DE SCHIEDAMMER BASIS VOOR OVEREENSTEMMING IN INDONESIË GEVONDEN Thans overleg noodig met de NederScmdsche regeering Unie^idee nu aanvaard Italië. Frau Gasille, plunderaarster van Arnhem, biecht op f RED. EN AD11 LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 59300 REDACTIE: TELEFOON 8S5M, ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK SI CENT PER KWARTAAL t LOSSE NUMMERS f0.09 f ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST! SCHIEDAMSCHESINGEL |«S ROTTERDAM TELEFOON NHS. 25*30 EN 19300 POSTGIRO NO. S9SS44 Bankier: AMSTERD. BANK TK ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 265 WOENSDAG 13 NOVEMBER 1946 Zoowel uit Nederiandsche als uit Indonesische bron heeft Aneta vernomen, dat er bfj de onderhandelingen te Linggadjati een groote mate van overeenstemming is bereikt op de meest esscntieele punten. Tijdens de bijeenkomst die bijna drie en een half uur duurde hebben de commissie-generaal en de Indonesische delegatie alle 17 punten die tezamen een basis-overeenkomst vormen kunnen bespreken en for- mulecren op een wijze, die voor het oogenblik voor beide partijen aanvaardbaar was. Te Batavia - ward een officieel communiqué uitgegeven van den volgenden. Inhoud: „De commissie-generaal en de In donesische delegatie hebben en basis gevonden, waarop overeenstemming mogelijk is. Bepaalde punten nopen echter tot nadere besprekingen met de Nederiandsche regcerïng". Het verrassende nieuws, dat „eer. basis voor overeenstemming" was ge vonden. werd aangekondigd, nadat de leden der c.-g.f Gani en SJar:- foeddin met Soekamo gesproken hadden. Tijdens het 'diner ten huize- van Sjahrir b^'oot men. de plenaire zitting denzelfden avond nog te hou den. Daarmee* werden verdere poli-.- tieke besprekingen-van 'het program ma afgevoerd. Toen de heeren met uitzondering van dr. Van Moók, die zich aan boord van de „Banckerfc" had begeven, naar hethotel van Lord., KlIIearn gingen voor de ple naire zitting, hadden zij reeds, zes tien uur'vergaderd eri zagen er ver moeid uit. doch op hun gezicht stond oprechte voldoening te lezen. Pas na 2 jaar Volgens een .Aneta-bcricht van gisteravond is het idee van een „Urne" volledig aanvaard. Deze zal echter eerst goed.in. werking kunnen treden, nadat de federatie, die „de Vereenigde Slater, van Indonesië" ge- Linksche sege in Uitslag raadsverkiezingen thans bekend De officleele .uitslagen der Itaü aansche gemeenteraadsverkiezingen zijn voor: Rome: Volksblok communisten ensocialisten) 189.174 stemmen, ,.Uomo Qualunque" (partij van den „gewonen man") 106.587 stemmen, Christen-democraten 103.387 stem men. de overige party en .kregen veel minder stemmen. Turijn: Communisten 104.623 stemmen. Socialisten 85.277 stem men, Christen-democraten 58.580 stemmen, Napels-Vesuvius gebied: Ltnksch blok 73.617 stemmen, Uomo Qualunque 4G.251 stemmen, Mo narchisten' 44.484 stemmen. ALBANIë WAARSCHUWT ENGELAND v Rumoer om het Kanaal van; Kor foe :- Elke poging van de Britsche vloot, de Albaneesche territoriale watéren. te zuiveren, van mijnen, zal be schouwd .worden als een „bewuste schending der Albaneesche .souve- reiniteit". Deze waarschuwing heeft de Albaansche regeering aan de regeering van Groot Brittannië ge richt naar aanleiding van de En- gelsche beslissing, het kanaal van Korfoe van mijnen te zuiveren. De ze taak is Engeland toegewezen door de commissie voor de Middel-, landsche Zee-zone. De centrale commissie, bestaande uit de vier groote mogendheden, had deze be slissing bekrachtigd. Engeland heeft op10 November in een nota aan de Albaneesche regeering verklaard, dat "het geen reden heeft, zijn standpunt In deze aangelegenheid te wijzigen. Irgocn-dreigementen xenuwoorlog? De legatie van Irak te Londen heeft een waarschuwing ontvangen van Joodsche „terroristen", dat het gebouw der legatie zal worden op geblazen. Dit werd Zaterdag voor een week aangekondigd door een plakkaat op dé vcoTdeur van het ge bouw, aldus meldt de Daily Tele- graph. Ofschoon welingelichte kringen te Jeruzalem toegeven, dat het moge lijk: is dat een gering aantal „terro risten" Palestina heeft verlaten, ge looft men dat de bedreigingen van de Irgoen Zwal Leoeml en de Stem groep aan het adres van Engeland slechts opgevat moet worden als een „zenuwenoorlog-offensief". Noodtoestand in Dusseldorf Iru-Dusseldorf was gisteren nog voor. ongeveer drie dagen brood aanwezig. De brood bonnen 'konden in tal van winkels' gisteren al niet meer worden gehonoreerd. WEERBERICHT Wisselende bewolking met enkele verspreide buien. Geleidelijk wat af nemende wind tusschen Noord-West en West. Weinig, verandering in tem" peratuuf. Zon op 7-59 uur; onder 1G.53 uur.' Maan onfler 13-51 uur; op gj.sp uur. WATERSTANDEN ROTTERDAM ie ty 7.49 uur; 2e tijzo.za uur. noemd zal worden, als een- volko men aanvaardbare instelling is ge vestigd en verzekerd Is van erken- ;'n3^-:raS0b^'sCT-t5uitenraiid. "/Men- neemtaah, dat .hiermede een .peri ode van ongeveer 2. jaar gemoeid zal Zijn;pas daarna- zal ;de; Neder landsen-Indonesische Unie-inwer king treden. In de tusschenperiode zal er tusschen Nederlanders eh-In donesiërs in. alle politieke en econo mische aangelegenheden tie meest nauwe samenwerking bestaar., die lot in bijzonderheden zal worden vastgelegd. Australische havcnboycot spoedig ten einde In Australische havenkringen is men van meening dat de bovcot van Nederiandsche schepen, dié op Indonesië^ varen, zal worden opge heven, indien de onderhandelingen die thans inIndonesië gevoerd worden, tot vrede zullen leiden. IMMIGRATIE THANS VOOR EEN DEEL LEGAAL Joden van Cyprus naar Palestina. Een deel van de thans op Cyprus geïnterneerde Joden, die getracht hadden illegaal 'in Palestina te - im- migreer en, zal binnenkort toch naar het beloofde land kunnen gaan,- wanneer op 15 November en 15 De cember het toegestane aantal van 1500 immigranten' per maand in Palestina zal worden toegelaten. Eenige honderden Joden van Cy- prirs.: en; alle illegale ..immigranten in.dekampen inv Palestina- zullen dankbewijzen- voor toelating ontvan.--" AMERIKA TECEN PLAN VAN LA CUARDIA GeennbodvöédseIforids, maar leeningen' De V.S. hebben een voorstel, ge daan' door den directeur-generaal van de UNRRA, "La Guardia, tot heb instellen van een noodvoedsei- fonds van 400 millicen dollar om aan dê nooden van die door den oorlog getroffen landen, tegemoet te komen, .die;/niet In staat.' zijn hetvolgend jaar. hun allereerste behoeften te financieren, verw. -pen. Acheson, de Amerikaansche mi nister. van buitenlandscne zaken ve rkl a arde datdeze kwes tiemoet worden opgelost door een wederzijdsche overeenkomst tus schen de landen, die hulp noodig hebben, en die, welke in staat zijn voedsel te leveren. Hulp moet al leen geschieden door middel van leeningen of schenkingen,V aldus Acheson. Onder de bedoelde landen rekende Acheson. Italië, Oostenrijk ,en Griekenland. Nenni gaat naar Belgrado Pietro Nenni. de Itaüaansche mi nister van bultenlandsche zaken, zal zich over twee weken na: Bel grado begeven. Nenni ontving gis teren den communistischen minis ter Scoccimaro, die verklaarde, dat de Itaüaansche regeering de posi tieve zijde van de Joegoslavische voorstellen ten aanzien van Triest en Gorlzia had moeten bezien en acte had moeten nemen van een keerpunt in Tito's politiek, name- lij. de erkenning, dat Triest aan Italië behoort. krijgen De onlange benoemde ..Bargemaster" van den Engclschen koning.past zijn nieuw scharlaken uniform met gou den oplegsels, dat hij zal dragen tijdens dc opening van-het parlement te Londen. De boteekenls „barge master" is een eere-fuctie, welke sedert 1942 vacant was VAN MOOK N!ET VAN PLAN ONTSLAC TE NEMEN N'aar aanleiding van. hét In .énkels bladen gepubliceerde gerucht,dat dr. Van Mook een aanvrage lot ont slag als lultenant-gouverneur-gene- raal zou hebben' Ingediend van .■welk gerucht, naar men ^ag. aan- nemen, de wensch de V3de der-gé-' dachte is geweest hebben wij. ons gewend tot het departement .van Ovcrzcesche Gebiedsdeel en, W3or men ons categorisch ontkende dat van een ontslagaanvrage ook maar iets bekend is. Dat hei tn het voor nemen van dr. Van Mook zou liggen een dergelilk verzoek in te dienen, werd voorts hoogst onwaarschijnlijk geacht. AafTgenómeiL magnVorden, dat betj geruchi stamt uit den tijd vóór de; overkomst van de Commissie-Gene- real, -toen de doorloopende tegen werking uit Nederland den.luitcnanl- gouverneur-generaai wellicht aan leiding heeti gegeven zijn langer aanblijven tops in overweging te nemen. Nederlanders in\r Duïtschland >n meer voedsel i Binnenkort zal een belangrijke, uit breiding plaatshebben van de ver-, strekking van voedsel aan'.ln Duïtsch land wonende of verblijvendeNéderr landers Het ministerie van'Blnnenl. Zaken, dat déze vöedselstèühk/Óoór tussebenkomst vaii den 'rijksdienst, voor de ondersteuning van behoeftige.. Nederlandersin 'het buitenland.^.vér- zorgt, heeft daartoe de medewerking verkregen van een Nederlandsoha organisatie, die in staat is om geré geld elke maand een hoeveelheid voedsel naar Duitschland te verzen den en te doen distribueeren. - De hoeveelheden zulJen reeds dadelijk 400 500 ton per maand bedragen. Van de zijde der Nederiandsche militaire missie -zal het, noodige toe-, zicht worden uitgeoefend opdat alleen diegenen onder, de Nedtrlanders voor steun in aanmerking komen, op wier' gedrag tljdcn9 den oorlog geen aan merking la te maken. NIEUWE DUiTSCHE VLAG VOOR SCHEPEN B!auw-wit-rood-wit-blauw Duitsche schepen zullen van 17 November af een vlag voeren, die vijf horizontale banen verloont. De middenbann is rood, de beide uitec- slo banen blauw, terwijl tusschen.de blauwe en roode banen het wlr komt, Di Is besloten door de geal lieerden bestuursraad ie Berlijn.; Communisfen thans 177 zetels 1 in Frankrijk De communis ten hebben nu 177 ze tels in de Fransehe Nationale Ver gadering, dóórdat de verkiezings uitslagen voor de koloniën Guade loupe, Nieuw Caledonië, Martinique, St. Pierre en Mlqu'elon hun nog vier zetels opleverden. Een zetel ging nog naar de socialisten 'eri. een naar de onufhankelijken. Op het zetelaantal van den M.R.F. hadden deze uitsla gen, geen invloed meer, zoodat deze partij zijn 161-zetels niet vermeerderd 'ziet.. Wraak op licht geyal' Kaméraadskes, -we staan weer .klaar voor; U In de Nobelstraat-te Utrecht za gen voorbijgangers in een etalage van. een corsettenzaak een verras sende mededeeling:„Lichte geval len. morgen kunt u weer klant worden". En verder: Uw karae- raadskes 2UiIen. u weer ais vanouds, bedienen. Onze cÜSntéie is nog niet op het', peil,dat we gedurende den oorlog, hadden, aangezien onze beste kameraadskes nog in herstellings oorden vertoeven. Doch wij ver wachten, dank zij de minlsterieele beschikking, spoedig al onze vrien den terug, o.w. de dames Mussert, Geelkerken, v. Genechten en nog zoovele anderen". Nieuw Utrechtsch Dagbl. herinnert er aan dat genoemde corsettenzaak gedreven is door lieden die na de bevrijdingwerden gearresteerd. De zaak werd nu in beheer voortgezet door iemand wier man en broer, we gens illegalen arbeid gearresteerd, in een concentratiekamp zijn bezwe ken: Nu de „lichte gevallen" vrij komen, zal ook de corsettenzaak weer aan de oorspronkelijke eige naars teruggegeven moeten worden. De beheerster heeft daarover op bovenomschreven wijze haar veront waardiging gelucht en er voor ge zorgd dat dit lichte geval in Utrecht tot het gesprek van den dag.is ge worden, Nederiandsche trawlers mogen in Engeland lossen "Van. Nederiandsche rijde is aan de Engelsche autoriteiten verzocht Ne- derlandsche Aosschèrsvaartüigen ge legenheid te geven hun vangsten aan versche: visch in "Engelsche ha vens aan te voeren, zulks op grond van het feit, dat vóór den oorlog reeds Nederiandsche aanvoeren n Engeland plaats hadden en gedu rende den oorlog uitgeweken Neder iandsche visschersvaartuigen "oor een belangrijk deel hebben bijgedra gen tot de voedselvoorziening van het Vereenigd Koninkrijk. De gevraagde toestemming is thans afgekomen .en reeds hebben eenige stoomtrawlers hun versehe visch in Engelsche havens gelost; Het behoeft geen betoog, dat de Nederiandsche aanvoeren in Enge land onze deviezenpositie zullen ver beteren. - Franz Léhar, de thans 76 jaar oude operettecomponist, zal naar Londen gaan om besprekingen te voeren met Paul Knepler, een sinds 1939 in Londen wonende. Weener over het libretto van een nieuwe operette. Léhar is thans in Zwit serland herstellende van een ziekte. EA^LANJÜS KROOXPlilNSES ElIzAHETÜ droeg een opvallenden, modiemm hoed. toen onlangs pryaen uitreilcte og een school in het - Westelijk gedeelte van Londen Hoe Seyss de stad cadeau kreeg Een eenvoudig vrouwtje, oud^r dan haar vljft'g Jaren, 7tt toconover den P. R. A..re.*hprch«ur on vortolt. 5!e ontliet nlcwaad- Zij, die bij de plundering vanArnhem in de top- Jeidfng zat, weet feiten, die nog niemand bekend w-aren cn name;., waarvan nog niemand had gehoord. z|J js de eerste van de leiding, die men in handen heef( kunnen JtrU- gen, maai er'zullen er nu avel meer volgen. In September 1944 kregen de Duit- ihem weer vast fn eek, dat de Wehr- macht en de Or. ganisation Todt reeds stevig had den geplunderd en de officieren gaven hleruver hun misnoegen te kennen. Wat moest men middels met de verlaten stad be. ginnen" De le gerleiding vond •een aardige op- - lossing: „WD doen de heelc zaak aan Seyss- Inquart cadeau." Tol hun groote verwondering weigerde de rijks Zeer correct commissaris dit zegt Frau GasiUe. aanbod. De weigering werd doorgegeven naar Berlüa en Martin Bormann greep persoonlijk In. Seyss "werd op.'t FührerhauptquaT- tler. ontboden 'én daar geprest het: geschenk te aanvaarden." Kom maar halen „Dc heb er niets aan", 2ei hij, „geef het aan Essen, Wesifalen- Noord en Dusseldorp", Op dit voor stel ging men In en de genoemde Duitsche gebieden kregen eik een stuk van Arnhem toegewezen, waar zij hun'gang kondén gaan. Dusseldorp had reeds eenige erva ring bi bet ontruimen van Neder iandsche steden opgedaan, het was nei gereed met Venlo en Roermond. Zoo hadden ze verreweg de beste organisatie en lange rijen keurige vrachtwagens stroomden, naar de Geldersche hoofdstad: in hei toege wezen deel van de stad werd alles nauwkeurig gesorteerd, verpak; eh weggevoerd. Westfalen had minder ervaring en miste de vrachtwagens, de luxe goederen moesten in ieder geval achtergelaten worden. „Ganz anstflndig", zeer korre kt, zegt Frau Gasllie, De discipline Im mers was uitstekend en de alge- heele leiding bleef steeds bij het Kampfkommando. ^,Zoo", aldus .Frau Gasille^. j.kon er niet geplun derd worden." De fabrieken, grossierderijen en winkels kregen een speciale behan deling. Hiervoor werd het Feldwlrt- schaftskommando ingeschakeld. De leden hiervan hebben in sommige gevallen pas gedaan, wat Frau Ga- sille plunderen noemt. De Organisation Todt had ln «s om Arnhem twintigduizend men schep aan het werk. De arbeiders mochten hun gezinnen laten over komen en er werd zwaar geroofcü Bij een contröte dié Frau Gasille eens hield in de verblijven van de arbeiders lagende goederen hoog opgestapeld onder de bedden.. Het geweten Gehcol gerust was de legerleiding niet. De legerleiding belegde een speciale vergadering om te bespre ken koe men het gebeurde voor de buitenwersid kon verbergen. De eonc wilde: alles netjes oprui-, men en de. stad eén „sauber" aan zien geven. Een andere stelde voor, de stad maar Tri brana te steken, maar men kon noch tot UÓt eene, noch tot het andere besluiten. Nu begon de plundering pas goed. En Frau Gasllie noemt de namen van honderden, die bierbij betrok ken waren. Zij heeft den sneeuwbal aan bet rollen gebracht. Wal ge beurde er, waar bleven, de goede ren enwie is verantwoordelijk Frau Gasllie weet het. Frou Ca- sille vertelt hef. En de rechercheurs luisteren. Het laatste bedrijf van de Arnhemsche tragedie; - Weer,versehe' muziek in den aether Overeenstemming fri radio- geschil bereikt In een op Maandagavond gehou den vergadering onder leiding van het N.V.V. is overeenstemming' be reikt in het geschil, dat tot de sta king bij den radio-omroep heeft ge leid. Overeengekomen is, dat de com missie van deskundigen, die tot taak heeft het bestuur van de stichting radio Nederland te adviseeren, uit gebreid zal worden met twee. <3iri- gent-deskundigeu buiten den radio- omroep en één vertegenwoordiger nit het desbetreffende orkest. De uit spraak van deze commissie zou bin dend zijn. Er zal. een rcëele proef worden ge nomen met de oude en nieuwe diri genten. Zoowel de oude als de nieu we dirigenten zullen derhalve in de proefperiude optreden. By de gevoerde besprekingen is over nog tal van andere punten overeenstemming bereikt, o.a. over het sluiten van een collectieve ar beidsovereenkomst, die weliswaar geen aanleiding vormde voor de sta king, doch welke punten wel gere geld moesten worden. Het werk fe heden hervat. Er zul len geenerlei rancune-maatregelen worden getroffen. Die kan men om een boodschap sturen Bert Couzens, de 47-jarige Zuid- Afrikaan dié onlangs het-'137 jaar oude wereldrecord van den En_ gelschman Barclay verbeterde door in 335 uur 1000. nujl af te leggen Barclay had in 1809 voor 1000 km. 1000 uur noodig gehad heeft thans bewezen niet alleen op een grootere snelheid maar ook op een minstens even groot uithoudings vermogen als deze - negentiende eeuwsche wandelaar te kunnen bo gen. Bert Couzens nam na boven genoemde prestatie geen rust, maar besloot ar wandelend de 10QG uur vol te maken, Iets "waar hij Maan dagmorgen in slaagde, in deze 1000 uur legde Couzens in totaal 2652 mijl af. Hij koos échter een weinig afwisselend traject. 13.000 maal liep hy rond het Romfordstadion. En alsof dit nog niet genoeg ls, heeft Couzens besloten tot het einde .van deze week door te looper Hij zal dan vermoedelijk de 3000 mijl heb ben bereikt. Een prestatie waarme de allé tot nu toe gevestigdeaf standsrecords op wandelgebied tot de herinnering zullen gaan behoo- ren! •- \j TREINRAMP IN FRANKRIJK Vele kinderen onder cle slachtoffers - Minstens 30. personen rijn gedood en meer dan 70 gewond bij een bot sing van twee irclnen op de lijn Parijs—straatsburg, die hedenmor gen in den mist gebeurde. Vermoedelijk: ls de.; machinist, van een der treinen door een onveilig signaal heen gereden, dat hij ten gevolge van den mist niet heeft kunnen zien. Onder de slachtoffers bevindt zich:: een groot aanlal kin deren, die op weg naar. school wa ren. De reddingswerkzaamheden du ren, voort, zoodat hei mogelijk is, dat er nog meer slachtoffers uit den vernielden irein te voorschijn wor den. gehaald. Dit is een groote dag: voor Nederland, voor Indonesië, voor Sjahrir, Soekamo, Sjarifoedcün, voor Van Mook, 'Schermerhom, Van Poll, De Boer en. voor. zooveel on- genoemden, die hun beste krachten gaven san de verwezenlijking vaa het doel: heb Nederlahdsch-Indö-ne- sisch probleem regelen langs dea weg van fatsoenlijk overleg m;, uit schakeling van elke geweldsoplos- sing. Ook wij verbeelden ons. niet, dat we „er zijn". Ook wij beseffen, dat de uitwerking van de bereikte ba siswaaraan de aanvaarding van de bereikte basis door Den Haag vooraf moet gaan nog gepaard gaan kan met allerlei technische moeilijkheden. Maar daarover komt men heen van het ooeenbUk af, dat men over de principiëele moeilijk heden is heengekomen. Alleen zwartkijkers zullen vandaag het ac cent leggen op wat nog. gedaan moet worden. Progressief Neder land voelt ziph diep verheugd over wat gedaan is „Het Parool", dat van' den eer sten. dag der moeilijkheden gewe zen heeft in de richting van een oplossing door. overleg en dat wei gerde de onaanvaardbaarheid vaa Ir. Soekarno te onderschrijven in dagen waarin ook de, regeering daarvan nog uitging,heef t bijzon dere redenen tót verheugenis. Maar al vieren wij vandaag de teugels van de vreugde, de aandacht van vooruitstrevend Nederland mag niet verslappen; Nog liggen de achter- Uitstrevers, die de gedachte aan een aan Nederland ondërhoorig Indonesië maar niet kunnen los laten. in hun hinderlagen. Zij zul len niets ongedaan, laten om ver warring te stichten en de tot stand gekomen overeenkomst te onder mijnen. „De vijand staat rechts!"' Maar met het voorbehoud vso. onze waakzaamheid is dit een dag van vreugde. Er is een groote slag gewonnen. Dat feit mogen wijvie ren. Morgen zetten wij ons opnieuw schrap: voor de volgende ronde! Gennep en omstreken krijgen weer rust On t p ioff in gen - in Reichswa ld thans zonder gevaar Van Engelsche zijde is thans medegedeeld, dat de ontploffin gen in het Tteichswald voor dc omliggende gemeenten op Nc- derlandsch gebied geert gevaar meer zullen opleveren. De mu nitie,; welke vernietigd wordt, zal thans in kleinere boe veel heden worden verwerkt, die niet grooter zijn dan het -é gedeelte van hetgeen den laa1- rien tijd toi ontploffing: werd 'gebracht.; Het .is deel 'kapiteinvan da maré chaussee Schriek uit- Nijmege- ge lukt in verbinding te komen met den Enge'fchen majoor, die de lei ding heef ei bij het laten springen, van de munitie. Deze verklaarde, dat' hem geen enkel bericht had bereikt over .schade op Nederlandsch. grondgebied. Hij zou onmiddellijk zorgen, .dat dit niet meer voorkwam Voor de gemeenten Gennep en Ottersum is dit een verblijdende mededeeiing, omdat: deze gemeen ten, die reeds-zwaar geteisterd rijn door den oorlog, thans -nog. dagen doormaakten, waarop voor meer dan 2.000,-• glasschade werd aangericht. Coppl en Motta berispt De Itaüaansche Wlelerspórtbond heeft de 30.000 lire, welke Coppi aan Motta ter band stelde om dez'e te ver plichten hein -in de ronde, van Lonr- bardije te trekken, in beslag geno men. Xie bond sprak er zijn leed wezen over uit; dat dergelijke finan cieel e transacties tusschen beroeps renners plaats vonden. Coppl en Motta kwamen er overigens beiden, met ,eea berisping af. Dinsdagavond Is het ijshockeysel- zoen geopend met den wedstrij'd Ijs vogelsHHYC. De iotaal uitverkoch te Apollohal te Amsterdam zag da Hagenaars een volkomen verdiendo 52 overwinning behalen .op'; hun oude legenstanders, die dezen avond rond een kern van beproefde spelers een aantal jongeren in de gelederen, hadden. Buurman en buurvrouw Wie had gelijk in-het eeuwenouds mopje: dc mijnheer die bp de ceden- polilie zijn buurdame aanklaagde, omdat zè eicli voor het open raam, waar alleen hij naar binnen kon zien, ontkleeddeOf voornoemde dame, die tegelijk haar overbuurman be schuldigde, omdat hij zoo onwel' vocglijk -was binnen tc zienAan genomen natuurlek, dat uien i« die tijden ook eoo schaars zat- met de textiel. Ik ,wgs dezen avond exen oaa*c?- vaeglijk als de buurman en keek naar binnen. Ben gedekte tafel niét kleine cn groote glaasjes, zacht licht van ses vloeiende lampen, gemakke lijke stoelen met breiende ouders dames, gobelins, boeken, schilderijen, glanzende meubelen, porcetein, kris tal, een schaal met gebak en do bijbchoor&nde eters. Voor mij niet, maar tcrwiUc van den bu urm an, -zou men over coa veel ■welvaart voorloopig de gordynnn niet beter sluiten? De textiel was er hier zeker «oor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1