Gezag Republiek over Java en Sumatra erkend Geen reden tot ongerustheid over voedselsituatie Roofmoordenaars fuifden in Rotterdam Gevechten uitgebroken in Noord-Griekenland; DE' SCHIEDAMMER Bankier: amsterd. bank te Rotterdam - -,■■■ - - v Zuinig beleid: blijft noodzakelijk Amendement der dissidente Labourleden ingediend Twee polifieken Mijnstaking in «Je V.S.. reeds begonnen Radio-Unie zal de lakens uitdeden RKD. EN ADM. LANGE HAVEN 1*1 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 63300' f. REDACTIE: TELEFOON 66501 A30NNEMENTSPRU3 PER WEEK U CENT PEB KWARTAAL «-— LOSSE NUMMERS 10.03 HET PARGD ZESDE JAARGANG NO. 270 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCH1EDAM5CHE5JNGEL - ROTTERDAM TELEFOON NRS. ÏS420 EN 88309 POSTGIRO NO. 3B8644 DINSDAG 19' NOVEMBER 1946 De laatste elf punten van het - Cheribon-accoord ;V Wy laten hieronder volg-cn de resteerende elf punten van de te overeenkomst te Cheribon, waarvan wij in ons nummer van gisteren reeds zes artikelen publiceerden, ducli waarvan het vervolg eerst *,a het ter perse gaan van de krant binnen kwam. Artikel 1 eerste ltd: Ter behar tiging V&R de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Vereenigde Staten van Indonesië, zal de Nederlandsch-Indone.sische Unie beschikken over eigen or ganen. Tweede lid: Deze organen zul len worden samengesteld door de regeeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de -Vereenig de Staten van Indonesië, eventueel mede door de volksvertegenwoordi gingen dier landen. - Derde lid: Als gemeenschappe lijke belangen'zullen wordui: aan gemerkt: samenwerking inzake bultcnl&ndsche betrekkingen, de fensie en- voorzoover noodig finan ciën, alsmede onderwerpen van ecoomlschen en culturcelen ••arcL Artikel 8: Aan het hoofd van de Nederlandsch-Indoncslsche Unie 6taat de Koning (Koningin) der Nederlanden. De decreten en dc besliüten ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen zul len door de organen der Unie wor den genomen in naam des Ko- nings (der Koningin). Artikel 9: Ter behartiging van de bejangen der Vereenigde S'aten van Indonesië in Nederland en vao het Komkrijk der Nederlanden m Indonesië, zullen door de onder scheidene regeeringen hooge com missarissen worden benoemd. Artikel 10. Het statuut van de Nederlandsch- Indonesische Unie zal voorts oun. bepalingen bevatten over: a. Vereekermg van de rechten van beide partijen Jegens elkan der voor de nakoming hunner we-, derzijdsche verplichtingen; b. De wederzijdsche uitoefening van het staatsburgerschap door Nederlandsche en Indonesische staatsburgers;. y..*-.- c..<^Een«-re0ellng-i houdende--voor— '-.zierilngen >oor het" geval dóor^dé organen der Uble'geen«vereen, stemming kan worden verkregen. d. Een regeling van de wijze waarop en de voorwaarden waar onder de organen van het Konink rijk der Nederlanden bijstand zul len verleenen aan de Vereenigde Staten vanIndonesië zoolang deze niet of onvoldoende over eigen organen beschikken; e. De verzekering In beide deelen van de Unie van de fundamen teel en menschelijke rechten en vrijheden waarnaar ook het Hand- rest der Vereenigde Naties verwast. Artikel 11 eers te ild: Het sta- tuut van de Unie zal worden ont worpen door een conferentie van vertegenwoordigers van he* Ko ninkrijk der Nederlanden en van de toekomstige Vereenigde Staten .van Indonesië tweede lid: Het statuut zal in werking treden na goedkeur ine door de onderscheidene volksvertegen woordigingen. Artikel 12. De Nederlanüsche regeering en de regeering van de Republiek zullen- ernaar stre- n. dat de vestiging van de Vereenigde Staten van Indonesië en van de Nederlandsch-Indonesische Unie haar beslag krijgt vóór I Januari' 1949. Artikel 13: De Nederlandsche Regeering zal Inmiddels de .oo- dlge etappen ondernemen teneinde onmiddellijk na de*totstandkoming der Nederiandsch-Indonesische -Unie de toelating van deVereenig de Staten van Indonesië' als' lid van de Organisatie der Vereenigdp Naties te verkrijgen. Artikel 14. De regeerng van de Republiek erkent de aanspri.' en van alle met-rndonesiërs op herstel van hun rechten en terugga- van hru goederen voorzoover deze wor den uitgeoefend of .zich bevinden ln het gebied waarover zij de *-c.to gezag uitoefent. Een gemengde commissie zal worden ingesteld om dit herU-i of deze teruggave te bewerkstelligen. Artikel 15: Teneinde de regeering van tndië te hervormen op- zoo danige wijze dat haar samenstelling en werkwijze zoo nauw mogelijk zullen aansluiten op de erkenninr van de Republiek en op de omwor. pen staatsrechtelijke structuur, zal de Nederlandsche regeerlnu inmid dels bevorderen, dat wettei'Jkr maatregelen worden getroffen om ln afwachting van ae totstandko ming der Vereenigde Staten van Indonesië en der Nederlandsch-In donesische Unie de staats- en vol kenrechtelijke positie van het Ko ninkrijk der Nederlanden na)' den nieuwen toestand aan te pass Artikel 16: Aanstonds na het tot stand komen van deze overeen komst zuilen belde partijen -r. gaan tot vermindering der strijd- WEERBERICHT ONBESTENDIG WEER Geleidelijk .verder afnemende wind. aanvankelijk nog tusschen zuid en ivesl. HJdelUk brekende bewolking, doch later op den dag weer toene mende -bewolking met tUdeiyk eentge regen, bier en danr wellicht gemengd mei sneeuw, ucnige daling van tem peratuur. Zon op. 8.09 uur; onder 16.4S uur. WATERSTANDEN ROTTERDAM fe HJ 2.2J uur- 2„ ty (4.29 üur. krachten. Zfj zullen ln .overlaz (re den omtrent mate en tempo van deze vermindering en omtrent hun samenwerking op ^militair .gebied. - Artikel 17 eerste lid: Voor de in deze overeenkomst .beoogde sa menwerking tusschen de Neder landsche regeering en de regëering der.: Republiek, zal een organisatie in het leven worden geroepen; be staande uit delegaties door: elk van beide regeeringen aan te wijzen meteen gemeenschappelijk secre tariaat;. 'V Tweede lid: De Nederlandsche regëering en de regeering -*er Re publiek: zullen alle-geschillen, .wel ke 'naar- aanleiding van; deze over eenkomst mochten rijzen en die niet"' door -partijen in onderltng- overlegln een conferentie tusschen de^y delegaties tot een oplos? ng kuiwen worden gebracht," door ar bitrage: doen-beslechten. In datge- vai (zal door. de delegaties bij - over eenkomst of Indien zulk een over eenkomst niet kan worden, bereikt, door: den president van het Inter nationale Hof van Justitie een voorzitter van andere, nationaliteit met- besllsende stem worden be noemd. - ';i Slotbepaling: deze overeenkomst wórdt opgesteld ln het Nederlandsch en in het Indonesisch. Beide tek sten zulcn gelijk gezag hebben. Zedenverwildering zal worden bestreden De minister van Justitie Is voor nemens op korten termijn een veel zijdig samengestelde commissie tn hët leven te roepen, die het geheele complex van vraagstukken./ samen- .hangende mej het zedelijk verval, tn studie neerat en op korten termtin aan r de'regeering rapport uitbrengt omtrent Intenslveerlng van den strijd tegen de zedenverwildering. De Kóningin naar Den Haag Vandaag zal ELM. dc Koningin hétr-paleis; 't Loo- - vertntea'en i^ar'de Residentie retaën ëm"in~ Den flaag gedurende winter maanden verbluf te honden. n.M. zal haar Intrek nemen" to het geheel gerestaureerde Hiii? ten Bosch.:.u;:' ♦!'- V";.' *NA. DE- ÖFEIIKENKOMSTjTE CRJERlBOU. Bo9 iutiaancie foto to«nf van links:ndaf:yedttsCiKr3w1em»t'P.Sckernerkorn, Lord Rilleam,- dr. zTIatta. en-dr. Van Ifoolc, terwifl 'tij aanzitten aan het diner, dat den dag, waaróp de overeenkontst bereikt was,?besloot. DO NederLmdsche voedselsituatie Is van dien aard, dat er geenonge-. ruwheid tic hoeft te bestaan over; de handhaving van de: huidige rantsoé-: nen. Wel Is bet zoo, dat wil bi et over buffervoorraden beschikken en -dus op dit punt een zeer voorzichtig" leid moelen voeren Ook kan zoo', nu en dan In een bepaald artikel één1 ttjdeUJke stagnatie optredenten, ge volge van vervoersmoeliykheden .of stakingen La het buitenland. - De afleveringen van onze 'itarwe-y aankoopea in Amerika én Canada vinden, boewei met korte onderbre kingen, over het algemeen vrij;;.re-, geimatig plaats Ook voert de rëgee- ring onderhandelingen met andere landen over tarwe-ieverantles» die een gunstig resultaat beloven.^ Aardappelen is eigenlijk het'eenlge artikel waarover wij ons geert> zor gen behoeven te maken Hét zal echter niet steeds mogelijk zijn, ledereen van voldoende klelaardap-. pelen te voorzien doch daar-staat tegenover dat Nederland over-rutxne voorraden zandaardappelen beschik*;.; van uitstekende kwallteiVKet la eet»; [onJutsléL^Êedachfe'iKni*-bet'-ibW dat 'alle zandaardappelen' '..zwart m\- rte pan"- .worden Verscheidene w'in- keilers geven steun aan deze ge dachte. doch vaak gebeurt dit uit commercieelsoverwegingen. Maan- dag 15 November wordt de maximum consumentenprijs vastgesteld op 12 cent per kg voor kleiaardappelen en „Wij: moeten streven naar democratisch en constructief socialisme" Men hoopt vurig, dat Zjjner Majesteita Regeermg haar gedragriyn op IntenuUlonutl gebied in dier voege herziet dat de meest moge lijke aanmoediging wordt gegeven aan, en dat naar de grootste mogelijke «amenwerking wordt gestreefd met al die naties en groepeeringen, welke zich volledige socialistische ordening en controle over de hulpbronnen der wereJd ten doel stellen, waarmee het democratisch en constructief socialisme zal zijn gekozen In plaats van de andere mogelijkheid: bet on vermijdelijk conflict 'tusschen het Amerikaansche kapitalisme 'en het Sowjet-eommimlsme, hetwelk alle hoop op een wereldregeering zon vernietigen.-VJor Dit is de tekst van het arnende ment. dat gisteren door den Journa list' Crossman te' Ingediend - namens ongeveer, zestig „opstandige" leden van de Labourfractie en dat de in leiding vormde tot een debat, waar bij de „rebellen" ten overstaan van 'een geheel gevuld Lagerhuis hun standpunt verdedigden. In een nadere toelichting op het amendement zei Crossman, dat de binnen- en buhenlandsche politiek der regeering dnJdeiyk uiteenliepen. de verkiezingen hsid Labour ge zegd, dat alleen zfj een nauwer^ sa mengaan met Amerika, hetgeen neer zon komen op een verdeeling van de wereld in twee Ideologisch verschil- lende stukken, zou kunnen verhinde ren en dat alleen een Labour-rfigae- ring- tusschen de Sow jet-Unie en. Amerika zou kunnen bemiddelen. „Thans: «len ire niet, alleen een volledlr samensaan van En geland en Amerika, doch ook van de leiders der regcering met die der oop«sifle", Crossman verzocht antwoord op de volgende vragen: 1) Ia al liantie. zooals door Winston Churchill In rijn rede te Fulton gedaan, te désavooeeren? 2) lleefl de regeering toegestemd ln standaardisatie- van wapens en verdere uitrusting van Engpland 'en Amerika en zal een deel der Brllsche nif rust ine ritxw Amerika worden geleverd? 3) Worden er door dc miliUire staven van En geland en Amerika thans be sprekingen gevoerd? Een antwoord op deze vragen, al dus Crossman. zal de wereld bi staat stellen de male waarin Engeland bereid Is een bondgenootschap met Amerika te sluiten te bcoordeclen. Hij beslont met te zeggen, dat En geland een derden wereldoorlog zoo voorkomen door de bnitenlandsche politick in overeenstemming te bren gen met de blnnenlandsche Van bevoegde rijde' werd bevestigd dat het Britsche' parlement een mo- tie van vertrouwenin de regeerin? in stemming zal brengen naar awi- lelding van het amendement. Ook communisten ontevreden. Ook de Engelsche communisten hebben gisteren een aantal eischen kenbaar gemaakt. Deze rijn vervat in een verklaring, waarin gezegd wordt dat bet handhaven van troe pen ter sterkte van een mlllioen man J2 maanden na het einde van den oor log niet gerechtvaardigd'is'met bet oog op hét doel, waarvoor de' oor log gevoerd ls. De verklaring 'eischt voorts: wijziging van de bult.emand- sche -politiek, terugtrekking van Britscbe troepen uit- landen, waar deze zonder eenlge réden aanwe2.g zijn, snellere demobilisatie èn. volle dige steunverleenlng aan. de ontwa peningsvoorstellen van de Sowjet- Unle. 11eent voor zandaardsppelen. Voor thuisbrengen mag' Één cent extra ge rekend worden Ook de vooruitzichten -voor onze vetpositie geven, geen redentot Pes simisme. Afgezien van onzen ge- vormden wintervoorraad boter; kaas en melkpoeder, die zeer zuinig be handeld moet worden, steunt on2e vetpositie in belangrijke mate op dewalvlschvangsten, die de ,;WU)em 'Barendsz'l hoopt te maken en de be vredigende copravoorraden ln In- «Janeslë. "Wil de „Willem Barendsz" haar ^vangstbegrootlng" sluitend maken, dan.moet zy eir walvissched per dag vangen. Een walvlsch, die een ge middeld gewicht heeft van 13000D.kg., bestaat voor 25 pet uit vet, Eén wal vlsch levert-dezelfde hoeveelheid vet als de boterproducUe van 350 koelen ln één jaar. -v.-- v-v-;. Be regelmatige aanvoer van de co- provoorraden uit Indonesië onder- 5' vindt nog hinder van verschepings- moeilijkheden. Toch Ujkt deze strem ming niet. van langdurigen aard te zijn; vooral nu de Compnissle-Gene- v: raai tot overeenstemming is geko- - men met de Indonesische regeering,: J verwacht men hiervan \e«n .gunstige Ijk uitwerkinghet.^.wervoer-'Copra^ ;«fc»er>.ge»n«#en^e^;. i göt roogde ;f; kerq-r 'vfeMeh van kokosnoten, dat 50 tot 60 pet .'vèi "bevat. Is éën.; belangrijke grondstof voor de. bereiding yan mar garine, olie en zeep. "Wanneer nu ln het vroege voor-- Jaar, hopelijk reeds in Februari of Maart, deeieren van den bon ko men. kan Nederland bovendien nog ruim zestien mlllioen eieren, per week eten v. ENGELSCH ELFTAL GEKOZEN JohnstonIinkshaIf; Matthews" opnieuw gepasseerd Maandagmiddag" ls te Sheffield het Engelsch. voetbalelftal, dat ie Hud- derfield tegen de Nederlandsche ploeg zal' uitkomen, gekozen. Het ziet er als volgt - uit: Doel: Swlfl (Manc'-ester. CMy): achter: Scott (Arsenal) en Hardwick (Ml'ddles- broughl aanvoerder; midden; Wright (Wolverhampton Wanderers), Fran klin (Stoke City) en Johnston (Black pool); voor; Finney (Preston North End), Carter (Derby County), Law- ton (Chelsea I, Mannlon (Middles brough) en Langton (Blackburn Ro vers). Reserver zijn Hagan (Sheffield United) en Cockbum (Manchester United). De Engelscber* willen blijkbaar zoo weinig mogelijk- risico loopen. want zij hebben, op één uitzondering na, hetzelfde elftal voor den wedstrijd tegen ..Nederland gekozen, dat met 7—2 van Ulster, met 1—6 van Ierland en het laatst met 3—6 van Waled» ge wonnen heefl, j dus de sterkste na tionale ploeg, cüe zij momenteel, ln het veld brengen kunnen. Dat de tlnkshaif na.; zijn mindergoede prestaties tegen Wales vervangen zou ■worden was te voorzien. Men heeft -,den-i .-aanvoerder van Blackpool, Johnston, ln zijn plaats gesteld. Matlhews ls wederom gepasseerd als gevolg vanhet feit."'dal de keuze commissie- een winnend elftal zoo weinig mogelijk wil veranderen. Van der Helm vertelt Twee broers gezocht voor den laffen aanslag op Amsterdamsche vrouw DE recberche is er in geslaagd meer klaarheid lc brengen in den moord, welkc onlangs is gepleegd opecnvrouwIndeWarmoes- straat te Amstenïam. Volgens de bekentenis van den zkh in arrest bevindenden Leu.van der Helm tegenover, de hoofdstedelijke recherche, zou de" moord ge pleegd zjjn door den 22-Jarigen Jaap Hoogenboom, daarbj» gehol pen door zfjn 34-jarigen broer Cornells Hoogenboom. Beiden zjjr vuar het oogenblik spoorloos verdwenen. Het tweetal is in Rotter-n bet laatst gesignaleerd. Er, ls komen vast te staan, dat het drietal de twee dagen na den moord, door Botterdam heeft gezwalkt en daarhjj van het. geroofde geld goeden sier heeft gemaakt. Het verhaal bevat vele onwaarschijnlijkheden Van het eerste verhaal van Leo, dat hij vertelde.-toen hij Zlcb bij de Haagsche politie meldde, Ls niet veel overgebleven! Hij beweerde til., dat hij in het huis.in de Warmoesstraat, waar hij den nacht had doorgebracht, eeh klap op zijn hoofd had gekre gen-en dat h(J bewusteloos was ge worden Toen - hij weer bijkwam be vond hij zich,... in Rotterdam. HU réisde naar Den Haag en hoorde daar van een krantenjongen, dien hij kende, dat hij Van moord, werd verdacht.' Leo heeft thans het volgende ver klaard: Op den Vrij dagavond, voor afgaande aan den moord, ,is> hy bij „Moeke" gekomen;: hij zat met haar. te praten, tot er omstreeks twee uur 's nachts Werd geklopt Er bleek een man buiten te slaan, die „Moe ke" om onderdak: vroeg. "Toen ze vroeg, hoe hij heette gaf hij den naam Willem van'der Wal op." Een persoonsbewijs had hij niet, maar hij had immers-al eens meer bij „Moe ke" gelogeerd en dus.... „Moeke" ■gaf haar loesfemming en „Willem" vertrok naar de kamer één hoog achter. Voor Leo was „Willem" on- dertus6chen .geen' onbekende: hij had hem. direct herkend als Jaap Hoo- genboom, die (evenals Leo| uit Delft komt::' :ij '"'y'1 eo ging even tater ook naar bed; hij siiei- driehoog achter, maar na anderhalf uur werd hy wakker,: om dat hljj,gestommel beneden hoorde Hij,ging de trap af en zag Jaap ge- .heel .gekleed rondloopen. „Ga naar Je. bed,"zou '-Leo to .1 hebben;ge zegd,- maar Jaap reageerde - niet,: Leo ging weer' naar zijn kamer,": maar hoorde even.- later wederom rumoer. Toen kleedde""hüj< zlch> aonj. ging 'oor ''vdfr''-tweede:''(na8is"naar-'"b"énedeö' - ep- .wurgeh. Hij'wilde - Jaap, v£h"',TMqe' ke" wegtrekken, maar op dat mo-" meni r' wérd' hij vastgegrepen door Jaaps broer, Kees Hoogenboom, die hem zoo'n slag, gaf,,;5ai hij bewuste^ loos raaktey Na ongeveer - eenkwar tier kwam hij by en volgens zijn eigen verklaring -nogsteeds stond(!) hij toen by 't* lijk van- „Moeke". Jaap, die er ook nog altijd was, had toen gezegd:, „Als Je mij verraadt, steek ik een mes tusschen Je ribben". En hij had Leo- gezegd, dat h" verdwijnen moest. Samen waren ze toen naar den Dam ge gaan, waar Leo ln een taxi was ge stapt, die hem naar Dén Haag reed- Naar Rotterdam Inmiddels was het ochtend gewor den en .nam hy den .trein naar Rotterdam, waar hy de markt aan d Maashaven bezocht. Daar heeft hij zich tamelijk vreemd ge dragen. Eerst kocht hij nL twee hond die hij. prompt daarna ca deau gaf...;„aan twee. hei,, onber keilde dames. Daarna "schafte nlj zicheen schakelriém -an, die hem ook veer niet beviel en t'~ hij ook- maar..weer, weggaf. Toen iemand de opmerking maakte; „ïk zou maar watykalm aan doen met'm'nvgeld", antwoordde hij onverschillig: „Geld heb Ik genoeg. En geld 'te toch niets waard" In deu loop van Zaterdagmiddag ontmoette: Leo de gebroeders Hoo genboom weer., samen bezochten ze een bar in de Delistraat, waar Kees een vrouw aansprak, die echter van/ zijn attenties niet gediend was; Kees zdu - toen -hebben' gezegd: ..Denk er om.- drie .minuien Je keel dicht en je bent er geweest..-." Volgens deze vrouw -die later Is gehoord,— had Kees twee ringen met briljanten bij zich (die' afkomstig waren uit de Warmoesstraat). De vrienden be zochten daarna tal; van kroegen en Kees probeerde een paar maal de ringen kwijt te raken wat hem niet geluktè y y om twaalf uur *s nachts kreeg Kees echler ruzie mei een man ln een café tn de Veerlaan en deze zou hem hebben beroofd van zyn portefeuille met 1400 gulden en de twee ringen. Athene klaagt zijn nood bij Londen en Washington VENIZELOS WIL EEN NATIONAAL KABINET De berichten die gisteravond en in den afgeloopen nacht uit Griekenland z(jn binnengeko men, wijzen erop, dat er in het 'Noorden van het land gevechten gaande zijn tusschen wat van officieel-Grieksche zijde „berg- - opstandelingen" genoemd wordt en geregelde Grieksche leger- troepen. Eerstgenoemden zouden 2waar bewapend zijn en posten op den berg Skra hebben aange vallen. Tc Athene ls aan de Engelse e en Amerikaansche ambassadeurs aldaar een Gr'.ekseh memorandum overhandigd, waarin geklaagd wordt over den steun, die „in fiët: Noorden aan Griekenland gren zende landeri' verleend, zouden hebben aan Grieksche guerilla- troepen. Er zouden door deze lan- de'i (Bulgarye en Joego-Slavië) aanvallen zijn' gelanceerd om Nde Infiltratie .van „anarchIstlsch-com- munistische benden" te dekken.- y Gevechten gaande Tn tusschen meldt Reuter „uit be trouwbare militaire bron",dat sinds Zondag een hevige strijd gaande is tusschen bergopstande- lingen en sterke .strijdkrachten'"van het Grieksche leger ln bet g-'-ied van den berg Skra. Een groot aantal rebellen is in, den aanval. maken gebruik van zware wapeus en machinegeweren. Britsche cn Amerikaansche offi cieren stellen zich ter plaatse op de hoogte. ,ry Tsaldaris, de Grieksche -premier, heeft bevestigd, dat er aan de Grieksch-Joegoslavische grens een hevige strijd" woedt, tusschen onge veer zeshonderd„opstandelingen uit de bergen" en geregelde legereen heden. Vólgens officleele Grieksche. berichten hebben gewapende groe pen uit Joegoslavië een aanval ge daan op Archangelos. De strijd zou zich verder langs de Joegoslavische grens uitbreiden, Het Grieksche,le ger maakt gebruik van - luchtmacht. Maandag hebben de Grieksche strijdkrachten de stellingen rondom Archangelos gezuiverd. Rondom No- tla duurt de strijd voort. De liberale leider Venlzelos heeft er gisteren mét klem bij het Griek sche parlement op aangedrongen, een „kabinet van nationale eenheid" te vormen. Hij dreigde zijn partij uit het parlement terug, te trekken en verklaarde: „Wij kunnen ons niet permitteeren, de machtelooze getuige te blijven van een nationale cata strofe".- Amerikaansche arbeiders ln de brumkoolmljnen rijn Maandag be gonnen- te staken, drie dagen eer der dan door Lewis, den leider der mijnwerkersvakvereenigihg,-'was aangekondigd. Vijf mijnen van. de „Pittsburgh - Consolidation /Coal Company", moesten; sluiten tenge volge van, het wegblijven van 3000 mijnwerkersln deze en andere mijnen van de maatschappij. Punc-- tionarlssen van; deze maatschappij schreven de afwezigheid der' mijn werkers toe', aan het sein van Le wis tot het in staking gaan en aan de opening van het berenjachtsel- zoen in Pennsyiv&nlë. Leo en Jaap waren \mdvrtu»sehen - verder geloopen en hadden onderdak:1- gevonden,eveneens in de Veerlaan- Hoe Jaap verder heeft gezworven is- niet precies bekend, maar het verbaal verplaatst zich; than* naar den Breedcn HllJedijk y Een bewoner van een huis oaar werd uL Zondagmorgen vroeg ge waarschuwd door z(]n huurman, dat zlln verandadenr open stond Toen de man ging Kyken vond hl) .op den vloer tn zijn keuken...... een man, die lag te slapen HU maskleht-m wakker en de onbekende ir> ïoen: „Ik kom uit Delft en ik ben be- roofd". De onbekende was nl. Kees Hoosenboom. H(j had een wond aan zUn hoofd en een blauw oog. I>e be- wone. van den Breeden HilledoK wlsl hem mei een zoel Ujnlje uit z(ln huls le werken. Leo heeft Zondag nog verscheidene café's bezocht en belandde s avonds Iaat weer in de bar tn de Delistraat Danx ic-rr.dz hlj toen zijn beztt. be staande uit 67 gulden en twee kwartjes. Kt) vroeg m de bar eèn slaapadres waar bij niet lo hes po- llllereglster zou worden Ingeschre ven. Dat kreeg bi), en hij sliep tol Maandagochtend elf uur (H) is toen naar Delft gelift, waar hij zijn zus'er bezocht en ook probeer de ziin schoonzusje op te zoeken, maar die wilde htm niet. binnen laten, 'vani ln de krant had ze gelezen, dat Leo wegen» 1 moord werd gezocht Let) reisde naar Den Haag. waar -,hij zich meldde. Onwaarschijnlijkheden Dit verhaal van Leo zit vui j\i waarschijnlijkheden Xn de eeruc. - plaats - ontwaöki men niet staande - het te hem uitdrukkelijkgevraagd' /„—-■uit een bewusteloosheid Wanneer hll was bedreigd door J«ap en baiig - voor. hem was. I-zou - hij zeker nf fct - Vriendelijkrvah-i-ttèth-^op'dsh /Dam' hebbenafscheid genomen LlfK, lig Je nogwei; kerelen bovendn i. heef: 'de taxlchau ffeur onderwegc-i vreemd avontuur beleefd De chauf feur was -r-t :»lel geheel, len onrecjjis - niet erg op zijn. gemak. HIJvroe de een beroovlng en 'er boogie v-m Schipholkeek by eens o,m Toen' hij, dat zijn passagier-, bezig was een overhemd aan; te trekken Daar over ondervraagd verklaart Leo, dat hij zich heel snel heefi aönaeklwd en. het overhemd ..vergal": hij nam hei. onder zijn arm mee naar oene- den om het daar aan/ te trekk.-r, Toer hij bijkwam; had. hij da» hemd nog steeds onder zijn arm en pas *n de taxi kwam hy er toe het aan <e trekken. Bovendien is nog geble ken, dat Jaap en Leo samen In Rot terdam hebben overnacht, ln de zelfde kamer Dat doe)m.cn ook niet. waaneer men kwade vrten?«n ls;-...-/•4':-:'z'yy-''- Leo houdi vol, dai Jaap denmoord heeft gepleegd en dat hijzelf er vol komen buiten staat Maar voorlon- plg blijfi hij loch maar ln arrest! Jaap en Kees Hoogenboom. onder scheidenlijk geboren 77 Februari 1922 en 4 Februari 1924, belden te Delft. worden thans door de ;gezocht.y "Zij staaf onder beheer der omroepverenigingen (Van ónzen HaagscHen redacteur Naar .-wUvernémen heeft mmistsr Glelen dezer dagen bij den minis terraad zijn plannen lnged:end met betrekking tot de aangekondigde nieuwe regeling van het radiobestel ln den overgangstijd. i - Volgens deze plannen zal de- stichting Radio Nederland mover gangstijd worden omgezet tn .een Nederlandsche Radio /Unie, welke komt te staan onder het beheer, van de federatie van omroep vereenig :n- gen, welk college met drie leden van het comité Nationale Omroep san worden uitgebreid, terwijl daarm tevens, een Regeeringscommlsser.s zitting zal hebben. De positie van de omroepvereen;- gingen zal ln deze Unie nog aan zienlijk sterker kunnen worden dan reeds 4ö ..de «richting het geval was Niet lancer zal de Unie optreden' ais uitvoerster van de programma s-wel ke de omroepvereenigingen voorstel- len; de vereenigingen zien zich inte gendeel deze uiterstgewichtige taak thdns" zelf toegewezen, terwijl deze ook op het finarjcieel beheer- veel meer invloed zullen kunnen uitoefe- nen.- -1 ,'4 'v- Intusschen zal dé regeenng"t;urQ miss&rls dit bestel - een zeer be langrijke en tijdroovende functie hebben:' reeds thans is het vrij dui delijk, dat nog .meer dan de. voor zitter van de stichting deze regee- ringscomniissarls met den druk van de omroep vereenigingen zal he.Dben rekeninc te houden. De V.P.R.O. 2al zich zeer waar- schljnUjk n:et in de federatie var omroepvereeniguxgen doen vertegen woordigen. Volgens den Dultschen nieuws dienst ln de Amerikaansche zMe heeft majoor Orlopp. hoofd van' het Beriynsche voedselbureau, verklaafd,, dal de i voedselvoorziening van Ber- Ujn gedurende, den komenden; winter verzekerd Is. y - :y De Noorsche. bezettingsmacht, dlo binnenkort naar Dultschlarvd ra*, vertrekken, zal uit 4.000 soldaien en 1.000 vrouwen bestaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1