Nederlandsch streven in het Oosten De drang naar zelfbeschikkingsrecht in Indonesië Mr. A.B. Cohen Stuart hield lezing voor „Oost en West" Biljarteis vierden feest Met P. C. J. over zee George van Renesse komt voor de Volksuniversiteit S.F.C. ontmoet K.R.V.C. iM/itdt -uXt x'rt *§N v - PAROLOSCOOP Mr. A. B. Cohen Stuart, gewezen adviseur, voor de decentralisatie in Neder! andsch-Indïë, hield Woensdag- avond voor do leden van de vereent* ging ,,Oost en West" ©en voordracht over; Nederlandsch streven in het Oos ten. De kolonisatie-politiek. Na in-korte tra.» i de geschiedenis van de O..I. Compagnie te hebben ge- kenschetst, haar opkomst en verval, besprak de beer CohenStuart het CviVuurs leisel. Hierbij werd teveel druk uitgeoefend op de bevolking. Dit ge schiedde in do meeste gevallen mot direct door .Nederlanders, doch wel in direct door de hoofden der Indische dorpsgemecnscliaprion.Het bleef nibt alleenhierbij, doch ook bet fman- deele beleid in" die dagen, in het mid den der 19e eeuw, het bod wat ie Vcnsclim over. Men zorgde dat do financieel© voorschotten naar Neder land gingen, terwijl tennutte van Jri- dië weinig, of niets kwam. Verscheidene groote staats bed rij ven, oa.- de spoor wegen zijn met Indisch kapitaal op gericht. „Er is veel critiek gegeven, &id»3 spreker,: .op dit Cultuurstelsel." De .groote stoot werd wei gegeven door Eduard Douwes Dekker (Moltaluli) mot xijii Mas. Ha velaar of „De kofiijveOin- gen der Néderl. Handelmaatschappij'". Hel gevolg van Miiltalufi's publicaties was een groote trek van menschen naar Indië, die' meenden daar iets goeds ie kunnen verrichten. De opkomst der arbeidersbeweging- Fj- kwamen ooderlusachen groote ver- audvrincn in de wereld door de op komst der arbeidersbeweging in alle lauden, ook in Nederland. Het liberale individualisme moest wijken voor de sociale gemeenschaps- gedachtc, jfie deze bewegingen, propa geerden. Zij gaven den stoot tot groote veranderingen. „Het moest uit zijn met de wingewest-politiek". In de troonrede van 1901 werd er dan ook van gewaag* dat Nederland een zedelijke roepint te vervullen had La.v. de Overzeesche Gewesten. Ej,_begon _i5'iiTdlë iets te veran deren. Er kwamen'Gemeentelijke- en Gewestelijke Raden, waarin zitting had den Europeanen, Indonesiërs", en •vreemde Oosterlingen. De Europeanen hadden dc leiding in deze raden. Ia vergelijking roet Britsch-IndiS, waar de raden enkele uit inheemsehen bestonden en waarvan spreker de werking in 1928 op een studiereis van dichtbg had kannen bestudeeren, was de re geling zooals in lndië toegepast, te prefereeren. Als gevolg, van het opkomen der. nationalistische .bewegingen op .het eind, van den vorigea oorlog, uitwas vah de revoluties iri de geheele wereld, verkreeg do Volksraad in 1918. wet gevende macht Deze gedeeltelijke mede zeggenschap door de Inheemschen, bad niet alleen een grooten vooruitgang op politiek gebied tengevolge, doch ook op het terrein van het onderwijs. De gezondheidszorg in Ned.-Indië, waaraan in die jaren roet kracht werd gewerkt, stond voor 1910 In Oost- Aziê aan den top. Een zwak punt voor de politiek was, het ficanric^e bdeid. Het ging goed zoolanc de Indische productie genoeg opbracht, doch de crisisjaren 1923 en 1929 brachten hierin een kentering. Er moest drastisch bezuinigd worden, waardoor de vooruitgang der laatste jaren teniet werd gedaan. Deze gang van zaken vooral was van groote» invloed op de stemming der Inheem- sche intelIectueeJen, La.v. 'deuitoefe ning van bet gezag door. de Neder landers. ;i'- In 1932 werd het grootste deel van. den Volksraad samengesteld uit jn< heemscheo. Het aandringen tot het hou den van een Bgksconferentie in 1936 werd echter zonder meer door bet Een uitgelezen schare artisteri werk ten -Woensdagavond in Musis Sacrum roede aan hel programma dat daar ter gelegenheid van dtfeestelijke prijsuit reiking in de vijfde Lugfelserie werd vertoond voor de léden van de bal- jartrinbs,' aangesloten, hij de afdeeling Schiedam van deaNederiandschen Bil jartbond. Fred Fagel, vergezeld van zijn lijf- pianïs! Cas Oosthoek, die dazen avond een beuschen vleugel te bespelen kreeg, ongekende weefde hier in Schiedam, bracht zijn liedjes en conférence weer met groot succes. Wi:n en Bram Schol- tè, de Scht'edamsche jongens met de goudeB stemmen, deden het uitste kend.- De Wama'sj' parodisten,' bleken hun Neurenlwrgscbe repertoire aange past le hcbi>en aan. den tijd. Cas Oost hoek sped de zoo tusschen de bedrij ven door nog populaire melodieën uit aJle landen. De Luijfelserie is een biljarlcorope- titie, waarin ieder jaar om éen zil ver fti. wissel beker wordt gespeeld. l schikbaar gesteld door den heer Ree- der. Dit jaar was „De Sluis" de. geluk kige winnaar. Vijf andere bekers kwa men respectievelijk terecht bij „Thalia". „Rembrandt", „Eureka", 0.G.M., de c.'nb van Docjaaren en "Het Cen- tnini". In de pauze werden nog tal - van persoonlijke prijzen uitgereikt leiding berustte op het tooneel bij Fred Fagel. In de zaai .was het voorzitter II. Kersen die denscepter zwaaide .'V.' GELDSCHEETE RSWET. Bij Burgemeester er. Wethouders van Schiedam is ingekomen een verzdek van de Be{aalze%".'Jkas „Vesta" te Am- Blcrdain, om toelating tot het hou den van eeo particuliere geldschieters- bank in lori p4-rceol fleoreupad 19. Binr.cn 14 daeen na 24 October kun nen bezwaren tëg-a inwilliging van het verzoek worden ingebracht bij het col lege van B. en W. opperbestuur afgewezen. De maatschap pelijke ontwikkeling zou nog niet ver genoeg zijn om verantwoording te dra gen. „Dat de meotiingen hierover nog al iets' uiteenliepen," aldus de heer Cohen Stuart, „bewees wel het feit dat versebddena Europeanen het voorstel der Rijkseonferen tie steunden". Het uitbreken van den oorlog. Na het uitbreken der vijandelijkhe den in Europa, toen alle krachten samengebundeld moesten worden, werd de toezegging gedaan, dat de Rijks- couterentie tÜrect na dea oorlog zou kunnen plaats vinden. Ia 1942 werd dit door H. M. de Koningin in haar bekend© rede nog eens onderstreept. „De politieke ontwikkeling is .in In- öiS enorm snel vooruit geschreden. Het nationaliteitsbegrip geweldig Verbreid, niet in de laatste plaats door de Ja- pansche propaganda van „Aiië voor de Aziaten". De omstandigheden drij ven alle in de richting van liet zelf beschikkingsrecht. Alleen. al de parlementaire ontwikkeling der laatste 25 jaren bewijst dat," aldus de heer Cohen Stuart. Zelfbeschikkingsrecht in fede ratief verband is mogelijk. Spreker betoogde, dat een zelfheochïk- kingsrecht der "Indonesiërs binnen het kader van hei Genieouebest zeer wél mogelijk is. Mr. Cohen Sluart ontken de echter niet, dat de samenwerking tusschen Oost en West het groote pro bleem van dezen tijd vormt. Na de lezing werden door enkele personen uit hot niet zeer talrijke pu bliek nog vragen gesteld.- „Joop, van harte gefeliciteerd en dat je, in lengte van jaren, het pu bliek op ie piano-spel zal mogen ver gasten," dit waren de woorden die Daan Hoovkaas gistermiddag in het Passage-theater tot den jubileerenden pianist Joop de Leur sprak in de uit zending voor zeevarenden, verzorgd door de afdeeling wereldomroep van „Ra dio Nederland" onder dea tifel „Met P.C.J. over zee". In dit programma, werd Joop* de Leut gehiildigd in verhand met z'n 35-jarig arlisïen.-jubileum. Namens P. C.J. is oen groote bloemenmand 'aan geboden, terwijl Daan Hooykaas z'n geluk wen schen vergezeld liet gaan van een boek. Terder., werkten aan de uitzending raee het charmante zangeresje Willy van -Drutiinck, de imitator Peter Pie* kos, de pianist Toany Schifferstein, de organist Joop Walvis, de humorist Paul Ostra en het Vaudeville-orkest O.I.V. Cor van der Linden. Ook nu was er, zij, het in beperkte mate, gelegenheid persoonlijke groe ten door de microfoon aan zeevaren den over fe brengen- De verbindende tekst werd uitgesproken door Daan Hooykaas. FEESTAVOND „O.NJ/V Het mandolinegezelschap O.N.I. heeft Woensdagavond in zaal Irene een uit voering gegeven. Het Nieuw Schie- damsche Tooneel voerde dezen avond op het tooneel stut „Een dag dame", van Constant van Kerckfcoven. Het mandoütiegezelschap, onder lei ding van den heer 8. Hak .-ft, voer de o.a. in een bezetting van pl.m. 20 menschen en mei begeleiding van ac- cordeon, eenige ouvertures uit Men oogstte hiermede veel succes. Do avond is met enkele woorden geopend door den voorzitter van „0. N.J.", denheer J. G. Hakkert. Tusschen de bedrijven door speelde het Hakkertstrijkje. DISTRIB LITIE-AGENDA- Vrijdag dienen de personen, wier naam begiat met de letters Wa toten met Z, aan het Bureau Broersvest 95, nieuwe bonkaarten voor levens middelen en tabaks- en versnaperings taarten af te halen. Men gelieve de tweede distributiestamkaart mei inleg vel mede te brengen- Schoenenbonnen worden er dien dag uitgereikt aan hen wier starnkaartnum mer eindigt op een nul en wier naam begint met de letters Me tot en niet Nis. DE AANVRAGEN VOOR HET CONSUMENTENCREDIET. Vrijdag kunnen zij, wier naam be gint roet de letters Meij tot en met Nu, en dieniet in staat zijn hun aanvraag collectief via hun werkgever- in te zenden, hun ingevulde aanvraag Formulier voor het consumenieflcrediel van 8.30 tot 12 oar en van 13.30 tot 17 aur, inleveren in het v.m, SL Jacobs Gasthuis, Hoogstraat 112. Dinsdag zal dc bekende Nederland: Sche pianist George van Renesse pianoconcert geven voor de pas opge richte Schiedamsebe Volksuniversiteit.. Het Is. voor de jonge verecniging een heele stap, een concert te orgauisec- reu, maar ieder iviea het. cultureel wel zijn van onze stad ter harte gaat, zal zeker hopen, dat de belangsleliiog ur voor ook ia de toekomst concerten zal verzekeren.- Gelukkig riet het er naar uit, dat ook deze atond weer een volte zaal van het gebodene zal~ kunnen genieten. vVoor de pauze speelt de pianist sonaten van Haydn en Cho pin, daarna de Sonatine ((1944) van Wouter Paap en Preludium, Choraai en Fuga van Cé sar Franck, welke wer ken hij van een toelichting vooraf zal doen gaan. Bovendien zal hij improvi- seeren op .motieven naar keuze van de aanwezigen. Kaarten voor dit concert k fl zijn verkrijgbaar aan ons Bureau, Lange Haven 141, en voorts oa. aan de volgende adressen: Passage 18—20, Broersvest 3, SL Lidulnastraat 1, Ru bensplein 16a, Oude Maasstraat 35, Boerhavelaan 124 en Gerrit Verboon- straat 17. VOLKSONDERWIJS. De afdeeling Schiedam - van „Volks onderwijs" organiseert 31 October én 7 November in Musis Saemrn propa- ganda-av-onden. Er zal medewerking aan deze avonden- worden verleend door hst* Scbisdamsch^- en de ruuziekvereenïging der Schiedam- sche Onderwijzers. De tooneelgroep zal het bekende „Waar is mijn dochter", van Ank van, der Hoer, opvoeren. UITVOERING „LENTEKLANKEN". Het zangkoor „Lentemankeu" zal 1 November in zaai „Irene", onder lei' ding van Mevr. Verhoeff—Thorn een uitvoering geven, waarbij liedjes van Nederlandsche componisten ten gehoore zullen worden gebracht. BURGERLIJKE STAND. GE8ÖREN: Hendrik z v H v Dijk en M H U v Ootifien. Prof. Kflro. Onncslaan 09. Margaretha W d V P J Drenth cn I C v d Hofi. b. K. Laan 255; Hendrik z e A v d Broek en J v Dalen, Tuinlaan 70: Jobje E d v L v Gasteren en J E Op den Brouw, Newron5tra«t 2; Quirinus P v G A Lans bergen en W G Olsthoorn, Scbietbaanstr. l; OVERLEDEN: C J Markus, 77 jaar. Boer havelaan 13. (Ingezonden mededeellng). VOETBAL. Een lezer schrijft ons: Naar aanleiding van de radiorede van den. Minister-president werd, half ^September op een Schïedamsch. kan toor het initiatief gekomen om geza* menüjk de Niwin-actie te steunen. Er ;werd een bus op kantoor geplaatst, u-aarin ieder een •vrijwil!;'*©- brdrs°s kon ücponeeren, en waarvan de op brengst begin October werd .overge maakt op giro no. 511.000 Niwin'Den Haagl- Gezien het- resultaat dat: hier werd bereikt, ben ik ervan overtuigd, dat, indien alle Sehiedarasche kantoren der gelijke kernen vormen, hier prachtig gemeenschappelijk werk kan worden verricht voor onze familieleden,- vrien den en collega's in JudiS. Wanneer hel straks Kerstmis is, moe ten niet alleen onze gedachten uit gaan naar onze mannen en jongens, doch de handdruk van verstandhou ding moet hnn. toonen dat we wer kelijk roet hen medeleven. Schiedam vooraan! Met dank aan de geachte Redactie voor de verleende plaatsruimte, EEN KANTOORBEDIENDE. Zondagmiddag speell S.F.C. op het sportterrein- BoscbJioek logon K.R.V.C. uit Ryswijk^ Het belooft oen interessante wed strijd te worden tusschen de momenteel als tweede en vierde- geclassificeerde clubs uit de vierde klasse. De wedstrijd vangt aan ora half drie. DE SCHIEDAMSCHE CLUBS IN fvDEN It V. B. Het programma voor Zondag. Ie -kioa A's DESV—Sclii(vi. Boys- le klas B: Groen-Witlen—Demw, OV— GVARJO. 2o klaa .As Rood Groen—SVWR, Ncorder- kwartier—Singelkwartier. Ros. io klaa A:- Hermte-OVS 5—RFC 5, Neptanns SVV 5,: Bes. lo klos C: SVV Exce!s5or "20/4. Res- te klaa D: Urius 2—DI1Z 2. Bea. to klaa E: Fortona VDL 3^YFC 4—DHS 4. Ree. Se klas B: Aeotus 3—SVV -7. Ree. 2o klas C; Excelsior '20/6—Over maas 6. Ros. 2e klas D: Hlllegersberf 3—MartiniLL Bes Se klas F: Satnmus 3—Demos 2. Ree. 3o klas B: SVV B-Overmaaa 7. Bes.' 3e klas C: TrmisvaJia 4—Schiedam 3. Res 3e klas D: Hellevoetsluis 3—Ureus 3. Res.Se klas E: SVOPW- 2— Demos 3. Bes. 3é klas F: DRZ 3Florissant 3. R«. <e klas A: Nvnlnnns 10—SVV 9, He.rmcs-DVS tt— Sparta 12. Res. 4e klas 02: DHZ 7-Excetsior '20/fi. SVV 10-IIOV 5. Res- 4o klas D: Sciiiedam 4—DUS 6, Ros. 4e klaa JDRZ 5— Activilas 3. Ree. 4e klas K: Schied. Doys 3-RCR 3, De Zateidagmlddag-competitie le klas: DYO '32-RVVH, RBS5-D0T0 '33, HVO—De Sformer». 2o kias A: Zwaluwèa— RGTB,Pro Palria GGK. - 3e klas A: WRS—RET, HPV-GGR. SUA Ëffetlia, 3e klas C: 3tW •2t-VIaanllngen, SVFS—TSB. Res. le klas: BBSS 2-HVO 2. Ree, So klas: Rozen hun: 2—SVPS 2. Ree. 3e klas: C: nUicoiu 4—HBS3 3. KLAVERJASSEN. Dc uitslagen der op 17 October gespvride wedstrijden voor de Schicdamsche'Klaverjas.' competitie luiden: Ons Thuis 23482 punten: Ons Huis 23235 p.. De Kajuit 23139 p.. De Back 22211 p.. De Spil 22173 p.. Tivoli 22019 p. De Bruinvis 21w32 p.. bport 21427 p; Kees Vrienden 21403 p., .Eureka 20675 p.. SCHEEPVAART ROTTERDAM, 23 October, aangekomen. Wrrwick Victory, Bremen, Rott. Oceaan, Merwehaven. stukaocd; Algarve, Londen; Hammerstein. Jabsoaven, ledig; OranjtpoL der. Londen, 'Coruclder, Parkhaven, stuk goed; Glory. Ornskoidsvik, Vermaas, 2c Kalcndr. haven, hout. 1 ■-> ROTTERDAM. 24 October, aangekómen. Diana V. Gefte. Meurits. Dordrecht, mijn- hout, Orestes. Amsterdam, Hudig en Veder.' Merwehaven, stukgoed; Magdaiena. Stock-'- holra, laatst van Amsterdam, van Ommeren.' Merwehavea, stukgoed; Bonsorel. Montreal,- laatst vin Antwerpen, van Ommeren. Mer wehaven. stukgoed;. Prague. Harwich." Hudifl. en pieters. Hoek van Holland; Duke cfi Vork. Harwich. Hoek van Holland; Eeltx^ towe, Harwich. Hudig en Pieicrs. Lekhaven; stukgoed. ROTTERDAM, 23 October, vertrokken. Kongsten. Curayao. Halvar H, Abö; Tula, kopenhagen; Piet Hein, Lissabon; Hondsrug, l-Omlcn; Neritina; Bahrein, voor orders; Stad Haarlem. Savona, Wanda. Mantyiuoto; Buik. crude. Aruba; Lestris, Manchester; Hera. Alexindrië via Leixoes; Elysian Coast. Sun. derland; Vaderland Kopenhagen; Export^' l.ondcn; Vasaholm. Bumbay; Barendsz. Em- den; Vienna, Harwich; Oranje Nassau, Har-, wich. ROTTERDAM. 24 October. vertrokken: Agtoi Victores, Calcutta via Antwerpen; Saxen. Kristinehamn. Sche«psbcwe gingen. Aert van der Nicer, thuis, 22 re Rio Gran-- de; Alphard 22 vin Rotterdam te Santos;. Ariadne 22te Palermo, Aktjo 22 van Ant werpen naar Londen; Albatros 22 van Go thenburg naar Hengelo; Bonaire 22 van Batavia naar Freniantie; Berkelstroom 21 vani Arasterdam te Huü- Badzu 23 van Roches-: ter naar Rotterdam; Borelli 22 ven Duinker ken naar Caen; Boskoop A3 van Amsterdam te Antwerpen: Colytto 20 van Montreal Halifax; Corsica 23 van PlytRowtb te fint werpen; Castor 24 v. Helsinki te A'dam ver. acht. Demucraar 20 te Gravcaend; Dur- ward 25 v, Leith tc Amsterdam verw._; i£n& 19 te Abadan; Ebro. stht, 22 van Nantes naar Rotterdam met een zuiger; Express 24 v. Kinjjslyrm te Kotter dam verwacht; Evan-, eeline Park 22 van Trinidad te Amsterdam; riat 22 van Nyhamn te Zaandam; Frans Hals 20 van Vancouver te San Francisco- Frean 20 te Plymouth; Houtman 22 te Bo"- ness; Hellenic 31 van Vancouver :n Neder-; Jand verwacht: Iris 21 van Qporto naaf Leixoes; J'uno 21 te Alexandria; Jar" Clarke 22 van Galveston te Amsterdam. Jamarca* 24 van Lysekil' te Rotterdam terwacht; Kcdoe pass. 22 .Gibraltar naar Kaapstad; Kuwi 23. van Rotterdam te Amsterdam: Kota Agocng uit, 23 te iabang: Kota Gede 22 van Rotterdam te Batavia; Larcnberg 22 van' Napels nanr Izmir; Manoeran 21. van Mom-; bussa naar Calcutta; Macuba 21 van Port Elisabeth naar Kaapstad; Mdampus 22 van Singapore naar Batavia: Mies- 22 van Ko penhagen naar Gothenburg; Mr. Linthorst Homan 22 te Faro; Margeca 22 van Caen n Casablanca; Magdalcna 24 van Stockholm te Rotterdam 'verwacht; Marpessa 24 van Cu't' rayao te Rotterdam verwacht; Nijkerk, thuis,: 21 te Genua; Nicuwaa! 22 te Gothenburg; Neleus 24 van Batavia le Amsterdam ver wacht; Norden 29 van Malnio te Amsterdam verwacht; Orpheus pass 21 Gibraltar naar Malta; Palma 21 van Sandcfjord naar PerniK:" Poelau Laut 18 te Vancouvc?; Poolzee. slbt, 22 te Rio de Janeiro met twee landings vaartuigen; Rapid 22 te Kingslynn. 24 tc RA390-PR0GRAMP6A DONDERDAG. Hitvoreum I. 10 Nieuws. 18.15 Viool en piano. 16.30 Proyr. v. d. Ne-J- Strijdkrachten. 19 En nu naar bed. 19.05 Sporlpr&atje. 19.20 Radio VolksiuuBekschool. 19.45 R.V!D. 20 Nieuws. 20.05 Wéerovenicbt- 20.08 Echo van den dag- 2015 Coucectgoboow-orkeet. 21,26 .Do vrouw in de were'diiperatutir. 21.55 Museite- orkost 22.15 Voordracht- Aclïe voor verstevi ging van d»n gezinsbond. 22.80 Vervolg Mo- eette-orkest. 22 4.» Voordra dit Nat- Jongeren Verhand. 23 Nieuws. 23.15 Gr.pl. Dansmu ziek. 23 30 Hoogde tijd, heer en. 2.1.-4.5 Grpl. Hilversum^II.■- lö Ce'esta EnaemblO- 18.30 Voordroebt Land en Tuinbouw. 18.45 Gr.pL 19 Nieuws- 1B.15 üilz- Slichling v. d. Arbeid. 19^H0 Causerie voor pO-tze^nielliebberB. 19-40 De vaart der volken. 20 Nieuwa. 20.05 Stndio-Sterlodit: Utrecht 21.46 Gr.pl. viool, Miacha Elman. 22"Niemrs. 22.15 Actnoel geluid. 22JJ0 Gr.pl. Pureed. 22.45 Avomioverdecking. 23 Viool en piano Boothoven cyclus LX'. 23.30 Gr.pl. VRIJDAG. Hilversum L 8 Nieuws. 8.15 Gr.pl, Do Siom do* Volks. 8.20 Gr.pl. Opera-progr. 8,50 Voor de huis vrouw. 9 Gr.pl. Cbabrier." 9.30 Gr.pl. Rach- manhioff. 10 Morgenwijding. 10.20 De Rejön- boog. 10.45 Voordrachl uit schetsen van Faiktand. 11 Gr.pL 11.15 Voor de vwuw- 11.30 Gr.pl. MarschniU'iek- 11.45 Fam. ber. uit India. 12 Clavecitabel. Bacfi. 12.30 Sport agenda- 12A5 Lyra-trio. 13 Nieuws- 13.15 Gr.pl. Ensemble Barlho Dekker. 14 Kook kunst Mevr. Loïgenng—Hiilebrand. 14.20'Kr- merorkest 16.20 Heriiaüng hoorspel. 16 Eddy Walia. 1630 Tusschen twaalf en zestien. 17 bletropole-orkesi 1760 H-A.ILK. 1765 Muzi kaal babbeltje. Hilversum II. 8 Nieuws. 8.15 Gr.pl. gewijde muziek. 9 Gr.pL Blfllenrüeuw» uit do U.S-A. B60 Pol. Ik* 950 Gr.pL B.B.C. Symph.-orkest 10.30 Morgendienst 11 Concert, fiu.it, celio, piuno. 11.45. Gr.pL Spaaaaclie pianomuziek. 12 Ve- deiasre- 13 Nieuws. 13.15 Ciudereile En semble. 14 Zang-recital. 14.20 Van oude en nieuwe schrijvers. 14.40 Concert fluit en clavecimbeL 1516 Gr.pl., bariton. 16.30 Piano- recil&I. Hf Declamatie- i860 Ned. Kamerkoor. 17 Grpl. Twee violen. 17.15 Musando-trio. 1745 Het E va nge'ie in .Esperanto. Rorierdaio verwacht, Roelf 27 van Lissabon in Nederland verwacht; Salland 22 van Buenos Aires, te Amsterdam; Straat Soenda 22 te Adelaide; Sambre 22 van Rouaan naar Parijs; Spica 22 van Delfzijl naar Londen; Tjisadane 21 te Manilla; Tjitlalenka 22 van Batavia naar Shanghai; Taurus 22 van Goole naar Londen- Tilly 17 van Tunis "naar Susak: Tbesetie ^5 van Barcelona te Amster. dam verwacht; Urd 28 van Stockholm te Amsterdam verwacht: Van Ostade 22 van West JndiH te Buitenhuizen: Venus 23 *an Rotterdam te Amsterdam; Verba 23 van Amsterdam te "Antwerpen; Van de Capellc 22 van Kaapstad te Antwerpen (verb.). Vela 27 van Gothenburg te Amsterdam verwacht; Walenburgb 21 te Helsinki; Zaan 22 van Kjoge naar Skelleftea. 257. Het werrd een verrassing voor de vechtenden, maar geen prettige. Vriend en vijand werden gestoord door de ijskoude waterstraal, die mijn rainotanres over hun verhitte hoofden aprocudc. Het vechten waa on- mi(1 del 1 rjfch fgeloopeniedereen zocht dekking achter den rug van een ander. Die stoere knotszwaaiers van een minunt grlcdén gilden nu nis juffershondjes bang als ze waren voor het wonder van een regenbui uit "een helderen hemel- Want waar dat water zot» opeens vandaan kwam, begrepen ze in het begin niet zoo verstandig als tegenwoordig waren de menschen uit den oei tijd niet Ik zat op den hals van mjjn brandspuit-min o tanrus en zorgde ervoor dat alle strijders hun deel van hot verkwikkend vocht kregen. Flotseling rei de minotau- xus „klok" en was zjjn voorraad op. Het was juist voldoende geweest, dat merkte ik toen ik het slagveld overzag. Aan vechten werd niet meer gedacht, mijn doel had ik dus bereikt. De mannen zaten »P den frond of hingen scheef over bun dieren en staarden oor kun natto haren om ricb heen, nog steeds niet snappend waar dat water vandaan gekomen was. AI die domme, druipende hoofden boden zoo'n leuk schouwspel, dat ii er niet ernstig hg kon blijven. „Hiho'% juichte ik: „Ziedaar de dappere strijders met hun druipendo domkoppen. Komt dat rienl 'f tFN vertflliwg UITKCT JAAR 19U5-; door FRANK ANDERS Uit andere gaten klonken nu ook waarschuwingen en ik begreep, dat ik (le regels! van het spel moest volgen. Vpórrichtig.zette ik ."dé LLels". mot jde meelzakken tegen een boom en kroop ook in een Deokungsloch";; Hel rook er. muf en er stond wat water in, maar toen het tweede, vliegtuig over- siiisde, voél ik me er toch wel vei lig. Er waren nu vier gaten bewoond; naast mij zat de melkboer en aan de uverrijde van den weg bewoog iets in twee fiolen. Tegenover den melkboer schuilde een lange jonge kerel met eenuitbundi ge» rooden haardos en ia het gat naast hem verbleef een mannetje reet een rond gericht onder, een bolhoed. Telkens wanneer een vliegtuig over was en 'de bom gevallen, doken de hoofden op en dan riep do roode vroölijk: „Hè, bè, we ,rgn er nog!" Toen stelde hij vóór om gevieren een kaartje te leggen. Wij doken weer en er volgde eeri daverende slag. Enor me scheppen aarde werden over mij heen 'geworpenj het duf ruikende voch tige dek moest ik van mij afschud den en toen keek; ik over den rand om té hooxai, wat de grappenmaker nu wel te vertellen had over deze miraculeuze ontsnapping. Maar zijn hol had een voltreffer gekregen en er was niets meer van hem te ontdekken. Zijn buurmm jammerdé, dat hij -zijn l.r*ed kwijt was, maar toen ik dichter bij kwam, merkte ik, dat de man ver suft was en niet meer wist wat hij riep, want er was hem eon "been af gerukt. Nog eens vroeg hij kreunend naar zijn bolhoed.. Toen verloor bij het bewustzijn. Wij hebben., hulp gehaald, de melk boer en ik en we dachten niet meer aan vliegtuigen en bommen. Het was al laat in den middag geworden, toen ik de stad binnen reed. Die bom op den opgewekte» roodharigen jongen had veel indruk op mij gemaakt. Ik dacht aan alle gebeurtenissen van den. laatsfen. tijd en begon rmj af te vragen, waarom ik in "zoovele, gevallen er vlak bij was geweest, maar dat telkens een ander werd getroffen. Jk speelde al met de idee van een gelukh'g ge sternte én het. was mij werkelijk te vergeven, dat ik, zoo langzamerhand bet gevoel moest krijgen, dat nieb jnij deren kon/ Ook, nu nog, hier tus schen die paar vierkante meters steen, kan ik niet geloöven, dat dit het éinde voor mij zal zijn. Ik weet, dat er een oogenblik zal kernen, dat ik zal gaan twijfelen, maar dat lijkt mij nóg zoo ver. af, dat ik het mij nu niet kan voorstellen. En die gedachte zou mij zeker wel heel vreernd geweest .zijn, toen ik op weg was om voor het laatst ..Marja te zien; Het was ook de laatste 'bom, die ik dien dag zag vallen. Ik -bevond mij al. dicht bij. huig, toen het ge; luid van een Anel naderend vliegtuig hoorbaar werd. Ik keek omhoog en zag, dat liet een Mosquito was. Het toi-slcl moest beiiooren tot een groep, die hoog in dc lucht kruip'e, maar die niet .tc hooren was, omdat do wind nog Zuidelijker was geworden. De eenzame Mosquito vloog zoo laag als ik zelden een nritsch vliegtuig hch waargenomen. Toch was het geen duikvlucht; in horizon!alen koers kwam het rakelings over de schoorsteenen van de huizen over de lireeie «Iraat, waardoor ik verder reed. Toen zag ik de bom. SCHULD: BOETE 100 :1 pENIGE ENSCENEERING is aan. de rede vaa Bevin niet vreemd geweest; het kon geen kwaad aan den vooravond van het tweede openings feest der Vereenigde Naties een Britsch. woord te laten hooren waarin de goede bedoelingen van andere politieke cory feeën (letterlijk; kooraanvoerders) weer klonken. Stalin heeft verklaard geen noodzaak tot oorlog te zien en vol we- deropbouwvooracmens te zijn; Byrnes had een Amerikaansche uitwerking van deze twee punten gegeven en Molotof had Amerikaanschen bodem betreden onder betuiging van ongemeen-vrienJe- lijke samenwerkings- en vredesuitlatln- gen, dus het werd nu Hjd dat Bevin ook .zijn duit in "t zakje deed. Want het is vredestijd en daarom zijn' redevoeringen Het eenige waaraan het menschdora houvast krijgt, al weet het, beter dan vroeger, dat woorden heel vaak ge bruikt worden meer om iets te verber gen dan om iets te openbaren. Maar Bevin kan men gelooven als hij zegt een atmosfeer van goede verstandhouding tusschen de mogendheden te willen scheppen. Nederland luisterde iets ge spannener dan andere kleinelanden, waot onze naam werd een r malen genoemd, en wel' bemoedigend in ver band met Indonesië dat tegen 30 No vember a.s. door de Britscne troepen ontruimd zal zijn. Bevin zag vóór dien datum een overeenkomst gesloten wor den: hij zag het dus dagen In bet oosten, en overbrugging van een kloof (die niet ontstaan is met of door den wil van het tegenwoordige Nederland sche volk). Ook van direct belang was, wat Be vin meedeelde over Engeland's politiek •ten aanzien van onze oosterburen, die men gemakshalve samenvatin het be grip Duitschland, maar die geen Duitsch- land meer zijn, docheen aantal door geallieerden bezette zónes In los ver band en waarvan alleen de Britsche en Arnerikaansche beginnen weer econo misch samen te smelten. Bevin kon er inkomen dat Frankrijk de Saar econo misch en bestuurlijk exploiteert zonder het formeel re ancexeeren. Van Roer en Rijn wil hij echter dat zeniet aan de toekomstige Duitsche eenheid zullen worden onttrokken. De groote strook, ,,te Potsdam met weerzin aan Polen toe gewezen", mag volgens Bevin niet in een wildernis worden herschapen waar zich geen Duitscher meer bevindt en die door vde Polen niet te bevolken is. De kleine landen komen waarschijnlijk ook met territoriale eischen. Dit laatste heeft oud-minister Butler bij de debatten nog eens aangeroerd als een logisch verlangen waarmede de groep Eden-Churchill het eens kan zijn. Inderdaad zijn het bescheiden grenscor recties waarop Nederland zal aandrin gen zoodra de Tweede Kamer haar fiat aan die actie geeft Onze langeoost grens wordt korter,' het oliegebïed In Zuid-Oost-Drenthe wordt vollediger, in het Kleefsche èn het Reichswaldgebled hebben wij oude relaties en in het,zuiden kan het mijncncomplex worden verdub beld. meer niet. Het aantal mee lij; te lijven Duitscher» zou niet te groot wor den voor onze controle en de lasten van de eer van het Nederlanderschap zou men. hun niet behoeven op te" leggen. Een rechter grens, een strategisch ver- antwoorder bestaan dat kan Engeland alleen maar toelachen, en de Duitschers zullen toch op een of andere manier huil schuld voor Mei 1940 en voor alles wat zij daarna misdeden, moeten betalen. Zij wrijven misschien oog wel tn hun han den, wamt de verhouding van schuld tot boete ziet er uit als een verhouding van wel 100 tot 1. Ik dacht, dat zij riél, maar zij bleef hangen, seconden lang, nu ai acht, negen seconden. Het werd rog duidelijk, dat die bom was blijven, klemmen en dut daardoor het vlieg tuig zich niet kon oprichten ommeer hoogte te krijgen. Verder telde ik, tien, elf en toen viel. de bóm." Tweo keer draaide z(j om haar as en schoot toen pijlsnel omlaag. Ik dacht, dat zjj het dak van het flatgebouw zou ra ken, waar de „S.S.- ea S.D.-offiriö- ren woonden en dat die piloot waar schijnlijk nimmer zou vernemen, welk een ongehoord gclok hg ondanks zijn tegenslag had, maar helaas, de bom scheerde rakelings langs het hooge ge bouw cn. verdween achter de gevels. Een doffe slag volgde en er vlogen stukken puin de lucht in. Eerst toen dacht ik aan Marja. De bom moest vlak bij haar kantoor ge vallen zijn. Als een bezetene stoof ik vooruit. De eerste, straat rechts en dan de derde links. Maar toen ik den hoek. omsloeg, zag ik al menschen hollen naar de derrie straat, waarin Marja*s kantoor was. De bom had. predes één huis getroffen; maar dan ook niet één stukje van een ander daarbij en1 voordat ik het zag, wist ik rèeds, welk huis het zijn zou. Het was volkomen ingestort. (Wordt vervolgd). AGENDA. vrijdag vooi Rotterdam Muziek: Kon. kerk 8 uur: Rott. Philh. Or kest Tent ooostelüflfleo: Boymans 10— 5 uur; Rik Wouters; Aardewerk van Chris Lanooy; „De Protector" 9 ÜÜ---4.30 uur: Gooi- sche Schild, ravere niging; K nst* kring 10—5 ii.';. Lecndert Bollee n moa R'Kjd; linger 10—4 uur; Louis van Roode "cn Öemró Wissing. voor Schiedam Film: Passage 2, 7, 9..15 uur: Het vorft- plot der 39 stappen; Mouopole 2, 4, 7, 9 uur: De wraak van den onzichtbaren man. CULTUREELE AGENDA. 25 Oct, R. K. Volksbond: Katholieke Kriny: in samenwerking met de afd. Schiedam der Kon. Ver. „Onze Vloot": Marine-avond met lichtbeel den. 8 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2