Wij kozen tusschen Rusland en Duitschland, BENESJ (President von Tsjechoslowakije): EN NIET TUSSCHEN OOST EN WEST" nonsens Bevrijders ontvangen in Vlissingen QQal me maalt en draagt r—'TM® 1 - u 5 1 ï- 1-5A- slltÉöilgS m iiïsgaiiiisgj iiffe# v;V. l .e' mam Vervoer longs den weg is ontevreden „Times" over verzoek der loge landen PRAAG. Als de auto zich door de "nauwe straten van de oude. stad heeft gewrongen en de ruimte krijgt bij de prachtige boogbrug over de Moldau, zie Ik hoog boven het Hraschdln, het paleis van de vroegere Boheemsche koaingen, met zijn achthonderd vertrekken, den standaard -wapperen van den man, dien ik ga bezoeken: Dr. Edvard Benesj den president van de Tsjechoslowaaksche republiek. Een m&n ja waariykl Samenzweerder in den eersten wereldoorlog tegen de Oostenrijkers- en de Duitschers, zeventien laar onafgebroken minister van Bulteniandsche Zaken van zyn in 191? her rezen vaderland "President van de Republiek sinds 1935 als opvolger van den grooten Thomas Garrlgue Masarijk, verjaagd in 1938 na de schande van Munchen, onmiddellijk den toegeworpen handschoen -weer opnemend, strijdend voor de tweede, herrijzenis van Tsjechoslowakije in Amerika en Engeland, In Mei 1945 als triomfeerend president van de republiek teruggekeerd, sindsdien met algemeene stemmen in zijn ambt bevestigd en zie, daar wappert dan zyn presidenüeèle standaard noog in den wind, teeken van Tsjechoslowakije's wedergeboorte. '-4.- Dr. BE NES,/, de physick kleine, maar naar den geest, groote democraat. Nieuw huis voor KLM Op hef Leidscheplein te Amsterdam De plannen van de K.L.M. oro een nieuw groot luehtvaan-passagekan- toor op het Leldscheplelr. te-Amster dam te openen, waarover wij enkele maanden geleden reeds schreven, men vasiere vormen' aan. Mét "firma Hirsch "worden thans onder handelingen gevoerd om het groote pand op don hoek van het Leidsche plein. en de weteringschans voor dit doel beschikbaar te krijgen Hirsch 'zal echter zelf binnenkort ook weer een gedeelte, van dit gebouw in ge bruik nemen. De K.L.M., die in 1939 het gebouw van Malson de Vries als passagebureau In gebruik heeft geno men, volgt de zich terugtrekkende modemagazijnen dus wel op den voet.' ÏIct gemeentebestuur van Vlissingen heeft Zaterdagmiddag ten stadhutze de vertegenwoordigers ontvangen van de ,.Nr. 4 Commandogroep", die de stad twee jaar geleden he-eft bevrijd. Lt, col. R, W. p. Dawson heeft bü die gelegenheid een rnlnlatuuroritwerp overhandigd van het standbeeld, dat de leden der inmiddels ontbonden commandogroep aan cle stad Vlissingen aanbieden ter nagedachtenis van .hun kameraden en van de Vlisslngsche burgers, die tijdens de bezetting en in de ure der bevrijding vielen. Weer doodstraf Voor C. Harm.se.. De Bijzondere Raad van Cassatie deed uitspraak in de'zaak tegen C. Harmse uit Rotterdam/die door het' bijzonder gerechtshofte; 'sGraven- hage veroordeeld was tot de dood straf. Verdachte was toegetreden tot het Vrijwilligers Legioen Neder- 'land en had in de beruchte „Groep 10" van de Rotterdamsche politie samengewerkt met den S£>. Oud officier In het Nederlandsche leger zijnde, had verdachte toch den eed op den Pührer afgelegd, hetgeen hem zeer kwalijk genomen was. De Raad veroordeelde verdachte tot de doodstraf. Door het Bijzonder Gerechtshof, te 's Gravenhage, was H, F. Hugens uit-' Rotterdam veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. In middels was een ander licht op deze zaak gevallen, weshalve de proc. fiscaal had geadviseerd tot het inwinnen, van eenvoorlich tingsrapport. Thans werd verdachte veroordeeld tot twintig jaar gevan-' Benisstraf. O. F. W. Jonas te Rotterdam, die door het Bijzonder Gerechtshof te 's Gravenhage .was veroordeeld wegens vrijwillige toetreding tot de Waffen S.S. tot vijf jaren gevange nisstraf met aftrek kreeg: thans twee jaren en zes maanden gevan genisstraf met aftrek. Omroeporkest weigerde te spelen Gisterochtend heeft het omroep orkest van „Radio Nederland" ge weigerd onder den op de dienstlijst vermelden dirigent te repeteeren. -De repetities zijn gistermiddag éch- 'ter hervat. :v' Tusschen „Radio Nederland" en het hoofdbestuur van den loeder- dat van deze aangelegenheid op de hoogte 'is gesteld, zijn thans be sprekingen gaande.' C. Mollema overleden V, Dezer dagen overleed te 's Gra venhage in dén ouderdom van 65 Jaar de heer Jarig Cornells Molle ma, oud luitenant ter zee, oud- hooi'dadmlnistrateur van de Biliton Maatschappij. "De heer Mollema kreeg verder bekendheid door zijn werken over de zeevaart. Zoo verscheen o.m. „Voor den stroom en op de klippen" en een „Geschiedenis ter zee". V 5 NOVEMBER ,'y' Wanneer b e g o h i a 's in de ka mer wat blaadjes en bloempjes la ten vallen, dan kan dit een gevolg zijn van groote temperatuurschom melingen, van tocht", van te droge kamerlucht en van gebrek- aan wa ter. De aarde moet voldoende voch-, tig worden gehouden. Begonia's houden van een gelijkmatige kamer, temperatuur en mogen niet te koud staan. Men geve ze een.plek In het voile. licht. Uitgebloeide takjes .wor den weggesneden. Bij een goede verzorging kunnen ze langdurig blij ven bloeien. s. L. Het is de derde keer, dat ik op weg ben naar, dr. Benesj. In 1839, na het uitbreken van den oorlog, ben ikj ge ïnteresseerd in de visie van dezen schranderen deraocratischen staats man, naar Londen gereisd en In de bescheiden villa, 'waarin hij toen, als altijd van mevrouw Benesj Vergezeld, woonde, heeft hij mij uitvoerig zijn kijk op de naaste toekomst gegeven. Nog herinner Ik mij een paar -af scheidswoorden: „Uw land. blijft, niet buiten den oorlog! Ik denk, dal er nauwelijks één land bulten blijft. Het ywordt een .zware tijd. De Duitschers zijn uitermate sterk. Er hangt ontzag lijk veel af van de houding Van Amerika, overigens twijfel- ik zelf geen oogenbllk aan de overwinning," Toen al heb Ik mij verheugd over bet lecren kennen van dezen physiek kleinen naar den geest grooten demo craat, met zijn scherp verstand, zijn harde logtca, zijn breeden achter grond, zijn innerlijke zekverheid Te- "ruggekeerd in Nederland, heb ik mij het Londensche gesprek dikwijls her innerd, In Mei 1340 viel de Duitsche nacht over ons vaderland en Inder daad: maar. een enkel Euxopocsch land ontglipte aan de ramp van den oorlog. In 1344. Jangs allerlei slinksche we gen naar Londen teruggekeerd, ont moette ik dr. Benesj opnieuw, nu in zijn tijdelijke presidentieele werkka- mer In een groot oud Londensch huis. vlak bij Hyde Park Corner. Wij keken terug en wij keken vooruit. De pas begonnen invasie vorderde snel In Frankrijk joegen de gealli eerde troepen de Duitschers terug naar-hun „Hernat*. Nèch de TsjC' chen, nóch de Nederlanders ont braken in de gelederen van de Ver- eenlgüe Naties, „Wij „nedereri het einde. Over een jaar t«n ik weer thuis", zei bij' het afscheid, dr. Benesj rustig, zéker. Mei 1345.-Praag is één vlaggenzee. Het volk is als dol. Millioenen. stroo- raen.; door-de. straten. De president van de bevrijde repubitek beklimt een podium ;op de Oude Markt en spreekt een opeengeklemde menigte toe Hij legt over de jaren 1338—1945 rekenschap af gelijk het een demo eraat past, rekenschap af te leggen. Aan het slot roept hij zijn volk op: „Laat ons trouw, zijn aan onze de- mocratlsché idealen en in die trouw onar nieuwe Slavische politiek ont wikkelen, bezegeld als die is door het bloed, dat wijte zamen met Ruslands groote volk en met de andere sUvische volken hebben ver goten....". ln zijn werkkamer Aan dit alles 'denk Ik terug als mijn auto het paleis nadert en ais ik even.later, in een ontvangzaal bij het raam over de honderden torens en torentjes van Praag uitkijk. Dan komt een van dr. Bénesj's secreta rissen en wijst mij den weg haar de werkkamer van den president: «en groote, bijna vierkante, kamer met drie hooge ramen. Op «en rijtafel' staat, in breede glad-zilveren lijst, een prachtigporlret van. een ande ren grooten democraat: Franklin Delano Roosevelt. Aan den wand tegenover de schrijftafel zie Ik twee groote landkaarten: een van Tsje choslowakije, een -van geheel Euro pa. Op de schrijftafel, naast een sta tv?I stukken, een vaas met donker- roode rozen. - President Benesj, 62 Jaar'nu, is een en al- levendigheid en energie. Onder het spreken zit hij niet stil: een krachtig handgebaar onderstreept af en toe zijn. woorden, of hjj grijpt de vóór hem liggende «blocnote en tee kent zijn visies in lijnen. De oogen, telkens ondeugend twinkelend, ne men den bezoeker scherp op. Waar lijk, hij is gansch en al dezelfde gebleven, 1939, 1944, 1946. Ik zeg het hem en voeg er aan toe, hoe harte lijk het mij verheugt, hem nu. ein delijk, in zijn vaderland, „thuis", te mogen begroeten. „Ja, wij zijn door heel wat hoen- gegaan, uw land en het mijne," zegt de president, terugkijkend. „Maar nu zijn wij dan toch. zoover, dat wij alle krachten aan reconstructie kunnen besteden." Reconstructie 1 in Op een modeshow in het ParJchotel te Anistefdani werden deze model len, ontworpen door de Nederland- sclfc modeontwerpster Tonny W na ff emans en vervaardigd van in ons tand gefabriceerde stoffen,gede monstreerd. Doopbrengst van da show kwam ten bale van de Stich ting Herstellingsoorden Oud-Illegale ft'erkerï. het woord brengt ons midden in do werkelijkheid van vandaag; Ik maak een opmerking over de ..nieuwe,-Slavische politiek", die dr. Benesj aan het -slot ven zijn terug- kuerrede aankondigde: hoe „ligt" Tsjechoslowakije in de geprikkelde atmosfeer tusschen West en Oost? i»Voor ons ging het bepaald niet om kiezen tusschen dïe twee. Voor ons was cr alleen maar logica. Be Russische legers hebben ons bevrijd. Rusland is onze machtige nabuur, waarop wij onze politiek oriÊnteeren. Dat heeft van onzen kant in het ge heel niets van anti-Westersche ge zindheid. Wü kunnen onze Lallooze relaties met het Westen niet missen. As u van kiezen spreken wil, dan hebben wU niet gekozen en wil len wü ook nlgt kiezen tusschen Oost en West, maar tusschen Duit- schors en Russen, Wel, dat Is .voor een Slavisch volk als het onze, dat door de Duitschers door de eeuwen heen altgd is onderdrukt en als vij andig behandeld, geen keus. Daarbij komt nog, dat wU als Slaven sterker dan nlct-Slavlsche volken een na tuurlijk begrip voor de Russen en de Russische psyche hebben. Dat alles neemt niet weg, dat voor alle kleine landen, dus ook voor het onze, de situatie moeilijker is dan na den eer sten wereldoorlog. Toen, in den ouden Volkenbond, stonden alle sta ten, groote en kleine, gelijk; nu, In de U.N.O., nemen „de groote drie* alle cardinale beslissingen...." Hei gesprek strijkt langs de vraag of de spanning tusschen Amerika en. Rusland de vrees van velen recht? vaardigt dat die spanning zou kun- ron uitloopen op een hieuw conflict. „Oorlog? Ach kom. pure nonsens. Maar een ander ding is. dat bet, £>2- brek aan begrip tusschen de grooten zijn ontlading vaak vindt., in .de kwesties waarbij de. kleinen belangen hebben. Als bijvoorbeeld de Ameri kanen tegenstandersxlin van .onze. Magyaren-politiek, als zij, zich ver zetten tegen ons verlangen om ook van onze vroegere Hongaarsche min derheid te-worden verlost, dan-doen rij; dat niet omdat zij iets hebben tegen óns, maar omdat wij onze polliiek op Rusland orlënteeren en de. Amerikanen nu eenmaal iets -te- Eten de Russen hebben. Hetzelfde geldt van de Joegoslavische politiek in zake TrIËst en zoo zou men kun nen doobgaan. Maar wü kunnen een voudig geen andere politiek voeren clan wij doen. En ons heete volk, van rechts tot links, is vóór een poli tiek- van de allernauwste samenwer king met de Russen.. Natuurlijk, wij zouden niets liever zien dan het ont staan van beter begrip tusschen de grooten,' en het weinig,» dat wij daartoe kunnen bijdragen, doen wij met graagte. Maar waar dat begrip ontbreekt en wij er de dupe van worden, dHar kunnen wij alleen maar zeggen: „jammer, heel jam mer. Een andere politiek voeren kunner^ WU niet." Voorsprong van Rusland De realist dr.. Benesj spreekt. Maai* de president Is een eenheid van drie verscheidenheden: realist, filosoof, historicus. Hij springt van de- feiten naar den achtergrond van de leiten: „Er Is een tijdvak geweest, waarin de stroom van de progressiviteit liep van West naar Oost. Toen, in de dagsn van het Czaristlsche Rusland, w»j het ginds een nacht van zwarte reactie, terwijl West-Europa," Enge land. 1 Amerika in progressiviteit Rus-' land ver vooruit waren. Vandaag loopt de progressieve stroom van Oost naar West. Rusland heeft niet alleen den achterstand Jngeloopen, maar een voorsprong genomen. Sinds de revolutie van 1917 verzetten zich West-Europa, Engeland, Amerika' tegen deprogressieve ideologie, die uit het Oosten opdringt. Het is be grijpelijk, maar kan het duurzaam zijn? ikzelf ben van 1917 af een over tuigd tegenstander van élke inter ventie in Rusland geweest. Vergeet niet: .de interventie van het behoud in het land van de. progressie neemt bijna altijd een vorm va» geweld aan, terwijl omgekeerd de „Interventie", als ik bet zoo mact noemen, van.de progressie in het gebied van het be houd een ongewelddadige Is: het op dringen van ideeën! En Ideeën erken nen nu eenmaal geen grenzen. Het. hangt er voor de toekomst nu maar van af, of de bourgeoisie tijdig'voor vernieuwing toegankelijk zal worden. Dèn zou de spanning tusschen de twee werelden afnemen". N iet cornrnun istfscH „De aanvaarding van den impuls uit het Oosten tot progressieve ver nieuwing Is dus de ondergrond van de nieuwe 'Slavische politiek, waarop u .doelde?" - - „Ja", zegt dr. Benesj, „inderdaad en hu weet een gemakkelijke critiek u-te vertellen, dat wij allemaal com-, munisten zijn. Neen, wij zijn als staat en als volk heel hepaald niet com munistisch., WU hebben ingrijpende hervormingen ingevoerd, maar dat alles, en ook de toepassing cr van ln de practijk, verloopt volgens de, strikte regels van het democratische speL Wij hebben de laatste testen van een - liberalistisch-kapltalistische' sfeer,- die om historisch-verklaarbaré redenen ln Amerika nog ZOO sterk hangt, welBewust.en doelbewust aah: kant gedaan. De- sociaal-democrati^ In ons vaderland is metterdaad en socialistisch en democratisch en de communisten houden zich in elle re delijkheid aan de democratische re gels. Daarbij komt en dat i» heel; begrijpelijk dat de communisten, de hooge waarde .van de Tsjechosla- waaksche natie en daarmee van een gezond nationalisme erkennen. Dat Is ooit anders geweest. Denk maar aan de resolutie van. 1921 waarbij de com munisten op grond van het nationale zelfbeschikkingsrecht Tsjechoslowa kije als staat afwezen en zich voor standers verklaarden van een ver deeling. Maar toen ik in 1M3 Stalin bezocht, heeft hij nadrukkelijk als zijn opvatting: onderstreept, dat de politieke activiteit ook van een com munistischepartij - mede bepaald moet worden door onloochenbare en natuurlijke gebondenheid aan de be langen, do tradities, de historie, de Mr. G, J. van Heuvcn Goedhart, uitstekend kenner van Tsjccho- Sloivaklje, had onlangs het voor recht ln het Kraschdin, het palels van tien President der TsjechosIo- waaksche Republiek In Praag, door President Dr. Edvard Benesj te worden ontvangen en met hem -een uitvoerig gesprek te hebben. Het verheugt ons, dat de rui mere papiertoe woning aan de dag. bladen ons ln de gelegenheid steit dit belangwekkende onderhoud ter kennis van onze lezers te brengen. atmosfeer van eigen land en eigen volk". ik spreek het uiteraard niet tegen en^denk aan een. opmerking, die de Tsjechische minister van Voorlich ting daags te voren tegen mij nraak- te, toen hij met opmerkelijke warmte van zijn nationale gebondenheid ge tuigde: „Wij Tsjechische communis ten hangen aan dit land en daarom kunnen vrij met andere communisti sche partijen, bijvoorbeeld de Pool- sche. de Joegoslavische, gezwegen na tuurlijk van de Duitsche, niet samen werken, want dan loopen wij telkens op .tegen onze nationale gevoelens en tegen de nationale belangen, die wij -volmondig erkennen." De president denkt er intusschen niet aan, den communisten in zijn land de evolutie van hun vaderland- sche aanhankelijkheid te verwijten, zoomin als hij na de jaren van hard gemeenschappelijk vechten Engeland, en Frankrijk Münehen nog langer „verwijt". De historicus ln hem be grijpt veel, de filisoof ln hem ver geeft veel, de realist ln hem verheugt "zich oprecht over een beter heden en WKis - .-3_. Van de scheepswerf Versefiucre Go te Amsterdam werd met Jboed ge volg de zee-tinbaggermolen „Dendang" ie water gelaten. De „Don- dana ts de derde van de ee3 tinlaggermolemt fan het typê „Karimata" welke in Nederland voor dc tinpedrgven in Ned.-Indië in aanbouw z\jn. INTERVIEW VAN ACHTER EEN CORDIJN In een geheimzinnig Interview van achter ccn gordijn heeft een on genoemd leider van de Stern-bende, de meest actieve Joodsche verzets groep in Palestina, tegenover een Farijsch journalist verklaard, dat een internationale brigade in oprich ting is om Palestina te helpen in den strijd tegen het Brltsche impe rialisme. ..Wij zijn bondgenooten van allen die zich vandit imperia lisme willen bevrijden: Indiërs, Ieren, Grieken, Egyptenaren. Sy- riërs en Indonesiërs" verklaarde hij en kondigde een verscherping van de terreur legen de Engelschen aan, HIJ deelde voorts van achter zijn gordijn mede, dat zijn organisatie over een uitstekenden Inlichtingen dienst beschikte waarvan de leden zijn opgeleid door vroegere agenten vin de Amerikaansche en Engelsche geheimediensten en van de Russi sche geheime politie. Men zou zelfs aftakkingen van telefoonlijnen in Brltsche bureaux hebben. De Groot- Moefti was volgens dezen onzlcht- baren man een Britsch agent, „maar v/ij houden hem voortdurend ln de gatenj'. „johan van Oldenbarnevelt" te Tandjong Priok Gisterochtend is de „Johan van Oldenbarnevelt" met150Ö man troepen in de haven van Tandjong Priok uit Nederland gearriveerd. De soldaten behooren allen tot de 7 December-divisie en tot een deta chement van het K.N.I.L. Tevens zijn er 80 onderofficieren meege komen, onder commando van luite nant J.S wart. f "v* i&ÊÊiÊimëÊm - kent geen behoefte aan nakaarten ovér het verleden, .^Vaderlandsliefde is ieder aangebo ren". zegt hij met bijna Vondels woor den. „Wie devaderlandsliefde in schakelt bemerkt, dat zij een gróóte, een zéér.'groote kraeht i». maar wie zeuitschakelt, ontdekt, dal de va derlandsliefde zich tegen hem keert," l De Slowaken Doorpratend over -.dat thema komen wij vanzelf op de .^verhouding van Tsjechen en Slowaken. De president en mevrouw Benesj-zijn onlangs van een reis door Slowakije teruggekeerd. In heb er.In het filmjournaal een en ander van gezien: triomf aan Het eene, aan het verfgphde en aan het derde station; een president, zoo ge dragen door zijn volk els Koningin Wilhelmlna door het onze. En Ik vraag naar. zijn. bevindingen. „Groote vooruitgang", zegt dr. Be nesj, „De Slowaken hebben bitter ervaren, dat zij in Tsjechoslowakije en ln Tsjechoslowakije alléén hun te huis kunnen vinden. Ook voor hun houding geeft de geschiedenis de ver klaring. De Tsjechen onder de Oos tenrijkers tot 1918 hadden het moeilijk en hun vrijheidsrechten,, hun kansen op ontwikkeling van een eigen be- stuurdersgelld, waren meer theorie dan practijk.. Maar de Slowaken onder - het aarts-reacilonnaire Hongarije van die dagen Waren veel slechter af. Het gevolg is geweest, dat in de eerste republiek, na 1918. talrijke posten in Slowakije door Tsjechen moesten worden waargenomen. De politieke ontwikkeling vanSlowakije lag bij die van Bohemen nu eenmaal achter. Hun periode van zoogenaamde „on afhankelijkheid" in werkelijkheid was Slowakije volledig een Duitsche' vazalstaat betreuren de Slowaken nu bitter. Maar ook. hier is geen plaats voor verwijt, "wel /voor vreug de over dé snelle reconstructie die Slowakije, voortaan een integreerend deel van Tsjechoslowakije, vertoont. Er wordt hard gewerkt, ook aan ka dervorming.. Natuurlijk is er nog ni veauverschil, maar wij rusten niet vóór het volledig is opgeheven." „WIJ rusten niet:*. Het kon de wapenspreuk vanhet zich vernieu wende Tsjechoslowakije zijn. Want waarlijk, dit land-is'er een vari geest drift. Het wil het verleden niet ver geten, - maar de toekomst onder oogen zien. Het wil zijn eervolle plaats ln de.rij der volken hernemen en zijn bijdrage levéren tot welvaart en tdt vrede. „Kom nog eens terug", moedigt de president mij bij ons afscheid aan. „wij zijn. op weg en wij hebben nog groote plannen." Aan een gemakke lijke belofte om terug te komen,.voeg ik den wensch toe, dat Ik ook ctèn den presidentieelen standaard van dr. Benesj even vraolijk als vandaag boven het Hraschdin zal zien -wap- GEZICIIT OP PRAAG, do stad van dc honderden torens. aaneengerijde zalen van het paleis op mijn schreden terug. Dr. Benesj buigt zich over een staptel stukken. Hij heeft geen tijd te verliezen. En ik heb hem anderhalf uur- gekost.... -.(World copyright reserved}. Deze week beslist het rijk - In talrijke vergaderingen van transportarbeiders langs den weg, is reeds getuigd van de groote onte vredenheid, die er In. dezen bedrijfs tak ten aanzien van de loon- en arbeidsvoorwaarden heerscht. De Unie Verkeer heeft ln samenwer king met de Unie van het Spoor wegpersoneel besprekingen gevoerd met andere vertegenwoordigende lichamen van het beroepsvervoer, waarbij men volkomen met elkan ders wensch en accoord ging. De Stichting van den Arbeid ging met de onniemv ontworpen lande lijke regeling accoord en adviseerde gunstig. Het college van rUksbe-' middelaars evenwel heeft zijn goed keuring niet willen gevenhet verschilde o.a. van meening over de maximale looneiï van de arbeiders, over de z,g. standpiaatsaftrek en over den datum van inwerking treding. Na vele onderhandelingen over en weer wordt deze week een definitief besluit van het' rijk yer- wacht. .V Slachtoffer van kolendamp db 17-jarigé dochter van de fa milie Meijer ean den Korten Vlleg- weg te Blaricum, die Maandagoch tend haar ouders wilde wekken, be speurde reeds voor bet openen vaa de slaapkamerdeur een sterke ko lendamp. De direct ontboden gc-, neesheer, - dr. Th, Gibling moest - bij ,de 49-jarigo mevr. J. V.'. Meijer— wuus den dood constaleeren. De 9*- jarige heer G. Meijer werd bewuste loos naar het ziekenhuis te.' Laren overgebracht, waar hij in zorgwek kender! toestand is opgenomen. Perszuivering in. het Oosten des lands De Perszuiveringscommissie heeft, den directeur van de Uitgeversmaat schappij Mislet ln Doetmchem, C.- Misset Haaksma voor acht Jaar uitge sloten, terwijl de hoofdredacteur van de-Graafschapbode, die door de Uit geversmaatschappij Misset werd uit- gegevenL voor vijf jaar ls uitgestoten. „Britsch standpunt ongewijzigd" Naar aanleiding van het verzoek dat Nederland, Balgie en Luxem burg tot de Groote Vier hebben ge richt, om aanwezig te zijn bij de bespreking van het vredesverdrag "met Duttschland, schrijft de diplo matieke medewerker van The Times het volgende: Dit aandringen van de zijde der lage landen op een aandeel ln de regeling van de Duitsche. kwestie is niets nieuws, het is de natuurlijke reactie yan landen, wier economie, reeds voor den oorlog ten nauwste met die van Duitschland samen hing en die in 1940 hetzelfde lot door toedoen van den aanvaller te verduren kregen. Waarschijnlijk zijn de tot uitdrukking gebrachte ge- zichtspunten met elkander in nau- v/e overeenstemming. Reeds eerder dit jaar hebben Schermerhom en Spaak, achtereenvolgens met Be vin jviT de Duitsche kwestie gesproken, ""•i BrPsciie fiién r c. zoowel van toen als van thans, kan worden samengevat in het door Bevin to New York gegeven commentaar, dat de raadgeving van de lage lan den „van essentieel belang was voor het nemen van. een beslissing over wat wy met Duitschland zullen, doen". Men neemt aan, dat Nederland binnen enkele dagen" nog ln een nota zijn standpunt ten aarraien van de corecties der grens met Duitschland zal uiteenzetten. Het Nederlandsche parlement Is twee maal in geheime zitting bijeen ge weest ter bespreking van de voor stellen. waarbij, naar verluidt, het regeeringsvoorstel aanzienlijke cri tiek heeft ondervonden. Volgens het huidige plan zou de bevolking van. Nederland met honderd k honderd twintigduizend Duitschers vermeer derd worden, hetgeen ln de oogen* van sommigen zou beteekenen het 2ösd voor een minderhedenpro bleem te zaaien: Doch de gedachte, welke onder de Nederlanders waar schijnlijk de overbeerschende ls, komt hierop neer, dat het nieuwe gebied, hoewel rijk aan natuurlijke producten, niet zoo geschikt is als compensatie in den vorm van scha devergoeding, voor de oorlogsver woestingen. Democratic in Duitschland Professorale sprekers bij Comité voor Actieve Democratie Voor de conferentie van het Q> mité voor Actieve Democratie ge durende het afgeloopen week-end ln het gebouw van Vrij Nederland te Amsterdam onder voorzitterschap van mr, G. J. van Heuven Goed hart gehouden, was zeer groote be langstelling. Éérst sj-xak prof. H. Plessner: „Wanneer wij", zoo zeide hff, „bij de overeenkomst van Potsdam een federatieve structuur van het toe komstige rijk in het oog vatten, dan Ijjkt het gevaar voor een uiteenval len in twee gebieden, gescheiden door een ijzeren gordijn, geenszins on overkomelijk." „Wij, niet Duitschers," zegt hij, „zullen de drie illusies moeten offe ren, Drie Illusies, nl, dat aan een samenwerking met Duitschland een schuldbekentenis en een doel tref fen- ,de zuivering van de Duitschers moe-, ten voorafgaan' en dat heropvoeding zonder aanknooping bU de Duitsche- tradities mogelijk zal zjjn." -1 H. M. van de Ven uit Tilburg een voordracht over democratiseenng van het bedrijfsleven. „De economi sche situatie", betoogde spreker, „iaat voorloop!g niet toe. dar de re geering-in belangrijke mate de teu gel Iaat «vieren, vooral echter moge men zichgeen illusies maken om trent den weerklank, die de bedrljts- organisatie in de breede Jagen der bevolking zal ondervinden." Dit laatste illustreerde sprei- - .n den breede aan de organisaties van het mijnbedrijf. Aan explosies in Duitsch grensgebied moet een einde komen Het ministerievan "Buiteiilahd- sclie Zaken heeft de Nederlandsche militaire missie te Berlijn geïnstru eerd zich ln verbinding te stellen met de Brltsche autoriteiten aldaar met het doel een einde te maken aan de zware schade, die in de grensgebieden va» Z.O. Nederland wordt veroorzaakt als gevolg van het opblazen vanmunitie aan de Duitsche zijde van de grens. Het ministerie handelt op verzoek- van burgemeesters uit deze gebie den, die verklaren, dat door dé kracht van de cxploisles bijna da ge, ij ks zolderingen, en muren van de toch reeds zoo zv.v V-J'~ de 'huizen instorten. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 3