'l - - b J"r' DE SCHIEDAMMER Wij willen meehelpen, Europa weer op ie bouwen" Vriendschap met de Sovjet-Unie SOETOMO - een volmaakte Don Quichotte Zal men hem in de hand' houden? Regeeringsvoorlichiing minstens negen millioen :i ■lil vr BCD.'EN ADM. I.ANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON BMW REDACTIE: TELEFOON 68SW r ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK II CENT pFR KWARTAAL fA- LOSSE NUMMERS *0.09 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST; SCHIEDAMSCHESINGEL ROTTERDAM TELEFOON NRS. 23430 EN 6SSW) POSTGIRO NO. 3S3544 Bankier: AMSTEBD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 242 ZATERDAG 19 OCTOBER 1946 BYRNES OVER DE VREDESCONFERENTIE NIEMAND DENKE, DAT HIJ DE DEUGD OF DE WIJSHEID IN PACHT HEEFT! In een radiorede van een half uur heeft Bymes. de Amerikaan- sche minister van buitenlandsche zaken gisteravond een nabeschou wing gehouden over de Parïjsche vredesconferentie en daarbij voor namelijk gesproken over de Ameri Russische beschuldigingen, dat A- rnerika zich aan den Dorlog verrijkt had en antwoordde hierop door- te- herinneren aan de krachtens de leen- en pachtwet 'voorgeschoten 10 milliard dollar- de overwegingen der SovjeUTJnle en haar Slavische buren waren, de andere staten niet door be paalde redenen., of blokvorming gedwongen waren te stemmen, zooals zij tjjdens de conferentie deden. Byrnes verdedigde de V,S. krach- t. tegen beschuldigingen van „dollar democratie" en econo misch imperialisme", welke tijdens de vredesconferentie enelders wa ren geuik H|j verklaarde: „wij wenschen bij te dragen tot den Europeeschen wederopbouw, aan gezien wt) gelooven, dat de Euro- peesche. welvaart bü zal dragen tot den welvaart en vrede van de ge- heele wereld. De Y.S. staaugsocialë en economische democratie in bin nen- cn buitenland voor". Tenslotte verwees Byrnes naar het Oostenrij ksch-Italiaansch ac- coord over Zuid Tyrol en gaf Tsjechoslowakye, Hongarije en Roemenie ln overweging, een der gelijke overeenstemming te zoeken met betrekking tot hun onderlin ge, gecompliceerde nationalltelis- problemen. Hij hoopte dat ook Joegoslavië zich zou realiseereu, dat het eveneens terwille van den vrede conqessfes zal moeten doen. Amerika verdedigt slechts do vrijheid en naar zijn meenlng zijn ...vrijheid en .welvaart overal onaf scheidelijk- verbonden. Het Ameri- kaansche volk wenscht vriend-, schap met de Sovjet-Unie en met alle andere volken van deze oor logsmoede wereld. God gev* ons dc wijsheid, de wegen van den vrede te vinden". Zoolang er nog geen volledige overeenstemming ls bereikt ten aanzien - van de bevoegdheid ;van het Internationaal gerechtshof en de contróle óp de atoomenergie, moeten internationale problemen, tusschen souvereine staten bij we- 'derzijdsche overeenkomst worden geregeld. Daartoe moeten "de be trokken landen echter te goeder trouw handelen en moeten zij htm recht van veto niet gebruiken als' daarmede het belang van den vre de of het. economisch herstel in 'gevaar worden gebracht. Geen enkel land moet denken, dat het de deugd of de wijsheid ln pacht heeft. Men mag geen wijzigingen ia de betrekkingen tusschen be paalde landen en volken bestrij den, indien het rechtsgevoel der menschheld 2ulk een wijziging eisclit. Men moet kunnen verdra gen. dat een ander land er een. ideologie op na houdt, die men niet kan deelen; „Wij betreuren de neiging der Sovjet-Unie pm staten, die vriendschappelijk jegens ons zijn gestemd als niet' vriend schappelijk Jegens de Sovjet- Unie te beschouwen en onze pogingen om de volgens traditie vriendschappelijke betrekkingen met aan de Sovjet-Unie gren zende staten .te onderhouden als onvrlendschappeliJk'.X^:t5.,:.:-be---V schouwen".' Wijbetreuren' het gepraat "over'omsingeling der Sovjet-Unie. Wij hebben van geen mindere autoriteit dan generalissimus Stalin zelf, dc verklaring, dat de Sovjet-Unie geen gevaar loopt omsingeld te worden". Er was geen ,,bloksfemmlng,, Sprekende over de tegenstelling tusschen de Sovjet-Unie en de Slavische staten eenerzijds en de overige mogendheden anderzijds, verklaarde Byrnes, dat. wat ook Bevatte Goerings pijp het vergif? Selkirk Panton, dc Daily Express- correspondent te Neurenberg, oppert in een telegram aan zijn blad de .veronderstelling, dat het door Goe- rmg Ingenomen vergif wellicht in den groeten kop van zijn Belersche pijp heeft gèzeten, die hij meerma len door een Duitsehen ex-kjjjgsge- vangene liet schoonmaken. Volgens de gevangenisdoktoren kan Goermg het buisje met gif on mogelijk lang bij zich hebben gehad. Zij vermoeden, dat hij het een paar uur voor het gebruik heeft ontvan gen. Het nieuwe proces Alfred Krupp en Fritz Thyssen zullen niet in de beklaagdenbank verscliijnen bij het proces tegen Duitsche industrieelen, dat ln Ja nuari 1947 begint. De eerste ls nog niet hersteld van zijn ziekte, waar aan hij reeds een Jaar geleden leed, terwijl men na de vrijspraak van Schacht besloten heelt tegen Thys sen geen vervolging in te stellen. Wel zullen Alfred Krupp jr. en an dere vertegenwoordigers van Duit sche concerns ln dit proces berecht worden. In November 1947 zal waarschijn lijk een proces tegen doktoren van de SS. beginnen. Morgen gaat Berlijn ter stembus Twee en een half millloen Berlij- ners zulten morgen hun stem uit brengen bij de gemeentelijke verkie zingen. die door de geallieerde mo gendheden als een maatstaf zuilen worden beschouwd van de voorliefde, die door de Duitschers betoond zal worden voor de democratische op vattingen van het Oosten of van het Western Het zal de eerste verkiezing zijn, die in Dultschland wordt gehouden onder het gemeenschappelijke toe- Zicht en de gemeenschappelijks lei ding ran de vier bezettende mogend heden. WEERBERICHT Tot Zondagavond. Geleidelijk wat toene mende bewolking, voor namelijk' jnet wolken-' velden In de hoogere L' 4 lagen, later ln het Zuld- l'j f Westen van het land hier en daar eenlge lichte regen. Matige •wind tusschen Oost en Zuid. iets «achter, ïfl October Zon op 7.14 uur onder 17.39 uur. 21 October Zot» op 7.15 uur onder 17.37 uur. T urkije wijstMoskou's 7 eischen af De Turksche regeering heeft een uota aan Rusland gezonden;-waar-, in verklaard wordt dat Turkije de Russische eischen om in de ver dediging der DardaneUen te dee len, niet: zal aanvaarden. Hierin, vindt zij steun by de Vereenigde Staten en Engeland, die eveneens tegen het Russische voorstel, d8t de contróle over de - DardaneUen uitsluitend aan de Zwarte Zee landen wil geven, gekant zijn. v '.Voorgesteld wordteen - internatio nale commissie- in— te" stellen; 51e zal hebben uit te maken of Tur kije tydens den oorlog in alle. op zichten de verplichtingen van de conventie van Mantreux is nage komen. De Turksche ambassadeur in Londen.' heeft tydens een inter view verklaard,., dat ,.hét zeer be sliste standpunt 'der Turksche re- geering te dezer zake n'rt berust op een speculatie op eventueelen bulteniandschen steun. Turkije voelt zich krachtig en kan geen compromis Inzake deze kwestie slui ten". WINDSORS GESTOLEN JUWEELEN Naar officieel wordt medegedeeld, 3s de waarde van de gestolen juwee- len van den. hertog en de hertogin van Windsor niet hooger dan 20.000 pond sterling. Nederlands wenschen t.a.Y. annexatie Dezer dagen zal onze regeering bil de Britsche regeerlnj een nota "indienen,teneinde haar. wenschen ten ahnzien van de annexatie van Duitscll grondgebied kenbaar te maken. Hierbij" zAI "echter minder van annexatie dan wel van grens correctie sprake zijn. Deze grenscorrectie zal dus onder meer tot doel hebben om de grens te verkorten en de verbindingswe gen tusschen Z.O. Drente, en Over ijssel en die tussche ..d- Achter-, hoek en Z.-Limburg te verbeteren. Tevens zou de toevoeging van steenkolenmijnen, Oosteiyk van. Limburg, van kalmijnen by We zel en van oliebronnen ten Oosten van Coevorden onze grondstoffen- positie ten goede komen. Ook zal indien Emden bij de grenscorrectie betrokken wordt onze scheepvaart in de loekvmst meer oyer Rotterdam kunnen wor den geleid. Ten slotte zal aanhechting van eenlge landbouwgebieden voor on ze agrarische bevolking nietvan b lang zyn ontbloot, omdat het feit, dat het eventueel toe te voe gen gebied aanzienlijk minder dicht bevolkt: ls dan ons land, ook mogeiykheden voor migratie openen. Chaja Goldstein, die da hoofdrol vertolkt de Nederlandscho kleuren' film „Uet partisanenlicd", uielkein de Paramount studio's te. Pc rijs is opgenomen, arriveerde, met Paul Schuit erna die de regie van deze film voerde, per vliegtuig in ons? land. Op pagina 3 drukken 1tij een onderhoud af, d<$t een onset: redacteuren met hen had. U'te is Soetomo, die thans pro beert den Indonesischcn wapen stilstand te sabotccrcn? Pietcr 'l lloen ontmoette htm op e\jn reis oier Java. Uier ia c'tjn vcr- dcg. In het weldra van sijn hand verschijnende boek over ryn In- aonestsohe belevenissen sal h'j cr uitvoeriger op terugkomen. SOETOMO. wiens naam de laatste dagen ln alle telegrammen uit In donesia voorkomt tn verband met zijn pogingen om den in-, Batavia tusschen SJahrfr en Schennêrhorn bereikten wapenstilstandin-de war te schoppen, is een Jongeman van een Jaar of zevenentwintig. Eind Augustus ontmoette lk hem na af loop van een maaltijd, die ten huize, van den regent te Proöolinggo ge geven werd. Een der beambten van het ministerie van Voorlichting, die< mij naar hem toe bracht; fluisterde' mij ln het oor: „U boft. Het schijnt,-.; dot hij een goede bul heeft!" Toen* ik tegenover hem zat, had Ik moeite mijn verbazing te verbergen. Deze- Soetomo, die bijna dagelijks voor de radio spreekt en heftige ophitsende woorden den aeher ingesllngert, l3: een slank ventje met een smal ge-; zlchtjc waarin ten paur groote oogen staan, die-onschuldig;en argeloos do wereld Inkijken Het engelachtige ventje heelt intusschen een eed ge zworen zijn haar niet te knippen: voordat de laatste Hollander van Java verjaagd zal zijn. Zijn zwarte lokken reiken dan ook tot aan zijn schouders. Een heel klein zwart sikje geeft aan zijn gelaat een wonderlijk cn onverwacht accent Op' zijn rech terheup bungelde een- kolossale re volver. - 3 Een groot gezelschap was mecge- loopen, om getuige te zijn van.de ontmoeting lusschei»den tfbllaodér. j tui den funatltiken'-;radlo-rer.eraaLV&^JLvocl.ten behoeft, te 'iworCuul', siJrak Soetomo irj "nêCTIeclerlarfdsch s Soetomt Vindt -dit- een gek Idee. Soetomo aarzelt even, maar don valt hij verontwaardigd uit: „Stop fighting? Waarom zouden wij het vuren staken? We staan er prachtig voor. De Kollandsche troe pen 2ija oververmoeid en uitgeput. Dikwijls besluipen we ze op hun vost. waar ze soms staan te slapen. Soerabaja heeft voedselgebrek en binnenkort snijden we de water- leiding ook nog af. We staan er schitterend voor en de-dag zal ko men, da: we alle Hollanders in zee zqllen jegen!" ..Maar in een normalen staat ge hoorzaamt het leger toch aan de be velen van de regeering!" merk lk op, ;„Kaa wel zijn!" vir.dt Soetomo. „Maar wij laten ons niet verkoopen. We hebben gezworen tot den dond; voor onze vrijheid te zullen vebten." „Maar als de republiek haar «r- ktmrdng nu eens zou kunnen krijger., zonder dat tot het. bittere einde, ge- aan. maar "hij veinsde, dit niet tc verstaan. Ik probeerde het daarop mct> En«elsch. hetgeen succes had. „Hce is de situatie aan het Soera- baja-front?" was mijn eerste vraag. Een IJdele glimlach vloog over het gezicht van den jongen man. - „Over militaire zaken kan lk geen mededeelingen doen!" antwoordde hij op'arroganten toon. „Worden er aan dat front Wel eens Nederlandsehesoldaten door U ge vangen genomen?" vroeg ik verder. - „Aan een vertegenwoordiger van de tegenpartij kan lk hierover geen onthullingen doenj" luidde het hnt- woord. Maar ik besloot voet bij stuk te houden en mij niet door den ge- ëxalteerden Jongeman af te laten schepen. „Wat doet U met de Hollandsche krijgsgevangenen?" dring Ik aan. - Een satanisch-Jachje i3 het- eenig antwoord. De perschef van het departement, die m't verteld heeft dat de groote man. een goede bul heeft, vindt dat de zaak scheef loopt en komt tus- scbenbelde. „Er --worden Inderdaad Nederland sehe soldaten krijgsgevangen ge maakt. In Madioen hebben we een interneerlngskamp vo)r hen. Ik kan u de verzekering geven, dat zU goed behandeld worden en dat onze ge regelde troepen zich niet aan mis daden tegen gevangenen schuldig maken, zDoals zoo vaak aan den anderen kant gebeurt!" De belangstelling van Soetomo leeft op als hij dit hoort, :.ret een van woede overslaande stem sist'hij: „De blanda's dooden al onze Jon gens, die zij in handen krijgen, krijgsgevangenen en. gewonden, daarom vechten zij tot. het bittere einde, en zelfs als zij gewond neerliggen, zullen zij zich nog ver dedigen, omdat zij weten, dat hen een onverbiddelijke dood wacht. Maar wij zullen ons hiervoor ure- kern" Iemand stelt de vraag, wit Soetcmo zou doen indien de minister van Defensie aan den opperbevelhebber van de tri „stop fighting" zou be velen. De Indrapoera met troepen naar Jndie Onder de tonen van het Wilhel mus maakte, gistermiddag het m.s. „Indrapoera" van den R'damschen Lloyd zich los van den kant, om de reis naar Indië te aanvaarden. 1555 man troepen waren aan boord E*'en voor het vertrek deed zich aan boord:- eenongeval voor. Een der manschappen trok op onvoor zichtige wijze aan het vieringstouw van een reddlngvlot, dat zich daardoor los maakte. Drie perso-. nen raakten bekneld en een der soldaten moest, vry ernstig gewond, van boord gebracht worden en m een ziekenhuis worden opgenomen: Hirohito heeft gistermorgen een. bezoek van twee uurgebracht aan generaal Mc Arthur; over het onderwerp: der bespreking is niets bekend. Boefstra krijgt drie jaar Het byzonder gerechtshof alhier, veroordeelde gisteren, den gewezen politicpresident J. J. Boelstra tot 3 jaar gevangenisstraf, 'met aftrek van de preventieve hechtenis. Als verzachtende omstandigheid nam het Hof in aanmerking dat Boel stra een goed chef was geweest en. zich humaan had gedragen tegen over politieke gevangénen. en on derduikers. Waar xijn de schepen? „Indrapoera", 18 nam. 4 uur v.' Rdam' naar Batavia, was nam. 6.10 uur in zee, „Kola- Baroe" uitgaand was 18 dezer ter hoogte van Ouessant. al les good aan boord. „Tegelberg" uitgaand was 18 de zer in. den IndLichen Oceaan, alles wel aan boord. „Bloemfontein" 18 v. Port Said vert, uitgaand. Indrapoera" 18 v,R'dam ver trokken. „Slbajak" 18 v. Port Said vert, thuiskomend. ,.Kota Inten" 18 te Suez thuis komend. Volgens den voorzitter van de Bengaalsche provinciale commissie der Indische Congresparty zyn sinds verleden week Donderdag minstens 5,000 personen by strubbelingen .in het gebied van Noakhali en Tlpperah (Bengalen) gedood. Hij meent, dat de Hollanders slechts bi) wijze van krijgslist tot erken ilng zullen overgaan. „Ze zullen daarna toch weer probeeren de baas te spelen. .Daarom mogen diplomaten" en politic! van de Republiek zich niet in den val,-laten lokken." Hij staat op en maakt een'theatraal gebaar. „Tot den dood toe zullen vechten!" galmt het door de groote eetzaal. Als hij:zich op majestueuzewijze- verwijderd heeft, vraagt mijn metge zel Bam Kementerian Penerangan: „Hoe-vindt U hem?" Ik kan het niet laten openhartig te zijn. .„Een. volmaakte. Don Quichotte" mijn., conclusie. Het blijkt, dat1 dit oordeel samen valt met .de opvattingen, die men ih DJokja over hem heeft. Zijn popu lariteit is echter te groot om hem zonder onmiddellijke aanleiding uit te schakelen. Maar mei. heeft hem .omringd met een aantal, jonge krach ten, die op. hem toezien en hem VDlgens de instructies van ,Pjokja m het rechte spoor probeeren te hou den, verzekert men mij. We houden hem ingeval van nood wel 1de hand! is de vertrouwen wekkende slotsom var» den woord voerder-van DJokja. De gang van zaken met den wapenr stilstand op Ja va zal de komende dagen .moeten bewijzen of de ver houdingen met .deze uitspraak niet te optimistisch gekarakteriseerd' wer den. PIETER 'T HOEN Spoedig overeenkomst op zakelijke punten Zoowel in Nederlandsehe ais ui Indonesische kringen werd gisteren de verwachting, uitgesproken,, dat-, alvorens de plenaire zitting van de voltallige delegaties op 21 October zal plaats vinden, t.a.v. den. wapen stilstand eenige positieve resultaten zullen zyn bereikt. Met andere woorden: beide partyen spannen zich tot het uiterste in om de maat regelen te bespoedigen, zoodat een formeele „staakt, het vuren"-order kan worden uitgevaardigd. Welis waar werd reeds op 14 October de wapenstilstand gesloten, doch men .verwachtte, dat de uitvoering nog wel eenigen tjjd in beslag zou nemen. In dit verband is de com- missie, die op 14 October werd aan- gesteld, gistermiddag bijeengekomen". Welingelichte kringen in Singa pore hebben voorspeld, dat de Ne derlanders en de Indonesiërs vóór 30 November, den datum, waarop Ge. laatste Britsche troepen:zuilen ver trekken, tenminste een gemeen schappelijk programma van werk- zaamheden zullen opstellen voor den algemeenen gang van" zaken op Java. Ka-vee-wee heeft een half millioen gulden schade Omtrent den brand bij de Ka- veewee-sigarenfabrieken te Roo sendaal wordt nader bekend, dat de totale schade op een half mil lioen gulden wordt geraamd. Ruim een milhoen sigaren is verloren gegaan. Verraadster van )oden C veroordeeld Het Hor veroordeelde de 39-jarige Hertha Fiitsche, die in overspan nen toestand haar Joodsche gasten had verraden, tot 6 ja&r gevange nisstraf. Dat is meer dan twee a drie universiteiten «SIS 771 personert erbij betrokken BIJ de voorlichting .vanwege dè Nederlandsehe. overheid zUn 77l personen betrokken. De personeels uitgaven bedragen 2-700.000, de materieele uitgaven 6,300,000. In totaal kost de regeerïngsvoorüch- ting in binnen- en buitenland dus 9.000.000, Dit Is even veel als wat van Rijkswege -in. totaal aan twee a drie Rijksuniversiteiten ten kosce wordt gelegd. wy ontleenen, deze gegevens aan het thans verschenen rapport der' adviescommissie Overheidsbeleid in zake Voorlichting, Deze commissie werd in Maart J.l. Ingesteld, nadat In'de Tweede Kamer de regee- ringsvoorlichtingsdienst aan scher pe aanvallen had. blootgestaan, In de commissie hadden zitting mr. G. J. van. Heuven Goedhart (voorzitter) en de heeren H. AI- gi mr. A, J. Guépin. J. Jessurun, H. van Kuilenburg, H. Opdenberg, mr. M. Rooy, Th. F., M. Schaep- man, - R. W. Starreveld en Al'. J. -Zoetmulder, -. Overheidsvoorlichting wórde, al dus deze commissie, teruggebracht tot die.onontbeerlijke maarin be-, ginsei aanvullende ról, die haar in een democratisch bestel toevalt.Zij mag er in geen geval rechtstreeks of zijdelings op zijn gericht, den burger af te dwingen van'diens le vens- en wereldbeschouwing of zelfs maar. van de door hem aan gehangen politieke opvatting. De overheid mag, wanneer' zy voor licht, de verduidelijking ,van haar ;beleid slechts dan vergezeld laten gaan van propaganda voor dat be leid. indien het kwesties geldt, die redelijkerwijze liggen buiten de be staande controversies van polllie- ken, religieuzen, cultureelen, kort om geestelijken aard. Geen rnmpagne derhalve van een politieke opvatting, van sport of geen sport ojp Zondag*"of van een bepaalden kunstvorm;- wél een campagne ten bate van veilig ver keer. tegen schoolverzuim of gif- hmdel dan wel voor meer sparen. Buitenland te weinig Ten aanzien - van-- de-Ivoorlichitn^ ln het—-.iteniand bepleit .de com missie dat de politieke aansprake lijkheid voor alles wat van de zijde eener 'Overheid In het buitenland' geschiedt, behoort te blijven berus ten J.j den ministervan Buiten- landsche Zaken. Tot., nu toe komt van bovengenoemde '9 müliben 2 millioen aan de voorlichting in het buitenland ten goede. Deze begrootingspostacht de commissie niet toereikend, de.verhoud'ng in kosten voor buitenlandsch'1 en bin- nenlandsche vonrilchting acht zy niet aanvaardbaar, mede .gelet óp de activiteit van andere landen. Aan de voorlichting in Zuid-Ame- rika dient. bijv. meer ten koste te worden gelegd dan de 275,000, die er thans aan worden besteed. Wat.het binnenland betreft, „De Telegroof" voor de perszuivering 7n het gistermorgen voortgezette onderzoek van „De Telegraaf" voor de perszuiyeringscotnmissSe kwam het contact ter sprake, dat heeft bestaan tusschen den heer H, M. C. Heldert en den secretaris-gene ra a 1 van de NSB, Huygen., De particulier secretaris van wijlen den heer Holdert,-de heer Boozeboom, ■vertelde, dat Huygen nogal eens opbelde en meermalen ontbood de heer Holdert hem. Toen zijn zo on— de SS-man overwoog, om de Ioopers van „De Telegraaf" ook „Het Nationale Dagblad" te laten bezorgen, slaagde dc heer Holdert er In, dit door bemiddeling van Huygen te voorkomen. Ook kreeg Huygen t Ikens geld van den beerHoldert. Een bijzonder onsympathieken in druk maakte de vroegere SS-man M a r.i n u s, die, onder hét pseudo niem Ham a, iangen tijd >4jn- smerlge artikelen ln „De Telegraaf" heeft kunnen spuien. Hij .verdiende daarmee zoo'n duo tot duizend gulden per maand Mot een arrogant lachje om den mond ontkende Ma- rinus, dat hij op de een of andere wijze „De Telegraaf" zou hebben gechanteerd cf onder dreiging met den S-D. zijn benoeming er door zou hebben gedreven. Daarna werd gehoord de oud-hoofd- xedacteur, de heer Goedemans, die in Juni IS42 werd opgevolgd door den heer Fraenkel „Ik ben niet erg trotsch op de artikelen, die ik heb geschreven", verklaarde hij, „maar in alle ligt toch de tendenz en dewil, om tegenstand te bieden," De voor zitter, mr. Vonkenberg, betwij felde dit en las verscheidene passages voor uit hoofdartikelen, verschenen in-" dc eerste oorlogsjaren. Relatie met de N>S.B. Donderdagmiddag was nog de NSB'er. Jan de Haas, die langen tijd de functie van politiek redacteur heeft bekleed, gehoord. HIJ vertelde, dat de directeur, de heer K. M. C. Holden, van Duitsche zyde het aanbod had gekregen om de krant te koopen. De secretaris-generaal, van de NSB Huygen had dit echter ver hinderd en den heer Hotdert er van overtuigd, dat de NSB het orgaan was, dat het Nederlandsehe volk weer op de been zou kunnen helpen Zou de NSB de macht krijgen, dan zou „De Telegraaf" semt-staatsor- gaan worden, aldus de toezegging van' Huygen. Daarom ook kreeg de krant, geen NSa-hoofüredacteur zoo lang van deze „mechtsoverneming" -ggen sprake, was, want tot dat mo- ,ment moest „De Telegraaf' bulten de p'rtijpolitiek. blijven. De Haas werd aangesteld om den SS man Marinus „er uit te werken", wat hem ook ge lukte. De hoofdredacteur,, de heer Fraenkel, had tegen De Haas ook bezwaren gehad,' maar hij maakte van den nood een deugd, n.rru door al te" gevaarljjke' artikelen door De Haas te laten onderteekenen komt decommissie tot dé conclu sie, dat de uitvoering der voorlich ting zoo straf'frio^eiyk. in één'ap- paraat moet worden"geconcen treerd en dat dit apparaat dient te ressorteeren onder- de verantwoor delijkheid van den minister-pres i- - dent. Alleen zoo kan eenheid van stijl, duidelijkheid van vexantwoor- delijkheld en voorkoming van dub- bele of meer dan dubbele uitgaven worden gewaarborgd. - in het overgangstijdperk;dat achter ons ligt, bracht de drift tot herstel én vernieuwing de over heidsvoorlichting er sorri.wyi.en toe, zich.niet te beperken tot. het ge ven van de noódige inlichtingen. Er werden propaganda-speeches gehouden, en propagandistische ar tikelen geschreven.. Het Nederland sehe volk werd geprezen en. aange moedigd. tot idealisme en werklust opgewekt of "het kreeg: vermaningen en zelfs standjes te incasseeren. De gevolgen bleven niet uit Er groeiden weerstanden tegen deze voorlichting, waaruit blykt. dat men bezig" was zyn: doel voorbijte schieten;' 'T-f- r "-v; Ordening: ribodig. Het; rapport .geeft een uitvoerig overzicht van de huidige situatie. Hieruit biykt A-el" duideiyk, hoezeer de -chaotische toestand van- thans om-ordening roept. Tal van depar tementale voorlichtingsdiensten 'werken zonder instructie;by- vele ontbreekt het echte inzicht ln da beperkte zakelijke -taak der over heidsvoorlichting; vaak wordt dub bel en overbodig werk verricht; de- afdeeling Voorlichting van het de partement van Landbouw enz. bleek een. bijna volkomen doublure van de xegeermgsvoorlichtings- dlenst; door gebrek aan coördina tie is het geheete voorlichtingsbe leid in feite zoek geraakt. De commissie verdedigt een cen trale regeeringsvoorlichtingsdlensc, waarmede de afzondèriyke depar tementen door een „contact-afdee- ling" contact onderhouden. De be staande departementale voorlich tingsdiensten komen te vervallen,. De commissie wijst de instelling van een afzonderiyk ministerie van voorlichting af. In den door haar gewenschten Tegeeringsadviseur voor de voorlichting, "tevens hoofd .•van- den rcg'eertngsvoorlichtlhes- dienst, ziet zij een niet-politieke figuur, dieleiding geeft aan het centrale apparaat en tevens-coör dinator is van- de departementale contactafdeeltogeh. Concludeerend spreekt de 'com missie uit, dat. de overheidsvoorlich ting ln .een chaotlschen 'toestand verkeert, die dringend reorganisatie behoeft. Zij dringt aan op onder zoekingen naar den huldigen toe stand, die zich verder uitstrekken üan de hare het deden., Z\j ls. er van overtuigd, dat als gevolg van het bestaan van allerlei „verbor gen" posten het door haar gecal culeerde eindcijfer van rond 9 millioen voor voorlichtingsdoelein den nog bU de werkelijkheid ten achterblijft; Radio-compromis Mr. L. 'A, Kesper, voorzitter:"vau de Stichting Radio Nederland, heeft, naar wij vernemen, aan mi nister. Gielen voorgesteld, deze stichting te ontbinden Daarvoor in.de .plaats zou een nieuw bestel in overgangstijd moe ten komen, waarvan de heeren Speet, thans directeur van den K.R.O,, en G., Lebon, V.A.R.A., als directeuren worden genoemd. Aan dit bestel wordt dan deel genomen door de vier groote om- raepvereenlgingen, die er voorts geen bezwaar tegen zouden hebben om ook het I.K.O.R., den V.P.R.O. en de Radio Volksuniversiteit mee te la a doen. De heer Kesper zelf wordt als. regeeringscommissaris van den om roep genoemd, terwijl mr. P. H. de Vries, thans secretaris van:, den heer Kesper, zijn, uitvoerende ver tegenwoordiger ln Hilversum -zou zyn.; Te bevoegder plaatse wordt ons da verzekering gegeven, dat geen over rompeling beoogd wordt. Het hier genoemde voorstel zal de kern vormen om welke de discussies zich zullen bewegen, doch het" lijkt' waarschijnlijk, dat de aanbevalen op lossing, waarover de partijen, het eens zullen worden, belangrijk van dit voorstel afwijken. Het ligt voorts uitdrukkelijk in de bedoeling het tot stand te komen compromisvoorstel ter advies Ir» han den te stellen van den Radioraad. Verwacht wordt, dat deze aangele genheid, .die thans wei in een acuut stadium is gekomen, binnen 14 "dagen haar beslag zal hebben gekregen. Haagsch trampersoneel staakte Het tram- en buspersoneel te Den Haag heeftgistermorgen tot negen uur gedeeltelijk gestaakt, in verband met het feit, dat het col lege" van Rijksbem i d del aars gewei gerd had een door de vakorganisa ties in overleg met de directie der h.t.m. ontworpen spaarregeling goed te keuren, Toen bekend werd dat de Ryksbemiddelaars de vak organisatie hadden toegezegd, de ze kwestie in hun zitting van Maandag nader tebestudeeren, zijn de stakers weer aan. het werk gegaan; Doodstraf voor vuurpelotonnïst Mr. J. C. Donker; de advocaat- fiscaal van. het byzonder gerechts hof alhier, eischte gisteren.de doodstraf tegen, den 32-jarjgen D. J. N.- Slaaf, die als Hd' van "een Duitsch vuurpeloton, burgers had neergeschoten. 'it;5 j,.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1