders neerkwam dan op een betuiging van beleefdheden bij het scheiden van de markt, te boycotten. Zij tieten een boozen brief voorlezen, waarin stond: ..Wij hebben te Parijs gestreefd naar een werk wijze voor een maximum aan weder zij dsch, begrip en harmonie, maar. onzen verwachtingen is de bodem Ingeslagen. Men heeft formeel- onjuiste methoden gevolgd, en wij brachten telkens een^ offer van goe den wil Ten slottë echter is ons oorspronkelijk streven steeds over stemd door een combine, die haar noodlottig bedrijf tot In de kleinste subcommissie voelbaar deed worden. Daarom is. het ons onmogelijkhet ontworpen vredesverdrag met Italië te onderteekenen Het was een uitvoerig schrijven met veel klachten en aanklachten De slotzitting van Parijs reageerde er op door binnen een half uur vijf ont worpen vredesverdragen (met Italië. Hongarije. Roemenië, Bulgarije en Finland)'erdoor te hameren en en kele sprekers aan het woord te laten komen over hetpijnlijke Ingekomen Stuk Byrnes deed het, voor Amerika, kort en krachtig: „Evenmin als een enkele natje kracht heeft een oorlog alleen te winnen, heeft een enkel land het recht een vrede te dieteeren na een conflict waaralle landen bij betrokken waren. Ik stel voor Parijs en de Farijzenaars te bedanken voor bun gastvrijheid en den Fransehman Bidauir voor zijn leiding". Snijdender en snediger kon het.al niet, maar Molotof vergat zijn goede bul en riep; „En toch zuilen wij uit alle macht voortgaan onzë bezwaren kenbaar te maken". En, tegelijkertijd kwamen berichten S?' 1 °P het Amerlkaansche pan-Siavische congres In New York meer dan 20 slaven uit het buitenland geweigerd hebben zich te loten re- •glstreeren; het waren Russen. Oe- kralners. Polen en Bulgaren Voelen zij zich heer en meester, omdat zo slaven zijn. zelfs in Am«- ka. Of steekt hen een minderwaar-- olgheldssompleN. j. WEERBERICHT Tot Vrijdagavond: Nóg steeds over vrij wel hét geheele land uitgebreide wolkenvel- den Overwegend droog V; weer mét weinig wind. Zelfde temperatuur. Zon op 2.10uur onder 17.43 uur. Maan ouder 15,19 uur. De president: TJ vergeet het ver- schil tusschen Uw bedoelingen en Uw .uitlatingen. U hebt het Intel- lectueele begrip van Uw lezers te hoog aangeslagen. De president leest dan een pas sage voor uit sen artile,' In het Nederlandsch Dagblad vr Juni 1941, waarin het denkbeeld van. een gemeenschappelijk legioen te gen Rusland met NSB en Neder lands che Unie geopperd wordt en zegt: Welk een indruk moest een dergelyk stuk op den lezer maken? Als u dat nu geen propaganda noemt".'.- - Meyer verklaart van tevoren een inlichting te hebben gekregen dat generaal Seyffardt een le gioen wilde oprichten; .dit wilde hij torpeaeeren. v- De bU het Vooronderzoek door een oud-lid, graar Von Oberndorf, afgelegde verklaring, dat Meyer maandelijks f 5000 t 10.000 van de Duitschers ontving, heette de leider liegen. Wel erkent MJ, dat. Hushahn van Bet bureau van com missaris-generaal Schmidt in Au gustus 1940 een schuld van t -16.000 bij de Residentiebode heeft be taald. Meyer verklaart hier eerst een week later van te hebben ge hoord. HM had geen middelen en kon het geld niet terugbetalen- Thans heeft h|j nog een schuld van honderdduizend gulden. Raadsheer Van Brakel: JU wil-; de heel ver met. de Duitschers meegaan als daar maar mee be-; reikt werd dat de N.S.B. niet aan de macht kwam. Dan. wilde u zelfs een heeleboel dingen doen, die anders Mussert zou doen of heeft gedaan". „Ik heb zóó geschreven, dat het aan het prestige van de Duitschers mogelijk werd gemaakt om mijn bovengrondsch verzet te blijven plegen" is de samenvatting, die, Meyer van zijn politiek geeft.. De procureur-fiscaal mr. Lange- meyér, vraagt Meyer of deze be reid Is, hem tijdens 'de schorsing van de zitting op een lijst opgave; té verstrekken, van de groote geld schieters van. het Nationaal Front, waarop deze bevestigend 'ant-> .WOOrdtV ?•-' Niet ontrouw Van hei kwarlitT- Iïjd, rdat' Amoli3; Meyer kreeg, om met een persoon lijk woord zyn zaak te verdedigen een "onverplichte welwillendheid van den Raad maakte de Natio-; naali Frontieider gebruik, om op- nieuw vage beschuldigingen te uiten aan het adres van Koos Vorrink. Hfj beweerde, dat Vorrinks heldhaf tige houding tydens den oorlog niets dan pose was geweest en zou hierover te gelegener tyd wel meer vertellen. V»'at m een goed vat zit. verzuurt niet, dreigde hy„ De verdediger, mr. J. J. A. v. cl Putt, trachtte aan te toonen.dat' Meyer niet ontrouw is geweest "aan de vaderlandsche zaak. Wie, behalve Arnold Meyer, durfde In dien üjd openlijk opkomen voor de Neder landsche onafhankelijkheid?' De' conclusie van bet rapport over het; driemanschap der Ned. Unie is,, naar het oordeel van pleiter, nage noeg woordelijk van toepassing op dezen verdachte, Meyers artikelen waren de misleidende verpakking van goed-Nederlandsche waar. 't Artikel over de Februaristaking had tweeër lei, doel:, de Joden te beschermen en. represailles te voorkomen. Het. Le-, gioenartikel heeft geen enkel aan toonbaar resulta&t gehad:de drléi of vier leden, die nadien zijn toege treden tot 't vrijwilligerslegioen van Sevffardt zijn door Meyer geroyëerd Aan .den Raad van Cassatie om de tendens van politiek fanatisme tegen te gaan en een juridisch ver antwoord vonnis te wijzen, dat, al dus mr. v. d. Putt, zal moeten lui den: ontslag van rechtsvervolging. De procureur-fiscaal, mr, Lange- meyer, verklaarde, dat het verschil tusschen Meyer en het drieman schap is, dat Meyer de grens heeft overschreden tusschen het fouten maken en het fout zijn. Hier is» sprake van propaganda,, die den vijand hulp verleende, althans naar haar woordelijke beteekenls. De overeenkomst tusschen Meyer en de N.S.B. is, dat belden op eigen ge zag -een politiek voerden, welke af week van die der wettige regeerlng.' Het is wel opmerkelijk, dat een der gelijk gemis aan nationale discipline Juist gevonden wordt bij politieke stroomlngen, die zich op haar disci plinaire organisatie laten voorstaan. De Bijzondere Raad zal over vier weken vonnis wijzen. Prins Bernhard naar'het ziekenhuis PrinsBernhard zal morgen wor den opgenomen in het Stads- en Academisch Ziekenhuis i te ^Utrecht, w; ;r hij eerilgen tijd in .observatie zal blijven* in verband met een maagaandoening. De Prins wordt behandeld door Prof.. Jr F. Nuboer te 'Utrecht. Kamer 5 van het ziekenhuis, die uitzicht, geeft op den tuin. is'voor den patiënt in gereedheid gebracht., Per luchtbaljon naar Frankrijk De ballon. „Rambaldo", die Dinsdagavond van het Malieveld te Den Haag opsteeg, b na een vaart van negentien uur geland te; SurvUle (Frankrijk), -aldus een .telegram van den commandant der ballon, den heer Boesman aan den rijksluchtvaartdienst. Dé lan ding verliep goed. MET DE „V O LEND AM." is de Priiit,\:BJrnhard-kapel naar. Indonesië vertrokken. Tijdens da inscheping tieri vianschoppen speelde defcagei vroolijke marschmuziek. Eatwurlyls ontbrak „iLees", de mascotte, met op hei 'apfèl..,- a: M. de JONG's LAATSTE LEVENSUREN Bange voorgevoelens, die bewaarheid werden DE JONG stierf-den UdenOctober,. 1343, om kwart voor negen des avonds. Zaterdag den iSden reis-, de Ui naar hem toe, 'n veTte kip en •n nescb wIJb puilend uit m'n acten- tasch.Samenzijn met den ouden vriend beteekende berinneringen», plannen voor de pen, wederzijdscbe crltlek <van de goedgezinde soort, wel le verstaan!) Ik wandelde doorhet stille Van Reeslaantje, dan de berken ec de dubbele sparrenry, waarachter de villa van den schrijver verscholen lag. Reeds sprong Moestapha, de Af ghaan, het mode! van De Jong's ge lijknamig boek, mij tegemoet. Zijn lievelingsdier, dat hU immer weer bewonderde om de lenigheid waar mede bet over de hel galoppeerde, het wapperende baarkleed golvende om de droge (vakterm!) lendenen. In de hal kwam Tiras me begroeten: 'n wit-zwart gevlekte; Dalmattër en. opeens verscheen A, M„ blazend, welgedaan, *n glimlach op z'n ge-r- bruinden kop De kip verdween, de wijn even zeer, we rookten 'van z'n zelfge kweekte tabak, waarvan hij als echte sigarenrooker. veel te dikke sigaretten- draalde. We waren de zwijnerij eri het gevaar van den oor log voor 'n wijle vergeten.,.. 's Avonds bij de thee telefoon. Wies Defresne, A. M.'s begaafde vrouw, kwam binnen met de opge wonden medcdeeling, dat Nljland, 'n - patserige ;N.S;B.-er,. maar; helaas; z*nL. v naaste biiurman was doodgeschoten.- Vreugde, want de- kerel stond be kend als Joden-jager en maakte het A. M. op alle manferen lasUg. Dsar- na hernieuwde'de telefoon: niet ge dood, maar gewond. Teleurstelling!- Ik zag en begreep - deze wisselende stemmingen tn hét huisgezin, hoewel Nljland mij persoonlijk onbekend was Tegelijk echte dacht ik aan Van Geelkerken's bedreiging: voor lederen N.s.B.-er moeten er drie bekende Nederlanders (sic!) aan! *n Naar voorgevoel stroomde als koud water langt m'n rug A. M. 'n zeker bekend (en In breeden va*, derlandscheu kring geliefd) Nederlan-, der, de stilte van den Blarlcumschen buitenweg, honderd meter verder de woning van den natuurlijk op weer wraak belusten" landverrader,... 's Nachts, in de logeerkamer, kwam dit voorgevoel als een obcessle, mij den slaap beletten. AL. hoe rende Moestapha den an deren ochtend met zijn golvende manen over de dorre helt.... Naast mij stapte A. M,, klein, slank, kaars recht, de pijp tussghen de small»' lippen geklemd. En toen-waarschuw de Ut. Hij lachte een beetje overmoe- dig.^toch ook wijs. „Je kunt je nood lot niet.ontioopen!....".Tk zag dade lijk dat hij aan mijn pessimisme geen geloof hechtte-, „Die blaaskaken met huh represailles!..,,, Kunnen-zel" het "heele Nederlandsche volk wel oprui men!...." „Maar jij bent een repre sentant van dat volk!.— Jouw „Dans op de vulcaan" zijn ze niet verge- tent „Rrrrt!voor uit. Moesta pha]Kijk toch eens wat een heer lijk dferi !n Arabisch renpaard. Zie, die sprongen!...." Ik zag, maar had geen plezier. „Ga vandaag met mij mee naar Mokuro! Houd je voorloopfg weg! Ds ruik ge vaar!.,..". O» De herfst Het op zich wachten. Het groen wr er nog en hier en daar "n paarse vlek.op de kruidig geurende hei. Moestapha zweefde in .'n sierlijken, sprong over 'tl breede greppel.... ZONDAGMIDDAG in het Stilte buitenhuls. Ook tegenover Wies sprak Ik mijn vrees uit. Maar A. M. sleurde'me weg, ik moest mee langs een smalle gevaarlijke trap 1 naar het vlierinkje boven de garage, waar z'n tabak, als bruine vleermui-, zen, te drogen hing.' Denzelfden middag zette "Wies zich aan de piano en zong met haar fraaie, geschoolde stem een zelf vervaardigd en getoonzet liedje: „De Boeman.... De Boeman, mst z'n groene pakj« an!...." Opeens werd mijn voorge voel zekerheid. Er dreigde direct ge vaar. A, M.'s bijna kinderlijke zor geloosheid. dit liedje, de stilte-bul ten.... Ik zag hem. den boeman, met het groene pakje aan, hij kwam na- Het eerste slachtoffer var de .„SUbertanne" -veemmoorden was .de schrijver A. M. de Jong. Hoe 'die moord in opdracht van Hau ler met medewerking van den LAmsterdamschen S-D. ,en ten- ïslotte bedreven door twee Neder- •riandsche SS-ers gebeurde, hebben wij vroeger Ih Het Tarool al be- schreven. V; -0e hooldahnstichters Rauter, Lages en Blumenthal zijn sinds lang gearresteerd- en verhoord- Maar .hoe staat het met de twee Nederlandsche SS-ers? .Het wekt eentge bevreemding, dat er" dit Jaar, terwijl de voor naamste getuigen al anderhalf Jaar ter beschikking staan,, naar buiten nog zoo weinig gebleken is van eenigen voortgang in deze •zaak. (Red. Het Parool). A. K, DE JONQ: ...je kunt jë noodlot niet ont- loopcn." der'door het duister/zin wapen ge klemd ln -de misdadige .vuist De familie ging kaarten bij buren ean den overkant ik vroeg A. M.'s flets te leen. moest er uit, frissche lucht., beweging, wég van het gevaar dat er was en. naöerkwam Hoewel ik langer had zullen blijven nam ik mij voor zoo spoedig mogelijk te - vertrekken. Ik hernieuwde mijn aanbod, A. M. mee naar Amsterdam te hemen, Wies schoof mijn angst op de; rekening van mijn persoonlijke nervositeit,, die Inderdaad bestond, na alt wat ik de laatste Jaren had mee gemaakt Ik twijfelde. Maar den vólgenden mórgen stond de '.boeman weer, dreigend voor me. Ik kon zijn groene pakje niet langer aanzien en vluchtte met het stoom- trhtametje naar de Metropool. .A. M., -~z'n vrouw en, dc honden 'dóden mij uitgeleide. - Voor het laatst zag ik zijn: jovialen kop. met dien glimlach van den eeuwigen, Brabantschen kwajon-. gen...-. Dienzelfden avond, om 9: uur. belde een overbuurman-mij. Pas was ik door de moffen - mijn huis uitgegooid. In de donkere, onwen nige achterkamer, rinkelde het signaal. A, M lag roet 'n laken toegedekt, doodelijk getroffen ln dezelfde hall. waarin hij mij dea ochtends om m'n ongemotiveerde vrees had uitgelachen.,,. De kogel had den slagader doorboard, de dood was onmiddellijk gevolgd; Later heeft de rechter-comtnissaris mr. Plug, ."n 'scherp jurist en uitne mend speurder, mij over ditzonder linge voorgevoel gehoord. Of er een feitelijke aanleiding toe bestond?.... „Boeman, boeman..,, met Je groene pakje aan!...'." - FRANCOIS PAUWELS TRIËST^VOOR DE UNO Maarschalk Tito -heeft, "aldus een bericht, van radio Belgrado, aan Amerlkaansche journalisten mede- gedeeld, dat Joegoslavië de kwes tie-Triest aanhangig zou maken by de Ver«en:ede Naties. Sidky Pasja naar Bcvin Naar verluidt zijn voorbereidingen getroffen voor het eerste onderhoud tusschen Sidky Pasja, den Egyptl- schen premier, en Bevin over een herziening van het An|lo-Egyptische verdrag, Sidky wordt vanmiddag ln Engeland verwacht. DSar Bevin van plan is tot Zondag 27 October in Lon den te blijven, alvorens met de Aqultania naar New York te ver trekken; Is het niet noodlg om spoed te zetten achter de besprekingen met den Egyptischen premier. Soetomo wil blijven vechten De extremistische radiospreker Soetomo heeft gisteren eendoor radio Djokjakarta heruitgezonden verklaringuitgegeven, waarin hij zegt, dat „het volksleger en ln het bijzonder de B.P.R.L (Barisan Pe- Jopor Repoeblik Indonesia onge regelde, niet door de T.R;i. gecon troleerde stoottroepen) opgeroepen zijn, den strijd voort te zetten en niet te. staken, voor hU daartoe bet bever geeft". Republikelnsche krin gen te Batavia spreken openlijk htm verwondering uit over het feit,'dat radio Djokjakarta deze opruiende •woorden ln haar nieuwsberichten- uitzending heeft herhaald. Vorrink sprak te Berlijn Op een verkiezingsbijeenkomst van de Dultschê sociaaldemocrati sche partij te BerUJn heeft Koos Vorrink, die na den Duitschen voorzitter. Schumacher het woord voerde, gezegd, dat de wereld de misdaden der nazi's had kunnen verhinderen „Men zei echter, al dus Vorrink,;dat het nazisme een: Dultsche aangelegenheid was. Maar wie nu de oorlogsruïnes aan schouwt, weet' dat het een Inter nationale aangelegenheid was". Tot slot betoogde Vorrink, dat Ne derland niet kan. leven, als Duitschland niet welvarend is. Vrije Rijnscheepvaart bepleit (Van onzen specialen verslaggever) V;BAZEL,'Maandag Niet minder dan 250 afgevaardig den, beboovend tot zeven landen, bebben op U en 12 October deelge nomen aan eeï: 2L-ernatlonaal BCheepvaartcongreB; Nederland was daarSy, zooals te verwachten was, goed vertegenwoordigd Een congres, waarbij het meest gastvrije land van de wereld als gastheer, optreedt, kan niet anders zijn dan een toon'seeld van goedé verzorging: Wij hadden zelfs zoo nu en dan het gevoel dat de Zwitsers van het goede teveel gaven. De eerste dag van het congres werd ingenomen door een ontvangst in het raadhuis, dat grenst aan een kleuri ge bloemen- en fruitmarkt- In de raadszaal opende Or. N. Jaquet het congres waarna de Belgische gedele geerde, den heer L. Charbonnier een uLteenzettlng gaf over de. Belgische binnenvaart. Deze .spreker legde vooral den nadruk op het internatio nale karakter van de Belgische bin nenvaart en de daaruit voortvloel-. ende aanspraken op een deel van het Rljnverkeer, Ook de Belgische vloot heeft door den oorlog veel geleden, doch Is nog groot genoeg om aan alle vraag het hoofd te bieden. De Fransehe gedelegeerde It. Graff Het een ander geluid hooren. voor den oorlog bezat Frankrijk slechts 6 pCt. van de totale Rijnvloót; dit. percentage la nog verder gedaald door de geweldige verliezen die zijn geleden. Met moderne schepen zal de Fransche vlootmoeten worden uitgebreid en daarom heeft men in de Fransche zóiie reeds beslag ge legd op Duitsche schepen, hetgeen volgens de overeenkomst van Pots dam eigenlijk niet mag Den volgenden, dag werd 't congres voortgezet; ,lr. n. Th. Koomans sprak als Nederlandsch vertegenwoordiger over het herstel van de Nederland sche binnenscheepvaart. Van belang was de' passage over het aandeel dat Nederland voor den-oorlog ln de In ternationale vooral Duitsche bin nenvaart had. Zacht verwet Het zacht verwijt dat den geallieer den werd gemaakt werd opgevangen door Brigadier A. E. M. Walter die de moeilijkheden .van de geallieerde Rijnvaar!commissie verklaarde. Enge land legt: do millioen pond sterling, per jaar op Dultsehland toe en daar. om is het duidelijk dat de geatlteer-" den in de eerste plaats gebruik maken van de diensten van de Duitsche binnenvaart. Het Rhine Interim - working Committee beeft haar taak mtusschen beëindigd; het werk wordtvoortgezet door een commissie waarin alle aan de Rijn vaart deelnemende landen zitting Èngelsche kranten sloegen flater... Tweevooraanstaande Lóndenscbe kranten. n.l. de Daily Mail én de News Chronicle, hebben het aan correspondenten te danken, dat mil joenen Èngelsche krantenlezers gis teren ln de overtuiging leefden, dat ook Goering was opgehangen. Deze twee correspondenten hebben, daar alles te Neurenberg goed geregeld scheen, alvast een z.g. „voorver slag"/ naar hun bladen gezonden, dat al voor de executies geschreven en doorgeseind was en waarin te lezen stond, dat de bewakersde executiezaal binnenkwamen met 'n sombere figuur tusschen zich ln Goering die vervolgens werd te rechtgesteld. Sommige menscben te Neuren berg .zijn van oordeel,dat de geallieerde bestuursraad 'n fout heeft gemaakt, door de pers bij de executies toe te laten. Een' Duitsch'er, die vier jaar ln een concentratiekamp heeft gezeten, verklaarde: De geallieerde pers maakt van deze martelaren martelaren. Van het schavot, waar zij nog propaganda voer- - den voor het Dultsche "--volk, hebben zij het zaad voor een nieuwen oorlog uitgestrooid. Het onderzoek inzake Goerings zelfmoord 'wordt door een speciale commissie .van drie ter hand geno men. Del personen, die het laatst contact met Goering hebben gehad, zijn zijn advocaat en zjjn vrouw en dezen staan uiteraard onder ver denking. Volgens verklaringen van verschillende zijden, moet er uit Goerings uitlatingen tijdens het Neurenberger proces reeds lang op te maken zijn geweest, dat hfj van plan was, zich op de een of andere wijze aan zijn vonnis té onttrekken. Sjahrirs kabinet bijeen Hedenochtend zijn SJahrir en de andere ministers van zijn kabinet die in Batavia vertoefden, met een Britsch vliegtuig uitBatavia naar Djokjakarta vertrokken, om daar een voltallige kabinetszitting te houden. Vandaagworden zij laat ln den namiddag weer ln Batavia verwacht. Naar een Balkan federatie? De mogelijkheid' van een. nauwer verband tusschen de Balkon-staten, waarop gezinspeeld ls door voor aanstaande Hongaren, heeft te Pa rijs de belangstelling-gewekt en Paul Auer, de Hongaarsche ambassadeur te Parijs, werkt aan de voorgestelde federatie. Zooals deze hetziet, zal de federatie bestaan uit Tsjechoslo- wakfje, Roemenië, Joegoslavië, Bul garije en misschien Oostenrijk, en rij zal .noch door Rusland, noch door de westelijke mogendheden overueerscht worden. De uitslagen der verkiezingen voor districts- én gemeenteraden ln de Brltsche zone van Duitschlapd luiden als volgt: ChristeLljk-democratlsche unie: 3.518 zetels; .sociaal-democraten: 2.549 ze tels; communisten: 139. zetels. 70 a 80 procent der kiesgerechtigden bracht zijn stem uit; zuilen hebben. Door het scheppen van een forum en. door- goede samen werking kunnen da moeilijkheden goeddeels wordeh opgelost Dr. N. Jaquet sloot de rij der spre- kers met een krachtige opwekktng voor een vrije Rijnvaart, niet' alleen door "een vrij-gebruik van de rivier, doch ook door vrijheid der zeeha vens en een vrij goederenverkeer- Een ceremonie deed het congres beëindigen; de tweede Rijnhaven werd plechtig geopend en ter eere van den vader der Zwitsersche scheepvaart. Dr. Rudolf Gelpke, werd In de nabij held van de haven een monument ontbeid. Meer dan 2000 man in een boot Om niets te zeggen van den bok In een keurig helblauw jtt9je, be- stikt met flonkerend gouden letters is Keea op liet schip naar Indió gestapt, liy iiép wat. bokkcrig <*e loopplank .op, maar daar was hÏ3 bok voor, om precies te zijn: Keea de- bok, fungeerend als mascotte.van.de Prins Bernhard-kapel, dio Woens dagavond aan boord van de „Volen- dam*' uit .de Mervrehavcn naar de Oost ia vertrokken. f Dinsdagavond is de „Kota Baroc met een,.bataljon..uit yuglit. en een -uit Roermond, tezanien. ruim 13UU man tellend, - afgevaren. - Woensdag avond was de „Volendum" aan da beurt en Vrijdagavond volgt de ,flu- drapoera", - Op dé „Volendam" hebben zich ingescheept het derde bataljon van het regiment „Irene'', eea uataljou lichte luchtdoelartillerie, eea bataljou pantserafweer, een batnljou toottroe- pen, een kleine afdeeling luchtstrijd krachten en de reeds gemelde Prins Benihard-kapcl. De troepen, tezamen 237B man tellend, wftren met vijl treinen uit Nijmegen, Assen en Arn hem in Rotterdam gearriveerd. Daar de „Volendam" het tij Moest afwachten en daardoor eerst om zeven uur, toen het al donker was, kon vertrekken, bleek het kelans niet mogelijk familie en vrienden op do kade toe te laten. Men vertelde ons, dat do soldaten op last van de scheepvaartinspectie nog vóór het vertrek slocpenrol moesten houden cu dit mnakte dezen niet bepaald pret- tïgen majitrógel noodzakelijk. Gcneraal-majoor A H. Nijhoff deelde ons nog mede, dat de vér- sclieping van oe 7 Deeomber-divisie 20 tot 24.000 man zal omvatten. Het laatste troepenschip zal 29. Oe- tober, uit Nederland veTlTddcen; Do óVoleiidam" -was "Woensdagavond om 10.10 uur In zee. Waar *iju de schepen? De laatste posities van troepen en repatrieeringsschepen rijn; „Bloemfontein", uitgaand pass 15 Oct. v.m. 6 uur Malta. „Tegelberg", uitgaand bevond zich 16 Oct, ln de Roode Zee en seinde: Alles wel aan boord. Byrnes is over Parijs niet ontevreden Op een laatste persconferentie voor zijn vertrek uit Parijs heeft Byrnes het vertrouwen uitgesproken, dat-Joegoslavië tenslotte het vredes verdrag met Italië toch zou onder teekenen. Hij deelde mede, dat hij Vrijdag avond ln een radioverslag over .de conferentie de huidige Russisch- Amerikaansche betrekkingen zal be spreken, en voegde er aan toe, niet te gelooven, dat de ParUsche con ferentie de internationale betrek kingen hadbenadeeld. In antwoord OP de rede, die Bidault eergisteren Weid,, zei Byrnes nog, dat hij niet Inzag, waarom de geallieerden groo teren voortgang gemaakt- zouden hebben, als het Dultsche verdrag eerst behandeld was. XerxesD.F.C. om 11 uur Men deelt ons mede. dat de voetbal wedstrijd xerxes—DFC Zondagmorgen om 11 uur in bet Feljenoord-Stadion zal worden gespeeld. NIEUWE BONNEN Voor de tweede helft van de 11de periode <13 Vm 26 Oct.. 1946). Elk der volgende bonnengeeft recht op het koopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC BIB 629 suiker 750 gr. sui ker, boter hamstrooisel of 1500 gram jam, stroop ienz. 623 Algemeen 50 gr. thee 632 Algemeen 2 kg. appelen of peren, BONKAARTEN KD, KE 610 129 Suiker. 250 gr. sui ker. boter- hamstroolsel of 60Q gram jam, stroop "enz. 130, 131 Algemeen 250 gr. suiker, boterham- strooisel of 500 gr. Jam, stroop, enz. 132 Algemeen 2 kg. appelen of peren. TABAKSARTIKELEN ENZ T 52 2 rantsoenen tabaks ar t_ Op de bonnen voor fruit kan men met ingang van Maandag 21 October appelen en/of peren be trekken bij een winkelier ln groen te en/of fruit ol bij een markt- of straathandelaar. Voor-inleveren l ;r bonnen heeft dus. in afwij king van hetgeen tot nu toe ge- scidedde, niet plaats. De fruitbon- nen blijven geldig Vra 9 Nov. Op de bonnen voor suiker; en thee kan met ingang van Vrijdag 18 October worden-gekocht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1