DE SCHIEDAMMER Geen toenemendé spanning Amerika-Rusland Aardappelvoorziening voor den winter verzekerd Bankiers AMsTERD. BANK TE BOTTERDAU DINSDAG 29 OCTOBER 1946 ZESDE JAARGANG NO. 252 DE RAMP TE APELDOORN Luxor-theater aan de gemeente verkocht Koopprijs-: achthonderd duizend gulden Het Luxor-tlieater te Rotterdam is, naar thans bekend wordt ge maakt, voor. f 800.000 aan de ge meente Rotterdam gegund, op grond van het feit, dat er in Rot terdam een ernstig gebrek aan zalen voor ciütureele doeleinden bestaat. Het Asta-theater te 'sGraven- hage wordt aan de Rotterdamsche bankvereeniging gegund voor iy2 millioen gulden, onder voorwaarde, dat de statuten en de kapitaalsver houdingen van den_v. nationale bioscoopondememingen (in oprich ting) ministerieel moeten zijn goed gekeurd, alvorens deze:£unning kan plaats hebben. Stalin in schriftelijk interview Overlevenden buiten (evensgevaar De toestond van den gymn&stlek- 1 eer aar Dobbenga, die bij de ramp to Apeldoorn, waar een militair vlieg tuig neerstortte op de Chr. H.B.S., zwaar gewond werd, is thans zoo danig verbeterd, dat levensgevaar als geweken mag worden beschouwd. Het zal echter nog geruimen tijd duren, alvorens hij het- ziekenhuis zal kunnen verlaten. Ook de vier leerlingen der die nog verpleegd worden, zijn thans buiten levensgevaar. Lichte weerwolven.... iTan onzen Haagschea redacteur) Ter bestrijding van de onder- gruodsebe imzi-aclivitcit van de voorwaardelijk vrijgelaten lichte ge vallen en zeïfs-ook in de kampen, ta het noodig gebleken, bjj bet Direc toraat-generaal voor Bijzondere Rechtspleging een speciale afdeeliug op to richten tot bestrijding van do weerwolven notie. Deze zal een onder deel vormen van de byzondere afdno- ling, welke, onder het ministerie van Justitie ressoiteereDd, belast is mot de bestrijding van do weerwolven >u het algemeen. Nederlandsche marinemannen onderscheiden Een aantal leden van de Konink lijke Nederlandsche Marine, de Ko ninklijke Nederlandsche Marlnelucbt macht en een kapitein van de Ne derlandsche koopvaardij zijn door den koning van Engeland onder schelden. De Britsche ambassadeur, sir Ne ville Bland, heeft deze onderschei dingen Maandagmorgen uitgereikt in het gebouw van de ambassade te Den Haag. De plechtigheid werd o. m. bijgewoond door den 'minister van Marine, den heer J. G. A. Schagen van Leeuwen. - Van der Klei] krijgt 20 jaar De 42-Jarige kapitein bij de staats brandweer C. v. ei. Kiel], die den heer L. Eland met een revolver had doodgeschoten, toen deze de brand weerpost ontvluchtte, waar v. d. Klelj hem gevangen wilde houden, om hem aan den S.D. over te levef ren, werd door het bijzonder ge- rechtshof tot 20 Jaar gevangenisstraf veroordeeld. De.eisch was: de doodstraf. 0N2E GRENSCORRECTIES Times-bericht schijnt juist te zijn (Van onzen parlementairen redacteur) In welingelichte kringen worden de Nederlandsche grenscorrec tieplannen, zooals deze vorige week in de „Times" zijn gepu bliceerd, als 100 pet. juist be- stempel d. wij kregen den in- druk, dat hetkabinet eenigs- zins verlegen Is met deze publi catie, die als een indiscretie wordt bestempeld. De zonder- iinge figuur, dat de Nederlan- ders de Juiste toedracht van ,!- deze toch uitzonderlijk belang- l -rijke kwestie uit een buiten- landsch blad moeten vernemen, had echter voorkomen kunnen 't worden wanneer de Nederland- sche pers tijdig en juist was ingelicht. Naar een internationale federatie voor amatcur- f tooriecl De plannen om te komen tot op richting van een internationale federatie voor bet amateurtooneel hebben groote kans van slagen. In Mei 1947 zullen op ultnoodiging van de Ned. amateur tooneel unie (N.A. T.U.) vertegenwoordigers uit En geland. België. Frankrijk, Zweden, ■Ierland en vermoedelijk de Ver- 'eenigde Staten naar Rotterdam .komen tot het voeren van preliml- Typhus door haring i overgebracht Door bacil lendraagster besmet Het onderzoek, dat do afdceling Volksgezondheid van den G.G.D. te'( Amsterdam heeft ingesteld naar' aanleiding: van de typhus-govaUcn," die zich na afloop van een bruiloft^ znnal' in eeu' hotel te Amsterdam hebben voorgedaan, heeft uitgewre-, zen, dat een oude vrouw, werkzaam in een vischhnndel, de besmetting op"; haringen heeft overgebracht. Zii had, een chronische typhusbaciljondraag- eter zynde, de haringen voor het diner Bchoongemaakt. Rotterdamsch Philh. Orkest In afwachting van de uilspraak en het- algeheel herstel van Eduard Flipse, zullen de concerten geduren de de maand November gedirigeerd worden door* H. Jordans, dirigent van het Concertgebouw orkest. J. Out. tweede dirigent van het Resi dentie Orkest en P. van Mever, tweede dirigent van hel R. Fb. O In de vacature P. Lamberts Is met ingang van 1 November benoemd tot concertmeester der tweede violen de heer De la Blje. Walvisch vangers hebben pech Vier van de zes walvischjagerè, die het moederschip Willem Barendsz zouden vergezellen op zijn reis naar de Zuidelijke. IJszee, zijn thans in de Rotterdamsche haven terugge keerd, waarvan drie wegenis schade. De expeditie heeft dus al direct met behoorlijke pech te kampen. Nadat de catcher Johanna W. Vlnke Zon dag den jager Renée W_ Vinke, die wegensketelschade niet verder kon, naar Rotterdam had gesleept, kwam in den loop van Maandag deze wal visch jager voor de tweede maal in den Nieuwen Waterweg terug, nu met den jager EUy W. Vinke op sleeptouw. De ELy had machine- schade en kon slechts met sleephuip naar.--.Rotterdam terugkeeren. Een vierde" walvischjagor keerde-;.terug, - toen -de Albert W. Vinke voor den Waterweg „verscheen. Dit - schiphad last 'van een defect stuurgerei en werd door de sleepboot Blankenburg naar Rotterdam gebracht. De sche pen zullen in' Rotterdam zoo snol mogelijk worden gerepareerd. Ove rigens kan een dergelijke averij zich beter in de Noordzee dan in de Zuidelijke IJszee voordoen, want dan zou een leelfjke streep door de walvischrekening worden gehaald! Jean Cocfeau in Nederland aangekomen Met het KLM-toestel uit Parijs arriveerde gisteren op Schiphol de vermaarde Fransche filmregisseur Jeah" Cocteau, wiens nieuwste schepping: „La belle et la bete" (bekroond op het filmfestival te Cannes) thans ln verschillende Nederlandsche theaters draait. Opgepast voor pseudo- militairen De legervoorlichtlngsdienst deelt mede, dat het den laatsten tfld is voorgekomen, dat familieleden van militairen in Indië worden bezocht door pseudo-militairen, die zeggen de groeten te komen brengen en dit voorwendsel gebruiken, om geld of goederen van de familieleden uf-* handig, te maken. Het suikerrantsoen In November zullen de suikerbon- nen weer ln de eerste week van een veertiendaagsche periode worden aangewezen. Deze maatregel houdt geen rantsoenverlaging in. De huidige situatie, aldus deelt men ons mede, is een gevolg van de verstrekking van het extra kilogram suiker, die, ln den loop van .September heeft plaats gehad en waardoor' aan de bevoorrading van de detaillisten hooge eischen zijn gesteld. Thans worden de handelsvoorraden weer geleidelijk aangevuld. Twee doodstraffen Het bijzonder gerechtshof alhier veroordeelde gisteren de 23-jarige J. E. Warmenhoven, die als lid van een Duitsch vuurpeloton Rotterdam sche burgers hed neergeschoten, tot de doodstraf. Eveneens werd ter dood veroor deeld de 37-jarige rivlervisscher J. J. C. Baas. die Joden en illegale werkers aan den S.D. had overge leverd. Portier bij den S.D. in hooger beroep veroordeeld De bijzondere raad van- cassatie te 's-Gravenhage deed uitspraak in de zaak tegen Petrus Burghoudt uit Rotterdam, die als portier dienst had gedaan bij den S.D. In dit ffcit zag het bijzondere 'gerechtshof te .'s-Gravenhage aanleiding hem to veroordelen tot één jaar gevange nisstraf. De procureur-fiscaal meen de, dat volstaan kon worden met een gevangenisstraf gelijk aan die, welke reeds ln hechtenis is doorge bracht. De bijzondere raad heeft: hem- thans, veroordeeld -.tot één jaar- De burgemeester van 'sGraven- hage rar. S. J. R. de Monchy heeft wegens overschrijding van öe .leef tijdsgrens aan de Koningin tegen 1 Januari 1947 ontslag verzocht. BOKSWEDSTRIJDEN IN DE RIVIèRAHAL - Hoewel Sklppy gisteravond in do Rivtèrahal zeker niet zijn eerste party bokste, blijkt zijn jarenlange loopbaan hem toch nog niet voldoen de het gebruik van zijn linkerarm te hebben geleerd, wat ln de partij tegen den Hagenaar Sprenkels vaak tot vasthouden' aanlefdlng gaf. Dapper sloeg hij zich echter, gehin derd door een oude oogwond, door da zes ronden heen en het onbe slist" van de Jury werd hem gegund. Job Hoos. de nieuwe professio nal. bokste tegen Harry Bos uit Amsterdrin. Zonde van - den veelbc- lovenden strijd, dat in de tweede ronde op medisch advies moest wor den gestaakt, ln verband met een oogblessure van Bos. Job Roos werd volgens het .nieuwe reglement, win naar verklaard. De eerste .drie ronden in het ge vecht tusschen de Rotterdammers Graafland en Bep Dlessen waen ongetwijfeld voor Bep, die zijn overwicht in het bijzonder met een fraaien opstoot ln de derde ronde demonstreerde. De 4de en Sde ronde brachten, een kentering ten gunste van Graafland, doch Diessen Met zich een. puntenoverwinnlng.. niet meer ontgaan. In den strijd tusschen den' Hage naar .De Wolf en Van- den Broek uit Eindhoven bleef De Wolf aanvankelijk te veelln zijn dekking zitten. In de 5de rondo kwam hij echter goed los en wist tenslotte een. puntenoverwinnlng ln de wacht ta sleepen. De uitslagen van de amateurpar tijen lulden: Voorwinden (Huizenaar) w.o.p. van Kattenburg (Laakkwar- tier); Van Kempen (Hulzenaar) \v. o. p. van Van Rosmalen (Laakkwartier) Janssen (Huizenaar) overwon Ltefaard (Spaan) door k.o. in de 2de ronde. De borrel wordt goedkooper Ook de prijzen van andere drankëri omlaagA De verhooging van de Jenevertoe wijzing voor café'a en restaurants, zal per 1 November gepaard gaan mei een aanmerkelijke orijsverlaglng van den" borrel. De geoorloofde prijzen voor Jonge jenever waren tot op heden !n de vier gebruikelijke klassen., waarin de café's.zijn Ingedeeld, 30, 35,'45 en 55 cent per glas. Voor oude Jenever was dit telkens vijf cent per glos'-meer. Dez<> prijzen zijn nu voor Jonge Je never en alle dranken, waarin Je never ls verwerki. teruggebracht op 22. 25. 35 en40 cent. Voor oude Je never mag per glas weer 5 cent meer worden berekend. TOEWIJZING WORDT VEI.-RLTMD Te voorzien ls, dat de groote vraag naar Jenever nog eenigen tijd zal aanhouden totdat het nieuwtje er af is. Met dtze omstandigheid is ln zoo verre-rekening gehouden,dat binnen korten tUd in een verruiming van de toewijzingen aan de café's tot boven: 100 pCt van den omzet in 1339 zal kunnen worden voorzien. De overheidverwacht dat door deze maatregelen een der ergerlijk ste vormen van zwarten handel, die ln sterken drank, spoedig lot het verleden zal behooren TegeMJk met de Jeneverprljzcn. gaan ook de prijzen' van andere „volksdranken" - omlaag. De prijs voor koffie of ihee per kop was tot op heden In de verschillende klassen waarin de cafébedrijven zijn Inge deeld ie. 21, 27 en 27 cent. Met 1 Nov. wordt- dit"16; 20. 25 en 30 cent De prijs voor een glas limonade wordt in alle klassen met 5 .cent verlaagd tot 20, 25, 30-en 35 cent. -1, i?001?!00" en mcIkproöucten, soep en ijs zijn eveneens ln prijs ver lof' vsn .luxueuzer aard. zooals buitenlandsche likeuren, port, !^££;,J?v-nsche cognac, vditsky en cocktails voor 2oover daarin althans geen btnncnJhndsche jenever' is ver werkt, worden'in prijs-vrijgelaten. .Amateurdetective' 'n nieuw feuilleton Mijnheer chittekwick, 'n goedmoedige Engclschmaa, die er altfcd van gedroomd heeft detective te worden, ziet op een dag, op klaarlichten dag, tl een Londensch restaurant Iets verschrikkelijks gebeuren. Een oude dame. die hU als '„amateur- detective" bestudeerde,^biykt tia- dal hij zJcb even verwUderd had, plotseling overleden te zf]n. In hoeverre heeft de rood-harige man, die la baar gezelschap was, hieraan schuld Mijnheer Chtt- terwick, samen met Scotland yard, vlDdt de. oplossing. Anthony Berkely, een ln Ame rika en Engeland zeer gevierde schrüver. van detective-romans, schreef de historie van mijnheer Cbltterwick voor Het parool en WIJ verheugen ons deze aan onze lezers te.'kunnen bieden. Morgen te beginnen-kunt U bü ons lezen: .^Amateur-detective", een geschie denis rondomScotland Yard. Roderick verliest titel De Engeische bokskampioen mid dengewicht Emfe Roderick - heeft Zondagavond la do Alberthall op punten verloren van Vince Hawkins, die daarmee den titel verwierf driemaal meer dan een particuliere patiënt. De ervaring heeft den artsen geleerd, dat vele buspatiënten hen be zoeken. voor leder hulsmiddel en voor elk wissewasje, omdat het Besluit geen dam opwerpt tegen overmatig gebruik 'van geneeskundige hulp. Bij de particuliere praktijk bestaat daar tegen ten slotte een financieele rem. Daarnaast bezorgde het huidige sys- teem den artsen flnancieelen achter uitgang. Het honorarium van den. fondsarts bedraagt ongeveer f 2.50 tot f 4.— per lid per jaar, ongeacht het aantal ziektegevallen van den patiënt De artsen meenen, dat in het huidi ge stelsel niet het ziekenfonds, doch zij de risicodragérs zijn. Voorts slems het hen tot ontevredenheid, dat de .welsiandsgrens voor verplicht verzekerden ls vastgesteld op f 3000 Inkomen uit loon. Het totale in komen wordt niet ln aanmerking ge nomen, waardoor een aantal perso nen uit gezinnen met veel hoogere inkomens zich als ziekenfondsverze kerden laat behandelen. Ai deze grieven hebben geleld tot het collectief opzeggen der contrac- len. Niet als strydmiddei de meer derheid der artsen verwerpt staken als a-sociaal doch - als uiting van hetprihcipeele bezwaar, dat zij' te gen hei Zlekenfondsenbesluit koeste ren. Doch ook om bij de komende onderhandelingen los te staan van nadeelige contractueele banden.- Voor hen, die naar Indonesië gaan Ten behoeve van lanögcnooten, die binnenkort nnnr Indonesië vertrek ken on dio voornemens zijn daar mede to werken aan de vorming vno oen nieuwe, vricndscbappelyke en anti-kokminle verstandhouding taa- schen Nederlanders cn Indonesiërs, belegt de P. v. d. A. Donderdag in het Volksgebouw te 's-Gravenhage 's middags om 3 uur een vergade ring. De minister van Overzeesche Geblededeelen zal daar o.a. het woord voeren. -• J3K8» WEERBERICHT 108-V» •A™»»»"""#* nog en. 'ifii? VM kele verspreide "buitjes. IPii'l aT ha,f tot-'licht bel jtMgi wolkt, koude nacht Ifir0 m met plaatselijk "nevel 01 misl eö hier en MMV SS daar lichte nachtvorst. WVï Overdag zelfde tempe- ff ratuur, weinig wina. 30 Oct Zon op 7-32 onder 11.19 a Taan or.der 20.24 u op 13.12 u. WATERSTANDEN ROTTERDAM le tU 7 20 u, 2e ty 19.31 it. Waar zijn de schepen? Java, 26 Oct. nam. van Batavia fe Amsterdam. Kota Agoeng, 24 Oct. van R'dam te Bclawan Dell. - Kota Baroe, 28 Oc». v.m. 4.30 uur van Suez naar Batavia. Kota Int en, 29 October van Batavia te Rotterdam. Tegelberg, 29 Oct. v.m. van Am- sterdam te Batavia. Volendam. ultg., 27 .Oct. n.m. 5 uur van Port Said, 6 Nov. te Colombo verwacht. Spanje's gevierde danseres Mariemma, die voor haar vertrek'naar Amerika tijdens een korte tournee door Europa ln lal van plaatsen ln ons land zal optreden, slaat Rotterdam -helaas over .j., y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1