mm RUIM 30.000 ZEELIEDEN KWAMEN OM Lange, vreeselijke strijd tegen het geniepigste aller wapens: <de duikboot ij de arbeiders in de kampen Hoe ii'MW.rtkiz frtówcto weed? Fantastisch hooqe winsten aan een zijde Stuur zoo'n man... Geestelijk ambt en dienstplicht Uit de inktpot Hoe krijgen wij de prijzen lager? Saneering noodzaak A) P/ Zech is dood Kapitein h. T. DORLING van de Brltsche Marine, In ruimen kring bekend onder den schuilnaam „TaffraU", heeft zoowel letterlijk als figuurlijk een boekje opengedaan over den langdurigslen en - wreedsten :ze«slag. die ooit geleverd werd; de duikbootoorlog. „The bat tle of the AUantlc", zooals de Engelschen dezen strijd noemen, begon 12 uren na het .uitbreken-van den oorlog ap 3 September 1339 met het torpedeeren van de „Aihenla" en eindigde op l Mei 1945, toen groot- Bdmlraal Dönüz den duLkbooten het bevel gaf voor goed naar hun ba-- „The bottle of the Atlantic" Be meedoogenlooze strijd tegen ■het geniepigste aller wapens, de duikboot.duurde dus 50 maanden •en kostte den Geallieerden 47B6 schepen met een gezamenlijke ton nage van 21 mülioen ton, terwijl 781 Duitsche en 85 ItaJiaansche onder- zteëers lot zinken werden gebracht. Kapitein Dotting brengt ln zijn boek een eeresaluut aan de ge allieerde zeelieden, die, ondanks het feit, dat hun schip op den stormachtig sten aller oceanen, den Atlantic, elk oogenbllk In stukken kon vliegen, zijn blijven varen Meer dan 30.000 zeelieden van de geallieerde koopvaardij vloten verloren het leven, waar van 23.000 öooT de actie dei vijandelijk; duikbooten. Op alles voorbereid Dat hei nazl-Duiisehland zich duchtig voorbereid had op een „rüekslchtslosen U-bootkrieg" moge blijken uit de omstandigheid, dal hei den oorlog inging met 57 mo derne dulkboolen, doch er aan het eind van 1342 485 bezat, met inbe grip van 68 Itallaansche oenbeden. Bet was dus niet op losse gronden dat Goebbeis indertijd de blokkade van Engeland aankondigde. Slechts door f ïzamenlUke en uiterste .kmrhrsinspanntngen van geallieerde oorlogsvloten en luchtmachten, met inschakeling ook van de beste men- schen .van de wetenschap, is hei ge hikt die doodeltjke dreiging af te wenden. Dst .kostte Jaren- van moel- zamen t.r bioedigen' strijd tegen een nooit '.aCatenden vijand, want eerst. In hei voorjaar van 1943 kon men zeggen, dat het keerpunt daar was «n de duikboot ln het defensief was 'gedrongen Duikbooten over a Be U-booten, die van Duitschland uit werden gedirigeerd, zwierven uit over alle wereldzeeën., van Kola In let ln Noord-Rusland tot*de St. Law* xence tn Canada, langs de Ameri kaans ehe kust. de Caraïblsche Zee, Braztiiaansche ktisl, de Westkust van Afrika en de Middfcllandsche Zee. Zelfs de Indische Oceaan en de wateren rondom Australië waren niet veilig. In hoofdzaak echter hadden de Duttscher3 het op den slagader der geallieerde oorlogvoe ring, de NöordatlanUsche route, voorzin. Langa dezen weg convoy- cerd<* Se Brltsche marine gedurende de oorlogsjaren met niet minder dan 73.000 schapen! Near mate zich de geallieerde „antl"-dulkbootwapens, els Asdic en Radar, zich ln steeds doelmatiger vorm ontwikkelden, werden de Duitse hers gedwongen hun aanvals- toctiek te veranderen. Toen het te gevaarUj' werd met een enkele duikboot een convool te naderen, werd L groepen, de e.g. wolven-' troepen, aangevallen, Om de vlieg tuigen te ontgaan, wtrden de dulk boolen geconcentreerd ln het mid- den van den oceaan, doch de arm van de geallieerde luchtmacht reikie steeds verder en kwam ten slotte door het Intensieve gebruik van het vllegdekscblp overal. Het. vliegtuig- bleek een geducht wapen tegen de dulkbool. 21j kon zich slechts bU nachi boven water wagen, wat een ernstige handicap bij hei opsporen van convooJen was Op den duur werden de verliezen aan Duitsche zijde zóó groot, dat de Kapitein E. T. Dorling van de Britsche marine schreef een hoek met als titel „The tattle of the Atlantic", waarin hij een uitvoe rige beschrijving geeft van den jarenlangen strijd tegen de Duit sche duikbooten. In dit artikel ontleenen we enkele gegevens aan dit boek. duikbootcommandanten ttekenen van moedeloosheid begonnen te geven. Dat was ln het voorjaar "van 1943. na een recordverltesjaar der Geal lieerden van 6.250 0 00 ton sebteps- rutnote. De Dulischers probeerden het nog met de accoustlsche torpe- Ben convooi onderweg op den Noord- A tientischen Oceaan. Oorlogsschepen kruisen rondom, vliegtuig en houden de wacht in de lucht. Een dieptebom komt tot ontploffing. do, een griezelig ding, dat tal een schip aangetrokken "werd door het geluld van de to bet water wente lende schroef. Een .nieuw wapen Zelfs was een nieuw wapen ln de maak. dat een revolutie ln de on- derzeesche oorlogvoering teweeg had kunnen brengen Het waren zeer snelle. onder water varende schepen met gestroomlijnd omhulsel, waarvan de Duftschers er ln 1945. 350 had .willen bouwen, doch wat rto door osoüdei'hrskec; iwara bombardementen op. de labrieksiri- stallatles heeft belet. In de laatste phase, dle van Mei 1944 tot Mei 1945, waren de antl-dulk- bootwapens zoodanig geperfectlon- neerd, dat de convooiien practlsch Jmmuun. waren voor elke aaovals- acite. De vereenlgde volken hadden „the battle of the AUantlc" gewon nen, de zwaarst bevochten zege ooit ln de geschiedenis behaald! Productie der mijnen op den stakingsdag gehalveerd De productie^ van de Limburgscltö mynen was Dinsdag, op den sta kingsdag 14.336 ton. ongeveer de helft van den voorafgaandendag, toen de productie 31.1S6 ton bedroeg. Ver van huis en toch thuis, zoo moet 't worden Het is zoo gemakkelijk gezegd: help mee aan den wederopbouw; ga als bouwvakarbeider naar de Betuwe, naar Noord-Limburg, Daar Zeuwsch-Vlaanderen, naar Wesl-Brabant, naar Walcheren en help mede te herstellen, wat de vijand vernielde. Maar een arbeider is nu eenmaal geen stuk gereedschap zooals een hamer, een beitel en een schaaf, Hy is getrouwd of verloofd, woont ergens bi Amsterdam, Rotterdam, Ut recht of op een dorp ln Friesland of Overijssel, waar hij tol dusver züf teven heeft gesleten. Hjj Is gewend aan de gezelligheid van eigen huis en eigen vriendenkring en hij houdt van een goeden maaltijd en een goed bed na een drukken dag. Amerika sloopt schepen Alfred Roth, voorzitter van de Amerlkaansche Scheepvaartfedera tie, heeft verklaard dat waarschijn lijk 25 80 millioen ton In den oor log gebouwde schcepsrulmte tegen het einde van1947 gesloopt óf opge legd zal worden. Blijkbaar Is de verkoop ven schepen niet zoo vlot ver.oopö» als men zich had gedaeht. Dc Ulberty-schepen zijn, alhoewel bruikbaar, toch zeker plet gewild en aangenomen kan worden cat juist een groot deel van deze schepen, die ln - don oorlog zulke goede diensten aan de geallieerde zaak bewezen, het slachtoffer van gebrek aan waardecring mllen worden. Nieuwe vooitstu wings wijze voor zeeschepen De hcei Peter Düff, redacteur van het Engelscbe blad „shipping World" schrijft in een artikel dat de techniek zoodanig voortgeschreden ls det de wereld binnenkort op de h ogle za worden gesteld van een nieuw» ontwikkeling In de voort stuwing waardoor zelfs het uiter lijk van koopvaardhschepen een ne- langrijke verandering zal ondergaan Scheepsbouwwoede in Engeland Van do 3.5G9.J59 brt scheepsruim te die op de wereld wordt gebouwd, valt niet minder dar 1.874.87B brt o£we, 53,6'/» op Engeland in 1922 lag het Enge.sche scheepsUnuwcljfer nog Iels hou uit toen de* maximaal In bouw ztj.-.de tonnage 1,918.504 brt beliep. Lloyds Register of Shipbuil ding Returns, waaraan het ANP de ze fit evens ontleent zijn echter niet volledig, daar de schcepsbouwolj- Iers Dantzig Dultschland. Japan. Polen en Rusland niet omvatten. (Van onzen spectaJen verslaggever). Stuur zoo*n man naar een gebied, waar men hoofdzakelijk puinhoopen vindt. Laat hem daar- werken te- midden van menschen. die vreem den voor hem zijn. Stop hem in een kamp, in een barak met twintig, dertig man en Iaat hem verder aan z\jn lot over-.-. Wat wordt er van hem? We be hoeven de vraag niet te beantwoor den, want de droevige resultaten van het leven in arbeiderskampen hebben wij In den oorlog belaas maar al te goed leeren kennen. Hoe wel en hoe niet Maar arbeiderskampen zelf zijn beslist noodzakelijk ln die gebieder»! Een bezoek aan WaJcherenen Zeeuwsch-Vlaanderen heeft ons d«~ zer dagen duidelijk aangetoond hoe het wèl en hoe het niet moet. Daar is b.v. het kamp „Vogelenzang" in Bres kens als voorbeeld hoe het niet moet: een verzameling hokken, on gezellig en ieeiijk, zonder eenlg com fort. Bovendien loopt een verkeers weg dwars door het kamp. Gelukkig, vlakbij kan men zien hoe het wèl moet.. Daar is met behulp van wat steenen, cement, carton, verf, plan ken en glas, iedere barak tot een aardige woning ingericht. Elders hebben de arbeiders een groot huis betrokken, b.v. een ge wezen nonnenklooster bU Sluis, dat ofschoon „uitgewoond" door de Duitschers zich bee! goed leent voor een arbeidershotel. Bij Zoute- lande huizon de arbeiders ln een verlaten boteL BU Vlissingen, sou burg, Westkapelle en elders zUn kampen gebouwd, die wel degelijk aan de eischen beantwoorden. Bij Westkapelle wordt op het oogenblik een modelkamp gebouwd, dat al heel geriefelijk Ie ingericht en in vrijwel niets herinnert aan de krotten, die vroeger voor Jan-me t- de-pet goed genoeg geacht werden. Ontspanning Veel zorg wordt besteed aan het probleem, hoe men de arbeiders m de avonduren en op Zondag eeruge afleiding en ontspanning kan be zorgen. - Wij hebben zelf in het „Zwitser- sche kamp" bU Vlisslngen een avond bijgewoond waar het cabaretgezel schap Dick Gabel een uitvoering gal yan een zoo uitnemend gehalte, dat men zich nauwelijks kon voorstellen in een houten cantine ergens op het troostelooze Walcheren te zitien.. Natuurlijkheeft leder kamp rijn bibliotheek; er zijn kranten en week bladen; er wordt aandacht besteed aan de sport en met in de laatste plaats is er gelegenheid om schrit- lelijke cursussen te volgen (waarbij de arbeider zelf een deel van de ge-, ringe kosten moet betalen) en het spreekt vanzelf, dat ook de dominee en de pastoor veel geziene bezoekers der kampen z\Jn. Grieven rijn er. wie enke.e oogen bllk ken spreekt met de arbeiders, hoort ze direct: de verlofregeling moest een beetje vlotter loopeu Iedereen wil graag elke week op Za terdag en Zondag thuis zijn Een begrijpelijk verlangen, maar het kan niet altijd. Vraag ze echter naar de voeding, de ligging, de algemeene verzoreing.en er zullen er slechts weinigen zijn, die dan nog kanke ren En gelukkig is bet zoo. dat als er al eens wat gekankerd* mag- wor den - en soms is er wel reden voor - de arbeiders eerst probeeren on derling de moeilijkheid op te lossen. Kei is verheugend, dat dit m den regel tot goede resultaten leidt, zon- der 'dat „van hoogerhand" behoeft te worden ingegrepen. En de kosten van dit alles? Tonnen! En wie zal dat beta len? Wfl allen, tezamen. Een dure-grap? Ongetwijfeld. Maar beschouw de taak. die deze veer tienduizend arbeiders, verspreid lot tn de uithoeken van Neder land als pjonierswerk. Den man, die er zijn schouders onderzet, om ons land er weer bovenop te krygen. koml wel iets toe. Deze arbeiderskampen.' die vijl, misschien wel tien jaar zullen blij ven staan, mogen nooit'oorden van verveling worden, en de arbeider, die er woont, worde geen vergeten man. Uoge na afloop van deze periode ln onze geschiedenis het woord arbei derskamp een betexen klank hebben gekregen, dan dit tot dusverre het geval was. Glimlach bersleld? Ten tijde dat s.t.a.r.t, nog ge woon; moment van vertrek betee- kende, ln die grijze oudheid, toen de tooneelspelers een nomaden- volkje waren, hadden zij bU de burgerij een kwaden naam ten op zichte van roerend goed. „Buur vrouw, haal je wasch ln, de kome dianten trekken voorbij", dat was de waarschuwingskreet der brave burgeressen tegen de Van Dalsum- men en Wllly Haak-en dier da gen. Stel nu, dat lk denk nd aan deze legende,U schertsenderwijze 2x>u aanraden ln de buurt van on ze tooneelspelers Uw pochette diep ln uw borstzak te duwen. Daar zoudt ge om glimlachen, nietwaar, en de kunstenaars evenzeer. Deze moderne ambtenaren van de plan ken, reizend ln gestroomlijnde autobussen, misschien, wel met een tikje weemoed, bijcie geoachte aan de sappiger jaren hunner voorvaderen. Maar toen ik verleden week Maandag, naar aanleiding van het feest der kyaoiogen van mijn hon denliefde getuigend, een grapje maakte over het feit,, dat in het oude China men zich wel te goed deed aan blokjes gebraden Fanny, hebben onze vrienden de Rotter- damsche Chineeze'n heelemaal niet geglimlacht en zij kunnen bet goddelijk!-— maar mijn pla gerij voor ernst, genomen. En zij vreezen dat de lezers hen er voort aan ieelijk op aan zullen kijken en dat de dames hun Lievelingen ga .end var. de stoep ln huiszul len trekken, zoodra zjj zich in de buurt vertoonen, - Dit nu verdriet mij zeer, want lk zei het verleden week al: ik ken geen aardiger en wijzer menschen dan Chineezen en steeds zijn het Jfeeselijke .uren, als lk 'mij in. hun restaurants bevind, waar de sfeer van hun eeuwenoude beschaving nog voelbaar is en waar men u spijzen voorzet, die u volledig met het leven verzoenen, Maar dat gij ér hondenbraad zult smullen Is een fabeltje en even onwaarschijn lijk als dat Eduard Verkade in een onderbroek zou rondioopen. die hij en; passant van de drooglijn zou hebben gepikt. DESIDERIba. Shaw. over Goering een brief aan de Times heeft George Bernard Shaw Maandag de algemeene opvat ting, dat de zelfmoord van Goe ring een nederlaag zou zijn voor het Neurenbergsche Tribunaal en de overwinnende mogendhe den, gerangschikt onder „de zin loosheden, die de oorlog altijd te voorschijn roept".- „Wanneer ik dit zaakje had moeten opknappen", schrijft Shaw .zou ik alle veroordeelden f e hoeveelheid morfine- tabietten gegeven en hun iedere gelegenheid geboden hebben, om ons het walglijke karwei van het ophangen te besparen". Priester der Vrije Katholieke Kerk in het ongelijk gesteld De kroon beeft, een beslissing go- EoraeQ m een zaak van A. van der Zoo de Jong, dienstplichtige dor lichting 1927, wonende te Schiedam. Hij was in beroep gekomen tegen de beslissing van den minister van Oor- ióg, waarbij aan hein vrystellin'g van den dienstplicht wegens het beklec- den. yan oen geestelijk ambt is ge weigerd, De beslissing van den minis ter steunt op de overweging, dat de dienstplichtige naast zjjn kerkelijks fnnctio een. wereldlijke hoofdbetreu- king vervult éa. dus zijn kerkelijk ambt niet voortdurend en met uit sluiting van iedere andere niet-kerko- lyke betrekking uitoefent. Do betrokkene ig priestervan de Vrije Katholieke Kerk, Hy voerde in beroep aan, dat hij dit priesterschap om met moet vervullen én dus go- noodzaakt is een met-kerkelijke b» trekking uit te oefenen, hetgeen zn«j taak; slechts zwaarder maakt, dat zyn kerkelijk ambt echter hetzelfde als van iederen anderen gees tol ijke blijft en dit niet vereenigbaar is met den militairen dieast, doordat hij zyn taak als eerstaanwezend priester bn de parochie te Rotterdam dan nie» zou kunnen vervullen. Het betreffende kon. besluit over weegt, dat. betrokkene naast zyn priesterschap technisch ambtenaar ls en deze wereldlijke functie als zrjr hoofdbetrekking is te beschouwen. Op dien grond is het beroep ongegrond verklaarii. Loonen stijgen nog Het loonniveau stijgtIn Neder land nog steeds. Het Statistisch Bul letin van het Centraal Bureau voor de statistiek maakt melding van een loonindexcyter ln de nijverheid van 166,4 ln, September, tegenover 164,4 in Juni en 162,1 ln Maart van dit Jaar, Dit beteekent dat de loonen ln de industrie sinds ISSS'Sa reeds met meer dan 66"/i zjjn gestegen. In den landbouw is het loonniveau sinds Juni constant gebleven op 240,5 van; het vooroorlogsche niveau. In totaal heeft het loonlndexcijfer thans het getal 175.8 bereikt teeen 175,1 in Juni. VEEL groote en kleine menschen hebben me gevraagd hoe ik toch eigenlijk aan hem kom. Heel eenvoudig. Toen ik op een dag niet goed oplette kwam hij ge woon uit de Inktpot klimmen en zei: „Hallo, ik ben Ketelbinkie", en begon zonder waarschuwing te groeien en te pruimen uit mijn tabakspot om te laten zien dat-le een echte zeeman was. Ik had niet op zoo'n logé gerekend, maar alles went; ook een Ketelbinkie ln huis,-Hij is minder lastig dan een hond, want hjj bijt niet en hoeft niet uitgelaten te worden en geeft meer gezelligheid dan een goud- visch omdat hij méér te vertellen heeft. In het begin was hU soms een beetje van de wijs waar schijnlijk de schuld van die nauwe inktpot. Zoo heeft hü bijvoorbeeld een heelen dag geprobeerd om de trapleuning, waar hij afgleed, terug naar boven te glijden. We pro beerden hera duidelijk te maken. dat zooiets onmogelijk was. dat een net menseh trouwens heele maal niet'langs de leuning glijdt, dat de traptredetimmermannen niet aan de kost zouden komen als we allemaal zoo deden: het hielp niets. Hij geloofde het pas toen hij een paar maal op zijn hoofd ge- vanen was en door den schrik rijn goede manieren terugkreeg. Sedert dien is hij een keurig -ventje. In ruil voor de kost en inwoning ver telt hfl verhalen uit zijn jeugd; van een oude foto heb lk gezien hoe hij er als Jongetje uitzag. Hij beschrijft me alles zoo nauwkeu rig mogelijk en als de teekeningen en tekst klaar zijn gaat het naar „Het Parool" en heet het een ló-an tens trip. Laatst klopte onze samenwerking niet. Ik had juf frouw Grietje Griebus klaar voor haar optreden In het verhaal Ze stond gereed met haar Zondagsche schort en was verschrikkelijk ze nuwachtig. toen Ketelbinkie bin nen kwam en haar zag. „Hél", riep hij: „Je hebt haar niet goea gemaakt haar neus moet langer zijn. Kijk zóó!". En hij trok aan Grietjes neus of het een paling was! Ketelbinkie vond hei vreese- lijk leuk, maar Grietje niet. Ze gilde en rukte zich los en alle drie haar tanden klapperden van j an onzen ecouomlschen redacteur) PROFESSOR Brouwer beeft on- langs in een persconferentie een verwijt gericht.tot den han del en de industrie met betrekkin» tot de prijzen. Er worden, zei hy» vooral door den groothandel en de industrie schatten verdiend, doch er wordt, niet aan gedacht de prijzen ten behoeve van de bevolking re verlagen omdat ;men hier liever bIu- pende ruk - wordt dan dat men door een eerinke mededinging vooruit tracht fe komen. Sprekend met enke le kleinhandelaren vernamen wij, dat de marges in den detailhandel, ver geleken met vóór den oorlog, zoo ge ring zijn dat daar nieta meer af kon. Zoo is een. marge van 12% voor de rigarenwinkeliers en een marge van 14 voor de kruide niers ternauwernood voldoende om dezo - bedrijven in stand te houder». Velo middenstanders moeten er zelfs „zwart by doen" om het hoofd bo ven water te houden. De toestand waarin ons land verkeert is allesbelialve rooskleu rig.' In plaats van de groote sociale rechtvaardigheid en een billijke verdeeling van de armoede over allen, zien wij dat een kleine groep van ondernemers zich verrfjkt ten koste van de gemeenscliap. Op het dezer dagen door het N.V.V. be legde antl-duurte-congres werd een aantal van ten minste 300.000 gezinnen genoemd, die niet kunnen rondkomen. Winstgevende uitvoer WIJ hebben vorder ons oor .eens te luisteren gelegd by enkele bii uitstek deskundigen in het ambtelijke- en in het bedrijfsleven on zijii daarbij tot ontstellende con clusies gekomen. De door de regee ring vastgestelde maximum prijzen zyu gebaseerd op de kosten plus een normale winst, der 'slechtst geoutil leerde bedrijven. Het gevolg daar van ia dat de goed geoutilleerde be drijven soms fantastisch hooge winsten maken. Zoo varieert do maximale prijs van een Btnk toilet zeep^ van 25 tot 27i/a cent. Vele bcdryvcn zouden dezo zeep ge makkelijk voor 20 cent kunnen, aanbieden. Op chocolaterie en zuur tjes, evenals op koek en beschuit, wordt zeer veel verdiend. Ghócolade- reepen b.v. mag do fabrikant nan- bidden voor f 1,80 per rij en daarbij heeft liij dan ecu normale winst. By Export naar Zweden maakt hy ech ter f 2.75 .por kg, hetgeen dus een extra winst van haast f 1.per kg batcckeiitHet ia dan ook geen won- dor dat allerlei beunhazen zich op den uitvoer 'werpen. Wij zyn reeds, an* dorhaLf jaar bevrijd en nog steeds belast da rogeering den uitvoer, die gebruik maakt van het.lage binnen- landsche loonniveau en - net hooge buitcnlundscho prijsniveau, niet. Hoq kunnen wij dit maatschappe lijk euvel bestrijden? Men zou de. maximum-prijzen kunnen verlagen, waarvan de minder goed geoutilleer de bedrijven do dupo zouden wor den,' doch. rier verdwyhicg .den .consument nit öen nood zou helpen. Dezo. sancering zou natuurlek hard zijn, doch indien zij geleidelijk wordt toegepast b.v. door middel van, een trapsgewijze verlaging komt zy minder hard aan en zal zy de bedrijven nopen, zoo goedkoop mo gelijk te werken! Vele bcdryvcn, al dus onze zegslieden, voeren de koa- ,teu omioodig op, juist om tegen over dc prjjsbehecrscbing to toonen, dat zij niet lager kunnen. Herstel van concurrentie Een ander middel is het herstel van de concurrentie; dit herstel is slechts mogelijk door een dour- breking van het nog steeds gelden de toewijzings- of quoteeringssys- teem. Op basis van bun omzetten tu 1S39 worden de fabrieken voorzien,, van grondstoffen. Zouden zij onder do maximale prijzen gaan,, dan .zou den zij toch niet meer kunnen af-' zetten. Zoolnng de quoteering blyft, trekt men in onaememerskringea éón lijn. Groote coöperatieve bedrij ven hebben geprobeerd diverse arti kelen onder de maximale prijzen tc verkoopen, hetgeen by het publiek juist een averechtsch gerolg had, omdat de winkelier^ door de .qtio- teering dezelfde artikelen zy het dan onder verschillend meik -te gen verschillende prijzen moesten aanbieden. Indien men hrt qnotee- ringsaysteem verlaat, en men de producenten die tegen ligenm prya bonnen aanbieden meer grondstoffen ter beschikking zou stellen, zou de vrije concurrentie ten öeele worden hersteld, waardoor de ongemotiveerd hooge winsten vanzelf, zullen ver dwijnen. V De tegenwoordige toestand dreigt onhoudbaar te worden. Als onze minister van Financiën niet schroomt om, alg de nood aan den man komt, ons Amerlkaansche ef- WIM MEULDIJK de 24-Jarlge tee kenaar-s curb ver van Ketelbin kie's avonturen, vertelt op veler verzoek eentge bijzonderheden over de geboorte en eigenschappen van zijn gees teskind En hy doet dat op eigen ma nier...... schrik. Ik Heb haar toen een nieuwen neus gegeyen en je zag er *s avonds haast niets van. Maar het was toch niet netjes van Ke telbinkie; zooiets moet je eerst .vragen.... Er is altijd één moei lijkheid met het vertellen van zijn verbaal. Maken we het eenbeetje spi .okjesachtdg dan bellei* de groo te menschen op en zeggen met hun bromstemmen: „Je verhaal is kinderachtig". Maar als we dan vlug een geleerd en ingewi'keld avontuur schrijven gaan de kinde ren klagen dat ze het niet snap pen. Tusschen die twee klippen moeten we doorzeilen om een oudbakken zeemansterm te gebrui ken.... Overigens zijn we niet zwaartillend. „Humor", zegt Ketel binkie altijd: ,,ïs de beste medicijn voor alle kwalen. Als alle men schen véél lachen komt er nooit oorlog meer. Op de volgende vre desconferentie moet de leukste clown van de wereld voorzitter zijn en telkens een grap vertellen als er kibbelarij dreigt. Zal Je zien wat voor een gezellig aardbolletje we krijgen!" Ketelbinkie heeft ge lijk. Dat zou bet mooiste verhaal zijn, dat naverteld mocht worden. In afwachting van dat bericht zullen we voorloopig echter maar voortgaan met zijn jeugdgeschie denis...'., - Zóó zit het. jCa JF- Hij verklaarde ons in 1940 den oorlog De vroeg-ere Duitsche gezant te 's Hage Graf Zedh von Burckers- roda, ls ln een Duitsche gevange nis,vermoedelijk In dt Sowjet-züna aan longontsteking overleden. Het was de man van 10 Mei 1940, die Vrijdagmorgen vroeg dë verent- - «vaardigde Duitsche oorlogsverkla ring van Hitler kwam overhandi gen, omdat de Nederlanders ten bate van het Britsche-imperialisme met man en macht een aanval had den. ontplooid in de richting van het Roergebied...." Dat 's nachts om 3 uur reeds pa rachutisten waren afgeworpen in het Westland, verzweeg hij, en van het bombardement van Waalhaven wist hJJ ook niets. Hij kreeg van niemand antwoord en onder doo- delijk stilzwijgen moest hij het vertrek verlaten. Volgens ooggetui gen liep hij, onwillekeurig onder den indruk van die verachting, „diep gebogen" toen hij het ver trek verliet. Dat was nu de man, die om de harten der Nederlanders te winnen, zjjn dochtertjes bij da Padvinderij had gedaan en haar liet helpen by dé Blauwe Vogels (gebrekkige padvlndsters) op net landgoed Saphlr ln Wassenaar. 24 OCTOBER Bij zachte weersgesteldheid kun nen knolbegonla-s tot diep ln bet najaar in den tuin hun bloemen blij ven vertoonen. Wanneer de nacht vorsten of guur weer aan dezen bloei een einde hebben gemankt, .worden de knollen omstreeks einde October uit den grond gebaald, ln zon en wind gedroogd en daarna tot aan het volgend voorjaar ergens in uw huls Ln een doos of kistje roet droog zand of turfmolm op een ma tig koele, vorstvrije plaats bewaard. S. L. fectenbezit gedwongen te liquJdee- ren, dan mag de regeering ook niet terugschrikken voor een ri goureus ingrijpen ln ons prijzen systeem ^aangezien het landsbelang dit noodzakelijk maakt. EEN NIEUW VROUWELIJK BEHOEF. Sese'meisjes, die natuurlijk niet weten wat eeeziekte is, varen op de „Queen Elizabeth" mee als assistent-purser. Kaar werk bestaat uit het geven van inlichtingen om trent hotels en reisgelegenheid, het wisselen van geld, het in bewaring ■nemen van waardevolle eaken en allerlei grootere en Wernersdiensten waartnec dcn passagiers het reizen kan worden vergemakkelijkt. Daar- naast assisteeien ey den purser i>\j- de scheepsadministratie. Speciaal de vrouwelijke passagiers sullen hanr aanwezigneid op prijs «tellen, maar. zouden de mannen het ook niet aardig vinden?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 3