I U.N.Q.-Assembiee critiseert misbruik van vetorecht Belgie's hoofdstad verwelkomt koningin Wilhelmina DE SCHIEDAMMER Raad van Beheer spoedig ingesteld Attlee trekt tegen de communisten van leer Churchiil weel hef nu zeker Even stilstand met den wapenstilstand ViA7s f ZEVEN Melk wordt duurder De bloemdistributie wordt opgeschort Ontevredenheid stijgt NOG 39.000 POLITIE^ VERDACHTEN ACHTER PRIKKELDRAAD Weer handel op Duitschland? Timmerfabriek ging verloren Koude douche na Na een felle brand le Overschie Schipper faalde volkomen De Hollandsche koe krijgt concurrentie Politierechter HED. EN ADM. LANGE HAVEN 1*1 8CHIEOAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 69SM KEDACTOB: TELEFOONMSQB f1"- ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT PER KWARTAAL 14.— LOSSE NUMMERS f 0.09 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST! SCHIEDAMSCHESINOEL 41 ROTTERDAM TELEFOON NRR. 25430 EN 69300 POSTGIRO NO. 398540 Bankier! AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 249 VRIJDAG 25 OCTOBER 1946 België zal de kwestie-Franco weer. ter sprake brengen VIER stammen zijn Bisteren in <ie UNO-assemblee, die 'smid. J?;? kT?r ovfr met haar eigenlijke werk begon, opgegaan tegen het vetorecht Dé "eerste was die van Najero JMexiooïr die betoogde dat de atsehalfine van dit recht zou bijdragen tot het versterken van öerdoor,allen gewenschte eensgezmdhe.d. Ook de Belgische gedelegeerde Van Langehove keerde zich tegen het vetorecht en zei hierbij, dat het misbruik van het vetorecht m den Veiligheidsraad dit college alle be- teekenis, zou doen verliezen. Ook XJUoa (Peru) en Velloso (Brazilië) verhieven hun stem tegen het verkeerde gebruik van het vetorecht. - Van Langehpvë deelde voorts mede, dat. zijn delegatie do vergadering ecu nieuw voorstel zal doen, strek kende tot hert treffen van „concrete maatregelen totoplossing van de Spaansche kwestie". Ook Trygve Lie. had in zijn openingswoord reeds luid applaus, geoogst, toen hïi aangaande het probleem-Franco zei dat. dit, ..zoo-: lang Franco's bestuur gehandhaafd, blyft. eenvoortdurende oorzaak 'van: wantrouwen ën oneenigheid 'tusscheïi de stichters der V-NV zon zijn, en Öe hoop uitsprak, dat zif,: die deover winning Cn oen vrede brachten, ook de wegen zullen, vinden om vrijheid en democratie: in Spanje te her- Btellen. V' - Trygve Lie deed verder nog mede- deeling' van het r feit, dat België heeft voorgesteld Boeanda-Oeroendi vroeger eon doel van Duitsch öost- Afrika) onder beheer van de VJS. te Btellen. Ook Frankrijkheeft twee regelingen van dezen aard voorge steld inzake Togolaud ca Frauscb Clement Attlee, de Britsche eer ste minister, heeft op een vak ver- eenigingscongres te Brighton ge zegd dat het „één van de tragedies van dezen ttld was, dat de Sovjetre- geering blijkbaar opzettelijk het verkeer tusschen het Russische volk en de rest van de wereld ver hindert. Doordat de Sovjet-bladen een ongelooflijk valsch beeld geven van wat er zich buiten "Rusland afspeelt, aldus Attlee, wordt er een muur van wantrouwen opgebouwd tusschen de naties." Snrekend overdue communisten ln Engeland,, ze!' de. EngelscDe pre.-J mier dat or „in dit land een kleine; maar uitbundige bevolkingsgroep is. d:e bij iedere gelegenheid öeBrit sche politiek aanvalt en er op uit schijnt te zijn te beweren dat. Groot -Brittanmë. a'Ud ongelijk - heeft Ieder die hun bevélen, niet opvolgt, wordt door de communisteneen fascist genoemd". Geen land had een duidelijker bewijs van zijn democratische' be ginselen geleverd volgens Attlee dan Groot-Brittannië dat deze princi pes'ten uitvoer had gelegd in Cey lon en andere koloniën, Transjor- danië, Birma en India. Churchill, die eergisteren in het Lagerhuis Attlee de vraag, had i gesteld, 'of het waar was, dat er zich meer dan 200 Sovjet-divi sies op oorlogssterkte in de be zette gebieden bevonden, heeft gisteren te Loughton in zijn kiesdistrict. Essex de aanwezig heid van deze troepen als feit geconstateerd en zijn hoorders verzekerd, dat deze feiten luist ztfo. Verder ging Churchiil in op Sta- lms beschuldiging, dat bij (Ch.) een oorlogsophitser was. „Dat ben ik niet", zei de oppositieleider. „Ik doe slechts, wat ik denk, dat mijn plicht is. Overigens is er bijna geen woord, dat Stalin mij enkele maanden ge^ leden heeft toegevoegd, dat ik niet meer dan eens van wijlen Hitier en Goebbeis heb gehoord." Naar aanleiding van Attlee's rede te Brighton zei Churchiil, dat het uitsluitend door Labourparty en vak vereenigingen van de communisti sche party een belangrijke bijdrage is voor de. stabiliteit, van Europa. Officieel Is bekend gemaakt, dat It.-gen. Soedirman, de opperbevel hebber der Indonesische troepen, een aanval van malaria heeft Ln Djokjakarta. Tengevolge van zijn wegblijven kan de commissie van Nederlan ders. Indonesiërs en. Engeischen, die de middelen beramen moet om den wapenstilstand effectief te ma-' ken, niet bijeenkomen. Volgens mededeeling van het hoofdkwartier van het Nederland-' sche leger zjjn Woensdag 2200 man schappen van de 7 Decemberdivisie ln Java geland. Lord Kill earn Is hedenochtend per vliegtuig naar Smgacore vertrokken, Hjj zal tijdig terug zijn voor de ple na -p conferentie van 30 October. WEERBERICHT OOSTEN WIND IN bet zuiden en westen van het land nu en dan krachtige ooste- HJke wind. In den □acht lichte vorst en. op beschutte plaatsen flinke grond vorst Zon nig weer, droog 26 Oct Zon op ?.24 u, onder 17.27 u Waterstanden Rotterdam le lij 5.20 uur; 2e tij 17.19 uur. Kameroen, én Australië cn Engeland voor dë: door hen krachtens inandant bestuurd# gebieden Nieuw Guinea, Tanganyika en. Britsch 'Kameroen. Ook fjicuw Zeeland zal binnenkort een dergelnke regeling indienen. De Beheersraad zal nu volgens Lie spoedig kunnen worden ingesteld. Grootobüyul oogstte nog Joseph Charles, ambassadeur van Haiti in de V.S.>.een kleurling, die een ;fcartstoe)itelrjk_ pleidooi, hield voor den vrede, die naar zgn meening pus, gevestigd zal zijn na de ver dwijning van alle grenzen en allo forten. Prawda over Berlijnsche verkiezingen De Moskousche „Prawda" heeft gisteren voor het eerst commentaar geleverd op de Berlijnsche verkie zingen en gezegd, dat de uitslag er op wijst; dat het uitroeien van de fascistische .ideologie nog niet vol tooid V is. J)e sociaaldemocraten", zoo schrijft het blad, „hebben onder leiding van den social!stenhater Kurt Schumacher de theorie ver spreid dat Hitier en het fascisme niet de schuld waren van den slech ten toestandin Duitschland, doch de leden van de SED, die de be- stu.-vsfüncties bekleedd i". Volgens de Prawda hebben de sociaaldemo craten i gespeculeerd op den steun dien zÖ van Engeland en Amerika zouden e ondervinden als zij tegen de Sovjet-Unie van leer trokken. is een schoenenbon In den loop van de maand No vember 1946 komen diegenen voor een schoenenbon in. aanmerking wierj^umkaartnuituner- op -bet cij fer 7 eindigt, voorzoo ver zij sedert 1Januari 1945 nog geen bon voor schlpnen- hebben ontvangen. Evenals vorig maal het geval was. zuilen deplaatselijke. distributie- diensten eerst in de2e helft der maand. November de bonnen op nader vast te stellen datategen overlegging van de stamkaart met bijbehoorend inlegvel uitreiken. In overeenstemming met het voornemen van de regeering,' over te gaan tot de. verhooging van den melkprijs voor de consumenten, zul len met ingang van. 27. October alle. maximum-consumentenprijzen van melk en melkproducten over. bet geheele" land met 1 cent per liter worden verhoogd. Boterprijs voorloopig niet hooger De In de regeeringsverklarlng van 4 October aangekondigde verbooging van den maximumprijs voor boter met 30 cent per pond zal niet door gaan, zoolang het nog niet mogelijk is op dén bon voor boter desgewenscht margarine te betrekken. Onze, voorraadpositle van tarwe is in den'laatstcn tijd moeilijk gewor den, doordat de invoer uit de V.S. tengevolge van de stakingen aldaar stagneert. Daarom zou er. ingaande 21 November, yoorloopfg geen bon voor bloem of zelfrijzend bakmeel worden aangewezen. Er komt na den thans aange wezen bloembon nog eenmaal een bon voor zelfrijzend bakmeel, waar van nog voorraden bij den handel aanwezig zijn. Ook de bon vrije arti kelen. zooals koekjes, gebak, biscuit, beschuit, vermicelli e.d., zuilen tn mindere mate beschikbaar kunnen worden, gesteld. De toewijzingen aan tarwebloem voor deze artikelen wor den voorloopig met een kwart ver minderd. Het tabaksprobleem •- De ontevredenheid onder de. leden van de vakgroepdetailhandel in ta~ bak en -tabaksfabrikaten stijgt als gevolg van de aflevering van onge- wenschte Domingo (Zuid-Ameri- kaansche) sigaretten en is nu nog verhoogd door de mededeeling van de» minister van Economische Za ken, betreffende de verstrekking vam de zoo gewenschte impoxtsigaretten aan Nederlands '.Volksherstel. Den minister van Economische Zaken is een telegram gezonden methet verzoek ;om spoedige audiëntie.. Dé" ontevredenheid; stijgtl ten top, zegt. het telegram, en ernstige or matigheden worden gevreesd- Prins Bernhard inSchoftand Prins Bernhard is gisteren per vliegtuig voor een particulier bezoek in Schotland aangekomen, waar hij voor een jachtpartij eenige dagen zal vertoeven, .om Maandag weer naar Nederland terug te keeren. Met koortsachUge haast wordt gewerkt* aanhet gereedmaken van den walvtschvaarder „Willem Barendsz", die morgen zjn groote reis nao-r de Zuidpoolgebieden sal aanvangen, om hópslijk met een rijken buit aan t-v. traan tn April in ons land-terug te keeren,- SINDS JULI WERDEN 20.000 IN VRIJHEID GESTELD Schiftingsarbeid nog niet voltooid Van het directoraat-generaal voor bijzondere rechtspleging ont vangen wy volgend bericht: „Volgens mededeeling van het di rectoraat-generaal voor bijzondere rechtspleging bedroeg het aantal politiek verdachten in de bewa- ringskampen op 15 October 1946 nog 39.044. Per 1 Juli 1946 en kele dagen voor het optreden van het nieuwe kabinet beliep dit aantal 59.093. In drie en een halve maand is het getal dezer personen dus met rond 20.000 .veminderd. HoeweL deze vermindernlg niet on aanzienlijk ls, beantwoordt zij niet aan de verklaring, die de regéermg op 10 Juli 1946 in de Tweede Ka mer der Staten Generaal heeft af gelegd, blijkens welke .hét ln haar voornemen lag. het aantal van bo venbedoelde personen vöór l Octo ber jJL te reduceeren tot omstreeks 25.000. Intusschen kan worden medege deeld, dat de parketten der procu reurs-fiscaal bun sehif tingsarbeui m dit opzicht nog niet hebbenvol tooid, zoodat met een aanzienlijke vermindering -van t ovengenoemd cijfer van 39.044 in de naaste toe komst kan gerekend, worden. De minister van justitie heeft in dit verband den procureurs-fiscaal verzocht doortastende maatregelen te: nemen, optilt de-.Ltcèstand, zoo-j als de regeerin zich dien per 1 October gedacht had. uiterlijkper .15 November aA zal bereikt zfjn. Ter completeerins van bovenge noemde cijfers zij nog vermeld, dat'; Besprekingen over hervatting der economische betrekkingen Naar wfj vernemen ls Woensdag ln het gebouw van de Nederland- scbe HandelmaatschappU te Amster< dam In legenwoordjgüéld van den minister van Economische Zaken een bespreking gebonden tusschen een aantalNederiandscbe "bankiers, teneinde ie komen tot de oprich ting van een Nederiandscbe maat schappij voor den handel op Duitschland Reeds geruimerv tijd worden tus schen Nederland en de be2ettlrtgs- autoriieiten van verschillende Dult- sche zones besprekingen gevoerd over 'de hervatting van de economi sche betrekkingen -tusschen ons iand en Duitschland. De gevolgen van de -hermetische afsluiting van Duitschland bebben op vrijwel alle gebieden van het Nederlandse!* eco nomisch leven een fatalen Invloed gehad en vele zijn de stappen ge weest welke onzexrilds werden; on-, dernomen. om toi hervatting van het economisch verkeer met ons natuurlijk achterland te komen. Bin nenkort zullen ook. nog besprekin gen worden gehouden met expres uit de Britsche zone om het geheel te completeeren. Het schijnt, thans wel 2eker dat bij: de ai achter, den rug zijnde besprekingen reeds duidelijk tot uiting is gekomen,-dat "de oprichting van een Nederlan-d- sche maatschappij welke roet uit sluiting van ,.aUe an-deren 't lichaam zou moeten worden, waardoor het handelsverkeer onzerzijds wordt her vat, van geallieerde zijde zeer wordt aangemoedigd. Deze maatschappij zal echter een particuliere onderneming moeten zijn en zijn wij wel ingelicht, dan heeft de Woensdag gehouden be spreking ten doel;tól de oprichting van deze maatschappij ie komen, Er mag'wellicht eenige beteekenis worden gehecht aan het feit. dat deze bespreking to het gebouw van de Nederlandsehe Handel .Maat- schapDij wordt gehouden, omdat de nieuw op terichten - maatschappij wat karakter betreft wellicht nog het beste met" de N.H.M. kan wor den vergeleken. Dr. Heldring die in de N.H.M reen zeer belangrijke rol heeft gespeeld, is ook bij de oprich ting van de nieuwe maatschappij ten zeerste betrokken, evenais de direc teur van de Nederlandsehe Koop- mans Bank, de heer Van Meer. Grootste tinbaggermolen ter wereld Maandag zal *s werelds, grootste tinbaggermoien,de „Sluyvesant" in; de- Tampabaai, Florida, te water gelaten worden. Daarna zal men hem verder uitrusten voor een reis van 15.000 mijl over de Stille Oce aan naar de tinmijnen vanBanka en Billiton. Het gevarrte. is bo meter lang en is uitgerust met 148 emmers van 2 tonen heeft; 2.000.000 dollar gekost. Men verwacht, .dat de „Stuyvesanl" in het- eerste Jaar ongeveer 3.000.000 Engelsche ponden tin zal baggeren. De molen ls gebouwd voor de Mi- ning: Equipment, Corporation te New York. buiten de gedetineerden, die in dé bewaWneskan—vext/v^ven. er oer l'.Jvll 1946 nog 1250 dergelijke Personen zich bevonden in huizen van;bewaring en gevangenissen. Het betreft hier over het algemeen de zwaarste gevallen, zoodat hun aan tal: sinds I Juli niet noemenswaard vennjr.derd is. Voorts kan nog vermeld worden, dat onder: het getal van 39.044 per 15 .October 1946 in kampen gedeti neerden zich 1609 personen onder .de 21 jaar bevonden, en 5679 per sonen van 21 tot 23 jaar. warme lunch Feestende ambtenaren komen op de koffie Op 31 Mei 1945, terwijl heel Neder- landt"nog gulzig kaakjes knabbelde, kwamen in een hotel te Londen 17 personen bijeen om deel te nemen aan. een afscheidslunch voor den ml- nlste> van oorlog, welke het Rijk kwam te staan op 73.19. Deze kos ten:, zijn nog verhoogd mej 22J. vóór, foto's tijdens den maaitijd ge- nortien. waaraan afdrukken werden gedistribueerd onder de deelnemers, totaal dus 98— ofwel rond dui zend gulden. De ambtenaren van de Algemeene Rekenkamer, die bet, zooals elders in 't verslag wordt opgemerkt,, in den hortgerwinter. 1944-45 en direct daarna :-.'hlt£t" zoo best hebben gehad, hop. het water door den mond. Dus leden zij" den Min.-President de vraag voor of de kosten van dezen maaltijd voor rekening van het Rijk- behooren te. komen, t Deze heeft geantwoord, dat de bewuste lunch geen officieel ka rakter heeft gedragen, zoodat ook naar zijn meening terugvordering van de daarvoor uitgegeven Rijksgel- den dient plaats te hébben. DESERTEURS VOOR DEN KRIJGSRAAD De krijgsraad te velde heeft den 29-jarigen sergeant Joost v- d. Gyp, die op 10 Sep1, niet van insche pingsverlof was teruggekeerd en op 3 Oct, ten hutee van „professor" Pootjes werd gearresteerd wegens desertie, veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, ontslag uit den militairen dienst en ontzetting van de bevoegdheid om bjj de gewa pende macht te dienen. De audi teur-militair had de maximumstraf van zeven en een half jaar ge vangenis met ontslag en ontzetting geëischL De 21-jarige soldaat Gerrit van Aalderen, werd schuldig bevonden aan opzettelijke afwezigheid, waar door een bevolenreis niet -wordt meegemaakt. Hij zag zich. veroor deeld tot zes maanden gevangenis straf met aftrek. Gisteravond omstreeks 11 unr, brak brand nlt aan den Ovcrscliie- scheweg tusschen Schiedam en Overschie. De timmerfabriek en houthandel Langeveld stond weldra in lichterlaaie. De motorspuit van de Rotterdarasche brandweer, post Overschie. was het eerst ter plaatse en bund met drie stralen op de waterleiding den stryd met de vuurzee aan. Op het signaal „groot alarm" rukten de autospuiten 3, 4, 6 en 7 eveneens uit en stortten weldra uit 17 slangen een groote watermassa op de bran dende fabriek. Twee groote loodsen, waarin een belangrijke hoeveelheid hout was opgesla gen, brandden als een lier. Het bïusschingswerk dat in handen was van den waam. commandant van de brandweer den heer W, J. Hagendoorn, werd door een straffe N.O.-wind bemoeilijkt. Niet verhin derd kon worden, dat het vuur over sloeg op een houten loods van de aangrenzende betonfabriek J- Bo venberg. Om half twaalf scheen het ,een oogenblifc, of ook deze uitbrei ding niet meer tegen te houden was en de rest van de betonfabriek eveneens verloren zou gaan. ook raakte een gedeelte van het woon huis, dat bij de timmerfabriek be hoort, in brand. Door 't kordate optreden van de brandweer kon échter een groote ramp worden voorkomen. Tegen tweeën had men' den brand zoo ver onder de knie,dat met nablusschen begonnen kon worden. De loodsen zijn echter tot den grond toe afgebrand. Om 3 u. waren nog drie motorspuiten in actie om de vlammen, die uit het dak van de woning sloegen te be strijden. De brandweer heeft niet kunnen verhinderen, dat alle houtvoorra- Raad voor de Scheepvaart geeft oordeel over de ramp van de Karei Doorman 'De Raad voor de Scheepvaart heeft uitspraak gedaan tri de zaak van dé aanvaring van het zeilvaartulg „Schout hij.. Nacht Karei Dooi man" r en - ketmbioriankschip.: „Éfriia': ,op_ den Nieuwen Waterweg'"op 16 JuhJ van dit jaar Dé Raad ls van oordeel, dat de oorzaak van dit tragische gebeu- ren, waarbij het Leven van. vijf jeugdige Personen verloren is ge gaan, gelegen is tn de onvoldoen de bekwaamheid van- den schip per op de Karei Doorman. Deze toch heefl voor, tijdens en na de aanvaring van dit vaartuig met de Perna-sleep volkomen ge faald in de op hem rustende ver plichtingen. Daar de Raad geen jurisdictie ten opzichte van hem heeft, moet de Raad hiermede volstaan.' De Raad wil aannemen, de hoógere leiding van de padvinderij onbekend was mei *i bestaan en in de vaart zUn van de Karei Doorman- De Raad spreekt de verwachting uit, dat de hoogste leiding van de pad vinders-organisatie uit dit tragisch ongeval de leering zal pulten, dat streng toezicht, op schepenraaleriaal en op leiders noodzakelijk is. Wedstrijden tegen België De Belgische voetbalbond gaat arcoorrï met de data van de wed strijden NederlandBelgië als vast gesteld door den K.N-V.B., n.L op 7 April in Amsterdam en op 4 Mei te Antwerpen. den, de machinerieën en het fa-' briekspand gehee! verloren gingen. Ook het woonhuis van den eige naar van de timmerfabriek kreeg veel schade. De loods van de beton fabriek is eveneens geheel uitge brand. Over de oorzaak van den brand staat nog niets vast, maar vermoe delijk ls deze ontstaan door vonken uit een brandende, potkachel, die zich in de fabriek bevond. De heer Langeveld ls slechts gedeeltelijk verzekerd. De walvisch als vetproducent Een walvisch heeft voor de vet- positie "van ons land dezelfde be teekenis als de jaarlijksche produc tie van 350 koeien, aldus vertelde drs. A. G. U. Hlidebrandt, vissche- rij-econoom van-het ministerie van Landbouw. Voor de vetpositle van ons land is de vangst van deze koLossen van zeer groot belang, daar de traan voor de margarineproductie wordt gebruikt. Indien de Willem Ba- rendsz, zooals wordt verwacht, 20.000 ton traan zal produceeren, zal daarmee ruim twee derde van de behoefte aan vetten voor onze margarine-industrie zyn gedekt. Dit beteekent niet alleen groote verbetering van onze moeilijke vet positle, doch ook een enorme de- viezenbesparlng. Koningin Wilhelmina ls gis teren per specialen trein te Brussel aangekomen voor een .privé-bezoek aan bet Belgische Hof, dat tevens beoogt een voortzetting te zijn' van de rei- zen. die het Prinselijk paar naar Denemarken, Zweden en Zwitserland gemaakt heeft om den dank over te brengen voor alles wat deze volken.voor ons hebben gedaan. Op het perron te Brussel werd HJVI. verwelkomd door den prins regent. Zij begaf zich terstond naar den uitgang, waar auto's gereed stonden. Op het Rogierplein was een groote menigte samenge stroomd, die de Nederlandsehe vorstin hartelijk toejuichte. - Zoowel in de Belgische Senaac als ln de Kamer werden gisteren resp. door Gillon en Van Cauwe- laert redevoeringen gehouden,:* waarin deze beide voorzitters de gevoelens van sympathie jegens het Nederlandsehe Huis van Oranje tot uitdrukking brachten en de verdiensten van de vorstin huldig den. Baron B. H. van Harinxma tboe Slooten, de Nederlandsehe ambas sadeur te Brussel, legde gistermid dag om 5 uur in naam van Konin gin Wilhelmina een krans op her graf van den Onbekenden Soldaat te Brussel. Hoezeer ook de Nederlandsehe kolonie te Brussel meeleeft met net bezoek van de koningin aan Beigie. blijkt wel uit het feit 'dat op de trappen; van de Nederlandsehe am bassade dezer dagen een krans ge vonden werd met een aan de ko ningin gericht briefje, waarin om. stond; „Namens öe Nederlandsehe ouden van dagen ln Brussel wen- schen wij u al het goede toe. en ho pen wij, dat Nederland spoedig weer zijn ouden luister zal hebben herwonnen". Hedenmorgen heeft .H. M.. de Ko- ningln in de Nederlandsehe Ambas sade te Brussel ten groot aantal on derscheidingen uitgereikt Onder de gedecoreerden bevindt zich o.m. prof. F. Geerssens, hoogleeraar aan de Universiteit van Gent, voor ra dio-luisteraars beter bekend onder den naam „Jan Moedwil", die tijdens den oorlog de Belgische «Uizendin gen van de BBC verzorgde. Winkelen Reilend en zeilend met deze vrouw zou Johannes stellig va" kwaad tot erger zijn gekomen. De eigengereide gedragingen van JFtWiebmna hadden hem al voor den politierechter gebracht en wie weet hoe spoedig dt concubina-ire invloed dezer lichtzin nige dame de deuren van de groote rechtzaal voor hem geopend eou heb ben, alwaar men straffen hoort cisehen, die je oud maken als ze uit- gezeten mneten worden. Gelukkig ben ik nu van d'r af, zei Johannes tot den rechter e-n het klonk uit den grond van eijn hart. Zie nu wat een rare tante die fFil- helmina was en welk een buitenissige "begrippen-had omtrent het doen .van. inkoqpen.. v ■V-: kamerj dié-zif "met Johannes bewoo-ndé, kon nog wel wat opsmuk verdragen, zoo meende zij, en voor 'zich self droomde zij al dagen van een mantelpakje, dat se in een con fectiemagazijn had zien hangen. wdt zau je. denken van een paar mooie glasplastieken, Johannes, Vóór op het kastje in den hoek daar, had ze luchtig voorgesteld en, ver-.. Iridelyft blikkend, voegde, zij er aan toeen danheb ik een mantel- costmmpje gezien, nou, als ik dat van je krijg, eal'je d'r geen spijt van hebben. Johannes trok een ongc- .lukkia gezicht en het laatste tientje ''uit z\'port feuille, Hij .deed het met "een slap handje, mopperend, zwij-, gënd en melancholiek. Geen beswaar, sprak Wilhel- ntina koud en er kwam een vastbe raden trek om haar -mond als bij. leiding gevende figuren, die zich niet door wissewasjes van raste voor nemens laten afbrengen. Kóm mee, we gaan winkelen, hier, draag jij die groote tasch. En met liet populaire gebrek, dèn mannen sedert Adam eigen, slofte Johannes mee. Eerst naar een winkel, boordevol met versteende, vernikkelde en ver gïaasdc spullen, die men daar kunst- t voorwerpen noemt. Johannes kooht daar, volkomen normaal, een tegeltje niaar terwijl hij er mee bezig was, liet WMfieimtna de. begeerde glas- plastieken snel en onopvallend in dó j groote tasch glijden.-In het kleeding- magazijn paste try kwasi het jasje van het mantelpak, trok er hxuir mantel overheen aan, frommelde da rok bliksemsnel in de groote tasch en verliet aan Johannes arm- de zaak, zoiïder dat de kassa er iets wijzer van geworden was. 'tls- duidelijk: - achter dergelijke rokken wandelt een zwak man regelrecht op de nor aan. Johannes, nooit veroordeeld, bofte zeer met zijn dertig gulden of twin tig dagen en de vaderlijke waar schuwing inzake bepaalde WiUieU mina's. Ja, edelachtbare, ee was ge vaarlijk. Gelukkig ben ik nu van d'r af. Johannes zei het met de dankbaar- heid van een herstelde zieke. mmmm Overal in Brussel wappert de Hollandsche vlag en aan vele gevels prijkt de photo ran de Koningin ter gelegenheid van haar bezoek aan de. Belgische hoofdstad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1