Auto-rijscholen beleven nu drukke tijden Ê&M P^Utiecechtec Uizet kütdetzefyds In dc dicky-seat van een lesauto «r4 - Hoeveel schepen zijn aangekocht? Kamerleden stelden vragen Groenten waren te 'duur „Staat moet niet alles regelen" Intellectueelen hebben de meeste moeite om de kunst onder de kniete krijgen; dames of heel goede of heel slechte leerlingen .;••-. V maar eens 'kijlten, wat U ervan maaktmotor gestart, in z'n 'één, Kat. gas geven, niet teveel, koppeling op ïaUn komen-tot 'D voélt, dat"zij den wagen vil pakken, weer even 'gas, gaj los,', koppeling induwen, in s'n. twee setten, koppeling nog eens iaten: opkopten,:gas los dat gas, nee,nu trapt 0 op:, de rem maar: 'even- vrij 'zetten-:gaan we weer starten, even. los,die starter, rcch- V tervoet zoohovdai, toe-maar- Ja. Hetzelfde verhaal: koppeling op lateii komen, gas gas los, koppeling intrappen, in s'n drie, koppeling j-óp .laten komen, gas.y-. :;v'; •Dat ïs voor den adsplrant-chauffear hetbegin van zijn leergang, het Bbc, tien-, twintigmaal vriendelijk eu geduldig door den leeraar voor gekauwd, maar als het noodig Is. ook wel too nijdig toegesnauwd, dat hij in zijn tenuwachtigen schrik alle handgrepen opeens zonder iüstas- Vtén^aitjoért.0i-Vyi ïi\ De meest lianteerbare discipelen, vertelt ons de instructeur, Inwiens wagen we een paar lessen meereden, zijn de zenuwachtige., die nemen veel meer van mij aan dan .de zelfver zekerde, onverstoorbare rijders. Maar met de laatste sóórt weet de instruc teur ook om te springen- Als ze een les of acht Jang eigen wijs achterhet stuur.- hebben ge zeten met het air van:- .-„jy hoeftmij mets te verteilen, voor mij. is dal autorijden een koud kunstje", dan stuurt de leeraar hen in de meest onontwarbare verkeerskluwens, be veelt vol -gas in nauwe, drukke win kelstraten, bU voorkeur met. een trambaan, laat hen- bochten nemen, tot ze ervan duizelen, zoodat ze fout* op fout maken en met een vertwij- feld gezicht hetstuur overgeven aan den meester,die dan. eens even laat zien.: .hoe het wèl kan en moei Want er. komt meerkyken bö het- - flessen", het rij onderwijs, dan alleen - het leeren besturen, van een wagen. H'"?; De instructeur moet direct weten, wat voor vleesch hJJ ln de kuip heeft; tegen'eiken leerling treedt hij anders op. De. één heeft een bemoe- dlgend woord, een ."„goedkeurend fail kje. een vriendelijke aansporing noodig, de ander, die onstuimigis, moet getemd worden en afgericht tot' een accurate en voorzichtige wegge- bruiker. Wat de prestaties-betreft van hun leerlingen, de. instructeurs hebben opgemerkt, dat intellectueel en de meeste moeite hebben om den wagen te leeren beheerschen, terwijl men schen.die gewend,zijn aan lichame» lijken arbeid, b.v. boeren, de kneep jes betrekkelijk gauw dóórhebben. Dames zijn heel goede of,heel slech- te bestuursters. WEES MODERN - LEER AUTORIJDEN Over gebrek aan belangstelling hehben de rijscholen niet te. klagen; de animo, is veel grooter dan voor .den oorlog. Dit klinkt wat ongerijmd els men bedenkt, dat 'er voor die grootere boeveelheid liefhebbers zéker geen evenredig grooter-aantal vehl-, -kels - beschikbaar Ss,'waarop' ze hui rij lustigheid - zullenkunnen uitvieren. - Op het oogenblik heeft het autopark immers nog niet eens. den omvang bereikt, die het in 1940 had. Zelfs menschen. die -het weten- kunnen, rijn niet in staat een direct aan- .nemelijke oplossing van dit raadsel te geven; er zit waarschijnlijk meer aan vast, dan men zoo op het oog zou willen aannemen. Misschien, dat men beseft, dat zich In de afgeloo- pen jaren eén technische ontwikke-, ling heeft voltrokken, die zich in het bijzonder uitte In een doorgevoerde mechanisatie .en motorisatie van het vervoer, een ontwikkeling, die geheel buiten ons omgegaan is en die. we bü het einde van den oorlog als-een voldongen feit hadden te aanvaar den. Als we; aan de bevrijdingsdageh terugdenken, herinneren we ons vooral de kinderlijke verbazing, waarmee we al die binnenrollende: tanks, de trucks in vele soorten, de ale vlooien springende Jeeps aan gaapten en belastten, net als In don ker Afrika Pygmeeën doen, als ze voor den eersten keer in hun leven een blanke zien.' Al hebben we ons- nog nooit anders gewaagd daa op .-het tweewielig instrument,dat te zamen met onzebollenvelden, de klompen en de Jenever'voor bet bui tenland het' begrip ..Holland" uit maakt, we kwamen met opgewonden verhalen 1 thuisover de technische mirakeis," die - we aanschouwd had den; met een verbluffend vertoon van deskundigheid gaven we den be vrijders onze opinie over de voort schrijdende mechanisatie tn .het al gemeen en de uiterst belabberde ta-, bakspositie in het bijzonder. 'En tege'ijk met die bewondering eh die nieuwsgierigheid kwam het verlangen op, zelf ook in zoo'n truck of Jeep, te rijden; ja misschien zoo'n wagen nog eens zelf te bezitten. Dit is natuurlijk een aardig philo- Hel Nazi-muschje Toen wij, daart-oe telefonisch ult- genoodigd, een bezoek brachten aan de teDtoonsteling van vliegtuigmo dellen in het Museum voor Ouders en Opvoeders, zagen wij tot onze verbazing in de afdeeling van de luchtvaartgroep Rotterdam een bouwteekenlng hangen van het zweefvliegtuig De Musch". ontwor- pen door een zekeren Magrijn. wiens naam cr bij staat. Velen weten niet wie Magrijn ls. Ook mej. Bakker dc directrice van het museum, had er geen vermoeden van, doch wy herinneren ons hem des te beter! Magrijn was ml. kompaan bij de Luchtvaart-"W.A., deed als zoodanig pogingen de luchtvaartclubs te nazi- flceereD en ontwierp zweefmodellen voor de Jeugdstorm, o.m. „De Musch" voor de Jongere leden. Dat de Luchtvaartgroep Rotterdam cniet' te verwarren met de Rotterdamsche Luchtvaartclub) ondanks het be staan van. allerlei andere geschikte modellen voor beginners het Nazi- muschje van kompaan Magrijn tot op den huldigen dag m eere heeft gehouden, mag een raadsel heeten, daar immers Iedere' insider de af komst kent. Het spreekt, vanzelf.' dat de lei ding van het muspum geheel buiten deze geschiedenis staat.. Toen wd de directrice, mej. Bakker, van 'een en ander op de hoogte brachten, was dj ten zeerste ontsteld en besloot on middellijk de tentoonstelling te Bluitem - sof iet je' van- den .kouden ë^end. weliswaar de doorsneechauf feur - in-spé verklaart kort en simpel,- "dat hij moet kunnen rijden voor rijn betrekking, voor zijn plezier of wat anders, y---- -. -** Populair zouden we het zoo kun nen uitdrukken, dat het nu „bon ion"-wordt om een auto te kunnen besturen, als een onderdeel van die merkwaardige „algemeene ontwik keling". waar zwemmen, schaatsen, fietsen en flirten, bridgen, roücfelen en het luisteren naar de radio de onontbeerlijke pijlers-van schijnen te rijn. Medewerking van de overheid Hoe het ook zfl, de auto-instruc teurs hebben handen vol werk om de stroomen leerlingen examenklaar te stoornen. Alleen vinden ze het. jammer,dat ze van de overheid niet., dien steun ontvangen, die' hun ontegenzeggelijk belangrijke werk juist nu zoo hard noodig heeft Hoe het met de rijvaardigheid en de verkeersdiscipllne staat in ons land. veel [woorden behoeven we daar niet' over. te schrijven; Hollanders zijn slechte autorijders en 'onbehouwen op'den koop toe. - :Als - men dit kwaad wil uitroeiera, zal men bij het begin moeten begin nen, d.w.z. een goed-rijonderwijs en een gedegen verkeersop voeding met alle middelen moeten bevorderen. En daar Hjkt/hetvoorshands nog" niet erg óp. Wel zullen binnen afzien- baren tijd alle bonafide instructeurs georganiseerd worden in een ónder vakgroep autoriJschooIhoudera, vak groep personenvervoer langs den weg, teneinde de. beunhazerij, die op dit terrein thans nog vaak voorkomt. te kunnen weren. De instructeurs zullen dan een officieel examen moeten doen, voor zoover ze het grootvaardigheidsdiploma al niet be-; zitten. Maar willen de rijscholen hun taak naar behooren vervullen, dan moet het van overheidswege voor de. scholen mogelijk gemaakt wórden, om aan behoorlijk materieel te- komen, auto's, banden, onderdee- ïen. Aan medewerking en begrip voor de moeilijkheden, waarmee mèn - op het oogenblik, te kampen heelt, schort het nog wel eens bij de auto riteiten. v Op het oogenblik zijn er steeds een af meer. wagens uit de „run ning", om gerepareerd te worden ren met de banden Is het heel droevig gesteld. Al het repareeren en telkens weer oplappen van auto's, die eigen lijk op het kerkhof thuishooren, maken ook, dat het lesgeld-tamelijk boog is; Er zit natuurlek overal nog zwart geld, dat sommige menschen op deze aangename en nuttige wijze graag1 willenkwijtraken, maar tien tot vijftien lessen raison van ft,60 vormen voor velen, die graag willen of zelfs moeten leeren rijden, be-' dragen, welke zij zich onmogelijk kunnen pennitteeren. - A - Parade van goede voornemens Tenslotte hebben we een rij-exa- men meegemaakt. Dat gaat tegen woordig aan den loopenden band. Dagelijks kómen In Den HaagbU het Centraal Bureau voor. de afgifte, van bewij ss tukken van rijvaardigheid 800 aanvragen binnen, waarvan" ge middeld 60 uiteindelijk met een diploma - gehonoreerd, worden. Voor de rij vaardigheid worden officieel zes eischen gesteld: bedrevenheid in de bediening, van het mechanisme en inhetrij dentoepassing van de verkeersvoorschriften tijdenshet .rij den; bijzondere verrichtingen met het voertuig: Dit is dan het practi- schegedeelte. Theoretisöie kennis van de verkeersvoorschriften 1 en kennis van de verkeersborden en politieteekens worden 1mondeling onderzocht. Het is werkelijk aan doenlijk by zoo'n mondeling examen te hooren, met wat voor ernstige en edele voornemens de toekomshge snelheidsduivel: of -duivelin bezield is. Hij of zy kent alle geschrevenen ongeschreven wetten op een prik en op elke strikvraag weethij/rij een keurig antwoord, dat' Iaat zien, hoe accuraat, weigevoeglijk en voorzichtig hij of zij zich wel op den weg zal gedragen. Maar, oh' die praktijk.I WMmiMM Wat ditl AchtenAizeitcn of keerent In elk' geval nog niet prima! DIEREN, DINGEN EN EMOTIES De som een dichter Verzen zijn teer goedje en, verzen schrijven. Is eenteeder werk, want. je maakt anderen, deelgenoot van je Intiemste ontroeringen, visie,, streven en hartstochten, en daarna vraar je ook nog om een oordeel van die deelgenoot-gemaakten- De, jonge Rotterdamsche dichter Alfred Kossmann heeft een bondel verzen gepubliceerd bij. A,A. M. Stols te 's Hage 1343, Heilkon XH nr. 27, en hij heeft dien bundel Vuur werk gedoopt naar het eerste vers, waarin, hij bekent ;zelf ook op ont branding te wachten. De neiging van Iets met heel rijn wezen gade te slaan en dan een parallel te trekken tusschen het geziene en zichzelf, openbaart Kossmann In menig ander vers Besluipt hij herten, dan ver zucht hij „zoö te leven!" .Treft hem ln voortschrijdende kamcelen een voornaam gedragen lijden, dan trans poneert hij het op een eigen lijden: dat het voomaam gedragen worde-[ vogels, herten,: papegaaien, kroko dillen, vlsschen, kameelen, meeuwen, alle levend ln een andere sfeer van een en dezelfde natuur ais Koss-. roann worden door hem als dichter pantheïstisch: vermenschelijkt.voor- loopig „slaat" zijn. gemijmer meer „aaa" op het sombere dan op het blije. Pantheïstisch zonderhet -a- nlsch-blije en dat Is er ook in, God's wohderUjké natuurl 'I Kossmann gaat verder: - zelfsApen spa. een houtblok en een wijnglas acht hij bezield, soms op "t Freu- dlaansche af. De spo „een mager stuk metaal was ln de avond hulpe loos en kaal. maar *s morgens beet nij tn de harde grond" De houtbok: „over zijn armzalig lichaam zal dik wijls rte zoog verwoed zijn uitge schoten. En zoovcei leven rilde langs zijn rug. dat 'k hem met belde handen moest bedwingen". F.n bet wijnglas: „of bei een meisje was. dat iemand wachtte. Maar *k wist my oud en moe en leeg van zinnen, locn Ik de barst, zag die zich In de vuile morsige rand probeerde te ver schuilen" Verzen. waarin bet on-m.imcllJlce n- het manncttjke snakt. Strofisch Is Kossmann soms zeer treffend, gelulge op biz. 29: ..Het einde naden Ieder., ziet de ander moe van het verdriet, en waakt des 22 NOVEMBER Ecnsge aanbevelenswaardige bloei- heesters d'.e reeds thans kunnen ■worden aangeplant en ln bet voór- jaari omstreeks April, in vollen bloei staan, zijn: de gele For- sythea, de roóde Chaenomeles ja- ponica of Japansche Peer. de rose of roode Ribes sanguineus en de witte Magnolia stellata Voorts verdienen hier als voor- jaarsbloeier ook nog de rose, witte of roode Malus óf Sierappel, de gele. oranje of roode Azalea mollis en de rose Prunus triloba vermel ding. Deze bloeien ln MeL 8. L. nachla of niet een hand- hét kruis gaat teefcnen aan zijn wand". Verzen schrijven teer werk- Verz zijn leer goedje. Voor men het van leerling toi ge zel. en vangezél tot meester heeft gebracht, moet er. heel wat water -door de Maas. Gezel Kossmann zij ervan over tuigd. dat men zijn ontwikkeling en ontplooiing raet aanmoedigende be langstelling volgt. J. W.DB.. BOER. Verschillende Kamerleden vroegen, blijkeiis het voorlooplg verslag op Hoofdstuk K b (Verkeer) van de rüksbegrooüng, nadere Inlichtingen over het herstel van'onze handelsvloot. Gevraagd werd een opgave van alle schepen, diA door rijk ofparticulieren zijn aangekocht en van .de schepen, die voor Nederlandsche. rekening in aanbouw zijn. Ernstig werd geklaagd over de houding van de geallieerde .bezetttngsautorlieiten ln Dultschland. Verscheidene leden hadden mei in stemming gezien, dat de uJlkeerlngen aan weduwen en weezenvan perso neel van de Hederlandsche koopvaar dij. en visschersvloot, die geen uit-. keeringen genieten volgens de zee- ongevallenwet 1919,verhoogd zijn. Deze ieden meenden overigens. dat de normen verhoogd dienen te worden om ln de huidige omstandigheden een redelijk bestaan mogelijk, te maken Een dok op drift in de Noordzee De Engelsche sleepboot Fairplay No. IV, die meteen droogdok op 'sleeptouw onderweg was van. Enge land naar Zuid-Noorwegen, heeft dit? dok op 96 myi ten zuidwesten van Lindesnes in den steek moeten laten om in Christiansand haar door- stormweer sterk geslonken bunker- voorraad aan te vullen. Door aan houdend slecht weer echter kon de sleepboot niet meer uitvaren, zoodat hetdok ergens tussc'nen Stavanger en Aberdeen ronddrijft en vanzelf sprekend een ernstig gevaar wordt, voor de scheepvaart. Scheepvaart op den Nederrijn opengesteld De-; hoofdingenieur-directeur jVan den Rijkswaterstaat maakt bekend. dat-de-- scheepvaart door de Bailey brug over den Nederrijn ie Arnhem is opengesteld zoowel, voor de opv3art, ais. voor de afvaart Hierbij mag tiLt- sluitend - gebruik worden gemaakt van de noordelijke; opening "öan den rechteroever. Het elk an de.' passeeren in de dooryaartopenlng Is verboden, terwijl ln afvaart niet meer, dan één vaartlug geiljktljcllg mag„sleepea Bo ven de doorvaartopening worden de dagscinen getooud els bedoeld In ar tikel 84 van het Reglement van Po litie voor de Rijnvaart. HM - lx- Be ministersjvan Bmtenlandscke Za Jccn der Groote Vier woonden met hun gasten i?t de Metropolitan Opera te .New Vork een uitvoering èy van Mozart's \,de .bruiloft van Figaro", In do middelste box, die met do vlaggen der vier groote naties gedrapeerd was, zien we op de éersta ry v,ln.n: mevrouw Byrnes, mévr. Bcvin ori mevr. Miner, een nicht van staatssecretaris Byrnes. Achterste rij v.l.n.r.. ilolotof, Wysjinski, Byrnes, M. Come de Murv illé achter Byrnes en Bevin.' WAAROM KRIJGT DE SCHEEPVAART GEEN INDIE-LUCHTLIJNEN? In het -vooriöopïg verslas: op Hoofdstuk XX b fVerkeer) van dö ryksbegrooting- wordt van verschil lend© zijden de vraag gesteld welk riandpuilt de regeering inneemt ten aanzien van de aanvragen van de Maatscliappg Nederland en do Rot terdamsche Lloyd om eigen vlieg- diensten op Indie in te richten. fDe begTOotingscommissie merkt hierbij op, dat na' het afdcelinggonderzoek is'bericht, .dat de regeering deze aanvraag zou hebben afgewezen. Zij zal het op prys stellen, indien de regeering haar redenen voor deze be slissing wil uiteenzetten.) Vele leden zouden gaarne nader over de fmanexeele uitkomsten van dü K.L.H worden ingelicht. Is. het juist, dat zn richthans kau be druipen f In Hoeverre is dit een ge volg van hetfeit, dat aanleg en on derhoud, benevens eon groot aeol van de exploitatiekosten van do Ncder- land.se no vliegvelden ten laste van het rijk komen? "Wat draagt de in deze oxploïtatiekostcn bij? Evenals bü de spoorwegen vroegen verder verscheidene loden, ofde K.L.1L met "haar; zeer groote aan- koopeu in liet buitenland ccn. eigen dowezenpolitiek -voert. - Philips weer op oude peil De dagelijksche productie van van. de Philips Gloeilampen fabriek N.V.. te Eindhoven zal binnen enkele weken haar voor- oorlogsche hoogte: hebben be reikt, aldus meldt de Philïps- persdiensL Prijszetting voor de winterproductén (Van onzen parlementairen redacteur) De stroom van sprekers by de be grooting van Landbouw, - Visseherij en Voedselvoorziening, kabbelde gis teravond nog wat na. De heer Schijthuis hield beschouwingen over den internationalen toestand op landbouwgebied.- De heer Droesen (RK) had critlek._op. het weer-in schakelen van de V.B.NA. Minister Mansholt betoogde, dat ónze producten voor een zoodanigen prijs geproduceerd moeten' worden, dat zy op. de wereldmarkt kun- rien worden geplaatst. De kost prijs zal moeten worden gedrukt door verhooging; van de productivi teit van -den arbeid; Hiervoor, is noodig een ver doorgevoerde rationa lisatie, b.v. doorherverkaveling en grondverbetering. Wettelijke maat regelen dienaangaande rijn te ver wachten. De minister erkende, dat voor de. groenten de marge tusschen den te-' lersprijs en denconsumentenprijs te groot was geweest. Voor de winter groenten .zal prijszetting plaats vin den. Prijszetting, voor aardappelen 'maakt een apparaat als de V.B.N.A.. noodig, ómdat anders de aanvoer ln de groote steden.niet voldoende ver- zekerd[is;:-;;;;x f.FjW 'j.' v -i: Telefoneeren met. Indonesië De - P.T.T. deelt mede, dat de opénsfcellingstijdvan de rechtstreek- sche -radio-telefoonverbinding met Indonesië "is gewijzigd; Met Batavia wordt.ithans op Maandag,; Woensdag en Vrijdag van 10-11 uur verbinding onderhouden, op Dinsdag. "Donderdag en Zaterdag van 10-13vuur is deze verbinding, .slechts, opengesteld voorregeerings- gesprekken en gewone 'particuliere gesprekken V van „zeer dringenden aard, - f .Met „Bandoeng kan op. Dinsdag. "Donderdag en Zaterdag van L3-17 uurworden getelefoneerd. Postzegels ongeldig verklaard De navolgende postzegels worden met ingang van 1 Januari 1947 bul- ten gebruik gesteld en voor de fran keering .waardeloos;- Dezomerpoatzegeis, uitgegeven in 1941. frankcerwaarden l'/j, 2'/«, 4, 5. en, 7>/i cent; de; weldadighefdspostzegels '.(klaöerzegels), uitgegeven In •."••'941, frankeerwaarden IV*.2V*,' 4, 5 en. 7V, cent; de weldadlgheldspostzegeis .{kinderzegels), uitgegeven in .1945,' frankr» waaiden 1 'Is, Vit, 5, 7V, en 12*/t cent; de bijzondere postzegel „Herrijzend Nederland", trankeer- waarde Tit cent. Minister Drees spreekt op Hét" congres van den arbeid ;,A3s socialistisch minister, mé en Ik»- dat de Staat op sociaal terrein niet: alles moet regelen. Regeéringstn- menging is nu onvermijdelijk, doch hoe eerder zi; beperkt kan worden' des lewenschelijker zal bet mij zijn." aldus sprak minister Drees op hette .Utrecht ..gehouden .Congres i van ;den ^yArbèl(j,y 1. v::; De ovei-ïield kan echter, niet alles aan de, samenwerkende organisaties van werkgevers en werknemers over laten. Daarom kunnen de rilksbemid- delaars ook niet steeds- hun goedkeu ring hechten aan de overeenkomsten, die werkgevers en werknemers-stuiten „Het komt voor." zoo sprak minister Drees tot rijnglimlachend gehoor, „dat de werkgevers de eischen der ar.- beiders Inwilligen, omdat rij er op rekenen, dat de röksbemlddelaars er wel een Impopulair stokje voor zullen .•steken.".C r.;: In rijn openingswoordzeide .de 'voorzitter, de heer E.Kupers, Ie vertrouwen, dat, gezien de goede verstandhouding welke to de Stich ting van den Arbeid was gegroeid, het belangrijke; vraagstuk van de medezeggenschap der werknemers opgelost zou worden. •-_ Hoogere prodactla. Prof. dr. J. Tinbergen; ln zUb prae- advles over de productieve volks kracht. mérkte óp. dat de daling van de arbeidsproductiviteit met een kwart, waarschijnlijk uitsluitend aan de materleele schade in het produc-, ti-eapparaat kan worden toegeschreven; Daarnaast werken sterke geestelijke, invloeden tèn gevolge van teleurstel- Ilng bij de arbeidersklasse. Er bestaat misverstand over de politiek, welke door.de regecring is .gevoerd. Deze Is in menig-opzicht voorullstravender dan door velén. wordt, gemeend.-.Dit blijkt wanneer men de loon- en prijs politiek nader bestudeert. Maar er zijn: misstanden, die krachtiger kunnen worden bestreden, zooals bijv de zwarte handel. Daarnaast zal. men aandacht moeten besteden aan scho ling van vaklieden en opvoering der investeerlngen De tweede prae-advlseur, rprof dr.. J. r; M. van den' Brink, meende, dat; er ln ons land een na-oorlogsche psy chose bestond, die weinig bevorder lijk was voor hei productie-herstel. Economisch herstel zal echter old op de eerste plaats door. een her-, distributley'van bet geslonken volks inkomen ontstaan, doch Wel door een snelle opvoering der productie. De overheid moet de verkleining van de .speelruimte voor de ondernemers tot' een minimum beperken en de bedrljfs- genooteo inschakelen bij de vaststel ling van baar maatregelen. Dodt baar politiek mag de winstprikkel niet ver-, vallen. Een belangrijke verbetering van het arbeidsinkomen kan eerst na opvoering der productie worden ver wacht- Spreker durfde niet voorspellen of de regcering, gezien de economi sche. mogelijkheden, haar beloften van prysveri3g1ng zou kannen honoreeren 'i' „Volgens radio Moskou is door waarnemers ia* heC Zuidpoolgebied een roodachtig-violette meteor .waar genomen, met een langen bleekblauw wen staart; die zleb met. betrekkelijk geringe snelheidfevenwijdJg' van de aarde voortbewoog:- De één zijn; Is wen met'veen schriftelijk bewijs van: betrouwbaarheid in den zak, af gegeven. dóór den burgemeester, den dominee cn den notaris, werkelijk een onkreukbaar individu! Eet ware wel te 1 ocnschen, vooral als•- men, eooals deze beklaagde, drogist is en daa ren- boven npg begrafenisondernemer. Wij moeten van zoo'n drogist op aan kumen, nietwaar, hij werkt met uit en inwendige artikelen/ die niet - straffeloos verwisseld kunnen wor- den. En, Ijk zijnde, is men geheel aan de genade van 's mans tweede fipcdam'pjieid overgeleverd. Wat dezen man betreft: voor die briefjes tem. de dorpsnotabèle n' 'geef ik niet vsol, want hij staat hier niet voor de aar- dighciü.Integendeel, deze sijsjes- lijmer met z'n Cólijn-lnxif heeft een heel rare schaats gereden. Te lïidderkerk. was eon man ge storven en onze held, Gjsbert gchee- ten, had hem begraven. JYa dfl plech tigheid sprak Jij tot de weduwe: ,fie levensmiddelenkaarten van wijlen ttw man. moeten terug naar de distribu tie. Gewoonlijk betast ik mij daarmee. Geef ze maar, dan maak ik het in orde.*' r-*'- Be weduwe overhandigde hem alle bescheiden. Zé waren nlcutc, er wa3 geen bmnetje af .Thuisgekomen zei Gijsbert tot zijn 2Q-jarige dochter: ,JZijk -eens, Jannetje, eeny. nieuwe latart, die moet naar dc distributie, ril aar knip er eerst maar een heelo periode af, die kunneti wij viel ge bruiken." V Met zoo'ti verminkte kaart nam da ambtenaar echter geen genoegen. Eet ontbreken van enlcelo bonnen werd wel door de vingers gezien, die kon men naodig hebben voor het begror fenisinaal, maar een heela fieriode....* dat was te bar. Toen toog Gijsbcrt ten kantore en stelde met enkele bonnen van eyn. eigen kaart den ambtenaar tevreden.. Maar spijtig ooer het verloren gaan van, de aanvankelijke „wilist" begaf Gijsbcrt zich naar de weduwe 071 maakte de arme vrouw wijs, dat zij te weinig bonnen had ingeleverd. heb er van mijn eigen kaart bijge legd", zei do edele bedrieger. Be weduwe gaf hem toen zonder veel nadenken de gevraagde bonnen maar 's avonds sprak zij er met een btiurvTquid over, een pienter inenscft, en die had zóó in de gaten, dat er iets. niet in orde teas. Zoo kwam de zaak aan 'trollen en daar staan, nu vader Gijsbert en dochter Jannetje voor den rechter. De offider vond het zoo'n -misselijke streek: misbruik te makèn van de verwarring én droefenis van een weduwe, dat hij zes weken gevangenisstraf vroeg met bevel, tot onmiddellijke arrestatie van den wan. De politierechter achtte dit laatste nog niet noodig, maar ver oordeelde den oplicher tot vier weke brommen. Dochter Jannetje kreeg f 50. boete bovendien. Zoo gingen etf huiswaarts,de schande1 van: 't dorp ■tegemoet, .zónder deschriftelijke be- wijzenvan betrouwbaarheid. Dié waren,- als- valsche bankbiljetten, ter groene tafel achtergebleven. Officieel bezoek aan de Klipfontein Koninkl ij ke belangstelIïng k voor de repatrieering ■woensdagmorgen "heeft mej. J. Gel- dens particulier secret- van de Ko— nlngln een bezoek gebracht aan het ra^_ ,^Klipfontelh"i dat met 073.; re- Datrieerenden aan?, boordIn Rotter dam is gedebarkeefd. ZIJ werd rond geleid door overste Maas. hoofd vau: den repatrleeringsdlenstindié, ma joor C. van Bockel de heeren T. H- Buys en H. Crornmelin. directeuren, van den Botterdamschen Lloyd en nïr, G W Bakker, directeur: van de VJST. s.m. Ophetschip werd zij begroet door kapitein W Pos, die haar do .ligging van de repatrleerenden: toon de en haar verder het. heele schip liet' zieri.. Mej Geld ens heefi z!ch; raet'l verschillende gerepatrleerden onder houden en hen namens de koningin hartelijk welkom geheelen in: het va derland. In het - bij zonder heeft rij zJcb geïnteresseerd voor de verzor-- ging .van dé zieken aan boord, - daar bij voorgelicht door dr. Van Slee van 7 den medischcn dienst cn, dr.'r Speyer, öirecteur vab den G.D. enG.D. van Botterdam. ,7 De debarkatfe van het schip had een bijzonder vlot verloop. De muzi kale omlijsting werd verzorgd door het muziekcorps van. de1 Ieafdeeling uit Amsterdam. Er komen nu nog vier repatrfecrlngsschepen in, Rotter dam aan Na 1 Januari verwacht men- ongeveer 15.000 evacuees. - Ook Gerard Arbous in - eere hersteld De centrale eereraad voor de kunst heeft dezer dagen uitspraak gedaan tn: de "zaak Geragd Arbous, dfe.door den eereraad voor toonéel. geschorst werd. voor den tijd van vijf jaar. -~':i;- De. centrale eereraad sprak als zijn oordeel uit; dat er geen- termen aan wezig waren een Ige maatregel op den heer Arbous van toepassing te .ver klaren. "..-1f- Churchill's sigaar als baken De burgemeesters van14 "steden 1n Kent ijveren voor "het oprich ten van een standbeeld van Churchill op de rotsen van Dover, Er besta at. echter yérschil van meehing, óf er wel of geen bran dende sigaar ln den mond aange bracht moet' worden. De burge meester, van Margate meent, dat de brandende sigaarpunt een ;ba-: ken zou kunnen- zijn voor de schepen?..in -hetKanaal'-;;:, ■■-rx- Ook dit jaar zullen in December weer kindcr- zêgels; .waarvaiy de netto-opbrengst ten bate van het bescherming en hulpbehoevende "kind komt,'verkrijgbaar worden gesteld. Do zegels zullen verschijnen inde waarden tan 'i ct. (+9 et-/ fiïijs, 4 ei. (-{-£ ct.j proen7tfs ctj f-tS'lt ,ct.) rood, .10 ufv f 4.5 ct.violet-,'ood en £0 ct. +5 ct.) 6l«uu'. Zy syn onticorpen öoor ney AJ. TV. Bienana Oosting. De voorstcUi-ng is voor alle waarden dezelfde, r.l. een kind tc paard in een draaimolen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 3