Noodkreet van een werkbij DE SCHIEDAMMER Zwarte handel in eieren meer dan ergerlijk Op zoek naar 57 millioen eieren i-John Lewis begonnen Woensdag voor de juryrechtbank Kruis ën Hejfrich waren bij de BASIS-ACCOORD SPOEDIG IN STATEN-GENERAAL Acceptabele regeling der oorlogsschade Bezwaren tegen de Drie groepen van garnizoenen _in Geruchten over hun aftreden Indonesisch kabinet keurt accoord goed NAAR HUDDERSFIELD Aan boord van de Hanvich-boot ajCD- EN ADM. LANCE HAVEN lti SCHIEDAM ADMIN I3TBATIS: TELEFOON 68300 REDACTIE: TELEFOON 66503 ABCNNEMENTSPRLJS PES WEEK II CENT PER KWARTAAL 14-LOSSE NUMMERS 10.0» ZESDE JAARGANG NO. 276 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL U BOTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN «8300 POSTGMO No. 398M4 V Bankier: AMSTEBD. BANK TI ROTTERDAM DINSDAG 26 NOVEMBER 1946 HET zal wpl niet voor discussie vatbaar zijn, dat de twee artikelen waarin de zwarte handel het wellgst Uert, tabak en eieren hecten. Kan van den sluikhandel in tabak gezegd worden, dat hij voornamelijk wordt bedreven door lieden, die In normale tijden niets met do tabaks branche hebben uit te staan, van den sluikhandel in eieren, die zich naar verhouding in nog veel ernstiger vormen voordoet, moet helaas het te gendeel worden beweerd. Wanneer van 60 millioen eieren, die ln tijd van dertien weken Ingeleverd behooren to worden, er 57 millioen ln den zwarten handel verdwijnen dat ls 85 dan zou elke vérdere be wijsvoering eigenlijk achterwege kunnen blijven. thema, waarop de smokkel over onze grenzen weer zijn eigen heelt De contröle van den C.C.D. ls on voldoende» deels door gebrek aan personeel, deels door 'ondeskundig-, held en geringe activiteit van een aantal controleurs. Wat beteekenen de 26.000 eieren, die hij per week ln beslag neernt, tegenover de millloe- nen/waar hij in dezelfde week naast ErilDt? Hoofdschuldigen: de kippenhouders Deze ergerlijke praktijk kati alleen wor.xen uitgevoerd, wanneer de 235.000 pluimveehouders In Nederland en masse er zich voor leencn en een groot deel van den elerhandel even min afkeerlg Is van deze corrupte werkwijze Nog een derde groep kan worden genoemd: de zwarte hande laren van professie, die vrijwel da gelijks het platteland affitroopen, er soms ln slagen de eieren voor vijftien cent te bemachtigen en ze ln de groote steden weer voor 40 tot 60 cent van de hand doen. Wij zullen den lpzer niet vermoeien met jJe vrij ingewikkelde bereke ning, die achter de bovenstaande en hieronder volgende getallen schuil gaat, doch volstaan met enkele glo bale, naar beneden afgeronde cijfers. Nederland telt thans negen millioen kippen; twee-derde deel hiervan be staat uit Jonge hennen, waarvan de eerste eind September met leggen begonnen, terwijl mag worden aan genomen. dat;deze zes millioen in Januari, allemaal hun eerste cl heb ben gelegd. Van begin September ai tot eind, November ls door elkaar een-derde van den totalen kippenstapel aan den leg met een gemiddelde van ruim twee eieren per week van Iedere kip. Over deze drie maanden bedraagt de totale productie dus, rond 85 millioen .stuks Voor zieken, export, uitval en eenige andere doel einden, hebben we een te ruim kwantum van 25 millioen berekend, dat inderdaad zijn bestemming heeft bereikt. Blijft dus te verantwoorden 60 mil- Hoen eieren. Waar: zijn ze gebleven?, ..Teneinde een regelmatige vóór-' zienlng met eieren ln de naaste toe-- komst te waarborgen, ls elke pluim veehouder verplichtIn f het tijdvak l September- 1846. tot1 1 Januari 1947 alle leverbare eieren, yrelke hij van' zijn kippen raapt, bij een.,,erkenden., verzamelaar^: Jn te ^leveren.'V.n'Zoo luidde de'. aanhèr van: hét tif'Séptérd-"" ber rondgezonden tweede Inlevfo verlngsbesluit Hoe nauwlettend, de- heeren pluimveehouders zich hier aan hebben gehouden,. Is In weinig wóórden verteld: de gevormde voor raad, die than3 uit ,.60millioen eie ren zou moeien bestaan, bedraagt op zijn best drie millioen: de rest is spoorloos! Wij zijn op zoek gegaan naar de Verdwenen 57 millioen en konden al leen een aantal duistere kanalen ontdekken waar zij door geloosd worden. Uit de verzamelde gegevens hebben wij geen andere conclusie kunnen trekken, dan die wij in het begin van dit. artikel hebben ver- meld. Bepaald geraffineerd 2ijn de gebe zigde methoden niet, meestal vrij eenvoudig en gedurfd. De handelaar verzamelaar gaat met. zijn vracht auto de eieren bij de boeren opha- len, schrijft daarvoor een ontvangst- bon, waarvan hijzelf een afschrift houdt Zijn lading is nu voor vervoer gedekt. Weet hij haar, zonder door den C.C.D. gecontroleerd te zijn, thuis te krijgen, dan gaat het bonne tje in snippers, de boeren krijgen een seintje hetzelfde le. doen..., en weg zijn de eieren Voor het transport na ar "de afnemers ln de-steden maakt, de handel vaak gebruik van vervoer- vergunnlngen voor kleine eieren, waarop dan groote vervoerd worden, die tegen prijzen tusschen de dertig en veertig cent. worden verkocht. Dit zijn slechts twee variaties op dit 2ERLIJNS VOEDSELPOSITIE I WORDT SLECHTER v (Speciale berichtgeving.) Uit Berlijn vernemen wij, dat de toestand aldaar zeer gespannen werdt De voedselpositie. hoewel iets 'beter dan in de Brltsche zöne, ls toch zeer onvoldoende. Er wordt echter door de Berlijners op ruime schaal gefourageerd ujt de erom heen gel eg en Russische zone. Kort na de verkiezingen hebben de Rus sen hieraan een einde gemaakt. Zonder voorafgaande waarschuwing werd een- douanecordon om Berlijn getrokken, dat alles ln beslag "nam. Groote hoeveelheden voedsel men sprak van 300.000 kg - vielen ln hun handen Men kan begrijpen, hoezeer de voedselpositie slechter moet zijn geworden, nu deze dage- JÜksche toevloed is stopgezet. De anti-Russische stemming in Berlijn is door dit alles nog toegenomen en dat zal mede van Invloed zijn ge- grijpt?; BëgitV;: Maart van debon De bedoeling van de voorraadvor- mlng ls, "begin Maart, wanneer men; de eieren van den bon hoópt te doen, een - „buffer' van 60 a 80 jmillioen stuks le hebben waarmee de énorme vraag van het publiek in" de eerste weken kan 'worden opgevangen. Voegt men hierbij nog de weekpra- ductle van onzen kfppensiapel, <Jie dan ongeveer 39 millioen eieren be draagt mits het weef niet.te koud is en binnen- enkele weken tot; 36 miUioA-n zal oploopen, dan mag ver wacht worden, dat deze méthode zat slagen/ Tevens wordt verwacht, dat een zóó groot aanbod .een redelijke prijsvorming tot gevolg zal hebben. Naar onze meening zal de prijs toch wel om de 20 cent blijven draaien. Het slagen van de voorraadvormlng zal echter van beslissendebeteeké- nls zijn. Het zal de moeite waard zijn, nauwkeurig na te gaan hoe de kippenhouders en hét saboteerende deel van den handel zich op dit punt blijven gedragen. - Bij niet ie ongun stig winterweer, mag in December een productie van 40 millioen eieren worden verwacht In dli geval zal de voorraad aan het eind van dit jaar minstens 30 mtmóen moeten be-1 dragen. Blijft bij hier ver beneden, dan wordt het .een algemeen belang dat strenge en harde maatregelen worden' genomen, diede kwaadwil-l -lenden op.gevoelige' wijze zullen .treffen. Tenilptte: hoe laag onze bereke ning-van de eierenproductie over de laatste vier .maanden van .1046 ls, blijkt nlt het volgende- de laagste en- hoogste schatting, die ons uit de krlngeri..^.van.pluimveehouders ..-en, r hahdela»cn.- bekendj_ls,bedraagt*.'".'50 en 200' millioen" Hier ttüssche'nln ligt de-schatting van het Bedrijfschap voor Pluimvee en F.ieren met 176 mil lioen. WIJ konden het met onze be rekening niet verder brengen dan bJjna 130 millioen. Cijfer twee krijgt een schoenenbon In den'loop van December 1946. komen diegenen voor een schoenen- bon ln aanmerking, wier stamkaart- nummer op het cyfer twee eindigt, voorzoover zij sedert 1 Januari 1945 nog geen bon voor schoenen hebben ontvangen. Evenalp de vorige maan den zullen de distributiediensten, eerst in de tweede helft van Decem ber tot uitreiking overgaan. De maquette van den herbouiD dit Maasstad maakt een rondren door vuropa. Van UasUngs is s\j naar Parijs gebraoht,waar zü op de tentoon- stcllmg voormoderne kunst en stedabouvj bijzonder veel belangstelling v,-i- l<?ders van Unesco, Archibald MacLeish, vice-voorzitier {itniisj, Juluzn Huxley, algemeen secretaris (rechts) en Jacques Jaujard. commtssans voor de Kunst in (Frankrijk (midden), bekijken het plan •y»tef de hoof avericeerswegen, die. van de binnenstad uit over de Maas bruggen naar de linkeroever .van d* rivier; Bot lerdam-Znid, leiden Langdurig proces verwacht ••jOHN L. LEWIS, de leider van de Amerikaansche Vereenigde MJj'a-' J werkers, is gistermiddag: voor het federale gerechtshof ver schenen. Men verwacht dat dit het begin zal ztfn van een langdurige rechtszaak. Lewis' raadsman heeft medegedeeld, dat zün cliënt bereid is. Woensdag- voor een juryrechtbank te verschenen. Lewis schijnt dus de stelling, - dat de regeering h'ni niet kan vervólgen wegens contract- breuk, niet te bunnen handhr-en. vh geval weinig hoop te geven op een. spoedig vonnis voor Lewis, of een eind aan de staking binnen korten ttfcLj: Het zal waarschijnlijk reeds daggn duren voor een jury van 12 menschen gevonden zal zijn; die allen moeten kunnen aantoonen, dat zij geen vooroordeel ten gunste, of-ten ongunste van tien beklaagde, in casu Lewis,hebben. Bijl zijn eventueele veroordeeling ■kah^ewis in beroep gaan bij het, Höfvfon v Appèl en: vandaar rhaar Na de verklaringvanden advo caat heeft het Hof besloten, dat Lewis. "Woensdagvoor een jury rechtbank zal verschijnen..-Een ver-;'1 zoek van mljnwerkersztjde on het proces/uit te stellen ls verw. pén. evenals een regeeringsvoorstel vol gens _;hetw elk. een^ihtstel'.kon^ wor-l; deh^: Itóegötaani ïtóÏÏèn-^&i^m{jïL:v; werkèrs;w'êer, a'an hef werk. gingen".: De zitting van gisteren duurde" 35 minuten. De rechter waarschuw- de Lewis, dat zijn actte „het Jon-* gres aanleiding zou kunnen geven tot-I maatregelen, die de - vakveree-1 nigingen jaren achterop .zouden kunnen brengen". -:.'j - Staking van', langen fluur? Men neemt aan, dat "de Vereenigde Staten een lange, verlammend-wer- kende mïjnwerkersstaklng voor den boeg hebben, terwijl zich tusschen de regeerlng en den mijnwerkers- leider John Lewis een wettelijke procedure op langen termijn ont wikkelt. De besllsing van de federale rechtbank, dat Lewis Woensdag zal moeten terecht staan, schijnt to elk Rijksconferentie in Maart? Onze Haagse he correspondent ver neemt dat na de kablnetszlting, welke blijkens een bericht van he denmorgen is uitgesteld, zoo spoe dig mogelijk en zoo eenigszlns mo gelijk in openbare zitting de gege vens van de commissie-generaal aan de Staten-Generaal zullen worden voorgelegd, opdat deze zich .daar over kunnen uitspreken. In .bepaalde kringen wordt het "blikbaar wenschebjk geacht, dat de Kamer zich, - niet slechts over de overeenkomst in haar geheel, doch ook over 'haar afzonderlijke punten zal kunnen uitspreken. v Daartegenover staat échter, dat het steeds de bedoeling der regee ring is geweest, met de republiek tot overeenstemming' té komen over het gebeele complex der geschil punten en dat zij er zich- steeds tegen heeft verzet, dat-afzonderlijke oplossingen voor bepaalde moeilijk heden werden sezocht bulten het groote complex om. Het lijkt thans weinig in de Uja van deze politiek, welke ook door de commissie-generaal steeds, voor pogen werd gehouden, te-liggen, in dien aan -het bovengenoemde ver-, langen zou worden toegegeven. Bij de bespreking tusschen den minis terraad en de commiesle-generaal. welke uiteraard de gevoeligheden aan de zijde van de republiek ten aanzien van de procedure nauwkeu rig kent, zal, naar men mag aan nemen, de te volgen wee in bijzon derheden worden besproken. Indien de Kamers zich met de xe- geerinaspolltiek zullen kunnen ver- - eenlgen, zal de commissie-generaal met haar adviseurs en secretarissen, vrijwel onmiddellijk naar Batavia terugkeeren. Er wordt echter rekening gehou den met de mogelijkheid, dat prof Schermerhorn dan- niet meteen mee zal terugreizen. De reden hiervoor konden wij echter niet vaststellen Van Mook professor? Uit Batavia werd in Nederland een telegram ontvangen, volgens hetwelk aandr.. Van Mook een. pro--I -.-,ri Ifessoraat.in. Amerika, zou-iaijtt/aanr," -het Hoog Gerechtshof, welke.pro- geboden. Men kan ons hier te lande -cessen- maanden in beslag zullen"; 'echter' met geen mogelijkheid dé nemen,r i juistheid van .dit: bericht bevestigen. Zoo mogelijk in openbare zitting Daarbij werd er nog eens de aan dacht, op gevestigd,dat dr. Van. •Mook: in' tegenstelling tot de ge ruchten, welke .reeds eenigen tijd de ronde doen, bepaald geen ontslag heeft gevraagd. Zooals wij onlangs reeds schreven heeft de luitenant- egouvemeur-generaal reeds eenigen tijd geleden den wensch te kennen gegeven zijn functie te willen neer leggen nadat het conflict geheel tot een oplossing zou zijngebracht. Zoolang deze oplossing nog niet be reikt., is, wordt hier een dergelijke stap dan ook niet verwacht De mo- gelijkheid dat dr. Van Mook daarna' zou heengaan, acht men bier echter zeer aanwezig: -„v-";,'. Xk.:7:-"- V'WU vernamen voorts nog uit Ba tavia, dat men daar rekening houdt1, met de mogelijkheid dat, indien zich geen onverwachte moeilijkhe den bU de besprekingen Jtn Neder land over de dóór de commissie-ge neraal aanvaardbaar geachte zeven tien punten voordoen, de rijksconfe rentie in het volgend jaar waar schijnlijk in Maart zal worden ge hóuden. Interview met minister Lieftinck Exploitatiemogelijkheid voor te bouwen huizen gewaarborgd weest op het besluit van de SPJ3,, een coalitie met de S.E.D ln den gemeenteraad te weigeren. KABINET-BIDAULT TREEDT DONDERDAG AF De drlepartljenregeering van Geor ges Bfdaulï, samengesteld uit katho lieken, socialisten en communisten, zal Donderdag aftreden,, nafat de Nationale Vergadering voor het eerst bijeengekomen is. Men verwacht, dat de regeering verzacht, zal worden In. funcile te blijven tot Januari wanneer da presidentsverkiezing z sk T-'aats hebben. - WEER8ERICHT ENKELE BUITJES TUdetUk nog krachtise wind tus schen zuidwest én west.Wisselende bewolking mei .enkele regenbuitjes. Weinig verandering van temperaiuur 27 Nov.: Zon op 8,20 uur; onder 16,38 uur;. Maan onder 13,10 uur; ou 11,37 uur. v..- Waterstanden Rotterdam le til 6,22 uur; 2e. ty 18,34 uur. :con versie Het ls bekend, dat de bestaande regeling .der oorlogsschade allerminst aanlokkelijk is oin tot herbouw van. de verwoeste onroerende goederen over te gaan. Wij hadden over dit onderwerp een onderhoud met mi nister Lieftinck. die onder den in druk was van de ellende die op het 'oogenblik nog in de getroffen dee-, len van ons land wordt geleden: „Het-.grijnsde mij aan", aldus de minister, „"en daarom moet ik wat in het belang der getroffenen doen. Een nieuwe regeling der oorlogs schade staat op het. oogenblik op stapel; het principe van de tege moetkoming op basis van de waarde van 9 Mei 1940 zaJ daarby niet worden aangetast. Over het roeren de goed en de huisraadschade is men het thans practlscb eens; de groote bezwaren bestonden tegen de regeling voor het onroerend goed, vooral nu de bouwprijzen tot een veelvoud van die van vóór den oor log zjjn gestegen. In de overbrugging van hét ver schil tusschen de waarde op 9 Mei -1940 en de tegenwoordige herbouw-, prfjs, zal een deels rentedragend en deels renteloos hypothecair crediet worden verstrekt, zoodanig dat een behoorlijke exploitatieuitkomst mo gelijk zal zijn Naarmate de exploi tatiemogelijkheden gunstiger wor den, b.v. door een stijging der hu ren. zal het rentedragende deel der' leening worden vergroot, waardoor het, rentelooze deel automatisch wordt verkleind. Teneinde inflatie, te vermijden, zal het crediet niet door het Rijk. doch door een bank-worden ver strekt. Zou men het standpunt van de tegemoetkoming op basis van de waarde van 9 MeJ 1940 verlaten en b.v. de vervangingswaarde als grond slag nemen, dan wordt de kans op een Jnflatie: groot. Door nschake- ling der particuliere bankenwordt de geldhoeveelheid niet vergroot Een Nederlander wenscht echter vóór alles zekerheid. Per slot van rèkèniniL gaal een gedupeerdeby herbouw een schuld aan die niet ge ring is. Minister Lieftinck voelt dit heel goed, aan en daarom sal .het rentelooze crediet, dat met het oog op exploitaite regelmatig wordt her zien na 10 j'aar worden^kwijt ge scholden. 'l De gedupeerden zullen daarom duurzaam verzekerd zijn van een zy het matige exploi- tatienjoe-eiïjkheld van hun onroerend goed. Wjj moeten alleen nog af wachten of de Kamers met. het nienwe voorstel accoord gaan. De minister Van oorlog heef t be paald, dat de garnizoenen voortaan zullen worden onderscheiden ln drie groepen, nl. groote. middelbare, en kleine en dat 'groote garnizoenen zullen worden gevestigd in: Amster dam, Den Haag Rotterdam, Utracht; Amersfoort. Breda. 's-Hertogenbosch, Assen. Ede en Harderwijk. Middelbare garnizoenen worden gevéetfgd ln Apeldoorn, Nijmegen,. Wezep en Bergen op Zoom. Voor 'de-- kleine garnizoenen zijn bestemd: Oldebroek,Dordrecht, Go- rtnehem. Maastricht, Arnhem. Gro ningen, Kampen, Lelden, Roermond. Grave, Zutfen. Deventer. Tilburg. •Haarlem, Eindhoven, Steen wijk. Leeuwarden en NIeuwerslui3. De vllegparken Gllze Rijen," Woens- drechi,. Valkenburg, Twente en Leeuwarden worden geacht le be hooren tot respectievelijk de garni zoenen te Breda. Bergen op Zoom, - Lelden. Arnhem en Leeuwarden. Het opkomstdepot der luchtstrijd krachten op het vliegveld Ypenburg behoort tot het garnizoen te "s-Gra- venhage, de vllegparken Doorn en Zeist tot het garnizoen te Utrecht en die te Qlsterwljk en Lunterenresp. 1 toi TUburg cn Ede. i Helfrich; „ik voel niet veel voor overeen komst van Cheribon" Lult.-gen. mr. H. J. Kruis üd luit.-adm. c. E L. Helfrich hebben bevestigd, dat zjj Woensdag met H M. de Koningin een militairen .kant van de overeenkomst van Cheribon hebben besproken. Zij weigerden de berichten •.bevestigen^ volgens welke zlj r/>u- den aftreden Indien de regeering de overeenkomst zou goudkeuren Admiraal Helfrich zou „afwachten wat de toekomst zou brengen',"- hoewel hjj reeds zeide; „Ik voel niet veel voor deze overeenkomst Ook generaal Kruis, drukte zich 0 ln soortgelijke bewoordingen uit ..en verklaarde dat Helfrich en hü ^leeïL^,■tbezórgd•, waren over de al- gemeene situatie dan over de over komst van Cheribon opzich zen Het bovenstaande bericht Iaat na mede te deelen dat de opzienbaren de stap van admiraal Helfrich en ge neraal Kruis genomen ls met voor- ken* van den Ui.nisler-president Zoo dit niet het gevol ts, hebben de belde heeren zich eonstUutio- jpeelvergaloppeerd De taak "van sdmfraals en generaal*-" ls.-ervoor te zorgen, dat vloot en *teger zich In fc den besten toestand ten dienste-van j" de_regèerln?> ^bevinden Of de regee- I ring overeenkomst".A 'B. ot C wenscht I aan te gaanr ls professioneel niet hón zaak Pci-^oonUik kunnen zti er voor or er tegen zijn dat Is hun goed recht .^zeiXs kunnen zU af treden indien'zij zich in geweten bezwaard gevoelen, maar het Ugl niet op hun weg ln te grijpen In de actieve politiek dócr buiten hel Kabinet om bij de Koningin met portefeuilles te gaan rammelen Wij hebben er te doen meteen na werking van de oorlogsjaren, waar- in" als gevolg.van. de abnormale; ver houdingen, wel eens meer recht streeks politieke zaken buiten bet Kabinet om met de Koningin behan deld werden. Overigens ievcrthet standpuntvan generaal Kruis te vens de verklaringvoor de met ce regr ingspolitlek weinig kloppende - loon van den militairen voorlich tingsdienst. Het lijkt ons noou-Jlce- iyk. dat de vraag, of beide heeren met voorkennis van dr. Bcel han delden, publiekelijk - word! opgehej- derd. (Red H P.) Het Indonesische kabinet gaat volgens berichten uit Cheribon- ac coord met de te Llng-gndjati geslo ten ontwerp-overeenkomst, aldus een bericht van Antara. Over de arti kelen die betrekking hebben op de Nederland sell e Kroon en de terug gave van niet-IndoncsLsche bezit tingen op Java en Sumatra, «yn hevige debatten gevoerd. ONHEUSCHE BEJEGENING VAN REPUBLIKEINSCHE AUTORITEITEN Tijdens een reis die een Indone sische delegatie .onlangs, komend van Djakarta (Batavfoj, naar Djokjakarta maakte, werdc. de leden ervan, te Kratili, eenige km. ten Westen van Bekassi, dooi een Nederlandsche wacht gefouUleerö. Alle treinen die het republikeinsciie gebied binnenkomen plegen trou wens doorzocht te worden, doch dezer dagen is de. afgevaardigde 'voor politiezaken, Sosrodan' k-, somo, uitgescholden en vernederd door het onderzoek, dat' ln oen regen werd verricht en 5*1 minuten duurde. Dit alles geschiedde onder toezicht van een eersten Kil tenant. Bovenstaand bericht, dat gepu bliceerd is door het Indonesische ministerie .van-Voorlichting, wordt door ;het republlkeltiHche blad De' NieuwsgiergecommentarieërcL Het... f blaÖti schrijlt- dat ook de; repub-ücel- hértflhéf 'fouiileéfén een coocteake- .ifjken maatregel „ach ten. ..doch- het-: „.komt er op aan, hoe dit. gebeurt" Dr. Soesanto, minister van' Justitie en lid van de Indonesische dele gatie, een man dus. die da6elljk8 met prof Schermerhorn en dr. Van.: Mook aan één tafel zat, moest .eeni ge uren op het perron vaa Kranjli knielen. De Nederiandsche voorllchtlngs- dienst heeftnaar aanleiding van dit bericht verklaard, dat het ge- val-Soesanto nader wordt „onder zocht. Een woordvoerder van deö L.V.D. noemde het „onwaarschijn lijk" dal drSoesanto een'ge uren had moeten tonelen daar. hy Ne- derlandsch kan. spreken en zijn identiteit dus aan den wacht had ;-. kunnen bekendmaken. Radio-omroepers naar Batavia De persdienst van „Radio Neder land" deelt het volgende mede: Twee omroepers van Radio Ne derland, de heeren Piet te Nuyl Jr.; tin Pim Reyntjes. vertrekken bin nenkort naar B atavia. ZU - zijn tér opleiding gesteld van den radio- omroep aldaar en zullen de oplei ding van sprekers en omroepers ter hand nemen. De overeenkomst i geldt voorioopig voor een jaar. Handelsverdrag met Zweden bp het departement van Economi sche Zaken In Den. Haag ls na 14 dagen besprekingen een handelsver drag gesloten tüsschev zweden en Nederland. POLEN KOMEN IN ONS LAND WERKEN Gedemobil is eerden verzochten om toelating Ongeveer £500 Poolscbe soldalen van de le Poolschepantserdivisie zullen, in ons land ln het arbeids proces worden Ingeschakeld. De Polen, die thans deel uitma ken van de bezetttngstruéperi fn Dmtscbland en niet naar hun land wenschen terugte keeren, hebben tot de Nederiandsche regeering het verzoek gericht In ons land te mogen komen werken, wek verzoek Ib inge willigd, daar zij allen daadwerke lijk aan de bevrijding van ons tand hebben deelgenomen, Het betreft ders, die het tekort op de Neder iandsche arbeidsmarktkunnen aan vullen] ZIJ worden vla de arbeids bureau* tewerkgesteld op dezelfde voorwaarden als voor de Nederiand sche arbeiders geiden, DE KONINGIN ,DBJR AARDE is met een klein zwertnpje zeer nijvere werkbijen op weg., naar Hudders- tield Ze zoemen thans op de pont Hoek van Holland—Harwich DeZe la dienende, om den lezer te berichten dai rijn werkbljtje ook wel speciale verslaggever genoemd..— zich onder den ziverm bevindt. Dit bijtje heeft de namen van de spelers "reeds uit het hootd'geleerd. zoodanig, dat zelfs een zeeziekte _hei er niet uit zal kunnen krijgen." Het bljije zal alles doen wat ln zijn vermogen Ugt om de tienduizenden Nederian-r ders. die achter moeien blUven., hoe gaarne zij ook getuigen zouden zijn van den wedstrijd EngelandNeder land, "door het wóórd een indruk te geven van een der roemruchtigste- heldendaden van 'neii Nederiandsche elftal. Doch, terwijl het overladenschip zich van de oevers aan den Hoek losmaakt, realiseert de speciale ver slaggever zich, datde .verbindingen met het vaste tend tegelijk verloren dreigen ie, gaan, Het leven gevend verslag van den gróotsten voetbal wedstrijd die. de vertegenwoordigende elf ooit hebben gespeeld, hangt nu weliswaar niet aan een zijden draad] maar toch aan een dra&fl. Wanneer wij aanstonds Ln Huddersfleld, het. stadje, dat. als destijds Waterloo, ploiseling beroemd gBat worden, wan neer wij te Huddersfleld aangekomen, zijn, verbindt ons. den- werkbij van „Het Parool".r niets meer da»/ alleen de telefoonlijn. Loopt die tèlffjbnlijn nu onder het Kanaat door?. Dat ls de onrust die he; werkbljtje a.b. van de Harwlch-boot bevangt In zottin lange telefoonlijn. wa«r het Kanaal met zijn mtinen "en - wrakken overheen klotst, kan zoo gemakkelijk een kink- je komen en èls. dat ktnkje komt, staat de speciale verslaggever na afloop van den wedstrijd schor .van 'de zenuwen aan dai hoorntje te roe pen als. de bijbelsche figuur ln de" woestijn. Deze noodkreet ga dus voor* sf en worde eerlcht aan de mannen van de telefoonlijn Nederland Huödersfieió w«'gaan u. meen ik, f 4.— betalen per drie minuten, teie- foneeren Dat Is duur, maar nog duurder mag het zijn. als u alles doet tegen het voornoemde klokje. Hoe zal he» immers wezen wannéér dat verslag van Engeland Nederland niet doorkomt? Heel Nederland zal jnr rep en roer zijn als men des anderen daags niet oogenbllkkeltik alles weet over.de Verrlchtlneen van- Vermeer om maar eens Iemand te noemen Het gaat wel ls waar nfet om de verhouding tusschen Neder land en Indonesië, die ook van be lang Is. maar toch. van dat wed strijdverslag hangt veel. af.. Ge* hikklg, Ir v Fmmenes zal danswed strijd ■,U2enden. en dat gebeurt -draadloos, maar Is het .wel heele- maal 2eker. dat aan zijn. verslag geen draad te pas komt? Aan b »rd van de; Harwlch-boót; die straks teruggaatzoo zeker als 2X2»=4, zendt uw speciale verslag gever/ ln dienst van d« machtige KnnlnBln. der Aarde, eauw noe deze boodschap aan alle lijntrekkers en -onderhouders Laat dij verslag der verslagen niet stranden op ëen kink ln den kabell 7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1