IN HOOFDZAAK COMPENSATIES OP ECONOMISCH GEBIED j DE SCHIEDAMMER Schadeherstel door annexatie practisch niet te verwezenlijken K Territoriale eischen beperkt tot grenscorrecties Nederland verlangt DoSSard en Eemsmond Oplossing in I ndonesië nabij HapUcmUèce' Plan de campagne tegen den deviezensmokkel RKD. EN ADM. LANGE HAVEN HI BC.Hl KB AM ADMINISTRATIE: TELEFOON 60300 REDACTIE: TELEFOON M505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL t 4.— LOSSE NUMMERS 10.09 ADVERTENTIES EN INLICHTING ENDJENST: SCHIEDAMSCHESINOEL 43 ROTTERDAM TELEFOON NRS- 25430 EN «83M POSTGIRO No. 498S44 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 259 WOENSDAG 6 NOVEMBER 946 Onze eischen aan Duitschiand ER KOMT ZEEP Naar wil alt goede bron ver nemen, zaJ cr op 29 November een bon voor.250 gr. zeep worden aan-, gewezen. Op 13 December volgt, een bon voor 25U gr. waschpoeder en op 20 December een bon voor harde zeep. De regeer]ug zal alles, bi het .'werk stellen om een mlnhaom- programma le handhaven, hoewel de grondstoffen positie met name van vetzuren niet rooskleurig Is. Stagnatie bij de cacaodistributie Het wachten is op een nieuwen prijs Met de aanwijzing van een bon. voor cacao wil het nog niet vlotten. Eerst werd van officieele zpilc mee gedeeld, dat de handel nog niet vol doe-ie bevoorrr - zon rnr oiaar thans vernemen dat er, rch con flict is gerezen tusschen de Prljsbe- heersching en de cacaofabrikanten. De grands tof lenprijs is met 40 V« gestegen, zoo dat de fabrikanten de Frljsbelieersch verzocht, een nieuwen prijs vastte. stellen Dit heeft aeze tns:antic '"«terd waardoor de cacao-lndustrie thans geen prijs heeft. De bevoorradinc van den handel gaat inmiddels door, maar het is te verwachten, dar het nog wel eenl- gen tijd zal duren, voordat een ca caobon zal kunnen worden aange wezen Koffie meer in trek dan thee De plannen om een Keuzebon aan te wijzen voor koffie cf thee, zoo dat de- consument- zelf - zal kunnen uitmaken,"welkex vande twee pro-.' ducten hU erop wil betrekken, zul len voorioopig nog niet verwezen. Hjki kunnen worden. Naar met vrij groote zekerne'.d aangenomen mag worden, zdu de vraag near koffie zoo overwegend zijn. dat daaraan niet voldaan zou kunnen worden. Puntenaantaf hangt af van leeftijd Het blijkt niet voldoende duidelijk te 2ln». dai het aantal textielpunten, nood tg vcor den aankoop van onder en bovenklecdlng. niet afhankelijk is van de maat van het kleudingstuk. doch uitsluitend var. de soort tex- tlelKoar». welke In het bezit Is van dengene voor wlen het kleerilngstuk bestemd ts Bij de uitreiking van de textiel- kaartert. oenevens bU de vaststelling der puntenwaardeerlng en het aantal punten, dat per kaart ts aangewezen, werd destijds uitgegaan van den leeftb per Januari 1946. Dl: betcekent b v. dai oen jongen, cle op l Januari 1946 den leeftijd van 15 jaar noc niet had, bereikt en dus tn het bezit werd gesteld van een textlelkaart v.c (jongens t-15 Jaa.'J voer een costuum (ook el ts dl} een beerenmantl slechts 35 punten verschuldigd Is Omgekeerd moet een Jongen van 16 jaar (In het bezit van een kaart va.) die nog een jongens- CDSiuum draagl, voor dit costuum 60 punter afstaan Bananen voor jongste kinderen Op 7 November zal een vcorin- leveringsbon voor bananen worden bekend gemaakt, waarop voor kin deren, geboren :n 1942 en later, zoo spoedig mogelijk 500 gram bananen zal worden verstrekt. Het ligt voorts in de bedoeling in de eerste helft van December een bon aan te wijzen, waarop ie. dereen 200 gram gedroogde zuid vruchten zal kunnen koopen. Twee treinen op elkaar gereden Gistermorgen tusschen vier urn en half vijf is een spoorwegonge val gebeurdop de lyn Utrecht— Gelderrr.alsen. Tusschen Houten en Schalkwijk zijn twee treinen op el kander gereden waardoor de lo comotief van den achteraten trein .n een goederenwagen van den voorst in trein drong Er deden zich ?een persoonlijke ongelukken voor doch hot verkeer in beide richtingen is geheel versperd In het gezin van H. te telden was een acht-jarig jongetje door een arts een drankje voorgeschre. ven. Bi! vergising f?af men het ke- reitje etuter een lepel azijn-ess. ce. waardoor zoo ernstige inwendige verbrandingen optraden dat hei ventje aan de «evoieen overleed WEERBERICHT PLAATSELIJK MIST. Aanvankelijk hier en «laar ovvel of mts», overigens zonnig weer <op sommige plaatsen slechts tijdelijk». Droog Ongeveer zelrde temperatuur als gisteren Zwakke wind uit richtingen - tusschen oost en zuid. 7 Nov Zon op "7 46 u.. onder 17.05 a Maan onder 4SU n.. or 16-41 u. WAfUSTANDEN UOITCUUAM le U) 2.53 u., 2e H) 14.57 u. Gisteravondis aan de regeeringen van Frankrijk, de Unie; van Socialistische Soviet Republieken, het Vereenigd Ko- ninkrijk en de Vereenigde Staten van Amerika het memo- randum aangeboden betreffende de Nederlandsche territo riale en economische eischen ten aanzien van Duitschiand. 'Het memorandum wijst er op da1 het letsel, aan de nationale economie toegebracht dergelijke afmeMngen tieeft aangenomen, dat een herstel In den vorm van toewjjJng van Duitsch gebied, tengevolge van den omvang, die deze annexaties zonder ~"cmen. practfsch niet te zenlijkcn' zou zjjn. Derhalve heeft de N-^érlandscbr regeering gemeend de compen- satle in hoofdzaak op economisch terrefD te moeten nastreven en haar territoriale üschen te beperkt* tol gre -correcties. geallieerd toezicht uit te oefenen Öp bovengenoemde tarieven Ir het algemeen. Nederland zal bij deze organen van toezicht nauw dienen te zfjn betrokken. Mijnconcessies op den linker-Rsjnoever ALS eerste sjveclfleke elsch op economisch gebied wenscht Ne- i dérland voor een tijdvak van iroor- 'looplg 40 tot 50 jaren de beschikking" te verkrygen over een .aantal Duit- sche: mijnconcessies hoottlzaak op den linker-Rijnoever.. zooveel mogeiiu't liggend tusschen de Oost grens van de provincie Limburg en den Rijn.;.' Overhet gebruik, dat van deze concessies zal. worden gemaakt, sal •Je staat der Nederlanden de beslis sing dienen te hebben. Zoowel con cessies, die in - exploitatie zUu. als die welke nog niet worden ontgon nen, zoomede eventueele terreinen en velden, waarvoor nog gee con cessies zjjn uitgegeven, zuller? on der deze regeling moeten worden gebracht. p het gebied van- steenkool .'wordt hlerdoor .de mogelijkheid ge- •.■scbapen. de - Nederlanrische hr.port- behoefte te,.dekken eri de 1'Neder landsche kdlenbasLS te- verbroeden, hetaeen noodzakelijk 'livoor de verdere Industrialisatie" va- het land. mede In verband met de steeds - toenemende^ bevolking Handelsppïitieke wenschen Van hahdëispoUtleken aard ztjn de drie volgende, wenschen: a.: afdoende regelingen zullen moeien worden^getroffen met be trekking tot de tarieven van vervoer op de Dtiische Spoorwegen, wegen en kanalen, alsmede betreffend* 1!e h- ven-en opslag tarieven. zoodi.1 dp-geenoneerlijke concun-c e i -«eer zullen kunnen- Inbonden te genover de Nederlandsche havens. Dit zal waarschijnlijk sléchts >n practyk zijn te brengen, door voor een nader vast te stelle" periode .Neue Tageblaff" over grenscorrecties Het te Osnabrueck verschlj- nendé onafhankelijke „Neue rageblatt" houdt zich bezig met de Nederlandsche plannen ten aanzien van grenscorrecties. Het blad wijst er op, dat ook hel gebied van Bentheim bij de Ne derlandsche voorsteden betrok ken zou kunnen worden (inder daad! Red. Parool) en maakt melding van een resolutie, we;ke door den raad van het district Bentheim is aangenomen. In die resolutie -wordt gezegd, dat de bevolking van het; district oprecht betrekkingen als van goede naburen wenscht 'mei Nederland en hoopt, dat spoe dig tot weder2ijdsch voordeel ae grenzen weer openg 'fceld zullen wórden. Anderzijds voelt, de oe. vólking zich, naar afstamming en traditie, naar zeder en ge woonten, zoowel economisch als mltureel, geheel met Duitsch iand verbonden. Volgens dt re solutie, heeft. de algemeene opi. nie van het' district zich uegen inlijvln| van het gebied bij Ne derland uitgesproken. De -dis- trictsraad heeft der. Tandraad en een bijzondere afvaard.glng opgedragen, onverwljlu stappen te doen bjj Dultschf en Bntsche nstanties om een eventueele an- ""retie te verhinderen b. In het kader van boven staande past een verbod aan Duitschiand tot het aanleggen van nieuwe kanalen die het vervoer yah' den Rijn op onnatuurlijke w^ze zouden kunnen af'appeu. c. Nederland maakt aanspraak, op waarborgen, dat de Dultsebe monetaire politiek zoodanig /al Grenslijn dient verbeterd DE grilligheid van de Neder. landsch-Duitsche grens heel: ih.hei verleden herhaaldelijk lot moeilijkheden aanleiding gege ven. Thans dient die situat.e a.doende'te^ worden gewijzigd Bij de bepaling van "haar standpunt ten opzichte van de- «e grenscorrecties. taTft d Ne- Ierlandsche regeering zich laten lelden door de volgende ovei. wegingen: 1. Verkorting van de grens 2. Verbetering van de locale - verkeersmogelijkhed-en. 3. Plaatselijke verbetering van den waterstaatkundigen toestand. 4. Verbeteringen van den so ciaal-economisch en toe stand. 5. Opheffing van plaatselijke misstanden. worden gevoerd, dat zijn vitale be langen zullen worden ontzien. De regeering is zich bewust, dai van een vrij betalingsverkeer tus schen Nederland en Duitschiand voor gerulmen tijd geen sprake zal zyn, doch acht het een ge.echt-, vaardigd verlangen In het belang .der Nederïandsch econom.c, dat. indien de natuurlijke weg van den Duitschen uitvoer of van dei, Düit- schen Invoer over de Nederlandsche havens loopt, de verrichte diensten- werkelijk worden betaaid. Dit geiuï eveneens met betrekking tot dun. Nederlandschen transithandel Territoriale eischen omvatten in totaal 1750 kms Duitsch grondgebied DE- verlangde grensrectificatïe> etifjeti O a.ten gevolge helibcn., dal -de' grenslijn tusschen Nederland eu Duitschiand van 525 km tot 310 - km. zal worden teruggebracht. Dit. resr;'*~.",< wordt bereikt door een oppervlakte van slechts 1750 vlerk. km. bjj Nederland tc vnegen. Verliezen der Nederlandsche strijdkrachten De regeering maakt bekend dat tot haar leedwezen tn d' afgeloo- pen week de navolgendeverliezen zijn gerapporteerd: - Gesneuveld of overieden tenge volge van ooriosshandelingen; Ko ninklijke, Marine: geen verliezen, .K •'•ïklljke Landmacht: soldaat J. Kamerman: Le&erno. 2704240O3 van het 4e regiir- -infanterie af komstig uit Hoofddorp., gesnei :id 2,^,23 October 1946-té Tjibanten Soldaat P Trompetter, leger no. .221209001. 'van 1I-5-R.I., afkom-' ?tig Andljk; overleden op 2\ Oct. 194R te Thiandjoer, tengevolge van verwonding tijdens patrouüle- dienst. Koninklijk Nederl.; Indisch le ger: fuselier Soedarsono, legerno. l'^OB. afkomstig uit Ned..rndië gesneuveld op 21 October IE46. 'Ten-aanzien van de Dultsche be volking, woonachtig in de streken, die van Duitschiand 'zullen worden afgescheiden,* heeft de Nederland sche regeering ernaar gestreefd, dat een zoo gering 'mogelijk aantal Duitschers binnen het Nederland sche staatsverband zal worden ge bracht. Volgens statistische gegevens van 1939 wonen ongeveer 119.000 perso nen, in het af te staan gebied. Dezebevolking ts meerendeeis Duitsch. Naast Nederlanders bevin den zich' echter, in het bijzonder by Zuid-Limburg, vreemdelingen, niet- Duitschers onder de bevolking. De Nederlandsche regeering stelt zich op het standpunt, dat de aa- tochthone bevolking in bedoeld ge bied, die knn aantoonen, dat zy óp 10 Mei 1940 ter plaatse was geves tigd, daar zal kunnen bljjven wonen- Slechts personen wier houding tijdens het, nationaal-soelahstische regime opneming In het Nederland sche staatsverband onmogeUjk maakt; zoomede de als zoodanig ge ïdentificeerde oorlogsmisdadigers zullen moeten worden uitgewezen. Ook Borkum staat op de verlanglijst VERREWEG-de belangrijkste ge- wenschte verbetering met het oog op plaatselijke misstanden is de vaststelling van de grens-in den Dollard en den Eemsmond. In verband met bestaandeplan- nentot-inpoldering van den dol lard voorbereidende werken van dien aard zijn reeds, in'.uitvoering ter plaatse komt het ge wenscht voor den zeedijk, loopende vah "Em- den over Knock, naar Pilsum. tof Nederïandsch territoir te maken f In dezen opzet blijft de stad Em- den en omgeving, op Duitschgebied gelegen. Graien de genoemde plan nen tot Inpoldering en het „verleg»? gen van de vaargeul van de Ecm», komt het logisch voor, het eiland Borkum, dat de monding van de -Eems beheerscht,. bij Nederland te .voegen;v - Andere verlangens? De overige plaatselijke misstaaden langs de Nederlandsch-Duitsche grens, 24 In aantal, zijn van onder geschikten aard. Voor het meeren- deel bestaan zy uit .de doorsnijding, van wooncomplexen door de grens, ver keersbe lemmer in gen en omstan digheden, die den smokkelhandel in de hand werken.. Voorts- acht de regeeririg het ge- wenscht het Bourtanger veengebied, 'gelegen ten oosten van het. zuidelijk deel van de provincie Groningen en- van.de provincie Drenthe, aan het grondgebied van het- koninkrijk te voegen. -*. - Door de grenslijn in de Benthei- mer bocht recht te. trekken, wordt de mogelijkheid geopend tot een verbetering van den- waterstaatkun digen toestand aan de grens. Deze grenscorrectieis een .vande weinige, die tevens eenige economi sche be teekenis. hebben, nademaal tn het te verwerven gebied aard olie voorkomt. Ten einde „een zoo gering mogelijk aantal Duitschers in het .Nederlandsche staatsverband op te nemen, zal de stad Nordhorn. die ca. 24 000 Inwonerstelt, Duüsch territoir bi y ven De kleine grenscorrectie bij Gia- nerbn'a r*'. 'en gev-'^" ^fbben. dat de spinnerijen „Eilermark" en „Deutschland", waarin resp. voor 100 pet. en 75 pet. Nederïandsch kapitaal ls geïnvesteerd, op Neder ïandsch gebied komen te liggen De correctie bij Vreden oelee- kent een aanzienlijke verkortinc van de grenslijn De grenscorrecties bij Dinxper- lo en ten oosten van Nijmegen heb ben een punt van vele overwegingen van uiteenloopenden aard uitge maakt. Vooral van verkeerstechnisch standpunt waren ér redenen te over om een meer oostelijke grenslijn te verlangen dan thansis geschied Een werkelijk 'bevredigende oplos sing zou echter slechts mogelijk zijn geweest door 'ngebied binnen het koninkrijk op te nemen, waar van de bevolking ca, 115.090 zielen telt. Op zrond dezer overweging echter heeft de regeering gemeend te moe- ten volstaan met het verlangen van een gescheiden grenscorrectie, d;e ten minste de voordeelen biedt dat de - grens aanzleniyk wordt bekort en de vooraaamste bezwaren van waterstaatkundigen aard worden verholpen.- In Limburg vertoont, van rege len tot Vaals, de Nederlandsche grens een uiterst grillig verloop, ter- wyi -het Nederlandsche territoir ten noord-oosten van Sifctard üeclds een breedte van enkele tclomerers heeft. De Nederlandsche regeeióig heeft gemeend, dat- de bestaande lo-stand óp afdoende wyze dient, te wofdeo .verbeterd, rT Verderstrekkende territo.- "''r ia Ie eischen mogelijk De Nederlandsche regecring wenscht er den nadruk op te leggen, dat de beide aangelegenheden in één eïtkel verband dienen te worden gezien, met dien verstande, dat mochten haar economische desiderata in bet bijzonder diegene, die op mijn- concessies betrekking hebben on verhoopt niet die mate van bijval vinden, die de regcering verwacht, zij zich 't récht uitdrukkelijk voorbe houd t::verder strekkende eNclteu van terrilorialen aard te stellen. V Oranjeteam vliegt naar .HiiJdersfield f Het Nederiandsch elftal zal Maan dag 25 November per vliegtuig naar Engeland reizen. De terugreis vindt, eveneens door de' lucht, op Vrijdag ochtend na den wedstrijd plaats. Veldloopkampioenschappeti Op de ..Sahara",het opgespoten terrein achter de fabriek, van Van Nelle organiseert de Rottéfdamsche Athlotiekvereenlglng PoHhena zon-' dag 24 November aanvangende om twee uur veldloopkampioenschappen 1946 voor seniors. Juniores. D en E klassers en de z g. F klössers óf wel nlet-leden der KJT A.u. en/of mltt- tairen inschrijven uiterlijk tot 15 November bij den heer E. Sleeuws, Westvarkenoordscheweg 437, Rotter dam Zuid. Van Mook is hoopvol gestemd DE Indonesische kwestie na dert haar oplossing," aldus heeft dr. Van Mook tégen over een speciaicn correspon- dent te Batavia van de New York Times verklaaxcL „Er zyn een paar punten," voegde hjj hieraan toe, ..waarover wij het nog niet geheel eens zijn, maar dat z(jn meer Jr**.-—■**-«> v->r> vorm dan van wezenlijken inhoud. Ik zie geen onoverkomelijke moei lijkheden." Vol sens den correspondent is men zoowel in Nederlandsche als in In donesische kringen de mcening toe gedaan, dat de overeenkomst er on geveer als volgt zal uitzien: 1. De Nederlanders zullen een onafhankelijke Indonesische repu bliek erkennen, Java en Sumatra1 omvattende. 2. De Indonesische republiek zal tot een Indonesische federatie of de „Vereenigde Staten van Indone sië ".toe treden, mits de eilanden, die niet in de republiek worden opge nomen. nl. Celebes, Bali, de Mo luk ken enz. later door plaatselijke keuze deel mogen worden van de republiek. 3. De Indonesische federatie zal. bij afzonderlijk verdrag, deel worden van de Nederlandsche Unie met in begrip van Suriname en Curacao. Nader overleg Aneta vemeemt uit gezaghebben de bron, dat bij de Maandag te Batavia gehouden besprekingen tus schen de Nederlandsche commissie- generaal en de Indonesische delega tie de fundamenteele vraagstukken van de organisatie van .de toekom-, stige samenwerking met volledig be grip voor de wederzijdsche stand punten zijn besproken. Ten aanzien van een aantal pun ten werd verheldering verkregen. Er blijft echter'eèn aantal punten over, ten opzichte waarvan de be staande kloof tusschen de >tand~ punten niet .kón worden overbrugd en welke een - vérder overleg ver- elsrhen. Sjahrir en de Indonesische dele gatie zullen Donderdag of Vrijdag een kort bezoek aan het binnenland brengen om over de onderhande lingen.met de Nederlanders te be raadslagen. V -• Van"ófficleele; zijdete "Batavfa"*jg medegedeeld., dat de conferentie te Denpasar op Bali 7 December zal beginnen. De Veiligheidsraad schrapt Spaansche kwestie Thans behandeling^door UNO mogelijk geworden De Veiligheidsraad der V.N heeft gisteravond met algemeene stem men de Poolsche resolutie om ck kwestie van het bewind' van Fran co in Spanje van de agenda''van den Veiligheidsraad te schrappen aangenomen, zoodat de algemeene. vergadering deze kwestie thans in. bespreking zal kunnen nemen. Deze kan n.l naar aanleiding van reso luties om de diplomatieke betrek kingen met Spanje te verbreken geen stappen doen,, voor. dat de kwestie officieel van de agenda van den Veiligheidsraad is afgevoerd De vergadering werd'"verdaagd, zonder dat er een datum voor de volgende bijeenkomstwas v •ge steld. ;v„_ De begrooting vair de UNO Trygve Lio heeft de bescluildi. ging., van Goesef, eeu sowjet-Russi' selien afgevaardigde, dat do orgaui- satic der V.N, „roekelooze 'uitga ven" heeft gedaan, tegengesproken. Volgens Lie neeft .ae orgunisatie dor V.N. een uitgave van inillioenen. dollars bo3pnmd door finnncicelo accoorden met de regecring der V.S. en de stad New York. I De overheid heeft bezwaar ge maakt tegen het besluit van de dag bladen om eiken dag met vier groote pagina's te verschijnen. De papier situatie, nóch de technische om standigheden, laten een dergelijke omvangvergrootlng zonder meer toe; De overheid heeft daarom een over gangsperiode voorgeschreven, die ons.niet veroorlooft eiken dag met een groote krant te verschijnen; wel zal dat drie maal per week het geval mogen zjjn. Voor een klein aantal dagbladen, die een landeiyke verspreiding heb ben. ts de papiertoewyzing reeds met onmiddelUjken ingang sterker verhoogd. De vreugde, waarmee wij Maandag onzen nieuwen omvang aankondig den, wordt door deze maatregel ge temperd. maar wij vertrouwen op de toezegging van de regeering, dat het nu nog maar een kwestie van weken ls. of alle dagbladen zullen een verdere ver groot in g kunnen invoeren. Gedurende die periode houden wij ons aan de voorschriiten van de overheid, die met het oog op het algemeen belang en de Nederland sche devle2enpusitie zijn gegeven wy betreuren het. dat enkele dagbladen hiertoe niet aanstonds bereid bleken te zijn. Van der Helm blijft ontkennen Do in verband mei den moord in de W-»rmoc54tiaat ie Amsterdam ge arresteerde Vnn der Helm nepfi t>g zijn verhoor «lechts* verteld, dai hü zelf het slachtoffer ?.nu zijn geworden van de roofmoordenaars ZIJ zouden met zljr. tveeim de knmer van mej. •Marsman dien nacht zijn binnenge drongen en nog voor zij met de oude vrouw afrekenden hein s.ag op het hoofd hebben gegeven, ten gevolge waarvan bij naar hl) be weert bewusteloos ls «eraiict. Verdoofd en vermoeid kwam hij »ot zijn verbazing op stroal In noLerdnm b:j op MaandapmorRen. dus meer dan 48 uur later. Van oenlc* verwonding op zhn hooid Is echter niets te 'inden, zoo dat he> vcrhanl vrij ongeloofwaardig klinkt „WIJ hebben nog wel vertrouwen, da: hU straks anders pa at p-aten". was de commentaar van de ."ms'.er- damsche recherche, die Van der Helm voorioopig nog voor verdere verhoeren In verzekerde bewaring hnurtt ZEVEN |AAR EXTRA GEëlSCHT Verrader van ..Vrij Neder- -land'- nogmaals fcsrecht De verrader van de groep Haar lem van het iilcgoie blad „Vrij Ne derland", de 40-Jaripe C M. Bee- nen tut Haarlem tenen u-.'en le*ad- vocsai-fisnaa!, mr. B J. 3?s;er. verleden week wegens dtl verruild tw.ntig jaar gevangenisstraf neeft geëischt hoorde gistermorgen \v<»i een ander verraad (tesen den Haar lemschen verzekerinasaaent J N Bronkhorst gepleegd) nog •/even jaar tegen zich eischen Komt de totalisafor terug? Naar A.N.P.-Sport vcneemt i.t mogelijk, dat op korten termijn wi besiissitia 2al vallen*t even tueel invoeren van een t -.Jisatot voor de paardensport. Het ligt in J? bcdor"n2 van de regc—'r- om -vp: de wederinvoering een beslissing van de ^a-en-Generaal uit te lok ken VERBLINDING IS GEEN VERONTSCHULDIGING Veie berichten over ongevaüen melden als oorzaak, dat-een be stuurder door een tegenligger werd verblind, alsof degene die -verblind wordt, by een eventueel ongeval zou zijn verontschuldigd De K.N.AC. wijst er. met net oog op het korteR der da*en. met nadruk op; dat bU verblinding snelheid moet worden vermin derd. Zoo noodie moet zelfs wor den stilgehouden. Voor den rechter wordt het zonder meer doorrijden, terwijl men verblind wordt, byna altijd als een zeer ernstige verkeersfout aange rekend.. Met plezierreisjes is het gedaan r De deviezensmokkel heeft een der- gelijken omvang .aangenomen, dat te- bevoegder plaatse wordt overwogen om voo: hen; die geen deviezenver- gunning. bezitten, een uitrelsve'rgun- nlng verplicht te stellen, zonder welke men het land niet meer zal kunnen- verlaten. Het .Is de bedoeling, 'dat deze ultrelsvergunning niet gegeven 2al worden voor louter plezierreisjes, want het'zijnJuist de toeristen (die uiteraard geen officieele deviezen mee krijgenl, die door middel van deviezensmokkel ettelijke mlllfoenen guldens aan ons land onttrekken om hun verblijf tn het buitenland te be kostigen. Als het doorgaat, zullen die. uitreis- vergunningen waarschijnlijk door de devlezenbank. worden - afgegeven om dat Instant"u In de materie het beste thuis ls en haar :JtlanlJes" wel kent. Als een tweeden nieuwen maatregel ter bestrijding van deviezensmokkel wordt gedacht aan het afnemen van de paspoorten van hen die op dien smokkel betrapt worden. Ongetwijfeld zijn er' ook bona fide toeristen", die, wanneer een uitreis- vergunning wordt verelscht, met hen, die te kwader trouw zUn» zullen moeten Tijden. Men zal zulke strenge maatstaven gaan aanleggen ny de afgifte van die oitreisveigunningen. -dat waarschijnlijk alleen zij, die een door den consul gelegaliseerde Invi tatie uit het buitenland hebben, nog de kans maken een verguon-ng voor een piel «Ier reisje te krUgcn. Het afnemen van de paspoorten Is stellig een niet minder Inkt huendt» maatregel. STRENGERE ItKKKCIITIKG Tot nu toe beslaat n'Icen de moge lijkheid. dat In een ernstig geval aan een deviezensmokkelaar het verblijf In de grenszone van ons land wordt or.tzegd Men stelt itlch bu den nieu wen maatregel den gang van zaken aldus voor dat de douanebeambte den smokkelaar zijn pas afneemt en dezen met het proces-verbaal aar. de Nedertandsche Bank opstuurt. Da Nederlandsche Bank heeft nl straf rechterlijke bevoegdheid en alle pro cessen-verbaal kernen dan tot nu toe ook hier terecht De zware gevallen gaan naar den economlschen politie rechter (van de 10.000 waren dtt er tot nu toe pas een paar honderd) De lichtere worden door de Neder landsche Bank door een transactie met den smokkelaar afgedaan Als straf kan de Nederlandsche Batik de In beslag genomen gesmokkelde deviezen of een deel er van verbeurd verklaren en daarenboven nog een bocie oplefagcn. Om de smokkelaars nog meer af te schrikken wordt er naar gestreefd om méér zoken van do bank naar den politierechter door ie bevelen en om ernstige gevallen voor de recht bank to b.eugen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1