DE SCHIEDAMMER r* Middenstand kan toekomst met vertrouwen tegemoet zien Belgisch initiatief in Spaansche kwestie HUD. EN ADM. LANGE HAVEN 111 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 63300 REDACTIE: TELEFOON 66505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 51 CENT PER KWARTAAL i i.— LOSSE NUMMERS t0-08 „DVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST:-: SCH1EDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 63300 POSTGIRO NO. 338644 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 244 VRIJDAG 18 OCTOBER 1946 Aantal ambachtslieden xal toenemen (Van onzen Hangschen redacteur.). De Nederlandsche, middenstand kan de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, zü het bok, dat .een zekere verschuiving van het distri butie-apparaat naar het ambacht wellicht: noodzakelijk" zal jbiykeri- Trouwens, ook in absoiuten zin zal het aantal ambachtslieden - in. Ne derland sterk moeten toenemen om. een deel van het jaar]ijksch bevol kingsaccres van ÏOO.COO zielen op te nemen. Dit antwoord gal dr.. W. L. Groeneveld- Meyer, directeur van het directoraat Middenstand bij het ministerie van Economische Zaken, op onze vraag, of Nederland 'met zUn 20.000 sigarenwinkeliers en vaak overeenkomstige bezetting In ande re^ bedrijfstakken niet wat boven zijn tegenwoordigen stand leeft. De vraag leek actueel, -nu door - den, 'aangekondigden aanval op de winst marges onrendabel^ handelsorider- nemineén..: en kleine neringdoenden f In het gedrang:moeten' raken.^Uiter aard is,' gelijk ook dr. Groeneveld; Meyer verklaarde, dit probleem niet onafhankelijk - te beschouwen van ons algemeen cultureel en welvaar ts/ •peil. s-! v. De animo om zich als zelfstandig neringdoende een bestaan te ver-.r werven blijkt nog. steeds groot. /Dit.: jaar hebben zich 36.DD0 candidaten aangemeld voor het vestigingsdiplo ma, wi/arvan 63 V# is geslaagd. Vóó. den oorlog waren de eischen' wat hooger gesteld en slaagde 67 "Ze/zoo-, dat dus een zekere teruggang te bespeuren valt, waarvan de oorzaak voor de hand ligt. Toch Is het ge halte van den middenstand enorm vooruitgegaan inde tien jaren, waarin sedert de inwerkingtreding van de Vestigingswet Kleinbedrijf Koningin Donderdag naar België De Koningin brengt do volgende week een onofficieel bezoek aan Eelgië. Zij. zal Donderdag 24 Oc tober tegen theetijd per vliegtuig In Brussel-..aankomen. De eerste arend - is gereserveerd - voor "cea- in tiem diner ten" pa lel ze met een be perkt aantal genoodigden. Vrijdag 25 October reikt de Ko ningin decoraties uit als een uiting van dankbaarheid van het Neder landsche volk voor wat België in de laatste Jarenvoor Nederland deed. Deze uitreiking geschiedt in de Nederlandsche ambassade te Brus sel. Na deze plechtigheid wordt ten paJeize het dejeuner gebruikt. Des middags is er een ontvangst door de. Koninklijke Academie van Weten schappen, tè Brussel, waarvan de Koningin reeds.geruunen tijd eere lid is. De tweede dag van *t bezoek wordt besloten met een diner ten. paleize meteen klein aantal ge noodigden. .//-v Tenslotte wordt op Zaterdag 26 October deNederlandsche kolonie in België' ontvangen aan boord van. de „Heemskerck", gemeerd in de haven van Antwerpen. Denzelfden dag verstrekt de Koningin per vliegtuig naar Nederland. Weer 2 slachtoffers van huwelijksmaal De tragische besmetting :aanhet bruiloftsmaai teAmsterdam heeft wederuihtwèc slack toffers gcëisch t. De bruidegom, 'de 2S-jnrige P. fleyn. drs. ia do economie die korten tij a geledeu was toegetreden tot- liefc Vormingscentrum vau „Vry Neder land" is in het Wilhclminngast- buis te Amsterdam gestorven en mevrouw Miskotte, die in een Leidsch. ziekenhuiswas opgenomen, is aldaar hedenmorgen overleden. Dc Toestand vnns mevrouw Be/u blijft ernstig. Drie dochters eu een zoon van prof. Miskotte zijn even- eens in een Leidsch; ziekenliuisop- genomen, ..h',! „De Telegraaf" voor de perszuivering Gistermorgen is te - Amsterdam de perszuiveringscommissie be gonnen met /bet onderzoek, van. de zaken tegen hoofdredactie, directie, redactie en adminlslra- tie van het dagblad' „De Telc- 'graaf'. De zitting neemt drie dagen In beslag. Onder meer had zich de heer Arnt-- 2enius. chef van. de kunstredactie, te. verantwoorden. De voorzitter zei, dat hU zich niet kón begrijpen, hoe - de heer Arntzenlus,Indien hij; zulke- goede bedoelingen had gehad, zóó smalend kon reageeren op 'der gézon- de criliek van het publiek op dege- nen, die zich bij de. (cultuurkamer aansloten, „Uw verdediging", aldus mr. Vonkenberg, „is precies/dezelfde als die van Arnold Meijer". De heer Amtzenlua betoogde nog, dat hij tel- ',teëfi^*f" had gegeven', o.m. 0ver herdruk van „Valerius' Gekenckclanek';..: WEERBERICHT wTot Zaterdagavond -1 - r iVry zonnig 1 Voor het zuiden: meest licht bewolkt droog weer, koude nacht, overdag zèlf- Matige tijdelijk vrij krachtige oostelijke wind. Voor het Noorden: •geleidelijk verder. afnemende bewol king. Zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag iets zachter! Zon p 7J2 uur onder l?.«. uurt Maan onder K.18 uur op 0.Ü4 uur. 1937 aan 106.000 'personen het mid denstandsdiploma .m aan 40.000 het vakdiploma werd uitgereikt. Nog steeds valt echter 'n zekere arbeids- onlust te constateeren, tot uiting komend in het betrekkelijk gering -aantal candidaten, dat zich aan meldt voor een vakexamen in. de moeilijke vakken (loodgieterbijv.) Drie eischen stelt de Vestigings- wet, r t.w.handelskennis, vakbe kwaamheid ,en credietwaardigheid. Toch kan niet dadelijk aan iedereen, die zijn diploma's-baalt, een vesti gingsvergunning worden uitgereikt. In.het bestek van het algemeen ves- tigingsverbod wordt het advies van vak- of bedrijfsgroep gevraagd, en, dit moet tegenwoordig nog vaak negatief luiden. De materiaalpos'tie geeft, naar ons werd verzekerd, veelal den doorslag. •Teleurstelling voor vele houders van diploma's ls hiervan hetonver mijdelijk - resultaat. wy vroegen daarom dr. Groen eveld Meyer, of het niet mogelijk zou zijn, door middel .van de bureaux voor beroeps /keuze óf, anderszins bekend te ma kken, In .welke bedrijfstakken in de 'komende Jaren een tekort wordt" "^Verwacht, zoodat de Jonge man of "vrouw daarmee by 'het "kiezen van .de levens- of studierichtingreke- nipg kan houden: Dit denkbeeld zal erhstig' worden 'overwogen, -zoo kre gen wy ten/ antwoord: v'"-'/'.-.' Het - diploma op zichzelf kan, nooit voldoende waarborg geven, dat de I/sudereen volleerd vak- of za- kém'sm is. Daarvoor is een behoor lijke dosis praktijk noodig. Er wordt 1 thans overwogen om den leertijd r of, zoo men het aldus wil noe men,.. gezellentijd een officieel karakter te geven. Wederom ongeval met zuurstofcyfinder Ook nu twee dooden en 'twee zwaargewonden Voor de tweede maal In zeer kor ten tUd hoeft" een ongeval met een zuurstofcylfnder talrijke slachtoffers i jrëëischt. Was het de vorige week In de fabriek van Stork te Amsterdam, .waar twee Jonge menschen bij het explodeeren .van een zmustofeyUnder, den dood vonden en twee andere zwaar weren gewond, thans Is .het tn Den, Kelder, dat zich een dergelUk drama heeft afgespeeld met hetzelfde catastropnaie gevolg, nu... wederom -twite;/'Coóden en twee^"zwaargtf- 'wonden,:"--';- - 'um .-.'•/ Glstérni'orgen waren eenige man nen beïdg met herstelwerkzaamheden aan de- Keizersbrug te Den Helder De 34-jarige W. D. J; Lefeber bedlen- ,de zich, van een laschapparaat gevoed dóór een zuurstof cylinder,Te om streeks elf uur werdDen Helder op geschrikt door een geweldigen <lap. De Kelzersburg scheen veranderd hr een slagveld vier mannen lagen daar schijnbaar levenloos op het brugdek Van den zuurstofcyllnder was geen *spoor. meer te bekennen. Deze was met een zeer groolen klap uit elkaar gespat: ruften tot ver ln den omtrek" vernielend. Scherven werden tot op drie honderdvijftig meter van de Kelzersbrug gevonden. W. D, J. Lefeber. die.het laschap paraat bediend had, bleek zwaar' te rijn. gewond aan gelaat en had ern stige vleeschwonden Van zijn vader, den 69-jarigen P. J. Lefeber, kon slechts de doodworden geconsta teerd. ook de 47-jarige J.. Winkel bleek zoo zwaar gewond, dat hij korten tijd na het ongeval overleed. Eei\ andere arbeider liep zware. llcha- melijke verwondingenop. Eenige voorbijgangers werden door scher ven licht gewond. De „Van Riemsdijk"! wordt afgebouwd In de oorlogsjaren hadden .de Duitschers te IJmuiden de „Van Riemsdijk", een schip bestemd voor de. K.P.M., toen in aanbouw, bü de Nederlandsche Dokmaatschappij, Ia- ten zinken. Het schip is nu gelicht en naar de Nederlandsche Dok- maatschappij gesleept, waar het af gebouwd wordt. Canadeësche. studenten haar Nederland Den volgenden zomer kan Neder land Canadeesche studentenver wachten als gevolg van de bespre kingenvoor studentenuitwisseling, welke o.a. door de heereh A. J. Simons en B. D. Bangma zijn ge voerd opl hun reis door Canada. De Nedcrlandscho. miniate* ..vaitiöor^: logluit.-kol. Ficvez, die eCn bésock brengt aan België, legde te Brussel een krans op het. grafvan Onbekenden Soldaat Extra snoep met de: Naar- wU vernemen, zullen te* gelegenheid van St. Nlcolaafi - en;; Kerstmis extra versnaperingsbon-; nen worden aangewezen. Welke- categorieën personen hiervoor .lik aanmerking komen, zal nog/na^--; der bekend gemaakt worden. j j." Gedeserteerd officier veroordeeld j/ De krijgsraad te. velde van'het' K.N.IX. te Batavia heeft den ;«err> sten luitenant der artillerie/R&W. veroordeeld tot vijf jaar gevahge-, n^straf met ontslag uit den dienst, en ontzetting van de bevoegdheid bij de gewapende macht te dienen. Verdachte is veroordeeld wegens het lelt, dat hij van zijn iuchtdoeU stelling op Madoera naar «6oera- baja is gedeserteerd. (Uit het tele gram is niet op te maken in'welk jaar de desertie geschiedde). Engelsche M.P.-er was Hoilandsche S.S.-er;: Sinds enkele weken werden de modemagazUnen, Juwellerszaken en groote warenhuizen van Parijs,, door éen kapitein van de Engel-' sche militaire politie bezocht, die vergezeld was van een opvallend charmant meisje. Groote Inkoop en, werden gedaan; maar geen nood onder overlegging van een inti-. teltskaart van de Zuid-Afrikaan- schemilitaire- polLtie op naam *-an Cnarles Emerson garandeerde de ki uplustige bezoeker directe 'beta ling aoor het bureau van de Zuid- Afrikaansche militaire politie te Parijs. Toen deze man op genoemd bureau niet bekend bleek te. zijn, schoot er voor de "gedupeerde za ken niets' anders over dan een klacht in te dienen bij de politie; Een onderzoek werd ingesteld en. het duurde niet lang, of de op- lichter werd gearresteerd. Hel. vervolg van de geschiedenis werpt een bijzonder, licht op den uitdenkër vandeze lang niet nieuwe truc, die op het politiebu reau hoog van den toren blies, maar spoedig een toontje lager moest zingen. Op de wetenschap pelijke af deeling van het bureau voor onderzoek van .verdachte per som ontdektë men namelijk in zy-4 linkeroksel hét,embleem van de Waffen-S,S. getatoueerd. „Emerson" bekende een 26 jaar geieuen te Rotterdam geboren Ne derlander te zijn. Zijn. werkelijke: naam is K. V. W. Na dienst te hebben genomen in het Duitsche leger wist hij tijdensden Ameri- kaanschen opmarsch in Frankrijk, naar Italië te ontkomen. Te .Farijs had hij pas twee weken den groo- ten heer uitgehangen. Zijn volgen de verblijfplaats is de gevangenis, waar het voorwerp van zfjn vrijge vigheid hem niet zal volgen. Zijn scboone metgezellin is namelijk in vrijheid gesteld, daar aan haar goede trouw niet wordt getwijfeld. Het Arabische Hooge Comité heeft tegen 2 November een alge- meene staking in Palestina afge kondigd.; HOLLAND STAAT IN AMERIKA GOED AANGESCHRFVEN Ook verdere hulp /toegezegd I Leonart, de xlelvan. de orga- ;nUatio die Jn- Amerika ket xellef- ;vrerk voor Nederland voorbereidde en uitvoerde, vertoeft ln ons land. - en „teelj gisteren, ln een bUeen- komst van Ned. Volksherstel te 's-Gravenhage, - gesproken/ over de httlpverleenlng aan ons land.' De -berichten, als zou die-actie :ten einde- loopen, -zijn onjuist,, ver klaarde ons mrs.'LConart. De Uni-/ ted Service;lor Holland gaatvóórt, omdat de Amerlkaansche burgerij ver van overtuigd is,"-dat Nederland nog-steeds hulp behoeft. En: Neder land staat goed aangeschreven btj- Ons! Een telefoongesprek .Het begon/al op;den dag waarop deDuitschers Nederland binnen vielen; Mrs -L'eonart werd dien dag opgebeld door prof H - W v Loon te New York.' Een kort gesprek volg de; mrs Leon art, die in Nederland heeft, gewoond, stelde rich ln ver binding. met de oude mevrouw Roo sevelt, - die, op haar beurt met an- i deren sprak; Kortom, binnen twee •dagen bestond het Queen Wlthel- minafonds beschikkende over een mlllioen dollars. Behalve geld, ver zamelden 11.000 Atnerikaansche en ook Nederlandsche vrouwen in de komende Jaren' een geweldige hoeveelheid goederen, zoodat dade lijk na de bevrijding begonnen kon' worden met uitreiking - daarvan. Tot dusver rijn 776,000 kisten met G.5 mlllioen kg artikelen ver zonden. „Ik ga.hu terug naar Amerika en zal daar, met foto's, bewijzen, dat Nederland nog lang niet uit de moeilijkheden is",' verklaarde mrs Leonart. Verscheidene sprekers, van Volks-" hersiel, HARK, Roode Kruis dank ten mrs Leonart, releveerend dat de koningin haar vereerd heeft met de Orde vart Oranje Nassau, doch Goering c.s. verbrand Volgens een offlciecle verklaring van de commissie der vier te mogendheden zijn de lijken van de tien gehangen oorlogsmisdadigers te Neurenberg en het lijk van Goe ring in het geheim verbrand. Na de crematie is de asch verstrooid. liet hoofd van den vi'iHj;liel<Is- dienst bij het paleis van justitie tö Ncurcnher'j, kolonel Audvus. heeft medegedeeld, dat dc speciale com- misric van onderzoek, reeds versrlnl- lendc personen heeft oodorvrnngd. 11 y wilde echter gei'a namen noemen. Vólgens- AFN:Muuic!LJ& tbafls be kend {(civonlcn, dat ook veldrnapr- schalk WiUiehn Keitel het plu» ge- knesfen! heeft 'de in <Ioc>r zelfmoord te TWEE JAAR VOOR HOOFDSCHULDIGEN IN TWENTSCHE SMOKKELZAAK Smelt krijgt ook nog RM 50.000 boete In de. zitting van de Britsche recht bank te Gronau, waarvuor de zaak der gearresteerde Twentenaren diei»-;^ de, werden de volgende vonnissen1; gewezen:- fv-A-:"/*■ Smelt, werd .veroordeeld tót een-ge vangenisstraf vautwee Jaar,•onder bepaling,, dat hei tUdstip. waarop de straf wordt geacht in te gaan, begint met het oogenblik van grensover schrijding van Dultschland naar Ne derland, zoodra van Nederlandsche zijde maatregelen tot zyn terugkeer naar Nederland zünl genomen, HU neeit voorts een boete van 5tMW<» R.M., bU nlet-betaling te vervangen door twee jaar.gevangenisstraf. Voor de InvrUheldstelling van Smelt moet tie boete langs; offlcleelen weg (vla riiks- "of devlezenbank) worden be taald. verder werd bepaald, dat. Smelt-gedurende v|Jf Jaar niet ln de Britsche zflne van Dultschland mag komen. Rroen kreeg eveneens twee Jaar gevangemsstrat onder dezelfde be palingen als die, welke voor' Smelt gelden.. De Dultscber Terstege kreeg een boete- van. to-ooa r.m. «n vooó .waardelijke gevangenisstraf van twee. Jaar. De 32-jarlge Enschedesche textiel- fabt'lkunt rH. J. Blljdensteln- stond Woensdagmiddag voor het Britsche Hof te Gronau terecht wegens ille gale grensoverschrijding; het vertee nen van bemiddeling bij transacties tusschen Nederlanders en Duitschers, en -wegens hefvertoonen van'valsche papieren.-; •/•-:/, A. /-.- -./;/-/.• j De rechtbank,-' die gisteren uit spraak deed;- veroordeelde B. tot een geldboete van 15.0D0 RM. Zljn inbe- slaggenomen au(o zal worden terug-' .gegeven. Waar zijn de schepen? Dé laatsie posities van 'repatrtee- rings- en troepenschepen zijn: Bolssfcvaln. 19 van A'dam te Bata-, via verwacht. Jaya, thuiskomend, 15 van Port Said;- 25 te A'dam verwacht. Johan v Oldenbarnevelt, ultg 17- te Port Said. Kota Inteh, T Nov .van Batavia ie R'dam verwacht. Oranje, uitgaand, 14 van .Suez. Volendam, ultg p 16 nm 4 uur Quessant. Sloterdijk. ullgaand, pass. 15 Aden- Sibajak, 28 vari Australië te Rol- lerdam verwachl.' Sibajak, thuiskomend,17 nm 4 uur te Suez. knenfenl heeft tie gulf? voor tc zijn «foor zelfmoord te nlofjcn. Keni^e inimmlcn geleden nut nek te cOn bcivn- kcr, dut Keitel oen scherp stuk metaal wilde verbergen. Nederland vraagt beperkte annexatie (Van onzen parlementairen redacteur.) Deministerraad heeft zich, naar ons ter oore komt, in zijn vergade ring van Maandag beziggehouden 1 met het .vraagstuk der gebièdsuit- breiöing. Het besluit zou zijn ge nomen, om een nota te richten tot .de regeeringeq van Engeland, de V.S. en Rusland, waarin een be perkte - annexatie van Dultsch grondgebied wordt voorgesteld. Het gaat hier om een aantal cor recties, die, het geheele beloop van onze grens met Duitschland zullen wijzigen, zonder -dat nochtans spra ke is van een uitbreiding, welke de economische'structuur van ons land als geheel zou beïnvloeden. Als zoo- danig wijkt het voorstel van de re geering dan ook in zeer belangrijke mate af van de door het .kabinet- Schermerriom aan de regeerlng- Beel doorgegeven nota, waarin de aanhechting van agrarisch gebied in Oost-Friesland en D^lfstoflen- gebied ten Oosten van Limburg werd bepleit. De thans overwogen grenswijziging is van. veel geringere beteekenis en zal, naar verwacht wordt, geen-politieke problemen op roepen met betrekking tot de even tueel in te lijven bevolkingsgroepen. Groote juweelenroof van de Windsors In aansluiting op. het bericht, dat uit de tijdelijke residentie van den hertog 'en de hertogin van Windsor te Londen (ex-koning Edward VIII is met zijn vrouw voor het eerst sedert 1937 ln En geland op bezoek!) „eenige voor werpen" waren ontvreemd, meldt Reuter nader, dat een hoeveelheid juweeien is gestolen, naar verluidt ter waarde van duizenden ponden sterling.. Het. grootste- el van den buit was- het eigendom van de hertogin van Windsor. Het Juwee- ienbezit van de hertogin wordt ge schat op-,een waarde van 250.000 pond sterling. - Tot haar collectie behooren volledige stellen stera den met blauw saffier, robijnen, smaragdpn, diamanten, topaas, onyx en turkoois als steenen. Inmiddels is een kistje mei eenige juweel en ër nog in, gevonden op een golf veld nabij de tijdelijke residentie van, den hertog. Er zij» twee theo rieën over dc inbraak: de dicffdie ven) zoufden) zich toegang verschaft hebben;door inklunmiug via. eCu regenpijp of tvcl door eenvoudig do openst;uxnde deur binnengewandeld zijn. Scotland Yard heeft ae zaak in bnuden, doch haar detectives zwygen al» bet graf. Loonen in sleepbootbedrijf In!: de Staatscourant m 15 Oc tober is een wijziging in de regeling van loonen en andere arbeidsvoor waarden in het havensleepboot- en stadssleepbootbedrijf te Rotterdam en omgeving opgenomen. mrs. .conart antwoirdóe Ueschet- den: .k was het niet. Het waren de vronen van alle gezindten die dag In dug uit be.rigA geweest zijn ora Uw vo'kte helpen en'dle dit gaarne blijven doen tot de ergste /nood. gelenigd Isr* Dertien dooden bij Vliegramp --' Een ineuw vliegtuigongeluk in de Ver. Staten heeftDonderdag, dertien dooden geëischt. Op «nge- veer vijf km. afstand van Laramie: Wyoming) stortteeen passagiers vliegtuig, dat tijdens een verblin denden sneeuwstorm trachtte te landen, neer. De uit drie koppen bestaande bemanning en tLen pas sagiers vonden bij dit ongeluk den dood. Ineen nota. aan de Verceaigde Natiea heeft België Spanje beschul digd vaa medeplichtigheid bij het voorkomen van de arrestatie van Léou DegrolTe. Deze nota utelt- de VJv'in - degelegenheid da geheele Spantisehc controverse, op te wèrpett tijdens de a.s, algcmeene vergadering. De Bclgischo nota zegt, 'dat - ae ^puatische regccriag ondanks alle verzoeken weigert bijzonderheden to verstrekkentea aanzieii van de ver dwijning van Degrèlle. Dit wettigt dc veronderstelling, dat deze_.het land niet heeft verlaten en zich daar .met' toestemming van de Spaansche auto riteiten Bcjhuil houdt. De Belgische regeering is van oordeel, dat Spanje 'de veiligheid van de overwinnende landen kan bedreigen. COUIN TOCH CANDIDAAT -Felix Gouin, de socialistische ex- premier van Frankrijk, beeft ver klaard dat hij zich toch ccnüidaat zal stellen voor de November-ver kiezingen. De Gaulle is niet van plan zich candidaat te stellen voor de-presi dentsverkiezingen. Volgens de Gaul listische bladen zou hij een cam pagne voeren voor herziening van de nieuwe grondwet. -• lil een manifest van de commu nistische partij wordt .de vorming van een ltnksche coalitieregeering voorgesteld, gebaseerd op het ver leden jaar vastgestelde „programma van den linkervleugel", De verkiezingen "in Roemenië.' In Roemenië bobben de Nationale Boerenpartij en de 'Nationale -Libe rale - Party geprotesteerd tegea het vaststellen van den datum der ver-, kiezingen op 39 November. De par- tyen protesteerden ook tegen" dc wijze, waarop de. kiezerslijsten ziju .vastgesteld. -y, Pardon voor studenten- teekenaars? De besprekingen, welke de 'minis ter van Onderwijs met de gedele geerden der studenten gevoerd heeft betreffende een herziening van de strafmaatregelen tegen de studen ten-teekenaars, verkeeren thans in een zoodanig stadium, dat een be slissing op korten termijn te ver wachten is. Algemeene richtlijnen £er verzachting der straffen schijnen in het voornemen te. liggen, zoodat de betrokkenen weer aan hun stu die. kunnen gaan. Correspondentie, bestemd voor de militairen aan boord van het m.s. „In dra poer a" behoort uiterlijk 23 October om 21 uur in een aanloop haven aan de betrokkenen te kun nen worden uitgereikt. Voorts zal nog een verzending plaats vinden op 8 November. Hier voor beliooren de stukken uiterlijk 7 November om 21 uur in Amster dam C.S. te zyn. In het algemeen moeten de stuk ken resp. 22 October en 6 November ter post worden bezorgd. De post kantoren verstrekken hierover alle inlichtingen. Dit simpele Kousje van chiffon, met ruches langs de mouw en gegarneerd met een, toefje bloemen, stoat svoc zig by den genopt en, korten lofc. Het flmceclen keclbondjo met me daülon geeft er iets pikants aa*- Een lange rolCf Viet een kort *teepj- van hetzelfde materiaaltoovert dezelfde' blouse - cm tn een elegant avondtoiietje. Voetbalprogramma XERSTE KLASSE District IHermes DVS-EDO RFC-VSV, Emma-Feljenoard. ADO-'t Gooi, sparta-DWS. District n De Volewijckers-Nep- tunua. Blauw Vm-HBS. Xerxes-nFC, DHC-Haarlem, Stormvogels-Exceislor District III NEC-Ensch. Boya. £n- schede-Quick. Heracles-AGOW, Tu- bantla-Go Ahead. Vltessc-Be Quick- District IV Longa-VVV, Willem II- Helmondia. NAC-BW. Vltsslagen-De Baronie. Helmond-NOAD District V: Heerenveen-Leeuwar den, GVAV-Sneek. velocitas-HSC, Veendam-Emmen, Frlsia-BeQuIck:. District VIBleljerhelde-De Spech ten," Llmburgia-Maurlts, MVV-PSV. "District: II: 1i Tweede kl. -A. Hercules-BMT, Ve- lox-Gouda, Unltas-ODS, HVV-VUC, CVV-VFC- Tweede kl. B. Fortuna-UVV. VIOS- Qulck, Overmaas-DCVt Schevenin- gen-UVS, Sliedrecht-SVV. DBrde kl. C. Postduiven-Hoek van Holland De Musschen-BEC. Leonir das-VDL. De Holla ndiaan-Excelsior '20. Derde kl. D. Slikkerveer-Leerdam. EBOH-Poortugal, HOV-DCL, Zwljn- drecht-Ablasserdam. Derde kl. E. CKC-Lekkerkerk. Fluks-SVW. LSV-DHS, VND-Martinit Derde kL F. De Spartaan '20-GSV, Cromvl let-Archipel, Westerkwartier- The Rising Hope. DHZ-CDA: Vierde kl. D. DZB-Wippplder. Texas-FZC. SaturnuS-VVP,: HDV-Flo rissant,-Kaastrecht-Schiedam. Vierde kL E. SFC-Postalia, Stol- wfjk^De Ooievaars, DJS-Delfia DVK, OUvlö-GDS, KRVC-USC' r - Vierde kl. F. VDS-WÏK, Moor- drecht-SOA, Het Noorden-FSV Pre-, tOTla, Oudewater-Spoorwijk Vierde kl. H. SIOD.-Pechvogels, DONK-Schoonhoven, AmmerstolscKe svCelcritas, DOC—Bergambacht, vierde kL I. Sun'rlse-Transvalfca, Bel- védÈre-Hlllegersberg; PFC-Wit Rood Wit, DRL-Progress, Vierde Kl. J. HION-Oud Beijerland. RCD-St. Lodewljk, Flakkee-Bloemhof Hillesluis-DEH. KNVB-AFDEELrNG ROTTERDAM le Kl. A. Actlvitas-Deto, DBW. Schlebroek, Schledamsche Boys-HWD DESV-AVO. Ie Kl. B. TAG- Groen Witten, De- mos-Puttershoek, RCR-OV, CVRAJO- Eureka. le Kl. C. St Ignatius-AVS, Ons Huls-Dirksland, Germanial-Radlo. 'Ze Kl. A. SlngelkWartler-ODI, Ro- ga-Crooswijk, Noorderkwartier-Rood Groen, Vierpolders-Soag. Ze Kl. D. SVDPW-LMO, Nestoro- GLZ. SVDP-DCB. ze Kl, C. ZwartWlt-DOH, Postef- HBB. Rockanje-Abbenbroek, DKS- Nado V. 3e Kl. A- RK\ÓIK-GBR, Tediro- Pantser Boys, Oldl-Hurricane» 3e KI. B. Don Bosco-BUjdorp TOGB-DOK, GVMD-NEC; Zuider- 'ster-Grometa. 3e Ki. c. Hekelingen-WF. Telefoon- -DUBi Sportifla-West End, Varken oord-The Bell Boys. 3e Kl d: OTW-Vedero. SSAVR- - Luno, RMT-VGLSC, SVO-Groene Duivels. Militair elftal fcgen Frankrijk Het. ha den oorlog nog steeds on- geslagen Nederlandsche militaire elf tal zal 19 October in R(jssel (N-- Frankrljk) een -wedstrijd spelen, tegen de Fransche militaire ploeg. In overleg met de R.A.O. heeft de keuzecommissie van den KNVB het Nederlandsche team als volgt samen gesteld: doel; Rousse (Unltas), achter: v d f.ely- Sparta) en De Vos (Nij megen). midden: Spierenburg (NEC), Smit (V.UCJ en Roubos (Emma), voor: Van Zandt (Achilles), Assen (Lakenberg), Roozen (Haar lem), Van Rohsel (Longa) en Adriaanse (Baronie DNL), Reserve: Pil - (H-DVS), Pienter (Be Quick), Ma essen (PSV), Snijders (RFC) en Jongcmans (AehiUes). De wedstrijd tegen Frankrijk geldt als een -voorwedstrljd voor het ge allieerde militaire voetbalkampioen schap, waarvan de elndweöstrljden van 4-8 November te Berlijn zullen worden gespeeld, - In.geval van een - Nederlandsche overwinning Zaterdag a.s., zal onze ploeg zeer waarschijnlijk aan de fi nales kunnen deelnemen. Jan Nicolaas verloor in Engeland Jan Nicolaas, de Ncderlandscho lichtgcwiektkanróioeu, die Donder dagavond in Liverpool tegen den Hngolschen lichtgewichtbokser Hmv- tliorne uitlrtvam, heeft in. een gu- vceht over 10 ronden - den strijd in de zesde ronde gewonnen gegeven. Gesloten seizoen voor de zwemmers Evenals er" voor de voetbaUera. een verplichte rustperiode is vastgesteld door den KNVB, heeft ook de KNZB thans officieel een gesloten seizoen voor de zwemmers en zwemsters ge boden. zoo zullen er tusschen 16 De cember en 17 Januari geen zwem- o< polowedstrtjden mogen worden ge houden. Gezien het overladen zwetn- programma/is dit een toe te-Juichen beslissing. Van Meegeren krijgt weer opdrachten Na de bekentenis van. Han van Meegeren werd van aJ zijn werk de opbrengst aan den curator overge dragen in verband met zijn. Joopend faillissement. Een maand geleden heeft de curator hem verlof ge geven, vrijeiykte beschikken over de opbrengst van zdjn werk. En de 57-jarige schilder 'is weer ijverig bezig. Op het oogenblik schildert hy een vrouwenkop. Van Meegeren heeft een groot aantal bestellingen van partïculie- renen kunsthandelaren, zooveel zelfs, dat hy niet alle opdrachten' kan aannemen. Dat'hy thans meer ln trek Is dan voor de geruchtma kende „Vermeer-affaire", blijkt wel uit het feit, dat hj] vyfinaal hoo ger prijzen krijg,t dan vroeger het geval was. Hy werkt niet meer op zijn oude atelier, maar in zijn wo ning aan de Keizersgracht. Hier is elk meubelstuk ln beslag genomen door den curator. Eenige maanden geleden kreeg hy van den bekenden Amerikaanschen kunsthandelaar Knodler' telegrafisch het verzoek naar Amerika over te vliegen, om daar onder eigen naam portretten te komen schilderen in 17de-eeuwscheri stijl.'. In verband met het tegen hem aanhangige pro ces kon hij het land niet verlaten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1