PRESIDENT TRUMAN VERWELKOMT DE UNO-ASSEMBLEE TE NEW YORK Britsche oppositie zal Bevin steunen in veto-kwestie DE SCHIEDAMMER „AHes voor vrijheid en vree" Hef gesprek te Batavia 40 Bewakers voor Hess en de 6 anderen Hef T.Ü.G; én dé Polen Vierde demobilisatie order in de U.S.S.R. De proteststaking in-; Amsterdam Goud en juweelen in verwarmingsketel Radio Nederland stop! betalingen aan de A.V.R.O. Oude man vermoord in Winterswijk Churchill in het Lagerhuis: Engeland zal Griekenland geen wapens sturen, verklaart McNeil NIEUWE BONNEN. RADEOBELEID RKD. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 63300 REDACTIE: TELEFOON 66503 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL fi- LOSSE NUMMERS f 0.08 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST! SCHIEDAMSCHES1NGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 82300 POSTGIRO NO. SS&44 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 248 DONDERDAG 24 OCTOBER 194G „Het Amerikaahscheyplk beschouwt de„V.N: niet als *n tij'de- lijk. middel, doch als een permanent deelgenootschap, een deelgenootschap met de volkeren der wereld ter' zake'Van- gemeenschappelijken vrede en welzijn.*; Onsaller welover wogen doel moet zijn, ertoe bij'te dragen, dat de-VN. leve en groeie in de' geesten en de h arten van alle Volkeren. Moge de Almachtige God, in zijn oneindige wijsheid en genade, ons leiden en ondersteunen bij het pogen.om aan de wereld een duurzamen vrede te geven. Met zijn hul'p. zullen, wij slagen", aldus eindigde Woensdag .de rede waarmede pres. Truman de zitting van de AssembléederV.N. opende. En in het .^Amerika roept Euro- pa"-radio-progranuna heeft de se cretaris-generaal van. de V.N., Trygve Lie, gezegd, dat de V,N. aan het volk toebehoort en den steun van het gewone volk over de geheele wereld verdient en noodlg heeft. „Met dezen steun kan de V.N. niet falen", zeide Trygve Lie. Buitendien zijn nog vele andere dingen gezegd. Onder meer heeft Truman nog verklaard: „Alle lan- óen-Ieden. groote en kleine, zijn hier als gëljjken vertegenwoordigd. Wijsheid is niet het monopolie van kracht of grootte. Kleine landen kunnen gelijkelijk als grootx, bij dragen tot het vormen van een constructieve gedachte en verstan dige principes waarop een gemeen schappelijke politiek kan worden opgebouwd. Deze vergadering is het hoogste, beraadslagende lichaam van de wereld. De voornaamste verplichting van deze vergadering Is: te spreken voor alle menscheD op een wijze waardoor wordt bij gedragen aan de eenheid van alle leden ten gunste van een vrede, welke duurzaam zal zijn doordat hli gebaseerd is op rechtvaardig heid. Bij het streven naar eenheid moeten wil niet aarzelen' onze jneeningsverschillen vrijelijk tot Uiting te' laten komen. Wij beschouwen vrijheid van ge dachte-uiting en vrijheid van in lichting als een van de meest be langrijke van de menschen-rechten en principieele vrijheden, welke wij volgens het handvest van de V.N. hebben onderschreven. De UNESCO, welke in November a.s. zal bijeen- komen,- beteekent een erkenning ..hiervan» Deze organisatie "berust' op de gedachte, dat, waar ..oorlog zijn - aanvang.vindt ju den- 'jgeeBtt 'dér menschen, de verdediging waarden vrede in den geest der menschen moet worden opgebouwd, en dat een vrije uitwisselingvan ideeën en kennis tusschen de volkeren hier toe noodzakelijk is. De overwonnenen Over Japan en Duitschland zeide Truman, dat de Ver. Staten vastbesloten zijn geen dezer landen ooit weer gelegen heid te geven oorzaak van oor log te worden; ..Zijn land zal trachten overeenstemming tot Db tweede bijeenkomst van de' comm.-gen. en. de Indonesische de legatie ter bespreking van de politieke problemen heeft hedenmorgen ten paleize plaats gevonden. Een officieel communiqué zegt hierover, dat de standpunten en werkmethoden zijn. besproken. Ver dere bijzonderheden hierover zullen in een volgende zitting worden be handeld, die in. liét begin van de volgende week zal plaats vinden. Het communiqué voegt er. aan toe, dat - In dit stadium nog geen nadere bij zonderheden kunnen worden ver strekt. Heden in Buitenzorg (Bogor) door ■de Britten officieel aan de Neder- landsche. troepen overgedragen. Te voren had een samenkomst plaats gehad tusschèn brigadier-generaal Scoit. als Britsch vertegenwoordiger dr. P J, A. Idenburg. en dr, Herma nt, als vertegenwoordiger van het Indonesische ministerie van binnen- landsche zaken. Een internationale wacht, be staande uit veertig man (tien van i ue.r Lvler groote mogendheden) zal be,ast worden met de bewaking van Rudolf Hess en zijn zes mede- veroordeelden. Deze oorlogsmisdadi gers zullen in de Spandau-gevange- nis te Berlijn worden opgesloten, In- alen althans de plannen die door de geallieerde „kommandantur" zijn ontworpen, worden aanvaard. r* plannen is men voor nemens de zeven oorlogsmisdadigers als gewone Dultsche gevangenen te behandelen. D't befepkent, dat zij in de gevangenis onder het Dult sche strafrecht vaben d*> -• voorbeeld gerechtigd, zijn één brief en eén bezoeker per zes weken te ontvangen Dé „Ruys" in Batavia Het motorschip „Ruys'Ms Woensdag met meer dan 2000 man van de 7- Decemberdlvisie te Tandjong Priok aangekomen. De. Troepen hebben Sabang bezocht, waar de militaire kapel, die met het schip was mee gekomen, een concert uitvoerde. WEERBERICHT LICHTE VORST Vannacht lichte vorst, morgen overdag zonnig weer met ongeveer de zelfde temperatuur als vandaag. Zwakke tot matigen wind tusschen oost en zuidoost. 23 Oct. zon op 7.23 u: onder 1729 u. Waterstanden Rotterdam Ie UJ 4.49 uur; 2c tij 16.47 uur. een vredesregeling' tebereiken, waarbij beide landen ongewa pend zuilen blijven en de nazi- invloed in Duitschland en de macht van de oorlogsbaronnen - in Japan voor altijd geëlimi neerd zullen worden, Amerika wenscht niet alleen een snel herstel van verwoeste ge bieden te zien. doch ook vooruit gang op Industrieel en.' agrarisch gebied van de minst ontwikkelde gebieden van de wereld." Al defee .woorden werden lulde toegejuicht,,'- Maandag a.s, zullen de afgevaar digden van 51 landen bü de alge- meene vergadering der V.N, van het voorloopige gebouw der V.N. uit een krans gaan -leggen op het graf van wijlen president Roosevelt. Rede van Spaak Om kwart over tien opende de Belg Paul Henri Spaak als voorzit ter officieel het tweede deel van de" zitting der V.N. Spaaksprak zijn vreugde erover uit, dat ditmaal, in tegenstelling tot hetgeen na den vorigen oorlog is gebeurd, de V.S. en de Sowjet-Unie hun plaats in de rij der V.N. Innemen. Hij wees ver der op de belangrijke taak van de pers, die hij verzocht objectief te zijn en af te zien .van sensationeele berichtgeving. Daarna deed Vincent Impellitterl, voorzitter van den New Yorkschen.- gemeenteraad, die burgemeester O' Dwyer verving, een beroep op de-* V.N., hun permanente zetel te ves- tigen op de plaats waar thans ver gaderd wordt. -Een. „heterogeen" New York. dat op. deze wijze ver- kregen wordt, aldusImpellitterl, strekfc.totvhoop en, Jsemosdiging-, *dat' het werk öer V.N, succes zal heb ben. Een gevecht gememoreerd De kwestie van tewerkstelling van achter- en overgebleven Polen in Engeland heeft te Brighton op de jaarlijksche conferentie van het congres van vakvereenigingen de gemoederen hevig in beweging ge bracht. Sprekers noemden de Polen fas cisten en jodenhaters. Een spreker, die de motie tot verwerping van de politiek van het bestuur van het T.U.C. steunde, zeide, dat Indien de regiering de Polen niet uit Schot land verwijdert, het Scbiotsche volk dit zelf zal moeten doen. Hij zeide, dat bij een gevecht tusschen Polen en Britsche troepen in een. stad in Schotland van bajonetten en ma chinegeweren werd gebruik ge maakt cn dat een bloedbad ternau wernood door de politie kon worden voorkomen. Nadat een bestuurslid van het T. U.C. had beloofd, dat geen fascis tische elementen zouden, worden te werkgesteld, werd eerder genoemde motie verworpen. Woensdag is een nieuw demobiil- satiebesluit voor de Sowjet-Unie ge publiceerd, het vierde sinds het ein de van den oorlog. Het houdt in, dat onderofficieren en manschap pen van „de volgende leeftijdsgroep" in de periode van November tot Ja nuari, gedemobiliseerd zullen worden. De tekst geeft de betreffende leef tijdsgroep niet nader aan. Ook wordt niet gezegd, om welk aantal het gaat. Demonstratie met marine-jager Onder weersomstandigheden, die verre van ideaal waren, heeft de Engelsche testpiloot Douglas Flood Woensdagmorgen op het vliegveld Valkenburg gedemonstreerd met des nieuwe Engelsche marine-jager, de Blackburn Firebrand IV. Het is een éénpersoons-gevechtsvliegtuig uit gerust met een 2 cm. kanon, vier machinegeweren, een installatie voor het afschieten van raket-ten, terwijl een torpedo kan worden meegevoerd. Het toest-1 kan bin nen de 140 meter, van een vlieg-" d.kschip opstijgen en heeft een buitengewoon lage landingssnel heid nl; 110 km. per uur. De maximumsnelheid bedraagt 570 km. per uur. De demonstratie werd Wj-: gewoond door tal van Nederland- sche en geallieerde burgerlijke, ma ritieme en militaire autoriteiten. Waar atijn de schepen Vermaning en waarschuwing? tegen herhaling van het gemeentebestuur- ih den Amstcrdaraschen gemeen-^ teraad is vele uren gesproken oyei^ de staking van gemeentepersoneel" op 24 September. Er waren twee'to- terpellaties van katholieke en com-* munistische zijde. Uit de uiteenzet-, ting van wethouder Franke bleek,,: dat B. en W, voornemens zijn tot': het gemeentepexsoneel een verma-' nend woord bij kennisgeving te- richten en te waarschuwen ..tegen hf»rhn!lno Anti -hafMn>U .««n A, zitting is een motie Stetometz om volkomen In te stemmen met de afkeuring der staking door B. en W. en de te nemen maatregelen aange nomen met 28—15 stemmen. Ver-' worpen is de motie Gortzak om geen enkele maatregel in welken vorm: dan ook tegen de staking toe te passen. Vóór'stemden 15 leden. Kota Baroe ultg. p. 23 Oct, n.m. 10 uur PanteUaria. .Volendan, ultg. p; 23 Oct. vm 12 uurMalta., vV.. Johan van Old en barn e velt uitgaand 1 was 23 Oct. in de Roode zee, alles ■wel aan boord, Johan «1e' Wilt, 23 Oct, v.m. 4.50 uur v. iJmuiden. Ruys, 23 v. A'dam te Batavia. Hoofdstedelijke politie voor een raadsel (Van onzen Amsterd. redacteur) Gouden en platina ringen, bezet met diamanten en robijnen, colliets en tal van andere sieraden, tezamen een waarde van anderhalf twee ton vertegenwoordigend, vond de Amsterdamsche recherche in een verwarmingsketel van een perceel ln het zuiden van de hoofdstad. Een particulier detective, die van twee lieden het verzoek had gekre gen om te helpen bij de „opsporing" van een groote partij goud en ju weelen, gaf de politie aanwijzing, waar zij een inval kon doen om op het spoor te komen van een zaak, die wellicht niet geheel zuiver Is. •5 Nachts werd een inval gedaan in een vila in Amsterdam-Zuid. De bewoonster, die voorgaf ziek te bed te liggen, stribbelde eerst tegen, duch verwees tenslotte de politie mannen naar den kelder,waarin een verwarmingsketel een ijzeren geldkistje werd gevonden, dat al; de boven genoemde rijkdommen bleek te-bevnUeiv-De schat schijnt afkom stig te zijn van een Dultschen immi grant, die op het oogenblik in een krankzinnigengesticht vertoeft. De politie onderzoekt de zaak verder en vraagt zich af of deze kostbaar heden misschien uit Jöodsch bezit kunnen stammen, dan wel van mis daad afkomstig kunnen zijn. Arres taties werden nog niet verricht. De gebeurtenissen in de Ncacr- landsclie radiowereld hebben een nieuw stadium bereikt, nu met in gang van Dinsdag jl. de stichting Radio Nederland haar betalingen aan de A.V.B.O. hceffc^ gestaakt, om dat de ornrycpverceitiging het voor haar gereserveerde gedeelte van do som, welke in 1946 voor programma kosten bestemd was, heeft verbruikt. Do A.V.R.O. moet thans, met nog twee der kostbaarste wintermaanden voor den boeg, zichzelf redden, het geen zij onder protest ook doet, dour met eigen geldmiddelen do loopendo kosten te voldoen. Het bedrag, dat lucrniede gemoeid is, loopt vermoede lijk in de tonnen. Overigens is er nog een financieel geschil tusschen do stichting en de A.V.R.O. over een vordering van enkele tonnen, welke de A.V.R.O. op de stichting meent te hebben, welke door deze laatste wordt betwist. Het lot dat de A.V.R.O, thans ondergaat schijnt binnenkortdour enkele andere omrocpvereenigingon, o.a. de V.A.R.A., te worden gedeeld. Toen een melkventster Woensdag morgen aan do woning van den nUeemvonendcn 67-^urigea weduw naar W.J.V.- te"Winterswijk klopte cn geen gehoor kreeg opende zjj do voordeur cn vond den bewoner, badende in zijn bloed, in de gang liggen: In t bewusteloozen toestand werd de roan naar het ziekenhuis overgebracht, waar hg denzelfden avond aan de verwondingen overleédj zonder'tot bewustzijn te'zijn gt'ko- men. Uit het voorloopig ingesteld onderzoek is komen vost to staan, dat de oude miUL'die met borstelwerk langs de deuren ventte én denzelfdeQ dag juist in 'ondertrouw zou: gaau, met een Iiard voorwerp' den schedel igeslagen was. Omtrent den dader en liet motief tast men nog in het' duister. Zeevarenden willen pensioen De Centrale van. Koopvaardü-Offl- -cierenheeft er In,een motie bij de regeering op aangedrongen dat on- vv.v-'vijW maatregelen worden ge troffen met betrekking tot het pen- sionneeren van zeevarenden die een bepaalden leeftijd hebben bereikt en hun vaarpLIcht naar behooren heb ben vervuld. Indien met het voor- stellen van een pensioenregeling lan gen tijd. wordt gewacht, zullen velen, die-vóór het totstandkomen van de regeling de pensioengerechtigden leeftijd hebben bereikt, in groote flnancleele moeilijkheden geraken. Naar men ons mededeelde, ls de gezondheldstoeslana van. den dirigent van het Rotterdamsch Fhilharmonisch Orkest, den-heer Eduard -Flipse, die kortgeleden, aan een tongontsteking lijdende. In het St. Franciscusgast- huis te Rotterdam ls opgenomen, be vredigend te noemen. Trygve L\e ontvangt den „sleutel van den vrede". Ter gelegenheid van de aanbieding van het gebouw der wereldtentoonstelling te New YorJs - als hoofdkwartier der UN O. voor de algemeene vergadering der Vet- Volkeren werd aan Trygvo Lie, den secretaris-generaal van da UN.O. door den waarnemend burgemeester van New York Cityt Vincent ImpelHttierit den ,fileutcf van den vrede" overhandigd, JN de tweedaagsche Lagerhuisdebatten over de Britsche bultenland- sche. politiek heeft gisteren Chnrchill het woord gevoerd. De opposi tieleider verklaarde dat er groote instemming bestaat met „alles of M5- na aBes" wat de eerste minister had gezegd en kondigde aan, dat de op positie Bevin zou steunen bü zijn poging om een wijziging in het ge bruik van het recht van veto te verkrijgen. Vervolgens behandelde Churchill de verschillende aspecten van de, builenlandsche politiek. Aan zijn. betoog ontlecncn wij het volgende: Duitschland: Ik ben het eens met het minder hEird worden van het lëven der Duitschers, maar wij moe ten niet den last dragen, de kost voor hen te verdienen. r Egypte: Ik hoop, dat de regeerIng zal handelen in den zin van Att- .lee's verklaring, dat indien de on- xierhEindelingen metEgypte zouden worden afgebroken, het oude ver- ^riag van 193S riog yan kracht'zal- ■;22jn. --.' Palestina: Deze last is wellicht te zwaar voor een enkel land. Chur chill, bepleitte een terbeschikking stelling van' het Britsche mandaat ter beschikking van de V.N. Griekenland: Het spoedig terug trekken der Britsche troepen uit dit land verheugt mij. De toekomstige veiligheid en onafhankelijkheid van Griekenland ligt in handen der V.N. Polen: De Pooische re geering ver tegenwoordigt niet het volk. Ik be treur het, dal de Sowjet-Unie zich aan vele overeenkomsten niet heeft gehouden. Joego-Slavië: De Britsche regee ring heeft ten opzichte van Triest „wijs en correct" gehandeld. De toestand ln Joego-Slavië noemde Churchill onheilspellend en droef geestig eh hij hekelde de geloofs- en politieke vervolging. Voorts stelde Churchill voor, ln de nabije toekomst officiëele bespre kingen tusschen vertegenwoordigers der partijen over buiten!andsche aangelegenheden te houden en na verklaard te hebben, dat de gebeur tenissen zijn rede, indertijd te Ful ton (V.S.l gehouden, bevestigd had den. stelde Churchill - de vraag oï het waar was, dat er momenteel meer dan 200 Sowjet-dlvisies op oorlogssterkte in de bezette gebie den van de Balfcische landen tot de Zwarte Zee waren. Me NeD antwoordt Hector McNeil, hem antwoordend namens de Britsche regering, ver klaarde op Churchill's laatste vraag het antwoord niet te weten. McNeil is echter niet peslmitlsch. daar 'Groo-Brittannië, de Sowjet-Unie en de V.S. van hun vredeswil hebben blijk gegeven. Daarna ging McNeil in op Chur chill's critiek naar aanleiding van diet Britsche plan tot socialisatie der Duitsche zware industrie. „Het al ternatief, aldus McNeil, Is: de in dustrie weer aan Krupp en zijn op volgers over te laten. De Britsche regeering-heeft de geschiedenis en het verlangen van het Duitsche volk op zijn hand". Sprekende over het verzoek van de Grieksche regeering tot levering van lichte wapenen, deelde McNeil vervolgens mede, dat aan dit verzoek door Enge land niet zal worden voldaan. Er Is geen reden om aan te. nemen, dat levering van die wapenen zou bijdragen tot her stel van de orde in Griekenland, daar niet alleen van rechts, maar ook van links wanordelijk heden worden veroorzaakt. Na met nadruk ontkend te heb ben, dat Groot-Brittannië de poort Culturëele samenwerking België—Nederland In het kader van de Belgisch— Nederlandsche samenwerking is be sloten, den uitvoer van Belgische boeken naar Nederland zooveel mo gelijk te bevorderen. De Belgische zwarte markt vormt hierbij een ernstige belemmering. Men is tor overeenstemming gekomen t.a.v het Groot-Nederlandsche woorden boek^ Voorts zal In 1947 in ons land een Rubensten toonstelling ^cn In België een Breitner-tentoonstellin? worden gehouden. Bü de UND len België en Nederland inzake vraagstukken van artistieken aard gezamenlijk optreden. der Dardanellen rammeit, verklaar de McNeil, dat de Britsche binnen- en buitenlandsche politiek sociaal democratisch is en dat niet Bevin, maar de Britsche regeering voor het voeren van deze politiek verant woordelijk is. Over het denkbeeld van dé „"Ver- eenigde Staten van Europa" kon McNeil vooralsnog niet zeg gen of dit rin:.overeenstemmingmet .de^POr litiek - derVereenjgde- Naties"- *zo"u zün. - Voor de eerstehelft van de 12e periode 1348 (27 Oct, t/ra 9 November) BONKAARTEN KA, KB, KG. 612 (strooit no. l) 45-1 brood 4S-Z brood 45-1 boter 45-2 boter 4S-3 boter 45-1 melk 45-1 vleesch 45-2 vleesch 45-1 algemeen 45-2 algemeen 45-4b reserve 45-4 c reserve 45-5b reserve! 4S-5c reserve 45-6b reserve 8uil gram Drood 400 gram brood 125 gram boter 125 gram margarine of, loo gram vet 250 gram margarine of 200 gram vet 4 liter melk 100 gram vleesch 400 gram vleesch 200 gram kaas' 100 gram bloem 1600 gram brood 800 gram; brood 3 liter melk 3 titer melk too gram kaas BONKAARTEN KD, KE 61! (strook no. i) 800 gram brood 250 gram boter 125 gram margarine of 100 gram vet 13 liter melk 100 gram vieesch 100 gram vleesch 100 gram kaas flOO gram brood 250 gram rijst 100 gram bloem 300 gram bloem 46-1 brood 46-1 boter 46-2 boter 46-1 melk 46-1, vleesch, 46-2 vleesch 46-1 algemeen 46-id reserve 46-le reserve 46-2d reserve 46-2e reserve TA «AKSKAARTEN. enz T 55 2 rants, cabaksart V 54 200 gr chocolade en/of suikerwerken X 55 2 rants, labaksart. X 56 100 gr/ chocolade en/of suikerwerken Voor de week van 3 Urn 9 November zullen nog bonnen worden aange wezen voor tabak, suiker, wasch- poeder en .zoo mogelijk cacao. Deze week ls wederom 100 gram Vleesch extra beschikbaar, zoodat men ln totaal 500 gram per veerden dagen ontvangt. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 25 October a.s. den gebruikt, met uitzondering de bonnen voor vleesch en melk, waarop eerst met Ingang van Maan dag 29 October a.s. mag worden gekocht. Half November weer xeep Begin November zal een bon voor waschpocder en ln de tweede helft van November een bon voor zachte zeep worden aangewezen. Dit- j'aar geen oliebollen Er is ons extra snoep beloofd voor Sinterklniis en Kerstmis; met oude jaar ziU er voor de liefhebbers iets onder de kurk zgn, maar de traditiu ncele oliebollen zullcu helaas dit .jaa". outbreket). De were Idpositie van sp^aolio^ tr slecht, nanr ons van deskundige zgde werd nrirdegcdeeld. Het door een te Washington? zetelende mtématiouuJo organisatie aan Nederland toegestane quantum olie is door "on9 land reeds rehccl verbruikt. Bovendieu is dé jiimenlandscho, productie van roap- ólio dit jnar. te gen ge vallen.. De re geering is er zelfs toe moeten over gaan 5000 ton spjjsolio van Engeland, te lecnen. De nieuwe gronduotcn oogst f spijsolie wordt uit g rundnoten bereid), is reeds^ binnen, maar het .zal web tot April van het volgend ■jaar duren, voordat Nederland een jesdieidcn deel hiervan krygt toe gewezen. v: MET. instemming hebben wij in dertijd -de -verklaring...van minis- ter Beel vernomen, dat de re geering de overgangsregeling voor de radio ongewijzigd zou laten, zoo dat de volksvertegenwoordiging, ge legenheid zou hebben gehad om over een -definitieve regeling te beslissen. Ook al ontbreekt er vrijwel alles aan de uitvoering der radioregelu.g voor den overgangstijd, haar grond slag is goed en zuiver: deze bedoel de een vrije keuze te waarborgen tusschen twee omroepsystemen, die belde aanhang hebben in ons volk, het systeem met omroepvereenlgin- gen i (schotjes-radio) en het systeem van een nationaal omroepbestel, ln plaats van een maatregel voor te stellen, die deze oorspronkelijke be doeling ln eere herstelt en de vrije keuze- aan de*.volksvertegenwoordi ging waarborgt, komt nu mr. Kes- per met een voorstel, dat voor da omroepvereenigingen capituleert. Wanneer de ministerraad, den ra- dloraad gehoord, dit voorstel zou aanvaarden, zou de vrije keuze voor de volksvertegenwoordiging illusoir zijn geworden. TCen eigenaar van «en .fruitboom gaard heeft niets dan eén theore- tlsche vrije keuze tusschen appel en pereboomen, wanneer de tuin man zonder zijn medeweten eerst alle pereboomen hééft omgehakt. Het voorstel van mr. Kesper betee kent een eenzijdige vermtnking van het radio-apparaat, waarbij vooruit geloopen-wordt op de beslissing, die ook volgens de verklaring van mi nister Beel, alleen aan de volksver tegenwoordiging toekomt. Voor de luisteraars verwachten wij van het voorstel van mr, Kes per weinig verandering en verbete ring. Volgens- het voorstel wordt een nieuwe stichting in het leven geroepen, waaraan AVRO, VARA,- KRO en NCRV In federatief ver band deel -hebben.' VPRO, IKOR en Kadioyolksunlversltelt zullen uitge- noodlgd worden eveneens '!n ,de nieuwe stichting zitting te nemen. Wat e programma's betreft opent dit weinig nieuwe perspectieven. De positie der omroepvereenigingen wordt alleen wat steviger. Komt er dus voor het uitwendige weinig verschil, des te meer voor het ilnwendige. Het tegenwoordige stichtingsbestuur, dat meerdere le- dien bezat, die voor een nalionalen - omroep geporteerd wares,-wordt vervangen door een regeeringsCSm-- mlssaris, die de omroepvereeni gingen opnieuw ln 't zadel heeft ge- hólpen. in plaats dat die leden van hei tegenwoordige stichtingsbestuur, dia thans vrijwel tot machteloos heid waren gedoemd en deswege geen verantwoordelijkheid meer wensehten te dragen, tot nieuwe be voegdheid worden gebracht, worden zij bedankt, op de twee belangrijke directieplaatsen wordenvertegen woordigers der omroepvereenigin gen benoemd. Wanneer „tc bevoeg- der plaatse" wordt verklaard, dat geen personeelsleden slachtoffer ma gen worden van den radio-strijd*', meenen wij daarin een leukheid: te zien, .dle"'tot;''de zeldzame-:verrassin-' gen behoort in een ambtelijke taal. De leukheid zou dan hierin :bestaan, - dat dr. spelberg en de heer Nolet. waarschijnlijk: niet tot bet-personeel behooren, omdat zij directeuren zijn. maar toch. onmiddellijk vallen. .Wij betwijfelen overigens óf deze ambtelijke verklaring-de .personeels leden gerust zal stellen. Wie meent, dal ooit een personeelslid om zijn nailonale-omroepgezlndheid. ontsla, gen zou worden, kent de ambtelijke correctheid niet. En wie meent, dat personeelsleden zich- zouden kunnen handhaven, ais hun geestverwante di recteuren gevallen zijn en door di recteuren uit "den kring der omroep- vereenigineen zijn vervangen, kenl- radiostrljd en de verhoudingen ln - Hilversum niet. De afdeeling wereldomroep ls „be-. doeld om els aparte organisatie on der het ministerie van buitenland sche zaken te komen". Te toevoeg der plaatse noemt men dit „een spe ciale voorziening". Wij achten deze isoleerlng van den wereldomroep totaal verkeerd. Wat wij noodig hebben ls een nieuw en breed ra- diobeleid, dat eindelijk en tegelijk nationaal en Internationaal op bet Juiste peil komt, met onderling con tact, rechtstreeksche samenwerking en wederkeerigébevruchting., Dit is - slechts mogelijk in één gróotsch be- zleld en alle uitzendingen omvat- w tend plan. -Het voorstel van mr. Kesper sluit deze mogelijkheid ech- ter bü voorbaat uit. Het voorstel opent verder geen enkel perspectief voor die bevol kingsgroepen, die onder het oud oe- stel niet aan bod kwamen. Het lost het vraagstuk van de communisten niet op en maakt alle uitzendingen van en voor onderwijs en kunst, die zich niet onder één der omroep vereenigingen willen of kunnen stellen, afhankelijk van de goedkeu ring van één man, -den regeerings- commtssarls. Onbegrijpelijk ia - dan ook waarom er haast bij de aanneming vandit voorstel zou zijn. Practisch waar borgt het geen enkele verbetering. Het dreigt alleen het bestaand ap paraat zoodanig te verminken, dat een vrije beslissing van de volks vertegenwoordiging bij voorbaat van. haar effect wordt beroofd- Alleen bespoediging van de definitieve ra- dloregeling en betere eerbiediging van de bedoeling der thans bestaan de overgangsregeling hebben wij thans noodig; Het voorstel vanmr. Kesper brengt ons principieel noch practisch verder. Ir. J. van den Broek overleden Te Den Haag' Is overleden ir, <J- van den Broek, directeur van de Billiton-maatschappij, oud-minis ter in het kabinet-Gerbrandy te Londen van. December 1942 tot Februari 1944. V.U.C.—Volewijckers 2—2 De Woensdagavond in het VUC- stadion in den Haag bij kunstlicht gespeelde wedstrijd VU C-Vole wij- ckers is geëindigd Ln een 2-2 ge- lijkspel. welken stand bü het aan breken van de rust bereikt was, Oefenwedstrijd Nederl. elftal Zaterdagmiddag 16 November zal het Nederlandseh elftal op het Sparta-stadion te RoUepdam een oefenwedstrijd spelen tegen het Rot terdamsch èliiaL.; Nederl. tafeltennissen winnen De ontmoeting tusschen tafelten nissers van Nederland en. Denemar ken, die Woensdagavond Ln Kopen hagen gehouden werdls geëindigd tn een 5—1 overwinning voor^ .Ne- deriand.-VV-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1