K.V.P. eet von twee wallen Geen uitstel DE SCHIEDAMMER Kabinet-Huysmons in moeilijkheden 'Tabaksra ntsoen e n worden hoogcr Nazi-spion Flesche gegrepen Trawler Hep op een strekdam Spannende redding bij Petten „Er is geen andere keus dan het Cheribon-accoord" Verplichte werkloosheidsverzekering is in voorbereiding „Nedsrlarta"' verslaar Engeland BID. UN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMlKlSTHATIEi TEl^EFOON C330Ö REDACTIE; TELEFOON 66501 ABOimEMENTSPRXJS PER WEEK 31 CEKP PER KWARTAAL 14.- LOSSE NUMMERS 10.09 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST» SCH1EDAMSCHESINGEL fl - ROTTERDAM TELEFOON MRS. «54» EN M3W y POSTGIRO No. «93644 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM - ZESDE JAARGANG NO. 280 ZATERDAG 30 NOVEMBER 1946 Progressief met P.v.d.A., Conservatief met A.R. en C.H. (Van onzen parlementairen redacteur.) Terwijl kort geleden ,X»e Tijd" fulmineerde tegen te weinig toeschie telijkheid van de P.v,d.A. tegenover hear regeermgspartner. de K.V.P., kao het niemand, die de gebeurtenissen' in het parlement nauwkeurig volgt, ontgaan, dat de K.V.P. tegenover ministers van de P.v.d-A. een wel zeer eigenaardige gedragslijn volgt. De vorige week bezorgde rij minister Mansholt een échec, door met de A.R. en C.H.. die zich tot kampioenen van Boisward hadden opgeworpen, te stemmen vóór de schraoping van de post kosten van verplaatsing van de zuivelschool van Boisward naar Leeuwarden Gisteren slaagde rij, met hulp van dezelfde conservatieve partners, er in een motie te doen aannemen, die door minister Drees bestreden was. De K.V.P. voert duidelijk een opportuniteitspoUtiek: met de P.v.d.A. is zij progressief op sommige punten maar met de conservatieven conservatief op anderepunten. Met andere woorden: zij eet van twee wallen! Ongehuwde'' moeders vinden bij rechts geen genade Het wetsontwerp, waarbij de K. V.P dit spelletje speelde, was heel eenvoudLg: in een aantal sociale wetten zal de loongrens worden op gevoerd van f3000 tot f3750 per jaar. Hierbij is ook de Ziektewet, die o.a. uitkeeringen mogelijk maakt bij zwangerschap en geboorte. Nu zit er een Duitsch „insluipselm deze wet volgens den heer S t e i n- metz (K.VJP.):- ongehuwde te-s. moeders en moeders krijgen deze uitkeeringen ook. Daar moest een einde aan gemaakt worden, op grond van het goddelijk gebod, dat het huwelijk heilig ts. Minister Drees herinnerde er aan, dat d'tzelfde goddelijk gebod in 1016 de a r. minister Talma ge noopt had de ongehuwde moeders in de wet op te nemen. Verschillen de vooraanstaande, leden van de drie christelijke fracties gaven hun stem daaraan. In 1919 heeft dr Nolens, de toenmalige katholieke leider op do Arbeidsconferentic te Washington voor een conventie ge stemd. waarin de ongehuwde moe der niet was uitgesloten. In 1926 werd door aanneming van een ka tholiek amendement de ongehuwde moeder van de Ziektewet uitgesloten En de heer SteinneU had zoo'n haast om dezen onwaard!gen toestand te herstellen: dat hij een moth indiende, waarin de regeering vercocht wordt, ten spoedigste een wfjzfging van de Ziektewet in dezen- zin in te dienen. Deze indiening was een opzette lijke onvriendelijkheid tegenover minister Drees. die uitdrukkelijk had toegezegd, dat hij de Kamer <n de gelegenheid zou stellen z;ch over deze materie uit te spreken. Bovenden was het stellen en hand haven van deze motie, nadat de minister 'haar had afgewezen. een ernstige psychologische fout. omdat in dit voor Nederland ern stig tijdsgewricht K.V.P. cn P.v.d.A. tezamen "een oplossing moeten vin den voor het Indom»s:RChe n--«b!eem De motie werd aangenomen met 39 tegen 25 stemmen, rechts tegen links. Het wetsontwerp zelf ging er zonder hr^fd-»Wv- stemming öoo: Een aantal wetsontwerpen werd zins. aangenomen. De belang rijkste daarvan zijn: wetsontwerp voorzie ningen onder den vijand aangetrof fen goederen wetsontwerp herzie- Katholieken éischen aftreden Tij dens de deb atten over de be grooting voor den wederopbouw is het gisteren in den. Belgischen Se naat tot hevige discussies gekomen. Toen er tot stemming moest wor den overgegaan, was de heer Diere kxs (liberaal) afwezig, en deze omstandigheid leidde ertoe, dat de regeering een ned' -.g leed. CDe 'heer Dierckxs bad eer gisteren nog uit naam van zijn fractie verklaard, de begrootmg se zullen goedkeuren). De oppositie éischt thans het aftreden der re- geering, doch premier Kuysmans koestert niet het plan zijn ontslag in te dienen. By het ontstane debat verkl ;rde Paul Struye, oppositieleider, dat de C.V.P. (de katholieke party zich zou terugtrekken indien I de regeering haar standpunt zou handhaven: Ha een opwindende discussie verlieten dé C.VfiP—ieden de zaai. Zij zullen niet meer ver schijnen als protest tegen het feit dat de regeering niet bereid is af te treden.- CRI EKSCHE VÓLKSPARTIJ WIL NIEUWE REGEERING Leden van deGneksehe „Volks part!,)" eischen m een. protocol de vorming van een coalitiekabinet ten dreigen met. een motie van wan trouwen tegen de royalistische re- geering-Tsaldaris. Dit protocol zal aan den liberalen leider Sofoells om onder konmg worden aangeboden aL be wijs van het ontbreken van een parlementaire meerderheid voor de huidige regeering. Tsaldarls zou stappen hebben gedaan met den liberalen leider Sofoells cm ander leiding, van dezen, samenwerking tot stand te brengen met liberalen en Volkspartij, doch Sofoelis schijnt te hebben geweigerd. HU eischf eerst afkondiging van volledige amnestie tot herstel van orde en rust. WEERBERICHT TIJDELIJKE OPKLARINGEN Wisselende bewolking tnei plaatse- Hik enkele buien, matige, aan de kust tijdelijk krarhtlge wind lus. schen West en zuid. Iets koutjer. voornamelijk In den ochtend, 1 Dec.: 7.on op 8,26 uur; onder 16.3S uur: Maan onder 23.46 uur; op 13.S6 uur EK Waterstanden Rotterdam ;o tij B.S0 uur; 2e tij 22.49 uur 2 Dcc.: Zon op 8.28 uur: onder 13.34 uur; Maan onder op 14.13 uur. Waterstanden lïottcrdam le tij 9.50 uur; 2e tij 22.49 uur. Ring van tijdens de bezetting ver leende ontslagen en andere maat regelen ten aanzien van personen, in overheidsdienst or daarmede ge- iijkgestelden dienst werkzaam. Dit wetsontwerp beteekent een volledig rechtsherstel, zoowel wat de functie betreft als de gederfde inkomsten. Hiertoe 'behoort, blijkens het ant woord van minister Boel aan den heer Van Sleen (P.v.d.AJ ook het Invasie voorschot, als men difc door ontslag tijdens de bezetting of door onderduiken niet ontvangen heeft in het eerste kwartaal van het volgende jaar Reeds geruimen tijd geleden heeft de regeering besloten de tabaks rantsoenen in 1947 op een hoogcr peil te brengen. Dit besluit kon niet worde» gepubliceerd omdat in het bijzonder de sigarettei11abak," benoodigd voor dè productie in 1947, nog geheel gekocht r - st worden. Bekendmaking van hev be sluit de rantsoenen te verhoog en "zou ongetwijfeld op de zoo gevoe lige markt voor s'garettentabak toti prijsv- r '-:y. gmgh ebben geleid. Dit zou ons land nullioenen guldens aan deviezen hebben gescheeld. On middellijk na de regeeringsbelissng is een aankoopcommissie naar Amerika gereisd. Deze heeft thans haar taak volbracht; en de grohd- stoffenbehoefte van de Industrie is daarmede gedekt. Om redenen van technischen aard kan dc yerhoogïng dCr,;TP.nt- soënen slechts geleidelijk geschie-. den. Naar alle ivaarscliijniijkhcid kan in het eerste Invar taal van het volgend jaar een begin wordeii ge maakt. Bovendien zal getracht worden de voorziening zooveel, mo gelijk te doen geschieden in de door het publiek gewensebte pro ducten.": Kerst- en -Nieuwjaars-'- gratificaties' Ter vermijdmg ran misverstand deelt het college van rijksbei: tiü- cïelaars mede, dat het toekennen van Kerst- en N.euwjaarsgratifica- ties, evenals trouwens de toeken ning van andere speciale "toeslagen of gratificaties, niet toegestaan ;s zonder voorafgaande toestemming van et college. Deze toestemming' zal slechts; In uitzonderingsgevallen worden verleend. Geen toestemming behoeft te worden gevraagd voor die gratifi caties,, die ln de betrokken onder neming reeds van 1939 af of vroe ger met Kerstmis of bU gelegen heidvan de jaarwisseling plegen te worden uitgekeerd, spreid. Nederland heeft aan hem geen goede herinneringen (Van onzen Haagschen redacteur) Een Ncderlandsch officier, de eerste luitenant Van der Linden, die voor de afdceling War Crimes van. de Nederlandsche Missie in Wiesbaden was gestationneerd, Is e enigen tijd geleden, toen hij: de Nederlandsche grens overschreed door de Nederlandsche politie ger. arresteerdL - y.-iif":X-V.-Vr Naar aanleiding van het onder zoek, dat yervolgeiis in zijn zaak is gevoerd, kon dezer dagen in Wies- baden ook de beruchte Duitsehe spion, die reeds in 1941) door onze militaire politie werö opgepakt, Flesche op Nederlandsche aanwij zingen opnieuw door de Brïtsche fieldsecürity gevangen worden ge zet, terwijl diens dochter Karin en zijn vriendin gevankelijk naar Ne derland konden worden overge bracht. Het is niet de eerste maai, dat Flesche na den oorlog in den cel gezet wordt." Enkele' maanden ge leden hebben wij zelfs het twijfel achtig genoegen gehad, hem .eelti ge maanden, zij het in verzekerde bewaring in Nederland gastvrij heid..,. te mogen verleenen. ...Hy ...was- toen - echter sléchts, voor /enkele weken van de Engelschen geleend en toén dezen het moge bi het midden worden gelaten uit welke overwe gingenhet noodig achtten dat hij zich weer in "Wiesbadenmoest gaan vestigen werd; hij weer opge- eischt ,en per luxe auto reed hij toen de vrijheid in Duitschland weer tegemoet'. Dit keer heeft - Ne derland echter zijn definitieve uit levering als oorlogsmisdadiger ge vraagd. Vvv Slechte herinneringen Nederland heeft aan dezen Flesche niet zulke bijzonder goede herinne ringen. In den tijd tusschen Sep tember 1939 en Mei 1940 heeft deze Duitscher, die zichhier als bankier had gevestigd, in opdracht van de Duitsehe militairen, die hem hier heen bleken -te hebben gezonden, actief aan despionnage voor .Duitschland deelgenomen. Hij is in dien tijd gesnapt toen hij foto's van. de kustverdediging: maakte en tot den Düitschen. inval zat hy ge vangen. Een der eerste daden van. de Duitsehe overweldigers was. uiteraard Flesche uit zijn benauwde cel ts verlossen en sedert dat oogen- blik is zijn ster enkele jaren snel Toen Donderdagavond om twintig minuten over 2es de controleur De Waard van de maatschappij, welke de herstelwerkzaamheden aan de Handsbossche Zeewering verricht, den lioogen dijk afzakte, enkele ki lometers ten Zuiden van Petten, om watermonsters te nemen, zag hU plotseling een schip opdoemen, dat met vollevaart recht op den stee- nen, ondèr water llggenden strek dam liep. .Hët bleek te zijn de uit Engeland terugkeerende siootntrawier „Dirk", KW 157, van de reederU Parleviet te Katwijk, die met dertien man aan boord op weg was naar IJmuidcn, Het schip verkeerde al dadelijk in een weinig 'benijdenswaardige posi tie; het stampte gevaarlijk ap den. strekdam en door de aanrollende, zeeën sloeg het aanhoudend van Unks naar rechts.om de lengte-as. HULP DAAGT OP De heer De Waard sloeg alarm in Petten en weldra trok de uit acht tien mannen bestaande reddingsploeg van de reridingmaatscriappij, onder leiding van den krassen zeventig- jarigen H. Eriks,- 'oud-burgemeester van het dorpje bij het licht van de schijnwerpers: van. twee auto's met een wippertoestel naar de kust. Met kro°' enthousiasme werd dc annkoins; van de colonne begroet Het wip per-toestel was het een'.ge reddingsmiddel waarover Petten no« beschikt sedert de Dultsc'ne plunde ring cn hulp van eiders was niet le vervechten, want de Inmiddels ge- alaimeerde „Dorus Rijkers" uit Den Helder kon "voor deze lage kust niei nader, komen dan duizend meter uit den wah -* Grooj was de .spanning toen alles geréed was voor het afvuren van den eersten vuurpijl.'- Toen deze de lucht Inging en ergens achter het schip 1n zee storite. hing er even een dood- sche stilte waaraan een irlomphkreet van de „Dirk" eeneind mankte. De lijn was uan buorti gevallen. Omstreeks negen uur begon de luchtreis der dertien mannen naar den wal, waarbij de Kapitein als laatste den overtocht maakte. Allen arriveerden veilig op het dros®! slechts de kok kreeg eèo. zeetje, en liep een nai pak op. Het was precies op tijd, want en- kele uren iater, terwijl men in Pet-, ten de mannen warm onthaalde, sloeg de zee het schip ..over den strekdam heen, zoodot het wat meer naar voren opnieuw op de stèenen lerecht kwam. Wel was het water toen sterk gezakt, doch zelfs bij eb viel er aan benaderen nog niet te denken. De firma Wijsmuller zal pogingen doen om het vaartuig te redden- gestegen. Terwijl hij steeds aan den Abwehr, de Duitsehe contra-spiun- nage, verbonden is gebleven voor economische aangelegenheden, werd hij, hoen de terreur tegen de Joden in Nederland duidelijker vormen begon aan te nemen, als beheerder van het Joo.dsche vermogen in de buitgemaakte firma Lippmann— Rosenthal aangesteld,en m beide- ■kwalitelten heeft hij tot September 1944 de schandelijkste praktijken op 2ujn geweten.: Op Dollen Dinsdag spande hij daarmede de kroon, toen hij met medeneming van vele mil-, jioenen aan diamanten en juweelen waarover hy bij Lippmann Rosen thal het beheer had met de Noor derzon verdween. Enkele maanden geleden werd hij in Duitschland weer gesignaleerd. In Wiesbaden voerde hij op een kasteeltje een waarlijk vorstelijken staat, waartoe naar het zich laat aanzien de ge stolen millToenen kwistig werden aangewend. Vooral zijn dochter Ka rin baadde in weelde en het baarde dan ook nauwelijks verwondering, dat zij het middelpunt vormde van een'; kring geallieerde officieren., Toen tenslotte van Nederlandsche zjide over den heer Flesche eenige mlrid er f r a ale bijzonderhe den wer- •den' bekend gemaakt, schijnt zijn arrestatie zoo'n verontwaardiging te hebben opgewekt, dat de Brïtsche autoriteiten zich genoodzaakt heb ben gezien, hém. weer in zijn ouden staat te herstellen, hetgeen aan leiding is geworden tot den eisch De Coravwssio-generaal heeft. Don- derdagpiorgen ~beraad$laagd wet de regeering. De bijeenkomst vond. plaatsin het Departement van Jusr titieVan linJtsnaar rechts de heer en De Doet, Schermerliorn en Van Poll, aan Nederland, hem weer franco thuis, te sturen. De achtergrond van dezen eiseh wordt thans een beetje duidelijk nu is gebleken,dat onze missie-luite nant Van der Linden, die nota bene. tot taak had de oorlogsmisdadigers op te spoten en die dus waarlijk in Flesche een begeerenswaardigen prooi had dienen te zien, ln stede van hem bulten gevecht te stellen, Flesches kasteel er. zijn voor tref fe- lijken tafel opmerkelijk frequen teerde, bepaald niet met het doel om hem te brengen waar hij hoor de en de gesloten juweelen op te sporen. Men had echter langzamer hand ook Ln Nederland iets ver nomen van de wonderlijke gedra gingen van dezen luitenant, wiens buitensporigheden zich niet hebben beperkt tot een platonische sympa thie voor Flesche, doch welke zich ook tot smokkelpartijen op grooten schaal schijnen te hebben uitge strekt. Langzaam kon het net om dit heerschap worden toegehaald, tot hij enkele weken geleden op Nederlandsch grondgebied kon wer den ontmaskerd en onschadelijk gemaakt. Voor Flesche zelf is deze arrestatie fataal geworden. Intus- -scheu duurt hut onderzoek in deze zaak nog voort en ook de gedragin gen van andere Nederlunders wor den in dit verband nog eens onder de loupe genomen. Er is aanleiding, te verwachten dat er in deze zaak nog wel enkele arrestaties zullen volgen. Prof. Logemann over de basis-overeenkomst: IK schaam mij als Nederlander voor de tcugeljooze laster- en 1 smaadcampagne en het snerpend valschc pathos, waarmede zooveel onbegrip voor wat ginds voorvalt en zooveel onvermogen om den Indo nesiër als gelijkwaardig medeiucnsc h te bejegenen, aan den man wordt gebracht. Ik jirotesteer als Nederlander met klem tegen deze zelfbe- smcuring, die onze eer ln Indonesië en in het buitenland aantast" aldus de oud-minister van ovcrzeeschc gehiedsdeelcr,. prof. dr. 3. H. A. Loge mann, in een radiorede die hij gisteravond wijdde aan de felle crltiek die het ontwcrp-accoord van Cheribon van bepaalde zijde ten deel ge vallen is- WELK ALTERNATIEF? De zakelijkecrïtiek verdient na tuurlijk ernstige behandeling, zoo ging prof. Logemann voort. Met twee zaken zal men. moeten rekenen: ten eerste moet men zich reken schap geven van het accoord en ten tweede moet men bij het verwerpen van een bepaalde oplossing zich af vragen welkeander oplosing men dan kan bieden. Ik begrijp hen, die het voorhoofd fronsen, maar ik zeg hun: zoek naar het alternatief. Ge zult niets anders vinden dan verbeten, vernietigende strijd met de natie die tot bewust zijn "is ontwaakt en waarbij gü allen tegen U zult vinden, ook diegenen, die van haar tekorten overtuigd zijn en die haken naar tlw hulp. De groote fout van de reactie in de In donesische kwestie is. dat zij niet geleerd heeft, het Indonesische nati onalisme ernstig te nemen. Is de grondwet geschonden? Hoe Minister wacht rapport van commissie af in de memorie van antwoord op het voorlooplg verslag van de begroo ting van Sociale Zaken deelt de mi nister bijzonderheden mede over de plannen van de regeering Inzake de wettelijke regeling der werkloos heidsverzekering, De gedachien van den minister Ibêt wegen zich aanvankelijk, in deze richting, dot zou moeten worden overgegaan toj, het insielle» van een verplichte wachtgeldverzekering, wel ke zou warden gedragen draor het-be drijfsleven cn waarbij naar gelang van den aard der bedrijfstakken eenigermate ulte«nlaopende regelin gen mogelijk zouden zijn. Voor de1 genen, the aan deze wachtgeld verze kering geen aanspraken op ultkee- rlng ingeval van werkloosheid meer kunnen ontleenen. ware.'n verplich te werkloosheidsverzekering ln te stellen, waarbij de overheid, ook wat. de verdeeling van de kosten betreft wordt Ingeschakeld Ook bij de uit voering van een dergelijke verzeke ring zal-hét bedrijfsleven een belang, rijke taak hebben te vervullen, maar hier staat minder dan bij do wachtgetdveczckcring op den voor grond verscheidenheid van regeling per bedrijfstak. Intusschen zijn dit slechts voorlooplgegedachten. Met de voorbereiding dezer materie houdt zich n.l. op hel oogenblik een com missie bezig, welke bestaat cener- zljds uit vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken, ander zijds uit vertegenwoordigers van de Stichting van den Arbeid. Het rap port van deze commissie, dat de mi nister binnen niet te langen tijd noopt te on'vangen, zal moeten, wor den afgewatiit, vóórdat de' onderge- teekende zijn standpunt' definitief kan bepalen. Internationaal misdadiger arriveert op Schiphol Een. internationaal misdadiger is gis teren op Schiphol aangekomen. Op comfortable wijze heeft hjj zijn reis naar de gevangenschap onder nomen, ni. per K.L.M. constella tion „Friesland", die hem in Cu rasao aan boord heeft genomen. Het is de 23-jarige Belg Jongbloed, dit onder de hoede van den vreem delingendienst van de Amsterdam- sche recherche is gesteld 'en die ook re.ds door de' Belgische recherche wordt gezocht. Zijn activiteit strek te hij o.m. uit tot Venezuela. kan men onderhandelen, heeft prof. Romtnc terecht in de Tweede Ka mer betoogd over een Ingrijpende staatshervorming en niet raken aan toekomstige veranderingen in de grondwet? Dat kunnen slechts zij meenen, die altijd zich nog het recht, toekennen, eenzijdig Indone sia's toekomst uit te maken, accoord te sluiten, voordat de grond wet gewijzigd en aangepast is? Zijn de juridische pleitbezorgers van 2Ulk Is-het dan ongrondwettig om het een „grondwettige procedure" dan blind voor liet feit dan zulk een formeele eenheid van de grondwet minstens één of anderhalf jaar lan ger het halve koninkrijk in staat van revolutie laten? Erkenning onaanvaardbaar Is dc defacto-crkenniag van de Republiek en daarmee van de positie van ir. Soekariio zedelijk onaan vaardbaar? Ik wil slechts bet alternatief: is de breuk, op dezen grond, met bet Indonesisch nationalisme dta die Republiek «n dien persoon nu een maal anders waardeert dan wij zedelijk aanvaardbaar? Maakt de voorgestelde Un:e ons Koninkrijk kapot? De haastige uit leggers van het accoord, die nu al weten, dat de Koningin niets te zeg- zen zal hebben, ja zelfs geen staats stuk van de Unie za! te zien krij gen. lezen wat er niet staat. Maai de functie van de Kroon za; geen instrument zijn voor verkapte Ne derlandsche leiding. Gemengde or ganen zullen met en voer de Kroon de Unie-verantwoordelijkheden dra gen. Verwerping beteekent bestendiging revolutie Aanvaarding van het accoord. zoo besloot prof. Logemaan, beteekent den weg open naar een nieuwe con- stitutioneele orde.; verwerping: be stendiging der revolutie. En denk niet, dat ook maar één insider u met dit accoord een pe riode van rozengeur en maneschijn belooft. De weg, dien wij dan in slaan, is moeilijk, voor de Indone siërs en voor ons. Vol risico's, mis verstanden en te overwinnen onwil. Maar het is een weg, de eenige weg. Verwerping beteekent: geen weg. maar het moeras, warain Neder lands en Indonesia's volkskracht zullen verzinken. UIT Indonesië ontvangen berich ten hebben ons duideiiJK ge maakt dat de Kegcerme van da Republiek Indonesia den ir.oed cn de kracht heeft gevonden om de crltiek en het verzet van haar ex tremistische opposite te trolsHerea en de verantwoordelijkheid voor co basis-overeenkomst van Chetibon volledig te aanvaarden. Men kan de beteekenfs van deze houdin;; van Soekarno, Sjahrlr c.s. moeilijk over schatten De lelie agitatie vande leiders van volkslegers en het fa natisme van sommige Islaxnietischo geestdrijvers die. zich hunheülgen oorlog tegen de ongeloovigen zteu ontgaan, leveren een ernstig gevaar op voor de leiders vande Republiek da*- zij niet zonder 'moeite zullen kunnen bezweren, In Nederland moet een definitief besluit nog genomen worden. - Ook bier bèstaat een extremistische op- positie, die zich met hand en tand tegen de zeventien, punten vau Cheribon wil. verzetten. Het .ver maarde comité „Inüië in Nóód" geeft daarbij den toori aan. Het zond dezer dagen een telegram aan' alle leden van .de volksvertegenwoordi ging, waarin gevraagd werd of men Hitler en Mussert terug1 wildei .'w welk geval men de. 75 iniUioen Indo nesiërs maar aanSoekarno moest uitleveren! Op vergaderingen van anti-revolutionnalrè kiesvereenigln- gen worden mptles aangenomen, waarin te verstaan gegeven wordt dat de aanhangers van Jan Schou ten Wel eens met dienstweigering zouden kunnen gaan antwoorden op de „helllooze" Indonesische politiek van de regeerlng-Beel. De ongepaste demonstratie tegen de regeeringspo- Utiek. die .generaal Kruis en admi raal Helirich dezer dagen op. touw gezet hebben, was een uiting van de staatsgceëpmentaUteU, die zich langzamerhand ln reactlonnalre of ficierskringen men denke slechts aan dc Pen Gun cn aan de zwar-e hand van den O D aan het vor men Is. Het gedoe van den Marine Voorlichtingsdienst dfe op den dag van den terugkeer van de commis sie-generaal ln Nederland het mo ment gekomen achtïe om de leden van de Staten-Genera3l op een nij dige anti-Kepubllekfiiro te vergassen past eveneens in de s/eer van de? extremistische oppositie Men mn-l in dergelijke omstandigheden «le hoop uitspreken, dat de Nederland sche regeering van dezelfde vastbe radenheid blijk zal geven als de re geering van de tegenpartij gedaan heeft. HET gaat er hierbij vooiai om dat voorkomen wordt dat Neder land door talmen, uHstcl van beslissing e d. de goede stemming en het gunstige psychologische "fifet van Cheribon bij den v«»rdracsnart- ner bederft. Nederland hcefi de commissie-genera;-1 n*ar Indone-ne gezonden om overccn.sU;mmin j :t bereiken De commissie is daarin tio moeilijke en langdurige onderhande lingen gesiaugd enz*) ..hec.fd-at Vt ten resultaai Dereiki cat ver 'm gaat boven de verwachtingen van hen,-die de stemming van het vu k In cie Republiek kennen. Dit resul taat moei nu rèsoluut aanvaard .if verworpen worden De p.unstii'e in druk dien Nederland bi.» de 'tvp i- bllkelnen gemaakt heeft door hc* eerlijke cn positieve optreden v m de drie leden der commisslc-genera^l zou te niet gedaan worden indien men thans opnieuw over 9'ierlc: kwesties zou wi.'len gaan marehnn- rieeren. Een dergelijk* optiersen trouwens uitlokken, dat elke .rfu«-c Nederlancsche elsch beantwoord zou' worden met drie njeuwe tndine»-!- sche desiderata. De resultaten ven het moeizame werk van de comm;«- sie-gencraal zouden daarmee op losse schroeven gezet worden Do Republiek zou opnieuw «aan twljro- len aan üe ccrttjkhc'.d V3n onze be doelingen. De gunstige sfeer die dc commissie-generaal heeft weten te verwekken, zou bedorven worden waarmede het Noderland*eho belang ln geen enkel opzicht zou worden gediend. W|J hebben .de keus tusschen ver werpen cf aanvaarden. Een derde mogelijkheid is er ln feite niet. Vcor I-der. die geen kolonialen oorlog wil en die tegemoet wil komen aan de rechtmatige verlangens van het Indonesische nationalisme. zander daarbij de Nederlandsche belangen uit bet oog te verliezen, kan die keuze niet moeiLjk zijn. PIET ER 't HOEN. Schiedam bokste in Wandsworth Tegelijk met het Nederlandsch elf- taJ Is dezer dagen een boksploegje naar Engeland geweest da» uiteraard verloren ging ln het geroezemoes om den voelhalstrlid Engeland—Neder land. Dat boksploegje is thans echter met een 4—2-overwlnn»ng teru«ge- keerd en er kan dus min of meer gesproken wnrden over een zege van Nederland op Engeland. In feite 20u he» een ontmoetinjc zijn tusschen Wandsworth (een voorstad van Londen) en Schiedam, doch Schiedam leverde slechts twee bok sers op Dc oudere vier kwamen uit Den Uaag cn Rotterdam. Onder lei ding van den heer Baan en met de verzorging van den heer Keyl. Is óez-e sportieve reis een groot succes geworden De Nederlandsche sport, lieden moesten onder ongewone om- slandlglteden boksen, een zeer kleine ring, een scheidsrechter die buiten den ring bleef De wedstrijden wer den gehouden In een zwembad, waar in de bassins mot plankleren over dekt waren Ruim 1200 belangstellen den waren aanwezig ouder wie de nur.eemeester van Wandsworih, dr Colkoen secretaris van den Neder- landschon gezant cn de waarnemend burgemeester van Schiedam de heef Alberts. De resultaten van deze succesvolle ontmoeting waren: Vedergewicht: Kleinhecrenbrink Schiedam verloor op punten ln 3 ronden van Tucker, nat kamp 1648; lichtgewicht: C Alewljr.. Den Haag. wint door k O In de tweede ronde van Holmes: Welter; Buys. Der» Haag w o p vanRIckford; xEiddengewichl: v J Metilen. Schiedam, verliest door U o In de eerste ronde van Williams; hnlfzwaargcwicht: Blokland. Rotter dam, w 0 p van Nathan; zwaarge- wlchi: Blonk, Den Haag, w o p von Morkua. Het staat reeds vast begin vol gend Jaar een retuminatch wordt pe- houden. waarbU alleen de moeilijk- huid bestaat dat zoowel in Schiedam als Rotterdam een boksverbod is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1