Gebreken in de organisatie van het Lager Onderwijs Bs OnteigCmiïgspIanitëïï liggen ter Inzage De Kruideniers beginnen zich ook te roeren Nederlandsche Arbeid in Sndië in het Verleden en in de Toekomst Lezing voor,,Oost en West" •mAtttt -uXt xV 'er PAROLOSCOO? „Oranje-Hotel" voor den Kunstkring Voer ecu geii eel bezette Passngezaal is Donderdagavond door bei Zuid-No- derlandsch Toofteoi o-l.v. Pierre Ballen dux, bet bekende Uxmedstuk „Oranjo- tlotól" van den kortelings op' zoo tra- psctte wijze om het leven gekomen Eduard Veterman, tea toonede ge voerd. „OranjeHotel", dat door Pierre Bal- ledux tu do zijnen tccds meer dan tweehonderd voorstellingen beleefde, in de» Vacantieweek werd hier een open- luchtvoor&teliing gegeven, is ook gister avond weer met volle aandacht door het publiek gevolgd. Zoo de voorzitter van den Kunst kring, de beer J. Herjboer, in rijn openingswoord meodeeldej zal het ge zelschap „Comcdia", waarin Johaa Kaart en Ank v. d. Moer mades peten, op 16 Januari het tooneetstuk „De nieuwe Ministers" brengen. De Burgemeester van Schiedam maakt ter voldoening aan het b. paalde in artikel 84 der Onteigeniogs wü bekend: dat ingevolge bovengenoemd wets artikel een afdruk van het besluit van d«i Gemeenteraad van 15 November 11346, tot onteigening ia het belang dor volkshuisvesting ten namo van de GemooiUc Schiedam, ter vertraging van da beschikking over ougebouwd. eigen dom, in verband met de vastgestelde voorgevolrooü^oen voor do aan den. Van Swindensingot grenzende percee- len, kadastraal bekend Sectio I. ars. 4056 en 2166, ter secretarie dier ge meente (Afdc-eling Algeujoene Zaken Stadhuis) van 25 November tot met 15 December 194G ter inzage van ieder zal worden, nedergdegd. dat ingevolge bovengenoemd wets artikel een afdruk van hot besluit Tan d«i Gemeenteraad van. 15 November 1918, tot onteigening in het belang dor volkshuisvesting ten. name van do Gemeente Schiedam, ter veckrijring van de beschikking over ongebouwde en gebouwde eigendommen in do voor malige gemeenten Kcthel en Spaland en Vlaardinger-Ambacht, begrepen in een goedgekeurd uitbreidingsplan, zulks len eóiide uitvoering te kannen geven aan zoodanig plan ter secretarie dier gemeente {Aldeetfng Algetneene Zaken Stadhois) vxui 25 November tot en ntó 15 December 1946 ter inzage van Hdcr zal worden nedergelcgd. Schiedam, 22 November 1946. De Burgemeester van Schiedam, J. W. PEEK. WANDELSPORT. Zondag zal de „Schiedamscbe Wan del aart' weer eon trainings tocht hou den over- een afstand van 20 K3f. Vertrek om 9 nur van de SL Anna. Zusterstraat. distributie-agenda. Zaterdag kunnen zi), wier naam be gint root de - tótera ;-\ Er tot camet Fr, aan. bet Distributiekantoor aan do Broersvest nieuwe bonkaarten bi ont vangst nemen. Het bureau is geopend van 912-30. Aan hen, wier naam begint met de fetters Bak tot en met Kcrr an. waar fan het stamkaartnummor op een 7 tóndigL worden Zaterdag van 9—12.30 in bet distributiekantoor-Broerevest 95, schoenen bonnen uitgereikt. burgerlijke stand. GEBOREN: Maria J. docbu* tod A L. Dijk M it Zwaog. BoerhavelaAa .1. Anion ie L. A zoon tui I-, J. Scholars J. W. B'cm, Roytayxaat 14. Franciscan J. zoon ran L. J. Sons en C. J. Feïjm, Heerenpad 7. Jewel B- B. M. zoon van S. Bate* «o TL M. ?- Donjwo. Hoog- vir»al 47. A«Uj« docAVQr van A. d© Boo «n li P, T .<L Schalk, ViflaMraal 23. Jofumoes L. iooo vaa J- L. ScJüppws «o E. M. Denke», NawanUan 75. Henen na J. dochter «ra© H- J. Pnfls H- «te Ligt ,Vlaardinv«rd/jk SOL Uocxirika dochter van J. Konwenhovru w G- tt v, d. Wel. Toinlaan 70. WïïTom 3L zoon van M. V. d Kraan ©q M. J. H- do .Vogel, Nas- aanban .76. ONDEnTROtrwiï: J. P- Ahrana «2 laar «n N. Zwemmer 31 Jaar- J- v. Af*ca 13 jaar «n P. v. Henion 20 janr. C- W.M. JRtofc 34 jaar eo tL W. Gen-aar- 32 Jaar. V Dear 37 jaar en J. 1>. Ueraena 36 jaar. M- J. Roatuon 26 Jaar en E. Kriek 23 jaar. Th- J. B. r. d. Earop 83 jaar «m M. C CoUifnoo 31 Jaar. E. Moorman 26 jaar en J. C. Krenk 25 Jaar T- Na-.tekmas €l jaar en St Lrtienmu) 63 -aar. K. v. Nleuwkerfc 30 jnar en p. J. r. d. WoOde 22 jaar. W. N^s 25 jaar en A. Verwol 23 jaar. J. J. Overhoor 26 jaar en H. Vnlck 23 Jaar. J. Panitekoefc 22 jaar «e G- de Jlöiler jaar. 5L SI. Puiter SS jaar ec J. de Kouing 25 jaar. C. J- 1* 46 jaar en C- J- Mcntenlierg 34 Jaar. R. Snelleman 22 jaar en L B' 13 jaai. K. H. Teom-fen 20 jaar. M. J. Verbnip^eo 21 Jaar. F. A. Tiovten 66 jaar en V. St. J. Frodoriks 43 Jaar. GEHUWD: C A- Neerhof 28 jaar en J. Drieasen 27 jaar. W. G. Borke 22 jaar «n C. D. Baaa 21 jaar. O. v. Dijk tfl jaar an J. A. W. Kteineïoart 30 jaar. Th. C. Jan>?e 39 jaar en J. M. Rei» 5?7 jaar W*. Irxvdzaud 22 Jaar en S. Jlane 18 jaar G. J. L- Preiu 32 jaar «m A. do Graal! 32 jaar. C. TV. v. Srhojlk 96 jaar «e C. 3- d« Vette 21 jm»r. H. Verborgh 24 jaar en ElBckker 21 jaar. J. r. Logrfvem 23 jaar en A. M II. I^groaw 23 jaar C. Veriiodf S4 jaar or» A- v. d. Hoek 81 jaar. C. Korpm-ios 22 j*ar en P. Noonlijk 22 jaar D r. Holten 53 jaar en H. Harre man' 29 jaar- H- v. <L Linde 34 -jaar *«i G- v. VJiei 30 jaar. B. Hijedijtc 26 Jaar en G, Fredenk 27 jaar. P. i v Troozt 24 jaar en A_ C. Schoenmak ar» 24 jaar. J. v. Amen 26 jaar en E. v. F.tjk- 24 j «ar. C. GoeÜnSa 32 jaar en C- B- Gerrets 34 ja3r. B- \V. v. lluuk- «]oot 26 jaar en J. M- V. d. Pol 24 jaar. P. J. Scheven 30 jaar ea H- Drfgc 24 jaar M. -Ie BraaL 33 jaar eaM. J. v. &ciooije»i 60 jaar.. J. D Jntoni 25 jaar tui K. A- E^bach 26 jaar. A- A. G<*dbart 22 jaar en M. P- v.. 510 28 jaar G. Leijle 24 jaaren SL TV'. J4oij» 2C jaar- C- Hi Itoseler 25 Jaar «n M- v. d. SIa«t 24 janr. G. A." v. 32 janr. en E- St v. Beurden 27 jaar. OVERLEDEN": M. M- Bomt.of, 75 jaar, van P. J. C. narreai'-ui, Scliie 22a. Niet tevreden over werk vu de vakgroep. Do irffidSoustaaders bogi nu en zich te rof-ren. Waren het eerst de tabakswiu- kuiers, en. eergisteren de gezamenlijke winkeliers die rich uitsprakvu voor ^.-ea nieuwe regeling ta.r. de Trinkets?ui ting, gisteravond z»jn de levensraiddeJec- détaillisteö in de benedenzaal 4*an „De Amstelbrou" bijeen geweest om te spre ken over da tegenwoordig© moeilijk heden in deze branche. De beer G. v. d. Berg, voorzitter van bet districtsbesiuux Vbuudingeo, waarouder ook Schiedam ressodeert, onder wiens leiding de vergadering stond, opende deze bijeenkomst met een kort woord. Als sprekers kwamen voor het voet licht do voorzitter van do vakgroep, de heer Joh. G. H. Corneüssen en. haar economische advi^nr, de heer B. J. Wijabeei. Na Itóiondeting ec toelichting der moast act cede onder werpen _uit de kruidenierswereld, waax- raj) wi in. het bijzonder do karige kruidonierswinst van thans noemen, kre gen na een korte pauzo de truideniers zelf het woord. Slechte een vijftal maakte hiervan gebruik, waar onder de heer D. Kramer Freher, die ais voorzitter van do Schiedomsche vrije bedrijfsorganisatie ea tevens als woordvoerder van de Vlaardingsche Kruideniers Verecniging aan het vak groepbestuur ©en re.so!utio aanbood. Deze resolntic, die de klachten m grieven der kruideniers, o.a. over de schrale winstmarges eu de ongemotiveerde proces-verhaten behe's de, werd met overgroote meerderheid bij acciamati© aangenonien. Uit de opmerkingen, die wij na het sluiten der vergadering uog hoorden van do zijdo der Scliiedamscbe. krui deniers, bleek, dat men orer *t geheel te- teoxgesteid was over de geringe strijd baarheid van ;t vakgrocpl««tuirr. Men voorzag cataslrophalo gevoteeo voor do kruideniers als de tot dusver gc- voigdo politiek t.a.v. de winstmogejijk- hedeo in deze branch© niet wordt ge wijzigd. AFSLUITTNG HOOFDBRUG. In ver bami ctó uit te voeren heretel- werkzaainheden zal de Hoofdbrug van Maandag, 25 tot en met Vrijdag, 29 November, of zooveel langer of kor; ter als noodig of mogelijk zal blijken, voor let rij ver koer worden geslo ten. Het rij verkeer zal - worden omgo- legd over do Nieuwe Haven en de Oraojebrug, a.ooals door verkeetsbor den wordt - aangegeven. Het" voetgangersverkeer' kon normaal doorgang vindeo.- VERGADERING CHR1STEIJJK NATIONAAL VAKVERBOND. In bet gebouw ran Chr- Soc. Be langen heeft in eoa door den Christe- iijkeo Besturen Bond georgOuiscenie vergaderiag, do heer IL VVetsetxar uit Dordrecht gesproken over het onder werp „Allen werk, allen verantwoorde lijkheid". Dr. W. d© Graaf sprak over „Profeten in do maatschappij". Er beslot/d voor deze vergadering een dermate groote belangsteBiog, dat én zaal to kksa bleek om bet publiek te bevatten. POLITIE-SPORTLUI VIERDEN FEEST. D© sportbeoaleseude poütitrraanneu. vereenigd in de &P.S.V., inei hun da mes, hebben Doodferdagavond de bloe metjes eens buiten gezet in een feest avond, die gehouden werd in de zaal van den R. K. Volksbond. De- avond is geopend door hoofdiuspecteur W. IL Kloezeraan, die ia het bijzonder de afgevaardigden van Boiterdainscte en Arasterdamsche collega's hartelijk ver- welkorade- Hot fees!programma werd verzorgd doer Leon'do Bruijn, den accordeonisl M. Slavenburg, het duo van Waas eu bet duo Muzetd. Do opvoering van „Het Spookhuis" bcs'oot don avond. DJTS. ONTMOET EDS Toiidag krijgt DJ1.S. bezoek van E DS. Wanneer de Schiedammers hon spd van de laatste wedstrijden we ten te handhaven, zal de evet win ning hun ook nu zeker niet oatgaan. D.T?.S. 2 speelt om 10 onr togen H.-D.V.S. 3 en D.H.S; 3 ontmoet twaalf aur ,0.D5. Het vijfde elftal speelt eoj) uitwedstrijd tegen R.K.WJ.K. 2.' ONDERWIJS VRAAGT HERZIENING Over de Nedcdandschc arbeid in tn- dië in het verloden oo in de too- kooist, sprak gisteren in het GeruL Jeugdhuis aau de Lange Haven, onder auspiciën van de vereeniging „Oost en West", de boer P. il. Hooijkaas, otni- Hoofd van Gewestelijk Bestuur in Ne- deri and sch-Indi In rijn historische beschouwing gaf de heer Hooijkaas een overzicht van de verhoudingen in lodig, hoe deze zich k sedert Jan Ptetersz. Coê«i,' den groot en man der: Noderiand- sch© koloniale politiek steeds' meer ©nttvikW de naar een roouezeggeu)- schap der iadoneaiërs. Vooral de opening .van het. Snezkanaal in L88U en het Panamaknnaal .irt 1914 hadden zeer grooten Invloed op de ont- wikioüng in iadiê. Deze gebieden wor den" nu moer en meer opgenomen ia Itó wereldverkeer, met als gevolg oen eodale revolutie op econo-ti^ch ge bied. Tot 1940 werd ladië kapii osbsch door Nederland bestuurd, dit h ul wel grooto voordeelen voor het moederland, doch voor de Inla.ndsche bevolking grooie nadcülcn, uitbuiting der beyul- king, waardoor het leveQspoi! heel la;»g Vooral aan dat laatste weet spre ker het, dat dit volk in bet alge meen zco weinig initiatief toonde- „Onze taak," aldus de heer Hooijkaas, „is ia ladië oog niet ten einde, doch zal moeten worden uitgevoerd op andere wijz» en' in andere richting dan tot dusver." Sprekendo over de ontwikkeling van den toestand in indiè sedert het uit breken vaa den oorlog, wees de heet Hooijkaas op het afwijzen van een Ho-td©tafelconferentie door Nedcraud i i 1958. Deze» weigering van tegemoet komir/g aan het opkomeud Indische natioiialisine, waarop men in 1942 is: moeten terugkomen, heeft het vertrou wen in do goede bedoelingen der Ne- dextenders diep geschokt. Toeu de Jap ten ©enige jaren later bun politiek jrachlen, die zich richtte op de klei- oeering der blonken, had de bevolking hiertegen weinig weerstand. De figuur van Soekarno, dio hierbij een zeer voorname rol speelde, scbet ste spreker als zeer geslepen. Meu zal met deze figuur terdege rekening heb ben te houden. Den tegenw'oordigen toestand der so ciale wetgeving op Java noemde ,hg slecht Kinderexploiwtie is bier nog aan de orde van den dag. De heer Hooij kaas noetode bet dringende noodzake lijkheid dat de sociale wetgeving in betere bonen wurdt geleid. E' moet, om uitbuiting te voorkomen, een vast- stelling komen van oiiimmmiloooen. Uier ligt con groote taak voorde Nederlanders De kapitalistische uitbui ting moet worden stopgezet en er moet een krachtige sociale^ „wetgeving ..vol-^ Eeo.' De" heer ïloöijlcaa»bepleitte dat' de eendraclit moet worden bereik' onder volkomen gelijfcgerodLi^dlieid voor "alte volken. L'it c-en brief, dica hij van' een zeer rooraanstaant? nationalist had ontvan gen, bad d© heer Hooijkaas kunucn opmaken, dat het verf rouwen der Indonesiërs in de Nederlanders we] geschokt was, doch toch wel te her winnen zal zijn. De voorzitter* van „Oost en West", Mr. 1. O. Wittkampf, speak- in rijn ope ningswoord over bet keerpunt, waarop wij ons inonienteel in onze verhouding f.a.v. Intü? het-imlen. Hij wonsckle dengenen, die straks gronte lies'issiiigcu zullen moeien tiemen, wijsbeid en kracht toe. AÜENÜA. ZATEUDAG T o o e e Luxor 8 uur; Uet Onbewoonde Eiland. Arena i, G.4Ó, 9.15 uur: Caesar e»i Cleopatra; Capitol 4, 6.45, 9.15 uur: China's jirage heden; Cineac 95.30 uur: N'iemvs enz.; 6, 8, 10 uur: Gestolen leven; Colosseum 2, 7, 9.15 uur: Het complot «ter 39 stappen;-Harmonie 3.30, 7, 'J onr: De Hertog van West-Foiot; t'noses 4.30, 7, 9.15 uur.- Macao; Re.. 1.15, 3.15, 7, 9-1Ö uur: De twee shaab jongens van Parijs; Victoria 2, 7, 9.15 uur: Prinses Tarakajiova. Tentooostelli-ngem Boymans 10—5 uur: Zwiteersclie af- fiencs; JRott. Kunstkring lü5" uur-. E. D«>eve; Zui<3er Volkshuis 19—22 uur: Henr. RcJand HolsL '.i voor Schiedaai Passage 2, 4 30, 7, 9.15 onr: Re slag om Arnhem; MonopnJe 2, 5, 7, 9 uur: Mr. Loog ioyChinatown. Noto-Bolkest-ein verschenen Bij de Landsdrukkerij is de belang- rijke r.ota verschenen, waarin dr- Bolkestein zijn plannen voor de or ganisatie van het lager, middelbaar en hooger onderwijs uiteenzet. Im mers. wat betreft het hooger onder wijs. verwijst de nota naar het werk van de gioöle staatscommissie, waar van dr. Bofkestein zelf oen der sec- tlevoorzitters is. En het nijverheids- onderwijs wordt in dit eerste deel nog niet behandeld, omdat nog en kele adviezen van deskundigen daar over afgewacht worden. x Als grondslag voor de gehetle orga- -nisatle aanvaardt de schryver de fi- nancicele gelijkstelUng vnor aüe tak-, keu van onderwijs, en wel to dien tin, dat de gelden uit de publieke kassen voor alle schoten op volko men gelijke wijze beschikbaar wor den gesteld, xoodat in dit opricht het verschil hissciien „openbare" en „bü- tondere scholen" verdwijnt. Over deze kwestte ls na de bevrij ding herhaaldelijk geschreven; ik herinner siechte aan h.bekende rapport van Volksonderwijs. Daaruit blijkt wel. dat 'op dezen weg nog heel wat technische rcoeCijkhecien te overwinnen zuiien zijn. Een geheel nieuw apparaat zou het thans gel dende beheer voor de openbare 6Cbolen docc de gemeentebesturen moeienvervangen. En dit zal niet mogelijk zijn zonder een geheel nieu we wetgeving. Ket ls wei zeer te hopen, dat niet al de vernieuwings plannen, die de nota verder ontwik kelt, daarop zullen moeten wachten. Allereerst iete over de vernieuwings plannen, voor zoover zij het lager onderwijs in ai zijn geledingen be treffen. Bewegingsvrijheid Als algemeene richtlijn voor onder wijsvernieuwing dan wordt de stel regel opgesteld, dat de bewegings vrijheid bij eiken tak van onderwijs mogelijk moet .zijn, zonder dat de school gevaar loopt onmiddellijk door het anathema der wet getroffen te worden m den vorm van snbsfdte- en rechtenonthouding. Dit ts een zeer fcetampijke gedachte. Veel meer dan j-inen zich dat, zelfs in on derwij s- knngen. bewust is, rit ons onderwijs beklemd ln didactische denkbeelden, die voor de 19de eeuw vanzeif6pre- t kend waren, maar die niet meer strooken mei de huidige behoeften en inzichten. Ik moge er In verband f mot de b zw©Ordineren der nota op wijzen, dat net niet voldoende za; s s5Jn om ln uitzonderingsgevallen, bij wijze van speciale toestemming voor een bepaald 'geval, wat meer vrij- held toe te staan. Het 2ai mogelijk rc ooien worden dat bjj Alg. Maat- V.ïMni^vai^Ustuur^rAan^aEbMla »eroa— p pen vanscholen :de noodig© oewe- góngs vrijheid worde verleend. Uitbreiding leerplicht Een" tweede belangrijke riciitlijn v is de uitbreiding van- den leerplicht. Voorioopig wenscht de nota die al- j rleen naar de zijde van het voorbe- re:öend of kleuteronderwijs. Zij wil den leerplicht met vijf jaar laten beginnen, terwijl rij voor de onmis bare uitbreiding naar boven met dagcursussen. gedurende acht uur per week. tot achttien jaar voors- hands eerst ce gelegenheid wt! ..«cheppen. die later in een verplich ting zou moeten worden omgezet. Dit laatöte lijkt mij juist gezien. Want. wij hebben noe geen ervaring met dit tj-pe van or.derwtJs zooals wij dat hij het kleuteronderwijs rij kelijk hebben. En dit geldt in bet bijzonder ook de opleiding voor hen. <ix dit onderwijs moeten «reven FROF. DR. TU KOEN- STA HU, de <ma-hoo{)l9*rGttr aan de Amsteriamsehe .UnL die^met r\jn leerlingen den grondslag legde ooor da vernieuwing van ons onderwas, bespreekt in een drietal artike len het schema voor de organv sctic van one onderwee, dat dr. G. Bolkcstein ontwierp- 3 ierneven volgt het eerste artikel. _^S"öoL iJ^CiAvd. (21) - „Had z^ dan lotsscbicn verwacht den majoor vnh zijn huw ei ijks pi armen Ie kunnen geoezen?'* vroeg Moresby. Over een dergelijk ouderwevp bad juffrouw Goole t«ooit houren spreken. „Maar bij moet zulke plannen toch gehad hebbeneen man op zijn leeftijd", merkte de hoofdinspecteur op. Juffrouw Goole ducht van nieL „VV'ut zou zijn Unte ge-Joon bobben, indien hij deze wel uieefc te liebbeo?" Juffrouw Goole reronderste'cie, dal de houding, welke zgn tante dan zon hebben a>.ngenomen wel niet veel zo-j Mits dan maar aanstonds met de inrichting voor deze cursussen wor de begonnen en genoeg medewer king van "het bedrijfsleven gevenden warde oir. hun functloneeren moge lijk te maken. Want men bedenke wel, dnt met de staatsburgerlijke opvoeding, die door de nota terecht met nadruk wordt genoemd, eerst een begin kan worden gemaakt na afloop vaa den huldigen leerplicht. En betzelfde geldt ook voor belang rijke zijden der karaktervorming ln meer Jndivldueelen zin. Om aan de moeilijkheden van de huidige Jeugd waarover zooveel gesproken wordt, tegemoet te komen, dienen wD Juist hier van het gesprek tot de daad te komen. Kleuteronderwijs Het vroegere begin van den leer plicht, ln de nota ondersteld, staat in verband met het nauwe contact, dat gewenscht wordt tusschen kleu ter onderwijs en de eerste klasse (of klassen?! van het huidige L- O. Zeer terecht Wil de nota daarom een wet- telijke regeling van 't kleuteronder wijs. De huidige woningtoestanden en bet nypend tekort aan huishou delijke hulp maken nu zeker den weusch van goed kleuteronderwijs actueeler dan ooit. Terecht trekt de nota uit deze noodzakelijkheid de conclusie, dat dan ook de ooleidln* der onderwijzers(esser.j regeling be hoeft en de thans veelal bestaand' salarieerng by het kte»ter©nfte> whs vaak nog aanmerkelijk schraler dan bij het toch zoo misdeelde on derwijs in het algemeen radicaal veranderd worde De nota wensenfc het eerste leerjaar van de huidige L-S bij het kleuteronderwijs te voe gen. Daarin beeft zij op kmder-psy- chologische gronden ongetwijfeld ge lijk, persoonliik zou ik zhlfs liever nog wat verder willen gaan. Naast het vele. dat in de "ota te prijzen valt. dient m.1. op een em- stice leemte te worden gewezen: de nota zwijgt geheel over taak. be- voegdheid en inrichting der Inspec tie. Maar om te komen tot. een werke lijke organisatie van ons onderwijs als één geheel, ts mi een afzonder- lUke wettelijke regeling van de in spectie. die alle takken omvat, on misbaar. Deze regeling .zal - dan tevens moeten voorzien in de cotirdi nBtie van die verschillende takken die" door de Jongste - wijziging to de tortehtlns van het departement weer sedert 1933 rijn ge-"' 232. Afijn Grieksche grootvader begon erg te sputte ren, toen Üj no allo gevaren verteld had «Q ik tocb .nog de reis naar het orakel wilde ondernemen. Maar toen dat niet hielp vertelde hij me hoe ik al die gevaren Ijcatrrjdun moest, stuurde me naar bed en begon elf es voor mijn reis in orde te maken. Het wan midden in dra nacht toen hij me wakker maakte. „Bloudlokkige kleinzoonzei bij: „de tijd waarop ge uw gevaar volle rei» naar liet orakel van Delphi beginnen moet, is aangebroken.-Indicu gij niet slaagt zal de bevolking tan uw rijk straks zuchten onder de heerschappij van listenslnwc wizncnzwecrdcTB. numr Inkt het u om met goeden raad terug te kecren, dan tal nW naam vnoï altijd prjjkeu in de boeken der gCachiedcaislcCTende nageslachten...." „Oké", zei ik, terwijl fk in den vragen klom: „Hou j© maar haaks, opa. TabélIk zwiepte den zweep boren de paardenruggen en reed weg-van het paleis in do richting van de kosL 'tWas een aardig eind o nik hr.d den tijd om na to denken over alle helden daden, die fls verrichten moest. Ik oefende me urn een gericht Hls een edite held tc trekken, -maar bet lukte" niet goed omdat ik telkens aan do komende gevaren deuken moeóL Dat ik dan rilde zal w<° van de koude -nachtlucht geweest zijn.... Ik Bet de eted links liggen en reed naar cèn' verlaten Inham van de kust., waar grootvader een zeilboot klaar had laten leggen. Ving klom ik erin, duwde af en dreef, geholpen door een gunstigen landwind, de zee op. Ik was juist op tjjd ozn döor bet duister gedekt te ontsnappen aan de soldaten van Knobrinitis, die de kust bewaak ten. Nauwelijks was ik een paar honderd meier neg of de zon kwam e?n nieuwen dag aankondigen;f hebben' verschild van die van ba:ir overledwi. vader. bont er toch zeker van, dut .ile m'joor nóóit ge/egd heeft, dut hij icituaJ auders wilde trouwen?" Jiicld Moresby- aan. JuffroGoole, d;e schoen le den ken, dat tlil punt r.u wel als afgedaan kon worden beschouwd, antwoordde kortaf, dat zij er znk&r van was. „Wat zoudt U dan wel zéggen," merkte Moresby triomfantelijk op, „in dien ik U vertelde, dat majoor Sinclair sinds twee gareu getrouwd i© ea met zijn vrouw iu Queot Anue's Gut** woont? ffbtuurlgk maakte de pers veel op hef van-hel geval. Eiko kr.iol die zich zelf respecteerde, bracht foto's va» b©: hotel en van dó fatale tab*'. va« de aaidige kellnerin en va» deportier Ook iDijr.hccr ChUtOTnvick verscheen op de voorpagina van de bladen, raaar het onderschrift onder zijn foto luidde slechts: „Zag den verdichte inct zijn Tante". Het feit, -dat hij. eigenlijk de voornaamste getuige in het gebod© pro e» was, bleef voorioopig eea geheim tuSirthen beu; eu de politie. Op dca morgen na zijn arrestate was Sinclair voor het gerechtgeweest, maar dat was slechts een formaliteit waarbij allrea het bevel tol arrestatie was bekrachtigd.- Toen zij samen bet gerechtsgebouw verlieten gif Moresby mijnheer Cbitlerwick te kennen, dat de politic nu op zoek giog naar aa dere getuigen, die majoor binctair met zgn t .mtc in de critieke periode tns- schcn half drie e« drie uur in de lounge bodeten gezien. ..Dat zal niet moeilijk zijn merkte mijnbeer Cbiilerwick «p- „Vr s -.'rillende measchen koken naar me, loc.s, ik naar de oude dame toe liep, mei do bedoe ling haar. wakker te tnaken. E enigen van hen moeten neef en tante samen gericn hebben." „Dat is het jnist In dit opzicht zal het ons aan getuigen beslist niet out broken. ïteor zooal3 ik u al osns eer der gezegd heb, is dit alleen niet voldoende onv den majoor veroordeeld te krijgen. Zonder uw getuigen is.-." „Hoofdinspecteur," vid mgnbecr ChiBerwick, hem ietwat verlegen in dc rede,, „ik zag gisteren, dat u en een van ow collega's hel buisje ooaer zochten... Ik begrijp natuurlijk, dat u het misschien niet mag vertellen, c;aar„„" - „U bedoelt," vulde _Morcgt>y, die lungzamcrhand aan mijufieer Lhitter- wick's wijze van spreken gewend was geraakt, vriendelijk aan, „of ons dal PMiïg bew?s heeft opgeleverd? .Sn, mijnheer, indien o er niemand iets van zegt, heb ik er .geen bezwaar legen u te vertellenj dat dit inderdaad het geval4 is. Er zijn vingeraidn'kken op gevonden.Wilt u de foto's ccvan eens zien? Hier zijn ze." Mijnheer Chitlerwicfc bekeek ze toet een geteerd gezicht „Ab zoo," zei hij diepzinnig, hoewel dieverzameling lij nen hem tolaal. niets zeL_ „Natuurlijk., indien zij geïdentificeerd zijn...." ,^fj zijn Rcïiiontincfcenl en twijfel is niet mogelijk," vertelde Moresby niet zt-nder trots. „Wel, welf 2ij zijn dus werkelijk. V Dr. G. BOLKESTE1N, die 2ijn placnen voor de orgaoisaHe vtg he- ndtra'ijs ontvouwde. Lewis versus Truman QE AMERHOVAN'SCHE oJjisUking is in vollen omvang irilgehrokou, echt Araerik a sc'i, m© ;»drl.kjr k ende. cij fers. In bet begin van deze -wéék wart»» het noc maar 20.900 mijnwer kers die uit ziciiiülf bun lomp doof den en naar hoven „kloramen". Thans zijn bet ai ruim 100.090 mijnwerkers «neer, dieate eon goed gedrild leger Rjarcheercn, zwenkat cn kcereo op de beveteu \tui één man, Lewis. De ge volgen zijn nu ook ai merkbaar gnw- ter: viel on in bet begin der 'week ongeveer 25 electrischc treinen uit- ten gevolge van de vrild-bcgotmen slaking der 20.0:10. Huns au al meör dan 40 pet. der mijnprudnelie wegblijft, zijn de gevolgen ook at veel ernstiger. Als het tvaar i3, dat dezo groote sla- king een worsteling is tusscheo mijn werkers on regcering, dan is bet cok tvaar, dat hef eon duel op loven en dood wordt lusschen tweo mannen Lewis en Truman. John Lewis cischt voor de zijnen ©ennieuw collect'.©? contract, maar in vle lente van dit jaar r.am de regeo- riug-Truman in naairi do exploitatio van do tnijaen over, toen gebleken was dal de iui;»werkersunie en de mgucigo- naren liet niet eens kouden worden over nieuwe arbeidsvoorwaarden. De regeering toen nog vast i» den democratischer» zadc4 deed veel con- cessie-; on wist do staking, die 59 dagen bad geduurd, tot een einde te brengen. Onder meer schoak dc re- goering een loonsverbooging vaa 18*/* tioliui-ccnl per uur aan de stakers, va- uantie mét behoud van loon, veilig heidsvoorschriften en een sociaal^ fond3. 0e eigenaars vonden dit grawetyk over dreven, zocdat dc regeering <te mijnen bleef exploitccreQ- John Lewis kwam o n. ar- Itoidsvrcde af en proclameerde dé sta- king, die nu aan deu gang is. En do re- gecring kreeg van 't federale gerechts hof bevoegdheden de mijnwerkers go- volgen te doen ondergaan van bun actie, omdat zg de veiligheid van het land en bet algemeen ernstig schaden. '27 November wordt een der dagen, dat do spanning ten top zal stijgen, waul dan moet Lewis „verschijnen om gehoord, te worden, en bij met-ver- sdiijnon zal arresialie volgen". Knig, de minister vaa binnenlandse!»© zaken, werkt :-pI afficbe's, oproepen ea ver- maningen, cm de 400 000 mijnwerkers binnen ftó gared van bet coolrac- tueele te. boude». En de pers, vree- zend een den volke on wolkomen en o«sympalhi«-tre» strijd, lulriseert lot krachtige maatreee'en. P" meeste bla den zien er eeu strijd i» lusschen twee mannen: lusscltou den ia macht go- daalde» Truman, en Lewis. De koppen dor artikelen zeggen bet kort: „Iru- dacvaard I^cwis." „Hier heb ik de vingcraCdrukkea van den matoor, gisteren nn zijn arreetatio ««mimen, (ii'lie» u ecnig verschil kunt ontdekken, is u knapper dan onze deskundigs." Üe hoofd-inspecteu'r over handigde hem een tweede enveloppe. Mijnbeer CliiUerwici vergeleek de fo- to'a, maar bet ifi voor ooa 1 niet gemakkelijk vingerafdrukken te bestu- deeren. lig sloeg echter graag geloot aau liet wu«»rd vaa den hoofd ioRpec- teur. „Ik donk, dat dit ©cd doorslag- gevend bewijs zal zijn," zei bij, «le foto's teruggevend. - „Ja. het is con van onze sterKSte ponte», maar een handige advocaat zou er len slotte wel raad mee we len, Thans moeten wij bovendien trach ten le bewijzen, dat de majoor bet vergif kocht. Dat. zou eeu Hink© stap verder zijn." „Denkt u, dat u daarin zult.sla- gen „Dal ka» ik moeilijk reggen, ant- ivoordde Moresby grimmig, „maai pro- beeren zeilen wc het! De zaak 'nam nadien het gewen© verloop. Tijdens' do ufüacele lijkscJiou- wing werd vergunni'ig tot een autop?!© gegeven en daarbij kwam vast 1e staan, dat du dood door Pruisisch zuur .ver- oorzaakt werd. Eigenaardiggenoeg hle»k tevens; dat-de vermoorde 'een! hart kwaal had en in geen geval - nog langer dan een half jaar had kun- r.en leven. Een ondervraging, bracht aan het licht, dat de majoor daar- van niet op de hoogte .was geweest. Do pohtie slaafde er in nog eenj- ge personen te vinden, die tante en neef Sin da i.' samen in het Piccadilly Hotel hadden gezien. Hun getuigenis co die van mijnheer Chitterwkk waren voldoende om icajïa- majoor '.Sinclair een. vervolging wegens „moord met voorbêdacbtc© rade", in té. stdlcn. Wel probeerde de laalstc zich on een alibi te beroepen, maar bij gebrek aan w- tuïgro, mislukte deze. p<>ging vr>pr»fnen. fioeivei de politie .nognict^ had' kun nen bewijzen, 'dat maprnr Siric'a'f Prui sisch zuur getocht of in zij»bezit gehad had, stond dus toch reels vast, dat hij voor de O'd Bailey (d©. rech terlijke instantie te' I^iudeu, die straf- - zaken Iwhaudeli) zou moeien vcr- scJujncn.. (Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2