AMBTENARENSALARISSEN WORDEN MET CIRCA TIEN PROCENT VERHOOGD j V Met terugwerkende kracht tot 1 October Motie tegen het gedrag van Hoogen Raad verworpen Vierhonderdduizend stakers in Amërika's mijnen Verlangen naar nieuw kabinet DE SCHIEDAMMER HID. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 60300 REDACTIE: TELEFOON 66503 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK SI CENT PER KWARTAAL ft— LOSSE NUMMERS f0.09 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL U BOTTERDAM TELEFOON NES. 23430 EN 48309 POSTGIRO NO. 385644 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 272 DONDERDAG 21 NOVEMB. 1946 QN'DER voorzitterschap van den heer L Neher, directeur- generaa' van het staatsbedrijf der P.T.T. heeft de-door den minister van binnenlandsche zaken ingestelde salaris- commissie ad hoc in haar vergadering van 11 November jl. definitief .advies uitgebracht omtrent verschillende' voorsteU len met betrekking tot de bezoldiging en de ^'rechtspositie van het'burgerlijk rijkspersoneel. Omtrent het voorgestelde werd door de regeeringvertegenwoordigers 'in de safaris-" commissie volledige overeenstemming bereikt met de-daarin zitting hebbende centrale organisaties van1" Ket; overheids personeel. Het kabinet heeft zich inmiddels mét 't'resultaat der besprekingen vereenïgd en zal op grond daarvan aan de Kroon in overweging geven zoo spoedig mogelijk dienover eenkomstig te besluiten. Voorloopig komt een overgangsregeling Met betrekking tot de bezoldi ging van het burgerlijk rijksperso neel bestaat het voornemen om de thans bestaande vaste en tijdelijke toelagen, in de bas Is wedden op te nemen hierdoor 2al een adml- nistratief-noodzakelljke vereenvou diging van het bezoldigingsbesluit 1934 worden verkregen, terwijl de. ze incorporatie bovendien van in vloed zal zijn op de hoogte van de na het totstandkomen daarvan toe te kennen pensioenen- De huidige rUksbezoJdigingen zullen voorts gerekend yan 1 October 1946 af, worden verhoogd met omstreeks 10 pet. Ook deze verhooging zal aanstonds In de salaris- en loonschalen en de vaste wedden worden verwerkt, waarna, voor zoover noodig, ad ministratieve afrondingen zullen plaats vinden, teneinde tot een sluitend geheel te komen. De bestaande ongchuwdenaftrek ten bedrage van 3 pet. met de be perking dat een ongehuwde nim mer meer dan 90 pet. van de voor z(jn functie geldende wedde mag ontvangen, zalvervangen worden door een uniforme 'ongehuwdenaf- trek van 5 pet. Ingeval van ."huwe lijk zal' het .totale: bedrag, van ;den^ o n geh u wd e na ft r'e fc;*V e! ke '"voor-het bereiken van den 45-jarigen leef tijd op den ambtenaar is toege past, aan hem worden terugbetaald. D-> nieuwe aftrek zal zich uitstrek ken over het gehceie burgerlijk rijkspersoneel. Het hierboven omschreven voor nemen met betrekking tot d< be zoldiging ran het burgerlijk rijks personeel heeft eveneens betrek king op het onderwijzend en do- ceerend personeel bij het lager, middelbaar en hooger onderwijs. Bovendien zullen de wedden van de onderwijzers nog afzonderlijk worden herzien. De definitieve uitwerking van de ze plannen vergt eenigen tijd. Het ligt ln de bedoeling voor de pe riode van 1 October tot het oogen- blik, waarop de plannen ln wer king kunnen treden, een over gangsregeling te treffen. Soortgelijke maatregelen voor provincie en gemeente De besturen van de -lagere pu bliekrechtelijke lichamen zullen - gewezen worden op de wenscheüjk- heid om soortgelijke maatregelen voor het provinciaal, gemeentelijk en waterschapspersoncel te nemen met dien verstande, dat het rijks salaris- en loonpeil als absoluut plafond zal gelden. Voor het per soneel op weekloon, werkzaam bij de lagere publiekrechtelijke licha men ln gemeenten, waarin geen of geen groot aantal rijksweeklooners werkzaam Is. zal bij de bepaling van de nieuwe loonen, behalve met het rijksloonpeil, dat in geen ge val mag worden overschreden, re kening dienen: te.worden gehouden met het typeerende; particuliere loonpeil ter plaatse, Uitbreiding ven den kindertoeslag Met betrekking tot de verdere rechtspositie zal het kabinet aan de Kroon de volgende maatre gelen in overweging geven: a. Verhooging der tijdelijke pensiontoelage voor uitwo nend jeugdig personeel en per soneel, hetwelk met ecnvoudi- gen kantoorarbeid of huishou- ljjken arbeid is belast. b. Intrekking yan de korting van lf/s pet. op de loonen van bepaalde arbeidscontractanten. c. Verbetering der geldende regeling van de overwerkver goeding. d. Vervroeging van het aan. vangstydstip van het recht op kindertoelage. e. Uitbreiding yan den kin dertoeslag tot kinderen van 18, 19 cn 26 jaren, die dagonderwijs genieten, f. Verhooging van het r zie kengeld van de arbeidscontrac- tanlen, die volgens ambte Jke loonschalen worden betaa'd,-tot JOO/pt^UhansSILpct.) Het ont we r p-accoo rd onder de loupe^ Vandaag te,LinggadjatijA Zaterdag in Den Haagl Zaterdag zal een buitenge- .1' wone ministerraad worden -^ge-j - houden, waarin de door decom- missie-generaal bereikte resülta- ten zullen worden besproken^ In - den loop van de volgenden-eek zal de. regeenng besprekingen voeren met de commlssiefgene- raai, waarna 'het definitieve .standpunt van de regeering-..zal •- wordem bepaald, aldus. 'méldt A.N.P.. Volgens het Indonesische pers-:' bureau Antara komt het repu- >- blikeinsche kabinet vandaag te Linggadjati bijeen om de ont- werp-overeenkomst te bespre- ken. Radiorede van Van Poll Na dr. Van Mook heeft thans ook de heer M. van Pollin ajn: kwaUrJ;1 telt van Ud der commissie-generaal- gistermiddag voor radio^Batavlai'èen.f beschouwing gehouden over. dëi..öyxfcfe werp-overeenkomst van Linggadjati.-; Uit zijn rede, waarvan tengevolge.? van slechte radio-ontvangst ver^ch^rll dene, stuken onhoorbaar waren, Ci-r teeren wij de volgende passage De staatsrecht-theoretici, •dièrger!: wend zijn in bepaalde traditioiièeleï vormen te denken, zullen eenigé-- moeite hebben om zich te reajiseexi. ren, dat in dé nieuwe constructie-hét™' verband en de samenhang tusschen.; de belde deèlen zeker niet minder,; echt en ..krachtig is dan tussch'en-dé£ deelen yan het huidige Koninkrijk^; der Nederlanden in en buiten -Eu- ropa,- •Toch ls dit zonder twijfel het ge- val. Ja, ik durf zelfs te.zeggen.' dat als deze nieuwe vorm zich eenmaal geconsolideerd heeft de samenhang, en het verband veelstrakker zullen blijken, dan zij ooit geweest zijn.-In- dlen eenmaal de nieuwe - vorm isIné f gevoerd,: zal deze blijken op ve$; meer - reëele basis te rusten "dan mat"" de altijd min-of meer kunstmatigfe .vormgeving hetgeval iiS/.-vgewees^1 Want "de nieuwe samenwerkingsver dachte is; gebaseerd op de vrij willige. instemmingvan -twéé". yolkère*L^i& BS® fuB&SSI in het Pakis .Koordeinde ie Den II a ag had Dinsdag 'de overdracht .plaats- van^f} voedselpalclxtten, welke door den president der Ter. ^-Staten, Jlairy iTriivuxn, aan. HdH. deKoningin geschonken, sijn ter very öceling onder het Kcdcrlandsche volk. TWEEDE KAMER: (Van onzen parlementairen redacteur) middelpunt van de debatten over de Justltiebegroóting stond gisteren in de Tweede Kamer de Hooge Raad, over. welks houding tij dens dé bezetting een commands opinio bestaat, waaraan echter door de meerderheid der Kamerleden, toen het op een uitspraak aankwam, geen uiting werd gegeven. Een motie-Donker (P.v.d.A.) waarin de hou ding van den Hoogen Raad tijdens de bezetting betreurd werd. alsmede Tiet feit, dat de leden niet vrijwillig ontslag hadden genomen (de Hooge Raad is n.L onafzetbaar!) werd met45 tegen 20stemmen verworpen. Vóór stemde de P.v.dJL, van welke partij klaarblijkelijk eenige leden zich vóór de stemming hadden verwijderd, en dc C.P.N. Tijdel. staking K.L.M.-dienst Amsterdam—Groningen Ten gevolge van de bodemge steldheid van het vliegveld Eelde moet de KE.M.-dlenst op Gronin gen van 20 November af tot nader order worden gestaakt. Tot en met .23 November zal de dienst Am sterdam—Leeuwarden v.v. worden uitgevoerd volgens de thans gel dende dienstregeling. Van Maan dag 25 November af wordt dit als volgt; Amsterdam v. 8.g5 en 14.25, Leeuwarden v. 9.50 en 15.20, Leeu warden a. 9.35 en 15.05, Amster dam a. 10.30 en 16— De diensten Amsterdam v, 11.05 en Leeuwarden v. 13.— vervallen. De ochtenddienst uit Leeuwarden ls één uur ver vroegd, de middagdlenst naar Leeuwarden één uur verlaat. Van Meegeren ernstig xiek Naar wtl vernemen ls tie schilder ,n J£n. Mieren vr(J ernstig ziek. Hij is ln de Valerluskllniek te Amsterdam ter verpleging nomen. opse- PR1JZEN STAATSLOTERIJ 1000: 7703 10397 400: 1800 1111 20286 I 200: 11927 19093 18888 5100 100 5214 20358 1309 15145 20010 WEERBERICHT Mallge, In de kuststreek krachtige Zuld-WestelUke wf'^d, zwaar bewolkt met nu cn dan regen, aanvankelijk nog weinig verandering van tempe- raiuu-. Zou op 8.12 uur; onder 16.43 uur. WATERSTANDEN ROTTERDAM Ie tu 3.43 uur; 2e tU 15.46 uur. Lewis gaf.het sein; zijn arrestatie te verwachten „GEEN TON KOLEN MEER NAAR BOVEN" De ere enig de Staten zien zich, aldus United Press, vandaag tegen over de grootste kolenstaking uit hun geschiedenis gesteld, doordat de leider van de Vereenigde Man dwerkers, John Lewis, het sein aan 400.000 - mijnwerkers in de bruin- kooltndustrie heeft gegeven om hét ....werk te verlaten. Zelfs indien Lewis vandaag be vel zou .geven weer., aan het. .werk., te gaan doch er ls geen reden om te verwachten, dat hü dit zal doenzou het bevel vele leden van.den vakboDd pas zoo Iaat. be reiken, dat op zijn vroegst Zondag de productieder mijnen weer ge heel op .gang zou zijn gekomen. Intusschen beschikken de Ver een tg- de Staten slechts over een voor raad van 50 mlllloen ton bruinkool, een hoeveelheid voor- 'ongeveer 38 dagen; De regeering, die van Tru man opdracht heeft gekregen om den strijd uit te vechten, zou, naar verwacht werd, hedenmorgen'vroeg een bevel tot onmiddellijke arres tatie, vanLewis uitvaardigen. Vele mijnwerkers' gaven te k#unen, dat er,:indien Lewisgevangen genomen wordt, geen ton kolen meer boven zal komen voordat hij weer vrij-is. Op alle kolenvelden blijft personeel onder toezicht van militairen aan het werk, om te zorgen dat de mij nen nietoverstaoomen en de mij - nen zullen open blijven" voor hen, die werken willen, doch verwacht DB UEmiRAttDTlERE FLDWEE- BBX BAJ2ET „DOETHET AL- udü uOGDit luxueuze exemplaar wordt gedragen btf een groot middag- touct van swart velours. Zilver- Mevnge handschoenen met .enorme kappen complet eer en het geheel ■werd. dat geen mijnwerker zich vanmorgen zou melden. De Ainerikaansche rcgcerlng overwéegi, in verband met de sta king in de kolenmijnen, ln de Oos telijke staten een gedeeltelijke ver duistering door te vocreii. Men ver wachtte reeds gisteravond dat van ochtend de gehceie bruinkolenpro ductie zóu stilstaan. Het - departementvan oorlog heeft1 medegedeeld, dat troepen ge-; reed zijn voor hét geval het noodig 'mocht blijken, den vrede in de ko lenvelden te handhaven. Deze .rne- dedeellng heeft van de zijde der /mijnwerkers het traditioneele vin nige antwoord,',Je kunt geen-ko- jlen delvenmet bajonetten"- uitge lokt. A.P. verneemt, dat volgens in- officieele mededeellngen de belang rijkste eischen in het bruinkolen- conflict, dat voor Europa jjzulke vérstrekkende gevolgen zou hébben, de volgende zijn: Een - 40-urige werkweek tegen hetzelfde loon als de mijnwerkers nu ontvangen voor een 54-urige werkweek; -4, een werkweek, die op Maandag begint, zoodat. wanneer een arbei der op Dinsdag begint te werken, het werk op Zaterdag, hoewel het: op den vijfden dag valt als over uren uitbetaald wordt; vijf dagen per week werken en 8 uur per dag (nu 6 dagen.en. 9 u.); een schafttijd -van 30 minuten (nu15 minuten) een royalty-betaling van 5 dol-, 'larcent per ton in het fonds voor sociale voorzieningen. Drie nieuwe U.N.O.- teden geïnstalleerd Dinsdag zijn de afgevaardigden- van Zweden, IJsland en Afghanistan officieel;als leden van de organisa- I tie der Vereenigde Naties geinstai- leerd. In de zitting kwam vervolgens een Egyptische resolutie "aan^ ade geloofs- en rassenvervolglngen aan de orde,, die met algemeene stem men werd aangenomen. De verkiezing voor drie niet- permanente leden van den Veiligheidsraad - (Nederland, Egypte en Mexico treden 1 Ja nuari uit) leverde een zetel op voor Columbia, Syrië cn België, met resp. 51, 46 en 44 stemmen. Bij een stemming voor zes zetels Ln den economisch-soclalen raad,be haalden Amerika, Venezuela, Nieuw Zeeland en Libanon het verelschte aantal stemmen. Turkije, Nederland én de Sovjet-Unie bleken bij her haling van stemming het verelschte aantal niet te kunnen behalen (een tweederde meerderheid ls noodig). In de volgende plenaire zitting zal opnieuw worden gestemd Kwestie Sanders wordt onderzocht Het debat overden Hoogen Raad .vond 's middags plaatsrvna - een rus-- tige morgenzitting, waarin minister Van Maarsseveen de sprekers bear.t> woordde, die Dinsdagmiddag aan het woord waren geweest; - U;t_zi]n rede stippen wij de yol-j gende" punten aan. Over den steun uit Indië aan de N.S3.rtJn^ncgniét-voldoendè. Ier- ten- bekend. Of' die steun een haJ mlllioen gulden" per jaar-heeft- be dragen, staat met vast. De uit In- dlë^ terugkeerende N.S.B.-ers z^n onderworpen 'aan het - besluit Bij zondere Rechtspleging doch niet aan het Tribunaalbeslult,; De kwestie- Sanders valt onder het kabinet van den minister-president, die een com-' missie van onderzoek zal instellen, die zich ook .uit kan spreken over de vraag oi de CentraleVeiligheids dienst onder het departement van Justitie dient te komen. - Tegen onjuiste journalistieke uit-, Jatirigen is .de beste remedie gelegen in een gesloten Journalistenorgani- satie, die leden, die zich misdragen, ter verantwoording kan roepen. Debeschikkingsbevoegdheid van dé. vrouw in het huwelijk zal beperkt moeten blijven omdat de man het hoofd der echtgeiiieenschap is. Het huwelljksvermogenrecht moet echter wel op de helling. Een commissie'zal onderzoeken of nadere wettelijke maatregelen tegen de. openbare on zedelijkheid noodzakelijk zijn. Voor het- tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen, kan - de instelling van. eenfamilieraad" van beteeke- nis zijn. Verruiming van echtschei dingsgronden is - ongewenscht. Na vijf jaar scheiding van tafel' en bed kan overigens bij gezamenlijke over-, eenstemming een huwelijk worden ontbonden. Na de indiening van de bovenver melde motie verklaarde de heer Voetbalprogramma Eerste tlasse; DiBtrtct I: RFC—ADO; Hermeg DVS—Sparta; EDO—AJax; V SVDWS; Feljenoord—'t Gooi District n: Blauw Wit—DHC; De Vo.' IewijckérsStormvogels; Neptunua DOS; JIBS—Excelsior; DFC—Haar lem; Districtin; Go Ahead—Ensched Boys: AGOVV—Quick; Enschede- Vltesse; NEC—Wageningen; District IV: Willem n—NOAD; De Baronie DNL—Longa; VVV—RKTVV; Vlissln- gen-NAC: Helmond-BVV; District V: Be Quick—Achilles; Velocltas Leeuwarden; Sneek— Emm en; HSC— GVAV; Heerenveen—Veendam; Dis trict VI: PSV-Brabantia; Sitfc Boys Llmburgla; Juliana—MW; Sporclub. Emma—Eindhoven; De Specheu— Maurits- District, n. Tweede klasse aCW. Unitas;;; Velox—Coat;" Hercules—HV V; BMT—VFC; Gouda—VUC; 2B: Slled»echt—Overmaas; VIOS—Sche- venlhgen; UW—SVV; DCV—UVS: Fortuna—EllnkwijkDistrict n. Der de. klasse C: VDL—BEC;- Excelsior '20—Hoek" van Holland;. VOC—Post duiven; De Hollandlaan—De Mus- echen; 3D: DCLFoortugaal; Alblas-' verdam—Slikkerveer; RDM—EBOH; H- OVzwijndrecht3E:SVW—Lekker- kerk; DH5^-EDS; LSV—CKC; Fluks —VND; 3Fr .The Rising Hope—Archi pel; GDA—Spartaan '20; Olympfa— Cromvliet;JWesterkwartier—DH2; 4D: - VVF—Full Speed; Florissant—Wip-"? polder; Schiedam—DZB; TexasHDV;': Satumus—Haastrecht;-' 4E: D-DVK- Ooievaarsri GDS— Postalla;USCSF C; Ollveo—Stolwijk; KRVC—DJS; 4F: FSV Pretoria—SOA; Ursus—WIK;' Spoorwyk—VDS; Het Noorderr—Oude. water: 4H: Celerltas—schoonhoven; Bergambacht—Pechvogels; DDC—DO NK; Ammerst SV-DRZ; 4 1: HJlle- gersberg—Transvatla; Progress—NH S; PFC—Sunrise; Belvédère—DRL; 4J: Bloemhof—St Lodewljk; DEH— Oud Beljerland; Hlllesluls—RCD; Hl ON—Hermandad; 4K: Merweste^jn— Merweboys; Aeolus—Steeds Hooger; Dlndua—Steeds Volharden; OSS—OV V; 4L: Dubbeldam—'s Gravendeel; Streljen—Merwede; SSW—Dilettant; Zwervers—Boln es Bachg (KVP) dat hij het beleid van den Hoogen iRaad evèn weinig be wonderde als de heer Donkers, maar hij meende,/dat met:de pas gedane benoemingen - de kwestie afgedaan moet zijn. Aan een uitspraak:van'de Kamer - is -geen behoefte meer.Ter wijl mej. Wttewaal van Stoetwegen (CH) en mej. Tendeloo P.v.dJL) pleitten voor benoembaarheid van de vrouw tot rechter, was de "heer Terpstra(A.R.) daar mordicus te- gen. Inzake den-Hoogen Raad deel de hij, evenals" de heer Vonk,; de meeningyan-.denheer.- Bachg_ Mjiister - Van Maarsevéen betoog-: de dat de Wet. op de.-Rechterlijke Macht, die van 1827 dateert, aan be- noembaarlie'd van 'een. vrouw tot rechter natuurlijk niet gédacht heeft,' maar zij verzet zich er ook met te gen. De zaak van den Hoogen Raad ls: afgedaan door de vorige regeering.: De motie is niets anders dan een motie, vanafkeuring, doch zij ;had tegen de vorige regeering gericht moeten zijn. Zij komt nu als mos terd na den maaltijd! De motie-Donker werd daarop verworpen met .45 tegen 20 stemmen. Tevreden gezichten voor de klas .Van offlcicele zijde wordt medege deeld, dat in de commissie, van ad vies en overleg Inzake de onderwij zerssalarissen. over de hoofdpunten van do salarisregeling volledige over eenstemming is bereikt. De commis sie zal thans nog enkele nevenzaken t.« behandeling nemen en vertrouwt binnenkort baar advies aan de re geering te kunnen uitbrengen. Nieuwe bonkaarten op inwisselingsbon Op dc bonkaarten K. L, O en P 701, welke op 21 December in ge bruik zullen worden genomen en met de uitreiking, waarvan- de dis- tributiediensten inmiddels eer be gin hebben, gemaakt, komt in den linker bovenhoek een bon voor, waarop het nummer van de bon kaart is vermeld. Tegen inwisseling van dezen bon zal men t.z.t. de vol gende bonkaart voor voedingsmid delen kunnen verkrijgen. In plaats van een bon van het inlegvel zal dus In de,, toekomstdeze inwisse- ling5bon worden Ingenomen bjj uitreiking van een bonkaart. Van het inlegvel zal voor dit doel geen bon meer worden 'verwijderd. Er: moet evenwel met nadruk op gewe zen worden, dat 't inlegvel zorgvul dig bewaard moet blijven, aangezien bijuitreiking van een schoenenbon de Bon 614 van het inlegvel moet worden .ingeleverd. - NIEUWE BONNEN Voor de eerste helft van de 12de periode 1946 (24 Nov. t/m 7 Dec.) Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: BONKAARTEN KA. KB, KC 618 (strook co 3) 49-3 boter 49-1 melk 49-1 vleesch 49-2 vleesch iB-l boter id-Z boter M-l melk 50-1 vleesch 50-2 vleesch 49-1 brood BOO gram brood 49-2 brood 400 gram brood 49-1 bo3«r 123 grom boter 49-2 boter 125 gram margarine of 100 gram vet 254 gram margarine of 200 gram vet 4 liter melk 1D0 gram vleesch 400 gram vleesch 49-1 algemeen 200 gram kaas -49-2 algemeen 50 gram cacao 49-3 algemeen 750 gram suiker of bo- terbamstroolsel enz. of 1500 gr. Jam. siroop enz. 49-ib reserve 1600 grom brood 49-lc reserve boo gram brood 49-2b reserve 3 liter melk 49-2c reserve 3 liter melk 49-3b reserve 100 graro kaas 49-3c reserve l el BONKAARTEN KD. KE 612 (strook no. 3 i-l brood 800 gram brood 250 gram boter 125 gram margarine of joo gram vet 12 liter melk 100 graro vleesch 100 gram vleesch 50-1 algemeen 100 gram kaas 50-2 algemeen 50 gram cacao 50-3, 50-4, 60-5 250 gr suiker of boter- algeraeen homstrpolsel enz. or 500 gr. Jam, stroop enz. 50-6 algemeen l el 50-id reserve 600 gTam brood 50-1 e reserve - 250 graro rijst 50-2e reserve 300 gram bloem TABAKSKAARTEN T 59 2 rants, tabaksart. V 60 200 gr chocolade en/of suikerwerken X 59 2 rants tabaksart X 60 100 gr Chocolade etvof suikerwerken Voor de week van li/ia December zuhen nog bonnen worden aangewe zen voor tabak en suikerwerk. Deze week Is wederom 100 gram vleesch extra beschikbaar, zoodat men Ln totaal 500 gram per veertien dagen omvangt. Op de bonnen voor tabaksartlkelen zal bij aankoop van 2 rantsoenen sigaretten ten minste een pakje si garetten vervaardigd uit-Zuid.Amerl- kaanscbe tabak gekocht moeten worden voor zoover nog voorradig, kan op de suikerbonnen pindakaas worden •gekócht-eo .wel een potje 370 gr.) pindakaas, per 250.gram suiker -Bovengenoemde bonnen Kunnen/ reeds op Vrijdag22 Novembera.s.- wordèn gebruikt mei - uitzondering van de bonnen voor vleesch eh melk, .waaróp eerst-.met .ingang: yan; Maan- dag 25 November a.3. mag worden ^gekocht-* /■?-. Heldhaftige redding tijdens cycloon ÉenLge leden van. dé bemah-iing van het veerilendulzend ton metenda 7 Nederlandsche passagiersschip „Bois- sevain"zijn aldus N. P. ér' ln ge slaagd acht personen, waaronder een achtjarigen jongen, le redden van het wrak van éen vaartuigje, dat op 150.; mijl afstand van Bombay ver ging tijdens een cycloon, die hon derden menschen het. leven heeft gekost.'- 'IV De ---Jarige zeeman Dirk Kooy uil Amsterdam zwom tachtig meter door de kokende zee cn slaagde er In. een ouden man te redden, die zich aan het wrak had vastgeklampt. De 25- Jarige Jan van Soelen, eveneens uil Amsterdam,ontkwam bJJ zUn red dingspogingen nauwelijks aan den dood/ - De purser A. G. van Lehhoff 'uit Rottc-dam verLelde: „WIJbaanden ons een weg door de hooge zeeën, toen wjj plotseling eenige Indiërs opmerkten, diezich aan een vlot: vastgeklampt hadden en op eeni/en afstand daarvan een luden man, ."die alleen op een deel van het wrak ronddreef. Gezagvoerder J H. \V. StaaF uit Amsterdam gaf het bevel tot redding der drenkelingen. Hij manoeuvreerde het schip tot vlakbij het vlot, waarna eenige onzer man nen langs de touwladders naar be neden kiauierden en reddingslljnen naar de schipbreukelingen wierpen. Zij trokken hen vervolgens naar het schip toe en brachten ze vla de touw ladders naar boven. De vader van het achtjarig jongentje dreef. Inmid dels óp zijn wrakstuk verdqr weg én bleek te zeer. uitgeput: ont, de lijn të kunnen grijpen, waarop Kool ln zee dook en met den man terugkeerde.. iTijdens het reddingswerk werd het vlot tegen den wand van' het schip gesmakt, waarbij van Soelen zich slechts kon redden door"op het laatste, nippertje lh zee te springen en té dulken.;:é.r Regccringsbloc boekt: groote zege in Roemenië Radio Moskou maakt de volgende uitslagen éekend van de Dinsdag in Roemenië, gehouden verkiezin gen: :;V^. Democratisch bloc: 424,626 stem men. Nationale partijr 45.187 st. Democr.boerenpartij- 15.530 st.; Liberale partij (Gratianu): 12.974 stemmen; Onafh. soc.-dem. partü (Petrascu)10.387 stemmen. En naar den terugkeer van Schermerhorn In de Nlëüwé Nederlander, het orgaan van debelUdend-proTestant- sche vleugel vande Partij van deii Arbeid schrift nor, G E; van Walsum htans een aantal artikelen waart; uit de aanwezigheid blijkt van oppo- sitioneele, althans om het blad 2tlf te clteeren „lauwe gevoelens" ten aanzien van het nu zittende kabinet* Moet dat dan verdwijnen? De Nieuwe Nederlander wil eerst over- wegen, welke andere mogelijkheden er. politiek aanwezig zijn. Een coalitie yan Partij van den Arbeid en communisten wordt ..pracllsch uitgesloten" geacht, daar belde tezamen nog niet over een par lementaire merrderheld .beschikken. Rest een rchtsche coalitie: deze zou. conservatief zijn en waarschijnlijk een kort experiment blijven, terwijl het lir.ks gerichte deel van het R-K. kiezerscorps met een conservatief bewind allerminst ingenomen zou zijn Dus cn verder clteeren wy De Nieuwe Nederlander zou het, het- zljzij na een korten tijd van rcchtsch bewind, hetzij misschien al tijdens de formatie wel eens kunnen blijken, da* een nieuw kabinet - van Partij van den Arbeid en K.V P de eenige aangewezen oplossing was Dat zou dan het voordeel hebben, dat uit- katholieke kringen Juist dan figu ren naar voren zouden komen, wier ■vooruitstrevendheid hen ln dezelfde rij plaatst ais de mannen van de p. v. d. A en van deze la'atsten zal een man als Schermerhorn op wlen he* beleid van herstel en vernieuwing ln zeer belangrijke mate rustte, met zijn geestverwanten onbelemmerd door politieke intriges, kunnen terug- keeren. t WIJ zijn, aldus nog steeds De Nieuwe Nederlander. er niet ze ker van, dat deze mogelijkheid ook tot de politieke waarschijnlijkheid behoort,- maar indien een ontwikke ling ln die richting mogelijk bleek, zouden wij haar zeker toejuichen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1