l Bé Slag ötn arnhfin gttönfVIM I m HEfRECHT «.STERKSTt m.. DE MEF VAN BAGDAD tn&tlc .qimirns I 111 li- K; I® I wm. lifer kantongerecht Installatie Burgemeester Kleine/wetsovertreders stonden terecht ff Willem de Jong PASSAGE HET PERFECTE ALIBI COLOSSEUM SPORTPARADE wim ALL ROUND CHEF DE BUREAU K'Oli is 1 Bi! SfiST.i-C lts |s|/- I Bsc 1 IK IS;//-' I// I m% i - i VOETBAL not; d:e«. zelfden avond doodgeschoten wérd SCHLEDAMSCHE CLUBS IN R. VJB.-COM PETIT IE, EFN VÉRTfltltfG UIT MET JAAR*19*5 Veel variatie was er Woensdag ochtend niet bij de: zitting van het Kantongerecht. Het waren weer mee- rendcels zaken, die regelmatig op dé htoI" staan, zooals het rijden zonder rijbewijs, rijwielen onbeheerd laten staan, op verboden grond loopen, zit ten of liggen, en niet te vergeten, dc muutij^zfterfc). Het beeld der vroawen ontbrak uiteraard bij deze zitting, zoodat' de welsprekendheid dezen keer meer - achter dan vóór de groene tafel ze- telde.-:-'v,;/fe:>vfe/.//v\:.-"' Bo agent van' bet verbaal moest er eêrst nog bg komen, alvorens men. C." de B uil Vlaaxdingen kon overtuigen dat- hij ..©p gemeentegrond was aan go- 'roiferi en niet op 'terrein van zekeren Poot, die hem- een briefje had gege- ■von dat er geen bezwaren tegen wa ren dat- de B., zich nederylijde in. het koele gras wat aan heer Poot toebehoorde. Bet zitje of ligje kostte f7.50 of 3 dagen cellulair. B. JL': v, B, weer een - Vlaardin- ger, had ook al éen politieman noo- d5g om zijn schuid te bewijzen. Het ging hier om de vraag, of uit 's agen ten mond toestemming was gekomen om over de, nog niet voor auto's open gestelde, brug te rijden. Het bleek niet .zoo te zijn. De agent somde even de strafbare feiten op» die. v. B. op dien bewesten ochtend voor de brug hadgepleegd, ge«i richting aangegeven, niet in de gaan staan, en, terwijl het nog verboden, was, oyer de brug gereden. ..Maar ik had hein gauw- te pakken", glundert, de agent *t Kost v. iB. 13 en f6 of vgf dagen. .i. C. I.C. had in het Monopole-thea- ter gerockt, wat volgens de daar aan gebrachte opschriften, nog steeds niet ï.De v boete/ van f2.50 vond hij wel wat boog, want bij had niet zooveel .geld. Mr. Cos adviseerde hem, alvast wat opzij te gaan leggen. Ais 't niet gaai, mag hij ook één dag op kosten van de gemeenschap komen logeeren. N. J. G, J. J. v. <L SW. U. uit Schiedam en G. W. H. uit Naaldwijk, hadden het allen bestaan om zonder «si rijbewijs twee- en vierwielige motor voertuigen te berijden. De een had het gedaan om bet vak te leeren (bet motorrijdersvai zeker), eon ander' omdat bij destijds zóón verschrikkelijke haast bad en het was maar zoo'n Hein stukje gaweesL De man uit Naaldwijk bleek natabene een instructeur van een motor rijschool 1e zijn, die om geen of an dere reden het bewuste bewijs op den bewusten dag niet bij zich had ge- dragen. Het was ook niet mooi ge weest van dien Schiédamschen agent om hem te bekeuren, want in Naiald- WQk hadden ze dat vast niet gedaan. De boete» van de heeren varieerden van f 6 tot f15, of, - in dagen liitge- drukt, van 3 lot ,6. Het gilde van de menschen, dïe htin rijwiel onbeheerd langs 's Heeren we-, gen laten staan (tenminste voorzoover de politie dat beoordeelt), was ver tegenwoordigd door H. v. G,' A. E. - en M. V. - Van G. bekende volmondigzgn ver zuim in dezen, doch E. en V. dach- km anders over dit. onbeheerd laten staan. Zij verdedigden rest klem de scherpte hunner oogen, dj© vo:geus de verhalen niet' van de fietsen waren ge weten. Sir. Cos informeerde heel nieuwsgierig hoe een agent de fiets dan ongehinderd had kunnen wegnemen. „Nou,"., vertelde E, „ik dacht, laat het maar gaan, die fiets krijg ïk toch wel terug." Hij is niet 1 bedrogen uitgeko- Het algemeen tarief was f 5 of 2 dagen..; Vvj;- T. L. bad de zinsnede uit het wet- l>oek dat „gewoonte "recht maakt", wat te letterlijk' opgevat. Omdat - hot steeds gedaan werd, ook al stonden er borden met opsclintten die Lot tegen deel beweerden, had ook hij. op een Juni-dag zijn '.ti©mkunsten getoond in de Poldervaart Kethcl. „Dat had u ouwe Kethelaar toch niet biggen, doen," vónd Mr, Cos. „Nee. -eigenlijk niet, maar ja,' als hot altijd werd gedaan...." Mr. Cos wilde voor dezenkeer de straf, door den ambtenaargeëischt, nog wel halvêeren, nutar dan hok opgepast. Voor eeu daalder was de zwernpartii betaald. - J D. B., een „Koemarktmnnrtjérilter", was vlug van betalen. Als vreemdeling in de zaal des Gerechts stond, hij jbq den eisch van den Ambtenaar reeds met het geld ia do hand klaar om tè betalen. - '-/• Mr. Cos waardeerde hét loffelijk stre ven .van den jongeling en reduceerde het bedrag tot de helft Een aanmo©-' ding voor andere delinquenten? Do benjamin van do zitting, AV. A. D., had aan een laadbak van een vrachtauto gehangen. Van zijn weekloon zal hg f 4 moe ten afslaan, om voor dat onvoorzich tige spelletje te boeten. Het zangkoor van het Leger des Heils bestaat 50 jaar Tergelegenheid van het 50-jarig be staan van hél zangkoor van het Leger des Hèils hier ter stede wordt Dinsdag avond in hel gebouw aan de .Lange Haven een feestuitvoering georgani seerd, welke onder leiding zal -staan van de oud-officieren Majoor Küh en Kapt. Kippers. DIEFSTAL. "Van Th. L. kreeg de politie mede- deeling dat bg hem een overhemd is gestolen. KIND GERED. De ;4-jaxige F. .- H. van den Parallel weg liep Woensdag ia een sloot. Een agent van politie getukte het het kind op het droge te brengen. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN j Anthony B. >L, zoon van C- S wage makers en H. M. de Gier, Boer- havelann 1; Johny, joon van C- D. Kra mers ©c M. Ver hei jen, Mariastniat 100; Jo- liaana, G. dochter van C. J. van Baarle en K. Kloiopa, van Dijckstraat 13; .Wilhelmim J. Th-, d'oehter van W. G. Th. van Arkel «n J. M- C. Gloudemans, Boer- havetaon I;.: Eric E., zoon van. W- van Beek en M. A. Stain, Rembrundtlann 20; Jannetje. 51., dochter van J. D. hnmerzeeJ on XL Graves leïjn, Groenweegjö Tl; Pe- tronelln JA., dochter van J. Poot en XL Blok, Boerhavelaan 1; Elisabeth, dochter van J. Gosar en S. Jongste, Westpolder- atrant 7; Oscar V., zoon vazi F. A. Boom ot N. J. Visser, Boorhavetaan L In verhand met een" sterfgeval in de famiiio ;.vaade;i nieuwen burgemeester zal er oa de installatie eo receptie geen serenade plaats vinden. PIETERMAN VERVAARDIGT GLASPANEEL. Naar wij vernémcu, wordt dc aan- gebodcu glasplaat aan den heer - W. II. v. d. Toorn diet vervaardigd door de gebroeders Hendcricbx, doch door Glasindustrie Pieterman. Het ontwerp is vjuj een der gebroeders Hemlerickx. TWEE AANRIJDINGEN. Hel tinks op den weg rijden van een vrachtauto, bestuurd door W. N. uit Enschede, was er Woensdagmor gen de- oorzaak van, dat een luxe auto, bestuurd door H. J., woonachtig in de hoofdstad des lands, werd ge ramd. De schade beperkt© rich gelukkig tot de beide auto's. Ou den Maasdijk was het eon bestel auto die het moest ontgelden tegen een vrachtwagen. Ook hior kwamen geen persoonlijke ongelokkea voor. Tegen dca bestuurder van de vracht auto, J. B. alhier,; werd proces-ver baal opgemaakt. VRIJBANK. Vrijdagmorgen van H uur af .zal aan het Openhaar Slachthuis ecu partij vexsch en gesteriliseerd mndvleesch be schikbaar zijn, benevens versch paar? denvleesch A 70 ets, per kg. (200 gram vleéscbop een 100-grara bon). Er wordt dubbel rantsoen rundvlersch; verstrekt op de .geldige vle?schbon»én Het programma voor Zondag; Pl« klas-e A: ?ci«it»lan»8oli0 BoysIIW'D. 1-10 k:aib« B: Demua—I'utUrbiiofk; ItCK— OV. 2.1e klasso A; Slngoikwiixii'-r-ODt- Sic B: SVlII'VV-SJiO. We k^as.^ C; Hekc'iojvn—WF. Be-er>e 1ste k!a««0 A: Excelsior 5— lier- mes-OVS 6; SVV ê-RKC 5. Reserve 1ste klasse C: DJS 3—SVV Excelsior *20/4Spar loan 3. Reserve 1st© klasse D: St' Lodowijk 2 U.-eUs Reserve 1st© klasse E: VOL S—DR2 2; SFC 2DHS 4; Holiandlaan .3— Schiedam 2. Reserve 2de klasse A: Rermea-BVS 6— VOC A Reserve 2da klasse D': Marllnlt 4—Tbe RLdng Hop© 4. Reserve 2de klasse F: Dainoe 2—LMO 2. Reserve 3de klasse II: AVO 2-Scbie- daniscke Boys 2. Rcrorve 3de klasse A: fiemes-DVS 7- De 5tufsch©a 8. Reserve 8de klasse B: Hollandiaan 8— SVV B. Resorv© 8de klasse D: Ursos 3—Bton 3. Rowtve 3de klasse E: Dindua S—SFC 3; nood Groen 8-SVDFW 2; Detnos 2-SV \VR 8. klasse F; Fedcro 2—DR2 3. 3 klasse A: Overmaas S—Iler- 'mee-DVS 8. V Re>?er>-« 4de klasse Cs Fijenoord 14— Es- celeior "20/6. Ro-crve 4do klu>ne D: DBS 8DKZ 4; Fo.-tur.a 7—OV 3: ExcelMor *20/7—Schie- 'iam 4. - .r''' ■- R«enre 4de klasse J: DESV 8DRZ 6 Reserve 4de' klasse Ks. Eureka 4—Sehie- dpmscuo Boys 3. Receive 4de klasse M; SSAVR 2- SVDPW S. RADIO-PROGRAMWA DONDERDAG "t- Hilvcrsam I. IS Nieuws. 18.15 Toegiften Piano. .18JI0 Progi v. d. Ned. Stxij'dkrachfen.19 En na naar bedl 19-05 Fiortpraatja 19.20 Ra dio Volk^muziekschool C..I.V..W. Gehrels-19.45 R.V.D. 20 Nieuws. 20.05 Woerovorzt^iL 20,08 Eelio van don Dag. 20.15 Gr.pl. Concert Radio Philharro- Orkest'21.05 Radiospel: ,,pe tunnel'*- 22 Melropote-orkest, 22.30 Gr.pL Vioo'. 22.45 Lezing. 23 Nieuws. 23.15 Gr.pl. 23.30 Hoogste tyd, heerent 23.45 Gr.pt. Hilversum .II,.. 18 Koorzang. lSJJO Land- ©n ttUcbOow. 18.45 Gr.pl- Piano. -10 Nieuws. 19-15 DeparLera. Uitzending. De papiervoorzieainj. 19.30 Gr.pt. Tien minuten In ZwtLseriaod. 19.10 De Vaart der Volken. 20 Nieuwe- 20.05 Gr.pl. He! Polydor Orkest 20,15 Rotterdam roert do trom. 21.30 Gr.pl. 22 Nieuws. 22.15 Na het nieuws- 22.3/1 Gr.pl.' Kamer muziek. 22.45 Avondovenlenkingen. 23. Viool en piano. Beel- bovea-Cyclus .'VIII, 23.20 Gr.pl. Tsjechische Orkestwerken. VRIJDAG J. Hilversum I, 8 Nieuws. 8.15 Socialistenmnr^h, Gr.pt. 8.20 Opexa-progr. Gr.pt.8.50 Voor de huisvrouw 9 Cr.pl. Kanternjoziek. 9.30 "Gr ph' B.B.C. Syitinhooie-OrkesL 10 Morgenwijding. 10.20 De Regenboog 10.45 Piano-rccital. il-15 Voor de vrouw. Gezondheidszorg - III. 11.30 Eddj Walis. 12 Gr pl. 12.30Sporlageada 12.35 Or gel. 13 Nieuws- '13.15The 'Romancers- 14 Kookkunst 14.20 Kamerorkest 15^0 ..Herha ling Hoorspel. 16Orgel met zang. 10.30 De School is at tl 17 Muzikaal Bobbeltje dooi Piel Tiggcxa. 17^0. The Ramhlcra. Hilversum „ILi. 8 Nieuws. 8.16 -Gr.pl.- 9 Vrouwenspiegel. 9.05 Gr.pl. 9^0 PoL ber. 9.50 Gr.pf Amati kworiel. Boelhoven. ,10 Lichtenvowdg 1000 jaar.Herhaling van 25 Aug. 1<W0 1 Gr.pt Kwartet Haydn/ ,10.45 In den hot der Ned. letteren V. ll V Gr.pl. Jo Vincent. 11.16 Fluit on piana. lt.30 Als de ziele -luistert 11.45 Fluit ©n. pianoi. 12 Angelus. 12.CC Gr.pL Zuid-Afrikannsch progr. 1230 Russisch Ensemble Iwnn Sctioitow. 12.55 Zonnewijzer 13, Nieuws. 13.15 Russisch Ensemble Iw Scha Ito wl 13.45 Van man - tot man. 14 Con- ccitgeVniiW-kwintct 14 39 Uit het boek dei boeken. 15 Voor de vrouw. Gr.pL 18.15 Causerie. ^15.30 Gr.pt. 15.45 Gezlnsmuacd van de Kath, Actie. Canserie. 16 Piano-recital. 16.80 Hallo, hallo. hier. Vuardarveltl6.4i Domstad-kwartct 17.30 Het acliUte uur. Voor de Ktudeerende jeugd. door FRANK ANDERS Hg lachte hysterisch, krijschlp,."tot; dal een ander heai hg do schouders groep en hcio duur elkaar schud le. Toeu veegde hij dc tranen vanzijn wangen. Hij schud'ie het riioperfigc hoofdje en sprak -zacht vour zteh uit,, het geschroeide stukjepapier in zijn open hand bekijkend Dat ik nu tr.ijn vrouw verloren heb en dit- moest vinden. Toen spreng hij in do gracht. Hij kwam met kroos óp zijn hoofd boven en riep legen een jongeii kérel, dié hem wildé na springen, dat hij dat niet doen moest, want hij wilde in het water blijven. Daar kon de brand "hem niet vinden. Wij hadden moeite Om den oude op .het dróge te krijgen. Verder waser wéinig ..'Voor ons le dóen. Wij Meipén zwaar, beladen karreü over 'de brug du wen eh-troostten huilende kinr. deren, die hun ouders kwijt waren'. De politie had. het geteisterde -• stadsdeel afgezet metj machinegewéren,;, omdat er een - uur na het h'',ni>ardement1 aJ.plun* deraars gegrepéa tvairen. Zes kwamen ér langs; - zwaar geboeid en begeleid' door twee Duïtsche so'datenL i.Zij weo den tegen den muur naast de bioscoop, gezet' en kregen kartonnen borden om hun nek, waarop met groolc letters geschreven stoud: Ik ben een plunde raar. Henschon stonden er in drommen naar te kijken en ik ben vlak langs hen gelocpen om de gezichten van déze onverlaten te bekijken: .Daar was weinig: irtenschelijks in telezen, alleen bestialiteit en een - onverschillighein, die.- op idiotisme -leek- Toch zullen er ge weest zijn, .die een traan gelaten heb ben,'1 tóén zg 'hoorden, dat dit v zestal Tegen den avond gingen veen .vrien den en verwanten* zoeken, die mnn gemist had en die wei licht hij an deren ondergebracht waren. Ik had niets gemerkt van een van mjn hel- |hts Die woonde dicht bij een - van de groote opslagplaatsen/d e in vlam men waren opgegaan. Daarom ben ik naar zijn ouders gegaan, die aan *t an dere. einde van de stad woonden; De straten waren nog vol met sjouwende «n zeu'cnde menschcn- Alles wat wielen had wen! gehnrikl voor de zware las ten en menig vehikel stond mol ge broken-assen langs don kant var. den weg. Toen ik voor hel stadhuis kwam, scbuteó de Duitschers dien dag voor Het /eerst"éénv; T2 af-: Nu;het zeker - was, dat v dé Engelschenhun dagtaak verricht huddèn, werd. hiér metkoorls- achtigen.: ijver 'gewerkt om nog een behoorlijk;aantal V-projectielen: voor Londen én -Antwerpen gereed te; ma ken Op yan,;- cézen ij wen gilden en- kele vrouwen; ande;i lieten zich op den. grond)vallen, toen de eerste ;V2 de iucht rnflitste. Er - was nu geen reden voor .angst; de start'lukte en dé menschen heradnniden. De tweede V2 van dien. dag mislukte/ eti ïk was ér. getuige van De lucht was reeds don-/ ker toeri ik aan het einde van de stad kwam én alleen 'nog maar do straat door moest, "die langs het kerkhof leid de, waar vijfdagen later Ru urd zich ecu/vrij meitsch zou voeleni Ik draai- de die straalin - op de fiets, die ik van mijn sigarenwinkelier had" guleend én zag tóen .het .projectiel -omlaag ko men Mei de laatste huizenrij/in den' rug had .men hier een/ vrij uitzicltt over den muur; van begraafpiaals heen, denzelfden-.muur, waarop-ik zat toen Heinsius op mij schoot Er wa ren veel mensclien op straat" en zij allen' stonden stil en zagen/in ontzet-; ting hét gevaarte hadéreo Als een vu rige sigaar dwarrelde hel omlaag. Nog hoog in de/, hicht brak ér een 1 stuk af,/dat snel uit het 002 verdween, v ..;:.a (Wordt,; veryólml UXL X TL Wat mij betreft, ik werd eerst door de vrouwea £51. Het gedreun en gebrul uit de verte werd sterker De vredige rust van onze kampplaats dreigde in een paniekstemming, te veranderen. Afaar Bonkelbonk liet zien dat hy een goede hoofdman was/Hij schreeuwde: „Oefgrr... rrouwens én. kinderrs tervrug in grrot. Aila eterrke mannens knotsen lialra en mee met Bonkelbonk naarr gevaarrlZoo gebeurde het, de huilende kinderen-én holden naarr. v-?-r --. ik bedoel: de grot. De mannen grepen hun wapens dan maar een kleintje;;.... Ik kwam juist/op tyd om en volgden hun hoofdman, die voorgin^ om het „ge; de laatate strgders op hnn rydieren to wen klimmen..-,..» vaarn" to bestryöea....... i/.. meegetrokken naar de veilige grot en'zog do mannen met .vastbesloten gezichten ten -stryde trekken. Eeu held was .ik niet, "maar rustic thuis te blijven terwyl anderen voor ons leven vochten, dat leek me nict- ik snel mee met Bonkelbonk Toen er even niet O" me gelet werd, greep ik taiel dc vrouwen grepen een knots en glinte naar buitenAtjjn plaats was bij .ar den schaiikelacr. de strijders, tenslotte was ik ook een man, al was het SCHEEPVAART .ttOTJ IvKDaM/J Aaiisek»ni©o isOctober: EmpireBaltic. Tilbury. Vinke, - Waalhaven, - aulo's; Rille vang, Lissabon naar Oslo, Vinke, bunkeren, R'dam; Dovrefjell, Aruba, FjvUlijn, Pernis, olie; Varjng Geile, Vinke, Mëiwehaven, boot; Blisworth. London, Ant. Veder, IJselbaven, stukgoed; Empire Rest en Empire Contort, beide van Tiibory, n«ral Steam, Roek van Holland. Duïlsché krljpiFgevangenen; Elly, W. Vinke, tern; van proeftocht, Werf de Hoog, R'dam; Keizers gracht, A'Jam, Hommer? lain, Jobshnven, le dig: 'San Antonio, SetnbuL Hammefstein, Lekhaven, rout; Noltinghum, Kingelyim, S M-, Jobshaver», stukgoed; Or.iniepolder, Li den, Cornelder. Parkhaven, stukgoed; Tem meren, Duala, Vinke, Menvohaven, stukgoed 17 October:/.-;'/ Norma, Hehlogfors, Burger, IJselhaven, stukgoed; Veènerbargb,Middje^bro. Muller, Merwebaveni, stukgoed;- Gadila, Curasao, van Ommeren/Pcmis, olie; Nauljlas, Londen, y. d. Scbnyt, Spoorïiavan, marine/o cd er en;' Antwerp, Harwich, Hoek van Holland; Prague, Har wich, Hook van Holland. Vertrokken 16 October: Halvard Bratt, MhIbioj Duke Victory, Phi ladelphia; Jam©1! Swan, -Charleston; Frie-i- land, Hamburg; San Am ado, Curasao; .,EI- ly W Vinke, op proel!octit;T Empire Bal-, tic. Tilbury; Columba. Borgen; Aptity, Avoo- mooth; John T Holt. New-York; - Clarence Roberts,' Halifax; Paltna, Sandcfjord; Bonn,- Oslo via AVJam; Fulton, Yarrowstrcels; 5kirne-, Stockholm: Empire Rest en Em pire Comfort, Tilbury; Hollaodja, -• Gftthen- burg: Volcndam, Batavia; Duke of York, Harwich; Oranje Nassau, Harwich; Persian Coaat, Newcastle; Expert, Louden. 17 October/ Zeeland, KemiBall, Oslo. Wind Z.W, Flauwe koelie, kalme zee, dikke/lucht; 'hcijg. .--;v SCHEEPSBEWEGINGEN.: Actief, 16 van Aartins.- Alkaid, thuis 15 te Santos; Annegiena, - 15 te Oregrund: Audacta, 16 te Slavangec; Algarve, ,16 van Lbjsabon A'dara; Brastagi, 13 to New- York;. .Borelli, 13 van de Tyne naar,Noord Frankrijk;, Brioda, 16 van Newport maar Guernsey; BJommersdijk, 14 t© Coatzacoal- ca [bij Stomplco); Beho, 7 .te "Baslü»; Bonn, 17 van Lt'dam te A'dam; Coribia, 15 yau -: Naksktn' nasr A'dani; Castor, 12 te Cu a- ?ao; Crescendo, j 15 van Malaga naar Du blin; Deinoeniatl 16 te Stockton onTèes; Eerashorn, 17 vim Londen le R'dam ver wacht; Fidurta, 12 te Sheornoes; Friso, 15 'van Hykjobing naar Sandertand; Fryxos IJ. 17 van Anlwcs-pen te R'dam verwoclit; Gaastorland, 14 te Grangemouth: Ganymeiles, 14 van Valparaiso naar Curacao; Goyert Flinck, 16 van MarscilIe naar; Gecun; Has- kerland, 15 Le Londen; Heemskerk, 16 van Einden naar' Leith: Holland, 15 vanFro- dcrishatfn naar Lyséklt; Iltersnm. 15 van Rio de Janeiro naar Bahia; Jan Lievens, 14 van Sao. Thome naar Matwka: Jane, 15- t© 'Middlcsbro: Jano, 16 van Algiers naar AlexaxdïiË; Jura, 16 van Hall- te Ant werpen; John Clarke, 20 van Galveston te R'dam verwacht; Korlonaer, 15 van Kcam- f.)T8 naar R'dam; Kaap Falga, 16" van'Miil- mo naar R'datn; Lena, 14 te Casablanca; I-euvehavcn, 15 te Skoghall; Larenbcrg. 15 te Genua, bestemming Australië; Macubn, 14 1© Port. Elisabeth; Madoera, 16 van Zuid Afrika te Antwerpen; Mal vina, 14 van Colombo 'naar Abadan:- Manoeran, 14 van Mozambique naar Calcutta; Monica, 16 te Gent: Mr. Harm Smocnge, 14 te Par; Mr. Linthorst Homan, 16 van Opórto.naat Lissabon; NïèUwoal, 15 te Duinkcrkea;- Nijenburgh, 16 van Boeten (L), te Antwer pen; Oostcrbeok, 16 van Cardiff naarZuid Amexikaj Oranjefonlein, uit 16 te Southamp ton; Orion, 15 -te.Haparanda; Ornen, .15 te Gothenburg; Omlandia, 15 van. Kopen hagen naar Skonvik; Phaeaa Ui H 'e Durban; Peric'es, 14 van :Ca!lao naar Ari- ca;: - Rembrandt, 14 le Adelnide; Roelf.^lS le Lissabon; Sanibre, 16 te Antwerpen. 17 te R'dam verwacht: Soramelsdijk, 13 van New-York naar'.New Orleans; Stad Maas tricht, .15 van Suez naar Br. Indië;Spica, 15 vat» Delfrijl haar Londen;. Stentor, sleep boot. 16 té Nantes:. Servus. 15 van AMam naar Louden; Scholdl, 18 van Londen le R'dnm verwacht; Tarakan, 15 t© Suer, be stemming New-York; - .Tyro, '14 van 'Bi'bao nnor Bordeaux; Vaderland, 15 va:» Goole naar' Néwhavon; Wilda, 14 van R'dam Le Aurhüs; WIra, 14 t© Anbenraa; We-st- land, u«« 16 te/ Rio dc Janeiro;^ Warwick Victory, 20- van/ Bremen te 'R'dam ver- wacht; Wega, 17 van Londen te R'dam verwacht. - h A. v. d. LOO BB D A. KOOL die mede namens wederzijdsche ouders - hartelijk dank regge voor de belangstelling, bij hu huwelijk ondervonden. Ketbel J7 October 1948. Schicdamseheweg 44 Dair het ons niet mogelijk .i Jeder persoonlijk te danken voc. de bewezen belangstelling bij het overlijden van onzen - lieven Va der. Behuwd- en Grootvader, den; Heer... - Ds- P1ETER SOKMA, betuigen wij tangs deren weg •ifen. die bon deelneming be. loonden, onzen hanclijkeo dank. >Gfsven«»dt: A. AV. C. DaorenbosBokms F. C. Doorenbos 1 .'•Rotterdam:--' Pi "Bokma- -- _M.Z Bofcm*de Waal Dordrecht: H. van Aseh—-Bokma A. H. U. F. van Ascb Honsclcrstiijk; i. Bokma G. BokmaImmerzeel .Rotterdam: H. van der .Waal—Boktna Mr. I. van der Waal Ertnci». - A/-W. Buytenhuls—Bokma J. Euyteohuia Schiedam: M; Bokma en K-lcinkirrderen Dordrecht. October 1945. - S<w»pj3an 42. Te koop nieuwe donkerblauwe wollen da mes japon maat Touw. Hcvendrjk 8." Te knop iw. email forouts 35: tevens nwe Naaibox. Na 6 our, GfOOtveld, P. K- Onneslaan 105b. Voor pakhuis, winkel, waning- ruil, bef zes, scht, vijf, acht, icven. *t parool, cn 't Koos dc Kapperpleln zullen het succes U geven- Splinternieuwe schoenen maat 32 fn ruil voor bon of m. 33 Na zes uur, - Tel, 68997. Dam. laan 15a Net meisje N.H. zoekt plaat sing als - bnlp in de hoishouding. Brieven onder no. 944 bureau - dit blad. Wie wj] eén gedeelte van buis afstaan voor jong getrouwd echtpaar zonder kinderen, 'n Schiedam. Br. Jac. de Vaik. Kleiweg 105br Rotterdam. Weer leverbaar prima EIKEN BUREAUX blaómaat 150 x 70, 8 laden f 2<J0.-r Ook kleinere maten voorradig VERDER ALLE KANTOOR- HQOIQRIFI 5v* Jl OHM BENOODIGDHEDEN-' TE L- 3 3 8 S 5 Wij koopen f gaarne poed-bespeelbare, georulkte GRAMOFOON- PLATEN.V/iltU on» ev©n beJleo^WIj halen ze bij U«l) «.h. Poijaga FlottAc-ücJ*ria»t WYTEMAWÊG. o.A MrthanaiserUa^ kruispunt Rochuuenstraat Tot 28098 - Rotterdam FILMPROGRAMMA'S voor de VOLG^DE WEEK BRENGT U EDWIGE FEUtUÉRE en GEORGES RIGAUD rOEGAWG 18 JAA8 2-7-9.1 S a ZOND. 2-*30-7-9.t5 U. Ero boornde Uefdesgeschiedcms TOEGANG tB MAK Anna Sten Fred. March in de prachtige vottl&lm de fantastische kJeurenfilm OP ON5 TOONEEL DE'WIULARD'ï het orgel BC> JOOP WAkVlS PMSMSES-THUÏÏR CONRAD VEIDT, SABU e.v.a. DAG, 2-1S.7.9.1S U. ZAT. AJO-7-9.15 U. ZOND. 2.*30.7.9.\S U. OP ONS TOONEEl LES DEUX- MARTINI'S Oi.V, 1U5CHINSW-CONCERN LON CHANEYJr. VICTOR MATURE HOOGSTRAAT Vanaf VRIJDAG 18 OCTOBER: ROSALIND KEITH in !o ons voórprogramni'a: - JACK HOLT:'In BANDIETEN DER WOESTIJN Weekdagen: 2, 7' en 9 uur; Zaterdag: 2, 5, 7" cn 9 uur; Zondag; 3,5, 7 en 9 uur. Cassa open' 10 uur. Toegang i'aw, Charles Laughton &cpI£dec-t,g toegang ia jaar - - 3e WHEK Russische kleurenfilm 8 Niéuws oj. Begrafen(s"slaclitofferj van de vliegramp 3 in Apeldoorn. Uit Indonesië: Evacuatie uit Midden-lava. jOnlvangrt Maarschalk Smul» In de Staten Generaal j^Autaraces op Ouindigt tfffCiRS t$ THE GLORYl f HEt INIIEMÊ UV£N VAN 9-T7.3D MYSTERIE (frtEWS IS THE GLORYJ Hel beldmdUbi van 17 Sept. 1944 Eagk- fjOB. a:°°*ai!)AGEMMJl\ ï-story van EDGAR WALLACE AMERIKA"» NIEUWSTE STAR GALE STORM in de Amerikaaniche film ran N.V. Nederland O? ONS rOONÉEL VlXlKGARhtA, -.- (FOBEVE5 YCjaS) CAS PUBERS EN ZUN 18 SOUSTEN 1 NEDERLANDSCHE INDUSTRIEELS MAATSCHAPPIJ V R A A G T TEN BEHOEVE VAN HAAR NEDER- ZETTINGIN J WEST -INDI& EÉN Verejscht zijn ruime organisatorische capa citeiten, ervaring - in het leiding geven aaa een uiteenloopend kantoorpersoneel, rulnie boekhoudkundige kennis en ervaring. Het .bezit van het StaatsprdktiJkdJpIpma oi het Diploma M.O. Boekhouaen is gewenscht. Voor actieve, doortastendpersoonlijkheid bestaat de kans op benoeming tot Chef der gehecle Administratie. .Met dc hand geschreven brieven, uitvoerige Inlich tingen bevattende (discretie verzekerd), onder bij voeging van foto. worden Ingewacht onder D 2000 bij het PAROOL, Rotterdam .LESSEN. Mttztéklesscn! jotin Hendrlits Tel 46777. Piano. 8uU^r-,"a/ wallan. accordeon, Clarinet, viool, proveniersstraat 37. Motorrijschool G v d Pluym Gatfcistrart bb, werkplaats Blokmakerstraat 70. tel 32732 Autorijschool Will A Louwe Gedipt-, KNAC.-tnstructeur -bezitter Nederlandsch Groot- "vaardigheldsdipt. Gerrtt Jan Muldcrstraat 79, tel. 39321. HANDEL Schrijfmachines. Indien een goede schrijfmachine zoekt wendt U dan tot Jon- ker's Lantoormachlnchandel en reparatie-inrichting. Tel., 349 31. Harlngpakkerstraat 44, Rotterdam. ..Turfstroofsei wordt door ons weer regelmatig afgeleverd., Vrjiaèt prijs, wederverkoo- pers speelde condities. P v deKooy Zonen Geuzen- straat 1. tel! 3I4I3, Vakkundig adres voor lie.e- tenJiocden ■.toornen, uunou- lin. SneUlnckstr 37, tel 91422. VEHLOKEN Verloren klein zilveren d horloge. Omj DP (acliterz. vla Provchlerssmgsl n Schie- kade Tb t b van Vliet, Sta- icnweg IS4a,. Tel.' '48541. Verloren 35-H? '46 van Oos terzeestraat naar. Caolhaven linnen ftetstasch m Inhoud, Gaarne tbtb J J Hoth, Oos- terzeestr. 82c. DIVERSEN Pedicure aan huis door da me, onder, medisch, toezicht gedlpiomeej-d. Tel 42074. HUWELIJK Dnme 40 Jaar, jeugdige ver sch, 2 sehootg kinderen, zkm met Heer, 49 tot 50. Jaar, goc- positie cn prettig, karakter. Br no' 8908 Bur Het Parool. Kok, Jaar, groote vaart, niet onbem zoekt.kennisma king met flinke .wed. Br no, 8SQ7 Bur Het Parool. Nette dame zoekt kennisma king met dito Heer, leeftijd tot 55 Jaar. Br no 8901 Hur liet Parool. t s: 5--

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2