®esi« mtt amhem ÉjEHaHiiaiaaai mm VE HEUP "peNïGË'fê „DE ONZICHTBARE MAN NEEMT WRAAK" \é£VA \Vg/£W0E> cafïL J CAfé-VERGUNNING 4L VAN PANTE IRAFFE albert préjean PER RANTSOEN VAN 50 GRAM Ie KRACHT VERKOOPSTER EERSTE VERKOOPSTER V y - Leergang 1 J Sales-Promotion „IRON DUT6H" FILMPRO GRAMMA'S voos de VOLGENDE WEEK HETCOMPIOT DERMSIAPPËN VICTORIA' Sta». LRZJRSLOliver £/£l/Efê L U I &AA/ JPSUIMSElS-TIiBilEl ^arr> 8"" en f"n«n COLOSSEUM STAN LAUREL h en OLIVER HARDY WILDE DIEREN IN DE JUNGLE «iJïïïuïSBi™;. HARMONIK Joe E.Brown Tapyergunning „DE BOEMELBARON» een goed geschoolden Pompier winkeljuffrouw H.H. Grossiers Magazijnchef partij hout IS IEDERE BUITENLAN DER EEN &REEMDE- ING voor u? MEISJES a. Enkele administratieve krachten THE PAROLA. j, INSTITUTE feg© T CENT Grocnelann C C NT Op groot handelskantoor ie Rotterdam kunnen geplaatst .worctea: De Loaingcn van dc lacb UITGEBREID BIJPROGRAMMA AMN1E FÉRNAY TOEGANG 18 JAAg IN E£ti GBOOTSCH OPGEZETTE FILM LOfGANG 14MAR OAG I-6.aJ-9.I5 UUR. ZATBtD. FN ZOND. 1.30-A-6.43-9-15 UUg. Ml HOOGSTR176 Groot KLEEDENGMAGAZUNte - Rotterdam heeft plaats .voor .V*-*' met goeden smaak, voor de Afd. Dameshoeden. 'Alsmede 'voor 'een Afdeeling Damesconfectle. Brieven onder no. 6645 Adv. Bur. Harte, Zaagmolen drift 35a, Rotterdam- Te huur gevraagd door Aannemingsbedrijf: WERKPLAATS of">vL. OPSLAGRUIMTE Circa 200 m2 oppervlakte, met open terrein. Schiedam, ofRotterdam. Br. no. 6622 Adv. Bur. I-ferte, Zaag-* molendrift no. 35a, Rotter- .'darh_:,"r1 p*** V6RKOOPSPQLlJl*K IIIORGANISATKUtR tic-Psychologie 5 rktanalyse q Do opleiding voor hem, die op commer- m O «iéel gebied zijn vleugels vvorkeUjk breed |wU uitslaan. g' Vraag brochure Q7D 5 aan SECTIE ONDERWIJS5 derNed. Stichting voor Organisatie (N.S.Ö.) g Achter St; Pieter 2S-2Ö, Utrecht m Telefoon |k 3400) 1232S en 16484 BUDGETTERING MW—1 PLANNING wmmm RECLAME Wij yiagen voor onze atdelmg luxe meiaafwaren «enige er vaten KRACHTEN tevens eèqtge FORCEURS Gevraagd bU Verzekering^ Maatschappij voor spoedige Indiensttreding JONGSTE BEDIENDE Br. no. 4266 Adv. Bur. Bril, Claes de Vriesela&n 23, Rotterdam. I MEISJE gevraagd I Mevr. de Klerk, Vtjverweg 1. teh 20715 vraagt NET MEISJE voor d. en n.. liefst voor direct, f FRANK RADEMAKER'S CACAO- EN CHOCOLADEFABRIEK VRAAGT: 50 KEURIGE MEISJES en 25 FLINKE JONGENS hoogstraat J-W". Vanaf VRIJDAG 25 OCTOBER; "V JON HALL en LEON ERROL - - Het oionsler ia loé. Angst, paniek en terreur waar hg veiscüïjntl Weekdagen; 2, 7 en 9 uur; Zaterdag: 2, 5, 7 en 9 usir; Zondig: .3/ 5, 7 en 9 uur- Cassa open LO uur. Toegang. ui a voor de verpakking, van chocolade, bonbons en hopjes "en/of ter opleiding in de fabriek. Behoorlijk loon en eoclale verzorging. Aanmelden: Voorhaven 90 van ÈP-12 en van 2—5 uur. I OP HEI IOOnEEI. PASSAGE ROBERT DONAT w MADELEINE CARROLL lf,. n, REGIE: ALFRED HITCHCOCK Jr (39 STEPS: j JOOP V/Al VIS lUSCHtetSKI-CONCöiN 10EG.Ï4 lAAf7.DAC-2.7l915 1 -*T -n ZONO 2.430-7-915 1 TOEGANG JONG EN Oud wtRKD. 2^7.9.15 U. B2O«O,2.430-7-9 IS U. 1 DAG. 2.15.7.9,15 U. TOEGANG ZAT. 430-7.9.15 U. 14 JAAK 1 ZONO. 2.430.7.9.15 U. 3 fd A Ifl fl 'IfAy Em Amenkisnicfm qanqslet- comedle nn N.V.J^edarland" (THE HOUSEKEEPm CAUCHIEg) OP HEI TOON La WEER TERUG TN ROITESDaM BOTO BACHMAH RAN0S BAT MET HUN SHOW- ORKEST met Joan Bennett «a Adolphe Menjou Eert HAL ROACH-productie (THEIRS IS THE GLORY) f g Het heldendicht van ij SepL 1944 RKLN LEEFT00 OPWINDENDE AVON TUBEN IN de WILDERNISSEN van ZUID. AJ-UJBXA £H AfgIKA OP ONS fOONEEL'. FLICK and FLACK TWEE JONGENS EN EEN LADDER - OPHCTTOONEEC; CAS PIJPERS EN de vroalijke Janllei I ZAT. EN ZOND.1.30-4.545-9.15 S OP ZN BEST IN (CENTftA-FRM) T. (FIT FOR A KJNGJ U zult bij deze Elm al Uw zorgen vergeten TOEGANG EUCEN LEEFTIJD Vartiar wlgebreid roorpfoarnmm» 9-530 a. EEN VRQÓtJJKE jEEXEKfllM IN KLEUREN Vcoru: MEER PAN 30 ACTUAUTITTEH Viviane Romance ,n George Flamani ffRsre vfsrocwwcfN IN /rOlHKOAM P I A NO Event, in ruil voor kleine luxe auto. - L. TUINMAN, Putschelaan 104, Rotterdam TeL 74332. gevraagd voor reêele zaak Aanb. no. 9050 bureau Het Parool 2de of 3deIdas op zeer goeden stand, in pacht of te koop gevraagd Br. met uitv.' inlichtingen ao. 9051 bur. Het Parool "Wb kunnen aog orders aan- nemen .voor bet schilderen van speelgoed Verder schil deren en decoreeren van alle mogelijke artikelen. J- Groen. Boevestr 16b WonJngruij Aangeb: rr -to vrij benedenhuis. 4 k.. keu ken. kelder, bljketder f 42 p. ra. Maastunneipiein. Gevr. Idem woning, UeJst BUJdorp of WfM Rr. no. 9923 bur. het Parool - Net echtpaar zonder kinde ren zoek» 'voor dlred in be schaafd milieu 2 ongeinl ka mer* of zll-slaapkamer, met keuken of gebruik danrvan. Br. no. 830. Bur. Cossee. B. de V'Jleneuveelngel 24. n*b. Aangeboden: STALLING voor 4 vruchtauto's. Westen Br. no. 6642 adv. bur. Harte Zaagmolendrift 35a, R'dam Heden behaagdehet den Hecre, na een kortstondige ziekte, 'uit ons mid3en weR to nekien, myn geliefde Min en onze zorgzame Vader, Bv- huwdVader, Broeder. Rehuwd- brocdcr- en Oom,den Heer ABRAM. VAN DER ^LlES, in den ouderdom van ?4 j«at, Alcde namens fanïilie*. J.-- v. d. Vlies—v. Meur» A. d. Vliea Jt. G. A. v. d. Vliea—Winkel H. r. d. Vliea',, C, v. d...-yiies— v*n Schijridel Schiedam. 23 October 19?». Ouddorpschestraat IS*. De"-- teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag a.s. op de Alg; Begraafplaat! -te Schiedam... Vertrek ,van hei wootihm» 12,15' uur. Geen bloemen. Geldbelegging. Te: koop ruim gemodetniseeed vrij .woonhuis, Öosterstraat. Koopsom 4500 k.k. Bt. no.'S 968 bureau van dit bied. MUSIS SACRUM, SCHIEDAM VRIJDAG 25 TjCTOBER, 8 nur slechts één enkelo voor stelling van debekende operette hoofdrol de bekende. Amstcrdamsche komiek PIET KöHLER. Prijzen dar plaatsen 2, 2.50 en ƒ3, 45 dagen uitverkochte zalen in Carré, Amsterdam. Dus allen morgenavond naar het Musis. Wij vragen voor spoedige indiensttreding voor ons atelier en '."v'jV" V'r L'.- EEN HALFWAS Nette omgeving, goede voorwaarden, en prettige werkkring. Sollicitaties .te richten aan N.V. vj"h GEBRS. BERVOETS. Broersvest 59—61, Schiedam. Te koop gevr.: huiskamer- ameublem. eiken of old-fln. en vloerkleed. Br. no P 2422. Zaagmolenstraat 47, te buur Eenie, kamen. voll. omg. Heemraadssingel. Br, no 5010. Bljk, BMcke. Nwo. Binnenweg 234 b. Aangeboden: Gem. kamer met of zonder pension. Da ft tl, Maashaven. 5 b. Stalling te huur voor auto's of paara en wagens ook opslagterreln. M. Aars, Ne- nijto-terrefnBlij dorp-R'rlanx. TE KOOP Te koop: haardkachel, zw. <i. bontjas kl.: tn. Dames W mantel m. echt bont. J. bL regenjas 12 j. Japon d. bL meisjes W mantel 14 J. 2 p. nw. br. moUeres m 37V. en 3BVï, nieuw corset alles pri ma staat. Mathenesserdbk PO -883 C. Te koop: 2 t> wintermantels en i mantelpak'! pr D schoe nen m. 3'/t Te bez. Dungen, Sophlakada SSb. tusschen T- 10 uur. Radio mod. fabrieks toestel gevr. Br. no. 9048 bur. Het Parool Slaapkamers, tn blank eiken eiken gebeitst, of Engelscha uitvoering, bestaande uit gr. 3-deurskast, 2-pers. toogled. met 2 nachtkasten, tafeltje 2 stoelen compleet f 590-65# f 795. De Meubelbeurs, Gr Vlsscber ij straat 8-10. R'dam. Te koop. v.o.;.kinderwagen <m 2 schilderstukken op .Linnen. v. Zon, Talroastr. 82 2x bellen Te koop: Open haard, f so.—, Klfnge, Zaagmolenstraat 1248. Te koop: 2 pers. eiken ledi kant, met Au ping spiraal en bed. Als nieuw. Prijs billijk. Groeneveld, Hoevestraat 26. Te koop: D. wintermantel bï. f 50.-. Mantelpak br. f 5#.- Alles v o m 444B. Vul kachel met pijp en pl. f.40— J. v. Lieshout, Nobelstr. 129A. Platen wisse laar le koop. schuifsysteem, Café-meubel, speelklaar» 850.—. Rösener Manzstraa; 4 b le, 68 uur. Te koop: llchl moiorrflwiel 15^9 Merk Wanderen. Prima motor. Nwe binnen en bul ten banden. Wegens vertrek naar Bulienland- 'L. Toer, SLruwee! 96 <Z.J. - Plano le koop aangeboden- Br uo. 9035, Bur. Het Pa rool.-, - Prima, kookkachel" »e koop, Cypreslaan 6. Te koop: kinderwagen .z, g. a. n., corset, gr. m-, vulpen. Tusschen 6 en 7 u Zwaans hals 384 a. Te koop: vrachlschcepje. Jl ton. Kraak 24 P-K motor. Taxaiieprijs Tevens leeren hooge laarzen Br. no - 904S Bur. Het Parool.- Te koop: 6 m. witte z^de. Brieven' no. 9043 Bur: Het Parool. Moderne nw. poppenwag«L- Kaslanjeslngel50, Scbiebr-, eindpunt buslijn s. Te koop: modem blanke open haard en haardkachel ..Prlmfer Duplex", Kastan- Jeslngel 50. schlebroek, ein de biisfUn S Te koop: haard ;.Jaarma'' In goeden - stóat v van Weel, Snelllnckstraat 11 ai Te koop: zoo goed als nwe kinderwagen. D Bravenboer, Oudendijk, RÓckanje. Te koop: Kantoormachine m dubbele wagen Br. no 9016 bur het Parool. Te koop: 2-pers. ledikanl m pr springbak compl. f 5°- de Pauw Nwe Kerkstraat 47 H'bere DKW motorrijwiel le koop. 9.1 ce. en een compl spuit- Installatie met nieuwe mt 'r en 2 revolvers Sptelman- straai 75 f»l 5 uürl.. Te koop aangeb.: 1 Gestet- ner Cyclostyle nr. 8 'n pf- staat. Br. no 9M2 bur be< Parool.'- Te koop aangeh.: Pr. De venter handgeknoopt tapt]», portable schrijf mach.. Snüll* premier en Imperial. Tacho lypemaCn en gtoTzuiger al le? nieuw Br no 9940 bur. het Parool Loop toch niet verder dan noo., dig is! ons Petroleum u cent per liter. Thans geldig bun 101 2 O. V. W. Ind. 20 en 21 jaar vragen-cocresp. met 2 nette jon- gedamu, Zelfde leeftijd, Br. sold. \V. Post S. B. N. 260522008 4-1-4" A-I W. Brig, vddpogtk. Batavia Jura. Foto's op eerewoord retouf. To toep tweepers. houten Le dikant roet str oo matrassen eö los vccienhedmet peluw, 125. SwamtoecdxmsingBl 59. Voor spoedige indicMttrecün0 '.gevraagd' V ...NETTE' - Aanmelden 26 uurRadio Zijlstra, Hoogstraat 10. blndsters gevr. te A'dam.,. ra of z diploma's. Hoog loon. Br. no. t21,054. Bol rek. Ko ningsplein- l. A'dam Net persoon, 41 jaar, geh., byi.a. aJs - leiding Blnnenl. expeditie, of Vertegenwoordiger. Rui me ervaring. Br. no. - 9034 bureauHet* Parool. Aardige vriendin gezocht, ongeveer 18 J.. door jonge dame Br. no. K 60. Kiosk, Bergweg. Grails pedicure. Eiken Don derdag 3 u. en 's av. 8 u. Opleldingslast. „Tarmedi". Mathenessertaan 313a. Welk echtpaar wil kind dat Ln Dec. verwacht wordt, ge heet tót zich nemen. - Liefs! buiten Rotterdam.Brieven De Haan. Kiosk Middell&nd- plein. Pedicure aan huis door da me, onder medisch toezicht gediplomeerd. Tel 42674. HUWELIJK Huwelijk. Heer. 51 j., goede vaste Gemeente-betrekking, wenscht kermlsmaklng met R.K.. Dame.. Br. no .4264 Adv Bur Bril, Claes de Vriesé- laan 23; Neue jongeman zoekt ken- nlsniaking met a.s. Moeder of geschéfdé" vrouw. Kind geen bezwaar. Leeftijd tot 30 jaar. Br. no 298 Klost W Bocht, v y Jongeman. 22 J., zoekt ken nismaking met net meisje Br. mei. photo op eerew ret onder no. 9032 Bur. Het Pa- root Dame, viol type, prett kar. eigen woning, z- s- k. met Heer plm. 50 J N-H. Br. no 9C36, Bür Het Parool LESSEN Autorijschool Will A Louwe Gcdipl KNAC-lnstructeur bezitter' Nederlandsch Groot. vaardigheidsdipl. Gerrlt Jau Mulderstraat 79, tel 30321 Dame huishoudster,- 46 Jaar Ö.z.a. haar zeer passende be trekking als hulsh., Liefst bij heer alleen. Br. no, 9029. bureau Het Parool. 2 gedlpL boekhouders zoe ken bijverdiensten (bekend met bel.). Br- no. 9033, Bur. Het Parool.-. Naai- en keerwerk gevr. A. Moes, v. Dieststraat 34b Rotterdam (Z) TE HUUR GEVRAAGD Heer vraagt gemeubileerde zitslaapkamer op goeden st. zonder pension. Br No 9030 bur. Het Parool. Gezin met 2 kinderen vraagt gedeelte woning gemeubi leerd 2 kamers, keuken, bad kamer op goeden stand. Br. NO. PW1 bur. Het ParooL Jong echtpaar. 1 schoolgaand kind zoekt slaapétage of kamers met gebr keuken, of iets daarvoor tn te richten onverschillig waar. A V d Klei, v Lennepstraat 25, H'dara (W). Gevr. door heer alleen zoo spoedig mogelijk- op netten stand ben huis gemeubileerde Kamer met stookgeiegenheid strooraend water.-en event gas en kabinetje in Centrum .zonder pension. Br- no 9011 bureau Het-Parool. WON1NGKUIL Wonlngruil Bureau de Maas stod Putschel. 22 D, tel. 73324 ruilt voor U. met succes. Vraagt Inlichtingen. Wonlngruil. Vrij bovenhuis 4 gr. k. 3 zijk. badkamer rullen voor huis 4 kam. Br No. 9030, Bur. Het Parool Autorijschool ..Eversteyn" Bezitter Ned Grootvaardig- heidsdipl School v. vertrou- wen. Viol I erstr32, Tel. 73150 Voor rUles. motoren en repa raties naar E. Wessels, Schermlaan 21. Tel. 32029. HANOF.L Vakkundig adres voor hee* renhOBden stoomen. Dumou- lln. Snellinckstr. 37, tel. 32422. Pasfoto's klaar terwijl wacht. WALG's Fotam studio Goudschesingel 551, tel. 25895 Een prachtig geschenk voor St. Nlcolaas of" Kerstmis Is eer. geteekend portretdoor K Hofstede, Heemraadsstn- geTTU. - Aa Ti maak hou t. Kurkdro "g- V- haard, kachel en centr vérw., 3.50 per mudzak. Haard- en kstbelblokfcen 3.50 per mudzak thuisbe zorgd. H. v d. Zalm, Gaf felstraat 87 a. R'dam. Telef no. 37159 Chique compL trouw- en avondjaponnen te huur of te koop. Verkoop van prima bontin Aletdisstraat „74 bn Tel. 36310. PERSONEEL GEVRAAG*! •Flinke werkster gevraagd, voor l ol dagen p. week Goed loon Hess. Bij twerff- straat 21a (Blijdorp). Mevr- Boelen, Mathenesser- laan 298, vraagt een. flink meisje rd.e-o. Meer hulp aanwezig. Dlaconessénhuis vraagt een assistente v d administratie P.G pl m 20 jaar. Schrifte lijke sollicitaties, met bijzon derheden, aan den admlnls- tratettr. Westerslngel 11S. Nette Jongens gevr 15—17 J. Zaterdags vrij. Aanm. lede ren dag na 8 uur (behalve Vrljöagsl Kalender en tek- sien-Industrie „De Licht straal". Gerard Seholtensir 25b. Rotterdam ■- j Gevraagd prima draaier v.g g.v, Br. no MIDI.' Adv. Bur Betcke. 'a-Gravendljkwal 85 Gev nette dlensthode v dag en nacht Mevr van Nes, BreltnersingeJ 10. H'berg, Tel 44674. WonljttgmU d. h. Nederland UW adrea: Wonlngbur. A.N.B Vespuccistr 91, A'dam (Wj. Amsterdam-Rotterdam. Aangeb le étage in A'dam (O). 4 kamers en keuken In ruil voor woning ln Rotter dam. Br no M54 bureau Het Parool. .tVONlXGRllIL Gevr.. woning" ln R'dam op gegoeden stand ln ruil voor groote woning ln A'dam. bev. 4 k, keuken en badk Br no, 9047 Het Parool Nwe chique damesscb. 39 tegen 37 of 33. Br. no. 9053, bur Het Parool. Ruilen; Prima Radio voor plano of zeilboot. Br. no. 9028 bur. Het Parool. Ruilen: 2 pers. opklapbed met Auping en oid-fintsh omb. voor 2 pers. eiken led met Auplrtg Alleen prima Dordtschelaan 57 a. ben Ruilen:- z.g.a.n damessch. sleehak m. 3T voor üames- sportsch ca. 37. D. J van. Swaay, Ple-ttr de Hoagstr no. 23 a. Aangeb: Jougensriets of rulleo voor banden 28 x IV* De Lege. Math dijk 431- Te rullen 2 pers._ opklapbed voor vloerkleed, Berglust Taan22. H'berg: KOST EN INWONING Echtpaar bh bh zoekt de gelijk kosthuis m. vrije ka mer gem,of ongem. event eigen bed. Centr. of Kral Br m. prijsopgave enz. nO- 9024. bureau Het Parool, Goed pension aangeboden v Dame of Heer Jul. van Stolberglaan 27 b TE KOOP GFVKAAGI7 Gevraagd.' Meubilair, stoelen, fauteuils, divans,: gordijnen enz Rietveld." Essenburgstr 34a. Tel '34442. Te koop gevr. gebruikte haarden, haardkachels en kinderwagens, 'n goeden st Stuur mij een kaartje, en tk kom kijken, adres J Rens. Burg. Melneszl I8A, R'dam Gevr net meisje boven de 20 Jaar. geheel zelfst kun nende werken, vggv Uefst R.K. v d en. Leeuwerlkl. Ik 'Mevr v Stolk, Voorschoter laan 117 vraagt meisje v d of v den. Tel 27666. Gevr 2 nette naaisters en 1 verstetnaalster voorkl ate lier. goéd loon. Br no »046 bureau Het Parool. Diaconessenhuls vraagt IIn- uenntelsje, PG- Aanm des morgens bij de besturende - zuster. Westersingel 115 - PERSONEEL AANGFB Bza cbaoffeur - voor alle werkzaamheden Br no .9044. bureau Het ParooL Wed vraagt voor haar doch ter orgel of piano voor stu die- Aanb m. prijs No 4281 Adv. Bur. BrlC Cl. de Vrlese- laan 33. Zaak textiel branche, wol Of bébéart Br; 5005, BUk Beteke. Nw- Binnenweg 284b Twee muurkasten metvak ken of laden Lang 3 m.. breed 30 c.M - boog a m Br mét prUsopgaaf D IBD. Adv. Bitr Hlllevllei 7 Te koop gevr. hutkoffer- Tel. 47550 De Vries. Berg- weg 88 Naaimachine te koop ?evr. Hand of. trap ln goeden staat. Aanb Tel.. 48239. Tc koop aangeb.: Zaak U* melk. boter, kaas en krui denierswaren- Met woning, zender wonlngruil Br nO- 6839. adv tour. Harte. Zaag molen drift "35a. Te koop: Compl Drumstel J' Getrards. stolkntraat 23 R'dam W Tg koop: Hutkoffer f 45; compl. rugzak (nieuwl f 45. Gordelwee 43a. Te koop: Nw transport rij wiel z banden Br no 9®3T hur hei Parool. 1 Te koop ofin ruil I p«»r br. v.o. Switt damesschocnoa maat 38 3 m. gedr. Nw. Maasstr. 132*. WoniugtvII. Aangeboden 2e etoge Bellevoysstraat 64b voor woning té Schiedam. Br. no( S 966 bureau tab dit' blad.- :TE'KOOPt'7 Broersvest 93- VERTEGENWOORDIGER voor Hét ^Westen van het land." Ailèën zy die met de^èranche bekend en goed ingevoerd zyn gelleven uitvoerige sollicitaties ln te zenden onder no. 9052 bureau Het Parool. Slagersjongen' of halfwas gevraagd: C Kool Vteram- bachtsstraat 12b. Verbandstoffenfabrlek,annex groothandel tn verpleglngs artikelen enz, vraagt-y "-'-'.V TE KOOP: Z.g.tui. SoHIcitanten moeien in het bezit zbn van diploma boekhouden of foed kunnen lypen. Leeftijd tot 30 jaar. b. Een jongste bediende Eet Instituut voor Huishoudelijk Onderzoek vraagt- enkele - ADMINISTRATIEVE KRACHTEN (MnL en VTL) van 17-25 Jaar, voor het verrichten van eenvoudige administratieve en statistische werkzaam heden. Accuratesse en nee handschrift vereischt. Bekend heid met tel- en rekenmachine strekt tot aanbeveling. Eigenhandig geschreven brieven met vermelding van leeftjjd en schoolopleiding te richten aan voornoemd Instituut, Rochussenstraat 78b, Rotterdam, Brieven onder letter C. B. R., Adv Bureau N.V. Wh Van Staal co- Schied, singel '42 Maatkleermakerlj „SUPERBE" Heemraadsslngel 330 vraagt Grootwerkers en Broekenmakers voor thuiswerk. Alleen eerste krachten, be kend niet modem werk, komen in aanmerking. Aanmelden van 912. eü van 2—5. uur. K-K. jnelsje 19 J zoekt te R'dam plaatsing als ver- koopster; als zoodanig werkzaam geweesi. Br. m. opg. salaris no sas bur het Parool Gouda vraagt voor diverse 5'afdeehngen boven 16 jaar, voor 5 in pak werk en lichte fabriekswerkzaam- heden. Hoog loon. Aanmelden: lederen werkdag tusschen 2-4 uur (behalve, Zaterdags), Hugo de Groot- i straat 41. Gevraagd: Kantoórbefllende Tm-L. ruime kac ^orervarlng administratief ónderlegci. In staat tn beperkte,, mate lei ding te geven. Leeftijd 3D— 40 Jaar, Brieven no. 9049 bur het ParooL Groote Instelling zoekt voor haar buitendienst een INSPECTEUR Verelschten: Ambitieus en geschikt voor buitendienst- werk; tenminste MULO-oplelding; correct en vlot in de omgang; administratieve kennis strekt tot aanbeveling; leef tij dsgrens 30 J aar. Uitvoerige sollicitaties met recente foto, welke niet kan worden teruggezonden onder no. 3333 Adv. Bur. XF4.B. Vrou wens teeg 20, Leiden. Parala-Engets helpt Ui MAURIT5WEG 29 ROÏTESOAM Schriltelijke Cursus woof zeüanderricht Geheel nieuwe methode U riet de taal door de illu straties Het uiUproaksysteem doel U de taal spreken. Prijs van de cursus i'4.5Cf"per maand. Duur 7 maanden. Vraagt prospectus 1 Ook andere talen. U leert, spreekt en riet de taal I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 4