1 -.'••• - RID. EN ADM. LANGS HAVEN 1*1 SCHIEDAM AANVAL VAN MOLOTOV OP BRITSCHE EN AMERIKAANSCHE POLITIEK Sovjetminister wil gebruik van atoombom verbiëclen ■M Twintig jaar geeischt tegen verrader van Vrij Nederland Consumentencrediet geniet weinig belangstelling f /'ill ":#l DE SCHIEDAMMER I Anti-veto-campagne Mo,o;ov- gevaarlijk" M Vrijdag politiek over leg te Batavia. Jean Cocleau bezocht Rotterdam Negentien menschen Misverstand bij het publiek fvonden den dood Distributienieuws ■M 4 -1"" ADMINISTRATIE: TELEFOON «9300 REDACTIE: TELEFOON M50J ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL 14.— LOSSE NUMMERS t 0.09 ZESDE JAARGANG NO. 553 HET PAROOL i ADVERTENTIES EN INUCHTINGENDIENSTl SCH1BDAMSCHESINGEL «2 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 53300 t POSTGIRO No, 398644 Bankier! -AMSTERD, BANK TE ROTTERDAM WOENSDAG 30 OCTOBER 1946 if'' MOLOTOV beeft gisteren in «Je algemeene vergadering .van de.V.N'. zyn hevigsten aanval sinds langen tijd gedaan op de Britsche en Amerikaansche politiek. De Sovjet-minister van bnl tenten dscbe zaken heeft achtereenvolgens critiek geleverd op den Veiligheidsraad, op de aanwezigheid van „baitcnlandsclic troepen in zekerelanden", op de campagne, welke tegen het recht van veto wordt'gevoerd en tegen wat hij noemde doliardiplomatie en doHardemocratie.; Nadat Molotov het beleid van den Veiligheidsraad gelaakt had wegens liet gebrek aan actie in de kwestie- Franco en een „groote fout" die hij gemaakt had bij het behandelen van de Perzische, kwestie, besprak hij de aanwezigheid van Engelsche toepen in Griekenland, die volgens hem de Grieksche fascisten steun den. Voorts weel het volgens Molo tov tijd, dat de Raad bevoegdheid kreeg, de aanwezigheid van troepen van een Ld van de UNO op grond gebied van een ander lid te onder zoeken en dat de gerechtvaardigde eischen van Voor-Indlë erkend werden. Sprekende over het vetorecht zei de Russische minister: „Het grondbeginsel van de V.N. is eenstemmigheid en samenwer king tussen en 'Groot-Brittan- nië, de V.S en de Sowjet-Unle. He campagne die tegen net recht van veto wordt gevoerd 'is - gevaarlijk. ..De fouten van dan Veiligheidsraad worden ten on rechte geweten aan het veto recht". Critiek op „doliardiplomatie" Het lot van Duitschtand en Ja pan was volgens Molotov geen vol doende waarschuwing geweest voor hedendaagsche imperialisten, van wie hij Churchillals voorbeeld noemde. Deze menschen 2len in de Sowjet-UnJe hun groote hindernis.5 /Hij constateerde, dat vlooteenheden en vliegtuigen gebruik: werden om diplomatieke onderhandelingen kracht bij te zetten en dat, de „dol lar diplomat ie" beoefend wordt ,om „coliardemocratie" te doen zegevie ren.- __Het. plan-Baruch. voor .de atoom-- NAAR EENHEID VAN DUITSCHLAND? Amerikaansche cn Russische ver tegenwoordigen- bespreken een Russisch plan om Duitschland tot een economisch geheel te maken met een centraal bestuur, aldus melden twee Engelsche bladen uit Washington. - De Russen zouden deze concessie hebben gcdiian in ruil voor herstel- betalingen uit de lóopende produc tie van de Britsche en Amerikaan sche zones. De Sovjet-Unie zou 25 procent van de loopende productie van het Ruhr- en Rijngebied heb ben gevraagd. Dit Russische aanbod, dat een groote wijziging in de buiteniandsche politiek van het Kremlin beteekent. zou volgens den correspondent van een der bladen een gevolg zijn van de nederlaag der door de Russen begunstigde socialistische eenheids partij In Berlijn. Deze nederlaag zou In Moskou diepen indruk hebben gemaakt. Churchill en Stalin Op Stal ins verklaring heeft Chur chill weer een antwoord gegeven. „Ik ben blij", heeft hij gezegd, „maarschalk Statins verklaring over de Sovjet-strijdkrachten in bezette gebieden te vernemen, maar zelfs zestig divisies op oorlogssterkte zou den natuurlijk een aantal zijn, dat de Britsche en Amerikaansche strijd krachten in vijandelijk bezet gebied in Europa verre overtreft." Op de plenaire zitting te Bfitntfa. die hedenmorgen gehouden Is en bijna 2 uur heeft geduurd, is beslo ten, dat de politieke besprekingen tusschen de voltallige Nederiandsche en Indonesische delegaties Vrijdag cos. zullen beginnen. Waar xijn de schepen? Jahan de Wltt, 29 Oct. nam. van Amsterdam naar Batavia. In dm poer a29 Oct. van Port Said naar Batavia. Weltevreden, 23 Oct, van Rotter dam te New York. Kota Agoeng, 26 Oct. vanBeia— wan Beli naar Batavia. Klipfontein,- thulsk.' 23 teBelawan Xerxes—Neptunus De voor Zondag vastgestelde -oct- bai wedstrijd Xerxes—Neptunus zal worden gespeeld op het Excclslor- terrein. energie seerd op Amerika's monopolie roor atoombommen:-... Na voorts nog over Indonesië ge zegd te hehbeii,: dat „de Nederlan ders de rechtvaardigheid van de-ver langens der. Jtbdonesische volkeren .moeten erkennen", besloot Molotov zijn rede' met de. formuleering van een resolutie,- welke de volgende punten omvatte: 1)\ algcineene be perking der bewapening, 2) gebruik van atoombommen voor den oorlog moet verbodéir .worden, 3) de Vei ligheidsraad neme practische maat regelen .op dit-gebied, 4) de: alge- meene vergadering doe een beroep op alle regeerfngen, den Veiligheids raad In deze belangrijke dingen tc steunen. - Terwijl dcze rcsolutle met applaus door, Joegoslavië, de Oekraïne, Po len", de Sovjet-Unie en Wit-Rus- land werd begroet, 2a ten "de andere gedelegeerden elkaar aan te kijken. OVERVAL OR WAPENDEPÓT IN DEN KOEK Morgen zuil én voor de Arr. Rechtbank alhier, terecht staan de negentien beklaagden, betrokken bij den overval op "het wapendêpot te Hoek van Holland. Zü worden er van beschuldigd-.'dat zij in het tijd vak van Juli '45 tot Augustus '46 zouden hebben deelgenomen aan een vereeniging, -xiie optrad onder den naam „Het comité- van actie van .Oud-iilcgaJenV.'De vercenigtng had het oogmerk-misdrijven te ple gen tegen politieke"delinquenten en collaborateurs, die naar het oordcel van de leidine niét genoeg door dc overheid waren gestraft. Daartoe zou men ook dé vuurwapenwet moe ten overtreden, want de bestraf- _f,ng der. delinquenten .zou het bezit -van wapenen -noodzakelijk1 maken. - Verder is hun ten laste gelegd - dat zij op Zondag 4 Augustus naar Koek van Holland zyn gegaan ten einde uit het wapendepot Haakweg vuurwapenen tc ontvreemden, welk voornemen echter niet tot uitvoe ring kwam. Twee drukkers zullen eveneens terechtstaan wegens het vervaardi ger» van valsche politie-legitimatie- kaarten, die door de leden moesten worden gebruikt om liet te ducn voorkomen alsof zij een functie bij de politie bekleedden. Tramverbïnding in Wesf-Brabant De Rottercarasche Tramweg Maat schappij is voor^ het eerst ua jaren weer in Ö9n westhoek van Brabant verschenen.' Het gold hier een proef rit. ora het tramspt»or op deugde lijkheid te controleeren. Binnenkort ziiHer. de diensten weer hervat wor den. Het goederenverkeer met Zee land zal weldra weer kunnen plaats vinden, wat een zeer belangrijke verbetering is. Vorstelijkeontvangst ten stadhui ze Dc man die in Frankrijk het kernpunt is geweest van vrijwel.' alle-lsmen, de man die de hecle doolhof van de Kunst doorkruiste en daarbij'steeds op tegenliggers botste omdat zijn koplampen zoo scherp waren, Jean Coctcau, ver toeft in ons land ter gelegenheid van de opvoering van zijn film „La Bella et la Bete", die van Vrijdag af ook te Rotterdam za!' worden vertoond. J r j Veelal is het wat pijnlijk in: pers conferenties te worden geconfron teerd met corypheeën om wier hoofden een aureool gespannen staa:. en die nu in een wildvreemd gezelschap voor de vuist weg uit sluitend slimme dingen moeten zeg gen. Vandaar dat ze zich meesten tijds bedienen van de nationale.- trots'cn wat vleiends zeggen over ons land. Hier trad echtereen slanke, onopgesmukte en elastische - heer binnen, die binnen enkele minuten m slanke, onopge- smukte, elastische - volzinnen zoomaar, voor de vuist weg, iets beweerde ,dat noch met het weer, noch met onzen trots iets van doen had. •- Cocteau wil. met de film zijn oude liefdé belijden, de poëzie. mafx. de luniKunst is nog onvolkomen en lastig. Daarbij zagen we den dich ter onwillekeurig m zijn worsteling met licht en oraden en decors en acteurs en regie enbegrepen we, dat hij vooralsnog de details aan greep voor een vluchtig betoog en zeide dat: wij de arbeiders zijn en niet meer en dat de spelers voor de poëzie óp di-aa.cn", he Lgeen uiter- aard een aanvechtbare .stelling is, dat de studio's ln Frankrijk zoowei te wenschen overlaten na de bezet ting en dat hij .pijnlijk getroffen wasdoor de Amsteraammers, cue lactiten om :„La Belle', et la Béte",/ op' momenten die daarvoor minder- geschikt waren. 'F De aangename causeur,, die - Coc teau ook nogbleek te zijn, heeft "daurnsr met' ue- journklis Eemuitlper^i- Haag eh ïdacterd am - - gel unchto* en - des avonds was hij ln Rotterdam, waar hij ten scaduuize aoor. dr.: j. Drost, voorzitter, van - de Kunst stichting, - werd toegesproken;; en waarbij vele prominenten aanwezig waren.r-v -o'":'-' Cocteau arriveerde omstreeks9 uur' in gezelschap van zijn gastoee- ren uit de bibscoopwereid en heeft na het welkomstwoordvan dr. J. Drost een boeiende uiteenzetting gegeven over de film, waarin hij be-; kende van jongs af aan geïntri geerd te zijn geweest door het on derwerp :.Da: Belle et la Bete", om dat hier "een sprookje zou., kunnen ontstaan zonder een fee. De moeilijkheid'was, dat het beest moest spreken, doch dit is zoo beperkt mogelijk gehouden: Hij deelde nog mede in een vol-? genae film met kleur, te zullen ex perimenteeren en dat de'Amerika- hen een van zijn tooneelstukken tot een kiéurenf ilm willen'maken. Het gezelschap bleef geruimen tijd geannimeerd bijeen: Op de film „La Belle et la Béte" komen wij nog nader terug. (Just pri7isc#jc8 wann bruidsmeisjes bij het huwelijk tan haar gouver nante jkvr. 8. C. F. Fcith met jkr.vr. J. 7ïocü, dat te Hilversum werd ingezegend. H'et bruidspaar met de bruidsmeisjes bij het vertalen - der kerk WEERBERICHT Zwaar bewolkt; met op veie plaalscn nevel of mist en slechts hier en daar tijdelijke opklaring. Geen neeslag van be- teekenis. Matige OnstelUke wind. VrU koud. 31 Oct Zon op u ond«r 11.11 u Maan ondei 21-19 u, op 14.u. Tot nu toe is er weinig gebruik gemaakt van de'Rijksregeling voor het Consumentencrediet; in de eerste veertien dagen waarin het publick zjju aanvragen kon doen, hebben .slechts 3800 Rotterdamsche gezinnen zich aangemeld, terwijl tiaar schattih'g 40 a 50.000 gezinnen voor deze regeling ln aanmerking komen. De heer J.- Melles, lid van den Cen.tralen Raad voor het Consu- meritencrediet achtte deze geringe belangstelling verklaarbaar, omdat de overheid terughoudend is ge weest met het geven van nadere bijzonderheden. Het publiek gaat "niet graag verplichtingen aan, die onzeker zjjn. Eenige misverstanden t.a.v. het consumentencrediet moe ten echter-uit den weg worden ge ruimd. Tèn eerste is het niet zoo dat. van elke f 100 crediet f 1 per week moet worden afbetaald. Een gezin, dat vier personen telt kan. wanneer het netto-inkomen niet boven de f 54 per week komt, voor f500 crediet aanvragen; bedraagt dit. netto Inkomen b.v. f 40 per weck, dan mag veel minder dan f 5 per week worden afgelost en zou het gezin.zelfs zes personen tellen bij -f40 inkomen, dan komt de af.us-- sing geheel te vervallen. Op de waardebonnen van het consumer»-, tencrediet zullen alleen artikelen van goede kwaliteit worden ver strekt; een deel dezer waardebon nen zal,terstond'na de uitreiking geldig worden verklaard. Na twee jaar moet het geheete crediet zijn afgedaan. Heeft een ge zin dan nog op' grond van lagere afbetalingen -een schuld aan het Rijk.- dan zal van geval tot geval worden nagegaan of de schuld te- -niet wordt gedaan. Voor velen, die het allernoodzakelijkste niet kunnen koopen moet het consumentencre diet als een 'gift. worden Binnenkort zullen de nieuwe door den minister van Sociale Zaken op gestelde. gegevensbekend worden' gemaakt aan voorlichting gevende instellingen en aan dewerkgevers. Hebben de walvisscHen een geheimwapen? Maandagavond ls .de 'walvischjager Gerrit Vinke, die eenige dagen' te voren naar de Zuidelijke IJszee was vertrokken, met/ macblneschade. te Amsterdam, teruggekeerd. Bij bet' vertrek had bet schip alreeds"'ver traging, toen een in de schroef vast gedraaide staaldraad moest worden verwijderd. De terugkeer van de GerrU Vlnke beteekent dat thans vijf van de zes walvLschjagers de reis hebben moeten onderbreken. Één van dc zwaarste slagen, die de onder "rondsche pers ln den oorlog troffeu werd toegebracht in November 1943, toen vrijwel de geheele organi satie van „VrU Nedertand" te Haar lem werd opgerold en mr. A. H. van Namen, een der telders van het Ille gale blad, ternauwernood aan den S.D.; ontsnapte. Negentien medewer kers van V. N. keerden nimmer uit hun. gevangenschap terug, ruim der- tig.-anderen overleefden de hel der concentratiekampen En gisteren ston den voor het EUzonfler Gerechtshof terécht degenen, die dit afschuwelijke- verraad op hun geweten-hebben. j'"•'■Bén tragische zaak. Tragischer nog ornaat drie van de verdachten médewerkers van „Vrij Nederland" zij ai'.geweest; twee hunner zijn. de ge* broïiders J a n en T o m Lo b in a a n, ,wior vader,grootvader en. oom in Dubschland den dood.vonüeit. Slecsht :?éèi£ .der verdachten was van-huls-ult Jiveïkeerd": de 40-jarige machinist. J. 'TCi'-Ml Bèenen, die lid van de N.S.B. rw^pen'in relatie - sto öd-met/xlenbe- ^,!x«Mir^n.^.ln}iehtln.ggiidleiist„'^v:ao .//„de... -THfaai-iemach <s,- ."pbli Üc "Zelf - b awe erd hij "wel, dat1 hij voortdurend ónder' druk werd géz'et, maar erg geloof waardig klonk dat niet. Beenen kende weer mej. A. Th. K a p p e I h o fdie veeL over den vloei" kwam bij den N.-t ledewerker C. E e l man en aan ;Beeneti overbriefde, dat op. het Spaame, in de werkplaats van Ernst Moorhof f 'gerégeld pakken Ille gale lectuur arriveerden, Beenen ver telde alles weer aan de rechercheurs WiUemsen.,F a.b e r en S m.l t en deze arresteerden successievelijk een reeks personen. De zaak nam eert vreemde wending» toen de N.s.B.-rechercheur :Willem- sen, die als getuige was opgeroepen zijn „kameraden" zijn nog tijdens de bezetting geëlimineerd weigerde eenige verklaring af te leggen. „Ik 'wil niemand belasten," "ver klaard hij, „vóór ik zelf ben veroor deeld." Én hoe. de president ook praatte, Willemsén bleef halsstarrig bij zijn houding.' -. - „Wij hebben nu eenmaal geen mid delen nm-.u te dwingen," zeide de pre sident. „Duitsche methoden gebrul- -ken we niet En dus moest tel kens worden volstaan met hét voor lezen der schriftelijke verklaringen. Mr. Bes er, advocaat-fiscaal, bracht in zijn requisitoir hulde aan het werk. van de illegale pers. Beenen heeft al deze dDoden op zijn geweten. Hij is een landverrader in dan waren zin des. woords; omdat hij dit verraad, niet alleen heeft gepleegd- eischte spr. niet de doodstraf, doch t >v ».n tig jaar gevangenisstraf. Tegen mej. Kappelfnk -werd een ge vangenisstraf van acht. jaar geeischt. In den namiddag' werd behandeld de zaaktegen den meubelmaker ErnstMoorhoff uit Haarlem, die -verraden.,_was door den -N.S-B.-er Beenen én' by de politie vrijwel on-, middellijk had- „doorgeslagen'.'. Te gen hem eischte -de bfflcier-fiscaal twee jaar gevangenisstraf.' Inde. zaak tegen den 28-jarigen ■Jan Lohmann bleek pas,: welke kardinale fout inde Haarlemsche organisatie van Vrij Needrland werd gemaakt. Er waren namelijk lijsten aangelegd met namen en adressen- van de abonné's. - .Jan en Tom'Lohmann waren en-V kele dagen na hun, arrestatie weer' vrijgelaten, omden S.D. te helpen bij het arresteeren 'van den top van - Vrij Nederland. Belden verklaarden echter, dat ze=®e politie om den tuin wilden leiden, maar zij hadden ver zuimd degenen, die gevaar liepen.; te waarschuwen. ."v-:"" Tegen Jan Lohmann werd dan ook twee en een half jaar gevange nisstraf geëiacht. De zaak tegen Tom Lohmann werd aangehouden tot 19 November, omdat twee ge tuigen niet waren verschenen. Uitspraak van de overige zaken over veertien Tabaksprobieem wordt bekeken Allo overheidsinstanties, welke mofc het tabaksprobieem uitstaande hebben, hebben zich' in dé afgeloo- pen dagen bij minister.. Huysraans móeten vernntwoórden. Gisteren-heeft de minister een onderhoutl,. gehad met vertegenwoordigers Van de ta- baksvc.Twcrkende iudusti'»e; terwijl ook dc detaillisten wtuixscliQnl^k bin- nenkort co©'»- hem gehoord zullen, worden. Na deze complete inventari satie zul minister- Huyaiufuis; dCtt"iair. jiisterxand ;.eéii.vóórstel ter onlosaing van ,~fituba'Sspfobléétó^ ■vSin léggen': - .AANVULLING BONNENLIJST ,129 Periode(27 Oct. tra. 9 Nov. '46) BONKAARTEN KA, KB, KC E13 fstrook no. 1) 45—4 algemeen 250 gram wasch- '-.Ipoeder...:...;'. 45—5 algemeen 50D grom suiker, boierhamstrool- sel, enz., of ïooo -ff gr. Jam. stroop, j.enz., of 740 gr. 2 potjes) pin- dakaas. BONKAARTEN KD. KE 612 (strook no. 1) 464 algemeen 250 grom wasch- poeder 46—5, 46—6 algemeen 250 gram suiker, boterhamstrool- sci, enz. of 500 gr. jam. stroop, enz. of 370 gram 1 potje) pin- dakaas. TABAKSKi T 56 Op de bonnen voor suiker kan men, zoolang dé voorraad strekt, pindakaas koopen..^;,-. - Op bovenstaande bonnen kan met ingang van Donderdag 31 October a,s. worden gekocht. - Nog geen bonvoor cacao Deze week kan nog geen bon voor cacao worden aangewezen. "Wegens een vertraagde aflevering door de fabrikanten is de handel nog niet overal voldoende met ca- cao bevoorraad, .aldus deelt men ons van bevoegde zjjde mede. Nieuwe petrolcumbonnen Houders van kaarten voor petro leum voor kookdoeleinden en/of var lichting kunnen op de bonnen A 01, A 02, A 03, A 04 van de kaart UA 611, de' bonnen B 01, B 02 van de kaart UB 611, den bon C 01 van de kaart UC 611 en de bonnen D 02, D 03 ven de kaart UD 611 ge durende de maand November vier liter petroleum koopen. Voorts wordt medegedeeld, da*, de bonnen 609 en 109 algemeen geldig blijven tot en met 16 November. Volksherstelsigaretten xullcn drie a vier gulden kosten Do 200.000 pakjes im por Uigare t- ten, welke binnenkort icn bcl»oe\o vl»u Ncderlandsch Volksherstel zul len worden verkocht, zullen met ecu zegel van 2.50 worden belast, üc prijs vau uczo pakje9 zal dan tas- sclurn de drie «u vier guUleu liggen. Waarschijnlijk zal biaut-nkort oog eet» partij importsigarettep worden ingevoerd. Ook deze party zal niet groet genoeg zijn om. in distributie te worden gebracht, liet staat echter nog niet. vost .op welke wyze deze, "éigr.retren' ruUt'H Ttoidt-h-'verbnndeid. 01 WETSONTWERP VERMOGENSHEFFING BIJ TWEEDE KAMER INGEDIEND Aanslag wordt bepaald naar het vermogen op Januari .1946 De vrijstellingen Bij de Tweede Kamer-/ls thans ingediend het wetsontwerp inzake de vennogensheffing ineens. Wij ontleenen hieraan, dat belasting- -plichtlg zijn, evenals voor de ver- mogensaanw'asbelasting. alle", na tuurlijke personen, die in een van de laatste vijf jaren als ingezetene worden beschouwd. Bovendien zyn 'aan deze heffing -onderworpen buiteniandschenatuurlijkeperso nen en lichamen, welke vallen on der .de vermogensbelasting. voor zoover hun binnenlandsche bezit tingen betreft,. Hier te lande ge vestigde lichamen zijn Mét belas- tlngplichtigvoor de vermogènshef-.; fing ineens." De aanslag, wordt bepaald naar hét vermogen - op 1 Januari 1946. In hoofdlijnen- zal' het vermogen worden, vastgesteld overeenkomstig de wet op de vermogensbelasting 1892, Onroerende goederen,, be drijfsmiddelen en effecten' worden op dezelfde wijze gewaardeerd als bij de vaststelling van het eind- vermogen voor de vermogehsaan-' wasbelasting. Rechten opeen pen sioen van meer dan 4D00 per jaar worden tot het gekapita liseerde - bedrag als vermogen, be schouwd, voor zoover, zij .4000 overschrijden. Vrijgesteld zijn: v;.-7;' a. Huisraad, schilderijén. boe ken, enz., kleederen en levensmid- delen voor zoover .de. waarde hier van een bedrag van 15.000 niet overschrijdt en mits deze zaken geen' handelsvoorraad-zijn: - Voor-oorlogsch bezit wordtge-- schat naar de waarde op 1 Mei 1940 - b. Verzekeringspolissen en lijf renten tot een bedrag .van 10.000, indien men geen recht op pen sioen heeft, Is 20.003 vrijgesteld. Van de waarde van achterstalli ge coupons en dividenden zal 40 procent onbelast blijven. ANDERE VRIJSTELLINGEN Bovendien wordt, alvorens het tarief wordt toegepast, afgetrok ken: Voor ongehuwden 8000. Voor gehuwden 12.000. ver hoogd met 41)30 voor leder min derjarig kind. Voor kleine vermogensbezAters, ouder dan 40 jaar, is bovendien een vrijstelling opgenomen van ten hoogste 50.000. Deze geldt slechts ten volle indien het gemiddelde inkomen over de jaren 1941. tot én met 1945 1500 of minder bedroeg. Was het inkomen hooier, dan wordt deze vrijstelling slechts ten deele verleend. Boven 3<j00 jaar- lijksch inkomen wordt zij niet, ver leend.' Zooals wij reeds eerder bericht ten bedraagt de belasting: tot 100.000 10 procent, voor het ge deelte van het belastbare bedrag tusschen 100.000 en 200.000 15 procent, tusschen 200.000 cn 500.000 20 procent, tusschen 500.000 en 1 millioen -2;> pro cent en over het gedee.te dat ligt boven 1 millioen 25 procent. Posf voor militairen Correspondentie, bestemd voor mi litairen aan boord van het s.s. Nleuw- Holland behoort uiterlijk 4 Novem ber om 21 uur. te Amstrdam C.S. «e zijn bezorgd, teneinde nog geduren de dc reis in een aanloophaven aan de belanghebbenden te kunnen vyor- den uitgereikt. I vJ maLeur ,*rtt- W/tl atiiVuxdjuiud Sr cm Door ANTHONY- BERKELEY 1) Mijnheer Ambrose Chitterwlck hfj is volgens zijn ei^en woorden een student in de; leer /der. men- schelijke gedragingen had de ge woonte om wanneer hij' zijn tante- wilde ontvluchten, de lounge'."van Piccadilly Palace te bezoeken. .Op den middag in kwestie; was mijn heer Chitterwlck daar vroeger dan gewoonlijk gearriveerd.; De, klok had nauwelijks': half drie geslagen' en' hetconsumeeren van het kleintje koffie na - de lunch was vollen gang. Mijnheer - Chitterwick vond met veel moeite een onbezet tafel tje en liet zich met een zucht van verlichting op den stoel vallen, dien een deftige'.ober-kelhier-voor. hem had aangeschoven. H-. had zeer tegen zijn zin geluncht 'ii het .restaurant van een groot waren huis, waar hfj uitsluitend door vrouwen .omringd was en niet voor de eerste maal was de wénsch bij 'hem opgekomen, dat zijn "tante haar bezwaren tegen clubseens zou laten varen. - Mijnheer Chitterwick. belast met de belangrijke taak., patronen voor nieuwe gordijnen in den salon uit te zoeken, had den weg van den nLnsten. weerstand/ gekozen hij deed ditaitijd wanneer het .'zijn tante betrof1 eni' geluncht in. een mstte - gelegenlieid"; Nu bestelde.' hij om op adem te komen, zwarte koffie en een/glas benedictine. Wat dit laatste betrof suste hij .zijn ge weten met het argument, da. zijn tante minder bezwaren tegen bene dictine dan .tegen clubs. had..j.; Het was met een gevoel weer el- gen baas te zijn. dat hij het glas. aan zijn lippen zette cn een mllden blik op zyn. omgeving wierp. Het tafereel boezemde hem dien dag.bij-, zonder veel-belang in daar. hy nog nooit te voren In de gelegenheid was geweest het verschil tusschen een gezelschap na de lunc.i en dat van voorhet diner te bestudeeren. Maar al spoedig, betrok'.zijn.gezicht. Het was -een vertooning; waarop hij- "niet gerekend had. De\ collectie gasten was saai. .hoogst respectabel en bood. geen enkel pikant contrast. Het Londen der .voorsteden, in hoofdzaak het vrouweF'k deel, be- volkte de lounge van het PiccadiDy Palace. Slechts een. meirjé. dat op' eenigen afstand van;; hem alleen - aan een tafeltje zat.'trok-d blik- ken van mijnheer Chitterwick een oogenblik tot zich. 't .Was èen aardig meisje, maar dat was' niet de re den van mijnheer Chitterwlck's be langstelling; hij behoorde, niet tot de mannen, die altijd óp een flirta tion uit zijn. Wat ,2ün aandacht; trok, was het feit, dat" zij in niets leek op, de meisjes, die het 'Picca-i dilly Palace alleen, bezoeken. Haar blauwe - mantelpak .was veeleen- vöudlger en gedistingeerderdan de toiletten, die men -daarte.zien krijgt, haar kleine hoed.' die een paar zwarte krullen haar onbedekt, liet, minder opgesmukt, ha_r heele verschijning minder, opvallend. Zit op iemand te wachten, 'besloot mijnheer Chitterwick. Anders Op dat oogenblik keek het meis je m de richting van mijnheer Chitterwick en haar blik was on miskenbaar koel en arwijzend. Haastig sloeg hij zijn oogen neer, zij het dan ook niet voor lang. En zijn nieuwsgierigheid werd be loond. wam tenslotte ontdektx hij een nieuw object, dat zijn aan dacht waard was. Een paar tafel tjes van hem af, met. den rug naar een van de pseudo-Grie.rsche zui len gekeerd, zat een oude dame. naar wie mynheer Chitterwlck's hart onmiddellijk uitging. Mijn heer Chitterwick hield van oudere dames, vooropgesteld, dat zj niet te veel op tantes '.eken. Deze had in het geheel niets van een tante weg. Zij was alleen, om maar ;ets te noemen, en bovendien keek ze niet bazig. De manier, waarop ze keek, drukte veeleer verbazing uit, alsofze zich vol verwondering af vroeg, hoe zij hier verzeild -vas geraakt. Het was duldeiyk. dat'zy niet tot de menschen behoorde, die het Piccadilly Palace bezoeken. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1