V.S. bereid tot samenwerking voor ontwapening DE SCHIEDAMMER Oranje-elf en léger aan elkaar gewaagd Rousse gaf winnend doelpunt cadeau De Grondwetswijziging in de Tweede Kamer jHmaLeur BED- KK ACU. LANGE HAVEN 14T3CHIEDAH ADMINISTRATIE: TELEFOON «SMC REDACTIE: TELEFOON MM5 - ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK «/...CENT'- PER KWARTAAL t L— LOi' j* i UMMER3 t O.W HET PARGDl ADVERTENTIES VEN - INLICHTINGENDIENST: SCH1EDAMSCHEStHGEL 43 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 2W3Ü EN M30# POSTGIRO No MHléM Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ..ZESDE JAARGANG NO. 254 DONDERDAG 31 OCTOBER 1946 Austin antwoordt Molotov: Tegen wijxiging van het Handvest Senator Austin, de. Amert- kaansche afgevaardigde in de: vergadering der Veresnigde Naties, heeft in de avondzitting van gisteren geantwoord op Molotovs rede. en onder meer medegedeeld, dat Amerika be reid is, geheel en al met Alia andere leden der V.N. samen te werken in het nemen van maatregelen voor ontwapening, Austin zeidë 'te<gelooven dat Mo lotovs resolutie vaneergisteren in zyn -geheel op r.de agenda. moet worden" geplaatst. Nadat hij had medegedeeld, dat de V-S. - bereid zijn, een volledige verklaring af te leggen over 't aantal van hun gewa pende strijdkrachten in het - bui tenland.' verklaarde hij dat Ame rika gekant, is. tegen wijziging van het Handvest, ten aazien van het recht van veto'. De V.S. erkennen,, aldus Austin, dat er ruimte is Oud-illegalen wilden eigen rechter spelen De poging tot wapenroof te Hoek van Holland berecht "Vanmorgen is voor de Arrondisse- ments-Rechtbank alhier het pro. ces begonnen tegen de leden van he* Comité van oud-Illegalen, die op 4 Augustus te Hoek van Holland een poging deden om wapens te rooven nlt het depót Haakweg al daar. President van öe Rechtbank Is nu. van VoUenhoven. het OJVL wordt waargenomen door nr van Oosten, Er zijn 19 beklaagden. Ais eersten verschijnen voor bet hekje H. G. M.. een 22-jarige ser geant van de Gezagstroepen, J. L., eveneens sergeant, oud 39 jaar en de 45-jarige chef-monteur J. M. L. Getuige A. van Veen, een aanne mer, vertelt, dat hy in 1945 kennis maakte met J. M. L. Beiden waren ontevreden over de wijze, waarop de politieke delinquenten en colla borateurs werden gsstrait. Zy bespraken het plan tot op- - richting vanj een commissie van.; auü-UIegaiën. ,Op -de -eerste..verga dering kwaïa een zestal mannen bycen. onder leiding van den be klaagde L. In een café in de Jacob Catsstraat. Men besloot, een veree- eenlglngsblaadje uit te geven „De Schijnwerper". In een papieren ac-ie zou de on tevredenheid over de behandeling der politieke délinquenten betuigd worden en als dat niet hielp, zou mén andere maatregelen nemen en er zelfs toe overgaan, Iemand te „liquldecren"', In de vergadering werd ook ge sproken over de verstrekking van valsche politie-legitimat'.ebewljzen- Getuige vond de vergadering nogal verward en hy besloot zich terug te trekken. Officier: „Hoe bedoelt u dat? Waarom precies trok u zich terug?" Getuige:Volaens mij werd het eer soort WlId-West-actie." Getuige H. A. de Boer. bewaker van *•-kamp Kanaaiweg. had ook vaak met L. gesprokenover de slechte berechting vp_n politieke de- li nauenten en heeft ook de verga dering in het café aan de Jacob Catsstraat bijgewoond. Als de po litie eventueel geïnformeerd had. sou mep een vlschvereeniglng zijn geweest. Getuige erkende, dat er over ..liquidatie" van personen ge sproken Is. Pres.: ..Was u bet daarmee eens?" Get.: „Neen, eerst niet, maar nu eigenlijk wel (gelach). Het comité wilde een eigen rechtbank je oprich ten. dat gedeelteiyk uit actieve leden ro" bestaan.." P^s.: „Behoorde u tot de actie- ven?" Get.: .Ja."- Pres.: „Wat was dan precies .»w taak?" Get.: „Dat weet Ik meL" Pres.: „Dat is-gevaariyk. Ze had den u wel gekke dingen kunnen laten' doen." Get.: ..Dan had ik toch 'zeker zelf zoo gek moeten zyn, om ze te doen." Getuige J. A. van Asch legde soortgelijke verklaringen af. Pres.: „Waren alle leden h.l eens met het voornemen tot liquldeereü van bepaalde personen?" Get.: „Niet allen. L. bijvoorbeeld met. "Wel was hy hoofd van den actieven d'enst." (De zitting duurt voort). Verraadster veroordeeld bij^ndere raad - van cassatie ta Den Haag detri uitspraak in de -Scheurkogel -Pt Botterdam., die iemand had verra den, die Paar den Engelscben zen- g*luisterde. Het. bijzonder ge rechtshof te s-Gravenhage had haar voor dit feit twee jaar Revan- gerüsstraf opgelegd. De uitspraak luidde thans twee jaar met aftrek: •.voor. verbetering ia de toepassing van artikel 2T (het artikel dat handelt over het vetorecht) en t voorts dat er ruimte voor verbe tering: is ln de werkzaamheden van den Veiligheidsraad, j;; Naar UJS.O—verkiesdEgèn? Nog tal van andere sprekers hebben gisteren het woord gevoerd, jEen van. hen was Francisco Dles- cas (Ecuador) die wees op, het ge-, vaar dat de politieke belangen van de -groote mogendheden de over hand zullen krijgen op' de belan gen van de menschheld. Daarom wasJ het volgens hem. noodzakelijk, de ÜJN.O. op democratische leest te schoeien, zoodat. de ledenuit eindelijk door vrije stemming zou den worden gekozen. Ook Veiligheidsraad vergaderde Op denzelfden tjjd als de algemee- ne vergadering kwam gisteravond do Veiligheidsraad bijeen om een vraag van Zwitserland te bespreken, over do voorwaarden voor het lidmaat schap vannict-leden der V.N.van het Internat ionaal Gerechtshof. Een commissie van deskundigen "zal hier*, over binnen veertien dagen rapport' uitbrengen. 1 1 Dr. Lange f Polen) deelde nog mede, dat .zyn delegatie het, plan heeft, een resolutie aangaande die kwestie-Frunce by de algemoeue vergadering in te diénen. Molotov steunde dit voorstelEgypte- en Bra zilië waren er tegen. De vergadering: werd,' zonder dat er een beslissing was genomen, verdaagd tot Maandag. Het OostenrijKscha 'parlement heeft gisteravond na- een, geheime zitting van twee dagen besloten, om do terugtrekking der geallieerde bo- .zvttbigstrocpcn te vragen. - RADIOKWESTIE MAANDAG IN MINISTERRAAD? Spoedige beslissing verwacht (Van onsen parlementairen redacteur). Naar wy vernemen heeft de Radioraad 'het voorstel-Kesper met beslistheid van de hand gêwezeu. T<Kdi schynt_er_kans<j, "ïe bèAAaan^dat een reg-elinj- als door den voorzitter van de stichting „Radio Nederland in Overgangstijd" ter tafel ge bracht bij minlsterieele be schikking wordt ingevoerd. Hoewel de r eg tering met deze zaak groote geheimhouding in acht neemt, verluidt.in welin gelichte kringen, dat de radio- kwtslie begin volgende week wellicht Maandag, in den mi nisterraad wordt gebracht, waarna een spoedige beslissing wordt verwacht. ZN JLE^T FÈUEN00SDSTA.DI01L- JLraak ligt op den grond en Pot 7iarst slaat beschermend eyn-.arm-om):hem faen V: d. Linden staat in r Jiet doel, dcoh kon niet voorkomen,- dat de militairen scoorden - Het Nederlandsche militaire elf tal 15 Woensdagmiddag ln het Feyenoordstadion, waar het over-/ gxoote deel van het tahbke pu bliek uiteraard uit militairen be stond, een geduchte sparrlng- partner voor het voorlooplge Ne derland scli elftal gebleken. De militairen beschikken over: een goed combineer end e ploeg bezield mei een fanatieken wil om te ■winnen die het den oranjemannen, verre van gemakkelijk heeft ge maakt. Het spel van de voorloopt- ge nationale ploeg .heeft ons over het geheel genomen weinig kunnen bevredigen, zii won tenslotte met het kleinst mogelijke verschil, Z. —1, waarbij dient te worden op-/ 1 gemerkt, dat Rousse het winnende doelpunt cadeau deed. De miU- taire keeper, die overigens goed werk verricht heeft, liet enkele .„./.minuten voor het-veincL-den^bai- ''■.-valJen>/r eood nt-^FlsdiAis?.?? *oi»iieWsu5 meer ln hétleege doel kon trap-:, f" pen.-/' "Wanneer het Nederlandsche elftal zóó, weinig klaar maakt legen «.en ploeg die met 5—e van de Engelsche: militairen verloor, behoeven wü ons' de volgende maand in'Engeland, geen illusies te maken, hoorden we op de tribune bewerea Deze'-vergelijking, die: men allicht maakt, gaai natuur lijk' ln de praetijk niet op. Toch geeft het té dénken, dat onze keurpioeg zulk een mager resultaat heeft ge boekt,- Aan dé vfietbaiteehniscbo fcWAllletten van de spelers afzonder lijk ligt het niet. siuk voor stuk Heten ze zien, dat ze.de kunst van DUITSCH BLAD TEGEN ANNEXATIE Met name van WEERBERICHT Tot Vrijdagavond; Meest zwaar be-' wolkt met tUdeWk «enige regen. Mail-. ge, vooral langs de Waddeneilanden 'tfl. deiiJk .krachtige Noord-Ons teil) ke wlod.'. Koud weer, doch vrijwel ner-' geus nachtvorst. I Nov Zon op 7.3S u, order I7.ts u. Maan onde. 22-24 u, op 14.33 o. Borkum In het orgaan der christeiyk-- democratische unie, de „Neue Zeit", wordt het Nederlandsche plan, om het eiland Borkum by Nederland ln te iyven en er een .kamp voor politieke delinquenten te vestigen, een „blunder" ge noemd. tfot 1933 heeft er „een minimum aantal problemen" tusschen Dultschland en Nederland bestaan, zoowel territoriaal als anderszins, schrijft het blad; wij beseffen, dat Dultschland Nederland .veel schul dig is ter compensatie voor de oor logsschade, maar zijn van meening, dat er betere manleren zijn, om dit te doen dan ln den vorm van ge- bledsafstand. „WIJ weten", aldus de Neue Zeit, „wat de. Nederlanders in Europa en Oost-Indië overkomen is. We weten yan het ongeluk van Walcheren en de overstrooming van Nederland sche landerijen en al de misère, die de Nederlanders heeft getroffen. Wy zyn bereid dit goed te maken, maar moet dit in den vorm van annexaties gebeuren? „Het schJjnt. dat ook steeds meer Nederlanders hieraan beginnen te twijfelen cn daarom geloovcn wij, dat het laatste woord over Borkum nog niet gesproken is. „Als een eerste hoopgevend tee- ken begroeten wij het bericht, dat Nederland bereid Ls levensmiddelen aan Duilschland te verkoopen. Goederen in ruil voor goederen, dat. Is de beste manier, om tot het her stel,van Europa te komen. De at mosfeer in Nederland dient op den terugkeer van het politiek gezond verstand: in: Europa gericht te wor den", aldus de Neue Zeit- Mw. Kollonfai krijgt Nobel-vredesprijs Mevr. Kollontai, die jarenlang ambassadeur voor- de Sowjet-Unie in Z weden en Noorwegen ls ge- wees1, en die thans teruggetrokken in Moskou leeft, zal dit Jaar den Nobei-prüs voor den -vrede ontvan- ;genu' -De- jury heeft getwijfeld tusschen mevr. Kollontai en graaf Folke Bemadotte, het hoofd van het In--, tematlonale Roode Kruis. De prjjs zal evenwel toch aan mevr. Kollontai worden toegewe zen uit erkentelijkheid voor haar geslaagde pogingen, Finland er, toe.- tebrengen zich uit denoorlóg ie- rug te trekken vóór, de ineenstor ting van Dultschland. In een haar 'welbekende -omge ving zal de modieuze -. oud-ambas- sadnee. en schrijfsterKollontai den prijs ontvangen. X... „Ze moehfeh ons niet IT *00.Verg"- s- Het alles geen. goud, wat. er hliukt. Dit pnuérv ondén ook de Etigclséhe vrouwen van Cana- dccschèmilitairenr 'Zoo bracht 'de-„Carina?*-velt Britsche bruidjes, bijna .allral met een oftwee kioderennaa?' het oude Engeland terug. Behalve .het tekort aan woonruimte, tm- öcn öe Canadeesche schoonmoe ders op alsj veratóorstera vanhet huwelijksgeluk. „Ze mochten onsy niet zoo erg", zei een der repa-* trieerondea. Die schoonmoeders toch......... om van de mannen maar niet iO; spreken, wunt slechts 'drie wareii. er aan de boot oh» afscheid te: nemen. lyóétbailea verstaan, zoodat het ge- hael een aantrekkelijk kijkspel werd. -Waaraan de nationale ploeg deze middag mank ging was een onvol doend pioegverband, dat aan .andere zijde veel .beter klopte. dikwijls sloot het spel niet, al te dikwijls ook zagen de uitstekend „spelende v. d. Lely en de Vos de /gelegenheid schoon, een aanval te onderbreken. Men zou denken dat veen elftal, waarin zee Ajaxspelers slaan opgesteld de Ajaxied Staf felen vlei ln voor den geblesseerden Paauwe een beter geheel zou vor- i men. ''•ï.'/In de voorhoede deed Engelsman als middenvoor weinig van zich spreken. Rnozen, de beste man in de militaire aanvalslinie, Ulkt ons beter geschikt voor deze belangrijke plaats tn hei nationale elftal. Ook van de linkervleugel Wükes-Flscher ging jöiet bijzonder, veel; uit. Wilkes,had. .blijkbaar zijn dag niet en Fischer was beslist niet beier dan HoSleman. r-De. linkervleugel "Smit-Drager leverde I'meer gevaar op. smit, tnel eh be- tijd,-verzette,..WéCC,'; terwyl.-Drager. löonde ieen uiterst snél vleugelman Ie 'zijn en als het moet een resoluut schuiler. .In 1 de middenlinte speelden Kuppen' - en f de Vroetals van ouds, rustig, .zilver en moeilijk te passéeren. •Stopelén was als- rechtshalf "n1 et on- voloende, maar niettemin de mindere - van Paauwe- Dat zich feilloos vrij spelen, dat „voetbal op de vlerkante meier", de bekende, mooie passes - van.-den Feyenoorder hebben we ge mist. De achterhoede bestaande uit de belde AJ axled en Pothnrst en van de Linden maakte, vrijwel geen fout, vooral laatstgenoemde was. buitenge-' woon trapvast, Kraak, even safe als de Internationale Bank, bevestigde zijn reputatie van de beste Neder landsche doelwachter te zijn ten volle. Een kwartier voor het 'eind viel. Rijvers ln voor den door een botsing geblesseerden Engelsman. Smit stond den watervluggen N.A.C-. man de linksbuitenplaats af ora zelf als middenvoor te fungeeren.- - De drie doelpunten vielen ln de tweede helft.Het Nederlandsch elf tal nam door Drdger de leiding, doch vlak daarop was' het' weer gelijk, doordat- Van Heraert, die Adriaanse op de linksbuitenplaats verving, den bal direct uit*een: hoek schop langs Kraak kopte. Enkele, mi nuten voor het eind liet Rousse den van den voet van Drager komenden:, hal glippen waardoor de toeloopende Fischer met weinig moeite kon scoren."/":;'-/ 'Z/..-'; :.i Belgisch militair elftal in-de; .-A:ï-^v finale''. Daar het Belgische militaire elftal met 3—0 van de Tsjechen heeft ge-. wonnen, komt het uit ln öe finale tegen de Engelschèn, welke wed strijd in Berlijn i wordt gespeeld. Nederland en Tsjecho Slowakije' Spelen om den derden en vierden prtis. -Hel Is nog niet bekend waar en wanneer..: Waar'.zijn de schepen? Johan de Wtt, ulfcr., p. 29 Oct '•Maltfti'i Klipfqntein, 28 OcfcJ van Belawan naar Rotterdam; Nieuw" Holland (niet Johan de Witt als gemeld) 29 Oct.'nam. van Amsterdam naar Batavia, 30 Oct. v.m. 8.30 uur van IJmuiden.. Volendam, uitg;f 30 Oot. in de RoodeZeealles wel aan boord. Indrapoera, 30 Oct. 3 uur v.m. van Suez naar Batavia. Op damestabaksbon tijdelijk snoep? Minister Huysmans zal verklaring afleggen (Van onzen parlementairen redacteur) Mlnls'er Huysmans hieft, naar wij. vernemen, de bcdoclins om binnen kort een openbare verklaring over de labakssltuatie af te leggen. Om. aan de zoo plotseling aan 't licht getreden-tabaksschaarsch-" te het hoofd te biedenwordt thans ernstig overwogen, van begin December af tijdelijk op den tabaksbon voor dames sui kerwerk beschikbaar to stellen.'' Er zouden over de maand Decem ber 20 mtllioen pakjes sigaretten, te weihlg tn omloop gebracht kunnen worden. Er rijn 2,4 milUoen gemeng de kaarten in omloop, waarvoor .maandelijks ruim 10 mlllloen pakjes sigaretten noodig zijn. Zelfs wanneer minister Lleftlnck op korten termijn, gevolg zou geven aan den. aandrang om meer deviezen beschikbaar ite stellen dan" nog ls het twijfelachtig of de. daarmee ln te koopen ruwe tabak tijdig genoeg kan arrlveeren om dedreigende kloof te overbrug gen. Daarom zal tegelijkertijd wor den voorgesteld, tot üii doel een zeker kwarttum Importsigaretten aan te koopen. Ons land ls daarmee drie maal zoo duur uit, dan wanneer ruwe tabak hier te lande wordt verwerkt. "Wat een Kerstboom mag kosten Dc verkoopsprijzen voor 'kcrst'boo- racn zijn als volgt vastgesteld Tot 49 cm. *-0.73; 50—09 cin. .1^-; 70—99 cm. 1.50; 100—124 2.-; 125-—149 cm. 2.50; 150— 174 cm. 3;—175—199cm.' 3.50 20.077^249 cm. J 4.25 250—300 cm. f 5:—'itHjIiiBiel 'Btéunhijdaé3"Öa' verg-oedinjr .voor Jiet aan brcng.m .daarvan. Bij verkoop van boomep zonder stcunrhiddel moeten da prij- zen niet ten minste 0,35 worden verminderd. „PROF." POOTJES NAM -;':M DE BEENEN Zijn arrestatie gelast De substituut-officier van Justitie te Amsterdam,';:mr.:,B. -Kistj is m liooger;beroep-'gegaan vau «le beslis- sing: Tan .de rccatbankj waarbij „pro fessor Pootjes uit Hilversum, na zijn nanhouiling op, vrije voeten werd gesteld,Het Hof heeft de bealisalng van de rechtbank vernietigd en dc aanhouding van „professor1 Poot jes opnieuw gelast. Tot.dusver,heeft ne politie den heer Pootjes, die zieli wegens opruiing tot dicnatweigering zal moeten verantwoorden, nog niet kunnen arrestecrcn, omdat hy voort vluchtig ;isi Nederland vraagt leening van 500 miflioen dollar De Internationale bank te Wash ington maakt s bekend, een brief van de Nederlandsche regeering te hebben ontvangen waarin N e deri" land een leemngvanSOO m LI li oen dollar aanvraagt. Portivoorcorrespondentie* T^:.met;': militairen,; v.}^,v.' Door de verhooging der; b Innen- landsche posttaxieven bedraagt, met ingang van 1 November, het port voor brieven van burgers aanmill- tairen in Engeland en Ned.-Indlë (verzending per luchtpost) tot en met 20 gram 10 cent; briefkaarten 1} cent, Voor Nederlandsche militairen el ders in het buitenland gelden de internationale tarieven- Hef Engelsche elftal Het Engelsche voetbalelftal, dat 15 November te Manchester legen. WaU* uitkomt én naar alle waarschijnlijk heid ook, op een enkele uitzondering na, op 27 November le Huódersfleld zal optreden, ia als volgt samenge steld DoelSwift Manchester Cliy; AchterScott, Arsenal; Kardwich, Middlesborought, aanvoerder; Mid den Wright; Wolverhampton Wan. derers; Franklin, Stoke City; Cock- burn. Manchester United; voor: Fin- ney. Preston North-End; Carter, D -- by County; Lawton, Chelsea; Mannl- on. '.Middlesborough; Langlon, Black burn Rovers. Stanley Matthews van Sloke City ls dus niet in het elftal opgenomen, al hoewel hij weer geheel fit is en Za- lerdag.voor zijn club zal.uitkomen ln de League. Aangezien hij ln geen acht weken gespeeld heeft., wenschte de keuze- commissie geen enkel risico- te ne men en heeft "hém; 1 —-" Een "visjnoeprieste'r- té Bombay, zal, zich. haar Bengalen begeven om dc. mannen- en vrouwen, die bij de joiigste onlusten in het gebied van, Noakhall onder dwang tot den Islam zijn toegetreden; weer tot den Hln- doegodsdiensi: te bekceren. -1 Procedure blijft ongewijzigd G; (Van onzenparlementairen - redacteur.) De procedure tot herziening van de Grondwet blijft ongewijzigd. Het daartoe strekkend wetsontwerp,, dat in:de eeree lezing met 42 tegen;.20 stemmeer was aangenomen; heeft gisteren in de Tweede Kamer de'; vereischte tweederde meerderheid öiet kunnen halen en. ging met' 57 stemmen voor en 36,tegen ten on der. De wijziging van art- 192 werd; aangenomen met 84 stemmen voor er. sléchts de 10 communisten tegen. Thans is er dus een, reeds ln voorbereiding zijnde, wet noodig;om dienstplichtigen tegen bun wil naar gebiedsdeelen bulten Europa Ée bunnen uitzenden. De regeering kan, mede gezien de stemmenverhouding, dit gedeeltelijk "échec rustig naast zich neerleggen. Uit het betoog van den .communis-' tischen afgevaardigde .Wagenaar was duidelijk gebleken, dat zyh fractie zich het buitenkansje, om. dit ontwerp te torpedeeren, om tweeërlei redenen, die met. het voor stel zelf niets uitstaande hadden,., niet wilde laten ontglippen. In de eerste plaats was dekenneiyke be doeling, het wantrouwen in het be leid van het kabinet-Beel nog. eens te onders tree pen. Ten tweede den ken de communisten zijde te kun nen spinnen by:de oude procedure, die ons volk in de voor ons ligende drie jaren tenminste twee en wellicht drie algemeene verkiezingenzal tecuvill -5 Door ANTHONY BERKELEV 2) Mijnheer Chitterwick, niemand anders vindend, die zyn aandacht waard was begon met' haar een; van zyn liefste spelletjes: detec tive! Enkel en aüeen uit haar ver- schUning, haar gebaren en haar wijze van spreken (indien zij ten minste sprak) zou hij elke byzon- derheid omtrent, haar kunnen op maken haar gewoonten, haar karakter, .of zij meer van honden dan van katten hield - of anders om of ri| gehuwd, ongehuwd of weduwe was, kortom elk ding. uit gezonderd haar meisjesnaam, ten minste als zij getrouwd was. Het was een spelletje, dat mynheer Chitterwick by voorkeur ln trein of tram speelde, tot iroot onge noegen van zyn studie-objecten, die, onrustig geworden onder 2yn blikken, .zichzelf van top tot teen bekeken om te ontdekken, .wat-.;er nu eigenhjk aan hun'.uiterlijk mankeerde. Laten wü nu, térwyimynheer Chitterwick zijn detectlvevermogen opnieuw beproeft.de rollen om draaien door zijn uiteriyk een oogenblik te bestudeeren en wel volgens zyn eigen methoden. Mynheer Ambrose Chitterwick dan ls kennelijk een goede veer tiger. met eeu groot rond noofd, een kleine wipneus, waaropeen gouden 'pincenez, en aanleg tot een buikje. "Verderf, hl) vin het bezit van minder haar, dan hy behoor de te hebben en van een .volstrekt ouderwetsche tante in de voorstad Öilswlck. Uit de opvallende goed moedigheid, die mijnheer, :Chitter- wick's aard kenmerkt, is,.-gr mak- keiyk' te concludeeren.dat hy niet sléchts bij. zijn tante ln Chiswick woont, maar dat hijdit born dien geheel, ten gerieve van dit familie lid dóet. Langs deze lijn verder, deduceerend komt men al spoedig tot .de overtuiging, .dat tantelief mijnheer Chitterwick regeert, met een roede, gemaakt.van een. mate rie harder dan Uzer. Dat-hijechter ih financieel opzicht van deze - tan- te geheel onafhankelijk ls. bewijst het//-gemak, waarmede hij een tweede: benedictine bestelt." Hij, die geestehjke vivisectie .pleegt.zal intusschen begrypen, dat imijnheer Chltterwick's over.' matige' goedmoedigheid een tegen wicht behoeft en dat deze waar 'schynlUk gevonden kan worden in een hobby. En-deze liefhebberij het kan niet moeüyk- te raden zijn is de criminUogie. Verder ver raadt het zelfvertrouwen, dat myn heer Chitterwick by de uitoefening: van zyn hobby - aan - den dag legt dat het hem eens gelukt 'ls "een bijzonder moeilijk geval van moord, dat de politie, tot wanhoop bracht, op te lossen. Dat een 'dergelijk man niet veel tyd noodig zou hebben om langs den weg der observatie bepaalde dingen' omtrent de. bezoékster van het Piccadilly Palace; vast te stel- len, is duidelijk. De dame dan was tusschen de 2estig en de vyr-en- zestlg jaar oud; haar gelaat. licht gebruind en gekenmerkt doof een arendsneus en een paar mooie oogen, stempelde haar niet slechts als iemand met een voorliefde voor het buitenleven, maar ook als iemand van goede familie. Mijn. heer Chitterwick vermoedde zelfs. dat zij van adel vas. De ring aan h<?ar linkerhand vertelde, dat zy een getrouwde vrouw of weduwe; was en uit haar wijze.van optre den besloot mijnheer 'Chitterwick tot het laatste. Haar k'.eeding gaf verder uit sluitsel. Deze was niet modieus verre van dat maar evenmin was zy ouderwetsch of smakeloos. In feite waren het haar kleeren. die mijnheer Chitterwick tot de theorie brachten, dat zy, van adel moest zyn, want het waren de. kleefen van een [vrouw. .die. belang- rijk genoeg was om te. kunnen/ dragen wat zy ilde Een aardige oude dame/ begon mijnheer Chitterwick op te som men, maar met een bijzonder sier-.; kenwil. Misschien is zjj Op dit punt werden myriheer Chittèrwick's overpeinzingen on derbroken. Naast de oude dame stond een leege stoel!en daarop lag haar tascb. Een lange man, met rood. kortgeknipt haar, naderde de stoei,, legde de tasch op tafel, eroette cn zing naast haar zitten. De oude dame draaide, zich met kennelijke opluchting naar hem toe en begon te praten. (Wordt vervolgd) brengen, met alle daaraan verbon den- mogelijkheden, tot politieke ac tiviteit.-.; /sYYY "Y" Of deze zienswijze kortzichtig .'ia- geweest of niet,r zalde tijd .leeren.-- De heer Wagens slaagde er niet in. duidelijk, te manen, waarom zijn, fractie zich ;/ln, .eerste lezing van stemming heeft onthouden, waarom zyn' partygenooten in de Eerste Kamer destyds vóór- bet- ontwerp hadderi gestemd en bij deze gelegen- heid* nu weer tegen.. Minister Beel ging dan ookln 't geheel niet ln. op hetgeen door hem te - berde was .gebracht. V;" 1 Tegenover de bezwaren vande heeren Schouten (A.R.), Beernini (C-HJ, Korthals (P.v.d.V.) en Zandt (St Ger). dat het voorstel tot schepping van een afzonderlijke Grondwetskamer te weinig waarbor gen biedt tegen wat gemeenlijk „de waan van den dag" wordt genoemd, stelde de minister-president nog maals het sterkste argument van de voorstanders, n J. dat de regeering het onverantwoord acht om ln een periode, waarin zulk een behoefte bestaat aan continuïteit ln het be leid, hetvolk telkenmale in een verkiezingsstrijd te storten. Slechts de twee regeerlngspartUcn stemden vóór het ontwerp, waarmee het dus van de baan is. Merkwaar dig ls het te bedenken, dat uitslui tend óm de herzieningsprocedure te bespoedltren. 'een staatscommissie in hetleven werd geroepen, die met het thans afgewezen voorstel kwam. Tijdens de behandeling ln eer-, ste lezing kwam de Kamer plot seling op het idee, dat men wel eens.van de gelegenheid gebruik kon maken om tegeiykertyd een eind te maken aan den toe stond. dat onze troepen nog steeds volgens een uit 't staats- nóódrecht geboren Londensch wetsbesluit worden uitgezonden. En ziet, het herzïenlngsvoorstol vond geen genade in de oogen van di volksvertegenwoordigers, terwijl de wyzlgfng van tut. 192 er met vlag en wimpel door kwam. Hoogc onderscheiding, voor Lord Templewood De koningin heeft g.stermidrtag in haar paleis aan het Lange. Voorhout ontvangen lord Temple wood (vroeger sir Samuel Hoare), voorzitter van de Help Holland Council, en lady Templewood. De hooge gast heeft uit handen van L..X de hooge onderscheiding van grootkruisin de orde vanOranje Nassau 'ontvangen. Bij deze ont vangst' w. :en de Britscï.e ambas sadeur. en lady Bland' tegenwoor- dig. De Fransche ministerraad beeft beslotentot ontbinding van den gemeenteraad van Marseille, om redenen van teciuiischen aard.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1