Besmette voorlichting DE SCHIEDAMMER Ook admiraal Helfrich krijgt een standje Engeland bereidt zich voor op de Olympische Spelen GEVECHTEN BREKEN UIT OP JAVA Conflict over bepaling der demarcatielijnen Noodvoorziening ouden van n BSD.'EK ADM, LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIETELEFOON S93M REDACTIE; TELEFOON 56505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK H CENT PER KWARTAAL f'4.— LOSSE NUMMERS f O-Oï HEI PARGDl ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: 5CH1EDAMSCHESJNGEL «2 ROTTERDAM r.:-:'..O:"'- VïfeV-v?': TELEFOON NRS. 2S4S0 EN SUM - POSTGIRO' NO. 388SM f; \- Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 279 VRIJDAG 29 NOVEMBER 1946 Voorlichting opnieuw gecritiseerd (Van onzen parlementairen^- v redacteur)'- In de met het oog op den: riü-- nisterraad korte namiddagvergSr- dering van de Tweede ICamer. stonden 'gisteren de Dinsdag door .den heer Vorrink gemaakte op merkingen over afkeurenswaardige voorlichting opnieuw in het brand punt der aandacht. De heer Roos: Jen (aj*.) verklaarde n.l., dat „Het Parool", waaraan de heer Vorrink rijn mede deelingen over de Frie- sche Kerkbode, had ontleend, dit blad niet letterlijk had geciteerd doch den inhoud van het artikel van den .vlootpredikant ds. Wij- menga had „geparafraseerd". Minister S c h a gen v.- Leeu wen ontkende van zijn kant, dat de Mar ine voorlichtingsdienst met de gewraakte .filmvoorstelling een po litieke .propaganda .had gevoerd, doch door de veelzijdigheid; te be trachten objectief was gebleven.: De heer Vorrink (P. v.d. A.) citeerde, wat minister Beel, op 14- Navember -iri de: Tweede Kamei* verklaard had over het ORdèrhan-- delen-met'Soekarno en stelde vast, dat het vertoonen'van de Japan-, sche film vftn de begroeting van. Tojo door Soekarno hiermede vol-; komen in tegenstelling was. Hij erkende, dat in Het Parool de in houd van het artikel van ds. Wij- menga niet volkomen, was weerge geven; doch bestreed de opmerking vanden heer Roosjen. dat van an tl-semietisme geen sprake was. 'De minister heeft overigens weinig gezegd, dat niet reeds in de Memorie van Antwoord stond. H{j kondigde aan. dat de dienstplich- Sinaasappelen voor iedereenI Bonnen vóór 7 December inleveren. Per hoofd der bevolking zal:bin nenkort 500 gram sinaasappelen beschikbaar worden gesteld. Het C.D.K deelt mede, dat men hier toe hon 49-G of 50-8 algemeen bij een handelaarIn groenten en.'of fruit moei Inleveren en wel uiterlijk op. Zai[-rdag v_7_ December,: 'aj&ïgBeX- aflc véririg. '..der sinaasappelen .zai. plaats vinden naarmate deze aan gevoerd worden. Uiteraard zal de afwerking van den voor de groepen D en E in Augustus j.l. bekend ge- maakten bon; vóórgaan. VracMauto door trein gegrepen De twee inzittenden gedood Bij een. on be waakt en overweg op den Zuidendijk onder de gemeen te Dubbeldam werd gisteren om half één een vrachtauto gegrepen Uoor den passeerenden Pullmantxeln DD 87. de wagen werd 200 - mee gesleept en moest later door een speciale locomotief van de baan worden gesleept. Eén van di in zittenden was op slag doou, terwijl de ander na eckeïe oogenbiikken eveneens overleed. De slachtoffers waren de 16-jange J. van den Anker en de 37-jarlge A Bock. beiden afkomstig uit Poederooyen. Het incident te Sfrtjen OvlC liet inc.dent, dat zich Zon dag te Strijen heeft voorgedaan en waarbij een wachtmeester der rijks politie gewond is, deelde de officier van justitie bij de arrondïsseraents- rechtbank te Dordrecht, die ter plaatse ..een onderzoek heeft inge steld. ons nog mede. dat hier geen óïseïrijf ,in het spel is geweest: Er is niet-geschoten; de verwon ding, die. de heer NIehof opliep, is waarschijnlijk veroorzaakt; doordat deze geschrokken is en met zijn hootd tegen den rand van een tafel tje. is gestao'-en. Van de rijde van den manufae- turlerA. D H te Oud-Beljerland vernemen wij dat déze juist alles in het .werk gesteld zou hebben om B.. die eerJcsrbiP onder den invloed van stérken drank verkeerde, van dit bezoek e f te honden. Hij ls in deze zaak dan ook niet ais mede plichtige, doch stechts als getuige gehoord., Consumentencrediel- weer in de belangstelling Sedert de bekendmaking van de voorwaarden, onder welke het con-: sumentencredlet zal worden verleend, ls de aanvankelijk matige belang-- stelling plotseling sterk toegenomen. Toen zaterdag de verschillende ra den hun_.posten afsloten, bteken er reeds iloöoo aanvragen, te zijn In gediend. waarmede, naar men aan neemt. ongeveer 1 .300 tnilhoen zijn gemoeid Het ls uiteraard echter nog niet zeker, of alle aanvragen zullen worden toegewezen Repatrieeringsaantallen voor 1947 Ir Januari 1947 zuilen waar schijnlijk duizend évacuê's uit tn- dië in het vaderland terugkeeren Voor de maand Februari ls dit aantal eveneens op duizend geschat en voor Maart op 1500. WEERBERICHT ïlatf lot zwaar bewolkt met wol kenvelden. voornamelijk In hoogere lagen, plaatselijk «enige lichte' regen. Ma tl zuidelijke wind Iets kouder- 20 Nov.: zon op 8,25 uur; onder 16.36 uur: Maan onder 22,32 uur; op 13.30 uur. Waterstanden Rotterdam Ie 8,04 uur; 2e tij 20,42 uur, tigén der Marine, dia reeds zes jaar onafgebroken in dienst rijn, uiterlijk 1 Januari' 1947 zullen de mob iliseeren. L ;,'r Hü verklaarde, dat het interview, dat admiraal Helfrich aan het A. N.P. had gegeven, buiten zijn voorkennis had plaats gehad. Hij: keurde het gebeurde ernstig af en heèft den admiraal daarvan kennis - gegeven. Bovendien is voor lietge- lieele marinepersoneel een verbod uitgevaardigd om zonder voorken nis van den minister-interviews te geven,/. - Op de repliek van den heer Vor rink heeft de minister niet meer geantwoord. De begrooting van Marine werd zR.st, aangenomen, met aahtee- kening, dat de communisten er tegen waren. Archief van Seyss Inquarf terecht Donderdagmiddag passeerde een groot deel van het archief van Seysa In quart- de grens bij Glaner- brug. Deze documenten zyn door het Rijksbureau voor oorlogsdocu mentatie, te Ibbenburen in West- falen opgespoord. De papieren wa ren in bundels verpakt en werden per vrachtauto onder militaire ge-; lelde vervoerd. Arnerikaansche methoden in Ned?r!andsche mijnen Vóó, zijn vertrek uit New York heeft de hoofdingenieur der Ne der!,mdsche Staatsmijnen, ir. a. Pau len, die een studiereis door Amerika maakte, verklaard van plan te zijn, zekrr* Arnerikaansche methode," ook in d.e Nederlandsche mijnen in toepassing te brengen en Arnerikaansche materiaal voor den mijnbouw in Nederland tewillen invoeren. Ben eerste lading u>ate- riaal zou hier misschien reeds ka mende maand - tegemoet gezien kunnen worden. Post voor militairen onderweg naarVlndohesië :N:\ Correspondentie Tooric mültah .a E3n;boordvahu-het'mótorschip,,;Si- baJaV';bétiobrt uiterlijk 5; December' 83. om 21 uur te Amsterdam- es-te worden, gebracht, om nog gedurende de'reis in een^anloophar^n te kun nen worden uitgereikt.. Op 19 December zal nog -eenmaal pest aan deze milifc ilren worden verzonden/Hiervoor m «ten de stuk- ken uiterlijk 18 December om 21 uur te Amsterdam CS zijn. ^"er het algemeen zuilen de stukken dus 'op 4 en 17 December ter post moeten zijn bezorgd. Nadere gegevens hierover ver strekken ae postkantoren. KABINET-BIDAULT AFGETREDEN Marcel Cach.in liceft gisteren de Froasclic, Nationale Vergadering op 'de hoogte gesteld, met den inhoud van Georges Bïdaults ontslagbrief. Het Fransehe.kabinet-treedt au3 af. Wel zal het huidige coalitiekabi net in_ functie blijven tot de nieuwe regeering gevormd is. Bidault drong n»in-op spoedige formatie van een stabiele rcgcering, die tegen de niociljjke fiuancieelo situatie is op gewassen. NOG MONTER EN MET DT^BESTE VOORNEMENS BEZIELD worden de spelers van het Nedsrlandsch elf UI door Karei Lotsy voor ge steld aan admiraal Self rich, die; den wedstrijd tegen Engeland heeft bijgewoond. Geheel links (met ambtsketen) de burgemeester van liud- dersfield. Rechts van den admiraal: Vermeer, De Vreet, Drager TVilka. Eoosen en Kick Smit. - Zomer 1948 zal het Wembley-stadion 80.000 toeschouwers opnemen Nieuw opcnluchtbad in aanbouw Op Donderdag 29 Juli 1948, be ginnen in Wembley bü Londen de Olympische Spelen, waar de beste sportlieden van alle natïona-- liteiten elkaar in bijna alle takken van sport de overwinning zullen be twisten. Negentien dagen lang, tot' en met Zaterdag 14 Augustus 1948, zullen sportliefhebbers' in. alle .lan den der wereld, rykhalzend, uitzien naar het nieuws uit Wembley. Luitenant-colonel T. 'P. M. Bevan, secretaris van het „Organis e erend comité voor de 14e Olympiade", heeft enkele mededeelingen, gedaan over de plannen, die-voor het goede verloop van de spelen charts reeds woeden beraamd. V- ZM mogelijk zal de Olympischa. fakkei door de estafetteloopers van den 'ÖL:"mpusbei'g in' Griekenland maM .b^t .W^bleyrsta^pR worden- ii-jü dé' naburige -gebouwen. D5-;ypet- gebrarht-..v^.e;:h;.g1X^^.éÓ^ifP.^^i^;Ból^i^,:hócke>-.vódxTorideh,T züïlen zoI'Cn" met; eeü Jcorte^plechtlgnela od verschillende voetbalvelden in Worden geopend en gesloten. Voorts tenhis- en vele andere wedstrijden gehouden. Op het oogenblik wórdt er een openluchtbad bij gebouwd, waarin de wedstrijden in 't schoon- - springen en dé waterpolo-matches - zullen worden gehouden. Vele an dere, gebouwen in de omgeving van dit- zwembad zijn geschikt voor andere takken van sport. Het comité wil dan ook zooveel mogelijk wedstrijden in Wembley organisee- ren, teneinde hier de typische sfeer van de Olympische Spelen te kwee- ken.-. vi Ook in de omgeving Hét programma in het Wembley- stadion zelf - zal waarschijnlijk de volgende wedstrijden omvatten: alle baan- en grasontmoetingen, waar ronder athletiek, gymnastiek, de ;jvoetbal-en hockeyfinales en de iï Prix des Nations. De zwem- en .bokswedstrijden zullen worden ge- houden ,in de „Empire Pool"; Sschermwedstrijden, worstelen en Vgewlchtheffen hoopt men te houden ';-4n de - naburige -gebouwen. De ypet- ligt het in de bedoeling, op, den eersten Zen dag (1 Augustus 1948) een massalen wijdingsdienst te houden, waarbij de nadruk zal wor den gelegd op de ethische en mo- reele zijde van de spelen tegenover de psychische. Voor het overgrooté deel zullen de spelen in en om Wembley worden gehouden. Het Wembley-stadion, dat ongeveer il k.m. ten Noorden van het middel punt van Londen ligt, is in 1922 ge bouwd én was het centrum van de groote „British Empire Exhibition"' in 1924. Onder normale omstandig heden kan het*100.000 toeschouwers bevatten.; Bij de Olympische Spelen zullen waarschijnlijk ongeveer 80.000 memchen tegelijkertijd de sportgebeurtenissen kunnen volgen. Het zwembad van Wembley (de bekende „Empire Pool") is In 1934 gebouwd, opgetrokken uit een be- ton-ijzeren constructie en voorzien van veel glas, geeft het effect van een openlucht-zwembad en ver schaft den 10.000 toeschouwers, die er zich in kunnen verzamelen, een ononderbroken uitzicht óp het water. Naast zwemwedstrijden, zijn In dit gebouw ijshockey-', boks-. OP alle fronten op Java zijn volgens A.P.-berichten van beden- jnargen gevechten uitgebroken. Het republikcinsche leger heeft alle verloven Ingetrokken, in verband met liet slechter worden van den toestand. De Indonesische weigering om accoord te gaan met een be- paling'van het Nederlandsche leger, dat geen enkele republikeimche soldaat binnen twee kilometer van de geallieerde zones mag komen, deed gevechten ontbranden juist terwu'l de Nederlandsche ministerraad zich bezig houdt met de behandeling, van de ontwerp-overeenkomst. UITBREIDING DREIGT Van de ratificatie van deze over eenkomst had men verwacht, dat zij een einde zou maken aan den strijd in Indonesië. Het conflict hed van daag nog geen groote vormen aan genomen, maar naar het Indonesi sche ministerie van voorlichting mededeelde dreigt het zich uit te breiden. Nederlandsche tanks ruk ten op in 'de richting van Bekassi, 24 km. ten Zuidoosten van Batavia, waar sinds gisteren gevechten aan den gang zijn. Soedirman over onaanvaard bare eischen Lt.-generaai Soedirman, opperbe velhebber van de T.R.1,, heefi op een persconferentie o.m.' het volgende gezegd; „In tegenstelling tot de verwachtingen, die gekoeslerd werden ten aanzien van het resultaat der politieke besprekingen hebben de Nederlandsche commandanten van Midden- en West Java pamfletten verspreid, waarin geeischt wordt, dat de Indonesische troepen zich terugtrekken achter de door de Ne-., derlanders zeil bepaalde demarcatie- ..HJnen." 1 Soedirman verklaarde, dat bet, Ne derlandsche ultimatum in flagrante» strijd was met den geest der wapen- stllstandsonderhandcllngen en dat er voor de republikeinsche troepengeen reden was aan het ultimatum ge- olg tc g£ven, aangezien de "voorwaarden „onaanvaardbaar" waren. Met het oog op deze kwestie maakt president Soekarno thans een reis door Westjava en zal hij naar Djog- jakarta terugkeeren teneinde den toestand te bespreken. Weinig water voor Soerabaja In strijd met afwijkende bewe ringen is de watervoorziening van Soerabaja nog onvoldoende. Er onvoldoende water in de rivier en bij Ponokawang is geconstateerd, dat een rivierdijk is doorgestoken, waardoor een kampong onderliep. Naby Gen'dtng is een Nederland sche patrouille beschoten. Bfj Toea- doengan geschiedde hetzelfde, ter wijl daar gebruik gemaakt werd van mortieren. Voorts rijn passar-, gangers, die Inkoopen deden, nog binnen het Nederlandsche gebied van hun kieeren beroofd en hun Inkoopen zijn vernietigd. De kam pong Toendoengan is. in brand ge zet en te Sidorangoes werd de be volking gedwongen voor negentig percent te evacueeren. Verschillende voetbalvelden m Londen worden gespeeld,' de roei enkanowedsurijden op de bekende Hehiey Regatta-baan ;van de Theems. Bij Turquay in Devonshire aan de Zuid-Westkust van Engeland zullen de zeilwedstrijden, bij Rich mond en Bisley de schietwedstrijden en op de Herne Hill baan in Lon den de wielerwedstrijden gehouden worden. Tenslotte zal men in de nabijheid van 'Londen Basketball wedstrijden, paardrijden en een moderne vijfkamp kunnen zien. De president van de spelen is de Right Honourable Viscount Portal. De voorzitter van het organiseerend comité is Lord Burghley. Uit de leden ls een uitvoerend comité samengesteld met 8 sub- comité's voor de volgende diensten: technische dienst, accommodatie, transport, financiën, medische dienst, ontvangst, reclame, pers en publiciteit. De accommodatie voor de deelne mers zal zoo dicht'mogelijk by het Wembley-stadion zijn. De Engeische regeering laat thans plannen hier-' voor ontwerpen. Goede vooruitgang inzake Triest De ministers van buitenlandsche zaken der Groote. Vier zijn. YVocns? dag er in geslaagd een groote mate van overeenstemming te bereiken over de kwestie Triest. Het volgende ..werd overeen ge komen: de gouverneur zal 90 dagen na zyn - indiensttreding bekend ma ken of de bezettingstroepen moeten blijven of zich ongestoord kunnen terugtrekken. Het aantal man schappen in Triest zal worde-.- be perkt, tot 5000 Amerikanen, 5000 Engelschen en 5000 Joegoslaviers De gouverneur, zal uit plaatselijke inwoners na overleg met de regee ringen van Italië en Joegoslavië den voorloopigen regeeringsraad kunnen benoemen. Binnen vier maanden na de ambtsaanvaarding van den gouverneur zullen in Triest verkie zingen worden gehouden. Nog geen overeenstemming werd bereikt over enkele voorstellenin zake de vrijhaven;en economische voorwaarden. Molotov stelde vervolgens voor, om na het sluiten van de vredes verdragen met Bulgarije, Roemenië én - Hongarije een conferentie -te houden over het ontwerp van een Donau-scheepseonventle, wa-raan alle Donaustaten zouden deelne men. De bespreking van zijn voor stel werd echter uitgesteld tot hedenavond. Van Mook ontvangt dreigbrieven Dr. H. van Mook' heeft Donder dagavond bekendgemaakt, dat hij anonyme dreigbrieven heeft ont vangen waarin sprake is van aan slagen die op zijn leven zullen wor den gedaan. Hij acht zichzelf, door zijn politiek om de Indonesische kwestle'te regelen door onderhande lingen, het doelwit geworden van zeer scherpe critiek van de zijde van bepaalde elementen. Toch was dr. Van Mook niet van plan bijzondere voorzorgsmaatrege len te treffen, omdat dergelijke be dreigingen in dagen van politieke spanning een normale uiting zijn van geesten die zichzelf niet in balans weten te houden. PROCES-RAVENSBRUECK BEGINT 3 DECEMBER: Belangrijke Nederlandsche getuige Op 3 December begint le Hamburg het procea tegen de leiders van het beruchte vrouwenkamp Ravensbrück. Veertien verdachten zullen in de be klaagdenbank verschijnen om zich, te verantwoorden voor hun misdaden tegen gevangenen van diverse nati onaliteiten. voorromelyk Dolen, Franschen, Belgen en Nederlanders. Onder de 25 getuJgen ts een van de voornaamste de -45-jarige Haagsche vroedvrouw Neeitje Epket 21) advi seerde in 1941 aan een ouderpaar hun kind Irene Beatrix Juliana Wllhelml- na te noemen waarna door,de adver tentie in de kranten, een groote anti- Duitsche demonstratie ontstond en ■werd daarvoor In Maart van dat jaar naar Ravensbrück gezonden Door haar- verblijf van vier jaar in het kamp, weet me), Epker heel ■wat te vertellen. In dé laatste vier weken werden er van de 70 Neder landsche vrouwen 45 vergast en tij dens de evaeuatlemarseh in April *4S overleden er nog 17, zoodat er slechts elf de bevrijding meemaakten Vele medische .proeven zijn geno men op de Poolsche vrouwen, van wie. er tallooze onder:deze „experi menten" zijn bezweken Disfribufienieuws Geldigheidsduur1 van de brandstoffenbonnen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de volgende hrand- stoffenbonnen van de brandstoffen- kaart geldig blijven tot én met den daarachter vermelden datum: 62 b v (een eenheid) tot en met 30 November 1946: 63 b v (twee een heden) tot en met 31 December 1944; go b v (drie eenheden) tot en met 31 Januari 1947; 61 b v (drie eenheden) tot en met 28 Februari 1947. Brandstoffenhandelaren kunnen deze bonnen; resp. tot en met 7 De cember 1946, li Januari 1947 en 8 Maart 1947 bij den plaatselijken dls- trlbutledienst Inleveren. De "eriode-bonnen le 1/m- 9e periode van de kaarten w a en w b G05 blijven .tot nader order geldig. NUMMERTOEWIJZINGEN Het Centraal Distributiekantoor deeltmede, dat de plaatselijke dis tributiediensten van l t/m 7 Decem ber nummereoupures zullen uitreiken voor: brood C U5I (In! bloem); C 052 (roggebloem); c -053 (reductie): eieren (rts bonnen) artikel 37 eieren (nr. bonnen) C OfiO; melk C 063, C 064. C 0C5, 'C 066; huishoudzeep C 067 De toeslagbEdraagt voor melk "en huishoudzeep Wh i. Bovenstaande' ^."nummerto§wljzIngen; zijn geldig voor- .detalJlisten..timl .2ïDecémbej;^;.yoor' grossiers- t>m 4 "Januari." Dé toewij zingen voor melk) zijn 'geldig Van '3 t/m 21 December a.s. Grossiers in tabak ontvangen toewijzingen G 103 op basis van het aantal rantsoenen van de Ingeleverde toewijzingen C 040 en C .041, vermeerderd met 50 inlevering Sinaasappdbonnen door detaillisten Detaillisten in groente en/of fruit moeten de bonnen 496 en. 50—8 Al gemeen geplakt op opplakve'Aen zoo spoedig moglijk bij een grossier In sinaasappelen Inleveren. Grossiers moeten de bonnen uiter lijk op Zaterdag 14 December In het bezit van de rayonlelders stellen. Deze laatsten moeten de bonnen op 16, 17 of 18 December bij de plaatse lijke distributied^enst^n inleveren ter verkrijging van een - ontvangstbewijs. Leger en vloot zijnveiligheids- instrumenten in handen van den Staa'. zij worden gehanteerd door de Regecring en geen enkel bewind, kan toestaan, dat de militaire leiding van leger en vloot een eigen politiek voe-t. Nie'temin kan men In Neder land nog steeds verschijnselen waar namen, waaruit, blijkt, dat mep in de kringen van onze hoogere militairen niet voldoende rekening houdt met dezen stelregel. De polltieké demonstratie, die de beeren Kruis-en Helfrich dezer dagen op touw zetten, is hier een bewijs voor. Een ander bewijs levert de film- vertoonlng die de Marine-voorlich tingsdienst dezer dagen gaf voor le den van de Eerste en TWbede Kamer. De voorstelling begon met een filmpje uit den tijd. dat Indonesiü nog door de Japanners bezet was en hei bedoelde nog eens duidelijk te maken, dat de 'president van de Re publiek Indonesië een collaborateur en een fasclstenhandlanger zou zijn. Er zal we) niemand in Nederland zijn. die bijzondere bewondering voor Soekarno's houding gedurende de Ja- pansche bezetting koestert, maar nu wij op het punt staan een verdrag met Soekarno c.s. te sluiten, waarbij een Nederlandsch-Indoneslsche Unie tot stand zal komen, is het niet min der dan een onbeschaamdheid, dal een milital. e voorlichtingsdienst met een dergelljken tactloozen aanyal op den verdragspartner voor den dag komt. Wordt dezé Marine-Voorllch- tlngsdlenst..wellicht geleld door He den, die nauwe relaties met het Co- mité Indië in Nood onderhouden 7. De rest van de fllmverloonlng gaf alle aanleiding om deze vraag met nadruk te siellerj. Zij bracht het le ven van Nederlandsche soldaten en mariniers In Indonesië in beeld, waarbij de tegenpartij stelselmatig voorgesteld werd als een troep ex tremisten en terroristen. De suggestie werd gegeven, dat de Republiek een warboel ls. waar niet gewerkt wordt» waar men hongerlijdt én waar men retkhalzend zit uit te kijken naar de komst van de Nederlandsche troepen;Koodra de Nederlandsche mariniers ergens hun voet zetten, dan scheen het economische leven door een tooverstaf aangeraakt te worden, tanl keerde terug naar zijn sawah 3e vrouwen vingen, weer/ aan de rijst te stampen Deze. pro paganda 13 misleidend Ze fs! door trokken van den oudkotonialen geest. Ze schildert hét Nederlandsche en het Ropublikèlnsche beleid af in de tegenstellingwit—zwari,én. zij is dan ook .volkomen ongeschikt :»yÓQc,.;pnzet: 'jöngêhs,-- die niét naar Indonesië worden gestuurd om daar mei oud- koloniale vooroordeelen besmét le worden., maar. om dienst te doen in een orgaan, dat de Indonesische pn- llllek van onze Regeeringbehoort te ondersteunen' DE geest van deze marine-propa ganda is In strijd mat de politiek van onze Regeering Daarom dient "nier ten spoedigste wijziging in gebracht te worden. De Hegeerlng behoort krachtig" In te grijpen Zij mag niet toestaan; daj officieren van leger en vloot zich aan demonstraties oS propaganda te buiten gaan;die legen de RegeeringspoHtiek gertehl zijn Saboteurs dienen uit de orga nen der landsverdediging verwijdend te worden, hoeveel sterren en balken zij ook op hun kraag mogen dragen. Toelichting ontwerp minister Drees thans verschenen De toelichting op het door minis ter Drees aangekondigde wetsont werp Noodregeling ouderdomsvoor ziening Is thans verschenen Het zegt o m- dat bij de voorbereiding van de algemeene herziening der sociale verzekering in het bijzonder aan dacht zal worden geschonken aan de geldelijke verzorging van de ouden van «lagen Omdat maatregelen te dien aan zien dringend geboden zijn, stelt de regeering, voorultloopend op öe de finitieve herziening, een nood rege ling voor len behoeve van ouden van dagen. BIJ deze regeling komt de gedachte tol uiting, dat de voor ziening niet beperkt dient te blijven tot hen, die In loondienst zijn ge weest, doch dat allen er voor in aan merking moeten" kunnen komen als hun omstandigheden hei uoodlg ma ken Deze gedachte strookt met bet voornemen van den minister om de toekomstige ouderdomsvoorziening niet te beperken tót de loonarbei ders. In het algemeen dénkt men zich een ouderdomsvoorziening zoodanig, dat de rechthebbenden op een vast pensioen moeien kunnen rekenen, waarbij geen rekening wordt gehou den met inkomsten, die zij bulten het pensioen nog genieten. De ftnancleele lasi van 'een vol doende regeling zal echter 2cer zwaar wegen In verband hiermede komt het de regeering voor, dat een stelsel van uniforme uirkeeringen voor allen, die dan 55-jarigen leeftijd bereikt hebben, in het kader dezer noodregellng niet gewenscht is Het ontwerp van wet gaat uit van een verdeeling der gemeenen in drie klassen. Voor elk dier klassen war den Inkomstengrenzen vastgesteld, waarboven men niet meer voor een uitkeering in aanmerking komt. Ook verschilt, by gelijke inkomens, in elk dier klassen de hoogte der uftkeerin- gen Voorts is zoowel bij de bejfcaling der inkomensgrenzen als bij de be paling van de hoogte der ultkeerin- gen 'onderscheid gemaakt tusschen gehuwden en on gehuwd en. Als maximum Inkomen, waarboven men niet meer voor een uitkeering In aanmerking komt, is voor gehuw de mannen In. groote gemeenten ge steld een Jaarinkomen van f 1375, ln mlddelgemeenien eer Jaarinkomen van f 1225 en ln kleine gemeenten een. jaarinkomen van f 1075. Voor on ge huwden bedragen deze maxima res pectievelijk f 815. f 775 en 1 675. De maxlm urn-uitkeering voor ge huwde mannen bedraagt per maand ln groote gemeenten f 78, In middel- gemeenten f 70 en in kleine gemeen ten t 61 Voor ongehuwde» zijn die maxima gesteld respectievelijk op r 44, t 39 en t 35 Deze rnaxlmum-ultUeeringen wor- «3én echter alleen verstrekt aan hen» die geen hoogst eigen inkomen heb ben dan 50 gulden per Jaar Het ligt niet ln de bedoeling, dat tnel Inkomsten van inwonende ge zinsleden behalve met die van do gen van kinderen rekening wordt echtgenooie en alimematle-bijdra- gchouden. De uitkeering houdt het midden tusschen ondersteuning en een for meel recht op een pensioen De regeering heeftgemeend, bij de uitvoering der regeling In de eersto plaats de raden van arbeid te moeten betrekken. Bij dezen berust In eersto instantie de beslissing over de vraag, of iemand voor een uitkeering ln' aanmerking komt Naar ruwe schatting zal het aantal ouden van dagen dat voor een uit- - keering ln aanmerking kom, maxi maal 500.000 bedragen Op grond van bepaalde minimale en maximale' onderstellingen kan worden aangenoen. dat de kosten der regeling, afgezien van de kosten van administratie, vermoedelijk niet min der dan 150 mlllioen gulden per jaar zullen bedragen en een bedrag van 20.1 millloen gulden per Jaar niet zul len te. boven gaan De verwachting schijnt gewettigd, dat zij niet ver boven 150 millloen zullen liggen. Hulp vanwege den staat zn bij de overgangsregeling niet künnen ont breken De regeering -ontveinst zich dan ook niet, dat de zorg voor de ouden van dagen een reeks van jaren zware lasten op de schatkist zal leggen De regeering ls overigens overtuigd, dat ons volk bereid zal zijn de voor bet met dit ontwerp beoogde doel onvermijdelijke offers te brengen. Aan de gehuwde rrouwen kan geen afzonderlijke ouderdomsultkeering verstrekt worden. In overeenstemming met de gang bare opvatting omtrent den leeftijd, waas-op een ouderdomspensioen be- hoori in *e gaan, heeft de steering gemeend de. In het ontwerf-jan wet geregelde óuderdomsuttkeëTing te moeten doen verstrekken bij het be reiken van den G5-jarigen leeftijd. Voor de uitkeering komen alleen ln aanmerking mannen en ongehuw de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1