fÊmiSfiSS fmmè Schiedamsche boksers naar Wandsworth Engelsche .krans voor Oorlogsmonument Schied. Kunstkring opent seizoen met „Oranjehotel' 4—9 NOVEMBER Week van Veilig Verkeer ,;De Koninklijke Famiiie Cavendish" xxlt ufcnwazfK- VAKOLOSCOO? SCHEEPVAART Enso begint met voorbereiding meerdere spar tuitwiss dingen. Ka i(M*n korte rustperiode zal de sport-uilwisseling tusschen Wandsworth oo Schiedam nu binnenkort wederom voortgang Kobben. Om te beginnen zuilen tegen het eind dezer maand van bier enkoio bok sers, uitkomende ia zes gewiclitsklas- &en oversteken, om deel te nemen aan een bokstonmooi, dat 27 November 9<idcr auspiciën van de PoiiLiesport- rereeniging van Slreatham (onderdeel van \Vandswörth) gehouden wordt Aangezien men daar over zeor. goede krachten op dit gebied schijnt te be schikken en de organisatoren dan ook aandrongen op uitzending van oen sterke ploeg, kon deze niet uitslui tend uit Scbiedamscho boksers worden opgebouwd, maar is natuurlijk met goedvinden van de organisatoren en in overleg met het bestuur der aid. Zuid-Holland van den Ned. Boksbond elders, versterking gezocht on ver kregen. Do boksploeg is nu als volgt samengesteld: J. Kloinhecren brink en C. r. d. Meu- len uit Schiedam, C. Alewiju, F. van Wijngaarden, D. Blokland en A. BlouL Van deze gelegenheid zullen onze medcruizende bestuursleden gebruik maken om met hun confraters in Wandsworth de noodige technische be sprekingen te voeren en voorbereidin gen to treffen voor de ia do naaste toekomst plaats te hebben uitwisse lingen, waarbij voetbal (zoo- mogelijk ook jeugd- en bedrijfsvoctKvJ), hockey, athletiek. cricket, zwemmen en tennis wel het e-«rst in% aanmerking zullen komen. Dc burgemeester beeft van zijn ambt> genoot uil Wandsworth bericht ontvan gen, dat eon door Engelsche inva lide oud-militairen vervaardigde krans van klaprozen naar Schiedam zal wor den gezonden, met de bedoeling dal deze op 10 November, den herdenkings dag van do slachtoffers van twee we reldoorlogen, op het Schiedamsche oorlogifgedenkteeken wordt neergelegd. GESLAAGD. Voor het doctoraal examen genees- kunde slaagde aan de Rijksuniversiteit te Leiden, de lieer Khoe Sing Li.un, alhier. Te' 's-Gravenhage slaagde voor het derde deel notarieel examen de heer J. W. Posman.. HINDERWET. Bij Burgemeester eu Wethouders zijn ingekomen verzoeken van De firma Beukers en Co. Ie Rotter dam om vergunning tot oprichting van een darmenslgmerg en -zouterij ie een gebou wtjö op het terrein van het Open baar Slachthuis aan den Vlaardinger- dijk 300, kadaster Sectio II. No. 964, met een stoomketel van 2'/g M2. V.O. en 3 electro motoren van resp. 4, 3 en 2 P.K., drijvende een compressor en 2 durmcnslijtnmnchines; J. H. Groenendijk, alhier, ora ver gunning tot oprichting van een inrich ting voor machinale houtbewerking in het pand Overschieschestraat 6163, kadaster Sectie 1 No. 3441, met een electromotor van 4 P.K., drijvende een cirkelzaag. Deze verzoeken zijn met do bijladen op de Secretarie "der Gemeente ter visie gelegd. Op Dinsdag, 19 November, "s ochtends half twaalf, zal ten Raadhuïzo gelegen heid worden gegeven om bezwaren tegen net toestaan van de verzoeken in Ie brengen en dit mondeling of schriftelijk toe te lichten. BURGERLIJKE STAND. GFJS0HEN: Joh an A_ \V. zoon van G. L. ,Le!lv«>M en A. M. Bont*, v. d. EleUtraal 6. Adrianns J. zoon van A. A- «n M. L. Vriena, Rcamor^rsol 12. Johanna E. dochter van A. J. de Boo ea.W. Krab- - bendarn, Chr. Hnygenfwtrxat -4. Jofiaune* C. zoon van H, J. Verhoek cn A. M. Verhoef, N&aaaolaan 75. -— Maria L. dochter vtui J. M- C. v. d. Knaap en L. Oowondijk, W«.tfn»nktHaJi«b>chestraat 43. Chris tihus loon van K. Diethelra en P. v. Boaren, Broekkade 12. Jan W. toon van A. v. Wijnen en C. A. Horiensiaa, Boerhavelaan L Antonius J. M. toon ran C. R- Ham en C. W. H. Langevrid, Poldorweg- 190. Lena J. dochter van K- Schouten«n 4. Hofman, Nieuwe Maa*? trant 4. Johanmh» A. C. B- zoon van Th. J. DaaJmeijer an M. C. Rooiiaj. Vtllastraal 81. Johannee zoon va a M. A. Heynomana en M- Akker man, Nieuwe Manaatraal 40. Levenloos kind van H. J. G, Fons ©o^tL H. de Hek, N a>-.sa a'aan 75. OVERLEDEN: JL J. Vogu». 72 jaar. vrouw van de Graaft, Geervllrtscheatmat 29h. V. M. 0008^009, 8Ü jaar, wed- van J. F. «Ie Koning. Vla-mlinserdijk 101b. AGENDA. WOENSDAG voor Rotterdam Opera: Luxur 8 uur: La Traviata. Cabaret: B,;iuwe zaal 8 uur: Chiel Boer. F i 1 nu Anna, 2, 6.45, 9.15 uur: Hot meisje eu het monster; Capitol 2, G.4ó. tU5 uur: Dal is Amerika; Cineac 9 5.30 uur. Nieuws enz.; 6, 8, 10 uur: Vrouwengevangenissen; Colos seum 2, 7, 9.15 our: Marie Louise; Harmonie 2, 7, 9 uur: Vlucht uit de beschaving, Prinses 2, 7, 9.15 uur:* De twee straatjongens van Pa rijs; Rex 1.15; £.15, 7, 9.1-5 uur: Orkaan; Victoria 2, 7, 9.15 uur: Executiepeloton. T entoonstelllag Boymans 10—5 uur: Rik Wouters; „Dc Protector" 9.30—4-30 uur: Gooi- schc SciiLdersvereeniging; Kunstzaal linger 10—4 uur: Benno Wissing en Louis de Roode: „Ons Huis" 2—5 cn 8—10 uor: Daniël don Tikken- boer en Guus Romrjn; Rolt. Kunst kring 10—5 uur: E. Doeve. voor Schiedam Film: Passage 2, 7, 9.15 uur: Land zonder Monopole 2, 4, 7, 9 uur: Mo dern Times. Voor do eerste voorstelling in hot nieuwo tuoueelseizoon op 21 Novenv ber had de Schiodarnscho Kunstkring een contract afgesloteu met het Zuid Nederlandscho Toonccl voor het ver- zcls-stuk „Herberg de vier Winden". Achteraf bleek, dat genuemd gezel schap zich te vorcö reeds verbonden had gencemd stuk als première voor den R. K. Kunstkring lo Schiedam op to voeren. Ter wille van de goede verstandhouding -heeft de Scliiedaju- sche Kunstkring zijn contract op ver zoek van genoemd gezelschap opgezegd eu opnieuw gecontracteerd voor bet verzets-stuk örartjehotel, van Edaard Veterman. Te opvoering van dit stuk vindt, zooals was vastgesteld, plaats op Donderdag 21 November in het Passage-theater. 25 JAAR KEURINGSDIENST VOOR WAREN. liet is 15 November 25 jaar go- leden dat de keuringsdienst voor wa ren voor Rotterdam en omliggende ge meenten werd opgericht. Ter gelegenheid van dit jubileum zal 14, 15 en 16 November in hot ge bouw van den keuringsdienst, 2o iJzcr- stra.it 2 le Rotterdam, eon tentoon stelling worden gehouden waarbij o.a. zal worden gedemonstreerd de wijze waarop het onderzoek van diverse wa ren op dezen voor de volksgezondheid zoo belangrijken tak van dienst plaats vindt. Een ieder die belang slclt in het werk van den keuringsdienst voor wa ren, kan de tentoonstelling na aan vraag op bovenvermelde dagen van 10 tot 12.30 uur en vaa 11 tot 17 uur bezoeken. DE OPENING VAN HET POST KANTOOR OP ZONDAG. Mel *ngang van Zondag zal 't P.- en T.-fcantoor voor den telegraaf- eu tele foondienst op Zon- en Feestdagen alleen geopend zijn van 8—9 uur 's ochtends. Voor deu postdienst is het kantoor 's Zondags gesloten. TEXTIELPUNTEN EN MEUBILAIR GESTOLEN. Van C- A. L. werden textielpunten ontvreemd. Hen niet allednagscho diefstal ge schiedde ten nndeelo van J. B. Er werden bier eenige meubelstukken ge stolen. AANBESTEDING. Namens de N.V. Melkhamielarenver- ceniging „De Landbouw" werd Don derdag door het architectenbureau Spruijt en Ruiter onderhands aanbe steed bet vernieuwen en verbouwen van het bedrijfsgebouw van genoemde vcr- eeniging, gelegen aan de Vcltevest De - inschrijvingen wareo J. Schotel en Zn. Bouw- en aan nemingsbedrijf f62.473; Gebrs. Smits Aannemersbedrijf f64.888; C. Leen-, derts, aannemer, {65.550; Kuypersen Kloppers, aannemers, f 65.950; L. J. van Amcijden, aannemer, fGC. 127; P. A. H cijns broek cn Zonen, f 68.495; J. Vlugnum, aannemer, f 69.000. lie gunning is nog aangehouden. Het parool voor vandaag, mor gen, overmorgen en altijd: Rijdt en loopt met verstand; Dc dood loert aan den kan tl De toonedvereemging i.Gtile /Duld" zal ;*11 en 12 November in Musis Sa crum de eerste opvoering in Nederland; geven van het tooneetspel „De. konink lijke familie Cavendish" van den Amerikaan Georg© F. Kaufman. „Te koninklijke familie Cavendish" is een typisch Araerikaansch stuk. Het gegèven is geïnspireerd op de bekende familie Barrymore, de familie waaruit ettelijk%,bekende tooneel- en filmspelers zijn vcnirfcgekomen. Het stuk mist eea intrige. Hoofdzaak is bier do hartstocht voor het tóoneel, waarmee ieder lid van deze familie be zield is, en waardoor zij onsterfelijk met do historie van het tooneel .verbonden zal' blijven. "r Do opvoering van dit stuk verelscht veel van de niet minder dan veer tien spelers en de regie,dochdit is, we zijn er van overtuigd, bij U.D. in goede handen. De opbrengst van deze voorstellingèn' is voor de ScbioJamsche gezondheids-" kolonies, de Vereenigingyvtol bescher ming van Zuigelingen de Srhiedam- sche Vcrceiiigingtot bestrijding der tóberculose. Kaarten voor deze voorsleUingen zgu verkrijgbaar bij de volgende adressen: TuïnJaan 108 (tel. \!69934), Lange Nieuwstraat 59a (tel. 68719), Browsvest 3 (tel.- 680911, Singel 76 (tel. 6S250), ■Wot de Zwijger]aan 23 (tel. 68599} on B. K-laan 201b (tel. G8391L HET U.S.O. CONCERTEERT VOOR TOONKUNST, In de Juiianakcrk aan; de B. K.- laan zal het U.S.0. o.l.v. Willem van Ottorloo Vrijdagavond het eerste con cert geven van de serie vaa vijf,., dat het dit winterseizoen voor Toonkunst zal uitvoeren. - Do pianist Stephan Bergraann is dezen avond de solist. Uilgevoerd worden „Romeo en Julia" van Peter Tsjaikowsky, Pianoconcert in l>es van denz<4fden componist en „Ta bleaux d'une Exposition" van Mons- sorgsky, FILMOCHTEND. Radio Werkend Nederland, de nieu we omrol-p in wording, organiseert 24 November voor haar Schiedamsche; leden een Zondagochtend voorstelling in het Monopole-theater. De film ,.De be-' vrrjdïng van Tsjecho-Slowakije" zat dezen ochtend worden vertoond. HET RIJWIEL Aangifte van vermissing van1 haar rijwiel werd gedaan door W. v. 0- EXCURSIE NAAR HET HAAGSCHE PLANETARIUM; De vorige excursie naar hel Plane tarium m Den Haag is een dermate groot succes geworden, dat men beslo ten heeft, dat nog- eens-te herbalen. Zaterdag 11 November gaat de tocht 's middags naar liet Vredespaleis en Sdieveningeu. *s Avonds van 8 tot 9 uur zal een bezoek worden gebracht aan het Planetarium. Opgaven voor deelname 'aan deze excursie- kan men dooide ven aan deu hcêr L.^ Koster, Hoofdstraat 77. Het: vertrek op .11 November is *s midtlags twee uur «an bet Staüons- pleinl :'."s VRQBANK. Woensdag 6 November ïs .van aebt uur, af, aan het Openbanr Slachthuis, YlaartL dijk, op de geldige vleeschbon- nen: versch rund- en varkensvloesch te krygen. Er wordt dubbel rantsoen verr strekt; de prijs is f L25 per kilo. Stamkaarleh mf*debre»gen. .'//J Wn/IX?1^HJU«DBAL De eerste damesploeg vmi Wilton versloeg op eigen terrein Sn el wiek met nietminder dan 9—2. De heeren wis ten in /Rotterdam een 3—1 over:vin- Duig op de Meeuwen .te behalen. De twoe reserveploegen deden het hun eerste wedstrijden in de Zatcr- dagmiddagcompetitie, - die op:.eigen ter- -rem 'tegen het Haagschc D.O-S. werden gespeeld, minder goed.. Te dames ver loren met 01, de heeren -Êaet l—rS. Volgende week trekken de twee eer ste ploegen naar Gouda, om' daar detv strijd legen Vires et Celeritas aan to iunden. KLAVERJASSEN. De klaverjassers legden 31 October weer een kaartje. De stand in de Schied. Klavcrjascomjwlitie ziet er thans na deze wedstrijden als volgt uit: Ons Thuis 23.772 p., De Dam 22.380 p., Eureka "221061 p;, Sport 21.007 p., Tivelï 20.459 p., 0ns I Huis 23.373 p., Te Bruinviscb 22.180 p.. Do Ka juit 2L.007 p., De Spil 20.917 p.. Kees" Vri en do n 20.194' p. DUIVENSPORT. Zondag was er. de laatste vlucht van den wedstrijd om het gouden - hor loge. Winnaar werd de heer J. Doè- jaarên. - De. overige prijzen werden, door den heer J.Doejaaren, die. de prijzen uit- loofd'v uitgereikt aan J. v: d. Waard, 'Gcbr. v. d. Kant, - \V. Put, S. Heijster en J. Weritler. Een gezellige avond heeft het concours besloten. HENGELEN IN DE NWE HAVEN. -v De leden van „De Alfcr" waren Zon- •ilagochténd aan de boorden van. de .Nieuwe Haven vereend om eenige viseh- jes le verschalken. -V Dc vangst; viel. mee. Het totaal-ge. wicht van 81 maatvischjes was 3702 grain. Dc volgende leden haalden de' .'meeste visch 'op den ',walj A., Burg rgraaf -ySO.. grata,J; v*< d. Heiden655 gram. F. de Jong 605 gram, W. Som- mérs 535 gram en fL Kristen 505 gratn. BOUWVEREENIGING '4^ OPGERICHT. Op een Vrijdagavond in het gebouw voor Chr. Soc.. Belangen gehouden ver gadering is- dpgericht de Bouwvereeni- ging van/„-Rohyp-deolnemcrs ïn Schie dam: Als voorzitter van hei bestuiir werd gekozen de lieer M. J. Vlug Jr. Hel secretariaat is gevestigd Amaiia van Soïmsstraat 29. In Januari wordt, een grooto propagandavergadering ge houden, waar de Directeur van Ge meentewerken, de heer H., B. J., Aike- maV uitgenood!gd zal worden een le zing te houd^i over het "uitbreidings- plan van de Gemeente Schiedam. zirrz? Jt2/u. o.iiicWackA.'U <6) Het resultaat was verrassend. Haar hoofd viel in oen onnatunrlijkefi boek omlaag en haar armen kwamen slap langs haar lichaam te hangen. Mijn heer Chittervvick, ten zeerste geschrok ken, vergat alles om zich heen en tilde haar boofd zachtjes op. Ecu blik op haar niet geheel gesloten «ogen was genoeg voor hem, ook de sterke geur van amandelen, die opsteeg: do oude dame was dood, was voor zijn oogen gestorven. Later was mijnheer Chitterwick al- tijd geneigd zichzelf to felidteeren met de wijze, waarop hij na de tragische ontdekking handelde. In plaats van een paniek te veroorzaken, zette hij zich eenvoudig naast de cloode en likte met een lepeltje op iiet Jeege koffiekopje, dat nog steeds op het tafeltje voor dc oude dame stond. Hij begreep, dat hij zoo weinig mogelijk opzien moest baren en dat 't lichaam niet mocht worden aangeraakt, voordat do poli tie het onderzocht had. Het in een Eugelsch café weinig ge- bruikelyke geluid, dat mijnheer Chitter wick met het lepeltje had gemaakt, tooverde onmiddellijk eon booze kell- nerin to voorschijn. Maar mijnbeer Chit terwick had nu geen tijd om met gekwetste gevoelens rekening te hou den. „Wilt u den directeur vragen, of hij even hier komt?" vroeg hij, nog vóór zij gelegenheid bad om aan haarverontwaardiging uitingte .geven,j „Indien u mij om do rekening ge vraagd had." begon de kellnerin wat geschrokken, „zou ik zeker..!." „Het gaat niet ora de rekening," onderbrak mijnheer Chitterwick haar/ „baal den directeur, als 't tl belieft"... De kellnerin vertrok. In hiuir plaats kwam de oberkellner. „Het spijt mrj," zei' bijbeleefd, „maar de directeur...:" „De directeur moet. liier komen 1*'; riep - mijnheer Chitterwick. „Oogeublik v kélytl** c.'1 Ook de ober droop af en na "lang/ wachten, verscheen eten "keurig - geklée-- de jongeman, die mijnheer Chitterwick afkeurend aankeek. „Bent u :.de directeur stootte mijn heer Chitterwick. uit met de ergernis van overspannen zenuwen.: „De directeur is bezig," antwoordde de jongeman koel, „Maar indien u uw klachten..." •'•/.•V - „Mijn klachten Wellieve help, dit is een zaak van Teven oï'dood 1",, „Indien de darne^Iëlc geworden is..;." zei het jonge. "óieSsch, nu wal beleefder. ,rin het hoteisis eeddokter aanwezig." '"^p" Mijnheer Chit ter wick/stohd op* en keek hem aan. „Haal^^nu den dok ter én den directeur/'- zei hij - snel. „Deze dame is dood." Dit keer liet de directeur niet op zich wachten. Hij. wasèen intelligent man en begreep de situatie onmiddel lijk- Mijnheer Chitterwick vertelde hem en den dokter, dat hij de oude dame had. /hoeren snurken, naar haar toe was gegaan om haar te wekken en toen onldekl had; dat zij dood was. De directeur knikte,gaf pen teekën met zijn hand cn als bij verscheen er een barricade van kamer schermen rond de plaats van het ge beurde. Aldus legen nieuwsgierige ©ogen gevrijwaard, slrdde de dokter oen haas tig onderzi>ek in, waarbij hij 't lichaam zoo weinig mogelijk - aanraakte. „Ja, zij js dood," bevosligtle hij, „en is z«ju er bijna op willen zwo- yen, dat zij Pruisisch zuur ingenomen heeft. Kijk! Heeft zij niet een huisje in haar hand?" Ih een van de. banden, van dé ;iloode vrouw was het boveneinde van! uien, klein ffescbje te zien. De dok- Ier boog. zdcli óver deu koffiekop op •lalel. v Pruisisch zuur, er is geen vergis sing mogelijk," - kondigde luj aan, „zij deed het in haar koffie." „Zeffmoord?" vroeg de'directeur la coniek. -V*" 4-//:' .- .JIctzieter naar uit/' antwoordde -de/' dokter/.- "V./ Mijnheer Chitterwick wierp 'ér eon paar woorden lusschén/Maar waar schuwtnatuurlijk de politie." Dedirecteur, eenkleineFransch- raan, 'die "hei Engelsch bijna- "zonder accent uitsprak, vertelde hem, dat hij daartoe at opdracht: gegeven /had, voor dat hij .zijn kantoor verliet. „Öh juist," zei mijnheer Chittervvick; „(och/, geloof ik, dat y'het misschien goed zou zijn..,." ,;Wat.?" vroege de directeur. „Hoofd inspecteur Moresby van Scot- .land i'ard. Ik ken Ileui oppervlakkig. Ik denk, dat ik hem'eens zal óp bol len." V" ;/■/■'-.• /'Z' „Ohi de gewone., politie is voldoen de," beweerde de dokier, /Scotland Yard houdt zich niet metgevallen van zelfmoord, bezig." /•.:-// (Wordt vervolgd.} yjsiiPV'.K jv-i««-.f.•*>•'^*^•■*'4pyj- V 267. Er waren nog meer menschen, die bang werden ranken. Bij grijpt een mjectirapuitjo en prikt den toen draak Flip mc omhoog elingerde. Want in hot droomenden Ketelbinkie in zjjn arm. Onmiddellijk Jabomtorium van professor Steekneus hebben Bobbel- verandert allea. Te vrienden staren, naar bet dock en man en de baron mijn vreemde droom kunnen zien, zien daaT hoe de droom/Ketelbinkie, dio juist naar dank zij do uitvinding van den professor. „Grut", beneden begon to vallen, niet verder meer gaat. „Kijk bromt Bobbelman: /Dat kan nooit afloopen fluistert Bobbelman: „Hit hangt stil in do lucht met Ketelbinkiedie draak vangt hem én eet hem"op en.nn slaapt hij op het doek ook." „Heeren", ab-ie heneden komt." „Wacrde heer", zegt baron zegt professor Steekneus: „Het avontuur ra den Adriaan: ,Jo hebt gelijk. Als Ketelbinkie dien schok voorhistorischen tyd is ten einde. Zie maar, het beeld in zrin droom mecmoaKt. wordt hii misschien nooit op het döek wprdt wazig, krijgt andere kleuren...... meer wakker. Je zult nn moeten ingrijpen, professor." Over eenige oogenhliiken zal hei verdwenen zyn...M Professor Steekneus heeft geen aansporing noodig; Cn dan.,(t,* hjj zal eucI een einde aan dit vreemde avontuur 4 -DINSDAG. Hilversum I.;- 18 Nieuws. 18.16 Piano. 18.30 'Progr. -v. d. Ned. .Strijdkrachten- 19 En nu uiuur bed. 13.05 Gr- 19.15 Piano, Henriëttö Bosmens. 19.45 Causerie. /Dc #as- "en el.voorziening in Nederlaiid''. 20 Nieuws. 80.05 "Weerover- zicht- 20-08 Echo v. d. Daj. 90.15 Bonlo 'DinsdogJivondlrein. 21^0 De klwne MisdamL 51.35 Contact 22.15 Buitenlandse!» Overzichu 22^0 The Skvmastcrs. 23 Nico ws. 23.10 (JNO-nieaws. 23.20 Dansmuziek door bet Corri«laH>r.k«?t 23.46 Gr. tlilv«rsum II. 18.15 Sporlpraaljo. 13.30 Zaag:"/«O orgel. 18.50 "e Avonds als ik slapon ga--. 19 Nieuws. 19.15 Uitz-/ v. d. Ned, JeugJ^eiriceii- scbap. 19.30" De Bru20 Nieuws. .90.05? De. gewone man ze^t er 'l zijne van.* 20.15 Maas- trichtscb Stede!. Orkewt met Robert Casa- d«us, piano. 21 Fihnkwartler. .SL'lé Sfaastr. StenJ. Orkest. 22 Nieuws. 22.20 KRO'-conros- pondonieii^ aan het woord. 22.35 Avóndgebod. 22.59 Gr. Beethoven. 2305 Gr. Dansmuziek en zaag. WOENSDAG- -• Hilversum:..!..: ..i- 8 Nieuws. 8.lü Gr. 8^0 Voor «lo huisvrouw/ 9 Gr. B.B.C. Symph. Orkest- 9.30 Gr. Pianocoacer) K.V. .459, MozaxL 10 Morgor>- 'wijding. 10Ü0 Voor. do vróuw. 10.35 Z.Exc. Ir; S. L. Muiisliolt. Heropening" .van dé graanbeurs in Middemneer. 11 Sopraan en. piano. 1L25 Gr. 1L45Fam. her. uit Tndië. 12 Gr. 1^30,Kalender. 12^5Orgel en zang. 13 Nieuws. .13.15 Voor het platteland. 13 20 Orkest Boyd. Bachman en Francos, Bay! 13.45 Vrouwen urt het hoole land.' Indrukken jaarvergndcriiig. 14.45 Gr. 14.18 Utrerfitsch .Strijkkwhrtet 16 Voor de jee^d Kindoriioor- Ispol: Het Gelieïm van,de oude kak. I. 15.30 Kinderkoor: „De Roodborstjes*"- 15.45 Oj) bezoek bij rieken. 16.15 - Het stond ia de krant. -17.15 Gr, - 17.30 Nel Volksherstel. 17.35 Aocondeon-orkest Jan Vogel. Hilversum II. 8. Nieuws. 8.15 Gr. Jo Vincent- '8.30 Gr. Morgeiictmcflrt-.'. 9 Muzikale w-enschen van ziekö Jonge' tnenscbeii. Gr.. 9J6 Ochtend- ziekenbezoek. ,9.30 Pol. her- 9^50 Gr. B.B.C. Symph, Orkest onder Art are Twcatiiiii. 8e* Symph. Beethoven- 10.30 Morgendienst. 11 Trio Knibbeler., 14,45 Gr. Concert voor 3 piano's en strij kkwarlet. Bach. 12 Ct ave- ei m bel. 12.30 Ned. Kamerkoor. Orgel. 13 Nieuws. 13.15 Co seinen lal Quintet l-l Gr. iustrume-ntater Soli 1430 Causerie „Goede' appel- en peersoorten v. d. 'lieflirijbers**. 14JjO Gr,/ 15 Oniroejiorkest. 15A5 Piuno. Gr- 16 Radio Fhilb- Orkest. 16.45 Voor jongens en meisjes. 17.30 Cnrihonbe- speling. Snoek. Gr. 17.45 Het Rijk Overzee- WELKOM BESTAND D AD1Ö BATAVIA; heveaügde/ Maaa- dagnaniitldag wat in den loog van den dag réeda tot een zekerheid tvas gegroeid, - nL dat de nog ^nauwer bij een fcilclijken wapenstilstand hel rokke nen het definitieve Bevel, van Slaakt hét Vuren hadden doorgegeven,na met elkaar tot een vergelijk te zijn - ge komen." Dal was mooi' nieuws, zoowel voor - allen die in de Oost zijn, alsi voor allen die zich op weg bevinden ernaar tóe,-èrtvoor ons allen hier. Op hoog verzoek spreken we voortaan niet meer over ooa wapenstilstand, doch over het bestand. -Hoe men het ook draait "of wendt: .wapenstilstand, en bestand zijn in wozen hetzelfde; de /woordenboeken geven voor l>eide „armislice, stop in fighting, tempo rary peace, a rest from trouble, tru ce", m.a.w. ophoud; u//met vechten, tij delijke vrede, een pauze in de moei lijkheden.!/ Nu worde dat geen gespeel met woorden,net zoo miu voor-, hen. daar in Intftë, ais voor ons hier, maar het worde een wezenlijke'' bo- yoorrech tï ng van de Rede aen de red e- lijkfcetd boven .het wapen,"^eu vvëL: in diénst van vrede en welvaart-voorgoed. Te tijdelijkheid van den vrede ver- kleure, reeds hangen de de onderiiaii- deiingen, tot "een weddoendó rfirdunr- zatning. Cedent arrna togae, wijken, de wapenen voor het begrip (ix. de toga). Moge dat dc wil /van de vernicu- wingsléuze zijn dio ..aan den weder opbouw/.'van •■■het: Indische Gemeene- best en aan onzen éigen wederopbouw voorafgaat. Nederland heeft roods eerdereen Bestand gesloten in het begin van een eeuw, die /tater als onze Gouden Eeuw zou worden/gemerktHet was^dë XVII- de. Uit; dien rijd hebben wij de goed- yaderlandsche neiging overgehouden niet over één nacht ijs te gaan - en.' nauwkeurig dén prijs te wikken' van wat iets ons waard "is. Niet willen vechten waar wij iets' langs redelijken weg kunnen bereiken, is de eenlgszins negatieyekant van die neiging. Than? is; er een duidelijk- posïtieve,. veel belangrijker, zijde mee annex, hl. aan Indië' en aan ons eigen staalsbeatel een- bestaans- en voorthe- staansvorm te ge\-en. die. voorbeeldig zal zijn, zoowèl ïn Azië ai3 in Europa. Practijk eh ideaalkunnengelijkelijk worden 'gediend. Het zal ons tot. roem strekken,als wij /dat klaarspelen. En eens zal ook worden erkend,dat; bet- tot zegen; is geweest,/' zoowel voor Bruin 1 als voor Blank; '.—r datis# Yoórnaraër. Daaromdit Bestand is zoo inacir geen .gewone overeenkomst, doch een ware Ireuga Dei, dus een der oudste bégrippen in/ ónze geschiedenis; nl. een Godsvrcdel .ROTTERDAM; -aan^ekomea 4 Nov.: Oniiwry, SLug-and, Vinke, bunkeren, Rot- (<>nlainIleeronpraoht, Kotka, -' Hammerslcin, tjisolhavon, bout; Vaderland, B&gkvara, v. ?j»ranri Dordrecht, 'houl; Peutburet, Cardiff, Hudig Veder, Waalhaven. cokeBffriee; P.A.B., til, Franscho sleepboot. Bordeaux, Verheul, inroom ten anVer; Auiiciila, Curapao, van •Ommeren, Pemis, olie; Heron, Antwerpen, üorfurt, tVaalhaven, ledig. - Aangekomen 5 Nov.: '-:•' Five), Ipswich, v. Es, Lekhaven, l»tig; Jacoba, Grande mon th, Scbellenr Hod? van Holla nd. kreeg orders voor Antworpen; Ant werp, Harwich, Hoek van Holland: Prague, Harwich, Hoek van Holland. ROTTERDAM, vertrokken 4 Nov.: Thoéms, Londen; 'Hailee,. New" Vork; Leer* dam, Ne»* Vork; Daiveland. Gefjo; Omherg, Paimiioeul; Tim, DeUzyl; Prinsos Margriet, BergenPoale, Antwerpen; Felixtowe, "Har- vricli: Scheldt, London; Vienna, Ilanvich; Oranje Nassau, Harwich. Vertrokken 5 Nov/: - •- Fidncia, Antweri>®n; Helraond, AnKvcrpén; Jiibó, Gothenburg; 3acoba, Antwerpen. Wind Z.W. Matige bries, kalme zee,be trokken lucht. Scheepsbewefiiinccn» Albatros .3 ran Londen 1e Orueed; Aloor, thuis, p. 3 Fernando Noio:Uia; _Aldo;»i2 van Roltoi-dam te .Montevideo; Aigeoib 1 Vnn Montevideo naar RolterdamAlkaid. Uiuis, p. 2 Fernando Noronha; Att S. .2 van Bastia- naar AmsterdamAry Sclieffer 2 VanLissabon naar Mulaga; AkoüU S0 «in Pemis te Abadan; Agaüia 29 vanJSLinilLa.; Borelli 1 van Bo'r:ese naar Blyib; Brinda 4 Van Rotterdam Uï Londen; Badzo 31 te Rochester; Be bo 2C ie St- Louis, da .fthoae; Bomril 27 van; Marseille naar St. Louis du Rhone; Bacchus 30 Le La Guayraj Cotigo- stioom 1 van FayaJ naar AmslonJajn, al waar 6 najn. venviicht: Caribia 3 vnn Kope«hagen naar Ams(erda ni; Diana V p- I Lizard om de "\Vos4; Drenlbe l vnn. Port ElisabeUi naar Calcutta; DHo 31 te Curacao; Eiro, ai-bu 3- van Vliseingen ie IJmuiden met een kraan, de sleepboot vmrok daarua nnar S'nthampton; Fort.Char- dijll,' Calcntta naar Rotterdam I \un 'Gb hraltar; Frans Hals 25 van San Francisco naar Los Angeles; Gordias31 van Curacno naar La Cuayra; Hommen 2 van 'Pre- deriksvaerk naar Kopenliajr 'fUdïOii, «l.bL, 8: op „2A0 Zuid en 27.42 A.>4 naai Maas- (duw; Hada 1, te Kopeuhagun; .-Haat "IV 4 van Antwerpen naar Kopenhagou: Hebê No bel, 3 van ,-Antworpon naar Sborehiun JJast I 27 van Moraoillo naar; Follonlca; Harriet Tubman 31 van AmBtonJam te. Hamp ton Rónds; Kaap Falga 3 van Gothenburg naar TrotlbatUujLuna 1/ van Port au Prince nnar Curasao; Libra 4?. van Liver pool te Antwerpen; Liraburg 30 van Vancouver imar Lorenzo Marques; JFuh 3 van Iviirla- krona naar Rotterdam; Monlo 1 le Vera Cruz; Mir. Linthorst Human 3 van Ant- werpen nuar Lissabon'Marchport 31 van SL Jolin'H' N.; F.naar: Anltverpcn on Rotterdein; Nijkcrk p. 2 Gibraltar naar -Amsterdam; Nero 31 t« Cristobal; Ontlina 26 van Mir» iiaar Balik Pa'pan; Pygmalion 31 .van New Vork naar 'Cnrayao;; Pieter de Ho.ngh 3 vail Colombo naar Rot|«dam;Prins WÜIem van Oranje 5 of 6. van Montreal to Rotterdam verwacht; Philipa. Woua'ennurt 2 van Ba- laviQ naar 'New York; Paraat 1 te. Londen; Papendreeht .31 te Pulo Sambóe; Prinata Ju'iana- 31 ,te Deraerara; Rembrandt A /van Jiotlerd.un naar Sydney;,; Rii'sdael 3 van Ponarig Daar. Port SwolGmVun; Rabfrel 31 Van .Arm'terdam te Fowqy;. Stad' Haarlem 3 van Rotterdam te Savona, daarna oaar Hueiva;' Sparta 3 van RotlerdaTn Anl- weffienSluvvesant 31" le. La GunraTomiWr I van Colombo Baar Rotterdam j Tarja .1 van Hongkong naar Bahreio; Thcmisto 4 van .Miidraa naar CalcutU;, Ton S. 30 te. Setubnt; Tyro 31 te Bordeaux; Talisse 1 to. Balavia. litwloroming Anisierdarii; Tjibesar van Brisbane nnar Sydney; Van Heutz 1 te Fenang; Zcoland 31 fe Goofe. Aktjo 3 - van Arnslortlam 1e Antwnrpen: Arnhem 1 te Trinidad: ArlieL Z te Kjoge, Boskoop 2 vnn Madeira" rinar Cttrucao; Bengkalis 31 van Suez naar Java; Brem I van VHssmgen naar Guernsey; Cottica 3 van ArnFtenJam te Ant worp en; Caribia 2 van Amsterdam to Kopenhagen;: VpoDuce -2 van Amsterdam aaar Kopenhagec; Frieè- land 3 van Port Said naar Java; Fe»lerlcOt C. 2 to Fa magusta; Friso 3 van Toiga- -moutb to Ahistóidam.;; Gonymedes .,2./.J^ Mon tevideo;' "Heron 1 van. Linden to/Ant werpen; Kuwi 3 van Hull te AmsterdamLarènbörg 3 ;"\-an Port Said naar Australië; Nelóus 2 yod Amsterdam naar Liverpool; Noond-Bra- ianl 1 to Calcutta; Noordam p? 3, Scilly naar" New York; Nottingham 3 te Hariingen; Overijssel 3 via Batavia naar Britsch Jndië; .Ornen 3 van Gothenburg tp Arnslwdain; Oraitjcfonlein 2 Van "Kaapstad naar. Heira; Orphoos 3 te Tarragona; Ogmore Cattle' 11 van London 10 Rotterdam verwacht Phneax ]I 3 van Berra naar Mozambiituc;"' Prina WHIeni vanQraiije 3 van. 'J Montreal te AntwerpenSn la-wal i 2 ran Amsterdam /naar Br/ Va; Slolerdijk 4 van ./Batavia'-' naar Karachi; Saltand 3 rim Atnste-dim nnar Znid-Amêrika:' Sinjrkep 3 van Genua Hoar Calcutla; StaL 3 .te Algiers/Vinga 3 van Stamboul aaar. Szmir: Van 'dor Heist 3 van IlangkoDg naar RolterdaraAVFda 3 van Amslordam Ie Antwerpen; Znijderburgh 3 I» Huehra; Zen® van Londen to Anlwcrpen. .-■/' Van stapel loopend schip veroorzaakt v- schade Toen op een werf te Montreal (Canada) bei casco -van hel motorschip Triamon van -de helling liep, week het schip plotse ling naar stuurboord uit ou kwam in bot- Jing met een drijvend droDglok en het stoomschip Blairclova. Zoowel het droogdok als de beide Schepen werilen beschadigd- De oorzaak van dit "ongeval is nog niet. putdekt ";>-jy -: Schip voor Gituungsch kapitein. Het .350 d.w., melende inotorku>lv*artnig Pacific, bij de Noord Nederiar''t die Werven to Groningen gebouwd, hééft met--goed ge volg proef gevaren eh is daarna overge dragen aan dën kapitein^Sgonaor -C. Tam mer» te Groningen. De FSieific -ia de eerste coaslor, dk- na de bevrijding ia afgeleverd Ran een Groningsch kapitein, die zijn schip, in den oorlog verloor. Tal ra ngrdupcerdo kapiteins wachten - nog op een nieuwen-. COUSier. Liberty schep cu verliezen schroef. LlovdV Llrt moakto eind September mel ding van het opmerkelijke feit, dat in den loop van enkele maamien niet minderdan 19 schojien aüe. in den oorlog gebouwde vuoGil»gen - de;schroef hebben verspeeld. Yan -deze schepen waren er !fi "van- het Lihcrty-typo- In de maand October, lichben zich weilerom vier ^•an dergelijke ongo- vallen voorgedaan cn .wol .uiGt" do Ameri- kaanscbe Liberty-fcfiepeu George Vicker-=, Sle- plian W. GombrilL Chief Osceolo ea Dotiald S," Wright- Daar het vrijwel: in alle gevallen eenzelfde type schip betreft, 'Levant er aanleiding lo .vermoeden, dat eenbepaalde 'eouKtmcliefout de oorzaak van hol schroot- verlies moet' zijn. Nietrwc Duitsche Scheepvaartdienst, De Dampfectiifffahrtd Ge.eitschufl - .\eutun- te Brcrnen, wier schepen voor don. oorlog geregeld/de RollerdBinsche haven- "aan doden, opent mei ingang A'un 14 Novemlw een wekelijkschen vracbtdiensltoa-chen Bremen en Hoftiim. Nieuw Rotterdamsch tankschip. Op dc werf vart Üb H. a.n ou LL mmans to Ifèülrduii, is metgoal gevolg te/ water gelnieu liet tonkschip Caledonia, in aan bouw vóór..de:/Mij- Binnenvaari le^Rotlerdam. Het schip is" 6? nider. lang, .8.29 meter brééd en 2.30 meter diep; laad vermogen van 900 ton, tien Innks. Afvaarten naar Britscl Het se- VVet-tpiein<; xal ^voor .e Holland Brifsch_. Iiidiëlijfi' eéii; 'wuiiitiémen d« Perzische t« :Nvv; van ihitlende liaveas Golf. Hot schip vertrekt Rotterdam, 19 November 30 Novcinlxx- van Genos; vertrekt .23 Novemlrer vnn Retlerdatn, Nov. van Antwerpen ei»7/ Deeemlter Genua naar diverec- BriucliIndische- hav

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2