DE SCHIEDAMMER SOCIAALDEMOCRATISCHE ZEGE BIJ DE" BERLIJNSCHE VERKIEZINGEN S.E.D. bleef ver beneden de verwachtingen Antwoord op de West-Indische petities PTT. verhoogt de tarieven It CD- EN ADM. LANGE HAVEN 1U SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 88500 REDACTIE: TELEFOON «5505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK CENT PER KWARTAAL f LOSSE NUMMERS I5Jg HEI PARGDL ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHE3TNGEL«3 ROTTERDAM TELEFOON NRS. IMM EN MOM POSTGIRO NO. 190544 Backier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 246. DINSDAG 22 OCTOBER 1946 De Duitsche sociaaldemocratische partij van dr. ScHuhma- cher heeft bij de Zondag j.l. in Berlijn gehouden gemeente raadsverkiezingen een groote overwinning behaald. De tin or de Russen gesteunde „socialistische eenheidspartij" bleef ver heneden de verwachtingen en behaalde zelfs In den Sovjet-sector van Berlijn niet de meerderheid: ook daar wonnen de sociaaldemocraten. Bijna een absolute meerderheid De uitslag luidt als vólgt: Eoc.-c3emom.ten 941.440 st, (48»/») Chr.-democraten 432.837 st. (22 Soc. eenheidsp. 389.783 st. (20 Lib. dem. partij 179.761 st. (9 De sociaal-democraten behaalden de overwinning in 19 van de 23 stadswijken: in zes wijken kregen zij zelfs meer stemmen dan alle andere partijen samen. Zooals trouwens uit bovenstaande cijfers blijkt, scheelde het weinig of zij hadden In de ge- heele. stad de absolute meerderheid .behaald. In "den Russischen sector., van Berlijn -..luidden de - uitslagen als volgt: Sociaal-democraten 309.297 st. Soc. eenheidspartij 214,314 st. Chr.-democraten 131.888 st. Liberaal-democraten 54.299 st. Russen teleurgesteld In een conferentie met de leiders van de socialistische eenheidspartij hebben leidende Russische functio narissen zich verrast en teleurge steld getoond over den uitslag der verkiezingen, Zij hebben den partij leiders verweten, dat zij hen on juist hebben voorgelicht over de Instelling der Berhjners ten aanzien van de Eenheidspartij. Men verwacht een wijizig-Ing in de Russische houding ten aanzien van Berlijn, wat betreft de leve ranties uit de Russische zone. De stroomlevering is reeds gistermor gen gestaakt. Ook de extra rant soenen kieeding, voedsel en tabak zullen nu wel voor het laatst ver strekt zijn, neemt men aan. Fuslestreven der S.E.D.? ïn een verklaring .van de socialis tische eenheidspartij wordt er op gewezen, dat de toekomst van Ber lijn en geheel Dultschland afhangt van de samenwerking der partij met Eéndaagsche slaking, in de mijnen -In verband met het uitblijven van een gunstige beslissing inzake het loonvoorsfcl van den Mijn-industrie rand dd, 24'Augustus 1946, heeft da nigencene vergadering van den Bond van Werkers in liet Mijnbe drijf Zondag besloten om heden, 22 October, het vrerk voor. 24 uurstU to leggen, om hierdoor aan de regee- ling te toonen/ dat de mijnwerkers niet tevreden zyn met de gevoerde loon- en prijzenpolitiek. Een communiqué is verzonden aan den minister vau Economische Za ken, den. beheerder van de Steen- koloaTnijncc en den voorzitter van den-Mqumdustrieraud.. Dit is de eerste officiecle staking, welke door bovenstaande organisatie gevoerd wordt. Do A.B.W.M, telt; tienduizend leden en wordt vceini geacht Kcestelük verwant te zijn aan de E.V.C. De bond ia daarbij echter niet aangesloten en-geldt ook niet. als eeu voor katholieken verboden organisatie,. De_ ia - de Vakunie voor het Mijn bedrijf vercenigde organisaties, te weten de R.K.- Mijn werkershond, de Algemeene Ncderlandsdio Mymver- kersboisd en de Protestantsdi-Ohris- telybe Mijnwerkersbond, hebben op öe mijnwerkers een dringefld beroep gedaan om niet aan. deu oproep van deu A.B.W.M., gehoor te geven. Als gevolg van de proclamatie tot staking is hedenmorgen om 6 uur ruim 30 ■/»- van de boven- en oa- dergrondsche arbeiders die des Dinsdags aanhet werk zijn, niet verschenen. Hieruit valt op te ma ken, dat, hoewel de staking ver van algemeen is, ook leden van'nadere bonden dan de A.B.W.M., die de staking heeft uitgeschreven; het werk hebben neergelegd. De staking heeft een rustig verloop. Waar xijn de schepen indrapoera. 21 Oct. Kaap Finls- terre gep, Kota Bawrót, 21 Oct. V Gibraltar vertrokken. Rlbajak. 21 Oct. Pantelana gcp. Gerard Dou, 21 Oct. van Aden vertrokken Het zetfoutendu i vei tje ma akte ln de laatste alinea van het bericht over de uitsluitingen bij de NR.C. In ons blad van gisteren van A.: R,; Jonker een N.R.c.-houfdredacteur van het Dagblad van Noord-Holland. Dit moet zijn: N.S.B.-cr. hoofd-redacteur van het D. v. *N-lï WEERBERICHT Aanvankelijk zwaar bewolkt met voor namelijk In het zui den van het land hier en daar nog eenlge regen, later w' arekvntte bewolking, tj tuur. Matige, UJde- Dullng van tempera- Hjk krachtige - wind tusschen noord-oost en zuid-oost. 23 Oct. Zon op 7.19 u; onder 17-33 u. Waterstanden Rotterdam le tU 3.37 uur; 2e UJ 13.35 uur. de sociaal-democraten. Politieke kringen te Berlijn, verwachten, een nieuwe poging van de. S.B.D. tot fusie of althans nauwe- samenwer king met üe S PD, - doch rij achten het eerder, waarschijnlijk, dat "de- S.P.D. een accoord métdel.' c.D.U. zal sluiten dan met de S.EJD. -Kürt Schuhmacher, de leider der S.P.D., heeft verklaard,, dat de Ber- lijnsche verkiezingsuitslag vooral be langrijk was met het oog op. de bulteniandsche betrekkingen!, van. Dultschland; dat kennelijk democra tisch wil zijn. Franz Neumann, een Berüjnsch leider, van -dé :-sodlaair democraten, noemde den uitslag een protest- van. de arbeidersklassetegen "de politiek'van de communisten. Dé S E.D. heeft zelfs niet de Melding kunnen houden in de districten, die vóór 1933 communistische bolwerken waren, zei hij. Molotov verwacht goed succes Molotov heeft bij zijn aankomst te New York, waar morgen de al- gemeene vergadering der Vereenig- cU Naties begint, verklaard. Cr ze- ke- van te zijn, dat de vraagstuk ken die de V.N. In de naaste toe komst zullen bespreken, met suc ces, kunnen worden opgelost. Tede re moeilijkheid was volgens hem. met goeden wil. te overwinnen. De delegatie der Sovjet-Unie zal er, aldus Molotov, toe bijdrager dat het werk der algemeene vergadering en van den raad der ministers met succes wordt beëindigd voor ver sterking van den vrede en het wel zijn, der volkeren, groote en kleine! Spaansch—Nederl. Handelsaccoord Asence France Presse meldt, dat de Spaanscne minister van Handel en de Nederl anrlsche* gezant in Spanje een handelsaccoord »-eöbcn gesloten, waardoor een eind komt aan de voorlooplge regeling van Januari J.L Het verdrag is aange gaan voor een jaar. Spanje krijgt rubber uit Indonesië, voorts- mest stoffen, zaad, aardappelen, suiker bleten, vlas, vee en chemische pro ducten. Nederland ontvangt vruch ten, potasch, zwavelkies, kwik, stof fen en nog eenlge producten. De: betaling zou eveneens geregeld zijn.' Het sluiten van de overeenkomst werd hedenmorgen van officieel© Nederlandsche zijde bevestigd. Grenswijziging in de Tweede Kamer De Tweede Kamer Is telegrafisch bijeengeroepen tegen Donderdag 24 October te één uur. Nog in den loop van dezen mldilap gaat de Kamer in besloten-vergadering ten einde de regeering in de gelegenheid te stel len een verklaring af te leggen be treffende de door haar aan de vier groote mogendheden kenbaar te ma ken desiderata omtrent grenscorrec ties. Uitgesloten studenten wee r da n het werk; Minister., wijzigt beoordee- 'i> Üngsbesch'ikkin'g-'£gTf De minister van qnderwjj»,! kunsten en wetenschappen hëëfty' overluigd van de noodzakelijkheid de studenten, die tengevolge vam;de' gebeurtenissen tijdens dé baiting! (loyaliteitsverklaring enz.) nog; steeds van de studie zijn uitgesto ten, zoo spoedig „mogelijk weer aan het werk te laten gaan, eenrfwijzï*/ ging in de gtudentcnbeoórdéftllngs-'; besckikkin gaangebracht. De aanvangsdata der uitsliiitlngs- termijaen, die voor de rijksihstel-: lingen van hooger onderwijs (Gró- nlngen uitgezonderd) tusschen8 Augustus en 24 September 1945-vie len, zijn nu uniform op 5 Mei 1945.: vastgesteld. Een algemeene verkor-? tlng dér uitslüitingstermijnen van> 3 tot"4Vt maand is hiervan 'het ge volg. Daar bovendien werd bepaald, 'dat- de/studenten,' wier" 'dtsluiting j op 5 November 1946 of eerder eih-". digt. zich reeds nu mogen-.laten? inschrijven;zijn de rijksuniversltel- ten en - hoogescholen voor. v'allen;l die voor niet langer dan l»/* jaar -, werden .uitgesloten, thans weder onvoorwaardelijk opengesteld, "Het effect van dezen maatregel 'is groot; daar slechts 9 1* van alle uitslui tingen op langer dan l«/i Jaar ls gesteld. Studenten, die zich tot hu toe nog niet aan de beoordeeling hebben onderworpen kunnen zich bij den rector-ma gnlficus aanmel den. die hun een formulier ter in vulling voorlegt. Indien uit de ver strekte gegevens blijkt, dat zij vol gens de richtlijnen der eerste be- oordeelingsbeschikking niet voor een uitsluiting van meer dan Wi jaar In aanmerking komen, kan de rector hen onmiddellijk inschrijven zonder dat zij voor de studenten- beoordelingscommissie behoeven te verschijnen..' (Deze laatste maatregel schuift dus de studéhtenbeoordeeltngscommis-, sie ter zijde en stelt, daarmede de studententeekena arsdie het niet noodig vonden om voor deze com missie te verschijnen, in het gelijk. De minister had, volgens ons, niet op betere wijze kunnen uitdrukken, dat hij het studenlenverzet, de stu- dentenzuveri ngs com missie cn de -gemeenschap der - Nederl&ndsche 'studenten, niet op waarde weet te schatten.) Reorganisatie bij het Rijkstabaksbureau? De Nieuwe Courantmeldt, dat het bericht inzake de Inkrimping van het tabaksrantsoen niet juist is. Volgens dit blad zullen de dames in elk geval haai gemengde kaar ten houden. De minister van Eco nomische Zaken heeft, zoo meldt het blad verder, zich persoonlijk geöriënteerd over hei beleid van het Rijkstabaksbureau. Als gevolg hiervan wordt een reorganisatie van dit bureau, met ingrijpende wijzi gingen in de leiding waarschijnlijk geacht. Onze parlementaireredacteur meldt,dat over enkele dagen de ministerraad zich opnieuw zal bezig houden met het tabaksprobleem, waarover weer allerlei tegenstrijdige berichten de ronde doen. Minister Huysmans raadpleegt cp het oogen- blik verschillende adviseurs oma. op financieel gebied. Te bevoegder plaatse liet men zich tegenover ons in de volgende, vtin weinig optimis me getuigende bewoordingen uit, dat al het mogelijke in het werk gesteld zal worden, om de thans geldende rantsoenen te handhaven. WÈrm RUIME TOEZEGGINGEN AAN SURINAME EN CURASAO De minister van Overzeesche gebiedsdeelcn, mr. J. A, Jonk man heeft namens H. M. de Koningin aan de gouverneurs van Suriname en Curasao het ant#oord gezonden op de na mens hen aangeboden petities. Aan dit antwoord ontleenen wij het volgende: Teh spoedigste zal worden be vorderd, hetgeen ter bevrediging van den tot uitdrukking gebrach- ten drang naar vernieuwing der staatsinstellingen voorshands zon der grondwetsherziening kan ge schieden, In afwachting van de .Rijkscon ferentie zal worden gestreefd naar de uiterste ontwikkeling van de aanwezige wettelijke mogelijkheden. Er zal worden gestreefd naar een. zoo spoedig mogelijken uitbouw van een gezonde decentralisatie van bestuur enwetgeving. Wijzigingen in. de bestaande voorschriften, van het kiesrecht zul len worden voorbereid, alsmede in de samenstelling van de volksver tegenwoordiging. Nagegaan zal wor den, hoe de groote massa-van' deze maatschappij op verantwoorde wij ze tot representatie zal. zijn - te/ brengen. Veranderingen; in het systeem van gouverneur én volksvertegenwoordi ging zullen worden lngelek., .welke zoover zullen gaan als met de grondwet vereenigbaar is te maken. De Inmenging van Ncdcrlandsche wetgevende organen zal beperkt worden. Zonder vooruit te Joopen op de te zijner tijd te ontwerpen rijks- structuur' zal worden gezocht naar een weg om het contact met Suri- name en Curagao te .verdiepen en uit te breiden door een meer regel-, znatig overleg met representanten uit deze gebiedsdeelen. De grootste aandacht zal wórden geschonken aan de versterking van: de geestelijke, economische en so ciale grondslagen der Surinaamsche en Cuta^Rosche samenleving. OVERLEG TE SJANGHAI Gistermorgen heeft generaal Tsjoe-En-Lal, leider der Chlneesche communisten, onmiddellijk na aan komst te Sjanghai 'n onderhoud ge had met generalissimus Tsjang-Kai- Sjek, Nieuwe ranfsoenbonnen Met Ingang van 27October wor den rantsoenbonnen en rantsoen- kaarten van nieuw model In gebruik genomen voor voedlngs- en genot smiddelen. De nieuwe bonnen zijn uitgevoerd in de kleuren rood. blauw, rood met blauw en rood met grijs. De tekst is gedrukt in zwarte letters en be staat uit de aanduiding -van hoe veelheid en artikel, voorafgegaan door den letter E. De thans in omloop zijnde rant soenbonnen en bonnen der toeslag- kaarten blijven-geldig tot en met ?i December 1936, De in omloop zijnde wissfilbonnen blijven ook na laatst- genoemden datum geldig. Eveneens blijven geldig de rantsoenbonnen.- „een rantsoen artikel a" voor: rantsoen huishoud- of toiletzeep en „een rantsoen artikel k" voor een paar schoenen (uitsluitend uitge reikt aan gcrepatricerden uit Nedér- landsch-lndiëj. L0üD LAWRENCE, the ds iïeuTenbergsche vecMzUUngtn presideerde, neemt hier in tol ornaat deel aan de Londensehe cérémonie ter gelegen heid xan den aanvang van het nieum viettclffie jaar. Om tekort van 17 miüioen over 1946 weg te werken (Van t Haagschen redacteur). •V O IJl het over 1946 op 17 millioen galden geraamde tekort weg te wer ken heeft de regeering er in toege stemd de tarieven der P.T.I. met 'ingang van 1 November te verhoo- gen. Als/eerste gevolg van de tariefs- rverhoogmg wórdt een „vlucht in de /briefkaarten" verwacht. Niettemin "•meeat men, dat zij over 1947* een ;13:-14 millioen glü.. zal opbrengen, Jterwijh. nog wh- 4-mUltoen^drirtin' de gewijzigde telefoon- en telegraaf- tarieven" worijfc verwacht. Hoewel hierover geen exacte cijfers beschik baar zijn zal de grootste last op het bedrijfsleven komen te drukken; een' onderzoek van een aantal boekhou dingen heeft, naar de leiding van de P.T.T. verklaarde, aangetoond dat. de post Porti geen invloed van beteekenis heeft op de bedrijfsin- komsten. Men wees er op, dat ook na den eersten wereldoorlog de tarieven tot het huidig peil moesten worden ver hoogd en geleidelijk aan weer kon den worden teruggebracht tot de' hoogte van 1914. De verhooging van exploitatiekosten op alle gebied, de prijsverhoogtngen der materialen, loonsverhoogingen, gewijzigde sociale opvattingen en vervanging en her-' stel van wat door oorlogsgeweld; roof en plundering verlorenging, zijn even zoovele oorzaken dat de tegenwoordige tarieven niet gehandr haafd kunnen worden. Bovendien moeten de verrekenin gen met het buitenland geschieden op basis van de goudfrahk, die voor den oorlog een bedrag V3n 0.50 vertegenwoordigde doch thans 0.88. De bedragen, welke de P.T.T. aan bulteniandsche diensten moet betalen, Uggen ongeveer 75V» hoo- ger dan vroeger.' Enkele andere wijzigingen zijn: Het aanteekenrecht voor bïnnen- en. buitenland wordt gebracht van 10 op 15 cents. Wanneer, vermoedelijk in Fe bruari, de pakketpost weer wordt ingesteld, zal voor een pakje tot 1 kg. 30 ets. verschuldigd zijn; voor een pakket van 1—2 kg. 0.45, 3—5 kg. ƒ0.60, 5—7 kg. ƒ0.80, 7—10 kg. een gulden. De datum van invoering is afhankelijk van de aankomst van een honderdtal in Engeland bestel de speciale bestelwagens. Wanneer het weer mogelijk zal zijn om expressebrie ven te zenden hangt af van het tempo, waarin motorrijwielen beschikbaar komen. Alsdan zal het expresserecht 30 ets. per brief bedragen. De luchtposttarieven worden niet verhoogd, ondanks het feit, dat hierop, aanzienlijke bedragen wor den toegelegd, Er komen nieuwe postzegels van 6 ets. en voorts van 1. 2, 3 en 4 ets. met heel te nis van de Koningin. De oudercfomsuitkeeringen worden verbeterd In een helder betoog heeft mr. dr. A. A. van Rhijn, secretaris-generaal van het Departement .van Sociale Zaken, voor den Armenraad het plan Beveridge en de Neüerlanüsc'ne so cialen verzekering toegelicht. Spf. wees op. het tot stand komen van het plan onder druk van de maatschap pelijke stroomingen in de Angel saksische landen. Het Engelsche plan valt-in drie declen uiteen; de sociale verzekering, kinderbijslagen en ge zondheidszorg; De eerste 2 deelen zijn reeds ln het Parlement aangenomen. Srp. vergeleek de sociale verzekering met de Neder]andsche plannen waar bij hij de Nederlandsche zienswijze t.a.v. den kring der verzekerden; de premies, de ultkeering. de financiën en de organisatorische uitvoering ver dedigde, Naar aanleiding van een vraag van een dér aanwezigen deelde de heer Van Hhijn mede, dat het ih de bedoeling Jigt de ouderdomsultkeerin- gen te verbeteren. DU een kleine verhooglng Is echter zeer veel kapi taal gemoeid, zoodat de nieuwe rege ling toch nog niet geheel bevredigend zal zijn. Voornaamste wijzigingen BINNENLAND Brieven, interlocaal t-m. 20 gr. 10 ets. (vroeger iy2 c.) idem, locaal G ets. (vroeger 5 c.) Briefkaarten, interlocaal ct&~.(vroeger.5/c.L. Idem, locaal 5 cis. (vroeger 4 c.) Druk Werken t.m, 50 gram 2 ets. (vroeger c,J BUITENLAND Brieven tin. 20 gram 20 ets. (vroeger 12</2 c,) Briefkaarten 12'/i ets. (vroeger ï'/i c.) Drukwerken 4 ets. (vroeger 2'/^ e.) Getracht zal worden, de ta rieven voor het postverkeer met België en Luxemburg gelijk te houden aan het binnenlaudsch tarief. Prinses Juliana over de gezinswéek In verband met de bijzondere ge- zinsweek, welke uitgeschreven Is door het interkerkelijk overleg der Nederlandsche kerken en die van 21—28 October wordt gehouden, heeft Prinses Juliana gisteravond voor radio Nederland eenlge woor den gesproken. De Prinses zei .o.m., dat het goed is ons telkens weer te bezinnen op het- familieleven, dat door dezen oorlog en zijn gevolgen zoo zeer ge leden heeft. Het gezin is het fun dament van ons geheele maatschap-: pelljke leven. Daar leeren wij ons aanpassen, ons zelf wegcijferen, ons deel van een geheel voelen, kortom wij lee- ren'daar eigenschappen, die wij ais goede leden van. het groote ..Neder landsche gezin zoo zeer noodig heb ben. Werken niet zoo de gezinsver houdingen door in ons geheele volksleven? In de komende week zult ge zeker door .de waarheid, van dit allesworden gegrépen,als ge luistert naar de manier, waarop in de verschillende voordrachten de vragen omtrent het gezin zullen worden belicht. Deze oproep, van de kerken moet zeker niet worden mis-, verstaan. Hier wordt ren beroep op u allen gedaan, op het geheele. Ne derlandsche volk, zich weer bewust te worden van het belang en de functie van het gezin voor de gehee le samenleving. Het is een kwestie van practiseh idealisme. Slechte ge zinnen vormen een vergiftigde maat schappij en uit goede gezinnen kan een harmonische samenleving groei- CONCERTCEBOUWORKEST WEER NAAR LONDEN? Volgens, het A.N.P. bestaan er plannen voor een tweede bezoek van het concertgebouworkest aan Enge land In het begin van 1947," Er worden besprekingen gevoerd met het London Philharmonic or chestra, dat in het voorjaar'op zulk een voortreffelijke .wijze als gast heer van het hoofdstedelijke orkest; optrad. De vooruitzichten, dat het L.P.O. een tegenbezoek aan ons laad zal brengen, dat naar men weet, reeds zoo lang in de pen was. zijn niet hoopvol, aangezien men tot nu toe geen oplossing heeft gevonden voor de dekking van de aan de reis ver bonden kosten. Employés van de speelzalen te Monte Carlo zijn. In verband met, eischen om sa I a ris verhooglng van 35 procent, een langzaamaan-actie be-, gonnen. DE -vmvarrlng in de Nederlandsche radiowereld heeXt van lieverlede en met - meer leed dan lief een mythologisch karakter gekregen. Het is dus zeker niet pngiepasl met een mythologisch beeld het voorstel van mr Kesper te typeeren. Wat mr. Kesper van plan is te doen is hetzelfde wat in de Grlekscbe my- ibologle de titaan Chronos deed: hij at zijn eigen kinderen op- Mr. Kesper stelt niet minder voor dan de Stichting Radio Nederland tn Overgangstijd (R.N.I.O.), waarvan de leiding hem was toevertrouwd als een kind aan zUn vader, op te heffen cn dood tc rr.akvn. Wie ver wacht had, dat mr. Ktsper zijn eigen kind '.rouw zou blijven, ook in de bliterste aanvechtingen waar-, aan het bloot heen gestaan van zlm geboorte af, heeft zich vergist. Hij stelt met een onbewogenheid. die men van een vader niet verwachten zou, voor, zijn door tegenstanders geplaagde, geschonden en verzwak te kind den genadeslag le geven en den dood in te zenden Mr.Kesper capituleert voor de oogen van het ganscbe .Nederlandsche volk voor degenen die dit Klndeke. van de geboorte sX, hebben gezocht om het te dood en. En üe eenigèn, die den' dood van dit kind begeerden, waren de oude omroepvéreenJglngen. Heeft het dag blad Trouw, als spreektrompet van alle NCRV-ers, met' onverbloemde - openhartigheid niet reeds bij de eer ste bewegingen van dü kind geroe pen: /.dat ding, moet weg" (met ..ding" bedoelende de RNIOJf Heeft de heer' Vogt niet vóór - en na zijn gevangeJisehap in voorbari-e dithy ramben, waarvan de Radlobode pleegt over te vloeien, cfcen lof ge zongen van de toekomst, waarin dit kind geen heerschappij meer zou voerenT Heeft de VARA, alsof ér geeiv vernieuwing was, niet van den. begiwe af, met- goedkeurende bul gingen van het van alle radicalisme" gespeende Vrije Volk, haar eigen onmisbaarheid als axioma aangeno men: Heelt het katholieke radio volk na eenóge aarzelingen zijn oude stellingen ln den KRO niet weer be trokken? En hebben deze vier om- roepvertenlgihgen niet terstond na den oorlog om' herstel van 'eet oude radiotoestel geroepen en uitlevering - van den zendtijd aan de omroepver- eettl gingen bepleit, gehoopt en. ge- ëischt,' jnet aanprijzing van een fe deratief verband, alsof' dat iets nieuws was en alsof het nationale in het vooroorlogsehe omroepbestel ooit een ander kenmerk heeft gedra gen don dat van de onmacht van het. federatïevt7 Wie anders dan de l*1 deze federatie vereenigöe omroep- vereenigingen hebben van het begin af aan een broertje dood gehad aan de'.RNI07"r DE R.NXO is Juist in hel leven'1 geroepen om een eerlijfe even wicht te verzekeren en een ge-, lijke kans ie geven aan twee stand punten, die na den oorlog in het Nederlandsche volk aanwezig ble ken te zijn. Hei eéne standpunt was dat van de federatie der omroepver- eenigingen, die in federatfef ver band de vooroorlogsche re- 5ting na genoeg wenschten te contlnueeren. Het andere standpunt was de wenseh. van een groote slroorning ln ons volk om van d« schotJesradio ver lost te worden en ook in Nederland een •waarlijk nationalen omroep te krijgen, die niet op üe verschillen, maar op de gemeenschappelijke een heid en verantwoordeüjkheid wu zijn gebaseerd wijlen prof. Oranje wilde alleen hel eerste standpunt en werd daarom van zijn opdracht ont heven. De Stichting. H.N.Ï.tt, werd ln het leven geroepen; mr. Kesper werd met d« leiding belast en had dé'op dracht er voor te zorgen, dat op de keuze tusschen deze twee standpun ten niet zou worden voorultgeloopen maar dat deze keuze zou worden, open gehouden totdat de wettig ver kozen volksvertegenwoordiging zou kunnen LcsWssen. Het voorstel, dat mr. Kesper thans doei, houdt deze keuze niet langer open, maar gooit de deur In het slot: de nationale omrocpvoorslandet8 er bulten, de omroepvereenigingen er binnen. Hét beteekem den dood van de R.NXO. en capitulatie voor da omroepver eenigingen, Begrip voor de moeilijkheid van de opdracht, dia mr. Kesper had, hebben wij zeker. Vrede houden tn een verdeeld huis elseht b'lzondere geestkracht en gezag Wij herinneren eraan dat mr. Kesper na het aan vaarden van zijn laak ook nog be last werd met het commissariaat van de provincie Zuid-Holland: waarlijk geen sinecure. Maar al de persoonlijke waardeerfng mag toch de oogen niet sluiten voor het zake lijke feit dat mr. Kespe* rijn. op dracht bij de radio niet heeft vol bracht .Het is hem niet gelukt het evenwicht toi stand te brengen en te handhaven. Van de bedoeling van de R.NXO, is niels terechtgekomen. De omroepvereenigingen hebben al les naar zich toegetrokken en den voorstanders van een nationalen; om roep in het stichtingsbestuur In de directie en onder het omroepperso- -nee! iedere realisatie onmogelijk ge maakt. Mr, Kesper heeft dit niet voorkomen. De stichting RJNTXO. hoeft gefaald en indien im; Kesper. thans voorstelt de federatie van dm- roepvereenigingen te paard té zetteii ,want daaron komt zijn voorstel neer dan moeten, wij iot onze spijt constateeren dat ook mr. SCes-- per heeft gefaald: en faalt door thans, voor te stellen wat hij Juist had moeten voorkomen! Le roi est mort;- vive le rolt Maar wat nog nooit in de geschiedenis ge- gebeurde, wordt thans misschiert'in de radio-mythologie tot werkelijkheid: de overleden koning, die tea grave wordt gedragen roept zich elf ten leven uil Mr.. Ke$per stelt, als zijn opvolger mr. Kesper? voor. "Wie denkt, dat zooi tets niet mogelijk ls, begrijpt niets van mythologie. Maar ook om nog andere redenen achten w|) h -| voorstel van mr. Kes per onaanvaardbaar. Daarover ech ter later meer. Vctorloopi^ Ncd. elftal tegen de militaire ploeg Een voorloypli? Lcderlandscli elf tal 2al Woensdag 30 October des middags half drie in het Fe(jenoord- 6tadlon te Rotterdam een wedstrijd spelen tegen de Nederlandsche mi litaire 'ploeg.;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1