DE SCHIEDAMMER Bankiert austkud. bank te Rotterdam De Commissie-generaal terug Borkum, antisemitisch bolwerk MoeiIijk bergingswerk tot goed einde gebracht ,Zuiderdam' drijvende Tonny Kessler voor 't tribunaal RID. EN ADM- LANGE HAVEN lil SCHIEDAM NIEUWE BONNEN AANVULLING BONNEN LIJST voor da tweede helft van de 120e periode (io t/m 23 November 1946) geeft eik 'der volgende bonnen recht op het koopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 612 (Strook 2) 47-7 aleemeen 750 gram suiker of bo terhamstrooisel enz of 1500 gr Jam, stroop enz. of 1110 gram (drie potjes) pindakaas 47-8 algemeen 125 gram kofffb 47-9 algemeen 50 gram thee BONKAARTEN KD, XE 612 (Strook 2) 4S-6, 48-7 alg. 25C gr. suiker of boter hamstrooisel enz, of 500 gr. jam, stroop enz. of 370 gr. (1 potje) pindakaas TAB AKS KAARTEN X 58 2 rams, tabaksart. Op de bonnen voor suiker kan men Indien voorradig, pindakaas koopen. Het betreft hier ruiming van een beperkt restant. Op bovenstaande bonnen kan met ingang ven Vrijdag 15 November a.s. worden gekocht. De prijs van cokes In aansluiting aan een onlangs gepubliceerd bericht, dat de prijs van gascokes unif.rm met dien van mijncckes is vastgesteld, deelt men ons van bevoegde zijde mede, dat een eenheid nog steeds 2 hl. is De prijs voor cokes I, II en III Is dus 4,25, die voor grove cokes 4,05 en voor cokes IV 3.90 per 2hl. In de groote steden mogen deze bedragen met 10 cent worden ver hoogd. J, C. Spigt, de rechtsachter van R.F.C., vertrekt Zaierdag met hei ss. „Madoera" naar Indonesië, waar hij voor de B.P.M. gaai werken. Don derdagavond na de training zullen Spigt's clubgenooten afscheid van hem nemen. Zondagmiddag „Frida" Het doet ons genoegen onzen lezers Zondagmiddag in Luxor een speciale voorstelling van het t leuwe tooneclspel „Frieda" te kunnen aanbieden. Het stuk wordt gespeeld..door bet Rotter dam ch-Amslerdainsch TooneeL De belangrijkste rollen worden vervuld door Elise Hoomans, Loudi Nijhoff, Adolf Rij kens en Een Groenier, die de rol vervul» van den met onvet'woeslbaar na zisme geladen broer van Frieda, Ook voor deze .Zondagmiddag voorstelling gelden de sterk gere duceerde prijzen van f 2.—, f 1.50 en f 0.75. (plaalsbespreken gratis). Kaarten verkrijgbaar aan ons kmfoor Schledamsehesingel 42. Ook telefonisch te bestellen on der no, 25430. V»o* Schiedam, Lange Haven 41 DOEK VALT De Hooge Raad HET IS BESLIST. Ondanks stuk ken in de pers, r ondanks de publieke opinie, ondanks vragen, in de Kamer, ondanks toezeggingen der Regeering, ondanks veel geschrijf van de Groote Advies-Commissie der Illegaliteitde zuivering van den Hoogen Raad is van de baan. De Regeering heeft een aantal ondubbelzinnige benoemingen ge daan: de heer Smits, die een be noeming als raadsheer uit banden van Seyss Inquart ontving, is be noemd en de heer Van den Dries, die zijn eerste illegale brochure na de bevrijding schreef en wel ter verdediging van '5 Hoogen Raads beleid tijdens de bezetting, brengt het tot vice-president. Tegen den heer Donner als pre sident bestaan geen bezwaren en terecht wordt hü om zijn.integriteit en zdjn juridische kennis alscmren geëerd, maar het is niet in te zien, hoe hij de rol zou kunnen speicri, die enkele hoogleeraren den nieu wen president hadden toegedacht, n.l, op te treden als, interne zuive raar. inmiddels ligt ergens in t en kast op Justitie het KB F. 2,2, waarbij de zuivering der Rechter lijke Macht heet geregeld te zijn, te vergelen. Na veel beminnelijk geknik no ar de voormalige illegaliteit in den trant van „Dat komt best in oroe, heeren" en sfynxachtlg optreden in de Kamer („De Regeering zoekt naar den steen der wijzen") dit resultaat 1 Een stuk trieste regee- ringsarbeid is met dit laatste be drijf voltooid. De hoofdrolspelers, mrs. Kolfschoten en v. Maarssc- veen hebben eer van hun werk, want ondanks alles is de opzet, de heeren van het hooge college te sparen, toch geslaagd. Overigens komt dit beleid voor rekening van vorig en huidig kabinet in hun ge heel en niet uitsluitend, maar wel in het bijzonder, van de twee ge noemde heeren. Intusschen vraagt men zich af, wat de zin Is van zuivering op eenig ander terrein, wanneer niet gezorgd wordt voor een aanvaardbaar hoog ste rechtscollege. De regeering deed beter nog bestaande zuiveringscom missies op te heffen en de leden, met dank voor hun arbeid, naar huls te sturen. Doet zij dat niet, dan VAure den leden dier commis sies in overweging te geven, of zij, gezien de historie met den Hoogen Raad, nog wel in functie kunnen blijven. Watde Regeering bö dit alles vergeet is, dat in de harten van tahoozen in ons land een ontevre denheid, een ontstemming wordt gekweekt die op den duur deze Re- geering ernstige parten zal spélen. Als de ontevredenheid groot genoeg is, zal zij naar vormen zoeken, om zich te laten gelden. In zooverre is dit „beleid", ongewild, een stimu lans voor „les hommes de bonne volonté". Tot hen ban men, voor zoover het het vraagstuk van den Hoogen Raad betreft, het genoem de duet moeilijk rekenen. Mr. H. W. SANDBERG. ZESDE JAARGANG NO. 266 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST! SCHÏEDAMSCHESINGEL €2. ROTTERDAM TELEFOON NRS. 2543# EN BKR» POSTGIRO No. 391544 DONDERDAG 14 NOVEMB. 1916 „VERBEELDINGSKRACHT, MOED, EN DAADKRACHT" OP 29,Dec. 1915::omschreef prof. ir. W. Schermerhorn voor de Nederlandsche radio de doelstelling van de Néderlandsche regeering aldus: f r- „Het scheppen van zoodanige toestanden "err verhoudingen, dat niet in de eerste plaats voor dit oogenblik, maar meer in het bijzonder voor een verdere toekomst het vrijwillig samen gaan van Nederland cn Indonesië voor beide landen tot erkende voordeden zal leiden en dat de volksgroepen, die het Indone sische Gemeenebest uitmaken, van welk ras of welke huidkleur <zjj ook zijn, in dat land de volleontploolingsmogelfykheidnaar- hun capaciteiten-en gaven zullen vinden. Dat is een lange en zware weg. Talrijke ervaren specialisten staan klaar om hun stem daarover te laten hooren. Zonder echter tekort te doen aan de waarde die bijzondere ervaring kan hebben, spreek Ik als m^n overtuiging uit, dat het nu allereerst gaat om daadkracht cn moed aan de eene zjjde en om een staatkunde gericht door verbeeldingskracht aan de andere zijde", v Door deze staatkunde Liet prof. Schermerhom zich leiden op den „langen en zwaren weg", waarvan thans het bUjde einde in zicht is. Het was gisteren voor hem een goede dag I DE KONINKLIJKE VERKLARING Op 6 December 1942 sprak n.M. de Koningin in Londen voor Kadi o-Oranje een redo uit, ^waar in zij het bijeenroepen, na üe bevrijding,aankondigde van .een- qjkscanferentie, raar gezamenlijk - overlegd zou worden over een voor de gewijzigde omstandigheden passenden bouw van het Konink- ryk em zgn deelen. „De stel my voor", eei EM. de Rtoningin: „zonder vooruit le loopen op de adviezen der rijJis- conferentiedat zij etch mttcn richten op een rijksverband, waar in Nederland, Indonesië, Suri name en Curasao te gamen deel pullen hebben, tcrwyt zy ieder op zichzelf de eigen, inwendige aangelegenheden tn zelfstandig heid cn steunend op eigen kracht, doch met den wil elkander by te staan, zullen behartigen. Ik mécn dat zulk een zelfstandigheid en samenwerking aa-n het rijk en zijn deelen de kracht kunnen geven om Jrnn verantwoordelijkheid naar binnen en naar buiten ten volle te dragen, waarbij voor verschil van behandeling op grond van ras of landaard geen plaats zal zijn. Slechts de persoonlijlce bekwaam heid der burgers cn de behoeften •van de verschillende bevolkings groepen zullen den doorslag geven voor het beleid der regeering." Dank voor Killearn Lord Kilieam heeft, volgens een officieel rapport, beide partijen to Cheribon hartelijk gelukgewenscht dat men de basis voor een overeen komst haa kunnen vinden. De lei? ders der respectieve delegaties héb ben uiting gegeven aan hun dank baarheid jegens hem als voorzitter voor zijn aandeel in de onderhan- delingen, waarna prof: Schermer- hom mededeelder dat de Commis sie-Generaal het plan koestert 200 spoedig mogelijk naar Nederland te vertrekken.Beide partijen vervoch tten lord Killearn ook dé zitting, waarop de definitieve overeenkomst zal worden geteekend te presidee- ren. Ajs. Vrijdag sullen de delega ties nog te Batavia bijeenkomen. Vervolgens heeft de plenaire zitting de -verslagen van de gezamenlijke bestandscommissie, de commissie voor de watervoorziening van Soe- rabaja, de commissie voor de poli tieke toepassing van het bestand en de gqmengde commissie voor civiele zaken behandeld. Het communiqué voegt er aan toe. dat de. commissie, voor watervoorziening van Soeraba- Ja haar taak heeft: voltooid en thans ontbonden wordt. Toekom stige waterproblemen van Soera- baja zullen worden voorgelegd aan de sub-commissie voor irrigatie van de commissie voor civiele aangele genheden. Het rapport van de wa tervoorzieningscommissie zegt, dat men tevreden is met het feit; dat' Soerabaja weer water krijgt, doch dat het nog eenlgen tijd zal duren, voordat .de opening van de sluizen merkbaar zal zijn. a Binnenkort zullen de leden van de Commissie-generaal, met uit zondering van dr. Van Mook naar Nederland terugkeeren. Over drie weken weer Fransche verkiezingen Drie dagen na de jongste alge meens verkiezingen in Frankrijk ts een nieuwe verkiezingscampagne be gonnen. 25 millioen kiezers zullen op 24 November opnieuw ter stembus gaan voor de verkiezing, van, Frank- rijks '..groote kiesmannen", die op hun beurt het erootste deel van den Franschen senaat zullen kiezen. De- 2e senaat zal uit 315 leden bestaan; 50 da a-van worden volgens evenre dige vertesenwoordigmp dooi de Assemblée gekozen, 14 door Algiers-, en nog 51 door de overzeesche As semblees. die evenwel nog niet be staan. De overige 209 leden worden door de kiesmannen gekozen. Crenscorrectie-eischen verwekken protest Dr. Rudolf Araelimxen, minister president van Noord Rtfnland-West- faien, een der staten van de Brit- sche zone in Duitschland, heeft op een bijeenkomst van het provinciale parlement te Dusscldorf verklaard, dat zijn regeering een protest had uite«»br^cht tegen de Nederlandsche aanspraken op Duitsch grondgebied en mijr ~ancessles. „Elke afstand van gebied In het westen zou slechts „vijandschap tusschen de volkeren" veroorzaken", verklaarde hU. Amelunxen, verklaarde 't, dat de bevolking van zijn gebied gedu rende de laatste weken slechts een rantsoen van 1000 calorieën per. dag heeft ontvangen in plaats van de «ff icieele 1550. Mackensen te Rome De Duibsche generaal Mackensen voormalig bevelhebber van het 14e 'Duitsche leger ln Italië, is - onder Britsche militaire bewaking te Rome 'aangekomen, waar hij berecht zal worden.' AMERIKAANSCH MEEL NAAR RIJN EN RUHR Een hoeveelheid meel van 7000 tón, oorspronkelijk bestemd voor het Amerikaansche leger, zal naar het Rijnland en Ruhrgebied worden ge zonden ter verlichting van den nood toestand welke in de Britsche zone op voedselgebied heersebt. Dl» is door Amerikannsche havenluncilona- rlssen In Bremen medegedeeld. Vliegramp in Mexico eischt vijftien dooden Twaalf passagiers en drie leden der bemanning van een Douglastoe- fctcl zijn omgekomen, toen dit vlieg tuig in den Mexlcaanschen staat Ve ra Cruz tegen een. bergwand te plet ter vloog. Status Triest zaak van Groote Vier" Russische amendementen op Fransch voorstel Molotov heef» gisteravond tijdens de zllting van den Raad van Vier vele amendementen Ingediend op het Fransche voorstel Jn2ake den status van Triëst, waarvan de voornaamsle de volgende zijn: 1) De status van Triëst moei door den Raad van Ministers bepaald, worden en niet door den Veiligheids raad. 2) De bevoegdheden van de regee ring van Triëst moeten beperkt worden. 3) Buitenlandache troepen moeten worden teruggetrokken binnen vier maanden na het van kracht worden van het Jtaliaansche vredesverdrag. ««Vanavond«om tö-Uur.' komen;dé- vier ministers* weer bijeen. Dan Zal over de" Russische amendementen gediscuteerd worden, ^daar, hiervoor Bisteren geen gelegenheid meer was. Holland's glorie De Nederlandsche sleepboot „Tha mes" (624 ton) zal binnenkort van de Bermuda-eilanden vertrekken om: een 17.500 ton metend, droogdok over een afstand van ruim 9.500 km naar Montevideo (Urugay) te ver- sleepen. Kapitein Jan Kalkman hoopt de reis in 60 dagen te vol brengen dok is aangekocht door een particuliere firma te Montevi deo.' De bemanning van de sleep boot bestaat uit 20 koppen. Kapi tein Kalkman noemde deze reis „routWwo**-" en verwacht geen moeilijkheden. Er ls voor 80 dagen voedsel aan boord. De sleepkabel is samengesteld uit een kern van 13 centimeter staaldraad, die omwikkeld is met manilla-touw. De villawijk Linggadjati in de bergstreek nab\j Cheribon, waar de Com missie Generaal de definitieve besprekingen met de Indonesische dele- gatio heeft gehouden. ANNEXATIE-PROBLEMEN Bevolkingsruil kan oplossing geven Men schrüjft ons" De kogel is door de kérk: onzè regeering heeft haar verlangens in zake grenscorrectie gepubliceerden tot baar territoriale .wenschen blijkt 'ook Borkum te behooren. Voorts stelt de regeering zich op het stand punt, dat de Duitsche bevolking in de aan té hechten gebieden zaï.kun nen blijven wonen, tenzij haar hou ding' tijdens bet nationaal-sodalis- tisch régime opneming in het Ne- derlandsch staatsverband onmogelijls maakt, In het algemeen zuilen de Dpit-: schérs vlak langs onze grenzen wel; vrij gemakkelijk assimileerbaar big-: ken te zijn, daar zij naar afkomst, streektaal en opvattingen in sterke mate met .onze oostelijke, landge- nooten'.overeenkomen. Behalve.de bewoners van Borkum. Het is in Nederland al te weini? bekend, "dat- Borkum"reeds~ langvóór het Hitler-régime als 'een „Hoch- burg- des Antisemftisinus" gold. Zoo werden reeds tjdens de tVeimarrs- publiek gécn Joodsche gasten in ho tels. en pensions toegelaten, heigeen vóór 1939 in Europa, en zelfs in Duitschland, ren unicum was. Bor kum, 'met zfln belangrijk vreemde lingenverkeer, was een broedplaats van jodenhaat, en een der voor naamste centra, van waaruit een antisemitisme en prae-nationaaLso- cialisme z:ch over het Duitsche Ruk verbreMden en het volk 1 infecteerden. Met enthousiasme zong men lang vóór Hitler! op Borkum een volkslied, waarvan de laatste strophe luidde: „Doch wer hier kammt mit platten Fii-ssen, Mit AT<wen Icrumm, und Eaaren kraux, Der darf nicht diesen Strand ge- niessen, Der soli hinaus, hinaus, hinaus.", waarmee de mentaliteit (onder toen De rranscnc cómmünisteri gadrt nog steeds vooruit De verkiezingsuitslagen die nog steeds uit de- Fransche overzeesche gebiedsdeelen binnenkomen, toonen verdere winst voor de communisten. Ztj hebben thans 180 zetels, de MRP 163, scclallsten 104. gematigden^ con servatieven en onofhankelljken 87 en radicalen 63. Het aantal dooden by de treinramp op de lijn Parijs- Straatsburg ls gestegen tot 32. Do rcpublikeingchc Amerikaan sche oeimtor Brook heeft het ontslag geëiKCht vnn olie communistische of uiterst links georieutcerde fuctionna. WEERBERICHT Aanvankenjk zwaar hewotkt met tijdelijk regen, later op den dag bre kende bewolking. Matige tot krach tige. aan de kust nu en dan storm achtige wind, geleidelijk omloopend van ïuldelflke richtingen naar west noord-west. leis kouder. op B.oc uur: onder 18.52 uur. a ouder n.24 u op 2312 u. L.K. WATERSTANDEN ROTTERDAM le m 8.41 uur; 2e UJ 21.31 uur. Het motorschip Zufderdam, tijdens het- uitbreken van den oorlog in aanboüw b(j de werf Wilton voor rekening van de Holland-Amerlka l(Jn, één van de vier schepen, - waarmede de DultschergIn 3944 hebben gepoogd den Waterweg ter hoogte van Maassluis te bar ricadeeren, ls dravende gemaakt. Hiermede la een buitengewoon las tig bergingswerk, uitgevoerd door Rijkswaterstaat in - combinatie met Van,-den Tak's Bergingsbedrijf te; Rotterdam; tot een goed einde - ge bracht Het heeft den technici heel wat hoofdbrekens gekost ecr.hgt zoo ver was, terwijl het ca. 100, man tel lende Van den Tak-personeel, dat aan „de berging deelnam, ook ditmaal weer' heeft .'blijk gegeven van. prima vakmanschap.' Dé 11.000 ton metende Zulderdam lag met vijftien graden slagzij tégen öcn NbcrdwaS; Het vaartuig was ge deeltelijk in den moddtrgrond .weg- gezakt, een gelukkige omstandigheid, die het kantelen heeft belet In den bodem waren door van binnen, uit tot ontploffing gebrachte springla dingen zeven gaten, geslagen Het grootste mat negen vterkante meter, een optning waardoor een auto ge makkelijk kan pnsseeren WERK ONDER "WATF.R Het dichten van deze galen Is een 'luterst zwaar karweivoor de duikers - geweest, In verband me1 de ter plaat se staande stroomlngen konden". zU slechts anderhalf uur per dag werken en bovendien 706 diep ouder water, dat het werk ln het duister op den tast moest gcsehltüen De duikers begonnen met het glod maken van de openingen door het wegbiAnden vuu de naar bullen ste kende stukken staal. Dc -werf Wilton vervaardigde-stelen platen met hout- vulling, die precies tn do gaten pas ten. Deze „lekstoppen" werden met bouten stevig aan den scheepswand bevestigd, waarbij rollen zeildoek, opgevuld met mos' als' waterdichte afsluiting dienden inmiddels waren op den wal negen 500 tons lic-ren opgesteld, waarmede het schip over eind werd getrokken. Om kantelen' te voorkomen waren langzlj het schip vier groote luchtkistcn, aangebracht, terwijl twee pUlers van' stalen dam- wand door de H.1L Beton MJJ. naast het schip ln den grond geheld even-, eens steun gaven BEREKENINGEN KLOPTEN ■Alvorens met lenspompen kon wor-J- den begonnen, moest- eerst 2500 ton slib uit het binnenste van het schip worden weggezogen^ Daarna kon het pompen beginnen en zou blijken of de bekistingen den geweldigen druk van het water konden 'weerstaan. De berekeningen bleken Juist te zijn want, Woensdag constateerde men. dat de Zulderdam bij hoog water drijvende was. De laatste phase van de berging, het wegslepen naar Rotterdam, zal Vrijdag of. Za,terdag volgen. Dit ls nog een tamelijk.riskant karwei, daar met het zwaar beschadigde schip, dat een geringe stabiliteit, voorzichtig zal moeten worden gemanoevreerd. ANDERE OBSTAKELS Het motorschip Dlnteidijk eveneens van dë H.A.L., dat vlak bij de Zul derdam ln dieper water gezonken ligt, is gebroken, zoodat berging niet meer laonend is Rijkswaterstaat U thans bezig het wrak met springstof met den Zuldwal in acht meter wa ter ligt, zal worden opgevijzeld. Over enkele maanden zal dit werk met een speciaal dartoo geconstru eerde heflnstallatie worden uitgevoerd nog democratischs verhoudingen) der eilandbewoners en hun gasten wel voldoende geteekend is. De bevolking van geheel Oost- Friesland (althans het onder Prui sen ressorteerende gedeelte daar van) is nog beter assimileerbaar dan die van Borkum. De Oost-Friezen waren tamelijk immuun voor het nationaal-socialisme. Onder koning Lodewljk maakte Oost-Friesland nog deel uit van Holland; tot in de vo rige eeuw werd het Nederlandsen, er als schrijftaal gebruikt; de taal, die er nu wordt gesproken komt overeen met ons Gronlngsch en Drentsch. Nederlanders terug Het is te wenschen, dat de Ne derlandsche regeering niet" slechts de houding der Duitsche bevolking tijdens het natlonaat-sociaiistlsche régime als criterium zal nemen, zoo als in het memorandum ls vermeld, maar ook haar houding vóór Hit ier naar de macht greep. Dan zal blijken: dat een paar duizend.Bor- kumers niet in onzen staat passen. Men overwege daarom nog eens, of ■annexatie van Borkum achterwege, kan blijven. Zou de -regeering oit strategische overwegingen de aanhechting niet temin noodzakelijk achten, dan rijst de vraag, of bevolkingsruk niet de voorkeur verdientboven eenvoudige uitwijzing, der ongewenschte elemen ten, niet alleen die van Borkum, doch van alle bij te voegen gebieden Dnder de vele tienduizenden Ne derlanders, die ln Duitschland wo nen, zijn er -zeker wel eenlge dui zenden te vinden, die er voor voelen, zich weer vrijwillig' in Nederland te vestigen, mits zy hier woonruimte, arbeidsgelegenheid, land of nering zouden vinden. Zij zouden de open gevallen plaatsen der uitgewezen na zi's in de aan te hechten gebieden kunnen innemen, waardoor deze streken sneller vemederlandscht worden. Omgekeerd zouden de uit te tvyzen elementen de huizen, lande rijen, winkels, arbeidsplaatsen enz, der repatriee rende Nederlanders kunnen Innemen, waardoor" zy niet ten laste der geallieerde bezetting zouden komen en aan de eischen der humaniteit zou zijn voldaan. Voedsel voor Duitschland via Rotterdam Teneinde den voedseinood ln.de Britsche zóne van: Duitschland eeni- germ ate te lenigen, zyn verscheidene voedsel transDor ten van Amerika, naar het vasteland van Europa on derweg. Het ligt in de bedoeling en kele vandeze transporten over de haven van Rotterdam L. leiden. Het eerste schip met graan, bestemd voor Duitschland, ls Woensdagmor gen te Rotterdam aangekomen. Het is het 5058 brt. groote Engelsche as. „Llangollen" van de reedërij C. T. Radcliffe and Co te Cardiff, dat on geveer 8000 ton graan uit New York heeft aangevoerd. Het graan wordt in de Maashaven in lichters over-' geladen en deze zullen via den Ryn het voedsel naar Duitschland bren gen. tó;, Blijf uit de buurt van muniHe Ten gevolge van een ontploffing by het demon teeren van een stuk Duitsch afweergeschut --arin zich nog een granaat bevond, werdte Sittard een 30-jarige woonwagenbe woner levensgevaartyk gewond Hy ls aan deze verwondingen overleden. Tw :e. broers van. het slachtoffer, rasp, 16 er 77 Jaar oud, werden ern stig gewond Hij hielp Musseri in Mei '40 aan een plaatsje op de boerderij Dachau was keurig In een extra rifting van de vierde kamer van het Utrechtsche tribu naal, is dr. H. Al J, Kessler, oud 57 Jaar, wonende te Amersfoort, ter verantwoording geroepen. Deze. by de oudere sportmenschen als „Ton ny" Kessler bekend staande inter nationale voetballer en erlcketter, was eenigen tijd gêieden reeds door het Utrechtsche tribunaal veroor deeld tot drie jaar Intemeering, ein digende iri Juli 1948 en verbeurdver - klaring van 50.009,— .van rijn ver mogen. Mr. J. Verdam heeft echter aan .dit vonnis zijnfiat geweigerd en de zaak teruggewezen, reden waarom een nieuwe behandeling plaats vond. Beschuldigde gaf toe van 1934 af lid te zijn geweest vau de N.S.B. en in Mei 1949 Mussert te hebben geholpen aan een schuilplaats. Op 10 Mei 1940 belde Mussert 's itiórgens om tien uur bü Kessler's woning te Bussum aan. Hy zelde bang te zyn voor molestatie'van de zijde van het Nederlandsche publiek en verzocht om een schuilplaats. Van zijn woning', recht tegen over de kazerne gelegen uit, heeft Kessler toen Mussert by een boerderen In de naaste om geving voor vyf dagen onderdak bezorgd. Als lakei; In het najaar van 1940 is Kessler aangesteld tot adjudant'van Mus-; sert en organisator van diensjyf wacht. Hij ontkent' lid van de W.A.' te zijn geweest. De functie van ad judant verklaart hij beter, te kun nen verg'elij ken met die van lakei of van begeleider. Als.- zoodanig heeft' hij in begin 1941 Mussert ook ver gezeld op diens reis naar Muenchen, waar hen Seyss-Inquart, Rauter en- Himmler wel heeft ontmoet, maar met met hen heeft gesproken. Het gezelschap heef t ookhet kampDa chau bezocht. „Wat we daar. zagen was alles keurig in orde en heel erg goed", verklaart beschuldigde. Hy heeft later dan ook niet aan de gru welen van dit kamp willen gelooven. Wat het organiseeren van Musserts lijfwacht aangaat, verklaart Kessler dat hy als oudste -van. de vijf adju- danten opdracht kreeg de Üjfwacht van S.S.-elementen vrij te houden. - Verdachte, die de S.S.-'ers nis an- nexJonisten beschouwde, verklaart door het vervullen van deze opdracht zich vele vijanden te te hebben ge maakt, waaronder Rauter. Hierdoor en doordat Van Dlsselveld, een an dere adjudant van Mussert, toch kans zag SB.-lnfiltratie te bewerk stelligen. heeft hU zich ln 1943 van. deze functie laten ontheffen. Het onderzoek naar de grootte van1 het vermogen levert moeilijkheden op en wordt gecompliceerd door de -vier huwelijken van beschuldigde. De verdediger, mr. F. W. Naning, voert aan dat door de naam- Kess ler de porté van de zaak Kessler ver wordt overdreven. IJdelheid heeft Kessler steeds parten gespeeld. Volgens van Geelkerken en Huygen. was Kessler, politiek gesproken, een kind. In de oogen van het publiek was hij een groot man, doch in wer kelijkheid was hy niets. Zijn vader, die zeer vermogend was, heeft."zijn kapitaal echter op allerlei manieren in het buitenland vastgelegd, en aan de kinderen alleen een .behoorlijk le ven gegarandeerd. Kessler heeft ja renlang-voor zyn vader een plantage in Mexico 'beheerd met een salaris van 1000. en later van 1200 per maand. Dit salaris wórdt door" de familie nog steeds uitbetaald, doch de N.S.B. heeft Kessler zeer veel geld gekost, zyn moeder die. nog leeft en in Brussel woont, heefri toe gezegd de 50.000 boete te zuhen betalen in de hoop dat het tribunaal geen adyles tot langere intemeering zal geven.-• Uitspraak op 27 November. NA HET EERHERSTEL VAN EDUARD FLIPSE Plannen voor een feestelijke viering Nu hel eerherstel" van Eduard Flipse een voldongen feit la gewor den en er van de béschuidigjngen niets staande is gebléven, 'deelt „men ons van bevoegde zijdc-rmede," dat de kringen, die zich het meest voor rehabiiüatie hebben ingespannen, en van die van de bezoekers- 'der co»« eerten van het R, Ph. O, «n andere belangsiellenden het initiatief Ss uit gegaan om t.z.t, dit heuglijke feit te gedenken op een wijze, die Eduard FUpse tot voldoening zal kunnen, slëmmen en hem te toonen, hoezeer men verlangt naar het oogenblik, da» hij -weer als dirigent van hel R. Fh, O. zal kunnen optreden. Omtrent de plannen, waarbij uileraard even- tueele wenschen van den heer Flipse den doorslag zullen geven, hopen wij' spoedig meer te kunnen berichten. Waar-xïjn de schepen Nieuw Holland uitgaand 13 Nov. nam. te Aden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1