DE SCHIEDAMMER Daders van roofoverval te Moerkbpelle gegrepen Magere feestdagen Dakota-passagiers worden in veiligheid gebracht Geen geheimzinnigheid bij vliegtuigongelukken! S.D.-handlangers opgespoord i Beruchte namen y zijn er bij Duitsche deskundigen naar. Amerika Max van Poll weet niets té vertellen RED. Ci ADU. UKCSvEAVEB^U SCHIEI^M ADMINISTRATIE: TELEFOON 623GO REDACTIE: TELEFOON 85305 ABONNEMENTSPRIJS PER -WEEK CENT PER KWARTAAL I i- LOSSE NUMMERS f 0.09 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST]' SCHIEDAMSCHESINGEL 43 ROTTERDAM TELEFOON NHS, 1M30 EN «MOt POSTGIRO So.. IB8644 Bankier: AMSTE&D. BANK TE ROTTERDAM ZESDc JAARGANG NO. 275 MAANDAG 25 NOVEMBER 1946 Twee jongens uit Hazérswoude bekennen Gebr. Hoogenboom dus onschuldig De verondersteUlng. als zouden de voor den moord In de Warmoes- straat te Amsterdam gezochte en nog steeds voortvluchtige gebr. Hoogenboom de daders riJn geweest, van den op Maandag 18 Nov. ge- pleegden roofoverval op het post- kantoor te Moerkapelle (ZHJ. is onjuist gebleken. Ir. samenwerking met de rijkspo litie uit Moerkapelle-1s die uit Ze venhuizen- er Zaterdag In geslaagd in het ten Noorden van Moerkapelle gelegen plaatsje Hazerswoude de twee 21-jarige daders, H. V. en J. v. d. V., belden woonachtig in Ha- zerswoude, te arresteeren. De verdenking viel op deze belde jongens, doordat zij in de afgeloo- pen week bedenkelijk veel,geld uit gaven. Beide het ren bezaten een rijwiel, waarvan een ooggetuige van den" overval beweerde ze gezien'te hebben voor het postkan tooDe jongens werden aan een verhoor onderworpen en, nadat zij aanvan kelijk haddenontkend.- viel een van' hen door de mand. Ook de ander bekende daarna medeplichtig te zijn aan den overval. yyv '/riy.y/. Hardnekkig bleven belden weige ren inlichtingen te .verstrekken over de vuurwapenen, waarvan zij. zich bij den overval hadden bediend en die bij een; huiszoeking niet te voorschijn waren gekomen. Daarvoor bleek een goede reden *e bestaan: bil een tweede minitl- euze huiszoeking trof,! een wacht meester van de rijkspolitie in een dubbelen muur, de twee revolvers turn naast de eveneens in de berg plaats verborgen gouden sch-J der Jeugdige boeven. Het waren niet minder dan veertig gouden ringen, die onlangs uit een winkel in Bos koop door het indrukken van een ruit waren gestolen. - In totaal waren er 48'uit den win keL verdwenen, Zeven, hadden de Jongens er inmiddels verkocht, de achtste had een van heil verloren" en Ls inmiddels door een eerleken Critiek op massale prijscontrole Ook toezicht .op:gron<lstöff«ri-_ 'verbruik gevraagd Op de prijsvorming en de prijs controle werd in het voorioopig vers'.ag op de begrooting van Eco nomische Zaken van vele zijden on tlek uitgeoefend. Met waardeenng hadden verscheidene 'Tederi- er „ken- nis van genomen, dat het in de be doeling -der regeering schijnt £e lig gen om afstand te doen van het stelsel van lndividueele prijzen en over te gaan tot een systeem van maximumprijzen voor een geheele bedrijfstak. Vele leden bepleitten ook het grondstoffenverbruik te contro leeren, hetgeen voor de handhaving van de prijsvoorschriften van groote be tee ken is is. Tegen de wijze, waar op wordt opgetreden tegen over treders van de prijsvoorschriften, hadden verschillende leden ernstige bezwaren. •- Eenige leden merkten op, dat zij geen bewondering konden koes teren voor de wijze, waarop den laatsten tijd massale controle wordt uitgeoefend np den detailhandel, waardoor de goede naam van den bonafiden middenstand in opspraak wordt gebracht. Andere leden stel den hiertegenover; dat dergelijke maatregelen helaas - niet kunnen worden gemist en dat daarvan m •ieder .geval een preventieve werking uitgaat. .,-• De extra toewijzingen voor de feestdagen.hebben In het algemeen, teleurstelling gewekt. De feestdagen zullen dit Jaar alleen voor hen die over een dikken-buidei beschikken, met de noodige heerlijkheden wor. den opgeluisterd.. Reden tot klagen mogen de - Nederlanders eigenlijk niet hebben, want er wordt geen honger meer geleden en wie onte vreden is denke maar eens terug aan de „feestdagen" twee jaar ge leden of aan den wantoestand die die nu nog in groote deel en van de wereld heerscht. Boterletters en kerstkransenzul- en dit Jaar weinig worden gegeten. Amandelen zijn niet aangevoerd, daarentegen heeft de regeering m Turkije een 300 ton hazelnoten ge kocht. Dit is voor onze geheele Be volking een geringe hoeveelheid. 200 ton van deze partij is bestemd voor de chocolade- en suikerver werkende industrie, de rest gaat naar den banketbakker. Ook komen er nog zeer kleine kwanta rozijnen,- gedroogde pruimen en appelen ons land binnen. De distributie dezer artikelen (onder de verwerkérs) zal echter niet voor St. Nieolaas -i- nen plaats vinden. De kwaliteit van de aangevoerde goederen is goed en van bederf is geen sprake, Serviesgoed voor gebuWderi ZU, die tusschen l September U)44 en 18 Februari1946 zijn gehuwd en zich sindsdien zelfstandig, hebben ge vestigd. kunnen een aanvrage om serviesgoed indienen voorzoover, zij dit nog niet hebben ontvangen WEERBERICHT .Vooral aan de kust nu en dan ubg krachtige zuidwestelijke wind. Wisse, lenu bewolkt met enkele regenbuien, IVeinlg verandering van temperatuur 26 Nov.: zon op: 6,19 uur:' onder 16.39 uur. Maan onder 18.19 uur; op li.os uur. Waterstanden Rotterdam ie tij 5.55 uur; 2e tij 18,00 uur. .vinder bij de politie teruggebracht. De bij den overval uit het post kantoor te Moerkapelle geroofde ruim 1.300,—, hadden de jongens, 'die belden goede bekenden van de politie zfjn, eerlijk gedeeld'en er 'naar hun zeggen voomameli. hun achterstallige schulden mede vol daan. Men hoopt het grootste ge-, deelte te-kunnen achterhalen. - -•"De twee vuurwapenen, die de overvallers" van een onbekende voor; -A100,— zeggen te hebben gekocht, waren van Duitsch fabrikaat. Beide daders zijn overgebracht naar.-het bureau van de rijkspolitie te Wad- dinxveen, Veevcrvoer over de groote rivieren verboden Ter bestrijding van den smokkelhandel De smokkelhandel' In vee en paarden naar België Is sedert ge- ruimen tijd in ontstellende 'mate toegenomen. Duizenden stuks vee zijn op onregelmatige wijze over de. grens gebracht, hetgeen niet al- leen groote. schade toebrengt-aan de; vleeschvoorziening en nadeelig visvoor de ontwikkeling van den veestapel In ons land, doch ook .leidt tot een verlies aan deviezen, waaraan paal en perk gesteld moet worden. Daarom heeft het Bedrijfschap voor Vee een-verbod uitgevaarcugd waarbij hef van 24 November -af verboden Is om runderen, paarden, varkens en schapen uit het gebied boVen de groote rivieren naar het Zuiden des lands te vervoeren. De grens tusschendeze twee gebieden, wordt van de Oostelijke Rijks grens naar het. Westen gevormd door de volgende rivieren en stroa men: de Rijn tot de splitsing van Rijn en Waal, de Waal, de Mer wede-tot de splitsing van. Merwede en '-Nieuwe Merwede, deNIeüwe Merwede,het'Hollandsch Diep en vervolgens de stroomen, gelegen tusschen de provincieZuid-Hol land eenerzljds en de provincies Zeeland en Noord-Brabant, ander zijds. In afwachting van een nadere regeling.--isten. behoeve, 'van* per sonen/die- thtTiodfde van hun be-- roep regelmatig met een bespan nen voertuig de. rivieren 'moeten overschrijden, zooals bodediensten en' melkrijders, ontheffing van de verbodsbepaling verleend, doch uit sluitend' voor aangespannen paar. den.;" V''. De Ned. Ver. voor E-H.B.O. heeft te Den Daag, de dr 2'ilanus-onder- scheiding uitgereikt aan dg Ver. Het Nederlandsche Booilé Kruis. U K.H. prinses Juliana nam als voorzitster twv het Ned. Koode Kruis de onder- scheiding, vftïke do hoogste is, die dcE.DJI.O. kan toeken nen, uit handen vou den EJI.B.Öl-voorzitler ia ontvangst. Luchtzuiging maakte landing noodzakelijk Niemand ernstig gewond Maaskru iser"-pakketten alleen op bestelling Oneo bouwpakketten, voor het weds try U-mode (uhegtiiig „Slag kruiser" waren Donderdag uit verkocht. Tot en met IVoensdag "AA nemen wff nog bestellingen op, zoodat we de pakketten T« ieder géval vóór St. Nieolaas te gen den bekenden prijs van f 5.ft per stuk Jcunncn afleveren. IIet is: ons gebleken, dat St. Nieolaas op. heel wat pakketten beslag heeft gelegd. De Sint -komt- er natwurlijk eerst op zijn verjaardag mee voor den dag, waarom w& besloten hebben op Zaterdag 7 December met de pu blicatievan- de bouwtoelichtwg te beginnen. Er rest ons nog een' zee van t<jd on3 vliegtuig te bon wen. Nog. epen geduld dus wo delboimvrienden. De pogingen om de passagiers van het Amerikaansche Dakota- toestel, dat de vorige week in de Alpen een noodlanding maakte, In veiligheid te brengen, rijn Zater dag en Zondag voortgezet en naar"' gemeld wordt, met' succes. Twee Fiseier Storch-vliegtuigen op ski's zijn namelijk op den giet— scher In de buurt van de Dakota geland en waren, gisteren bezig/ de passagiers van; het. vliegtuig-: naar veiliger oorden over te. bren gen, van wie .de meesten ia tegenstelling tot vroegere berich ten In goede gezondheid, scl^j- nen te -verkeeren,-; De eerste passagier van de Da kota, die aldus gered werdwas. ge- generaal Haynes. HU las op een draagbaar en verklaarde, dat-alle- overige inzittenden goed gezond, waren,-'-Alleen heeft sergeant Fol- som,- de tweede iplloot van de Da kota. bevroren-voeten en zou cap tain- Tate, ideiEestuurder, .eearb^n.' 'gebrokeir hebben.Dit-Taatste ws»d onthuld door .Folsom zelf.- dle;-doór 'de' tweedè Fiseier/ S torch werd overgebrachtnaar Uhterbach, De; noodlanding Van dé Dakota 'schijnt "noodzakelijk te rijn gewor den, doordat erm het gebied van de „Wètterhom'/;.' - luchtziilgmgen op'treden, die. een 'zoo sterke kracht hebben, dat" zij ."vliegtuigen naar beneden trekken".,, Majoor Hita, chef van het Zwitsersche vliegveld Mei. ningen, die een .van de Fisöier Störche bestuurdé, heeftalthans verklaard, dat .hij bU 'zijn vlucut over de „Wetterkessel" duideüjk voélde, dat zUn toestel naar den grond getrokken werd. Aan den dood ontsnapt Toen, na zes' uur' heen en weer vliegen alle inzittenden van het toestel op het vliegveld Meirtngen waren aangekomen, werden zij di rect met auto's en ambulance- wagens naar Interlaken gebracht, vanwaar zij gisteravond nog per trein naar "Weenen zijn vertrokken. Vijf dagen en nachten hebben zij practisch zonder voedsel ln sneeuw en vrieskou moeten doorbrengen, doch slechts twee personen moesten op draagbaren .vervoerd worden, k De Zwitsersche reddingsploeg,-, die er tien uur over gedaan, heeft, de Dakota te bereiken, werdver-; welkomd door generaal Haynes, die hen liartelljk de hand schudde. De Zwttsersch kenden echter geen Engelsch en de reizigers geen Duitsch, zoodat verdere conversatie gnmogëiyk bleek; y De passagiers Z0ti twee maal ter nauwernood :aan den dood ont snapt. Bij de .noodlanding was het vliegtuig namelyk over de sneeuw aan het gleden geraakt en kwam jCerst op 18 meter afstand van een javfjii tot stilstand. Bovendien werd, -het toestel op 60 meter na gemist vdóor een geweldige lawine, die het in, den afgrond zou hébben kunnen vegen.'-'.: - Brïtsche ministerie geeft voortaan uitvoerige publicaties Ook K.L.M. brak met zwijgzaamheid (Van onzen luchtvaartmedewerker) Opgeschrikt door bet opvallend groote aantal vliegtuigongelukken in vrfjwel alle deelcn .van de wereld, hebben de autoritei*en van bijna alle luchtvarende naties, die belast zyh mei het toezicht op de veilig heidsvoorschriften. krachtige maat regelen genomen om het risico van het vliegen zooveel als mogelijk uit te sluiten. Niettemin is er fa de lange serie ongelukken nauwelijks een kentering te bespeuren. Intusschen houden de luchtvaart- diensten der verschillende .landen elkaar op verzoek op de hoogte van de omstandigheden, waaronder zich de ongelukken voordoen, en van de oorzaken voorzoover zij bekend zijn. Gebleken is nu, dat hoewel een aantal ongelukken aan technische oorzaken moet worden geweten, de meeste uit vliegfouten. zljn'voort- gekomen. Voor de Britsche luchtvaartautori teiten ls dit aanleiding-geweest, om een radicale verandering te bren gen ln de tot nu toe gevolgde - me thode van bekendmaking der oorza ken. Evenals dit trouwens voor den oorlog in Nederland het geval was, lieten de Instanties, die in Engeland met het onderzoek naar vliegtuig rampen waren belast, het publiek, in het onzekere over de oorzaken van de rampen. Een summiere uitspraak waarbij de kerk ln het midden werd gelaten, was meestal het slot van het onderzoek, althans voor de bui- tenwereld. Wij kennen dat systeem ook in Nederland maar al te goed, want zelfs de offieieele rapporten van onzen luchtvaartdienst waren Ter berechting naar Nederland overgebracht PARTICULIER LOTERIJKANTOOR DOOR DE POLITIE GESLOTEN Gedupeerden worden schadeloos gesteld D« Amsterdamsche politie heeft een etnd gemaakt aan de praklUken vau het particuliere I oterükantoor „'t Centrum", gevestigd aan' de Hee rengracht, een onderneming, die werkte met z.g. spaarbrieven en die, nrschoon tacj kapitaal slechts f 2500 bedroeg, reeds voor een totaal van ruim 600.000 aan loten had ge plaatst. Deze zaak vloeit voort uit het be kende conflict tusschen de Staatslo terij en de vroegere particuliere loerijbedrijven. Nadat tijdens de bezetting de Staatsloterij was gereorganiseerd, werden aanvankelijkde directeuren der particuliere kantoren en hun hoofdagenten opgenomen in het. Verkoopkantoor, die de loten, weer; distribueerde over al diegenen, die lot dusverre ln den verkoop van. loten een kleine bijverdienste had den gevonden. Na de bevrijding ls het Verkoopkantoor echter geliqui deerd vele ex-hoofdagenten werden nu wel is' waar aangesteld als col-' lecteurs der Staatsloterij, maar hon derden anderen werden uitgescha keld. yT De werkwijze De op deze wijze gedupeerden hebben met deze regeling geen ge noegen genomen en zij besloten den vóór-oorlogschen toestand te her- stellen. v'. zij vereenigden zich ln het assu rantie- èn. effectenkantoor ,,'t Cen trum" en., om oiet met. de wet in conflict te koinen, maakten zij van hun lotén spaarbrieven. Aan de vijf strooken van he< lot, dié evenals bij de Staatsloterij tachtig cent kostten, werd een zesde toegevoegd van één gulden. Wie deze strook ook kocht, kon bezitter worden van een spaar- brief, dlc na vijftien jaar met rente zou worden terugbetaald. De num mering van deze loten en die van de StaatsloierU liep vrijwel parallel: viel op een bepaald nummer van de Staatsloterij een 'prijs, dan was ook de houder van een spaarbrief met dat nummer de gelukkige man. RU kreeg dan ook hetzelfde bedrag uit-, gekeerd, Hoeveel loten er op deze wijze zün. geplaatst. Is niet'precies na te gaan,, omdat alle agenten nog niet met het centraal kantoor hebben afgerekend. Men, schat het bedrag, dat op deze wijze aan loten is uilgezet, op onge veer zea ton.' Gedwongen terugbetaling -De politie heeft aanleiding gevonden in' het kantoor van ,,'t Centrum" een inval te doen en den directeur te arresteeren. Het kantoor ls thans ge sloten. Het onderzoek ls in handen van Inspecteur Landman, dia deze zaakmet veel voortvarendheid en zeer nauwkeurig heeft onderzocht, ook de directeur van de C.V. „Alas ka", gevestigd te Rotterdam, waarbH de spaarbrlefhouders waren verze kerd, 'ls aangehouden. Belden zijn echter later weer. op vrije voeten gesteld en hebben opnieuw dc be schikking gekregen over.de boeken en andere bescheiden, nadat, zij zich hadden bereid /yerkleard, allen gedu- peer den de schade te vergoéden, De officier van Justitie heeft zich hier mee accoörd verklaard; het^'kantoor mag een gering bedrag, voor admi nistratiekosten" ln rekening brengen, doch moet overigens alle gestorte gelden terugbetalen. De directeurvan »'t Centrum" staat op het standpunt, dat het et hem en zUn medewerkers slechts om Te doen ls diegenen, die door de nleuive regeling van de Staatsloterij zUn gedupeerd, een menschwaardig bestaan te "verschaffen, Winst zou het kantoor nagenoeg niet maken- Je -politie ls -echter van oordeel, dst particuliere loterijen, ih welken vorm ook, nu eenmaal zijn verboden èn waarschuwt het publiek <tan ook uitsluitend loten te koopen, -die voor den uitgegeven door de otficleeie Nederlandsche Staatsloterij, yy'Öoór,orLder dekkingryan liet unl-_; rform der ^KorC.": Marechausseej ge- ideede;Dultsché" iaiiitairan, werd 10. Mei 1940 een overval gedaan op den sjioorbrug bijGennep, waarbij dynamletïadingen onschadelijk wer den gemaakt;; Een van de In mare chaussee -uniform gekleedeDuit- schers was de' -'öber-gefreltef WIL- helm.Derycke, die 'goed bekend was In de omgeving van Gennep. Deze; is thans door de Nétherlands Was- c rim es Commission opgespoord en naar Nederland overgebracht. Hij zal voor'de schending van het land- oorlogsreglement als oorlogsmisda diger terécht staan. Met hetzelfde transport werd naar Nederland overgebracht, de leider van het 62e regiment S.S. politie-troepen, Eduard Ka minski en Fritz Pap die in Mei 1943. te Almelo het echtpaar Van der Eist zonder vorm van proces doodscho ten als represaille op de toen "daar heerschende proteststaking voor. het weder in krijgsgevangenschap te rugvoeren van Nederlandsche offi cie ren.- Als verdacht van medeplichtig heid aan het zonder vorm van pro ces neerschieten vn een aantal Ne derlandsche burgers en 2 Ameri ka ansche piloten te Apeldoorn op 2 October 1944, werd naar I^eder- land overgebracht; de S^, unter- sturmfuehrer Rupert Wlggérs, ook hij zal als oorlogsmisdadiger terecht staan. Door bovengenoemde -om- sle zijn' ln Duitschland eveneens opL gespoord twee leden van den Sicher- beitsdienst te Amsterdam,-Rudolf Hassel en Wilhelm Klueting, die mede schuldig zijn aan het, als re presaille op den moord op mr. Feits- ma, doodschieten' van de heeren mr. W. Dons, vice-president van de rechtbank te Amsterdam, mr. W. Hulsman, raadsheer bfj het ge rechtshof te Amsterdam, der arts dr. C. W. Ittmann, den expediteur J. Smiling en J' Bak, op 5 Febru ari 1945. Eerstgenoemde oorlogsmisdadiger zal zeer binnenkort naar Neder land worden overgebracht, de an dere bevindt rich bij het reeds eer der genoemde transport. Hlert j was ook de voormalige oberassistent, Adolph Golder, leider van afd. 5 van de Aussens telle van den SJ3. Amsterdam, die betrokken ls ge weest bij het doodschieten van de 29 gijzelaars op de Apollolaian te Amsterdam op 23 October -1944. Eveneens :is v in Duitschland ge vonden _de.L..voormalige.: krlmln^i- rsecrietaér-bij> dentefelïh abor -dér.' sfeherheits pollzei afdr4 te. 's-Gra- venhage, Frans Fischer,'die verant woordelijk geacht moet worden voor het deporteeren' van zeer veel ne derlandsche "Joden, die "daardoor den naam „Judenflscher" verwierf en weldra naar Nederland getrans porteerd zal worden. Eereraad voor' de Leftérkuiide dient ontslag in De Eereraad voor, de „Letterkunde heeft in de onderscheidene uit spraken van den Oentralen Eere- raad aanleiding gevonden collec tief ontslag ln te dienen. gewoonlijk maar weinig verhelde rend. Nieuwe .methode In Engeland is men van deze me thode thans echter radicaal terug-, gekomen. Erkennend, dat de meeste vliegtuigongelukken gevolg van vlieg fouten zijn, en tevens toegevend, dat de geheimzinnigheid er ook ivoar weinig toe bijdroeg om de zaken tot hun .normale proporties terug te brengen,, heeft het Britsche minis terie van Luchtvaart besloten dat voortaan van'leder ongeluk wuarbU ook maar één persoon wordt-gewond. een volledig rapport zal worden ge-' publlceerd. Daarmede hoopt men te bereiken, dat niet alleen de' vlie gers, doch ook de maatschappljéh, de technici, het radlopersoneel op den grond en tn de Tucht en alle andere met verantwoordelijkheid be~ kleede pers. hierdoor tot a- hien- lljk grooter voorzichtigheid zullen komen. Men verwacht, dat de conse-, quenties van deze publicaties een niet te onderschatten Invloed zullen hebben op het nemen van beslissin gen, waarvóór ieder wellicht meer dan men toch reeds van personeel ln de luchtvaart meent' te kunnen verwachten, nog grooter persoonlijke verantwoordelijkheid zal gaan. gevoelen. Ongezond lijkt deze beslissing zeker niet. Ook de KX.M. Opvallend is intusschen dat en w dagen voor de Britsche autoriteiten dit besluit bekend maakten, de direc teur, van dc K.L.M. In geleken zin brak met de zwijgzaamheid van voor den oorlog, oog geen rier en twintig uur nadat de ramp op Schiphol was gebeurd. En hoewel tegen dit sys teem Inderdaad ook wel bezwaren kunnen worden ingebracht, In he4 bijzonder omdat van bepaalde onge lukken nimmer met zekerheid de oorzaak kan worden vastgesteld, zou' het toch toe té juichen zijn, indien dc Luchtvaartdienst de methode zou overnemen. TZij;:zullen gaan helpen b;j: ..,.dè ■rndiistrie;:':'. Driehonderd Duitsche .deskundigea op het gebied van Industrie, finan ciën, internationale aangelegenheden en medicijnen .zijn - Vrijdag - uit -Bre men naar Amerika vertrokken om to helpen bjj de ontwikkeling van de Amerikaansche Indugtrle. aldus luidt eexv bericht van het Duitsche bureau Dana, y»- Volgens' dit-plan zullen lh totaal lCDO Dultschers en Oostenrijkers naar Amerika gaan. Als zij na een. proef tijd, van een; half jHar voldoende be kwaam blijkên, mogen zij blijven en kunnen het Amerikaansche burger schap aanvragen. Eerst moet de regeering worden ingelicht „Het eenige, wat ik kan verklaren, is. dat Ik niets kan verklaren", aldus ongeveer luidden de spaar zame woorden, welke het „voor uitgeschoven" lid van de Com missie-Generaal, Wax J. .M.' van Poll, gistermiddag bU zijn terug keer in Nederland op Schiphol den journalisten toevoegde. „In drukken heb ik niet; zoo ik ze op. bet vrdEge uur, waarop de laatste dagreis in Cairo begon, al heb gehad, dan zyn ze nu alweer vervaagd," De toelichting, welke de heer Van Poll op deze soberheid gaf, kwam er op leer. dat reeds in Batavia was afgesproken, dat de leden van den ministerraad voor alle anderen op de hoogte zouden worden ge-, steld. Lang voordat alle, door een ver keerd telegram misleide, offieieele vertegenwoordigers, die zich ter- verwelkoming namens de regeering en afzonderlijke ministers naar. Schiphol, hadden gespoed, waren gearriveerd, had het K.L.M.-vlieg tuig, waarmede Van Poll de réis naar Nederland had gemaakt, het-, vliegveld bereikt en eerst toen de commissaris-generaal reeds eenigen Waar de Nederlandsche voetiaUcra hun Engelsche collega's zullen ont moeten. Het voetbalveld van de Huddersfield Touia Association Vooiball Club, waar dc internationale voetbalwedstrijd Engeland—Nederland ge speeld zal worden. Ofschoon de diagonaal gemaakte opname het voetbal veld klein doet lijken, heeft het de voorgeschreven normale grootte. tijd door onvermijdelijke,rij het. goedaardige geschillen met de dou ane had 5taan opletten, snelden autoriteiten, toe, om te bemerken, dat een overijverig commies den commissaris-genera al me zUn volle gewicht beschermde 1 Toen wij er niettemin Tn geslaagd waren, dit ^eenmanscordon .te ont gaan, werden wij de-hierboven ge releveerde woorden deelachtig, 'wel ke wij .met gering succes bij den secretaris-generaal van de commis sie-generaal, mr.- P. Sanders, en bij: haar staatsrechtelijken /adviseur mr. Samkalden. die den heer Van Poll hebben begeleid, poogden aan te vullen en, hebben wij onze.oogen goed den kost gegeven, dan was prof. Romme, voorziter van de ka tholieke Tweede Kamerfractie, die ter verwelkoming van; rijn partijge noot aanwezig was, althans op het vliegveld al weinig gelukkiger dan wij. Daarna heeft de heer Van Poll zich naar Den Haag begeven en daar rijn Intrek genomen in Hotel „Vieux Doelen".; Groote Vijf staken veto-besprekingen Trage gang van zaken bij verdrag met Italië De ministers, van buitenlandsche zaken der Groote Vijf zijn nu voor het laatst Zaterdag opnieuw bijeengeweest om de veto-kwestie te bespreken, doch konden weer geen overeenstemming .bereiken. Deze kwestie gaat thans waar schijnlijk "terug naar'de..politieke- commissie der V.N. De Raad van Vier heeft nog geen beslissingen genomen; tea aanzien van het Italiaansche vre desverdrag. Maandag komeri de mi nisters opnieuw bijeen, evenals de .plaatsvervangende ministers, die. het echter nog over 36 punten van het vredesverdrag met Italië eens moeten worden, 'hetgeen aan Byr nes de verzuchting ontlokt heeft, dat de discussies op die manier nog wel tot 1250 kunnen duren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1