lEtLllEriUII SS>—r efóodsutóéivevefö Coöperatie BëlangrïSk--— met het 8.V.V. tegen Je duurte le III. OR CS H DU te OSS MEISJ ES EENIGE NETTE JONGENS CHEF KLEERMAKER WUNKÖPERSKNECHT ELECTRISCHE APPARATEN Goede Gebruikte MÈÜBEtÊN Voor brabant en limburg lichte werkzaamheden êo' V'Aoof^°ie,V^S^d' INVULFORMULIER OORLOG MET MARS KOOPT BIJ DE Jib AANBESTEDING Wij koopen Willem de Joskg d^5 <$k> KOERIER STERS „VOLKSONDERWIJS TWEEDE FEESTAVOND J. G. Suurhoff en H. J. v. d. Born Nachtwaker VERKOOPSTER Aankomend Bediende FILMOPERATEURS! ELECTROTECHNISCH RADIOTECHN. PERSONEEL INSTRUMENTMAKERS WIE RUILT Stenotypiste Jongste Bed. U°eie£'. 'iatVva»110 vraagt In leidende positie een ervaren de psychologie en de techniek der reclame beheerschend, met commer cieel» ervaring ,ln staat'-'zelfstandig contracten met drukkers en uitgevers, te behandelen. Brieven te richten aan de Personeels Elf deeling, De Erres Radiofabrieken te Den Haag voor het maken Yan radio's, stofzuigers en strijk bouten. Leeftijd 15—25 Jaar. Tegemoetkoming in de reiskosten; voor Rotterdam en Leiden wordt voor vervoer gezorgd. De opleiding totru inonteuse of controltuse geschiedt fn een specialeleerschool. Aanmelden op Woensdag en Vrijdag" tusschen 2 en 4 uur bU de N.V, Handelmy, R, S. STOKVIS ZONEN, TVESTZEEDIJK 507 ROTTERDAM. gevraagd met werklust. Goed iócn. N.V. Sulkerwerkfabrlek „ARBA", - Rozenburg&ch est raat 14, Schiedam. ANTON WESDORP, English tailor, Groene Zoom -223 vraagt voor direct -■ voor-atelier v />/-' GEVORDERD en AANKOMEND HALFWAS, 'tevens GROOTWERKER voor thuiswerk. De Coöperatieve Groot handelsvereniging De Han delskamer, „Haka" G:A. Pro ductiebedrijven, gevestigd te Utrecht, Kanaalweg 19-20, Vraagt voor haar bedrijf: (P1*' m .avakman) op de hoogte van., het be- .reiden van - Advocaat, bui-; teniandsëwijnsoortenen vruchtenwijn/ Leaftijd bij voorkeur nïel boven - 37 jaar. Salaris nader overeen te komen, -v./" -V- Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd, praktijkervaring en.burgerlijke v staat aan da Afd. Personeelszaken, post- bus52, Utrecht. ;///7/ G WORDEN SNEL EN VAK KUNDIG' GEREPAREERD BÜ 3« Mtddeiïandatr, 72, Tel. 3C840-31293, E-a«m TB KOOP GEVBAAGD - Bel op 19353 01 na 6 ,uui 239Ö5 Inkoop Centrale van het Veillnggebocv Vletstraat 8,. Rotterdam "(N.J GEFENS. GEM. AMBTENAAR - zoekt als - 'Bijverdienste Onyersch. wat. Goed met publiek kunnende v omg. eenige odm,. kennis en In bezit van AutortJbewtjs. Brieven: tig. mag. Aroma", Xlèweg 30. R'dam (N.)„ ve«otS^. „oodTge 1 eo een IfT M Ik wenscb mij voor ten. minste een jaar te abon* neeren op het „vakblad" MOEDER, Naam S „.„..........„...„„..„.n» Straat: Woonplaatst Het abonnementsgeld f. 3,90 per halfjaar wordt gestort op 'giro-rekening No.464706 - 'per post wissel voldaan-* kan per kwitantie geïnd, wordea. Dit formulier kunt U afgeven, aan Uw boek handelaar of opzenden aan Maandblad „Moeder", Wagenlngen.; Dóothaïen xcat- tiief toordt verlanffd- Radio veroorzaakte paniek In New York-met het hoorspel naar bet boek van den bekenden Engelschen schrijyer H. G. Wells,. Fantastisch, Spannend, 258 blz„ goed papier, •stevig gebonden.' PRIJS 1,50. Boekhandel J. de Slegte Amsterdam:, Kal verstraat 223 Den .Haag: Spuistraat 9 Rotterdam: Coolstngel 79 Utrecht: Lange Vlesiraat 15 Haarlem:-. Grobte Houtstraat 134 Giro 120646, Amsterdam. tn hel Engvlx*«Udjo RocMal* begonnen iij-; ruim .em 'l eeuw geladen da é*nt« coöperatieve "winkel Nuajrft 00" millloen gezinnen over heel de wereld bij coöperatie eangeiloten.De geichledenii der coöperatieve beweging ti eer»; heldendicht ven eenvoudige ménsen, die streelden neer dé verwezenlijking ven een grooti IdaaeL Vrasgt. een-• de Centrale Propaganda' Commissiedes Nederlandse Varbruilacoöperallti, Bakhulzenstreet 25, den Kaag. het getflustreerde boekje «Korte GtscbWdenb 'der.- Coöperatie". Het wordt U gratis leegetonden. - Op Dlnsdax 17 December 1946 zal dés morgens U uur, te -Rotterdam, Eendrachtswcg 34, door de Architecten A.;A. v, NrEUWENHUYZEN en CORN'S ELFFERS, In het Openbaar worden aanbesteed: +,:X -r,.; Diverse werken, behoorend fot den af bouw van het ïn aanbouw zijnde; kan- toorgebouw van de Nationals Levens verzekering-Bank N.V., gelegen aan de Schiekade te Rotterdam. De biljetten zullen om 2 uur lnhet openbaar, word en g«- opend ln de Clubzaat van de Koopmansbeurs (Ingang Meent 134). Bestek, en teekenlngen zijn verkrijgbaar vanaf 13 Nov,; tot en met 13, December 1946 '«morgens van 9-^-12: uur "aan het bouwbureau N.L.B., Eendrac'ntsweg 34, R'dam tegen betaling van f 25,-. ,.\r- Na ontvangst per postwissel ad. f 26.aan. bovengenoemd bouwbureau worden bestek en,, teekenlngen franco toege zonden. Na terugontvangst van onbeschadigd bestek en teekeningen zal f.25.— gerestitueerd .worden. gaama goed'bespeelbare, gebrvikte GRAMOFOON- PLATEN.WillU ons oven bellen? Wi] halen zabljU afl >.i vii. Paiinga PlBUnArUquorUrt 1 WYTEMAWEG, ié. Mslhaé黫ariaa«, Heeft U moeilijkheden,, met Uw wosch? Zoo ja, wij willen gaarne deze voor U behande len. Tot 10 kg. WITGOED slechts f,1.75 wind- dróóg geen wol of gekleurd good, verpakt in witte sloop of zak BINNEN 3 DAGEN WEDEROM-THUIS. Speciale afdeeling voor Ketelpakken en ander werkgoed. Voer R'dam; STREVELSWEG 222c, Tel, 71675 VERLOKEN Verloren Uil gouden d. pols horloge van Zw, janwtr. ri. "Wa 1 enburgerweg t b' 1 ,b. Walenburgerweg 44a. DIVERSEN Vóór feestavonden beschaafd programma voor kinderen en ouderen. Goochelen, poppen kast, enz. P. de Haan, Noord molenstraat 23b, R'dam. WU mej, E- Uaav adres op geven voor nadere kennis making? Br. no. 362boek handel Niemanlsverdriet, ciemensatr. 72, R'dam-Z. Asirologt» T. Wilt U kweten wat de komennde 3 Jaren U ln uw leven brengen zul- len, wendt U tot Struik, Schoonoordstr. 40 (ziJ-str. Bergweg) bij Zaagmolenstr. lTw adres voor goede kraam- verzorglng, Zr. Kolenberg,. A'dr. Mllderstraat 82c, -TeL 36253. Ged. Zuster; ook ge negen hulsboudelljka bezig heden ie verrichten HANDEL Lakspultlnrichting 'en zand- straalontroesllng van- alle werk, Jac. v, Rossum, Hud- sonstraat 157.. Tel. 34487-32782 Pasfoto's klaar terwijl U wacht WALG'» Fotam Stu dio Goudsche3ingel 851, tel. 25895. Schrijfmachines. Indien U een goede schrijfmachine zoekt wendt U dan tot Jon- kert Kantoormacbinehandel en reparatie-Inrichting, Tel- 34981, Haringpakkerstraat H Rolterdant. Administratief góed onder legd persoon vraagt thuis werk, onverschillig wat, Br. no. 9221 Bur. Het Parool. Café-Taria. Juffr. zag zich gaarne geplaatst als A- ser veerster in Café-Taria. Br;. no,-9213 Bur. Hei PardoL - St. Nlcolaai m. knecht,b.z.a, voonthalSbezoek of vereenl- gingen. Tel. 41580, Tettfelaar, LoeffStraat 4b.- X Dames vragen avondwerk liefst teekéncn of. schilde ren - Tel. *37741. Turffltroolsel wordt door ons weer regelmatig afgeleverd. Vraagt prijs. Wederverkoo- •pera speciale condities. P. v. d. Kooy zonen Geuzen- straat' 1. tel. 31418. Een nieuwe mantel? Maar dan verven of chemisch rei nigen bij „DE VALK". Adamshofstraat 140. Na 8 dagen gereed en a maanden garantie. Bel op 74360 .LESSEN Autorijschool Will,'A, Rouwe Gedlpl. ItN^A.C-instructeur bezitter Nederlandsch GroOt- vaardlgheidsdipi. Gerrit fan Mulderstraat 79, TeL 30321. Au tórUsehtol „Evérsteyn" Bezltler Ned. Grootvaardlg- heldsdlpL school v. vertrou wen. Violierstr. 32, TeL 73150 Voor autoiüles naar auto rijschool Benzo,Weslzeedljk 14, Zalmhaven 26, teL 21586, Motorrijschool G. V. d. Pluym Gaffelstraat 8B, werkplaats Blokmakerstraat 70. teL 32762. Gerard van den Dungen, ge- diplomeert! planoleeraar! Bloklandstraat 143b. Pri vaatlessen aan huls! Snel- vorderend. Uiterst serieus onderricht, lederen leeftijd! Leert 'na motorrijden, ook voor dames, Gedipl. instruc teur, E. de Groot» Ael- brechtskade 153 PERSONEEL GEVRAAGD LcerÜng naaister'gévr„ .15 b. 18 j. Voor besUst net meigje, pretllge werkkring. Sfroo- band. Vlerambachtsstraat 129 ZoektpjDj.werk? De „Perso- neelsbetr. „Gids" brengt' U 2 x per week vele betr; bij Part., Rijk, Gem. uit'; heel Nederland (f 3.50 per mhd of X p kwart). Zend! postw aan Alg Dientsbur Keizers- gracht 653, A'dam, Teb 3Z812 Vlot correspondent, 8 Jaar H.B.S. zoekt passende werk kring. Br. no. 6226 Bur. Het Parool; WONINGRUIL Huisorgel! te kóóp p;vraagd, liefst eiken, -kast, stoel en studieboeken. Opgaaf merk, registers en prijs s C. 'de- Bakker, .Kat. Lagéndljk; 125 TE KOOP Complete huiskamers» 2 fau teuils,, 4. stoelen, dressoir 'm. theeméübei, - schuiftafel te zamen f 375—f 425—f 495 finz De Meubelbeurs,"" Groote Vlsscherijstraat "8-10, R'dam. Te koop: z.g.auL haard, pr 'uwe waterdlchle werksch. m 43, pr da mess ch. m. 42, zij den avondjapon m.'-46. fla nellen nieuw overhemd m- H'/r, erj tevens ook te ruilen; palm-beach costuum Savel- koulm. 50," tropen cöstUum m. 44, Stemmerik. Maandag 4 Nov. v. 19—21 uur. Eerste Pljnackersiraat flsb; Te Lkoop prachtige veulen mantel bruin m. 4244, Jct- ten, Zaogmolenkade 36a. Wonlngruil d. h. Nederland Uw adres: Wonlngbur. AKB Vespuccistr. 91. A'dam fWJ. Wonlngruil Bur. de Maas stad PutseheL "220. teL" 73324 ruilt voor U met succes. Vraagt inlichtingen TE HUUR Aangeb. kleine zlt-slattpk*. mermet pension, bbhb Ro- denrlj schelaan 87 (boyenh.)- Nette bloemen bezorger voor de "flets; hoog loon. Aanm- Bloemenmagazijn Quo Vadis West Kruiskade 44. - jongens gevr. "an 15 tot 17 jaar met en zonder am bachtsschool, voor opleiding in het vak. De;, Graaf en Schippers, accumulatoren en autoverlichtJng. Groshan- straat 6. tel. 39018 PERSONEEL AANGEB Verpleeghulp biedt zich aan voor ziekenhuis. Polikliniek of part. Br. no.9237 BUr- Het Parool. Ged. naaister neemt weer werk aan. Ook kaeren hee- renkleedlng. M. S. Schot, Dreef 59. Net persoon leeft. 44'j, wenscht van betrekking te veranderen, momenteelln dienst als controleur van gr; bedrijf. Br. txo. 9225 Bur. Het 'ParooL -■ RUILEN Wie ruilt mün avondjurk crêpe satin, m. 42 tfgen een winterjurk, m. 42. Brieven no. 73'-Kiosk Schleweg. Rntlen:r„Slager" handnaai- machlne ln prima conditie tegen t.Philips" idio bi dilo staat, niet ouder dan 1939. Brieven no. 9219 Bur. Hei PfrooL; TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr. contant flink orgel en prima plano. Br. omschr. merk, reg. en prijs. KI. 't Hart, Darastr. M Maassluis..: - - - Te koop gevr. haard ,ot haardkacheL goed fornuis kookkachel en huisorgel.; J. Leentjes, Joh. Brandstr. ;23, R'dam.: - .- :'.y - Gedeeltelijke inboedel- te koop gevr. door partlculler- Tel. 34162, Boechpolderpleln no. 8a. Te koop aangeb. pracht bontmantel. Zeer voordee- lige prijs. „Mada". Math, laan 2B4 na 6 uur. Trouwlustigen, speciale aan bieding EngeLscha hulEka- mers, 2 fauteuils. 4 stoelen, geheel veerend, dressoir m- theemeubel, bljp. tafei, alles tezamen t 550. De Meubel beurs, Groote Vlsscherij str, 810, Rotterdam Te koop lap stof v sp, cos tuum 5Q; 1' p. hooge wa-; terlaarzen m. dfi, 12,50; 1 parttalon kl m. n. f 20, Sta- .tenslngel 27a', 2e et.- Woonruimte beschikbaar/. Te; koop stalen zell-woon. Jacht, geschikt voor perma nente .bewoning, lang 22 ,m. met keuken, salon, slaap-' woonkamers, waterleiding, electr.' JnstaL enz'./.-/, V,/; Stalen '-n-oonschlp, "luxueus ingericht, ilang 20 m.mei allecomfort als c.verw., vvalerl,,electr. last, Bevr. Muhring. - sdheepsmakelaar, Statenlaan .65. Hillegersberg TeL' 44719. ,r-- Een twee pers, gloednieuwe solide spiraal-matras, na -6 uur. Slnoo, Alberdlnck ThUmslr. li/ W, BI. J. gabardine regenjas, Ift. 10-12 J en 1 p. J. schoe-- nen m. 39 en l p. d.-schoe- .nea. m. 37-38 Roggeveen, Davldstraat, 57. 1 T« koop: Kinderwagens als nieuw 80. wandelwagen tje ƒ15, 3 kachels 60, 50,, 30, autoped harde banden- -30 Hesslng, Bus- kenHuetstraat 49 elect; bel. Te koop; Electr. nobarl koffiemolen, ln prima staat Spoed J, HJlder. Gordel- weg 237a.. Te koop: Een 1-p.v opklap- bed m. kapokmatras en om bouw 50/Twee" n b.. ban den m. 1 bin. band - 28 x.i'A. Na;7 uur. Middelkoop, Bre- d&rOdestraat 14 b Te koop: 1 Heerenwlnterjas en'i, beeren regenjas. Te bevr. Kenwel, Busken Huet straat 88 b. - - Te koop: Kodak B m.m. film* toestel; J. M. Groeneweg, v. d. Hoonaardstraat '25 N. Te koop: br.- mantelcost. m. 44; 2 pr. 'd. -schoenen m. 37; H.-winterjas z.g^m Visser, Schleweg65../ Te _koop: Ted dyb eerman tel. Japon,- pr. St." v^ï. m,.-42-~44 en kacheltje. Br,: No, 9205 Het Parool. Eiken.kajuit zeilsloep we gens omstandigheden l« koop. ELk aannemelijk bod. Spoed. J. Hiider, Górdel- weg 237a Te koop: Nieawe pracht- exémplaar veulenjas 42-44 en groote roodvos, Br. L R Ag. Parool, ..Polderlaan .24 Haard en haardkachel in prima staat PUI,. Volma- rijnstraat 124b. 10—3 uur. Te koop: Blauw lederen d.- mantel (lang) fL m. Gerrit Jan Muldersiraat ,44a. Te koop: V/ o. kwaL J°u*. ógenswlnerjas ca. 15 Jaa z.g. te.n. 55 plus 40 punten. Goemans. N. Binnenweg 70, ^Te - koop: Eenige ir t^ls plu..m, 40, zeer geschikt v. Jpng-edames. .Soeiers; Sohe- penstraat 6 d ben, •Kinderwagen ln goeden st. tegen tik aann. bod, Nw. 'Crooswljkschestr. 70 a 'Aangeb, h.-costuum, kL m én Jekker, schoenen m 41, broedkool .2-d,Wupkus, Ael brechtsslraat 10. - 'i -Te koop: (Wegens vertrek], ■2 manhonle ZelljachtJes met certificaten en nwe blank eiken 4-rlems roeiboot. Bevr. Muhring, .j-' scheepsmakelaar. :Statentoan 65, Hillegersberg Tfel.. 44719 Kindei ameublement, 2 faur -2 stoelen, 1 tafel alles eiken. Te bet,:; Willebrordusstraal 1129b. a»A Wietsezn«, ;- /-./^c;//.:i Te koop: Zw, mantelpakje m. 4£ v.o. «tof m- perslaner bond. G/ C. Donker.^Schte- .weg 20Bb. Te koop: Damesfiets met banden en-/ handremmen, vaste" prijs f 60. /Werkschoe nen z.g.a.n;, m. 44, -Gfcvr: laarsjes m. 24, E^senburgstr 58a,,-; Te .koop:,. Melaaldraalüank. ook geschikt vóór houtbe werking, 2 nr lang,/Amaril Slijpmachine op standaard, Gramofoonmachlne gebeel compleet: Adres G - Ton. Rijksstraatweg C 52,; .rtleu- wenhoorn. - Te koop: Ameublement, haardkachel. kinderwagen, bi elken. boekenkast, di vankleed- Puplllenstr.69 b- IXbellen. /■-. Te koop aangeb.: Een trek- of waakhond. Bovendijk 16. Rotterdam N. Kinderwagen t« koop, com pleet,--zonder banden/tegen elk aannemelijk ;bod. Te bez, Beukelsdljk 4Lb. Eyslnk motorrijwiel (1930) te. koop, iels defect. RJgter, Westzeedijk-20. Te koop: Goed kolenfor- miia, prima groote h-kof- fer v. o. m. koperen slo ten. Br. no,- 9165 Bur.. Het Parool, Te koop: Lederen broek m, vest, kort lederen Jasje. Electro-waschmachlne motor, rubber molorlaarzen; kof ferschrijfmachine - al» nw. Br no. 9172 Bur. Het Par. Te koop aangeb.: Nieuwe Stroovllien beerenhoed (lichtgrijs) m. 53/3 :/G'/i Br. letler C. v. D-' Kiosk Rand- weg.' :.•'- /'-. Te koop: Nwe Super Radio met verlichte namenschaal' L g, k g en u k 't 'i Hof Wolp-fl. Bocht 411a." koop: Heeren-winierjas, heeren gabardine Regenjas, heeren huisjasje, zwarte dames wintermantel, laken Schleweg 230 cn. Té koop Veulen bontmantel met .-perslaner kraag, - m* 42- 44 f aoo.—vasté prijs. Ma- thenesserweg 15 b,bovenste bel. 1 Te. koop: pracht Bontmantel bruin/ m 42-44 én hóed Willem Buyteweehstr. 219 a- bóv/ bel. Monsterjaponnen, wollen da mesjaponnen f 35: rood sport- jasje f 12.50 N. Blnnenw 59a H-H. Kappers. Ter overname aangeb.-Dames en Heeren- kapialon. Levert een góed bestaan- op Br, onder NO. 8185 Bureau Het Parool., Aangeb.: O.F Dressoir, .thee- meubel, laf el, rooktafel, krooniamp en 4 Haardfau- itulls. Na 7 u Hoog-udoorn» Sav. Lohmanlaan 7®. Stofzuiger te koop J.g.st, T« bevr. B, .Taupker..:3e Mlddél^; landstrast lO b. i Ta koop:- modem moljasja' 'h, m.. 42—44, KraL Plaslaan 122, flatgebouw. y Stofzuigers. Nog enkele 8t. Direct leverbaar»;Radio Soons, Schlew. 32,'TeL 48353' Te koop d. blauwe heeren- hoed „Habig", m. 68 z,ga.n •s avonds na 7/uur. Krug, Schoonebergerweg 74 b, j, witte Keesjes; Jong en volvv. D. Herders; J. Eng. Terr J. Airedale Terr. Huls man, De Jagerstraat 29 a. I Te koop: Eiken winkelkast lang 3 m., h. 2.25 m.; eca tafelblljart. J Montljn. Voor schoterlaan 31. 2dé hands schoenen, dames- heeren- en kinderschoenen fn alle maten Havenstraat 31. Rotterdam. Te koop: lederen motorpak. Te bevragen 's avonds na-7 uur. Geldof, Ruilstraai 6 b. Westen. 1 Te koop: pr, plano, merk „Bernhardt", vaste pr- f 803 Br. no. 9177.bur. Parool' Te. koop. Bontjasje en rokju D mantel. H winterjas, be- kl wieg,rooktafel, Heeren schoenen m; 40, schilderij, weg. yertr'n.'buitenland Dé Haan. Tatmastraaf 100- Te koop blanke Frisla baard in prima- staat PlaRWÜck- laan 31, "tel «4073.'v T« koop: R S Haardkachel ■z,g.a.n. Te -bevr Rcuscr«>". Z^p.pmnlenkad«»'28A. na. 7"U. Ter overname aangeb. te kwal. Seal bontmantel, gr. m Mevr Boot, v Aerssen- laan 2B. Motorte koop, merk F. N. 1935,, zónder wielen. 'Cé bevr Math dijk 287. glafhandel. Te koop; of te ruil:; kriïder- bontjasje .1 2—4 3- VS^K" ger m. .44. m. event, bijbet. .Tevens te koop motorrlj- broek eii buitenband .28 x l* Br Blom; Alcorstraa. 29, teL 71305. -V-v.1 AFD. SCHIEDAM De leden en belangstellenden." worden er gaa herinnerd, dat oj> Donderdag 7 November de- zal plaats vinden. Er zijn nog kaarten verJcrijgbaar aan onderstaande adressen: A.. D. VINK, Fr. Haverschmldtlaan 21; A. HUKSHORN, Stadhouderslaan 72. H. H, J. HOL, Nieuwe Maasstraat 63a: W. F. VAN LEEUWEN, Lange Achterweg 14, TB. HUMBURG, Boerha velaan 55c. op DONDERDAG 7 NOVEMBER in de Groote zaal van den R.K. Volksbond en Tivoli Sprekers Entree 10 ets. Bestuurders van het N.V.V. Voor direct of nader over een te komen datum gevr. met FL1NKEN HOND Aanm. Janssenbooten, Wal- huls Wtllemskade, R'dam. \.i.; Voor direct gevraagd ln klein gezin een flink* DAGDIENSTBODE zelfst. kuna, wérken, hoog loon. V.g.g.v. Briev no. 7354 adv.bur. J. Grijseels jr„ Nw. :'l Binnenweg 166, Rotterdam. Door BUREAU FILM VAN DE R.A.O. worden opgeroepen: - Gevraagd nette voor de afd. verlichting. /RADIO BAKKER Ie. Middellaadstraat 21 Gevraagd voor spoedige in diensttreding (m. of vr.) voor lichte kafli toorwerkzaamh. Br, onder letter. W.SJ1 aan Nijgh Van1 Ditmar, Rotterdam. Voor direct gevraagd nette flinke DIENSTBODE, voor den dag; wegens vertrek v/ tegenwoordige naar buitenland. Hoog loon. Klein gezin. Mevr. DE LIGNIE, Bóhtwinkel, Burg. Melneszlaan 89. Rotterdam. 35' en 18mat,- Den 19enNov.bopen onze geliefde Ouders f'-'/iW.: G. MULDER ÉW/ MULDER-BRAS den dag te herdenken,, waarop zijvoor. 50 jaar in het huwelijk traden. Hundankbare kinderen en kleinkinderen. Schiedam,Nov.1946, Heenvlietschestraat 25a. Bezoekt de groote demo nstralieiro vergaderingen van den Schiedamsehen Bestuurderebond die-worden belegd in het kader vaii de actie 2 kamérs met vrije keuken, Schiedam voor: dito Den Haag. Inl. p/a Stekeienburg, Hagastraat 30. Te. koop Frlesche hangklok en Ijskast met 3 rekken. V. d. Boor. Vlaardingerdijk 85. Aangeb. vrij bovBulini«, bcv. 5 k»mers, zolder, huur f 32»50. In ruil voor zonnig benedenhuis, m. hfldkamcr, tuin, ongeveer f 40. -Br. onder no.'S 1004 bureau van dit blai. Haridelskant» teSchie dam vraagt bekend met de mod. talen, alsmede Br. met uifcv. Lol. onder lett. W.S.W. aan N«gh. de Van Ditmar, R'dam. ter dienstneming als oorlogsvrijwilliger in Neder land, Nederlandsch Oost-Indid en op Troepen- transportBchepen. Persoonlijk aanmelden dageli)ks tusschen 9.00 en 17.00 t uur. bij - BUREAU FILM R.A.O., Nieuwe Fredérikskazemé, Van Alkemadelaan, Den Haag. Het Hoofd C.V.B. de Res. Luitenant Kolonel H. MULDER. Te ruilen een prima luventa- haard voor cea modéra radio toestel. T« bevr.-- na '7 uur Dea Held. B, K. Laan 232b. Te koop Egypt, linnen mantel, voor meisje. 13 i 1-i jaar. Etten. Klaaswaalschestraat lla. Dame vreagt bpverdlenate, liefst hrcL of «thrijfwerk aan huis. Br. no. S 1011 bureau van dit blad. Te koop koffergramofoon met 23 platen, Br. no, S 1003 bureau van dit bUd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 4