DE REPUBLIEK INDONESIA ZOU AL ERKEND ZIJN DE SCHIEDAMMER WINST? De ware geschiedenis van een vijfhoekswoningruil Waardin van verdacht huis in Amsterdam vermoord RID- EN ADM. LANGE HAVEN 1U SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 69300 REDACTIE: TELEFOON K30S ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT PER KWARTAAL f <L— LOSSE NUMMERS 1 8.09 DINSDAG S NOVEMBER 1046 Productie neemt toe Houtindustrie kampt met materiaalgebrek In bijna alle sectoren van onze industrie gaat de produc tie flink vooruit. Het jongste Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek geeft van dezen verhen- genden gang van zaken een duidelijk voorbeeld. Slechts ia de houtindustrie,een slcmtelbodrijviRheïd voor onzen we deropbouw, blijven do getallen te leurstellend. Zoo vult in de produe- tio van deuren eerder een achteruit gang dan èen vooruitgang te con-, stnteercn. Het wordt daarom -hoog tijd dat onze met den invoer belas te 'instellingen aandacht aan het rir- tikèl.hout besteden; de weg daartoe is overigens reeds, gebaand door mi nister Lieftincks jongste reis naar Canada. Met de productie van de eigenlijke bouwmaterialen ce ment, dakpannen; en metselsteehen is het lang niet slecht gesteld en benaderen wy reeds de vooroorlog-'. ,sche cijfers. -Andere takken ran nijverheid ver. toonenook goeden vooruitgang. Da metaalindustrie is op vele punten de vooroorlogsclte productiecijfers reeds gepasseerd. Dit betreft o.'u. den aanmaak van looden. buizen, winkel- machines, staaldmaöinatra8sen,-haar. den en fornuizen, cnrosserieen en. aanhangwagens. De vooruitgang in da rubberver werken de-, de schoenen en do textielindustrie loopt minder in het oog;'toch kan worden vast gesteld dat do distributie van dezè artikelen het vormen van groole voorraden mogelijk maakt, die strak» weer ann het publiek ten goede zul len komen. "Wy moeten echter in allo takken van industrie rekening hou den toet den noo.dzakelykeu uitvoer, zoodnt wij in weerwil van do hoop gevende productiecijfers, Voorloöpig nog wel niet te kust en té keur kun- .non koopén,. Vereenvoudiging der grond wetsherziening getorpedeerd De C.P.N.- heeft de öehanfl» Ung van het voorstel tot Grondwetsher ziening ln de Tweede Kamer; aan gegrepen om een demonstratie tegen de Regeerlng-Bcel te organlseeren.: ZU stemde tegen, ofschoon z er eigenlijk niet: tegen was. Het scha mel resultaat Is. dat dé regeertng lerecht zich er niets..van - aan trekt, dat zij voordeze gelegenheid wel over 61 V», niet over 67 V» van de stemmen, beschikte en dus rustig met haar werk voortgaat (waarmee de C.P.N.-demonstraUe ls ntstukt) cn dat de procedure tot grondwets- wijziging, dezelfde blUft,-die zij was: ingewikkeld, tljdroovend en duur (dank zij: de C,P.N1). - Het heeft 'den wetgever altijd tut tig geschenen, het veranderen van de Grondwet bijzonder moeilijk te m-ken. Diepe eerbied voor „de Con stitutie" en angst voor een „cffer- aan den waan van den dag" steken daarachter. "WIJ zullen over die mo tieven nii niet naplelten en bepalen ons tot de opmerking, dat wat als onrecht wordt beseft geen recht wordt doordien het tn de grondwet staatv Hoe bet zij. bij ons kan de Grondwetslechts met de volgende procedure gewijzigd wor den. 1. Aanneming door de Tweede en Eersle Kamer van een voorstel tot ln overweging nemen der wijzigin gen (gewone meerderheid in elk der Kamers voldoende) 2. Ontbinding van de Kamers en nieuwe verkiezingen. 3. Bijeenkomst van de nieuwe Ka mers en aanneming door elke Ka mer (zonder recht van amendement) van het voorstel tot Grondwetswij ziging me twee derden van de gel dige stemmen. De regeering wilde een aanmerke lijk vereenvoudigde procedure: 1. Aanneming van het wijzigings voorstel door een 'vereenlgde verga dering van de belde Kamers (gevol gen: verkorting en vereenvoudiging wijl geen afzonderlijke behandeling in elk der Kamers noodlg Is en toe-- kenning van amandeerlngsrecht aan de Eerste Kamer, die normaliter dat recht mist). 2. Geen Kamerontbinding maar verkiezing van een Grondwetska- mer (een kamer „ad boe", 100 le den. normaal gekozen). 3. Aanneming (zonder amande- ment) van het wijzigingsvoorstel door de Grondwetskamer met ten minste drie vljfdert der stemmen. Door de tactiek der C-PN ts deze nuttige vereenvoudiging getorpe deerd. Wij vallen dus terug op de oude regeling. Dat beteekent prac- tlsch: zoodra de regeling' met Indo nesië gereed Is, als gevolg waarvan de Grondwet moet worden gewijzigd staan wij voor de noodzaak --an ontbinding der Kamers en het. .hou den van nieuwe verkiezingen Het.. Ls moeilijk te voorspellend wannéér dat zal -zijn.. Deonderstelling, dat .•het/eind ;is« gesubltüeuv; zak lijkt r-delijk.-, Nog geen beslissing over verhouding tot Nederland UitBatavia, i» bericht geko- 'men dat aldaar officieel do term „bestandV (Engelsdi: „tracé" aanvaard is -voor daojr ban den zijnde staking dor vijande lijkheden in Jndoneaie.vDcze term zal dus voortaan gebruikt wor den in plaats van„vrapeastü- Amerikanen niet tevreden over denazificatie Luit.-gen; Lucius D. ;Clay,/waar- nemend Amerikaansch militair gouverneur, heeft - gisteren ver- klaard, dat het Amerikaansche militaire bestuur niet tevreden Js .over den voortgang van de denazificatie in Beieren, zooals dat door de Duitschers gebeurt. Hjj voegde hieraan toe,: dat, als de situatie niet verbeterde,de' Amerikanen .opnieuw het dena- zlficatleprogram".'-..2ieIf ter hand zouden nemen. Het probleem van de denazificatie in-Beieren,dat sinds de dagen, dat generaal Pstton in midden 1945, mi litair. gouverneur werd, /de Ameri kaansche bezettingsautoriteiten voort durend hoofdbrekens heeft - gekost, is 'onlangs weer buitengewoon ac tueel geworden. De vorige week werd dr.. Anton Pfeiffer, de1 Beiersche minister, die met de denazificatie belastls. door *n aantal andere Duitschers; o.a. in een radio-commentaar te München. van laksheid beschuldigd en van ongeschiktheid voor zijn functie, mede in'verband met zijn verleden. Pfeiffer werd voor de voeten gewor pen.^'dat hij de vrijlating van ziln broer, een nazi-diplomaat,' uit een intemeerlngskamp had. bewerkstel ligd;- nadat aan het Beiersche mi-, nisterie het bestuur over het'kamp. was' opgedragen. Verder werd hem verweten, dat hij een m'.lde houding aannam tegenover actief geweest zijnde nazi's. Londenst&p „Bobbies'hadden do h^dên 'vo!, om al té; enthousiaste'be- Jajigstenénden in toom te houden^; tydens da gnlaivoorstelling 'van de nieuwe Engelscho .film „A/matter of 'Life aad pSeath", welke dour de. Eugelsche- Koninklijke-familie.«jsrerd brjgevrooud^"én gevolgd werd dooseen.stoaaèehoóxsfcdliB g,' - waarin Vele - promjnente®^4.merikaahscho c-n -v: Engelsché „sterren'optraden. „Je kunt maar niet één-twee-drie naar een andere stad verhuizen!" Staakt het vuren bevolen Gisteren Is te Batavia officieel 't bevel tof het staken van het vuren gegeven. v- Gisteravond is op. een bijeenkomst van de gemengde bestandscommissie besloten om onmiddellijk, na de bij eenkomst aan allé commandanten te velde 't bevel tot het staken van het vuren te geven, erwijl dé'resp.' posities gehandhaafd zullen, worden. Men kanaannemen,dat -in bepaal-' de gebieden de vijandelijkheden sedert de afkondiging van het be stand op 14 October reeds gestaakt zijn. Instructies met nadere toelichting eaneaanöe het nakomen van het bevel zullen door de technische sub commissie jr.terlljk cp 10 November worden uitgegeven. Wanneer de plaatselijke commandanten deze zui len hebben ontvangen. - -zulten- zij niet later" dan 20 "November" dé bh- der handelingen ter plaatse openen over de problemen, die met het sta ken der vijandelijkheden samenhan gen. Er. wordt hierbij op het-volgende de nadruk gelegd: Het feit, dat de plaatselijke onderhandelingen niet eerder worden gevoerd'dan nadat de Instructies van de technische sub oom missie zijn ontvangen, impliceert, niet, dat de vijandelijkheden niet :in 1 alle gebiedengestaakt' zouden wor den. Waar. geconstateerd' wordt, dat er-op de bevelen Inbreuk wordt ge-, maakt,- zal dit aan de bestandscom- missie.', worden gerapporteerd. Voor dit doel zijn speciale organisatori sche maatregelen getroffen-v- - De bomaanslag te Rome In een niet onderteekend commu niqué, dat aan de pers-is verstrekt; verklaart de leiding van de Jood- sche verzetsgroep Irgoen Zwai Leoe- mi, dat zij verantwoordelijk is voor den aanslag óp de Brifcsche ambas sade te Rome. Deze ambassade, al dus het communiqué, is een van de eenra van antl-Joodsche intriges en tracht de Joodsche repatrieering te verhinderen^./-„E>e - bomaanslag te, "Rome Is'hét'itóéin van een~^óoösclr militair, front. Wil zullen den oorfog tegen Engeland overal en met "alle middelen voeren, Totdat ons volk is bevrijd."' Verdrag tusschën de ._.„.V.S. en ..China- I Het Amérikaansche ministerie .van bultehtandsche zaken meldt, dat gisteren te Nanking een omvangrijk verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart door de V-S. en de chi- neesche republiek is onderteekend Het verdrag/ls omvattender- dan an dere- reeds beslaande Amerikaansche handelsverdragen en ls .fiet eerste van dezè draagwijdte, dat sinds het eind van den tweeden wereldoorlog door. de belde regeeringen is geslo- ten...V Oorlogstoelagen bij verblijf in Indië Met Ingang' van 1-November zijn de: oorlogstoelagen, toegekend aande naar Nederlandsch-Indlë uitgezonden jaarwedde genietende: militairen, vastgesteld" op de, volgende bedragen per dag:,- voor een soldaat, soldaat Ie kl, of; korporaal. (gehuwd) 0 50 (onge huwd) 0.40, sergeant of sergeant té? kl. (geh.) 1.25 (ongeh.) 0,75; ser- gearif-majoor (geh.) 1.50 (Ongeh.) .1.—; adjudant-onderofficier (geh.) f 2.— (ongeh-l 1.25; subaltern ofii-'- cier (geh.) 3.— (ongeh.) 2,—; hoofdofficier (geh.) 4.SO (ongein) 2.50; opperofflcler (goh.) B. (ongeh.) 3.—. ;i' - De oorlogstoelagen der naar Ned. Indië uitgezonden soldij-genietende militairen zijn vastgesteld op de be dragen, welke zijn tot-gekend'aan de ongehuWde jaarwedde-genleteti.de mi litairen van gelijken rang of Btand. Geen Passiespelen in Oberammergau De inwoners van Oberam ergau heben afgezien van de opvoering der beroemde passiespelen, die sinds de 17de eeuw om de tien jaren wer den gehouden. De schaarschte aan levensmiddelen en de hulsvestings- moell ij kl leden' maken dé2e kunst-. manfestatle. die in 1934 meer: dan 400.000 personén naar Oberammer gau heeft doen komen, onmogelijk. Bovendien is Otto Haser. die de Chrlstusrol placht te vertolken, een gevangene in de Russische zöne en valt Alois Lang, die langen tyd. deze rol heeft gespeeld en nu ,80 jaar ls, onder dé denazifi ca tie wet ten. Christopher Lumby overleden '-Christopher Lumby, eenvan de vooraanstaande buitenlandscbè cor respondenten van de „Times", is dezer dagen in hét ziekenhuis te Mer ano overleden. Lumby, die meer dan 33. Jaar aan zijn blad verbonden was, maakte de Düitscbe invasie in Nederland mee en wist op het laatste oogenblik nog te ontkomen. Bij het uitbreken van den oorlog was hij namelijk naaT Rotterdam gezonden;1 om vandaar nieuws uit Dultschland naar Enge land door te geven. Lumby was een van de betrouw-' baarste oorlogscorrespöndenten. ZUn werkterrein was hoofdzakelijk het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Bij den opmarsch der. geallieerden m Noord-Afrika kwam hij ongewapend met een collega in Milaan 48. uui voor de troepen uit enwerd met wild enthousiasme door de' partisa- nen verwelkomd. Denzelfden avond bracht men hem 'naar' de plaats, waar Mussolini geëxecuteerd was. „Een ramp voor ons land" Egyptisch gedelegeerde tegen nieuw venjrag met Engeland Makram Ebade Pasja, lid van de Egyptische delegatie: voor. de revisie van het Engelsch-Egyptische verdrag en leidei van de Wafdisten, heeft verklaard, dat het ontwerp-verdrag, dat door premier Ismail Sidky Pasja uit Londen is "mee r teruggebracht, „een ramp voor het land" beteekent. .Tot leden van zijn partij sprekend. zei hij, dat .de voorwaarden van het nieuwe verdrag bescherming: inhiel den, ook al was, dat er niet zoo dul- delijk in te lezen. Een verdrag op: deze basis zou „buitengewoon be-- lacheiijk". zijn. ,jic doe een beroep op om. extremistisch te zijn", sprak hij. „daar dit de ëenige weg ls„ om tot vervuil Ine .van onze volledige rechten te komen." V - vrouw .sliep,- waren de kasten, over-, hoop gehaald, zoodat men hier naar alle waarschijnlijkheid met een roof moord te maken heeft. Een i nader onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat deze .er- onderstelling juist is. De loslippig! held van de logementhoudster heeft tot gevolg gehad. dat. een van haar gasten de 22-Jarige Leoup fvs Marinus v. flfHelm, haar door wur ging om het leven heeft gebracht nadat zij hem verteld had, waar zij 's nachts haar geld verstopte. V. d- Helm ls - voorvluchtlg. Hij staat bekend als souteneur en zwarthandelaar en was een beken de figuur in de omgeving van den Nieuwedijk, Mogelijk heeft hij den moord gepleegd ln samenwerking met een zekeren „Herman" uit de Spaarndammerbuurt. De ewochte L. M van der Helm, die betrokken schynf t« rijn 1>U den moord ln de Warmoesstraat te Am sterdam, ls terecht. RU heeft rich bij dé ilaagsche politie gemeld. Zooals bekend had de :Amster- damsehe politic om aanhouding van dezen Van der Helm verzocht. HIJ -Is' naar Amsterdam overgebracht.' ..ZOEKEN ZE. MIJ?" Nader wordt- nog. gemeld. :dat de Inmiddels ter beschikking .van," de justitie gestelde Van der Helm," vol gens zijn zeggen, omstreeks den tijd. waarop cfé moord ls gepleegd een'tik op zijn hoofd heeft 'gekregen, waar door hij volkomen' buften kennis'zou zijn geraakt; Hij herinnert zich alleen nog, dat hij gistermorgen ietwat ver suft bij Rotterdam uit een, auto werd gezet. Hierop ls Van der Helm naar Oen Haag gaan liften, waar hij op het Stationsplein de krantenverkoopers den moord - hoorde melden. waarbij zijn naam eveneens, uitgeroepen werd- Verwonderd, 200 vertellen ook de krant en verkoopers, stapte Van der Helm naar de- lectuurverkoopers en Liet zich het heeie moordverhaal bp- disschen Aan het slot daarvan riep hij tlit: ,.dfe 'Van dei Helm, wel. dat ben Ik. Zoeken ze mij?" Hierop is hb naar het- politiebureau HulJ- genspark gewandeld, argwanend ge volgd door de venters en heeft zich daar gemeld. Roof de drijfveer De 61-jarigë waardin van een ver dacht huis aan de Warmoesstraat 99 te Amsterdam Ls in den nacht van Vrijdag op Zaterdag ve' toord. De moord werd ontdekt door een jongeman, die ongeveer half tien des morgens het huis binnenkwam. Hij had met de oude vrouw, die doof is, afgesproken om met haar. n-ar het belastingkantoor te gaan, daar zfJ wilde reclameeren over een te hoo- gen aanslag van f20,00G in de .io- komstenbclasting; De buitendeur, waardoor men direct in de beneden kamer binnenkomt, stond als ge woonlijk open. De jongeman ging-zitten en wacht te tot de vrouw te voorschijn zou komen. Toen ontdekte hij in een stoel een vreemdsoortig pak, in een deken gewikkeld. Het bleek de vrouw- te zijn. op wie hU wachtte. Haar ■boenen waren gebonden, haar li chaam was in een deken gewikkeld. De jongeman meende dat zij bewus teloos was. Hij waarschuwde imid- dellijk den politiepost - in de War moesstraat. Commissaris Dijkstra, de brigade afd. "moordzaken, de officier van Justitie mr. Wassenberg en een politlefotograaf warenspoedig aan- Plebïscief in Hessen - InHessen' (vroeger „Groot-Hes'- sen"), een 'der drie staten ln de Amérikaaoische bezettingszone van Duitschland, za) op rDecember een' plebiscietworden gehouden .Inzake, de nationalisatie van de mijnen, de ijzer- én staalfabrieken, de kracht-.- stations en de spoorwegen. Het betreft hier een onderdeel van een ontwerp-grondwet.' dat Hessen: tot een parlementaire republiek'zal maken. De oorlog wordt daarin on wettig verklaard en de regels van. het Internationale recht---.worden .Id: het. staatsrecht1 opgenomen..-. De kiezers stemmer, afzonderlijk over de nationalisatie en over de rest van het ontwerp-grondwet. Britsch plan voor Duitschland Internationale bezetting van Ruhrgebied Volgens de „Observer"'neemt men in internationale, diplomatieke krin gen van de Engelsche hoofdstad aan, dat het nieuwe Br.tsche plan voor Dultschland voorziet ln" de vor ming van een internationaal beheers lichaam voor het Ruhrgebied en in de bezetting van dat gebied door een internationaal leger. r Ook de Sovjet-Uniezou aan het beheer deelnemen tezamen met Frankrijk, België, N.ederl.and; Luxemburg,- Engeland eri de V.S., op voorwaarde- echter, dat de Sov jet-Unie accoord gaat met een In ternationaal beheer van industrieën Ln haar zöne. Het zou intusschen niet ln nét voornemen liggen, het internationale beheer In te stellen; voordat.de hui-" dige bezetting.-van Duitschland is opgeheven.-• 1 Verdere punten van het Britsche plan zyn: een voedselrantsoen van in 'principe 2D00: calorieën, e >nom)-- Bche eenwording van de zönes. een voorlonnigp cennr>i<. rogeering otider toezicht van. de geallieerden, maar zonder Saar en Ruhr. Dckranf per luchtpost naar Indië Samenwerking tussclten de verschillende Instanties heeft het mogelijk gemaakt, dat binnenkort aan tn- Indië verblijvende: militairen Nederlandsche* dagbladen per luchtpost worden tóe- gezonden. Z«. die dit wenschen, kunnen ten behoeve van vrleru den of yerwantéh.;.dle tn Indië in het Nederland:che leger'. diénen,?een Jaar- 'ofVkwartaaiabonnement.ep ons h'-j afsluiten tegen den normalen -bonnémen tsprijs zonder verhooging voor vervoerskosten. Vijftig procent van den'abonnémentsprIjs za* door ons aan de betrokken Instanties worden afgedragen ter tege moetkoming in de al gemeen e k osten van het vervoer.- Aanvragen voor een dergilpk abonnement kunnen tot 10 No- veniber .worden Ingediend bij d e administratie van „Het Parool" Schiedamscheslngel 42, afd. ab ónnexnenten. onder „duidelijk en vollealge opgave van naam, rang; onderdeel, légernummer en 'postadres van den militair waarvoor het abonnement bestemd is. vcrvoer der couranten naar Indië per vliegtuig zal chleden. zal uiteraard slechts een beperkt aantal abonncmen- en door. ons kunnen worden geaccepteerd en voorang moeien or cn gegeven aan die aanvragen, die het eerst bij onze ad-, ministratie binnenkomen; Marfïn Bormann in leven? In de nabijheid van Stuttgart is een man - gearresteerd, die het vol- ledige uniform, van een luit.-kolonel van de S.S;r droeg. Hij vertelde de politie, dat hff.het uniform had'ge kregen van Martin Bormann, den vroegeren. plaatsvervanger van Hit- Ier, bij verstek' door het Neurenber- ger tribunaal ter dcx>d veroordeeld. 's Mans toerekeningsvatbaarheid wordt onderzocht. Niemand heeft van den moord 'iéts gemerkt. De gasten waren nog boven in bun kamers, toen de politie arriveerde. Ook den buren is niets bijzonders opgevallen. De vrouw was om-twaalf uur. nog ln het café ge- geweest,. dat aan haar /huls grenst. De -melkboer heeft 's morgens vroeg het fleschje melk, zooals zijn ge woonte was,, achter de/aeur gezet. In de half donkere kamer heeft hij de-vrouw, niet opgemerkt. De vrouw stond in de buurt zeer ongunstig bekend, vooral omdat zij tijdens de bezetting altijd Duitschers in haar huis ontving. De meisjes, die in haar huls woonden, zijn na de bevrijding dan ook kaal geschoren. Niemand van de omwonenden be moeide zich met de vrouw. Men kende zelfs-haar naam niet. - In de benedenkamer, waar de WEERBERICHT UITGEBREIDE MISTVELDEN, Op vele plaatsen nevel, of mist. n.er tn daar tUdctUk doorbrekende zon plaatselijk eentge lichte neerslag, weinig wind. Iets minder racht. 6 Nov. Zon op 7.41 o.. onder 1?J)« n. Maan onder 3.28 n-, op 16.22 o. Nieuw bestuur SSR Het best .ur: van. de Societas Studlo- so ruift- Reforms to rum„afdeel! ng Rot- terdam heeft zich voor het jaar' 194W 47 als volgt samengesteld: W. Swank- huysen, praeses. F. P H. DljksterhulB, vlce-praeses, J. H. Schoite, ab-actls, L. de Jonge, fiscus; J. P. Veerman, asses sor. .-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1