1 Kleine Drie doen beroep op Grootè Vier fi" DE SCHIEDAMMER NIEUWE VOORSTELLEN IN BATAVIA Naar erkenning republiek in N.V.V. bindt strijd aan met de duurte Ons volk-verkeert in nood Artsen zijn in overleg met de fondsen Nieuwe regeling voor het consumentencrediet Voorwaarden zijn gunstiger RID. EN ADM. LANGE HAVEN lil SCHIEDAM j ADMINISTRATIE: TELEFOON 69300 1 REDACTIE; TELEFOON 66508 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f L— LOSSE NUMMERS 10.08- ADVERTENTIES EN LNLICHnNGETfDEENSTi SCHIEPAMSCHESINGEL 41 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN SWM POSTGIRO NO. 498644 Bankten AMSTERD. BANK Tï ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 256 ZATERDAG 2 NOVEMBER 1946 I _l l LA ii* 5 ifluGnêSiSCiie lêucTuiic De nieuwe Nrrterlandscbe voorstellen, die te Batavia door de_ commissie- generaal zullen worden overhandigd, zouden volgens United Press de er kenning van de republiek Indonesië, Java en Sumatra omvattende. In houden.'De Nederlanders stellen echter een overeenkomst voor, die veel gelijkt op het accoord In Fransch Indo-Chtna, waarbij de Vereenlgde Staten van Indonesië ln het uitzicht" worden gesteld, met de republiek Indonesië als'een federaal onderdeel. De federatie zou een alliantie of unie met het koninkrilk der Nederlanden vormen. men met het oog op de Instructies van de commissie-generaal toch wel aan, dat .hierin eerst de .regeerlng ge kend zaJ moeten worden. Ten aanzien van de in uitzicht ge- .stelde -federatie vestigde men-er onze aandacht op, dat deze staatsvorm reeds voor het vertrek van de com missie-generaal uitvoerig besproken is "en dat bij toen niet op ernstige bezwaren was gestuit. Wat betreft het vormen van een Unie tusschen het koninkrijk en de republiek, legde men er den nadruk op. dat dit .nog geenszins behoefde te beteekenen, dat de federatie uit het rijksverband zou treden. Men wees in dit verband op de samenstelling van het koninkrijk. Nauwe samenwerking met Nederland Aan den anderen kant wenschen de Indonesiërs mièt alleen "de onmiddel lijke erkenning van de republiek Java en Sumatra, maar geleidelijke uit breiding van de republiek - door middel van een constitueerende ver-' gadering over alle buitengewesten, welk proces zich binnen vijf Jaar zou moeten voltrekken. BIJ plebisciet zou uitgemaakt moeten worden, of be»- paalde gebieden soms bulten de re publiek wenschten te blfjven. Op zijn beurt bevat het nieuwe In donesische voorstelnauwe economi sche en politieke samenwerking met het koninkrijk der Nederlanden door middel van een verdrag, dat minstens een generatie lang zal voortduren en dat voorziet in de instelling van ge combineerde adviesraden, die de bul- tenlandsohe politiek, de defensie en de grondslagen der economische pollllek .zullen herzien. Het Indonesi sche voorstel geeft verder richtlijnen, aan voor de bescherming van de Ne derlanders, en andere nationaliteiten, die zich binnen de republiek ophou den, alsmede van hun bezittingen, en van de handhaving van het vrije woord, den godsdienst en volledige democrat'sche rechten voor alle burgera. Daar noch de Nederlandsche. noch de Indonesische voorstellen een tech nische garantie inhouden voor een uiteindelijke Nederlandsche contrölc over de republiek, zullen de Neder landsche troepen, die voor ten minste vijf jaar ln de buitengewesten ge- legerd zljn.; als „velligheidsfaetor" fungeeren, voor, het geval de rndone- slërs inlet in staat zouden blijken: de overeenkomst na te komen,-of de hui dige republlkelnsche regeering door extremisten zou 'worden omverge worpen. Nader overleg gewenscht Onze Haagsche redactie teekent bij •dit UP-bc-icht aan: In doorgaans. welingelichte kringen in de resldcn-- t'.e'gaf men ons te kennen, dat Jn de voorstellen van de commissie-gene raal wellicht de oorzaak von'.di» be- richten kon-liggen, waarin, wprat ge-: sproken over "terugkeer-van een of meer leden van deze commissie, ten einde nader overleg met oe regeertng. te plegen. In het byzonder de erken ning van het gezag van,de republiek over Jav.r en Sumatra wordt'hier be-»( schouwd als een voorstel- van de commissie-generaal, n waartoe men wellicht ls gekomen op grond van. de gegevens, welke ter, plaatse: verkrijg-., baar waren, In iedergéval ia van «Jeze voorstellen hier te. lande nog niets bekend, doch dat wil niet zeg gen, dat het bericht, waarin ze zijn neergelegd, als onjuist behoeft te worden beschouwd. Doch indien .rij; zouden worden.' gedaan, dan neemt Drieëntwintig dooden bij vliegramp in Frankrijk Twintig jvtpsnjricrs en drie leek* der bemanning ziin gedood, toen een Jimker-trausportvliegtuig vau een Franscho civiele luchtvaartmaat schappij op weg van Parijs naar Ca sablanca, in het Centraal-Fransclio departement Ilnutc Vieune hij Saiut L£ger la Montngnc neerstortte. Celdsaneering in Duitschland Te Washington is drie weken ge leden- een plan openbaargemaakt, dat een celdsaneering in Duitsch land regelt. Dit z.g. Dodgeplan heeft ln Di chlar.d weinig verwondering gewekt; de Berlljnscbe pers schrijft evenwel, dat een reorganisatie van de valuta in Duitschland niet zal zjjn op te lossen, tenzij drastische r> v regelen ten aanzien van pro ductie en consumptie worden geno men. Het Amerikaansche plan beoogt kwijtschelding van het grootste deel van de Duitsche nationale schuld ■van 40D.OUO.OOO.OOO R.M., het uit de circulatie nemen van de R.M.uitgifte. en het in omloop brengen van een kleiner bedrag aan nieuw geld. Hooge belastingen zouden worden geheven van alle tastbare onbescha digde activa, waarvan de opbrengst zal worden gestort in een herstel fonds. Nota grenscorrecties naar Groote Mogendheden (V-u onzen Haagschen redacteur). Naar wfl vernemen ^zal de - nota van de regefrng.. waarin haar standpunt ten aanzien van.de cor recties, .welk e zij meent, dat aan de Ncderlandsch'-Duitsche grec: moe ten worden aangebracht, ln het be gin van de volgende, week door on zen diplomatieker] vertegenwoordiger wozden aangeboden 'aan de regee ringen der groote mogendheden. In den ioop van de week kan dan ook ln Nederland de publicatie van deze not3 met de daarbij behoorende Kaart worden verwacht. WEERBERICHT Aanvankelijk hier en daar opklarend met plaatselijk mist en nog kou. Later toenemende bewolking. tijdelijk eenlge regen, aanwak kerende wind tusschen Zuid en Zu!d-Wcst.-Ge- leirtpiijk stijging van temperatuur. 3 Nov Zon Op 7.39 u, onder 17.12 o. Maan onder.0.35 u op UJl u. 4 Nov Zon op 7.41 u. onder 17.10 n. Maan onder 0-50 u, op 15.51 u. Nog meer illegalen berecht Gisteren stonden voor de Arr. Rechtbank alhier de overige leden ,van het comité van actie van oud- 'Miegalen terecht. Tegen twee drukkers, die de-val-- sche polItie-indentlteItsbewijzen had- den vervaardigd eischte mr. Van Oosten 200,— boete. De 37-jarige rechercheur vande P.RA., A.V., die voor een paar weken een-revol ver had geleend aan een illegaal die'zich bedreigd' voelde, hoorde een boete van 10,—tegen zich eischen. Dezaak .van zeven oud-illegalen, waarbij ook de 28-jarige N. v. T., een vermaard Illegaal werker, die o.a. zesmaal per vliegtuig van En geland naar, hier kwam, en per pa-, rachutë daalde,werd terug gewe- *zen voor nader onderzoek. De 31- jarige brandweerman W.J. L. v.H. en de 44-jarige J.G.K., die tot deze f groep hoorden en 'gedetineerd wa ren, werden, uit de voorloopige hechtenis ontslagen. Ook de zaak tegen de 27-jarige H. S., een brand weerman. werd teruggewezen voor -nader onderzoek. ■'f';. - -De handgmnaatwer^er Daarna' moest zich' verantwoorden de 24-jarige timmerman H. C. v. D., -die op 15 Juni een handgranaat had geworpen in den slagerswinkel van Hoefsmit In de Schietbaanstraat. Van D. had hiervoor geen op dracht van het comité van actie ge- kregen, maar deed dit op verzoek; van zekeren v. L., een bewaker van politieke delinquenten. Deze hield in de Schietbaanstraat de wacht en toén v. D. zag dat er in den winkel geen licht meer brandde en hij dus kon veronderstellen, dat er zich geen menschen in bevonden, smeet hij de granaat door de winkelruit.. Hij hoopte dat door deze daad de aan dacht gevestigd zou worden op een betere berechting der'collaborateurs. In zijn reauisitoir noemde 'mr. Van Oosten de daad het gevolg van het onverantwoordelijk geschrijf in. het blaadje „Onder de loupe* V. T V Daar v. D. zijn daad ruiterlijk be kende achtte de Officier wel ver zachtende omstandigheden aanwe zig. Hij vroeg een veroordeeling tot 1 jaar gevangenisstraf met aftrek,' waarvan 6 maanden aardelfjk. Van L., die het voorstel gedaan had en op den uitkijk had gestaan, hoorde 1 Jaar met aftrek tegen zich eischen. Mr. Kreulen, die beide ver-, dachten verdedigde, vroeg voor zijn cliënten ontslag uit de voorloopige hechtenis. De Rechtbank wees het verzoek af; 14 November zal zij uit spraak doen. Doodstraf voor wurpclotonnlst Het bijzonder gerechtshof veroor deelde gisteren den 32-jarigen D. J. N. Slaaf, die als lid van een Duitsch vuurpeloton Rotterdamsche burgers had neergeschoten, tot de doodstraf. Nieuwe R-klasse voor de Stoomv. Mij. Nederland De vier nluwe turb'.ne-vra'cht- en passagiersschepe» Noord-Brabant, Drenthe, Gelderlanden Holland, van de serie van tien C-3 schepen, die irr Amerika voor Nederlandsche re kening zijn gebouwd en die toege- wezen zijn aan de S toom vaar t- -w'han^ii Nederland te Am-. s>rdam zullen worden herdoopt ln Radja. Roepat,- Rondo en Rotti. Toen in 1933 de S.M.N. de stoom schepen Radja. Roepat, Rotti. Ri- ouw en Rondo buiten dienst stelde' waren hiermede de schepen van de d'"»'waren op den' srielvrachtdienst op - Java, uit haar vloot verdwenen. Thans is deze R- klasse opnieuw ingesteld met dit verschil; dat de schepen geen 13 mij], maar bijna 17 mijl loopen. De nieuwe schepen zijn van hetzelfde type ais de. Friesland.' de laatste aanwinst van de V.N.S., waarvan wij een uitvoerige beschrijving ga- - ven. Nederland en België hebben bij de Roemee nsche regeering aanspraak gemaakt op 60 ton goud. dat tijdens den oorlog door Duitschland aan Roemenië is betaald voor olieleve- ranties en afkomstig is van roof uit Nederland en België. Roemeense!* functlonnarisaen noemen de aan spraken echter „ongegrond", daar de ytaven goud het stempel van de Reichsbank" dragen. De Havenmeester van - Rotterdam maakt bekend, dat ln vffband met werkzaamheden aan de Parksluizen de groot» sluis Maandagmorgen 4. November voor de vaart gesiolen zal 2ijn -van 10.m.oo uur. 1 Aan boord van den xvalvischvaardcfc'j,Willem Barendsz" bevinden zich ttcee bekende natuurvorschers Jóu Strip)os en JTannat de Boer, die het leven der vogels in het Zuidpoolgebied zuV.cn filmen. Jan Strybos rechtsen Hannes de Boer 2/ier ;J*un camera's op'het schip tydens het oponthoud te Southampton. NEDERLAND, BELGIë EN .LUXEMBURG WILLEN AANWEZIC ZIJN"; BIJ BESPREKING DUITSCHVERDRAG Nederland, België en Luxem burg hebben verzocht, vertegen-:; woordigd te zijn bij de aan staande bijeenkomst van den Raad van ministers van buiten-; landsche zaken, wanneer het vredesverdrag met Duitschland besproken zal worden, In een beroep op James Byrnes hebben de ambassadeurs der drie lan den verklaard, dat de Groole Vier een ovcrheerschende rol spelen bij het opmaken van het verdrag met Duitschland. Dr. Loudon, de Xcderlundschu ambassadeur to Wasliiugtou 'heeft eens te meer gewezen up het groote belang dat' Nederland bij do toe komst vau Duitschland .heeft, -Dn •Nudovlandscho regeeritig richt than» nugmnala 'een' dringcr.d verzoek aan doAuicrUtaaEschc icgcering. Keu -woor«hoorder van' Het .Arno-" 'rikuanacJio depai-tcnj'cni van buiten-" Jandsclio zaken heeft mededeeliug gedaan run het verzoek der duo. landen en gezegd dut hun geant woord was, ,,dut, gelijk zii op prijs zoudonr stellen'', ecu beslissing, bp het verzod: een'zaak voor den Kaad Moord opgehelderd S.D.-spion Van der Waals dé;'dader/ Een moord, gepleegd door den beruchten S.D.-spion Vander Waals,' is ..na ruini anderhalf jaar opgehelderd." •-.•V- Op. 17 Maart 1945 vond een wachmee5ter van de Rfjkspolttie. op- een - eenzame plek tusschen Tienhoven en Breukeien het Ujk van een onbekenden man, 'dat een schotwond in het hoofd vertoon de. De Identiteit kon niet .worden vastgesteld. Donderdag is het overschot op gegraven, waarna sectie'verricht is. Het slachtoffer bleek de 37-ja rige Van. der Meer uitDen.Haag te zijn. die door Van der Waals, die toen onder dennaam van tr. Van Veen in de omgeving van Tienhoven opereerde, gedood is. De B.P.M. gaatuitbreiden De Batoafschë petroleum maat schappij "heeft plannen voor een be langrijke uitbreiding van haar - in- staliaties te Rotterdam. In de eerste plaats zullen de terreinen op 1 den Linker Maasoever, welke zij in huur of uitgestelde huur bezat, maar die nog niet" .werden benut, thans in gebruik worden genomen. Voorts heeft de maatschappij echter den wensch te kennen gegeven, zoo deel- de de directeur vanhet gemeente-" lijk. havenbedrijf, ir. N.Th. Xoo- mans medé, ook de. beschikking te krijgen over; den grond waarop zij - met het oog op- mogelijke uitbrei- dingen optie had. In totaal zijn hiermee terreinen gemoeid langs de petroleumhaven met een oppervlak te van totaal 75 h.a. Behalve dat met deze uitbreidin gen nieuw verkeer in de Rotter- damsche haven wordt geschapen, zal de aanwezigheid van raffinade rijen mogelijk lelden tot de vesti ging 1 van belangrijke chemische ln- rii^trieën.: welke op haar beurt weer andere industrieën kunnen, aantrek ken. Voorloopige overeenkomst^;" voor bankbedienden De onderhandelingen1 van' de Unie van samenwerkende handels- en kantoorbedienden organisaties met de Bankiers werkgevers veree- rJging l.o., die 15 September zUn aangevanaen. hebben geleld tot een voorloopige basisovereenkomst. Hier over ls met de betrokken leden te. Rotterdam vergaderd onder leiding van de plaatselijke Unie. Door een groot aantal der aanwezigen vaak onder instemming van de ver gadering. werden opmerkingen gemaakt," .die' er blijk van gaven;: dat de baslsTregellng. geen volledige be- vied'ging schenkt. Telëurstelling 'werd ook uitgesproken over het .feit* dat nog geen regeling voor de weeklooners bekend kon worden ge maakt. - M:t groote meerderheid van stemmen werd ten slotte besloten, het advies van de Unie, tot aan vaarding van de basis-regeling, te volgen. Vajschc tien gulden biljetten in omloop rScdert cenigc maanden zyn er in Nederland valseho tienjiulden-bil- jetten in omloon. Hoewe] <le biljet* ten. op zeer bfuriege'.i.ike wijze zyn nugcinaakt vallen do verschillen b\j vêrgtlyliiug met een echt biljet spoedig j» bet oog. :x ;Het publiek wordt er in hot bij- 'zónder op attent gemaakt, dat deze bohkhlljclteu do nuinmcrlug 5 ba of 51) o op den achterkant dragen, tftrwy! in het midden van de gc drukte" tekst'op 0<"n nchterlcnnt de etrai'bcoaling du» in plaat? van letters, kleine schuine streepjes voorkomen. Een ieder, die deze -,:tls«'he Hankldljotten m zyn bezit heeft of ontvangt, wordt verzocht hiervan onmiddellijk aangifte- te idoen Ujj bot naaetbijzijndc politic- bureau, zoo mogelijk ondcv opgave .vinHet signalement vojï dengenc, door tvicn ltd valscJiO biljet is 'utt- gegeven, Prijsverlaging en koopkrachtverhooging van de regeering geëischt Gezien de groote onrust en ver ontwaardiging, die zich van bree- de lagen van ons volk hebben meester gemaakt, in verband met de toenemende spanning tusschen looncn en prijzen, acht Het N.V.V. zich gerechtigd de regeering de volgende eischen te B*ellcn: - Ie. Er dient een adviescommis sie te worden Ingesteld, die richt. Ujnen geeft aan de prgsbehecr- schlng -voor de door haar aan te geven prjjzen. Tevens moet er een orgaan fn het leven norden geroe-: pen, dat controle oefent op, de juistheid van de door de regeering vastgestelde prezen, welk orgaan eveneens de bevoegdheid heeft om de,door haar opgemerkte te hooge prijzen verlagen. 2e. Medezeggenschap In de vak groepen bjj de verdeeling en aan wending van de grondstoffen. 3 e. Een prijsverlaging over de geheele linie- van 10 tot 15 pet, en zoo deze niet wordt doorgevoerd een overeenkomstige loonsverhoo- ging en zeker voor die groepen van de arbeidende bevolking, wier loo ncn en salarissen tot dusver bil de algemeene loonstijging ten achter zjjn gebleven'(b.v. - van rijks- en gemeentepersoneelj. Deze eischen' werden geformu leerd door de heeren Ad. Vermeu len en J. G. süurhoff, bestuur ders van het N.V.V.. tijdens een Vrijdagavond in de Rivièrahal door circa 5000 personen bezochte demonstratieve vergadering, geor ganiseerd door den Rotterdam se hén bestuurdersbond. Beide sprekers oefenden crltiek op de regeering, die bij haar po gingen tot. gezondmaking van ons maatschappelijk bestel, tot- dusver veel te weinig overleg gepleegd: 'zou hebben met het N.V.V., dat zichbovendien nietsolidair ver klaren kan met de door de re»ee- ring gevolgde politiek ten aanzien van: de verhouding tusschen prij zen en loonen. De regeering heeft een loon-stop afgekondigd, omdat de prijzen van exportartikelen an. ders te hoog zouden worden, waar- dcor-wij.niet langer met,succes op' de' buitenlandsche markten zou den kunnen concurreeren. Dit zou Patiënten blijven verzekerd van medische hulp (Van onzen Amsterd. redacteur). Het ociangrijke ingrijpende be sluit, dat het bestuur van dé Maat-." 'schappij tot bevordering van de Ge neeskunde genomen heeft én dat' inhoudt, dat per 1 Januari de be-, staande overeenkomsten met. de zie kenfondsen zfjn opgezegd, heeft de algebeele 'aandacht van de Neder landsche bevolking getrokken. Im mers ongeveer 60. pet. van de land- genooten is in het ziekenfonds op genomen, enaangeslotenen vragen zich af welke oplossing zal gevon dene wordenen welke degevolgen zullen zijn, indien geen overeen-, stemming mocht worden bereikt. Dr. J. J- Brutel dela Rivière, -voorzitter van de bovengenoemde Maatschappij heeft.' ons daarover nader ingelicht; waarbij hij duidelijk liet uitkomen, dat de regeling van de honoraria van de artsen voor de invoeringvan het Ziekenfondsenbe- siuit; geheel onbevredigend was In 'den bezettingstijd is een groep van verplicht-verzekerden hieraan toege— vocgdlwelke - gedeeltelijk tot één hdo- gere-welstandsklasse 'behoort. Daar-' om wordt; nu voorgesteld zoo spoe- dig mozeiyk nieuwe overeenkomsten te maken, die aan den nieuwen toe stand-wordenaangepast. Contractloozc periode Hoe, de toestand zich zal ontwik kelen is natuurlijk niet te zeggen. De termijnen waarop de contracten kunnen afloopen varieeren van drie maandentot één jaar, zoodat een contractlóoze periode, indien deze zich zou gaan voordoen, voor elk fonds op een anderen datum in gaat.! Mocht geen overeenstemming bereikt worden,- dan zal de alge meene ledenvergadering zich die nen uit te spreken over' de verder te volgen gedragslijn. Wel kan, ai- dus de voorzitter, de verzekering Worden gegeven, dat .de patiënten niet de dupe mogen en zullen wor den van;de dan ontstane" situatie. De verzekerden in de ziekenfondsen zullen niet verstoken blijven van ge neeskundige hulp. Het vertrouwen •bestaat echter, dat een voor de artsen een bevredigende regeling zal kunnen getroffen worden. nadeeüg zijn voor onze devleven- positie°en uiteindelijk den Import van vele voor ons land onontbeer lijke artikelen schadelijk beïn vloeden. Het N.V.V. dringt aan op prijs verlaging van 10-15 procent ln het bijzonder van textiel, schoei sel, meubelen en van vele artike len, die buiten de distributie val len en waarop thans door de fa brikanten ongemotiveerd hooge winsten worden behaald (van 70 tót 250 pet.). Bovendien zouden veel te veel luxe voorwerpen wor den vervaardigd, ten Koste van de fabricage van enkele degelijke, huishoudelijke artikelen. Er zou een te groote belangen gemeenschap bestaan, tusschen de rljksbureaux, die de grondstoffen toewijzen en de vakgroepen die ze verüeelen, waardoor een te groot gedeelte van de grondstoffen zou worden* aangewend voor de fabri cage van prullige luxe artikelen in velerlei qualitelt en uitvoering, waardoor contrö-e door de prijs- beheersching schier onmogelijk wordt. Tijdens razzia's van de prljzencontröle waren soms 80 pet. van de gecontroleerde detaillisten ln overtreding van de prfjsvoor- schriften. In zijn eigen belang dient ook het publiek zijn volle medewerking te verleenen bij het opsporen en aanbrengen van prll- zenovertreders. De rechterlijke macht zou echter veel te slap op- rieden tegen pdjzenknoeiers en zwarthandelaren. Deze lieden be- hooren als staatsvijanden naar Veenhuizen te worden gezonden. Niet alleen de arbeiders ln par ticuliere bedrijven, maar ook het personeel in overheidsdienst en de ouden van dagen worden de dupe van de door de regeering misschien wel goed bedoelde, maar volkomen onvoldoend gehand haafde prljsbeheerschlng. De groo te massa z;et de koopkracht van loon of salaris steeds kleiner wor den als gevolg van het. ondanks regeeringsüemoeilng, aanhoudend stijgen der prijzen van vele artike len, De officieele statistiek 'zou een verkeerd bec'.d geven van den. werkelljken nood waarin zich dui zenden Rezlnnenbevinden. De cie- dletveileening" die de -regeering thans voornemens is aan behoef tige consumenten te verstrekken, dreigt een fiasco te worden als ge volg van te veel ambtenarij bij du voorbereiding en uitvoering. Belde sprekers deden aan het einde van hun toespraken een hartstochtelijk bercep op alle wer kers in Nederland, het N.V.V. te steunen in zijn thans begonnen strijd tegen de duurte. Vergiftiging door blikgroente Na een verjaardagspartijtje met Mn feestelijker maaltijd heeft bij de fumillo C. te Hilversum eea ernstig geval van voedselvergifti ging voorgedaan. Zes personen wor den dusdanig ziek cat een ontboden arts van drie hunner directe opne ming in liet ziekenhuis noodzakelijk achtte. Vermoedelyk is ondeugdclijko blikgroente de oorzaak dezer ver giftiging. Waar xijn de schepen Kota Baroe, uitg. p. 1 Nov. vm. 2 uur Perim. Tegelberg, 1 Nov. v. Bafaw.a oaar A'dam. Tabian, thuisk. p. 1 Nov. Gibraltar. Volendam, uitg. p. 1 Nov. v.m. 12 uur Kaap Guardaful. Johan van OJdenbarnevelt, 2 Nov. V. Amsterdam te Batavia. Nieuw Holland, uitgaand 31 Oct. 60 myi N.O. van Quessant. Weer een tin baggermolen te .4 water .gelaten De eerste tinbaggermolen, die de N.V.;. Verschuren Co na de bevrijding heeft gebouwd, de'Den- dang;ls Vrijdagmiddag te Amster dam te water gelaten. Tevoren richtte de heer A. J, Mr.:" Verschuren zich tot de. talrijke genoodigden en het personeel en memoreerde, hoe ca de, bevrijding het geheele bedrijr plat Jag, daar veel vernield en gestolen was. Ook de heer F. J. Houwert. van de Billiton Ml}., voor welke maat schappij de Dendang'. bestemd is. hield een korte toespraak, waarl na mevrouw Mr. A. C. d'Ailly— Fritz de doopplechtigheid ver- Langzaam, en statiggleed hier op het.' enorme stalen gevaarte, dat meer dan 60 m. lang is, de helling' af. In een openingsboodschap aan de Turksche Groote Nationale Verga dering heeft president Inönii ten aanzien van de kwestie der Darda- nellen gezegd, dat Turkije bereid ls,* mits men zijn onafhankelijkheid respecteert, om toe te stemmen in wijzigingen der overeenkomst, waar over een internationale conferentie zou moeten beslissen. Trygve Lie, secretaris-generaal der VJ4. heeft de begrootingseom- missle van de V.N. medegedeeld, dat de begrooting van de organisatie der V.N. voor. 1946 19.627.964 en voor 1947 23.790.008 dollar bedraagt. Nadat wij 'luions blad van 30 Octo ber reeds; hebben gepoogd enkele misvers landen mei betrekking tot het consumentencrediet weg te ne men, heeft de regeering nieuwe- richtlijnen '/vastgesteld, waardoor de credletnemers thans precies weten wasr zij óan toe zijn. .Men' heeft be paald bij welke netto-inkomens de afbetallngsverpllchtlng begint met 25 cent per week; beneden deze week- Inkomens behoeft niets te worden af-' beiaald. Bovendien heeft men. vastge steld,bij welk weeklnkomen volledig (d. - w," s-f- i.—r perweekvoor elke geleende :1D0) moet worden afbe taald..Ter/ oriënteering van onze lezers zullen wij in onderstaande ta bel ook nog de weeklnkomens ver melden waarboven rrlet .meer- .hei maximale, credlet 100.— voor al leenstaande personen), 300.— voor een gezin van twee personen, f 400.— voor een gezin, van drie'personen, enz.) wordt gegeven. De volgende tabel geeft van nieuwe regeling een beeld gezins afbetaling Volledige grens; leden beglne bij afbetaling voor begint bij 't max- credlet f 1 1940 20.68 '2B.-~ 2 28.50 "31.04 35.80 3 31.50 37.72 42.23 4 35^0 43.40 47.66 5 39.50 49.H0 53.51 6 43.50 55.60 59.36 7 47.50 61.70 65.21 8 51.50 67.80. 73.06 9 55.80 73.90 76.91 10 59.50 80.— 82.76 Deze label heeft betrekking op-de, z.g, hoogste gemeenteklasse; voor de lagere KOTneen««v- liggen de be dragen resp 2.— 3 50 en S.Jager. Zeer belangrijk Is de regeling van de kwijtschelding van het niet terug betaalde deel voor het credlet na twee jaren, Indien, aan de afbeta- .llngspllcht regelmatig is voldaan. Hel consumentencrediet kr()gt daardoor het karakter van een gift aan het minst draagkrachtige deel van ons volk. De iermUn van Indiening der formulieren, die aanvankelijk op 9 November zou eindigen, zal met ten minste veertien dagen worden ver lengd Betaal niet te veel voor. een kinderwagen Het directünuit-gejiemnl van do prijzen rostigt ër. «Je anndndit 0|>, tint .alle kiudcr- ea wandelwagens moctea zyn voorzien vu» een label, waarop het nummer vnn de desbe treffende prijsvaststelliiig cn do prija duidelyk voorhet pubHck zyu aangebracht. s Verreweg de taeeste kindenragen» worden gefabriceerd in «le prysklakse va» 'f lin tot' .120 "franco huis,; terwijl'voor 90 tot 100 ouk reeds een behoorlijke wagen te koup is. Een prijs boven 130 dient nl- lecn betaald to worden vour- een luxe-wagen. In ziju - eigen belaag.j dient bet publiek elk geval te 'sig naleden, waarin blijkt, dat aan liet bovenstnnmlo omtrent prijaa'andu:- dïng niet js voldaan of een hooge to prijs wordt gevraagd dau ...volgens do aanduiding is toegestaan..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1