NEDERLAND HEEFT BIJ DE ENGELSCHEN VEEL SYMPATHIE HERWONNEN Beg De /barmhartigheid' zegeyierf Het leven wordt nog steeds duurder grenzen DB,SCHIEDAMMER Gesprek met minister Hy nd rip voor onze problemen met Duitschiand Britsehe economische politiek faalde De zelfstandigheid der gemeenten Waar 't huishoudgeld blijft Twee S.S.-èrs ontsnapt in doodkisten Nederland Legen de Rest van de wereld? DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN ONTSLAAN PERSONEEL KID. EN ADM. LANGE HAVEN. 1U-SCHIEDAM - ADMINISTRATIE: TELEFOON REDACTIE: tJILEFOON B6S0S ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT PER KWARTAAL 14.— LOSSE NUMMERS 10.08 ZESDE JAARGANG NO. 273 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST; SCHIEDAMSCHESINGEL 49 BOTTERDAM TELEFOON NRS. 2S430 EN IKH POSTGIRO No. 3SS644 Bankier; amsterd. bank TB aotterdam VRIJDAG 22 NOVEMBER 1946 (Van onzen spcciafen verslaggever) IJ ET Duil-sche probleem staat op het cogenblik in het ceri- 1 trum van de Engelsche politiek. De voedselcrisis in de Britsehe zóne heeft zulke afmetingen aangenomen, dat de publieke opinie den betreffenden minister met vragen cn eischer>.vervolgt. Tot nu toe had men zich alleen bezorgd gemaakt over de 80 millioen pond die de Engelsche belas- tingbetaters per jaar voor de Britsehe zóne moeten opbren gen. Thans echter komt er een nieuw probleem bij; nu de Engelschen een der Duitsche zónes zelf besturen voelen zij zich voor wat met de daar wonende Duitschers gebeurt ook verantwoordelijk. Deze kwestie hangt echter ook weer sa men met de situatie waarin het economisch leven van Du.tschland verkeert. Zoolang Duitschiand bijna niet pro-- duceert,.is het een schadepost voor den bezetter en een .belemmering voor het economisch herstel van zijn buren. - Deze situatie hu was uitgangs punt voor een gesprek dat wij ■met den minister voor de Britschë zóne iri Londen mochten nebben. 7n}Attlee'.a .Labóurksïiiu^i^tjt- een men. sittiriffj loieng üeÏTi^ètti^. 'Izich met alle aangclegenitedèfr Jeffend6 .de Britsehe bezpttvn-g8- ;'-one in Duitschland -/•- bepiïj&tije hovden. Deze „minister vcoót^-dè" Britsche zóne'* is JohnDgrid^èn met hem had eenonzer \ir6dac- teuren dezer dagen 'hoiid. waarvan hij zijn indruklió^ in /nevenstaand artikelV£p1£g£.y die ook een open oog heeftWoóHde. beiangen van anderemMogë'Néder-: land. spoedig er In slagen uitvdêze situatie een voor ons KunstlR-jesaK taat te halen. Eerste Kamer De offjclcele titel van den minis ter is Chancier of the Duchy of Lancaster, een titel, die niet veel meer is dan een leegs huls. die men thans ais het ware met de Duitsche zaken heeft gevuld. The Chancier maakt geen deel uit van het inner- cabinet en onder de vele klachten, die door de pers en door de parle mentaire critici waren uitgebracht, was ook deze. dat de Duitsche zaken door een minister van hoogeren rang behoorden te worden behan deld. Deze zaak heeft echter vele kanten. Uiteindelilk wordt Duitsch- jand geregeerd door de overeen komst van Potsdam en wat er op is gevolgd, hetgeen wil zegden, dat de hoofdlijnen van het Duitsche beleid vastgesteld worden door de commis sie van ministers van buitenland-^ sche" zaken der'Groote- Drie: Zoo- lang dat het geval is.-heeft het de partement .van Bevin een 'beslissen- peering van -de minlsterleele zettis terwiile van het beheer der Britschë zöne. niet gemakkelijk m zijn 'werk- gaat. Sinds wdj onze reportage over - Duitschiand publiceerden is H een stroom van deskundigen uit Duitsch iand naar Engeland teruggekeerd, wier rapporten in alle hoofdpunten met onze conclusies overeenstemden. In het gesprek dat zich tusschen den min'ster en or.s ontwikkelt. blUkt a', direct, dat hij van die ert- tlek op de hoogte Is en haar voor een belangrijk deel. deelt. Terwijl hij een rechtmatige trots voelt voor da politieke afdeellng van het M.G dat een direct uitvloeisel is van zijn departement, is hij er zich volkomen van bewust, dat de economische po litiek heeft gefaald en dat de eco nomische afdeellng van het M.G. het dringendst herziening behoeft Labour en P. v. d. A. Het spreekt vanzelf, dat het ge brek al spoedig cirkelt rondom óf belangen die Nederland bij Duitsch iand heeft. Minister Hynd toont een groote belangstelling voor Holland en'hij Is' een -der-'vele-Labourfigu- *vn bi) wicn wij deze ervaring on- deden: Sinds het Nederlandschc volk dui- del ijk naar een overeenstemming" met Indonesië streefde, heeft bet in Engeland veel van de verloren bym- pathic herwonnen. Het tweede punt dat hen allen interesseert is de ber- orienteering van het Nedcrlandsche socialisme dat zijn uitdrukking heeft gevonden in de oprichting van de Partij van den ArbeicL Aangezien dit een ontwikkeling was In een met Engeland verwante richting, gevoelt men daarvoor een natuurlijke sympathie. Beide facto ren hangen tenslotte samen met de Partij van den Arbeid; het zou goed zijn dat ons departement van bui- tentandsche zaken daarmee rekening hield, ye? zijn de menschen van de r.vd.A. waarmee de menschen van Labour het -meest verwantschap voelen. In het geval van minister Hynd komt hier nog bij. dat hil voor deze ontwikkeling in Holland bijzondere interesse toont, aange zien onze ontwikkeling een voor beeld zou kunnen zijn voor die van het Duitsche socialisme en de Duit- 6che sociaal-democratie op het oogenblitc de belangrijkste politieke factor ts in de Britsehe zóne. Ne derland zou ongetwijfeld een steun kunnen zijn voor den geestelijken wederopbouw in Duitschiand. daar wij een meer continentale mentali teit hebben dan de Engelschen. maar de liefde kan niet van één. kant ko men en we keeren dus terug tot onze economische grief. Liever onderdeden dan dollar* Nadat wij een uiteenzetting heb ben gegeven van de zonderlinge moeiiykheden die wij op het oogen- blik ondervinden, alleen reeds om WEERBERICHT WISSELEND BEWOLKT Krachtige, aan de kust tijdelijk har de, zuid-westelijke wind. Wisselend bewolkt n»et enkele regenbuien, hier en daar met hagel of onweer, eenlgc daling van temperatuur. Kon op 8.14 uur; onder 16.42 uur. Nieuwe maan. WATERSTANDEN ROTTERDAM le m 4.21 uur; 2e tü 16.21 uur. uit Duitschiand de- reserve-ondsr- deelen te krUgen die wij noodig heb ben om onze destijds uit Duitsch iand afkomstige machines weer te laten draaien, wordt het gesprek le vendiger. Minister Hyr.d blijkt van die moeilijkheden op de hoogte te zijn. Hij voelt niet alleen de bezwa ren mee. hij erkent ook. dat door ze op te heffen, men een Britsch be-, lang dient. Zou Uw regeering genegen zijn reserveor.derdeelen te ruilen voor voedingsmiddelen? vraagt hi). Het lijkt ons, dat er over te pra-' ten valt. Tenslotte forceeren wij on ze export niet om deviezen te krij gen. maar uiteindelijk ora goederen te kunnen krijgen. Een onmisbaar Duitsch machineonderdeel heert meer. waarde dan het fraaiste dol larbiljet. Onze landbouw Op dit/punt..doorgaande, .komen "wy te - sproken over' den toestand' van onzen bndbouw in het Rige- meen, pp" den duur- kunnen/wh/ah.. "noodig? chemlcakunstmest en derpe'ijke weer kunnen Impor- -teeren. Maar dat Is'een plan.op lan- "«-en termijn interrumoeert de mi nster;- De- chèmlcalienindustrie is afhankelijk van de staalindustrie., waarvan zij de afvalproducten ver werkt en deze. is weer. afhankelijk", van de kolenlndustrle.dfeop haar beuat- weer stales- goroedzehap noo dig-heeft. Ongetwijfeld hangt dus alles, ook voor de West-Europcesche landen, af van de vraag of wij er hi zullen stagen dè Duitsche industrie op harmonische wijze tot grootere pro ductiviteit te hrengen. Kunnen Ne derlanders bi de plannen, die daar. toe noodig zijn, 'n rol spelen? Dat zou immers ons land sttmuleeren actief mede te werken eri het zou een waarborg zijn. dat onze legi tieme belangen beschermd .werden. De minister vindt het een sympa thieke gedachte, maar hij vraagt onmiddellijk: wat verstaat V onder legitieme belangen. Wij antwoorden, al die maatregelen, die niet schbde- Jljk zijn voor het organisch weefsel van het-Duische bedrijfsleven. Zonder verder mareD worden wij het over ...deze formule "eens Het gesprek gaat tenslotte nog over al- gemeene economische problemen. De minister blijkt een open oog te heb ben voor het feit. dat Duitschiand zelf alleen geordend kan worden wanneer het omringd ls door een wereld, die zelve geordend is. Ai- leen dan kunnen wij er op den duur In slagen van de Mark devies te ma ken dat door goederen gedekt is. Vanaf dat oogenblik zullen de grootste moeilijkheden overwonnen zijn. Hiermede eindigt ons gesprek. Wij namen den indruk mee, van Iemand,die de moeilljkhèden van zijn probleem volkomen beseft, maar OESTER LAND KRIJGT s EEk RECEERINCSCOMMISSARIS De behandeling in de Eerste Ka mer van het wetsontwerp, waarby werd voorgesteld voor de gemeen1- te Opsterland een regeeringscoml missaris te benoemen, verliep veel vlotter dan in de Tweede Kamer. Opnieuw waren bLnnen de Party van den Arbeid de meenlngen ver deeld. De heer Wou dénb.érgj zeide, dat de regeering n!et': 'v.an hem kon verlangen, dat hy de be~ volking, die. gesloten tegenoverden burgemeester staat, in deze -jsbu> desavoueeren.- Medewerken aan een' wetsontwerp, waarby misschien der! 2e zelfde/burgemeester xegeerlngs-I commissaris zou worden, was van' hem te veel gevergd. De heer Rei-i n a i d a daarentegen noemde dei houding van den noodgemcente- raad ami-aemocratisch en niet in overeenstemming met onze staats instellingen. Hy was met den' R.K.-afgevaardigde Kropman van meening, dat men zich hier in een dwangpositie bevond en zeide zijnJ stem aan het ontwerpte zuilen, geven. - - - I .- Het communistische Kamerlid Van Sah tan vroeg: zich af. bfj'. men. de. houding van.den Opster-/' landschcn Raad - met gezagonder-f mijning mag bestempelen; Waar-, >.L dïn£.uX?J'™G V ^mretUSGET!, die mens de bezetting deer trail den l>ouw van den opneembarenWest- fat» l:ïl ^0est 7worden' w°rdt thans vjeer hersteld. Linies op de JOJO et et rntn de golven hoog opslaan tegen de. eerste borstwering. Wat gebeurt er met de uitgesproken doodvonnissen? (Van onzen parlementairen redacteur) zaken. Laodbou-.-, doarlusschendoor d» nalu- °ud-SpanJestrijders. het was een calcldoscopuehe veelheid ochtendI^lrCmMHWell"! Tweede Kamer gisteren :te zien enf in een JSSt'-JS mlaaa8- .<!n een avondvergadering, Pe berechting van de ben ^,UC°Ien ",e' hoofdschotel van de debatten heb- als niet alle partijen op de communisten na bij voorbaat Bereid waren geweest den minister. In zijn .streven té steunen. vertrouwen en' uitdrukking ;te geven aan den volicswl]."'..ln-d het "ncgeeren van dezen volkswil ligt volgens dezen spreker' veeleer een element van gezagsondermijning: -Nadat -- de minister-president - de sprekers beantwoord had." werd -hef ■wetsontwerp aangenomen ..met 29 tegen"- 7 stemmen. Behalve de com munis ten: stemden tegen" de P. v. d. A.-af ge vaardigden Woudenberg, Donkersloot en Stufkens. - De heer Donker (P v. d a.) verdedigde het beieid van den ml- n.*3f^r in 2a5ce de massale Invrijheid stelling van politieke delinquenten Gedetineerden, van wie geen dossier bestaat, behooren naar spr. meaning vrijgelaten :e worden. Contrflle op de dentenlle ls dringend noodig. Over de geheeie lijn zullen vroeger Ultge sproken straiten moeten worden herzien, omdat op het oogenblik voor dezelfde soort misdrijven veel hy^er straffen worden opgelegd spr drong aan op-het toelaten van kran ten In de kampen Eèn gëheei ander - geluld Üet' de heer S t ok v 1 s (C.P.N.)hoorea, 7Br^e! '"p.lnats lsf getreden van rechtvaardig- heid.' Hij crltiseerdeVscherp de orga- nisatie- van de Bijzondere Rechtsple'.; ging,die nogsteeds."een chaos is." ,Het; lis. de - schuld - der'-.' reg'eerJ6g;.'"dat,r' „ïde politieke: delinquenten uit dc karh- jpen. komenu als teller natlonaal-soela-' I. listen dan zij tevoren- 'warén; Dc ln- stelling van een polltieken politie-, rechter zou de "oplosising voor de be-. Techting der lichte gevallen gebracht .hebben,:.'-;.'.: Da heer S ehepa (P v.' d;A.) Do Engelsche beeldhouwer Sir TVil- liam 72cid Dick bij een werkmodot in klei van het Roosevelt-gedenk- teeken, dat ter nagedachtenis aan den Amcrikaanschcn sfaafsman in Grosvenor Square te Londen zat ■worden opgericht. Een publieke in- schrijvingslyxt vcor dit gedenkte ken, dat 40.000 pü. cal kosten, is door den Engelschen minister-presi- der.t, Clement Atllec, geopend. IN een half jaar tijds la het leven per week zes gulden duurder geworden Dat bleek uit een en quête, die door het Nederlandse he 'Instituut voor del.1 Publieke Opinie in October werd gehouden: Volgens de meening .van de meeste onder vraagden heeft een gezin van vier personen-;— man, vrouw en twee kinderen 48.-per week noo dig om uit te komen; in"Maart van dit jaar was het resultaat van een analoog opinie-onderzoek, dat In doorsnee een - bedrag van 42. werd genoemd. - Geven de antwoorden van de ondervraagden een Juist beeld van de kosten van levensonderhoud of werdendeze kosten door de onder vraagden te hoog geschat? Dc re sultaten van een onderzoek van een aantal huishoudrekeningen, tn het eerste kwartaal van dit Jaar door het Centraal Bureau voor de Sta tistiek gehouden, stemmen nauw- keur 5 g. o ver een me t die van de Maart-enquête van het N.I.P.O.: de gezinnen in de laagste inkomens klasse gaven per week 42.— uit. In het tweede kwartaal kwamen zij daarmee niet meer toe en had den per week twee gulden meer noodig. Vanwaar de stijging? Twee en veertig gulden in Maart, acht-en-veertig gulden In October; wat ls de verklaring van dit ïr_ schil van zes gulden? In dc eerste plaats zijn verschillende onmisbare goederen, als textiel en schoenen, die in Maart nog slechts in gerin ge mate verkrijgbaar waren, thans iets ruimer beschikbaar, doch in de tweede plaats kan het opinie-op- dereoek: beïnvloed 2^Jn door het. felit, dat de I meeste gezinnen kort' tevoren hun brandstoffen voor den winter hadden aangeschaft,. De - voornaamste oorzaak' 'blijft echter de prysstijging van vele ar tikelen, voornamelijk voedingspro- ÖUCten.' Een inkomen beneden ^40per week, dat in Maart door *48 pet. der ondervraagden voldoende werd geacht, werd thans slechts door 22 procent der ondervraagden ge noemd; Thans meende 18 pet. dat; een inkomen van 56.— of meer noodig was, in Maart 6 pet; Zestig procent van de laagst, be taalde arbeiders en 56 pet. van de plattelanders noemden by deze en quête bedragen beneden 45.—, terwijl ih mlddenstandskringen en in de groote-steden gemiddeld 50,als minimum-Inkomen werd genoemd. Het rwultaat van een soortge lijke In - Frankrijk gehouden en quête was, dat gemiddeld eon be drag van 3GG0 francs per weel: f 80J- in-, de 7 groote steden - zelfs 4400 francs 98.—) - noodig werd geacht omrond te komen. Twee S.S.-ers uit het kamp Llsel- steln, die met 80 anderen aar. een begraafplaats voor gesneuvelde Duitschers werken, zijn dezer dagen in een doodkist ontsnapt." Ameri- kaansche soldaten kwamen van een Amerlkaansch kerkhof, waar ook Duitschers begraven liggen, om lyken 'over te brengen. In Zuideiyk Nederland gesneuvelde Duitschers worden namelijk naar dit kerkhof te IJselstein. overgebracht: De une- rikanen gebruiken daarvoor kisten, die per auto vervoerd worden. Na dat de stoffelijke resten daaruit zyn gehaaid, worden de kisten op- nieuw ïgebruiktr Tydens het afla den hebben twee S.S.-ers kans ge~ zien in: de ledige' kisten te.krulpen en zoo per Amerikaaasche vracht auto te ontsnappen, zy zyu op een pleisterplaats in Limburg uit; hun Jugubere schuilplaats gekropen. Vermoedelijk zyn de heeren daar na over de Dultsciie grens ver dwenen. In de week, voorafgaande aan den wedstrijd tusschen Groot- Brittannië en de „rest van de wereld", welke ontmoeting naar bekend fa op Zaterdag 10 Mei 1947 te Glasgow wordt gespeeld, zal in Nederland een wedstrijd worden georganiseerd tusschen de „rest van de wereld" en het Nederlandsch elftal. Waar deze ontmoeting in ons land plaats vindt is nog' niet bepaald, dock men mag aannemen, dat alleen Lot Olympisch stadion te Amsterdam of het tcijoEoord-Btndion to Rotter dam voor dezon belangrijken wed- stryd in aanmerking komt. Stelde va'st, dat de minister-het aan tal-gedetineerden noalt als het uit- - gangspuntbad mogen nemen voor zijn maaregelen. Hier hadden alleen de elschen van het recht den door slag moeten geven. Hij constateerde, dat de Illegaliteit, den "slag van de zuivering en de herechlng heeft ver-, Horen,.en aqhtte het niet Juist, dat men aan de uitgesproken doodstraf fen .tracht te ontkomen door heti verleenen var. gratie.- De heer" Korten h o r.s t (K.V. P.|had .ontdekt., dat de .maatregelen van- den. minister het Nederiandsche pubilek.in 't-geheel niet.hebben ver- ontrust., als gevolg van'een. ..e'volu-: tie" In de lechlsovertuiglng. waar van o.a, de uitspraken van .den Cen- traleti Eereraad het bewijsleveren-v Tilj- wilde nu maar ,n snel tempo de mpeh-waren.- Dat- ^benoeming. -Her' verkreeen erenseebleden met Welwi![endheid biedt geen_ waarborgen De m.ededeeling; van. minister Van Boetzelaer,- dat de Groote vier welwillend staan tegenover -de Ke> derlandsche eischen vangrenscorirec- •■-. ties ten aanzien van Duitschiand, .stemt ons noch gerust noch verheugd. De vraag ls niet. of wij op dlt oogen blik een welwillend oor voor onza elschen. vinden, maar welke garanties men ons geeft, dat. zou Duitschiand moeilijkheden met ons gaan maken, die; welwillendheid-van heden omge zet zal worden ln krachtdadigheid in de toekomst. Zouden wij zulke ga ranties kunnen krijgen, dan rest nog de vraag vraag die ln het verleden herhaaldelijk pijnlijk-negatief moest worden beantwoord wat zij waard zyu y'.'zA': m' - Intusschen staat tegenover de wel willendheid van de Groote Vier de begrijpelijke onwelwillendheid van de Duitschers zelf, die reeds bU monde van verschillende hunner po litieke leiders duidelijk te kennen hebben gegeven dat zij onze grens correctie-eischen beschouwen al* schadelijk voor de goede verhoudin gen tusschen belde volken. Wij kun nen ..niet inzien, dat Nederland er mee gebaat ls, dat de Duitsch-Neder- landsche stemming voor een verra Ja" eerst, met de tenietdoening dee correcties eindigende toekomst wordt bedorven. Het gemis van het Duitsche achterland is reeds nu ln ons economisch levenuiterst voet-.- baar. De Duitschers, tenmaal- weer tot politieke zelfstandigheid en een mate van polileke macht gekomen, zullen geen gelegenheid laten voor bijgaan om ons onze grenscorrecties in te.peperen. Het interesseert ons ln dit verband ln het minst niet, dat wij „maar 120.000" Duitschers binnen on ze grenzen krijgen, noch dat die Duitschers -zoo „verspreid" wonen. Is hei laatste meer een nadeel dan een voordeel omdat" het. beteekent. dat onze grens over de geheels - lengte wordt vergiftigd, het eerste ls als argument voor grenscorrectie» nauwelijks zoo. dat een minderheid, natuurlijk zoo, dat een minderheid te meer ellende oplevert naarmate zi] grooter wordt, maar voor een Rleina minderheid Interesseert het „stam land" en vooral indien dat stam land Duitschiand ls! zich even hartelijk als voor een groote. Het gevaar van „Irredentisrne" zit niet. zoozeer in de Duitsche minderheid als zoodanig ala ln hetbestaan van een Duitschvolk van 70.000.00D zie- len daarnèöst. Zelfs Indien de 120.000 Duitschers; die deregeering ons toe dacht in overgroots-meerderheid voor „Anschluss" bij Nederland moch ten, gevoelen, zouden wij hen niet verwelkomen, w.etend, dat de ."poll-, tlek ivan Duitschiand er op: gericht zal zijn deze „afvalligen", .ongeacht "/de. kampen- waren.- Dab Abenoeming 'van' póli tieke-p o Ji tlerechiers,uitkoms t gebracht zou/hebben. Is een hersen schim Spr, dëed; de toezègging, ''at- hij krantenen üJdschrllten 'n: de kampen zóu toelaten. De pótltle; kan het wérk dér PJt.A. niet ovtmemen i tenzij zij een aanzienlijke: uitbreiding ..'zou 'ondergaan./ De minister hadverschillende dossiers onder oogen gehad van menschen, die de doodstraf volko men verdiend hebbeu, dom de wijsheid van de regeering zal hll]- ken uit het verschil tusschen het aantal m'cnschen, dat de doodstraf verdient, en hcj aantal executies- ;B5j- de- replieken vroeg de heer Stokvis (C.PJ4;) of „De Waar heid" ook in de kampen zoa worden tofgeiaten,, waarop, de minis er ant woordde; dat hij niet uitdrukkelijk had verklaard,Vdat: zulks zou ge schieden. v/'v//, ./-.v1,.- De begrooting' van Justitie voor 1946 en 1947 werden zonder hoofde lijke stemming aangenomen;' Nadateen wetsontwerp tot natio- nallsaile van twintig, Oud-Spanje- "slrijders zonder hoofdelijke stem ming -was aangenomen.-;was,, dc be grooting van Blnneiilanoschë'^zaken aan.de orde// '-' Verachillendè sprekers gaven, roo- wel ln de middag a'.s in de avond vergadering blijk van hun ongerust heid over'des positie van de lagere or- ganen. De zelfstandigheid van de .ge meenten dient zoo: spoedig mogelijk te worden hersteld, was de algemee- ne opinie, waaraan o.a. de :heer Tul- (P. v, d A.) uiting gat» Een sympathiek betoog hield mej. Tend el o o" (P v. d. ,A.* voor de vrijheid van de gehuwde vrouw om zelf tebeslissen of zij werken wi' Een verbod vanwege de overheid ls een aantasting van de persoonlijke vrijheid. Vergeleken bij Engeland. Zwitserland/ België en Frankrijk ls het percentage der gehuwde vrouwen in dienstbetrekking hier te lande.bij-; zonder laag. ig talrijke onderwerpen passeerr den de revue: de lijkverbranding, de Zondagswet, de gezagshandhavlng, de burgemeestersbenoemihgen, enz. deri verkregen 1 grensgebieden mét -dejdaarin geïnvesteerde kapitalen -niet kunnen tegenhouden en op dlo hulp mogen wil - denk aan M(la chen! niet «kenen - De Nédérlahdsch-Dultschë;: verhóü- •- ■ding 'vórmt een! van 'de pijnlijke pro blemen var» onze bultentandsche po litiek Het is duidelijk en .onvermlj- dclljk, jdat de rooftochten, én plun deringen, waaraan Duitschiand- ons vijf Jaar lang heeft blootgesteld, de Nederlanders tegen de Duitschers tot verbittering en haat hebben opgezet. Dié zullen wij tegenover een zich ver nieuwend Duitschiand dat blijk geeft den weg der democratie met haar grondslagen van vrijheid, vrede en welvaart te gaan, moeten; afleggen. Wanneer intusschen een Dultscha "minderheid binnen onze grenzen; zich gaat roeren, zal dat tóch al zoo mbei-, Ujke proces vun vernieuwing van negatieve gevoelens tegenover Duitschiand vertraagd, zoo niet ver- ijdeld worden. - Hoe wij het keeren of wenden, voordeel lri de grenscorrecties Iver-' mogen wij niet te zien. "Wei daaren tegen In economische clalma. die Ne derland greep geven op een deel der •Duitsche productie, schadevergoe ding langs dien-weg gaat niet onver-:' mijdelljk.gepaard met -het .ontstaan van Nederlandsch-Dultschepolitieke spanningen..Grenscorrecties doen dat: wèl. Daarom begeeren wij ze niet-, ZIJ vormen een gevaar voor Neder- lands' toekomst.:. VAN POLL EN MANSERCH VERTROKKEN Gisterochtend Is de heer Max van Poll per Skymaster uit Bata via naar Nederland vertrokken. Ook luitenant-generaal E. C. Man- sergh, de geallieerde bevelhebber heeft Java, verlaten; hyvertrok naar Singapore, ";V;" - Prof. Schermerhom ,en de heer De Boer vertrekken, vandaag Uit Batavia,''-'V/! ?•'- ,-V'; V;W; Oorzaak: concurrentie van /nieuwe lijnschepen Twee dagen nadat het Britsehe luxe-schip Queen Elizabeth van New-York vertrok voor haar tweede thuisreis naar Southamp ton en het nieuwe. Amerikaaa sche passagiersschip AmérIca ge heel volgeboekt haax eerste trans atlantische passagierstrip aanving, hebben de Tan American Airways aan 600 van de 3000 employe's, die In dienst van dc Atlantische afdeeling dezer maatschappy zyn; ontslag aangezegd. Als.reden wordt opgegeven, dat het weder in'dienst stellen van pas sagiersschepen' de groote vraag naar reisgelegenheid met dc vliegtuigen van de P.A.A./heeft doen terugloo- pen.Ook andere luchtvaartmaat schappijen klagen/over een vermin dering van het rei2igèrs ver voer op' de noordatlantische route; Trans; World. Air Line, wier bedrijf 'door een staking der piloten' eenigen tJjd. heeft stilgelegen, heeft, by de her-/ vatting van hetr werk haar 15.000 leden tellende personeel doen weten; dat niet alien weer in dienst kun nen worden genomen. Dat de scheepvaart inderdaad een ernstige concurrent voor de lucht vaart kan zijn, moge blijken uit het feit, dat de Queen Elizabeth op haar Jongste thuisreis 2258 passa giers meenam, een aantal, waarvoor by vervoer door de lucht: 56. vluch ten van een volgeboekte Constella-'- tion noodig zijn. Ook de vliegtuig industrie ondervindt al direct den weerslag van dezen ..achten." >ang, daar Trans World- Air Line eenor der van acht Constellations-en ze ventien Skymasters heeft-geschrapt, terwy) de Eastern Air Lines hetzelf de deden met een order van zes Constellations en bovendien van een nabestelling van 25 Martin 202 toe stellen hebben afgezien. Deze gang van zaken- beteekent natuurlijk niet. dat het schip het van het vliegtuig- gewonnen zou hebben: Veeleer spelen thans bijzon dere omstandigheden een roL De er varing heeft geleerd, dat nieuwe passagiersschepen in den eersten tijdeen bUzonderé aantrekkings kracht op het reizend publiek ple gen uit te oefenen. Voorts mag men aannemen, dat de vliegongelukken van denlaatstën tijd menig reizi ger hebben doen besluiten maar liever het schip te kiezen, vooral ook omdat het.vliegen over den Oce aan in het huidig jaargetijde met veel slecht weer extra risico's biedt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1