Rumoer om den burgemeester van Opsterland Molotovs voorstel staat op de UNO-agenda Het proces tegen oud-illegalen DE SCHIEDAMMER Verdeelde meeningen in de Partij v. d. Arb. De voorgeschiedenis Manoeilski tegen de persvrijheid -'Tandartsentarieven voor ziekenfonds- leden YoetbaJprogrgmrna lanuetectfveil Dc Nobel-vredesprijs HID EN ASM. LANCE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON «JttO REDACTIE: TELEFOON (6563 ABONNEMENTSPRIJS PES WEEK n CENT PER KWARTAAL f4.— LOSSE NUMMERS (0.09 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST; SCH1EDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 23436 EN 69(00 POSTGIRO NO. 393644 Baakier: amsterd. Bank te Rotterdam ZESDE JAARGANG NO. 255 VRIJDAG 1 NOVEMBER 1946 Van onzen parlementairen redacteur Mag" een gemeenteraad "m staking gaan Deze vraag, werd gisteren door de linksche groe pen uit dc Kamer met van twij fel getuigenden nadruk gesteld. Door met 48 tegen 14 stemmen het wetsontwerp aan te nemen, waarbij voor de Friesche- ge meente Opsterland een regee- ringscommissaris wordt aange wezen, bleek de meerderheid der volksvertegenwoordiging zich te scharen achter dc op vatting der re/reering. dat hier van een onduldbare gezagsaan- tasting sprake Isf Teecn stem den de communisten ea «even leden van de P.v dj\. Dc woordvoprdcr van dc P. v.-d. A., dc heer Scliéps, deed ia bet'de bat ccd dringend beroep op minister Boel om geen regeerJQ.gHCommissa- ris te benoemen, doch een modus te vinden, waarby de geloofsbrieven vnn den gekozen Rand door den Commissaris der Koningin of Gedo- Ïntecrde Statea worden goedgekeurd 'oen miuistcT Boel hier niet op in ging kvram liH met een nirdc door ziin fractieleider, den heer v.' d. Goes van Katers, or.deTteekcnde mo tie, wiiann de regugrine .werd- uitge- noodigd,. eerst hetonderzoek van dc geloofsbrieven mogelijk tc maken al vorens het wetsontwerp in nadere overweging te nemen. De minister-president voel de hier niets voor, ook al om dat in verschillende" andere f eraeen ten soortgelijke situa tes als in Opsterland dreigen te ontstaan. Met 28 tegen 3Ü stemmen (vóór P.v.d.A. en C.P.N.) werd de motie ver worpen en de Pv.d.A. stond nu voor de keus. in te binden of ccn breuk met de K.V.P. te bewerkstelligen. Een briefje vnn de rcgeeringstafcl, gevolgd door een kort palaver in de fractie der P. v. d. A., *do<?d dun heer Vao der Goc»-liet spreekgestoel te beklimmen. Met' grootc belang stelling had !i\j de aanvullende ver- klaring van den minister anngoJioord, volgens welke nllcs in het work ge steld jou worden om zoo spoedig -mogelijk weer tc komen tot ecu nor maal bestuur voor de gemeente Op; stcrland. Daarbij wilde by_de liyop i^»»tpn^]sg«»^ dei:A -'de^Pt>én^é9'- na'n- f stoot vou. worden weggenomen, tvnar- mee Jiij vermoedelijk' bedoelde nun tc dringen op de benoeming van een anderen regeeringfeommissuris dan juist de omstreden burgemeester. Onder deze omstandigheden zou hij persoonlijk meteen aantal van zijn politieke vricadea vóór het ontwerp willen stommen. Daarmee wn.s de vrede, weer geteo- kond tusschen de twee TOgeerjnga- partijen. Slechts de boeren Schep*, Posthumus. Dcerink Vermeer, Wil lem?, Vondeling en Nederhorst stern, den, met do communisten, togen net ontwerp. Mén tnng thr.r.s benieuwd zijn naar do wijze, waarop minister Bed zijn toezegging tot snelle, likwi- dntio vnn. dc figuur van d'*n regeo ringsromuiissaris zal traeht'-n na te komen. Terloops had - de minister-presi dent nog even "dc doopceel gelicht vtut burgemeester Poppinga, dit) meer dan eens persoonlijken moed aan den dag heett gelegd. „Hy hielp do ondererondsche.beweging, zorgde *lEr*Is^alëënlgën tijd rumoer-. lui de Friesche gemeente Opsterland. ;Zulverlngslnstanües hebben na de- bevrijding uitgemaakt, dat d« zittende burgemeester vrijuit ging. B y zU n'j I. gein e en l eria re n is bU echter bet vertrouwen kwijtge raakten deze drongen er - dan ook op aan, den burgemeester elders Ie benoemen. De minister voelde- daar niets voor en ;liet. den' ouden burgemeester vóor- Ioopig in Opsterland zijn functie uitoefenen/ De noodraad en de nieuw gekozen gemeenteraad wei geren, echter samenwerking met dezen burgervader, zoodat wü in Opsterland de'nleuwe" figuur üen .van een stake oden gemeenteraad.. Minister Be ei heeft nu.voorge steld. den raad door een. regee- ringscommlssaris té vervabgef! en als candldaat voor dlt'ambt.....i den bij 2(Jn gémeeniena'ren Jc het geheet niet populalren burge meester voorgesteld. Met deze aangelegenheid nu heeft de Tweede Kamer zich gisteren bezig gehouden. dot ulle ouderduikers bonkaarten kregeb, verborg Engebchc cu Fran.- schc parachutisten en weigerde bij tal van gelegenheden medewerking f.on dca vijand of ziin handlangere Op 2 Oct. 1944 werd hy door de Duitsvhera ontslagen omdat hjj was ondergedoken. De minister heeft, dost'ius vertrouwelijk aan den raad van Opsterland doen medcdeclcn, dot dc terugkeer van den burgemeester sloehts een tijdelijk knmkicr zon beo- beu. maar verder had hij nooit kuni nen noch willca gaan. Ondeugdelijke spijsolie zwarf verhandeld De récherche van den C.C.Ü. heeft in samenwerking met de po litie te Breda een uitgebreid onT derzoek ingesteld naar het clandes tien in' den handel brengen van ondeugdelijke olie als spijsolie, welke verkocht werd in flesschen, voorzien, van vervalschte etiketten en afsluhstrooken (capsules). Oor spronkelijk was de olie (paraffine) ongekleurd, doch er werd boter. kleursel aan toegevoegd. De olie werd voornamelijk verkocht aan cafetaria's en patates-frUes-zaken. Geo n teihoevéelfcöden^vMV-^ezc-one-- werden verhandeld - voor 'den prjs van i tot /-fi per;fiesch.'.-i'"-. i De cllché's benevens ca. HDO etiketten, konden te Rotterdam m beslag genomen worden. Tegen verschillende personen werd pro cesverbaal opgemaakt. De distributie van emaille- De staking van personeel van het er.ergkbeürijt te' PiltsburCn fVer -^StatenriK-ieckcndc een groot gevaar vöbr het leveu van twee natiën urn ."^rn?0,n|0 ^t uiVvaUén- van da r,oo^n5-S5 van het ziekenhuis de ..ademhaling» ".ftwetie van- de lonR" zou stan 2MICO. haCMn ïfijwillletrs z)ch opeegevm. om dczl usk nrn do hsnd over te nemea. Prijsvraag gedenktecken voor gcfusilfeerden Do minister van Ouderwijs, Kun sten cu Welen schappen acht het van zeer grootc beteekems, dat op de; honderden plaatsen waar gedurende deu bezirttingstijd Nederlanders wcr ce gefusilleerd, een gelijkvormig of althans overeenkomstig gedenktcc- ken wordt opgericht, opdat door kef geJieelft land zulk oenplok grond? als gewijde grond herkenbaar zjj. ÏTij heeft hiertoo een openbare' drieledige prijsvraag uitgeschreven, waarin wordt gevraagd een ontwerp voor liet, gpdenkteekeu zelf, alsmede een symbool en een spreuk-om op het gedenkfcckcn anu tc brengen.:Er zul len geeu geldprijzen worden' uitge- loofd, doch dé-: tnz',ndcrs beiiouucu dc auteurs- en reproductierechten, waarvan do vergoeding door den mi. uister zal worden vastgesteld. 'Alle §ewendclite inlichtingen voor deze elangrijko prijsvraag, waaraan ied.; re Nederlander kan deelncnieD, wor den op verzoek gratis verstrekt, door den secretaris.der. d(,or den minister' inresfelde jury, den heer K. E. Schuurman, Paulns ;Potterstrajbt 24, Amsterdam. Daar., do termün run in zending op 1 Februari 1947 wordt "cfloten, is her. spoedig aanvragen vnn inlicJitiugengewer.scht. Ce^n. portvrijdom meer voor' militairen De minister ve«n oorlog hcoft ter kennis van de koninklijke landmacht gebracht dat met Ingang van 1 No vember de portvrijdom .voor mili tairen ten aanzien van brieven Is Ingetrokken, Portvrijdom blijft .oe- rtafln uitsluitend ten aanzien van door militairen te verzenden brief kaarten. met uitzondering van dl/ï.' welke berichten,' omtrent handcis- zaken of bestellingen bevatten. WEERBERICHT Meest zwaar -bewolkt met plaatselijk renige lichte regen of mot regen. Enkele versprei- de opklaringen. Koude nacht met plaatselijk mlstvorming. Overdag Iets 2aehter. Golelde- Hlk verder afnemende wind tusschen Oost en Zuid. 2 N V Zon op 7-31 U. onder 17.13 u Maan op 15.06 u E K. Hear al tc dikw'nla komt het voor. di.t iemand, liet bezit vau ypceiult- puhtCn voor den aankoop, von emuii- lewJiU'U, vergeef^, tra "lit do pun ten by ccn winkelier gehonoreerd té kriigciL Er blijkt doorgaJina ücltalve ètalagetaatcriaal geen voorraad iu den winkel unnwezig tczijn. Sinds Augustus vuq dit - junr is do uitrci- kiDr>- vnn speciale punten van' email- Icwnrcu stongczct. In een periode van acht maanden, gerekend van Augustus af, zal getracht woTthm ce met het aantal uitgereikte puutcu overeenkomende hoeveelheid emnil- lesvaren tc leveren.' lfinnco dit' tijdvak zullen geert nieuwe ntinten worden aangewezen. Dc emaille*fa- bricago ondervindt echter nog vele raoeilijkheden hoofdzakelijk als gc-, volg yan het gebrek tutti plaatijzer, dat uit liet buitenland u>oct wordeu aangevoerd. £xporfordcr voor elf Fokkers 25 De firma Schremer Co. te 's Gravenliage deelt ons mede, dat zij een exportorder heeft verkregen voor .elf Fokker-Diepen—F 25- vdegtulgen, welke aan een impor-, teur .in Denemarken zullen worden, geleverd.- Zooais bekend, is de F 25 een vierpersoons-zakenvliegtuig. Voorts werd een order verkregen voor een eerste leverantie van de door de Esco Eiectrlc te Amster dam te leveren materiaal en ap.' paraten voor vlieg veldverlichtlng dit ton behoeve van het vliegveld- Kastrup lp Denemarken.,Met bei-' de orders tezamenis- -een bedrag van een half milltoen gulden ge moeid. Molotovs vier punten-resoiutle van Dinsdag tot beperking der be wapening en verbod van de atoom bom is op-voorstel van den Brit- schen afgevaardigde Noei Baker ..eenstemmig op de agenda van de algemeene vergadering der V.N. ge plaatst. met de aanbeveling, dat het naar de commissie voor politieke en veiligheidsaangelegenheden zou worden verwezen. Wlsjinsky ging direct met Bakers voorstel accoord en er was geen discussie. Een Deenscheresolutie, voorstel lende de kwestie van de politiek; rechten der vrouwen op de agenda te- plaatsen, werd gedeeltelijk naar de sociale en humanitaire en ge deeltelijk naar de politieke commis sie verwezen. "Bij het begin van de laatste faze van het debat in de algemeene vergadering der V.N.. dat vooraf gaat aan het belangrijke werk der commissies, hebben de afgevaar digden, nadat Juan Blanco (Uru guay)- en Bech (LtaemburgLvjaël, "woörcT"géVdér<Pb'addeh? èezr .- redfe .van - Dmitri Manoeilski (Oekraïne) aangehoord, die een felle aanval deed op Australië en Cuba voor hun houding Inzake de veto-kwes tie en betoogde dat de persvrijheid het mogelijk maakte dn de „an ti-veto-campagne" zoo bloeide. „Deze zeilde persvrijheid", aldus Manoeilski, heeft ons naar fas cisme en oorlog gevoerd. Iedereen 6preekt over oorlogs-ambassaceurs. '.militaire raadgevers en anderen. Deze oorlogspropaganda verhoogt de spanning tusschen öe groote mogendheden, verzwakt de' orga nisatie der V.N. en moedigt som mige onverantwoordelijke elemen ten aan. De Cubaansche en Aus tralische moties geven het sein tot dezen propaganda-oorlog". Manoeilski zeide vervolgens: „Uit de rede van Austin blijkt, dat de Amerikaansche delegatie zich het recht voorbehoudt om de kwes tie van het recht van veto.op een later tijdstip weer aanhangig te maken. Wij hopen, dat de Amcri- kaansche delegatie zekere onze kerheden zal wegvagen en haar standpunt in de commissies zal uiteenzetten". Ook in den Veiligheidsraad ging volgens Manoeilski niet alles r.aar wenscli. „Ieder redelijk voorstei van een minderheid werd door een muur van stemmen geblokkeerd. Daarom moet het recht var. vein gehandhaafd blijven". Manoeilski eindigde -' zijn rede met een pleidooi voor het voorstel .van Molotov inzake een beperking van bewapening, waarna de ver gadering werd uitgesteld tot 10 Fransch vliegtuigongeluk Drie Jeden der bemanning en. één passagier zijn' gedaod toen gis teren een Fransch militair vliegtuig te Martgnane Provence H de lucht in brand vloog en neerstorrte. Waar acijn de schepen Eoissevaln 31 te Batavia. Kilpfontcln tüuisk. p. 31 mi 4 36 .uur Point dc Galle. NIpuw Holland uitg. p. 30 Dover. Bolssevain, 31 te Batavia. Kllpfontein, ^thuisk. p. 31 nm. 4.30. uur Point de Galle.- Nieuw Uolland, uitg. p. 30 Dover. Op 1 Juli J.l. is de prljaenbeschik- Mng „landbcclicundlge hulp 1910" Ir. werktn| getreden, welke zich hoofd zakelijk richt op de prijzen, die voor ui aan ziekenfondspatiënten in re- kenln'- mogen worder. gebracht. Er zijn evenwel tandartsen geweest, die dezs fcoschlkklng hebben ovcrlredcn, ■waardoor zi; zeer terecht in aan- rèking kwamen me: den tucht rechter. -TJIt de „beschikking", worden nog ctns dc volgende punicn ln herinne ring gebracht, voor consult, trekken tanden cn kiezen met of zonder plaatselüko verdoovlng inclusief Wondbehandêling. verwijderen van tandsteen, halfjaarlijksche contröle „en andere kleine verrichtingen mug aan verplicht verankerden niets ln 'rekening worden .gébracht!;,Vulling, Teaorénerfen kornl voer een'.deel óp rekening van den vegjlieht vcrae-' -kerdc tw. f 6.50 voor ccn gowone ..vuJUng, ook zenuwbehandeiing. vrij willig verzekerden dienen zich voor de voor- hen geldende prijzen tot hun fonds te wenden, omdat bij dc fondsen uiteenloopende regelingen bestaan. De prijzen, die voor ge heel or. gedeeltelijke kunstgebitten •mogen worden bemkend, zijn vast gesteld over de geheele linie, dus vun een kies of tar.d ai tot een volledig gebit, f 45 voor een boven- of ondergebit. De verplicht-verzeker de betaalt hiervan zcj I 45.— resp. f 25.—, terwijl zijn fonds de rest betaalt, van fonds tot fonds. Een veel verbreide misvatting moet hier worden rechtgezet, namelijk dat een kunstgebit dat aan een zieken fondspatiënt wordt geleverd, kwali tatief minderwaardig zou 2ijn aan een gebit voor een particuliere pa- tlenL l»e ziekenfondspatiënt heeft recht op volwaardig werk en een hem geleverd gebit moet aan alle normale kwallteitselschen voldoen. Dat bü een gebit voor een particu liere patient eventueel meer zorg aan dc afwerking wordt besteed, bijvoor beeld het aanbrengen van de ribbel tjes van het verhemelte, of dat overleg plaats heeft op bet gebied van vorm en kleur der tanden, aan gepast aan leeftijd en' gelaatsvorm, m- niets afdoen aan het feit, dat de kwaliteit van het aan ziekenfonds-- patiënten geleverde gebit goed moet zUn. Militairen naar India Uitzending gaat door Naar* wij vernemen zal de uit zending van militairen naar' Indlë niet onderbroken worden. Dat de tweede: divisie zich waarsnhynlljK eerst in het volgend voorjaar voor Indië zal inschepen, op een tijd stip -xius dat de opleiding door de autoriteiten als afgesloten kan „worden beschouwd, houdt niet ln, dat afgezien wordt van een aan vulling der reeds in de Oost aan wezige lichte infanterie-bataljons. Deze bataljons, die verleden jaar September reeds naar Indië zijn vertrokken, worden nog geregeid aangevuld en zullen op een sterk te gebracht worden van twee lichte infanterie-dlvLsies. Mr. van Oosten: „de overheid alléén draagt het zwaard" Zwaro straffen geëischt In de voortgezette behandeling van het proces tegen de 19llöud- lllcgalen, waarvan een vtfftal een poging' deed wapens te ontvreem den uit bet depót' Haakweg te Hoek van Holland, en waarvoor als eer sten terecht stonden de 42-jarlge sergeant H.. G.. M., de 39-jarige sergeant J. L., en de 45-jarige chef monteur J. M. L., trad nog als ge tuige op de heer Trompert. HU was penningmeester geweest van .bet comité van actie van oud-illegalen, maar toen er over gesproken werd dat de leden, die met de „liquida tie" zouden worden belast door het lot zouden worden aangewezen, had hij zich teruggetrokken. Tandarts J. de Beer, daarna als getuige gehoord, erkende dat men bij hem aan huis een paar maal vergaderd had. Op die bijeenkom sten werd besloten, dat als de zgn. papleren actie geen effectzouheb ben, men tot daadwerkeUJke actie zou overgaan. De slooper en colla borateur Lekkerkerker kwam in aanmerking voor „liquidatie", maar toen na onderzoek bleek dat hij ook wel goedé dingen gedaan had, zag men van het plan af. Getuiges verklaringen ter zitting weken, eenlgszlns af van die uit het proces-verbaal der verhoeren, maar rechercheur Jansen kwam verkla ren dat getuige het verbaal na voorlezing accoord bevonden had. Dc verdachten Verdachte H. G. M. was op weg geweest naar het wapendepot in Den Hoek, maar toen. hij op het voorterrein aankwam werd hij al gearresteerd. J. L. verklaarde, dat hij alleen een wapen voor zich zelf had willen wegnemen, daar hij zich door vrijgelaten politieke delin quenten bedreigd voelde. De chef-monteur J. M. L., die als leider van het comité gold, zeide, dat men aan liquidatie van Lekker kerker gedacht had, omdat heel Nederland daar op aandrong. Met de daadwerkelijke actie zou het' 7.00'n vaart niet geloopen hebben, er is meer veronderstellenderwijs over gesproken. Vijf Jaar lang heeft men ons uit Engeland^ voorgehou den dat het fascisme uitgeroeid moest worden, aldus verdachte. Wij hebben aan die oprcep gehoor ge: geven met. gevaar voor eigen leven, maar nu schijnt het, plotseling een misdaad geworden te zjjn zich te gen het fascisme te keer en. Requisitoir no. 1 Mr. Van Oosten noemde het comité van actie een buitengewoon gevaarlijke kiemcel ln de maat schappij. Aanvankelijk bestaande .uit eenige malcontenten, was het spoedig zeer gegroeid. De vereen]- ging was een. geleid lichaam met een inlichtingendienst en een ac tieven dienst, onder leiding van «I. M. L. zelf. ,;:A-! Spr. bestreedhet dat er alleen maar vage plannen zouden zijn ge weest tot daadwerkelijk optreden, getuige het gooien van een hand granaat ln den winkel van Hoef- smit, den slager. Men zocht ook aansluting bij de Witte Brigade ln België en bij de Macquis in Frank rijk. Naarstig heeft men naar vuur wapenen gezocht en dat zUn dingen om te dooden. Spr. leest stukken voor uit het orgaan der v ere eni ging „Onder de loupe". „WU vallen aan. het is te laat" staat daarin te lezen. Zij wil den dus het recht „zelf ln handen nemen. Spr. kan wel begrijpen, dat het zien van veel onrecht de men- scben opstandig had gemaakt. Maar aan wie de schuld? Toch niet uit sluitend aan de berechting. Colla borateurs, die veel geld kunnen be talen aan .slimme advocaten komen nu eenmaal makkelijker vrfj dan arme drommels. Wat zou er gebeurd zijn als men deze oud-illegalen hun. gang had laten gaan? Het was de bedoeling dat er bloed zou vloeien. Gelukkig heeft de politie op tijd kunnen In grijpen. Eigen rechter spelen kan niet getolereerd worden. De overheid draagt alleen het zwaard. Spr. eischte tegen J. M. L. 3 jaar. tegen H. G. M. 2 jaar en tegen J. L. eveneens 2 Jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. liet pleidooi. Mr. S. J. Polak, de raadsman van J. L. begon zijn uitvoerig pleidooi EERSTE KLASSE District I. RFC-Kcrmes OVS; Em- mu-EDO; ADO—VSV; SparU-FcJjeu- oord; AJox-'t Gooi. District IL B3UW Wlt-De voie- wijekers; Xerxes-Neptunus (Excel sior terrein): dhc-hbs: stormvo- gels-DFC; DOS-Hoarlem. District ui. Heracles-Ensched. Boys; Tubantia-Quick; Go Ahead- AGOVV; Knscbede-Bc Quick; Wage- ningen-Vltcssc. District IV. NOAD-BVV; Longa- Baronie DNL; Vlissingen Helmondla; Heimond-vvv; nac. Willem II. District V. Ueerenveen-Veendnm; Veiocttas-Be Qutck; Achillea- Lceuwardèn-; Emmen-Sneek; Frisia- GVAV. District' VI. EIndhoven-BrabantIa: Juliana-Limburgia; MW-3leijer- helde; Sportclub Emma-Spech:en; Maurits-rsv. District n. Tweede klasse A. Ve- Jox-Hercuies; Unitas-BMT; Coal- Gouda; HVV-ODS: CVV-VUC. Tweede klasse B. VT.OS-Fortuua; Overmaes-UVVSchevenmgen-Qulck EiinkwUk-DCV; SW-UVS. Derde klasse C. De Musschcn- Postduiven; Leonldos-IIoek van Hol land; De IIollandtaar.-BEC; VOC- VDL. Derde klasse D. EBOH-Sllkkervoer; HOV-Lecrdaui; RDM-Poor.ugaal; Ablasscrdam-DCL. Derde klasse E. Fluks-EDS; LSV- Lekkerkerk; Marifnlt-SVW; DHS- VNT>. Derde klasse F. CromvLet-De Spar taan •20;Westerkwaitler-GSV; Olym- pJa-/rchlpel: GDA-The Rising Hope- Vierde klasse D. Texas-DZB; Sa- turnus-Wlppoldcr; HDV-FuU Speed; Schledam-VVP: Florlssant-Haas- trecht. Vierde klasse E. Stolwijk-SFC; DJS-Postalla; Otivio-Oolevaars; USC- Delfia DVK; GDS-KRVC. Vierde klasse F: Moordrecht—VDS: Het Noorden—WIK; Spoor wijk—FSV Pretoria; Ursus—Oudewater. Vierde klasse H: DONK—SIOD; Ammerst. SV—Pechvogels; DDC— Schoonhoven; Bergambacht—DRZ. Vierde klasse I: Sur.rtse—NHS; PKCTransvallaProgress—Hillegers- berg; Wit Rood Wit—DRL. Vterde klasse J. RCD-HION; FlaK-1 kee-Oud Beljeriand; Hillesluls-St.' Lodewljk; Hermandad-Bloemhof. Vierde klasse K,, St Volharden'- Steeds Hooger; Dlnriun-Merweboys; Acolus-MerwestUn; Ilellevoctsluls- OVV. ckaaaAui Door ANTHONY BERKELEY 3)-.. MUnheer Chittcrw:ck bekeek den man met belangstelling. Zoo, op hem wachtte zij rius. dacht hij Nu ik vraag me af, wie de man is? Waarschijnlijk 'amilie van. haar. Haar zoon? ZU zien er niet uit a's moeder en zoon. Wel. toe heb Ik'het hu. die arme vrouw a erg bijziend. Dat ik'dat niet eer-: der heb 'opgemerkt. Zij z. met in spanning naar hem te turen. Haar bril verloren, zonder twUfel. Zij pr it wel bijzonder opgewonden Ik vraag roe af..'.. Plotseling werd mijnheer Chlt- terwick den blik van den roodha rig en man gewaar. Deze was strak op hem gericht. Mijnheer'Chittér- wfck schrok. HU wist. dat hU, wan neer hij in zUn spel verdiept was de regels der beleefdheid "wel eens ul het oog verloor. Het bloed schoot hem naar bet hoofd en snel lier hij zUn blik. wegdwalen.- Wer kelijk, hU moest wei bUzonder op vallend naar haar gestaard heb ben, dat haar tafelheer hem zoo kwaad aankeek, ln zUnagitatie goot mUnlieer Chitterwlck het grootste deel van ~{'n benedictine naar' binnen, wat hem een flinke, hoestbui bezorgde. Mijnheer Chit terwlck hoopte, dat dit ongelukje door'den roodharlgen man als een verontschuldiging en een straf zou worden aanvaard, maar een steel- sche blik uit rijn betraande dogen leerde hem, dat dit niet het geval .was, want nog steeds werd hij met. dezelfde kwaadaardigheid, aange-- staard. Nu zocht mUnheer Chitter. ick redding- in het verguldsel van een der pilaren. Maafook dit mocht- niet baten.' want terwijl mijnheer Chltterwick de schoone lijnen van het versiersel bewon- derde, voelde hU; hoe de oogen van den roodharige een gat mid. den tr. zUn voorhoofd brandden. Indien er een aandrang krach tiger is dan welke andere-ook, is .het wel het verlangen ce oogen in een verboden richting te slaan I 'inheer Chltterwick vocht er met heldenmoed meer dan .een minuut: tegen, maar moest toen het onder spit delven. Bevend van opwinding vestigde hU voor een onderdeel van een seconde den blik op zijn tegenstander, enkel en alleen om te conslateeren, dat deze hem nu zoo mogelUk - nog woedender aan keek. Gedurende de volgende minuten werden de oogen van mijnheer. Chitterwxk tegen wil en dank ge dwongen tot een kat-en-muis-spe: met die van den roodharigen man. Mijnheer Chitterwlck zou er een aardig sommetje voor hebben over gehad, indien hU de lounge had kunnen veriaten. maar hU had zUn. koffie en benedictine nog niet be taald en natuurüjk was er ln vel den noch wegen een kellnerln te ontdekken. Er was geen kellner.n en geen hoffelUke ober in de ge heel gevulde zaal; het leek of er niemand was. behalve dan mijn heer Chitterwlck en de roodharige man. Mijnheer Chltterwick legde toen. een plechtige gelofte af. BU de slaapmuts van zijn tante nam hij zich voor, dat hij niet weer in de nchting van den kwaaaaardlgen kerel zou kijken. HU begon „Het Wrak van de Hesperus" te reci- teeren, een gedicht, dat hij op vier- J: rigen leeftijd had moeten leeren en nooit meer had kunnen verge ten. In dit geval bleek bet hem .gen goeden steun te zijn want: toen-hU' bUna aan het einde van dit lit teraire meesterwerk gekomen was herkreeg hfj de contröle over zich zelf en maakte het gevoel van op winding plaats voor dat. van troia op zijn Uzeren wil, M-t bravour vormden zUn lippen de laatste woorden en toen voelde hU zich. daar hjj de verleiding zc\ lang haa weerstaan, gerechtigd de oogen op te slaan. We^r had de dichter gewonnen. P roodhartige man luisterde be leefd naar de woorden van de oude dame, ZUn blik had alle boosaardigheid verloren. MUnheer" Chltterwick was niet slechts ver geven, maar klaarblUkelijk ook vergeten. Deze zondaar vierde zijn over winning door verder" van de ver boden, vrucht te eten. En wie kan hem dat kwalijk nemen?Had de roodharige hem nier tien minuten lang vol kwaadaardigheid aange- - keken en was mijnheer Chitter wlck thans niet aan zUn gevoel van eigenwaarde verschuldigd le^a te doen. waarvan zijn tegenstander klaarblUkelijk niet hield? (Wordt vervolgd) met vrijspraak te vragen voor de poging tot wapendlcfstal. Een be gin van uitvoering Is niet aanwezig geweest, de verdachten bevonden zich inde vrije natuur toen zij;, reeds—gearresteerd werden.;- Ooc... 'moest, naar pleiters meenlng. vrij spraak volgen van het tenlaste ge legde lidmaatschap van een zgn. verboden vereeniging. Het kan met strafbaar zijn lid te wezen van een vereeniging die geen misdadig oog merk heeft. Spr. ziet in de zaak de elementen van noodweer en mist in de eisch de barmhartigheid, die. men tegenover politieke delinquen ten wel betuigt. In een gloedvolle rede schetst pleiter vervolgens de oorzaken waardoor deze menschen tot hun actie gekomen zijn. Jarenlang zUn zij uit Londen opgehitst enaange- moedigd en nu zU .na de bevrijding niet plotseling hun oude mentali teit totaal kunnen wijzigen, trekt de regeering een pruimenm^adje en worden zij als misdadigers vervolgd. Met klem verzocht spr. dan ook vrij spraak, en als dat niet mogelijk is, een zeer lichte straf. In ieder geval ontslag uit de preventieve hechtenis. Nadat mr. Kreum J. M. L. had verdedigd, gelastte de Rechtbank hét ontslag uit de voorloopige hechtenis voor beide verdachten. Tegen den 43-jarigen transpor teur D. H. C. D. en den 27-jarig en mm teur A. J. H., die vervolgens terecht- stonden, eischte mr. Van Oosten resp. vrijspraak, bU gebrek aan tewfls- en l»/j jaar eev.strsf. Het verzoek tot onmiddellijke ge vangenneming van H. werd afge wezen. Avondzittingr. -In de avondzitting stonden nog terecht dc 27-jarige A. B. de R, korporaal, de 3I-Jarige N. J. S.» rechercheur bij de P.R-A. en de 33- Jarige soldaat L. D. v. D. S. was er van beschuldigd mede plichtig te zUn aan het vervaar digen van vaLsche politie-identi teitsbewijzen. - Pres. tot verd. de R. Hoe stond u tegenover de liquidatie- plannen? - Verd.'de R.: Als ik eens voor een SJ3.-er kwam tc staan, die b.v. 30 Joden naar de gaskamer had ge holpen, zou ik hem er ook graag instoppen en tegen hem zeggen: Zoo, probeer jij jiet nu ook maar eens een uurtje daar uit te houden. Verd. zeide de wapens te hebben -;wlllen nemen om een N.SJ3.-verga- -•dering te overvallen. De officier eischte tegen de R. 1 jaar met aftrek, tegen 3.- even eens 1 jaar. De zaak tegen den soldaat v. D, werd teruggewezen naar de instructie voor nader on- derzoek. v. D. werd echter uit de voorl. hechtenis ontslagen. De overige verdachten zullen heden terecht staan.. August Schou, de directeur van het instituut voor de Nobelprijzen, heeft bevestigd, dat mevrouw Kol-' lentay, de vroegere Russische' ge zante in Stockholm, aanbevolen •als candidate voor den prijs van dit Jaar, maar hU zei, dat de commis sie tot nu toe niet bijeengekomen is om een winnaar te verkiezen. „Er kan niets definitiefs- gezegd .worden, totdat de vergadering gehouden", voegde" hij er aan toe.- „Verscheidene andere candldatea rijn eveneens genoemd, maar het behoort niet tot de politiek van da commissie om de kansen van deza of gene candldaat in het openbaar te bespreken".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1