Beurs- en andere reacties op Truman's duikeling Hoe onze regeering zich de Oostgrens voorstelt DE SCHIEDAMMER Regeeringsp!an is redelijk en politiek realiseerbaar schers hoe liever" Stakende musici posten Dagorder van- Stal in Twee K.L.M.-toestel- len gestrand NIEUWE BONNEN rfcfwawwcf Keccfiuioscm atess. moKEsnux mm. 8UH0MEW VX/HOSCBiCO *01 ft HUNCH. GllS BNOANCN. AANTAL INW0\£AS TAN Of BtiAOXSCH b etO/COCM 170 ooo. 6NCNS VCPK0NTIN8 t 'SO A m. RED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM i ADMINISTRATIE: TELEFOON C3300 REDACTIE: TELEFOON 65505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 81 CENT PER KWARTAAL f 4.— LOSSE NUMMERS 10.0J ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCH1EDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25480 EN 68W0 jipSTGIRO NO. SW6M' Bankiert AMSTERD. BANK TK ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 260 DONDERDAG 7 NOVEMBER 1943 Dr. BEEL:OVER ANNEXATIE Tevens de beste bijdrage voor den opbouw van de nationale welvaart „Hoe minder Duit DAT Nederland in beginsel -rcht he~'t op herstel var al datgene wat d vijand in ons. land heen geroofd en vernield, tmaS onbe- twist baar worden geacht. Ihwraan zal niemand twijfelen, noch hier, km:!» in de geallieerde lrnden al dus Sprak gisteravond dc. minister. president - en minister van fbuitpn- landsche zaken ad interim ar. L. J. M. Beel, toen hü voor üe radio een toelichting gaf op bet memo- randum, dat de Nederlandsche re- georing betreffende onze aanspra ken ten aanzien van Duitschland aan de vier groote mogendheden hecit overhandigd. Evenzeer ls de regeering ervan overtuigd dat ons land een aan spraak op annexatie van Dulfcsch gebied j' mag doen geldenom het herstel, van ons land te bevorderen, zoo ging dr. Beel verder. Dit als vaststaand aannemend rijst de vraag:"'annexatie' op welke basis? Met verdrijving van de plaatselijke bevolking, of met over neming van die bevolking in het Nederlandsche staatsverband? Nu staat het onomstotelijk vast dat verdrijving van de Duitsche be volking uit' een eenigszins groot ge. ied volstrekt onmogelijk'ls. - De regeering acht het uit ncréei oogpunt volkomen onverantwoord honderdduizenden Duitcchers van hun haardsteden te verdreven, het geen dé in Duitschland heerschen- de ellende nog meer zou vergrooten. Me. zal misschien tegenwerpen: „de Duitschers zouden het wel ge daan hebben". Aceoord", maar het verschil is nu Juist, dat wij geen 1y 'tsehers zijn. Rest de eventueele annexatie van e.aanzienlijk Duitscb .gebied mèt eet talrijke bevolking. Hierover zegt - de regeering; In beginsel, hoe minder Duitschers hoe 11c er. tVU Nederlanders geven er óns niet steeds »eno^g rekenschap van w spanningen er in een land optreden waarvan de bevolking zich nl voelt als een natlottaal goheel. Met alle gewestelijke verschillen, die den rijkdom van ons volkska rakter vormen, zü» wjj allen onbe twist Nederlander. Wft zjb'n onder ons en wij verbazen ons weJ eens over den door geen eeuwen van ge meenschappelijke geschiedenis ge- leenigden. haat, die ln vele landen verschillende bevolkingsgroepen te gen elkaar zijn blyven koesteren. Maar dat feit bestaat, en daarmede hebben wjj rekening te houden. voortgaande - -betoogde 'dr.- Heel, dat wjj ons zelf niet moe ten wijs maken, dat .Duitscbland m "staat-zal zijn onze vooroorlogsche welvaart voor ons te herstelk dat zullen wij voornamelijk ..zelf moeten doen. Door hard te werken, door ons al lerlei te ontzeggen, door te sparen. Daarnaast echter zal Duitrchland ons de noodige grondstoffen moeten leveren, opdat wft ook bard zullen kunnen werken. Minister Beel ging vervolgens uit voerig op de beteekenls van de in het memorandum gestelde eischen in en besloot zijn rede met de op merking, dat hij zich ervan, bewust is, dat velen in het land dit regee- ringsplan ten aanzien van Duitsch land te bescheiden zullen achten. Ook bij de regeering leeft het be sef, dat dit plan nie'. meer Inhoudt, dan wat ln alle redelijkheid ge vraagd kan worden., zy ls er echter van overtuigd, dat het datgene in houdt wat nast politiek realiseer baar. tevens de beste bijdrage zal zijn voor den opbouw van de na tionale wél vaart, Ramblers en Skymasters solidair Luc. van Dam tegen Dorus Eiten Een zesde ontmoeting te Amsterdam l Vrijdag 15 Novemberworden in het Concertgebouw te'.' Amsterdam nationale bokswedstrijden voor pro fessionals gehouden. Do hoofdpnrtn van den avond gaat tusschen acn Ncderlanclschen middeiigewichtkapioen Luc vaix Dam cn" den ex-z waargewicht-karup i oe u Dorus. Elfen, Beiden, yn reeds vijf maal tegen elkaar in den ringgo- Treest, waarbij steeds Luc van Dam als winnaar uit het strijdperk trad. De nieuwo zwaargewicht-kampioen Jan Klein,, bokst tegen den Gronin ger Jac. Nolle. Ben interessante: partij wordt ook die tusschen de Amsterdammers Jan Schoen en. Harry Hoogstruten. Als laatste ontmoeting staat op het programma tusschen, den - Am- sterdammer Harry Bas cn den Gro- ninger Venoma. Slappe oefenwedstrijd van het Nederlandsch 'elftal In een slappen oefenwedstrijd won het voorlooplg Nederlandsch elftal zonder de geblesseerde Pot- harst, vn der Linden, Drager en Paauwe en na de.rist "ok nog zon der Roozeri, met 2o van de Vole- wijekers, die een klasse beter speel de, dan den vorfeen Zondag tegen Blauw Wit. Voor de 30.000 toeschouwers was de strijd even teleurstellend ais die van vorigen Woensdag ln het FeiJen- oordstadion. Beide goals werden voor de rust gescoord. Na een kwar tier lief Landman, hoog opsprin gend. een- voorzet van Bergman door zijn handen glijden en de ac tieve Roozeri was er als de beken de kippen bij om het leer over de lijn te werken.In d" laatste secon de van de eerste helft had een rustig schot van Smit uccesna een doelworstelihg, waarby de bal t v ons heen en weer getrapt .was. De tweede helft bleef doelpuntloos. In het voorlooplg Nederlandsch elftal met zyn vier Invallers na rust waren het er\ vijf deed Kraakhet oeste wérk. Men kon v i er nu van overtuigen dat. de Stormvogeldoelman veel solleder werkt, dan de fantastische Land man, wiens spectaculaire werk de noodlge risico's met zich brengt. Wereldkampioenschappen *47 _frar,sche wielerbond deelt ar.cü dat voor de wereldkamp:oen- sshippen de week van 26 Juli to: 3 Augustus 1947 is vastgesteld De baankampioenschappen zullen dan w-reien gehouden tusschen '26 Juli en 1 Aug. Het wereldkampioen- schot- voor amateurs op 2 Aucus tus en voor profs op 3 Augustus" WEERBERICHT RUSTIG HERFSTWEER Hier en daar ocvel or mist. Overi- zw'a,a.r ?^wolkt met later plaat- seiilk opklaringen. Droog weer. Weinig w|nd 0n„c. veer reilde temperatuur. 8 Nov Zon op 7.48 u nnder 17.03 u. Maan onder c.lrf u.. op 16 59 u. WATERSTANDEN ROTTERDAM ie ry 3.33 o.. 2e tb 1547 u. TWEE KRUISERS WORDEN AFGEBOUWD De kruisers ,,Dp reven pro vin? ciën" en „Eendracht?, dié bij het uitbreken van den: oorlog in aanbouw waren resx t»* .Vil». ton-Feijenoord cn de Rotter- damsche DroogdokmaalschappU, zullen worden afgebouwd met dien verstande, dei wat betreft bewapening, bescherming en voortstuwing veranderingen zul len .worden aangebracht in den rrcr-r-TThflijkéh. opzet;_.f.T Het casco van „De~ zéven "provin ciën" werd in 1944, één dag voor Kerstmis, op bevel van de Duit schers haast Je rep Je te water ge laten, doch tot wegvoering naar "Duitschland, zooals in de bedoeling lag; is het nooit gekomen Sinds, dé capitulatie ligt het schipbydeoude Wiltonwerf te Rotterdam: De romp van de .Bendracht" sta at nog steeds bij de RXJ.M. op de helling' Mr. Udink ten Cate meldt xfch bij de politie Het hoofd van het- Reconstruction Command of the Netherlands, mr. drs. L. M. Udink ten Cate, die vele malen werd. genoemd m het onlangs gehouden proces te Gronau, waar hem vervalsching van militaire pa pieren ten laste is gelegd, heeft zich bij de marechaussee te 's-Graven- hage gemeld. Mr. Udink ten Cate was onlangs aangehouden inver band met de -activiteit van het R.C., N en op het vliegveld Twente vast gehouden. Hij Wist- echter te ont snappen en was sindsdien spoorloos verdwenen. >.V;' Nederland xa! Engeland een slólcje leveren De Eugelselie miniBter. voor Voed- selvoorzzieniag beeft voox Kerstmis toestemming, verleend voot den in voer van een beperkte hoeveelheid buitenlaadsche likeuren.. Néderland zal .12,000 kïstën advo caat, Curasao, hummel en sherry brandy mogen .importeeren. Directeur Ned. Bank In- de algemeene vergadering van aandeelhouders is mr. II. K. van Taalingen beoftemd tot directeur; van de Nadarlandsehe Bank. De slakende musici posten in Hil versum en trachlen ook de losse mu- zikale medewerkers van den omroep tol solidariteit ia bewegen, in hét geval van drie ensembles afin zg hierin reeds geslaagd. Zoo werd een strijktrio, beslaande uit drie Breda- scbe dames, aan het Hilversumscbe station, opgevangen en de speelsters verklaarden zich bereid haar concert niet door te laten gaan Een concert van den bandleider Boyd Bachman is gistermiddag ook niet doorgegaan. De heeren W. VOgt en P A. M. Speet, resp. directeuren van de AVRO cn den KRO hebben tri een openbare verklaring het stakings conflict in de sfeer yan den ora- roepstrijd-getrokken Vogt verklaar de o.m dat de slaking het einde be.- teekende van het dolste Instituut, dat Nederland - ooit gekend heeft Hiermede bedoelde hij "Radio Neder-, Land en hij bepleitte een spoedige komst van de federatie van omroep- vereenlglngen r: -/ De heer Speet verwees het geheel naar de fout, dal de omroepvereeni- gingen niet ook de uitvoering der radioprogramma"s hebben, doch al- leen de voorbereiding. Gisteravond heeft -nog een aantal ensembles die niet direct in dienst der-stichting Rad:o Nederland zijn, o.a* de kapel van de Koa Marine, de Ramblers, he: dansorkest de Sky masters, het Utreehtseh strijk kwartet/, verschillende koren en de kleinere ensembles verklaard, voorlooplg niet m -er voor de microfoon op te treden. Advies .vun staJUngscomitè Tn eon. gisteravond 'gehouden - bij-' eenkomst van de stakende musici werd van. de zydt 'van het staklngs- comite opgemerkt, dat het bestuur der stichting Radio Nederland aan alle :niusici een brief had gezonden waarin werd gevraagd of deze be reid/waren vhet werk te hervatten.' Het stakingscomité adviseerde aden musici, deze brieven bij het comité lr»te v leveren en hierop niet te ant- woorden. 1 Voorjaarsbeur5 van 11-20 Maart De .directie van de Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht deelt .ons mede, dat de a.s. Voor- jaarsbeurs zal worden eehouaen van 11 tot en met 20 Maart 1947. Voor deze beurs bestaat wederom zeer véél belangstel"- by het bedrijfs leven, welke tot; uiting komt ln het grooteaantal aan-ragen om siand- rulmte, welke he' secretariaat be reiken. De termijn voor .aanmeld-ng tot deeinemin aan de ^a.s. Voor- jaarsbeurs wordt op 2 December ajs. •gesloten; Rofterdamsche bouwonder nemers in Engeland Zeven Rotterdamsche bouw-onder- nemers zijn té- Londen aangekomen voor een bezoek van een week, tijdens hetwelk zij de gasten zijn var de National federationof building trades, employers. Zij zullen een aantal bouwobjecten, o.a. „pre-' fabs" en andere zaken, die voor hen van belang zijn. bezichtigen. Komende van Harwich heeft het gezelschap ie ipswlch een fabriek van bouwmachlnes ln oogensehouw genomen en daar kennis gemaakt met verscheidene nieuwe vindingen Op de slotzitting van de Vereenigde maritieme 'consultatieve raad ls aan Trygve Lie, secrataiis- generaal van. de UNO, een b od- schap, waarin de stichting var- een permanente scheepvaartorganisatie wordt aanbevolen, overhandigd. Gistermorgen vroeg is het in opdracht van de A'erförla?idsc7:c regcering t» de Verenigde Staten gebouwde C 3-schip Croningen, dat onder den naam „Andyk", voor de U.AJj. cal varen, in do haven aangekomenUct schip te t eerste, dat een ligplaats heeft genomen can het oostelijk deel van de Wilhclninalade{ de plaats, u-aar meer dan vijf jaar geleden de Sta tendam in den. strijd tegen de Duitschers roemrijk ten onder ging. De kade is thans geheel hersteld en de rivier ter plaatse op diepte gebracht coodat de grootste ceeschcpcn er kannen meren. Postenruil begonnen Woensdagmiddag stond hét vast, dat de republikeinen zichin het Huis van Afgevaardigden van de meerderheid verzekerd hadden. De New Yorksche effectenbeurg is de republüeinsche overwinning op den voet gevolgd. Per aandeel wer den winsten van enkele dollarcenten tot meer dan één dollar geboekt. Nadat de beurs aanvankehjk ln het zog van de republikeinsche verkie- zingsoverwinnmg had gevaren, zyn echter vele van de voornaamste fondsen gedaald Groote gevolgen De „New York Times" zegt van ,.de klinkende overwinning der repu blikeinen", dat de V.S. scherp naar rechts zyn gezwenkt in een wereld, die op links aarihoudt> Dit is de op-, vatting van de deskundigen op po litiek gebied. De uitspraak van de natie zal de kloof tusschen president Tramans regeerln6 en het Congres verdiepen. Gok stijgen de kansen der republi keinen om hun candldaat bij de pi-eaidentóverklezinvan l!Mft*'in' het Witte Huis te krijgen. Aan het hoofd van de commissie voor buitenlandsche zaken komt in pla-4'p van de. veteraan Sol Bloom nu Charies Eaton van New Jersey te staan. Iets dergelijks 'nd.'en de' republikeinsche aanspraken er kend kunnen worden, in den .Se naat gebeuren, waar Tnm Conhally dan de plaats gaat Innemen ivan senator Vandenberg (als hoofd van de commissie voor buitenlandsche. zaken). Robert Taft, de senator, die tegen de Britsche leening heeft geageerd zou voorzitter van da ban''- va lutacommissie worden. Deze veranderingen zullen van dlrecten invloed zijn op de van de regeering uitgaande wetgeving, 200- dat president Trumans moeüyk- heden by het verdedigen van rijn maatregelen nog grooter zullen Haven van Hamburg wordt hersteld De haven vart Hamburg wordt hersteld cii zal in 1950 weer een be- hooriyke capacitwt hebben, al zal ook het peil van vóór dcu oorlog binnen afzien baren tijd niet bereikt kunnen worden. De bevoegd0 D'mt- scne instanties liebbcn tezamen met hét Brïtsek militair bostuur een herstelplan opgesteld, dat óver vier jaren, verdeeld is. Tot eind 1949 zullen; 6,3 kilometer kademuur, 5.C kilometer ducdalf-palcn, 340.00U vierkante meter loodsoppervlakte, .152:000 vierkante metpr pakhuis- oppervlakte, 60 kilometer spoorlijn, 345 mechanische omslag-installaties worden gebouwd of aangelegd. Bag- gcrwerken zullen omstreeks 3 mii- liocn 'kub. meter grond verplaatsen. .Gebrek aan materiaal zal m vele gevallen tot het afwykea van de ge- rui kelijke s bouwmethoden leider b.v. vervanging van - hout door ge wapend -beton of stalen deuren. worden, wanneer in Januari a.s. hefc tachtigste congres bijeen komt., Er is zeifs een kleine kans, dat ervóór 1943 een republikeinsch president in het Witte Huis binnengaat. Russisch oordeel De Roode Ster té Moskou schryft. dat het verschil tusschen de Ara er 1- kaansche democraten en republi keinen nooit zoo „onbeduidend" ls geweest als thans en dat „detoe nadering tot uiting ls gekomen in de sfeer van de buitenlandsche po litiek van Amerika: een vastberaden optreden tegenover de Sovjet- Unie". In het artikel, dat gebaseerd is op een voordracht van Boris Vfon- ski, .een autoriteit op het gebied van poh'^ke wetenschap,.wordt betoogd, dat de werkeluke taak van demo craten en rRpublikHnen «as „het te doen voorkomen, alsof ze het voort durend met elkander aan den stok hebben. Hun werkelijke doel is ech ter slechts te verhinderen, dat er een derde partij wordt gevormd". Sowj'efpolitiek vindt steun bij' alle landen In een dagorder, die gisteren ter gelegenheidvan de herdenking ..der Russische revolutie namens gene ralissimo Stalin" door generaal Ni kolai Bulganin, minister van defen sie, werd uitgegeven, is onder meer het volgende verklaard: „Wij mogen een goede hoop heb ben, dat een rechtvaardige en demo cratische vrede verzekerd zal wor den ondanks de oppositie der inter nationale reactie en der vyanden van den vrede. De bevolking van de Sovjet-Unie strijdt niet alleen voor het zoo spoe dig mogelijk herstellen van het ni veau, maar ook voor het bereiken van een nieuwen en machtigen vooruitgang.'In alle takken van den landbouw en voor verbetering van haar materieelen voorspoed door het volgend jaar een goeden oogst te verkrijgen. Het door Lenin en Sta lin geschapen Sovjetrusslschesys teem heeft in de jaren van den gfooten voor het .vader] Eind gevoer- den oorlog zyn onverwoestbare macht en zijn superioriteit tegenover het kapitalistische systeem bewe zen."':' „De vredelievende buitenlandsche politiek van de Sovjet-Unie",aldus de order, „vindt sympathie en steun bij alle landen, want zij vertegen woordigt hun grootste belangen." Stalin gaat in deze order vervol- gens in op de verantwoordelijkheid, die op lederen strijdbaren-"Sovjet burger rust om als militair trouw te waken voor den vrede en de na tionale belangen van de Sovjet-Unie te behartigen. „De momenteele af wezigheid van oorlogsdreiging moet geen zelfvoldaanheid'en onverschil ligheid in onze rangen verwekken". Studie van de krijgskunde en strenge discipline zyn noodlg om de veilig heid van het moederland en- duur- zamen vrede in de wereld te waar borgen. RAPPORT AAN SOEKARNO Verhaal over documenten- diefstal onwaar Alle zich momenteel te Batavia bevindende republikeinsche minis ters zullen zichVrijdag naar Djokjakarta begeven,.voor. een vol-, tailigekabinetszitting, waarinrap port zal worden uitgebracht over hetgeen tot dusver tüdens ae Ned - Indonesische besprekingen is be reikt. Het door 't Fransche persbureau AFP verspreide bericht, dat.,de- documenten van prof.Schermer- horn gestolen zyn, wordt door de meest gezaghebbende bron' te Bata via aLs volkomen uit de lucht ge grepen gekwalificeerd, r 1 - - - Laffe streek In dcu tijd, dat prof. Miskotte in het ziekenhuis zyn kinderen had be zocht, dia na de besmetting aan bet bruiloftsmaal nog steeds' verpleegd worden, is in diens woning ingebro ken. Tot dc buit eau dc inbrekers behoort o.a. de trouwring van mevr. Miskotte, die eenige we'-en geleden aan de gevolgen van de cpgeloopco besmetting is overleden. brood 47-1 boter 47-2 boter 47-3 boter 47-1 melK 47-1 vieesch 47-2 vleescb Een in Engeland, het andere op de Azoren Een passagiersvliegtuig van de K. L.M., een Dakota, van den dienst Amsterdam—Londen, heeft gisteren een noodlanding gemaakt op een terrein bij Guildford In Surrey (En geland). De piloot, de stewardess en een vrouweUjke passagiers zUn ge wond. Het toestel geraakte ln een mist bank, die den gezagvoerder tot het uitvoeren van een noodlanding tus schen Guildford en Dorking d won" Bij de landing w d het toe stel ernstig beschadigd. •Dé vijftien passagiers, die zich aan boord bevonden, werdén door den schok der landing door eikaar ge worpen en enkelen lièpen daarbij lichte verwondingen op. Er was een dokter aan boord, die direct de eer ste hulp kón verieencn. De stewar- dess, mej: Carrie Kans, kreeg vrij ernstige kneuzingen en moest per ambulance naar het ziekenhuis :e Guildford worden vervoerd. De ge zagvoerder, de heer Kappelmcijer. *n een passagiere, mevr. Pearsai! uit Londen, liepen lichte verwondingen op. De overige passagiers bleven on gedeerd. De K.L.M. Constellation PH-TAV. onder commando van Evert van Dijk, die Dinsdag uit Amsterdam is vertrokken mei bestemming New York, is 's nachts op het vliegveld van Santa Maria, op de Azoren. bij U'V0013 na de bes;ha- üJgd.« Voigens binnengekomen tele grammen ls het vliegtuig voorloop:g niet lr. staat de reis voort te zetten Aüe passagiers verkeeren in goedeii welstand. Woensdagmiddag is ccn DC4 onder commando var. Snilsc-;nar! 7an Schtpno. naar Sania Mar:a vertrokken. Men hoopt op deze wii- ze de vertraging, welke de passa giers ondervinden, tot eet etmaal te beperken. BONKAARTEN KA. KB. KC 612 (strook no. 2j 47-1 bruorl BUI) tpum brood «o» gram brood I2S gram boter 12.*» gram marsnrlnc of 103 Rrom vet 254 gram margarine of 200 «mm vet 4 liter melk loo gram vieesch 4ou gram vleeach 47-J algemeen 2uo gram kaas algemeen 100 gram zelfr bakmeel ..1MB reserve ,m„bcrom m, ..-.v reserve soo «ram brood u-se reserve jlllcr mclK l.-SC reserve 3 Uler melk ll-so reserve ïco craic Kaa. 1T-1 alsem,-en 2 kr„ appels or peren BONKAAKTEN KD. KE 612 (strook no. 2| J8-I brood aoo gram brood W-i boter 250 grnm boter 125 gram margarine of 100 gram vet 12 liter melk 100 gram vieesch 100 gram vieesch -X algemeen 100 gram kaas ™-2 algemeen iqo gr zelfr. bakmeel 48-3 algemeen 5jq gr. bananen (voor Inlevering), reserve 800 gram Drood 48-le reserve 250 gram rijst 48-2e reserve 30o gram bloem 48-4 algemeen 2 kg. appels of peren TABAKSKAARTEN. enz 57 2 rants, tab&ksart Y 200 gr chocolade enrof bulkcrwerken X 57 2 rènts tabaksart X 58 100 gr. chocolade en/of suikerwerken Voor de week van 17 t.m. 23 Nov. zullen nog bonnen worden aange wezen voor tabak, suiker, koffie, thee en zoo mogelijk cacaopoeder. Deze week ls wederom 100 gram vieesch extra beschikbaar, zoodat men in totaal SQ0 gram per veertien dagen ontvangt. De bonnen 48-3 algemeen voor 500 gram bananen moeten uiterlijk op Zaterdag 16 November bij een han delaar In groenten mvof frulj wor den ingeleverd De aflevering zal geschieden naarmate de bananen worden aangevoerd. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 8 November a s. worden gebruikt, mei uitzondering van rie bonnen voor vleeseh. melk en fruit.- waarop eerst met ingang van Maandag 11 November a.s mag worden-gekocht Op de bonnen 47-4 en 48-4 kat: men 2 kg. appelen en/of peren bellek ken bij een winkelier in groen 1 en cn /of frutt of bij een markt of straat handelaar of bij een fruit verzend huis Dc frultbonnen blijven i -k". g t.m. 7 December. Fruitbonnen 632 en 132 verlengd Het Centraal Distrlbuilekar.ronr deelt mede. dat de bonnen voor 2 kg. appels of peren 632'en "132-alge- meen tot en me» 23 November a.s. geldig blijven. 1 De Grenswacht opgeheven De Grenswacht, die na dg bevrij ding gevormd is en vooral hulp ver leend "heeft: bij .de repalrieering - en bij de cantröle op het smbkkelaars- bcdrijf, ia gisteren opgeheven. Een corps van ongeveer driedui zend manvan de Koninklijke Mare- chaussée zal haar (aak overnemen. Een deel van de Grenswacht blijft nog In functie tot het einde van d'.t Janr. teneinde detoopende zaken af te wikkelen. Amerik. onderscheiding voor fan van Hoof De ouders van Jan van Hoot, de redder van de Waalbrug nebben van de Amerikaansche een posthurne onderscheid.lh uri- vangen voor hun heldhaftigen zoon, aan wien werd toegekend de vrij- lieldstnedallle met broezen pa.aien. De Amerikaan Joe Baks! heeft Dinsdagavond tc Londen een over winning beha?'d np de Brit Ftïddy Mills, die na de 6e ronde tengevolge van een oogblessure moest o. jeven. 48-2 boter 48-1 melk 48-1 vieesch ■2 vieesch

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1