aS 1 Pres. TRUMAN'S AFTREDEN VOORGESTELD Kloof Oost-West breeder door republikeinsche zege Maandag plenaire zifting te Cheribon DE SCHIEDAMMER Terugkeer naar, heL „Laissez faire" TITO WIL TRIEST AFSTAAN Italië wil Gorizia niet afstaan „Luxor" en „Asta" OOK SOEKARNO TEGENWOORDIG? Delicate opdracht voor Sj'ohrir Beide KLM-toesfellen zwaar beschadigd .Eerste stakingsdag goed geslaagd" Router in Rotterdam opgesloten zonder ,Eigen teelt" bon Zwolsman voor zijn rechters Voetbalprogramma RED EN A DU. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 69100 REDACTIE: TELEFOON 8650S ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK II CENT PER KWARTAAL f4.— LOSSE NUMMERS f 0.09 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHBSINGEL U - ROTTERDAM TELEFOON NRS. f5430 EN «9304 ■V POSTGIRO No- 388944 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 261 VRIJDAG 8. NOVEMBER 1946 Na de Amerikaansche verkiezingen William FuïbriffM, een demo- cra'lsch senator, heeft voor~e-, Bteld dat Truman moet altre den, na eerst een republikein- r<-hen minister van buitenland sche zaken te hebben benuensL Hij dee!de mede. dat dit verzoe'- aan den president was, doch dat hij deze oplossing de beste achtte voor de natie als geheel. f (Toen bij het overlijden van Roo sevelt, Truman als vice-president hem opvolgde, werd er volgens de bepalingen geen "nieuwe vice-presi-, dent benoemd. Als. Trumans op volger fungeert thans eerst de ml- nis ter van buitenlandsche zaken en na dien de minister van financiën. Het effect van Fnlbrights voorstel - zou dus zün, dat Truman het pre- s--entschap zou overdragen aan de republikeinen).. De leiders der republikeinsche ...partij, die .thans voor het eerst sinds 15 Jaar weer aan d< macht Is, kwamen gisteravond bijeen om hun programma' van actie te bespreken, nu zfj alle wetgevende maatregelen van president Truman kunnen blokkeeren. De' uitslag van de ver kiezingen zal de impasse tusschen Truman's regeering en het Con gres, nog verscherpen.Tevens - zal er spoedig een eind komen aan de. etaatscontröle op de ..big business": Amerika keert terug naar het (JIa-5sez faire". Men verwacht geen essentl- eele .verandering in de buiten- la.idsche politiek; toch meent men dat de republikeinsche zege wellicht hetconflict tusschen Oost en West zal verscherpen. Senator Vandenberg de man v .gen wiens „reactionnalre" in vloed" radio. Moskou zoo dik- wijis fulmineerde, wordt thans voorzitter van de scnaatscom- missie voor buitenlandsche aan- - -legcnheden. 'w - Byrnes zal naar men verwacht zic.-j gesterkt voelen, om geen een zijdige concessie? te deen aan de Sovjet-Un'.e. en geen bereidheid te toonen, onverschillig te blijven voor - hetgeen er In de Russische J vloedssfeer voorvalt. Engelsche reacties Eenige Engelsche parlementsleden reageerden als volgt op den uitslag der Amerikaansche verkiezingen: Will John Brown (onafh.): „De republikeinsche overwinning is een uiting,van afkeer van; het heden en vrees voor de toekomst".. Michael Foot (Labour)-^Moge lijk. zal een nieuwe depressie het gevolg zijn". Lord Beveridge (Liberaal).,Ik geloof dat de republikeinen waar schijnlijk evenzeer als de democra ten en ln sommige opzie en zelfs nog meer een goed inter nationaal standpunt -zuHIeninne men' V7ilHam Gallacher. {communist) „Wij hebben dit verwacht, maar Sensationeele wijziging in iJoegoslavïëV politiek De Italiaansche communistische/lei der Togliatti. julsi teruggekeerd var» een bezoek aan maarschalk Tito, heeft ia de „Unlté" geschreven dat Tito bereid zou zijn er In toe te stemmen, dat Triësl bij Italië zou komen, d w. z. ander souverelnlteit van de Italiaansche republiek, op voorwaarde dat de stad Gorizia aan Joego Slavlë. gelaten zou wordert. ..nto slelt verder als voorwaarde, dat. Triësi in de Italiaansche repu bliek een autonomen status -nt- vangi volgens de democratische prin cipes. De Italianen die onder Joego Sla vische autoriteit zullen komen, zul-: len naar Tlto beloofde, hun eigen scholen met Iiallaansche teal hebben en vrijelijk hun. eigen cultuur kunnen ontwikketen. Voorts beloofde T,lto. onmiddellijk de Italiaansche officieren en soldaten die krijgsgevangenen :in Joego Siavië ztjn, naar Italië 'aten terurkceren MEDIO DECEMBER PROCES TEGEN NAZI-ARTSEN Volgens het Dultscfce nieuwsbureau Dana hebben de 23 nazidokters, de eerstv oorlogsmisdadigers, die na het greote proces tegen de 21 .nazileiders te Neurenberg zullen worden be recht Dinsdag een afschrift van de akf* va.i beschuldiging ontvangen iM?' cië®n11;ke proces zal waarschijn lijk niet vóór is December begin nen. daar volgen? de bestaande voor schriften een proces tegen oorlogs misdadigers nier kan aanvangen, voordat 3f dagen verstreken zijn sfnds t«?( uitreiken van de acte van beschuldiging aan de beschuldigden WEERBERICHT BUIIG WKKR Half tot zwaar bewolkt met plaat selijk regenbuien. Vooral In het n. en W. van het taud krachtige, aan de kust bardc wind utt N. richtingen, "ocgere temperatuur dan gisteren. 3 Nov Zoo op 150 a., under n ui u. Maan onder 7.45 u., op 17-22 u. V M. WATERSTANDEN ROTTEHDAM U 4 16 u., 2e tg 16.22 u ik geloof dat het .een zeer slechte situatie voor Amerika beteekent. omdat het de economische crisis verhaasten en het zal ook van emstigen invloed zijn op de econo mie van Engeland". Spanje blij De officieel gecontroleerde Spaan- sche pers toonde zich verheugd met den uitslag en publiceerde verkla ringen van vooraanstaande Ameri kaansche republikeinen, dat de re sultaten „een slag voor Moskou"' L teekenen. Het blad „Informacio- nes" zégt: „Deze rechtsche conser vatieve overwinning Is een duidelijk bewijs van de onrust, die de stout moedigheid der Sow jetsten slotte gewekt heeft in Let geweten van di- groote volk, dat zulk een over- heerschende plaats Inneemt in de wereld van heden". Autonomie van Tries* niet direct aanvaardbaar In aansluiting op het r^ds eerder gemelde bericht, dat Tito bereid zou zijn Tries .aan Italia af te staan, rrilts de stad Gorizia aan Joegosla vië :komt. meldt het Fransche. bu reau AFP, dat. de Italiaansche. re geering besloen heeft, het afstaan van deze stad in geen geval in over weging te nemen. Giuseppe Saragat, voorzitter van de Italiaansche constitueerende ver gadering, heeft in een Interview ge zegd, dat Italië met voldoening iede re oplossing volgens welke Triest geheel aan Italië zou worden gela ten, zal ontvangen,doch dat een regeling, die Triest van Italië iso leer, hetgeen volgens hem het-geval zou zijn. wanneer Triest autonoom zou worden, niet zonder nadere overweging kon worden aanvaard. HONGERWINTER BEDREIGT BRITSCHE ZONE Men acht het niet uitgesloten dat dezen winter in de Britsehe zone van Duitschland hongersnood uit breekt als, gevolg van het uitb'ijven van Amerikaansch graan, hetgeen weer voortvloeit uit de stakingen in October. Er moet volgens Brit sehe deskundigen onmiddellijk graan dat zich thans onderweg naar Europa bevindt komen anders zal er half December geen brood meer zijn. De voormalige u.F.A.-theaters' Lu xor te Rotterdam eh Asta in den Haag zijn, zooals reeds gemeld, door het Beheerstiustltuut toegewezen aan de gemeente Rotterdam en do Rot- terdamsche Bankvereenlglng. die voor een Amerikaansche combinatie had ingeschreven. De gemeente bot terdam en de Robaver waren echter niet de eenlge gegadigden voor deze theaters. Tot de inschrijvers behoor de ook de heer H. Bollonglno, een oud-directeur yan de UFAin Neder land, die eenigen lijd voor. het uit-' breken .van den oorlog zijn ontslag nam, omdat, gelijk door een eereraad onder voorzitterschap van mr. G. W. van Vierssen Trip ls vastgesteld, hij geen gevolg wenschte Le geven aan de opdracht van zijn Duttsché last gevers. de Joden, in dienst van de Nederlandsche UFA, te ontslaan. De héér Bollongino, die In den oor logstijd niet ln het bioscoopbedrijf ls werkzaam geweest, en zich .gewijd heeft aan verzetswerk, ac'nt ,de toe wijzing van de theaters, zooals deze ls geschied, onjuist, en heeft tegen ;de beslissing van hét Beheersinsti-, tuut bij aen Raad voor Rechtsherstel protest aéngeetekend. Waar zijn de schepen Voiendam, uitgaand 5 fo.. te Colombo. Nieuw Holland, uitgaand 7 Nov. Kreta. KlipFontem, 21 Nov. v. Batavia te Rdam verwacht. Uedische hulp aan de Indonesische bevolking in Batavia. Bygestaan door 110 Nederlandsche, Chiueesche en Indonesische leerlitigverpleeg- Siers, verzorgen, seven artsen ÖQ pas geboren baby's in het Boo de Kruis ziekenhuis le ïiatavia, Kenktfkje op deslaapzaal der jeugdige wereld- De Nederlandsche commissie- generaal is van plan naar Qhe- ribon te reizen, waar vermoe- del ijk Maandag 11 November een plenaire zitting V de Nef'rlandsehe en Indonesische delegaties zal worden' gehou- den, die een beslissend karak ter zal dragen. Officieel is niets over dezit- ting te Cheribon: hekend ge maakt, doch men meent te-we ten dat president Soekarno zou z(jn uitgenoodigd de zitting bij te wonen. Naar A.P. verneemt, reist Sjahrlr vandaag naar Djokja met de moei-; hjke opdracht,Soekarno eri Hatta' te overreden, hun bezwaren - tegen erkenning van de Kroon in;lederen vorm te laten varen. Sjahrir zelf 5 tvU bereid zijn een koninMijken „voorzitter." te aanvaarden-van.:-de-- - federatie. die uit de nieuwe Indo nesische republiek, Borneo en" de britengewesten zou bestaan. Vol gens „Antara" zal een definitieve overeenkomst tusschen Nederland en Indonesië vóór 30 November, zijn geteekend, De beteekenis van Denpasar De conferentie van Denpasar zal. zooals gemeld op 7 December a.s. beginnen. De groote beteekenis van deze conferentie Is allereerst ge legen ln het feit. dat de deelen van den archipel, die niet behooren tot het republikeinsche gebit, hier g .egenheid vinden zich door mid del van een door hen: zelf gekozen Alle Constellations zullen worden nagekeken De Dakota van de dié Woensdagmorgen in Engeland een noodlanding moest maken, kwam ln een bosch terecht, op een mijl af stand van Newlands Corner. Volgens verklaringen van een K.L.M.-ver- tegenwoordiger te Londen zou de piloot Kappelmeyer door. zy'n optre den een ramp hebben voorkomen- De-Dakota is bU de noodlanding zoo zwaar beschadigd,, dat ze ais verloren moet worden beschouwd. Met het herstel van de Constella tion. die op de Azoren ls geland, zullen wel eenige weken gemoeid zijn. Omtrent de oorzaak van dit ongeval tast men nog volkomen in: het duister, Naar de KXJML ons mededeelt, zullen de Constellations, die op het oogenblik onderweg z{jn", worden nagekeken, zoodra zy op de plaats, van bestemming of op Schiphol zjjn aangekomen. Dit beteekent echter niet, dat de toestellen op deh grond zullen worden gehouden. WAT ER WèL GESTOLEN WERD.... De geruchten, dat Schermer- horns instructies in Indonesië gestolen zouden sdjn, laten niet af. Het bericht van een Fransch persbureau is volkomen onjuist, doch ons ts.de ware achtergrond er van ter oore gekomen. Prof. Schermerhom is namelijk zun wasclizak kwijtgeraakt met al zijn overhemden, en de hoogge leerde onderhandelaar heeft he mel en aarde bewogen, om deze kleedingstukken terug te krijgen. Naar men ons uit Batavia meldt tevergeefs, Vrijwel geen „ievende ..muziek" in 'deii aether De staking der radloniusld is nog ln: vollen gang, hetgeen beteekent. dat net ln de verschiilende'studlo- gebouw-n aanmerkelijk- sillier Is dan normaal. Het stakingscomité heeft een com muniqué uitgegeven, waarin wordt geconstateerd, „dal de eerste dag der staking zeer goed geslaagd is. Er was vrijwel geen „levende mii ziek" in den aether, dank zij ,ook de sympathiestaking van vele orkesten1 en artlsten. die In dienst der om-" roepvereenlglngen zijn of voor de" microfoon zouden optreden, De ra- cüoprogramme's worden vrijwel ge-, heel, voor het muzikale gedeelte; V uld met gramofoonplaten. - Het ligt In de'.bedoeling van dé stakende musici om de uitzendingen voor de militairen ln Indlö, kerke lijke uitzendingen en zlekenuurtjes 11 let ie verhinderen. Elschen en verlangens. In haar communiqué wijst de sta- ktngs.eiding erop, <jai het op non- zc'iet stellen der dirigenten, die iarenlang hun beste krachten hebben gegeven, de aanleiding tot de staking is geworden. Er zijn. echter nog vele onbevredigd gebleven elschen en verlangens der ir.u.sicl. welke tevens een rol ln het conflict spelen. Hierin zijn belangrijke factoren: de tot nu toe totale rechteloosheid der musici hei ontbreken van behoorlijke, con tracten en van medezeggenschap tn belangrijke orkestaangelegenheden Daardoor voelen de musici als .en dreiging dat. hetgeen thans den dirigenten overkomt die terzijde worden geschoven evengoed een -musicus kan overkomen. - BovendLen 'leeft er nog een groote grief: de collectieve zuivering met een schorsingsstraf van 5maanden, zonder hoor en wederhoor mei alle naüeellge gevolgen van dien voor alle musici, onder wte- velen belangrijk illegaal werk hebben gedaan en an deren, die door gedwongen depor tatie naar Duitschland al voldoende geleden.hebben, Van yele zijden "ontvangen de sta kende. musici naar zij meedeelen. betuigingen van sympathie en soli dariteit. Zoo hebben o.a. verschillen de schouwburgexploitanten hun za len reeds gratis aangeboden, opdat de slakende musici er concerten kunnen geven voor hel steunfonds van de stakingsactie. Ook de kapel van de Koninklijke Marine heeft ervan afgezien voor den microfoon te concerteereu. De dirigent van de kapel, eerste luitenant der mariniers Cijsb. Kieuw- land, heeft, toeo de kapel in Hilver sum kennis kreeg van de moeiiUk- heden, ln overleg met de leden der kapel besloten niet te concerteeren. DU besluit werd genomen, cm bulten de kwestie te blijven. De kapel han delde hierin niet als militaire eenheid. vertegenwoordiging uit te spreken over hun toekomstigen status la dé nieuwe structuur van Indonesië, aismede over hun verhouding tot Nederland en de republiek. Ook voor Malino was gestreefd naar een .billijke'vertegenwoordiging, doch' deze droeg veelal noodgedwongen een geimprovlseerd karakter. Na Malino heeft de bevolking van de meeste gebieden zeer actief deel genomen aan de Inrichting van een geschikte apparatuur voor de ver kiezingen, zoadat de afvaardiging naar Denpasar meer volledige be antwoordt aan de eischen voor een juister vertegenwoordiging. De conferentie van Malino heeft zich uitgesproken voor een federa tie (Vereenigde Staten van Indo nesië) omvattend vier dcelen, Java, Sumatra,'Borneo en.'' groote Oost, waarbij eventueelde kleine Soenda-eilanüen met de groote Oost zouden samengaan. Tevens heeft men te Malino zich uitge sproken voor de noodzakelijkheid o' de voorstellen over de staat kundige hervormingen ten spoedig ste voor te leggen aan een tweede conferentie van afgevaardigden van alle bevolkingsgroepen Uit deze ge bieden. Zoowel op Borneo als in de Groote Oost is de voorbereiding van de uitwerking van de staatkundige hervormingen door de. bevolking krachtig ter hand genomen. Inmid dels zijn verschillende vertegen woordigende lichamen ingericht of door een reorganisatie geconfor meerd aan de beginselen van Mali no. Ook de organisatie van de "ge bieden als autonome ressorten (daernh daerah) Is veelal reeds be- vredigend uitgewerkt. Men hoopt, dat te,Denpasar voor deze aangelegenheden d euBeinde- lfjke vormzalworden gevonden, overeenkomstig de behoeften en de verlangens, zooals deze uil. wor den geformuleerd door de door de uctroken gebieden zelf gekozen af gevaardigden. Dat de afgevaardigden van Bor neo ia verband met den langzamen gang der. verkiezingen in Zuid- Bom eo op 7. December nog niet te Denpasar, aanwezig zal kunnen zijn, is weliswaar teleurstellend, doch het besluit om den aanvangsdatum van de conferentie niet uit te stel len is opgenomen overeenkomstig den,, wensch' der overige gebieden. Daarenboven verwacht men stellig, dat, de delegatie van Borneo voor het einde van de besprekingen te Denpasar aanwezg zal zijn. Hij .zal échter \n Den .Haag ?„;v terechtstaan' Naar wU vernemen, is Rs-uter enkele dagen geleden overgebracht naar- het huis van bewaring te Rotte-dam. Dit- beteekent echter niet, dat zijn zaak nu'ook in Rot terdam wordt berecht. Mr. Donker, procureur-fiscaaL, deelde ons. nog mede, dat. ttauter in :ieder geval, in Den Haag terecht za! staan en dat mr. Zaayer als aanklager '2al optreden. De over brenging van Rauter naar Rotter- dam moet «orden gezien ais een veihgheidsmaatregel ln verband met zelf moordneigingen, die vele voor malige leiders van het naziregiem aan den dag .leggen. Het huis van bewaring te Rotter dam kan beter bewaakt worden dan de cellenbarakken te Den Haag, waar hij tot nog toe was op geborgen. DE „ARNHEM" GEDOOPT Nieuw schip voor de lijn Harwich-Hoek van Holland De heldendagen van de „Roode, Duivels van Arnhem" wérden gis teren aan de Clyde herdacht, toen mevrouw Michiels van Verduynen, de echtgenoote van den Nederland- schen ambassadeur te Londen de doopplechtigheid verrichtte bij de te waterlating van een stoomschip.dat bestemd is voor een snellen passa giersdiens t tusschen Harwich en Hoek van Holland, en dat den naam „Arnhem" zal dragen. Bij de tewa terlating van het schip, dat 112 meter lang ls, met een snelheid van 22 knoopen kan varen en ruimte biedt aan 42 passagiers waren aan wezig de Nederlandsche ambassa deur, de burgemeester van Arnhem en zijn echtgenoote, de heer en me vrouw Matser en Sir Ronald Mat thews, president van de London and North Eastern Railway Co. Met ingang van 9 October 1946 ia een wijziging van de tabaks- eri tabaksproductenbeschikking 1940, in werking getreden, waardoor de hier re lande geteelde tabak niet meer t." dlstributiegocd zal worden be schouwd. Dit beteekent, dat tabaksproduc ten vervaardigd uit door beroeps telers gewonnen tabak zonder bon. kunnen worden gekocht en ver kocht. Het rijksbureau voor tabak en tabaksproducten zal een verbod uitvaardigen deze inheemsche ta bak te vermengen met üe door haar aan de fabrikanten toegewezen importtabak, bestemd voor de ver werking tót rookartikelen voor de distributie. Men moet zich niet voorstellen, d een en ander 2al lelden tot een noemenswaard aanbod van bon- vrije-artikelen, vervaardigd uit in- landsche tabak, aangezien de aan plant van tabak hier te lande zeer beperkt is. De aandacht wordt er op geves tigd, dat het bovenstaande slechts geldt voor de Inheemsche tabak en de daaruit vervaardigde produc ten, afkomstig van oogst 1946 en volgende. Uit voorgaande oogstja ren afkomstige tabak blijft onder de competentie van het rijksbureau voor tabak en tabaksproducten. Voor de z.g. amateurstabak blij ven de bestaande bepalingen van kracht. „Een opgeblazen zaak" Van 's morgens elf uur tot des avonds elf uur heeft het B^sonder Gerechtshof te 's Gravenhage zich Woensdag bezig gehouden met de zaak tegen deri Haagschen illegalen werker Relnder Zwolsman,die er voornamelijk van beschuldigd werd, dat hij medewerking verleend had bij het opsporen van een onderge doken SD-man. Qeze SD-er, die anti-nazi en geen lid van de N.S.D.A.P. was, werd door de Duit- schers gearresteerd en ter dood ge bracht. Bovendien werd Zwolsman ten laste gelegd, dat hy, bij overvallen op zwarte handelaren, de buit ten eigen bate had aangewend. Om elf uur 's avonds verzocht het Hof, na raadkamer, de onmiddel lijke invrijheidstelling van den verdachte. Bij de bUzondere rechtspleging is de procedure nl. zoo, dat het Hof de invrijheidstelling niet. kan be velen, doch dit slechts aan den procureur-fiscaal kan verzoeken. De uitspraak werd bepaald op 20 November. De heer Zwolsman is hedenoch tend in vrijheid vesteld. Een der ge- tuieen, de SD-agent Haakman ver klaarde dat Zwolsman nad aange beden den SD-er door middel van de Haagsche illegaliteit op te spo- r.m waartegenover dan allen die geholpen hadden met onderduiken, yiü uit zouden.^aan. Daartegenover verklaarden an deren, dat de Haagsche illegaliteit voorwaarden voor haar medewer king had gesteld. Bij het hooren van de getuigen: a décharge, meerendeela vooraan staande personen uit de illegaliteit, kwam vast te staan, dat het aan houden van het contact met den SD-er door hen-als zeer belangrijk, werd gezien. Men was vol lof «»ver de houding van Zwolsman. Mr. Zaayer noemde ln zyn -re quisitoir de zaak Zwolsman -een op geblazen zaak. niet alleen door Zwolsmans vijanden, maar in de eerste plaats door -erdachte zelf. Hy noemde dezen eenoperettefi guur, wieri het er" om te doen was een belangrijke rol te spelen en er naar streefde het aureool van ille gale heldhaftigheid te handhaven. De eisch luidde .'drie Jaar gevan genisstraf. Belgische oplichfster tè Haarlem gearresteerd De Haarlemsche politie heeft een Belgische vrouw gearresteerd, die tal van Haarlemmers onder schoon kLinkende argumenten heeft ver leid om een bedrag - van totaal 'f 12.000— aan haar toe te vertrou wen. on „er beloften dat zij daar- voor - in België goéderen zou koopen, welke ln Nederland nog niet of slecht te krijgen zijn. Zij kocht echter alleen artikelen voor privé gebruik en haar opdrachtge vers bemerkten tot "hun schande., dat zij het slachtoffer waren ge worden van een geraffineerde op- lichtster. De Belgische regeerman he>-.ft haar uitlevering verzocht, op grond van het feit, dat zijvóór h r „tournee" naar Nederland een aantal Belgen had opgelicht, onder valsche voorspiegelingen; van goe- d„-en in Nederland te zullen Too- pen en :.èen bedrag van een mil- lioen francs heeft geïncasseerd, EERSTE KLASSE District Iï Hermes DVS—Emma; EDOADO; VSV—Sparta; Feijenoord Ajax; 't Gooi—DWS. District II: De Volewijekers—Xer xes; -Neptunus—DHC; HBS—Storm vogels; DFC—DOS; Haarlem—Exeel- SlDl. District III: Ensch. Boys—Tubantia; Quick—Go Ahead; AGOW-Wagenin- gen; Be Qutck—Heracles; Vitesse— NEC, District IV: RKTVV—Helmond; Hel- mondia—Vllsslngcn: Willem II—Longa District V; Veendam—Velocitas; HSC Eramen; Leeuwarden—Be Quick: Sneek—Achilles; HeerenveenFrisia. District VI: De Spechten—Bieijer- beide; BrabantlaJuliana. District II Tweede klasse A: VeJox CVV; Hercules—Unltas; BMT—Coalj Gouda—HVV; ODSVFC. B: VIOS— Sliedrecht; FortunaOvermaas; UVV Schevenlngen; Quick—El Ink wijk; DCV—SVV. Derde klasse,C:.PostduivenLeonl- das; Hoek van' HollandDe Hollan- diaan; BBC—VOC; VDL—Excelsior '20 D: zwljndrecht—EBOH; Slikkerveer HOV: Leerdam—RDM: Poortugaal Alblasserdam. E; VND—CKC; SDS LSV: Lekkerkerk—Martini!SVW— DHS; F; DH2—Cromvliet; Spartaan '2DWesterkwarttcr; GSV—Olympia. vierde klasse D: HaastrechtTexas; DZB—Satumus; Wippolder— HDV; Full Speed—SchiedamVVP—Floris sant. Es KRVC—Stolwijk; SFC—DJS; Postaila—obveo: OoievaarsUSC: Delf ia DVK—GDS F: Oudewater— Moordrecht; VDS—He; Noorden; SC A Spoorwijk; FSV PretoriaUrsus. H: DRZ—DONK; SIODAmmerst. Boys; PechvogelsDDC; Celerita&—Berg ambacht. I: DRL—Sunrise; NH3— Belvédère; Transvalla—Progress; Hll- legersbcrg—Wit Rcmd Wit. 3HION Flakkee; Oud-Bei)erJand—HHlesluis; St, LcHlewiJk— Hermandad; Bloemhof —DEH. K: ovv—Steeds Volharden; Steeds, ITooger—OSS; Merweboys— Aeolus; Me rw estetj nHehevoets l ui s. L: Bolnes—Dilettant; Papendrecht— Zwervers; Merwede—SSW; Dubbel dam— Strij en. Binnenkort Baksi-Woodcock? Nu de Amerikaansche reus Joe Baksl den BritECher» halfzwaargewlcbt Freddie Mills, Dinsdagavond overtui gend heeft verslager», ls het waar schijnlijk. "dat Baksl. tegen. Bruce Woodrock. den zwaargewicht kampi oen van Engeland za! uitkomen. Vóór het gevecht Bakst—Mills, heeft promotor Jack Solomons gezegd dat een ontmoeting Baksi—Woodrock waarschijn)Ijk zou zijn indien Bakst tegen Mills' een goed figuur zou slaan. Na zijn gevecht tegen Mills zei Baksl dat hij te allen '.ijdo bereid was legert Woodrock uit te komen- Dr. Euwe naar Curacao Donderdagmiddag vertrok dr. Max Euwe per- K.LM.-toeste! ..Paramari bo" nuar Curacao voor het spelen von een aantal wedstrijden en het houden van voordrachten. Dr. Euwe zal van deze gelegenheid gebruik maken een bezoek te brengen aan Venezuela en Columbia. Do tour zal ongeveer vijf zes weken duren. Om den J. D. Treslirigbcker In de hockey-wedslrijden om den J D. Treslmgbeker, welke Zondag worden gespeeld, komen de volgende clubs tecen elkaar uit: Victoria n—Rapid: Dordrecht II— Tempo '34; MHHC II—Leiden II; Bully '36Leon! das I; Leonid as n— Excelsior: ptt—mrhc nt; vei*— Asvion; NDADHudtto II: Kieviten— RBC; Amsterdam IV—Be Fair II; Pincké m—Ijsvogels; Cool IV—Voor- daan f: Adelborsten—FAHC ni; HBS H—VVV II; Amersfoort II—KIT; Her- mes II—HIC: VVV I—Strawberries Til; Amsterdam V—Alliance II; THC Hurley II—Zandvnort II: Schaerwijrie I—Pincké II: Kraaien—Kameleon; FAHC II—Alliance I; Laren U—Pinc ké IV; Hermes I—HOC IV; Kampor.g II—Gcot III; Hilversum III—SchacrwU de LI; Voordann IT—Baarn II; Leiden ni—THTC Huricy I; HDS—Strawber ries II; LSV—Rijswijk IT; Groen Geel 11—HOC ITT: Rijswijk tn—Groen Geel III; Hudlto l-HHYC UI; HLC— Zuldwijck; HHVC rv—Te Werve: Breda II—Dordrecht l; Tilburg ut— Zwart Wit II: Weert—Oranje Zwart JTI: Huac—Tempo; MOP IIGra3shop- pers: Oranje Zwart n—vkh II; Union HI—Forward H; UVA n—Gron. Stu denten IV; Apeldoorn IIGron. Stu denten UI; Eindhoven Tl—Union li; Groningen 11—DKS li: Bully—gshc. Verder zijn vastgesteld de volgende Inhaal-wedstrIJden: Heeren Prom klasse A: MRIIC— SOS; Dames Prom' klasse A: Aeolus MRHC. Cerdan niet verongelukt In tegenstelling tot gepubliceerde berichten, dat de Fransche bokser Marcel Cerdan Zaterdag bij een vliegtuigongeluk om het leven rou z«jn gekomen, deelt AN?-£port mede, dat Cerdan momenteel ln het bezi-„ van een uitstekende gezond heid te Casablanca vertoeft. Coppi betaalde voor zijn overwinning Tijdens een conferentie te Mi laan, bijgewoond door ve roem ging s- afgevaardieden van wielerclubs en journalisten, heeft de winnaar van de ronde van LombardJjeJ- Fausto ppi, toegeven, den renner Motta een bedrag van 30.000 Lire te heb ben afgestaan. Volgens Coppi heeft hij het geld n;ei gegeven met de bc doeling dat Motta hemalleen zou „trekken", doch. slechts om M ska tot het trekken in het alge meen te bewegen. Roozenburg speelde simultaan Verleden week maakte Ruozen- hurg een touruoui door Nederland. HÜ speelde simultaau te lerseke, Sneek, Enschedé, Enimeo en Leeu warden. ïn totaal speelde lii;' 101 partyen. won er 13-1, speelde met 33 tegeustandtrs gelijk ca verloor cr plf. In genoemde plaatsen speelde l:ij tevens een blindparttj. Hij won deze 5 partijen. Bonnen voor petroleum Gedurende het tijdvak van li November tot en met 21 December geven de bonnen 47-5 en 48-3 al gemeen recht op het koopen van 2 liter petroleum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1